H.B.S.S. en maal) G.S.S. eerste behaalden zeges LEERZAME KEURING Hoekse polio nu opgeheven 134.700 Fleurige L en V-stoet Tal van diefstallen bij de politie aangegeven 7 ,DOKbegint seizoen met grote plannen Goede resultaten z aterdagvoetballers Roüerdamse kroniek Vertoning van chr. verantwoorde films in De Hoek Gelijke spelen 42 hoenders en 51 konijnen Wie verwisselde fietswiel Jeugdige dief werd betrapt Zolderconcert zeer geslaagd Prijzen uitgereikt voor elftallen ABC'Voetbal Twee gewonden bij aanrijding Nieuwe kleuterafdeling Pindavliezen in rook opgegaan DE rotterdammer Hl' (resultaat van tiuist) Voetballers botsen ff Politie wandelde Fietser geslipt PAGINA 3 MAANDAG 11 SEPTEMBER 1961 Offensief Gelijkicaardig Blanke stand SAW voor alles wat uw radio en tv betreft radio, snodtarn J7RNSTIGE ...ere dagelijks CONTRIBUTIE VERVELEND VERANDERD Lestijden WEER VRIJ (Van onze correspondent) Uit de protestants-Christelijke kerken ie Hoek van Holland zijn diverse leden bijeengekomen ter bespreking van de jnogel'ikheid om ook in De Hoek te ko- men tot vertoning van christelijk ver antwoorde films. Men is er deze avond van overtuigd geworden dat dit en met name in Hoek van Holland zeer zeker noodzakelijk is en hierna heeft men dan ook langdurig gesproken over praktische en financiële zijde van het vertonen van films. De mogelijkheid bestaat dat deze com missie die eerst als oen interkerkelijke film commissie" is gevormd, grote stap pen gaat doen op filmgebied. Dit vergt echter enige tijd in verband met onder zoek en vaststelling van een filmpro gramma. Daarom heeft men reeds |en initiatief genomen om zowel in .ok tober als in november te komen tot film vertoning. De gercf. kerkzaal in de Hoek is voor deze actie welwillend afgestaan. Deze interkerkelijke filmcommissie beeft uit haar midden een voorlopig be stuur gevormd die een en ander nader zal uitwerken, waarna wederom een vergadering wordt gehouden. In dit voor lopige dagelijkse bestuur hebben zitting de heren Baks. Bouwhuis, Ëruggeman en Van Driel. Deze vergadering is gehouden in de berkeraadskamer van de Ned. Herv. Kerk te Hoek van Holland. Van de ver schillende kerken waren veertien leden vertegenwoordigd. Aan te nemen is dat deze commissie nog met enkele leden wordt uitgebreid. (Van een onzer verslaggevers) rjE Sehiedamse voetballers behalen voortreffelijke resultaten. IIBSS PPC/^ f77) versloeg Hoogvliet, dat echter niet VLllL 1 1 )J5vv 1 J." L zo sterk bleek te zijn als kon tvor- den vermoed. GSS behaalde de eer- f f /-» f (j (j ste overwinning. Met 32 werd DOS Dft vTi LJ lJm\J '32 verslagen. Voor PPSC was er een gelijk spel 11 tegen ZWSH evenals voor GTB dat ondanks een overwicht bij Egelantier Boys niet verder kwam dan 00. Het is bijzonder spaanend geweest in deze match. Beide partijen kregen kansen en een gelijk spel zou de ver houding ook beter hebben weergege ven. Binnen vijf minuten had HBSS de winst toen Bert van Veen uit een aanval van rechts keihard inschoot. De doelman die het leer nog wel raakte zag de bal tegen de touwen gaan. HBSS bleef aanvallen, doch ook Hoogvliet was zeer gevaarlijk. Hierbij onderscheidde zich de Schie dammer Frans Slavenburg op de linksbuitenplaats, die van het eerste team van SW naar het elftal van Hoogvliet is overgegaan. Zo trad hij zo doortastend op dat hij eenmaal bij een inworp snel naar het Sehie damse doel draafde om daar over Robbie Aalaijk te duikelen. In de der tiende minuut had HBSS een kans, maar Van Veen schoot over. Rechts buiten Schop kwam daarna' in duel met de doelman, maar het bleef bij een hoekschop. In de 29ste minuut brak Putters alleen door de linies, hij schoot echter in handen van de doelman. Twee minu ten later zette Slavenburg voor Hoog vliet goed voor, maar zijn medespe lers werkten de bal hoog over het Sehiedamse doel. In de 36ste minuut kwam HBSS in de benauwdheid, maar achterspeler Van Walsum was in goede vorm. Hij schoot de bal van de lijn. Overigens werd dit de enige hoekschop voor Hoogvliet voor rust terwijl HBSS vier hoekschoppen kreeg te nemen in deze periode wel een be wijs voor het overwicht. In de twee de helft waren de verhoudingen in evenwicht, toen nam Hoogvliet drie hoekschoppen en HBSS twee. Putters liet enkele kansen onbenut. Direct na rust ontplooide Hoogvliet een offensief. In de achtste minuut kon Aaldijk prima redden. Vier minuten la- ter schoot Hoogvliet naast het doel. j Drie minuten daarna voorkwam de lin- I kerpaal van het Sehiedamse doel de j gelijkmaker. Na een half uur was het j HBSS dat het doel van Hoogvliet be laagde. Schop lanceerde de aanval, I maar Chris Scheffers kopte hoog over. I Toch was het weer de iinkerpaal die J in de 37ste minuut de winst van I HBSS beveiligde. Vlak voor tijd kwam Van Walsum weer uitstekend in actie toen hij het leer uit de doelmond werk te en doelman Aaldijk erger voorkwam. (Van een onzer verslaggevers HET was zaterdagmiddag druk op het erf van „De Samenwerking" aan de Kortedljk In Vlaardlngcn. Daar werd namelijk een keuring gehouden van hoenders en konijnen. Keurmeesters saren de heren H. A. v. d. Horst voor de boenders en C. Geleljn voor de ko nijnen. Er waren 42 boenders en 51 konijnen. Vele inzenders waren nieuwe leden van de Vlaardingsc Pluimvee- en Konijnen- iiefhebbers Vereniging, de vereniging waardoor deze keuring was uitgeschre- ra. Vooral voor deze nieuwe leden was de keuring zeer leerzaam, want op de ze keuring worden eigenlijk de die ren voorgeselecteerd voor de komen de tentoonstellingen. Vooral bij de konijnen waren er zeer goede dieren, maar ook de hoen- ders mochten er wezen. De keuring was zwaar en er kan dan ook wel gezegd worden, dat de dieren die nu predicaten behaalden, deze straks ook op de tentoonstellingen kunnen halen. De uitslagen zijn als volgt: Klasse A. grote hoenders: mooiste een Friese zil- verpel hen. eig. de heer H. Scheepma ker 1 ZG.opéén na de mooiste een Hollandse hoen goudpe! hen. eig. de heer C. Korengevel 1 GG. Klasse B. Krielhoenders: mooiste zwart-Jave- kriel, eig. M. var. Buuren 1 ZG.; op één na een dubbelgezoomd Barnevelder- kriel, eig. de heer C. Vroon II ZG. Klas se C. Konijnen: mooiste een black and tan. eigenaar C. Ketting ZZG.; op één na de mooiste een wit Wener, eig. A. van Keuien ZZG. Klasse D. Konijnen: mooiste wit Wener, eig. A. van Keulen ZZG; op één na de mooiste Franse hangoor, eig. J. Zuidgeest ZZG. Klasse E. Konijnen rammen oud: mooiste Franse hangoor, eig. J. Zuidgeest ZZG. De mooiste van alle hoenders was Frie se Zilverpel van de heer H. Scheepma ker en de mooiste van alle konijnen black and tan van de heer C. Ketting. Deze beiden kregen ais prijs een mooie beker. ZWSHPPSC 1i: Twee gelijkwaar dige ploegen hebben elkaar beurtelings belaagd en ook sportief de punten ge- deeld. De defensies hebben deze strijd beheerst want voortdurend strandden de aanvalslinies op de hechte verdedigin gen. Voor de rust werd er niet gescoord j| ook al kwam invaller-midvoor Voorwald wel voor de doelman, maar hij faalde, j Ook in de tweede helft, was het woord I aan de defensies. Na vijf minuten zette j ZWSH een aanval goed op en uit een Ij verdedigingsfout scoorde de middenvoor. PPSC bleef daarna in de aanval en na een kwartier zette rechtsbuiten Roel Ravens goed voor waardoor Voor wald de gelijkmaker kon inschieten. In de resterende minuten hebben de teams fel voor de volle winst gestre den. Enkele malen kwam het doel van PPSC in gevaar, maar met enig geluk bleef het 11. GSS—DOS'32 3—2: Het verjongde team van GSS ontplooit nu meer homo geniteit. Daardoor heeft GSS vrijwel voortdurend de vijandelijke veste be dreigd behoudens tijdens een korte pe riode bij een inzinking. Na een kwartier had Prins succes toen hij langs de ver dediging glipte Met medewerking van Immerzeei kon Prins een kwartier later weer scoren. Het doel van DOS'32 kwam nog even onder druk, maar mogelijk dat GSS al meende dat 2—0 een mooie voorsprong was. In de tweede helft had GSS bet daardoor even moeilijk. Linksachter Groenewegen speelde de bal met de hand en de strafschop werd ingeschoten. Vijf minuten later was het 22 toen Zandbergen verkeerd terugspeelde op doelman Den Ouden. GSS liet de moed zinken, maar het herstel kwam bij het laatste kwartier. Toen Prins tegen de grond werd ge werkt schoot Zandbergen de strafschop in. Vlak daarna echter ontkwam GSS aan de gelijkmaker toen de middenvoor van DOS tegen de lat schoot. Doelman Den Ouden kon echter tijdig ingrijpen. EGELANTIER BOYS—GTB 0—0: In een goedgespeeide wedstrijd heeft GTB ondanks een veïdoverwicht met een ge lijk spel genoegen moeten nemen. De eerste aanvallen waren voor de Schie dammers die met goed combinatiespel de achterhoede voor moeilijke proble men stelden. Na een half uur werd de doelman van de thuisclub uit balans ge bracht, doch de GTB-linksbuiten schoot het leder langs de verkeerde kant van het doel. De uitlooppogingen van de Egelantier Boys werden door de goed opgestelde verdediging opgevangen. Kort voor de rust kwam uit een snel opgebouwde aanval van de Schiedam mers wederom de linksbuiten alleen voor de keeper. Zijn schot was te zacht om zijn club aan een voorsprong te helpen. Na de rust was het GTB wat de klok sloeg doch de scheids rechter moest handelend optreden om enige spelers van de thuisclub die on sportief .optraden te waarschuwen. Met kunst en vliegwerk wist Egelantier Boys het doel voor doorboring te be hoeden. Wat GTB ook probeerde, de doelpunten bleven, achterwege. Met een hevig Schiedams offensief kwam he; einde zoais er was begonnen. (Van onze correspondent) Buitengewoon teleurstellend is, dat door veel geharrewar In de Hoekse af deling van het polio-fonds veel financiële schade is berokkend aan de kas vari dit plaatselijk fonds. Het resultaat is nu volkomen nihil. Eerder schreven wij over de gang van zaken zoals die zich heeft afgespeeld in p de Ion* Oranio- c!eze afdeling. Enige nieuwe bestuursle- rtraat K-!- v»rLf SL Iden hebben hoewel terecht aange- Maasstraat 36a; bedelarmband je, dongen op aansluiting van deze Hoekse Een opgave var. gevonden voorwer pen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 12.30 uur en 2 6 uur: kinder- schocntje \R>;. Te bevragen bij de vinders: meisjesvest. Winter. Van Ruijsdaeilaan 28a; regenkapje. Rekers. Groen van Prinstererlaan 13: jas, 2 petjes en kapje, v. Leeuwen, v. Olaen- barneveltstraat 42: bodgoed, M. Schaap, Schietbaanstraat 3, Kethel; kinderschoentje (L). v. Veen. Sav. Lohmanlaan 4: ceintuur van regen mantel, mevr. Schuurman. Ouddorp straat Ib; speeigoedbeestje. Lands bergen. Polderweg 154. Kethel; vlie ger, v Elderhorst, Schaperiaon 11; voetbal, mevr. Klomp. Jul. v. Stol- berghstraat 3; kinderfietsje. De Rou ting, Kidderkcrksestraat 7b: bos sleu tels. mevr. Scheper. Troelstrala an 9 of 11: zakmes. P. de Jong. Oranje- Advertentie (Van een onzer verslaggevers) TJET was een fleurige stoet die za- terdagmiddag onder grote be langstelling door de VÏaardïngse straten ging. De C.J.V. „Liefde cn Vrede" liet namelijk in een optocht zien, wat nu eigenlijk haar werk is en dat bleek heel wat te zijn. Er waren niet minder dan veertien wa gens nodig om dit werk uit te beel den, maar die uitbeelding was dan ook zeer goed. De eerste wagen droeg ais motto „Dit is C.J.V. „Liefde en Vrede" en daar op werd de doelstelling van het werk naar voren gebracht. Op een lesse naar lag een Statenbijbel, als sym bool van de Christelijke beginselen Liefde en Vrede. Dat was, met op de achtergrond een kruis, zeer treffend uitgebeeld. De overige dertien wagens beeldden de verschillende facetten van het jeugd werk uit en men had daar ver schillende goede vondsten bij. Trou wens van al de wagens was behoor lijk werk gemaakt. We zagen een wagen die het knutselen en het be oefenen van hobby's weergaf, één over sport en spel. één over de olie bollenactie, de korbalvereniging Spi rit" was vertegenwoordigd en mooi was ook de wagen van ..De Pijpers". Voor een vlotte muzikale omlijsting zorgden de Pijpers en de Jonge Pij pers. Voorburg. Verheijstraat 33. Vlaar- dRigen: b-edelarmbandje, Mevr. 't Lam, Mesdaglaan 20a; bedrag aan geld. P. T. Sutthcrf. B. K. Laan 191b: gouden ring. A. de Bruin. Groen v. Prinstererlaan 41; tasje met inhoud, J. v. Nieuwenburg. Boerhavelaan 106; tasje met inhoud, M. Poot. Schiedam- seweg 109, Kethel; foudraal van pn- raptoie. mevr. v. Dijk. Mesdaglaan portemonnee met inhoud. L. van Tempel, Poortugaalsestrnat 5c; gro te hond, Dieren-asyl, St. Annazuster- straat: doos met konijnen. J. Tim merman. Middelharnissestraat 36b In de radiorubriek „Van, voor en door amateurs" van de AVRO zal net Kon. Schiedams Mannenkoor „Or pheus" vanavond van vijf voor half tot 7 uur te beluisteren zijn. De Schiedammers zingen klassieke en minder bekende werken. Ook enkele werken van Andriessen staan op het Programma. Dit concert is donder dagavond opgenomen in gebouw Ar cade. De recherche van Vlaardingen heeft aangehouden de 20-jarige F. de W. uit cPlgië. Deze jongeman was werkzaam htj een Vlaardings bedrijf. Hij heeft en- Kele landgenoten bestolen. Zowel op de i?hriek als in een kosthuis nam hij uit ifrtemonnaies een totaal bedrag weg 'aj 107.50. ®j werd ontdekt toen hij een gouden «getting uit de kamer van een Belgi sche vriend had weggenomen. De Belg. reeds eerder met de Belgische poli- '!?.tn aanraking kwam. zal voor de oi lier van justitie worden geleid. afdeling bij het hoofdbestuur, maar het merendeel van de werkkrachten en ook enige bestuursleden hebben hiervan niet willen weten. Van de opbrengsten van op touw gezette acties en te houden col lecten moest het nodige aan dit hoofd bestuur worden afgedragen. De tegenstanders waren namelijk van mening hetgeen door andere fondsen meermalen is bevestigd dat veel geld door leden van het hoofdbestuur onnodig werd gebruikt. Hoewel talrijke plaatse lijke fondsen om die reden niet aange sloten zijn. willen wij deze mening ge heel in het midden laten, maar er wel op wijzen dat door dit alles in Hoek van Holland geen afdeling van het po liofonds meer bestaat. De voormalige afdeling was buitenge woon actief. Deze bracht eik jaar di verse soms grote evenementen. De opbrengst hiervan plus het saldo van de collecte die in de Hoek werd ge houden brachten per jaar dik 3000 op. Dit jaar is de polio-afdeling opgeheven en daarmee kwam een einde aan de jaarlijkse activiteiten en wat ook teleur stellend is. een einde aan de collecte die altijd ruim duizend gulden opbracht, Bij de opheffing van de afdeling was ruim 8000 in kas, geld dat de werk krachten en enkele bestuursleden met veel zorg hebben aangewend voor de poliopatiënten zowel in de Hoek als daarbuiten. Volgende maand zaï het laatste van dit kassaldo worden omge zet in hulpmateriaal ten behoeve van ae polio-patiënten die verpleegd worden m een revalidatiecentrum. TAL van gevarieerde diefstallen zijn in het afgelopen weekeinde in Schie dam gepleegd. Politieagenten in een surveillancewagen betrapten zaterdag nacht om half een de 24-jarige Sehie damse matroos J. v. N., die door een raampje in de consumptietent van de heer H. Steerenburg aan de Koemarkt was gekropen. De man stond een znre bom te nuttigen. Hij had reeds 0,46 ontvreemd. Van de Noorse machinist M. B. is uit zijn portefeuille ƒ480 aan bankbiljet ten van 10 ontvreemd. De portefeuil le bevond zich in de boveniade van een kast in de hut van de machinist op het schip dat bij Wilton Fijenoord ligt. Zondagmiddag om kwart over twaalf hebben tot nog toe onbekende jongens de glasruit van de chocolade-automaat bij Jamin op de Hoogstraat vernield, met de bedoeling het snoepgoed te ont vreemden. Een onwonende zag de ac tiviteiten van de knapen. Hij waar schuwde de politie, die 82 chocolade repen uit de vernielde automaat heeft gehaald. De fabrieksarbeider J. W. K. heeft aan gifte gadaan van een merkwaardige diefstal. Hij ontdekte dat het voorwiel van zijn rijwiel in de Jan Vermeerstr. was verwisseld. Een oud wiel is in de plaats van een nieuw voorwiel gezet. Onbekenden zijn via een glasruit in de fabriek van de distilleerderij Gatel- lier in de Van Cleeffstraat geklom men. Zij hebben de kantoren door zocht. Uit een bureaula is een bedrag van 50 ontvreemd. Toen de Vlaardinger J. S. zondagmid dag na afloop van de voetbalwedstrijd De serie concerten op de zolder van Cor van Dorp in Vlaardingen in het sei zoen 1960/1961 werd zaterdagavond ge opend met een recital, verzorgd door de Haagse bariton Henk van den Brink. Het publiek, dat de moeite had geno men om de 30 treden van het gebouw Westhavenkade 73 te beklimmen en dat voor het eerst kennis maakte met Van den Brink genoot van een avond, die op behoorlijk peil stond. Dit mede dank zij de voortreffelijke begeleiding van Greet Land-Stam, die de vleugel bespeelde. Het programma begon, met de uitvoe ring van ..Deh piu a me" van Bonon- cini, gevolgd door „Gia il soli dal gau ge" van Scarlatti en „Intorns alTidol mio" van Gesti. Beide solisten, die stu deren aan de Haarlemse muziekschool bleken goed op elkaar ingespeeld te zijn. Dat bleek ook tijdens de vertolking van „An die Leeer" en „lm Friihlmg", twee werkjes van Schubert. Daarna zong de bariton twee liederen van Brahms, na melijk „Meine Liebe ist grün en „Soim tag". Enigszins virtuoos klonk „Sprich nicht immer" van Schönberg in de gezellig in gerichte „kunstzaal" van Cor van Dorp. Voor de pauze inging bracht het duo „Dem Seherz sein Recht" van Berg. Het tweede gedeelte van het recital werd eveneens met veel aandacht be Iuisterd door het helaas geringe aantal bezoekers. „Aurore" van Fauré, ,,Phi- dyle" van Duparc en „Amour d'Antan" van Chansson vormden het vijfde pro. (Van een onzer verslaggevers) De Algemene Bedrijfsvoetbal Competi tie is voor de bedrijfsvoetbalteams in Schiedam de hechte organisatie gewor den. Zaterdagavond waren alle voetbal iers in Musis Sacrum bijeen gekomen waar voorzitter A. Verlinde gewaagde van het sfeervol verloop van de zomer avondvoetbalcompetitie van de ABC en waarbij hij aan de aanvoerders van de teams de prijzen heeft uitgereikt. De officials, die zitting hebben in de Commissie van Advies, de heren L. van Sijil en W. Nieuwstraten hebben de ere prijzen uitgereikt. De heer Van Sijll overhandigde aan de kampioen van dit jaar. het team van de Sehiedamse Car- tonnage Fabriek, de grote wisselbeker. De heer W. Nieuwstraten bood het sportiefste team, het elftal van de be lastingambtenaren NIVA. de beker voor het sportiefste elftal aan. Hij dankte tevens de scheidsrechters voor hun me dewerking. Daarna hebben de vele be langstellenden van een goed gevarieerd programma genoten. John van Heyst als conferencier praatte de onderdelen van het programma aaneen. Voor stromen muziek zorgden Los Co- pacabana's, de Melody Makers; het trio Notenkrakers zorgden voor de humor en de sketsch. DoReMi bleek weer een voor treffelijke muzikale clown en de CoRa- Nie's zijn twee meisjes die succes heb ben op et bekende stramien van de zin gende zusjes. A—mr S.V.V.—Stormvogels bij zijn geparkeer de bromfiets kwam, ontdekte hij dat iaii ?aa',s grammanummer. Besloten werd met de Znt XehT* SoleVhfatï neergezet. j van'„^tro^s Pastorales- Het betreft hier een diefstal of moge- lijk een verwisseling van bromfietsen van hetzelfde type. I De veertienjarige leerling-schilder J. v. I N. mist zijn polshorloge en twee pas- j foto's. Toen hij zondagmiddag in Baa j Groenoord zijn kleding uit het hokje wilde halen, bemerkte hij dat de kle ding niet meer op de haak hing. Een badjuffrouw vertelde dat een andere jongen de kledij reeds had meegeno- men. Later werd de kleding gevonden. toen was het polshorloge uit een zak verdwenen en bovendien zijn twee pas- j foto's uit een portefeuille gehaald. i De twaalfjarige L. A. v. d, H. mist haar j j__„ rijwiel dat niet op slot in de Over-1 Vuntlullg schiesestraat heeft gestaan. Liberty: Ned. Ver. De Verzamelaar, Ruilbeurs. 19.30 uur. Volksgebouw: Ned. Bond van Vogel liefhebbers. Contactavond, 20 uur. t Dagblad „De Rotterdammer": Sehie- Bij het oversteken is de 75-jarige I damse redactie tel 64154 b.g.g. tel 1155S8 voetgangster M. S. vrijdagmiddag om kwart voor vijf op de Broersvest in Schiedam ter hoogte van de firma Schrijver aangereden. Toen mevrouw M. S. tussen twee geparkeerde auto's doorliep, kon de bromfietser C. K. niet tijdig meer stoppen. Mevr, S. is met een hersenschudding en een gescheurde bovenlip naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd. De heer K. had een bloeduitstorting aan het rechterbeen. toestel 51 tb.g.g. 80037) alleen voor re dactie-aangelegenbeden. Agentschap: H J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abmnementen b.g.g. teief 115588). Apotheken: Jansen. Swammerdamsin- gel-hk. Van Mussenbroekstraat en Nieuw- land, Dr. Wibautstraat. Belangrijke lel-.ooiuiummers: Brand alarm 69123, Politie-atorm 64666 GG en GD-waarschuw.ng 69290. Tijdens de voetbalwedstrijd van het r.k. W.I.K. in Vlaardingen kwamen twee spelers met elkaar in botsing. Hierbij brak de doelverdediger van W.I.K.. de 2u-jange B. F. Clareis zijn rechter on derbeen. Het slachtoffer is door de G.G.D. naar het ziekenhuis overgebracht, anderen. woorden heeft wethou der mr. H. Bavinck (openbare werken) van Rotterdam tijdens de raadsvergadering gesproken over de maatregelen van de regering, die de bouwactiviteit afremmen. Het waren lakende woorden, want, zo vond mr. Bavinck, deze ingreep heeft een om gekeerd effect gesorteerd. Want met het badwater is het kind weggegooid. Want Rotterdam heeft de eerste zes maanden van dit jaar een duizend bouwvakarbeiders verloren. Welis waar gingen allen niet als gevolg van de afremming. Maar de maatregel van de regering had toch een slechte in vloed. Door het gaan van de bouwvak arbeiders is de spanning op de bouw markt even groot gebleven en houden de prijzen de neiging te stijgen. Maar gelukkig heeft de regering begrip voor de situatie in Rotterdam en voor het derde en vierde kwartaal zal de „toewijzingskraan" verder worden opengedraaid. a a TNE Rotterdamse wethouder pleitte, wat het woningbouwbeleid be treft, meer voor het systeem in West- Duitsland, waar men meer de prijs als barometer ziet. Dan komt men van zelf bij de onderhandse aanbestedin gen. Deze wijsheid, aldus mr. Bavinck, is nog niet in alle bestuurskringen doorgedrongen. De Rotterdamse wet houder doelde net deze opmerking op het besluit van gedeputeerde staten de onderhandse aanbesteding van het maken van pieren in de Botlek, niet goed te keuren. B. en W. leggen zich noodgedwongen bij deze beslissing neer. Omdat, zo merkte burgemeester mr. G. E. van Walsum eerder op, het in beroep gaan bij de Kroon te veel tijd in beslag neemt. Hierop kan de uitvoering van het werk niet wach ten. TN Rotterdam is de eerste paal ge- slagen voor een bijzonder kerk- bouwproject. Het is de „Open Hof Kerk" van de Hervormde Gemeente in Pendrecht, waatvan dus nu de bouw is begonnen. De kerk wordt een centrum vöor jong en oud. Zij wordt gebouwd, zoals de naam reeds aan geeft, rondom een binnenplaats, die open is en dus altijd toegankelijk. Van allerlei zijden is medewerking ver,- leend voor wat het financiële deel be treft, om deze langverbeide kerk te doen bouwen. De Spaarbank voor Pro testants Nederland (instelling van hei' CNV) was de grootste hulpverlener- in dit verband. X7RIJDAG heeft de Havendienst Spido te Rotterdam, de bekende onderneming die de rondvaarten door het havengebied van Rotterdam en omgeving verzorgt, een nieuw kan toor in gebruik genomen. Dat gebeur de juist op de plaats waar honderd jaar geleden de eerste stalen hijs kraan van Rotterdam in gebruik werd genomen. Het nieuwe kantoor is drié- hoekig van vorm. Er is een hal, diver se kantoren en aan de buitenkant nog twee plaatskaartenhuisjes en een abri. Het volgende object is een restau rant, zodat het rondvaartcentrum Wii- lemsplein wel zeer in aanzien zal ver- (Advertentie) auping-epecfa pullman-peerfessmalraSSen WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Aan de zaterdag te Oosterbeek gehou den 15e Airborne wandelmars hebben 20 leden van de Vlaaröingse politie sport en ontspanningsverenigingen deelgeno- men, waaronder 10 dames. Op de 15 km startten 9 en op de 25 km 11 personen. Er waren geen uitvallers. SINDS vele jaren komen wij in het gebouw aan de Lange Haven. Vroeger zagen wij er elke aanwinst, zage?i wij ook elke nieuwe juffrouw het eerst. Toen haalden wij ook prompt bij het „ouderlijk bestuur" de voorgeschreven guldens, die een jaar lijkse contributie vereisen. Met de jaren wordt het anders. Dan krijgt de mens een status, die hem bepaalde faciliteiten verschaft. Als men dan toch in het gebouw blijft komen kun nen er vreemde ervaringen ontstaan. Dat gebeurde deze week. Bij de balie vroeg de juffrouw of zeij nu wel ds contributie hadden voldaan. Niemand die aan het betalen van contributie denkt, wij zeker niet, daarom zeiden ■we trefzeker dat de donatie wel zal voldaan zijn want „dat doen toe al tijd per giro". Het klonk goed, maar de juffrouw wandelde eerst nog naar een kast voordat ivij de gewenste boe ken mee naar huis mochten namen. DAAR gaat men niet zijn mooie sta tus en de daarbij behorende giro rekening als een scherpzinnige juf frouw constateert dat het met dat gi reren ook al niet vlot is gegaan, Denkt u er om?" vroeg ze zoals ze ons vroeger streng aanzag als we ro mans voor onze ouders vroegen. Dan hadden we het gevoel of ze ons ach terna zou lopen om te zien waar op zolder we het volwassen werk zouden lezen. Nu stonden we daar weer alsiger mocht men langs de rekken boe- vroeger, we konden moeilijk gaan verklaren dat we zulke sloddervossen met en in papierzaken zijn dat onze vrouwelijke wederhelft de kritische en economische handelingen van de juf frouw heeft overgenomen. We hebben gemompeld dat het gireren met spoed zou gebeuren. Misschien keek ieder een wel naar ons, dat dachten we, het was nogal vervelend en daarom zijn iae prompt naar de lidmaatschaps kaart en de girorekening gelopen. We zagen het lage nummer op die lid maatschapskaart en het jaartal toon de ons dat de juffrouw ons eigenlijk had moeten feliciteren, misschien wel het zilveren lidmaatschapsbewijs spon taan had moeten aanbieden want het was 25 jaar geleden dat wij lid toer den van het nuttige instituut Gem. Op. Bib. Leesz., dat nog steeds voor treffelijk werk verricht. VEEL is er veranderd in die instel ling. Veel welwillende dames uit de vooroorlogse jaren bieden nu nog steeds de behulpzame hand bij het uitzoeken van goede literatuur. Vroe- ken lopen en zelfs uitzoeken wat men wenste. Dat was een heerlijke tijd, ook al zochten wij met onze vriend jes toen soms niet direct lees- en leerstof. We vonden er echter wel de weg in de tienduizenden boeken die elke Schiedammer kennis en genoeg lijke uren kunnen bezorgen. Latei- kwamen er hekken, er kwam zelfs een tijd met een toeziende Cerberus, men mocht niet meer bij de boeken. Dat hebben we betreurd. A/IET grote plannen gaat Schiedams nn£?,otste gymnastiekvereniging „DOK aan het nieuwe seizoen begin nen. In de openbare school aan de Dwarsstraat in Schiedam-Znid zal de chr. gymnast, ver. DOK op woensdag middag 13 september een nieuwe kleu- terafdeiing openen. De lestijden voor de kinderen van 46 jaar zijn van 13.45 tot 14.45 uur. Ook in Nieuwland worden nieuwe aldelingen opgericht. De meisjes van 10 en 11 jaar kunnen in het vervolg van 38.15 tot 19.15 uur in de zaal van de Thorbeckesehool aan de Kuyper- laan terecht. Van de jongensafde'ling voor jongens van 10—13 jaar worden twee afdelingen gevormd. De jongens van 10 en II jaar kunnen op de dins dagen van 18,30 tot 19.30 in het Iokaai van de Christelijke Technische Schooi aan de Nieuwe Damlaan terecht. Daar na komen van 19.30 tot 20.45 uur de knapen van 12—13 jaar. Deze afdelin gen beginnen deze week. Verder zal DOK deze week twee pro- pagandamarsen houden. Woensdagavond >m kwart voor zeven vertrekken de le den met de drumband vanuit de Re- hobothschool aan de Tuinlaan voor een demonstratiemars door Schiedam-Zuid. Route voor Zuid: Tuinlaan, Hooikade, Nieuwe Haven. Hagastraat, Groenelaan, IVillemskade, Rozenburgerstraat. Nieu we Maasstraat. Lekstraat., Willem Brou werstraat, Witehlminaplein, Groenelaan. Gasstraat. Dwarsstraat. Hagastraat. Nieuwe Haven. Hooikade. Tuinlaan. Vrijdagavond marcheert DOK vanal kwart voor zeven van het dr. Wibaut- plein. Route voor Nieuwland: Dr. Wi- bautplein. Mgr. Nolensiaan. Parkweg, Burg. van Haarenlaan Z.Z.. Dr. Schaep- mansingel. Schaperlaan. Dr. Wibaut- plein. Beide keren zal het Tamboer en Pijperkorps, met een vlaggengroep. vooralgaan. De volledige lestijden voor de repeti ties in Schiedam-Zuid en Scniedam- Nieuvyland zijn nu geworden: In Zuid: Meisjes en jongens 57 jaar; woensdag 4,455.45 uur zaal Tuinlaan, woensdag 1.452.45 uur zaal Dwarsstraat; mt;;- jes 89 jaar; dinsdag 45 uur zaal Tuinlaanmeisjes 1011 jaar; dinsdag 5.156.35 uur zaai Tuinlaan, vrijdag 6 7 uur zaal Tuinlaan; meisjes 1213 jaar: woensdag 67.15 uur zaal Tuinlaan, dinsdag 6.157.30 uur zaal Tuinlaan; meisjes 1416 jaar: woensdag 7.15 8.45 uur zaa! Tuinlaan, donderdag 6— 7.30 uur zaal Tuinlaan-, jongens 59 jaar: zaterdag 3.45—4.45 uur za3l Tuin laan: jongens 1011 jaar: zaterdag 4.45 —5.45 uur zaal Tuinlaan; jongens 12—13 jaar: zaterdag 5.457 uur zaal Tuin laan; jongens 14—16 jaar: zaterdag 7— 8.30 uur zaal Tuinlaan; heren: maandag 910.30 uur zaal Tuinlaan: heren-senio ren; vrijdag 9—10.30 uur zaal Tuinlaan; dames: maandag 7.309 uur zaal Tuin laan. donderdag 7.30—9 uur zaal Tuin laan. donderdag 910.30 uur zaal Tuin- laan. Afdelingen voor Nieuwland: meis jes en jongens 56 jaar: dinsdag 4—5 uur B.L.O.-school; meisjes en jongens 67 jaar: maandag 56 uur Thorbecke sehool; meisjes 89 jaar: donderdag 5.1o6.15 uur Thorbeckesehool; meisjes 1011 jaar: woensdag 6.157.15 uur Thorbeckesehool; jongens 89 jaar; maandag 67 uur Thorbeckesehool; jongens 1011 jaar: dinsdag 6.30—7.30 uur Chr. Technische school: jongens 12 —13 jaar: dinsdag 7.308.45 uur Chr. Technische school; huisvrouwen: dins dag 8.3010 uur Thorbeckesehool. Verder zijn er natuurlijk nog de af delingen in Oost en West en Kethel. To taal 46 turnafdelingen. NU is er een vakanzietijd geweest. Nieuwe ideeën, konden worden uit gevoerd. Een bezoek aan de GOLB aan de Lange Haven is aan te beve len. Men mag er weer vrij in alle hoeken neuzen. Dat wordt ook ge daan. In het eerste lokaal bij de Lan ge Haven wandelen altijd velen langs de vele rijen belangwekkende studie boeken. In het middenlokaal is de uit- sfeer kan lezen in de massa's tijd leen, staan de catalogi en staan de schriften. De GOLB is een belangrijke vele romans. Achterin het gebouw is instelling en daarom is het betalen nu een ruimte te bereiken door de hal wan een lidmaatschap wel op zijn waar men bij de tuin in een rustige 'plaats.' De Sehiedamse brandweer heeft in het afgelopen weekeinde enkele malen dienst moeten doen. Voor 10.000 scha de ontstond zondagavond bij de firma Ossedrijver in het Groenwegje waar door broei brand was ontstaan in 40 ion pindavliezen in de opslagruimte. Ruim de helft van het materiaal is verihren gegaan. De brandweer heeft van vijf tol negen uur strijd geleverd met het smeu lende materiaal, dat uit het pakhuis moest worden verwijderd. In de St. Armazusterstraat is vrijdag middag om kwart over vier brand ont staan in een hoeveelheid kurkafval ir. het pand nr. 26, De brandweer behoefde geen dienst te doen. Vermoedelijk heb ben baldadige jongelui een brandende lap door een kapotte ruit gegooid. De zesjarige fietser M. C. W. slipte za terdagmiddag met zijn fiets op het plein 1940 in Vlaardingen, en viel. De jongen kreeg een hersenschudding en een ge broken sleutelbeen. De Sehiedamse voetbal verenigin? H.B.S.S. zal op donderdagavond 21 september de najaarsledenvergade ring houden in gebouw Srusum Co» da aan de Nieuwstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1