Vredig polderlandschap wordt grote bouwplaats mm Ds. A, D. Klaassen doet 8 oktober zijn intrede Vier flatblokken tussen Oude en Nieuwe Dandaan Architect V. d. Gugten wint Europese prijs kroniek I M Plannen voor de nieuwe Benzo-fabriek gereed Roüerdamse Schiedam slokt Kethel definitief op I van Ierland heefman i:j i B i Wachten is op rijksgoedkeuring Pand komt aan Geel. Biersloot Spoedig eerste paal voor de wijk Groenoord Twee predikanten Ned, Prot, Bond Nieuw uitbreidingsplan Nieuwland Schoolstraat Man - klem tussen balken - overleden Gewonde meeuw aangetroffen wordt voltooid Brandje bij ROMI Stertocht van muziekkorpsen OPENT VRIJDAG IS SEPT. 12 UUR VOLAUTOMATISCH PAGINA WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1961 DE ROTTERDAMMER Advertentie AHOY' GEBOUW t lm 27 Sapt. m DE LANGE Politie arresteert twee inbrekers Handhaven iiiiimumiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii Vandaag ....en morgen •...en dagelijks Dagblad „U< Schier EpHgffispaaBsgjfea- fristho GEBOORTE VREES SAMENWERKEN Bevestiging-intrede kandidaat Huisman Tijd dringt Beroepen «I>0*t' BEURS VOOR MOOE EK HUISHOUDING 1 OP FEMINA UIA«CCU doorlopend frAwdEH 25 MODELLEN IN BEDRIJF Blü HOOFDINGANG (Van een onzer verslaggevers) WU dan eindelijk de buizen kunnen worden gelegd op de weilanden van Vijfsluizen naar de polders ach ter Groenoord gaat veel van het oude schoon van Kethel verdwijnen. De lange pijpleiding voor het spuiten van zand zal het beeld van de rustige polders verstoren, maar bovendien zullen perskaden worden gelegd zodat het vredige polderlandschap tussen Schiedam en Vlaardlngen zal veran deren in een gigantisch bouwterrein. Het spuiten van het zand is de de finitieve fase voor aansluiting van Kethel met Schiedam. Vele Kethelaars hebben nog gehoopt dat de aanslui ting nog wel even zou uitblijven ook al hebben zij sinds de annexatie in 1941 op doortastende stappen vanuit het toen zo verre Schiedam gewacht. Nu gaan de landerijen en daarmee de oude boerderijen en verdere opstallen verdwijnen. Het vee dat nu nog op het grasland en soms op het zand!;- chaam van de Rijksweg 20 loopt zal worden teruggedrongen tot naar de grens bij Delft. Tal van fraaie ge bouwtjes die de schoonheid van Ke thel bepaalden, ook al waren de hof steden misschien vanwege hun ouder dom met van veel waarde. zullen gaan verdwijnen. Kethel. dat vermoedelijk ouder is dan Schiedam, zal in Schiedam opgaan. Met het spuiten van zand wordt haast gemaakt. Allerlei moeizame onderhan- delingen met de aannemer zijn er de oorzaak van dat het spuiten later be- i gint dan in de bedoeling lag. Nu j gaan de draglines de modder voor de dijken op hopen gooien. begonnen met het slaan van de eerste paal voor de woonwijk Groenoord. Oud en Nieuw zijn in de strijd ge- wikkeld in Kethel. Terwijl enerzijds het hooi nog steekt uit de schuren naast de hofsteden, terwijl er nog sloten als open riolen zijn worden op enkele meters verder grootse wegen gelegd, wordt in de grond gegraven voor het leggen van een omvangrijk net van rioleringen en gas- en electriciteitsleidingen. Nog Is het zo dat Kethel het eigen karakter heeft. Het Is een bewonderens waardig karakter. Dat bemerkt men o.a. aan de geest van samenwerking die er heerst. Bij allerlei acties steu nen de diverse groeperingen elkaar met ais goed resultaat dat bijv. het r-k. St. Radboud spoedig nieuwe instrumenten en uniformen had. dat er een wijkcen trum als De Rank kan worden ge bouwd. Met dat Hervormde Wijkcentrum voorzag Kethel zichzelf in een behoefte. Reeds nu is de zaal van De Rank voor vele weken volgeboekt. Kethel is een actieve gemeenschap, die nu nog zoals eeuwen is geschied hei eigen bestaan leidt maar over enige tijd omsluiten tal van nieuwe tvijken met de mathemathi- sche betonskeletten het oude dorp. De gemeente tracht nog wel het ka rakter van het eeuwenoude dorp te handhaven. Zo is er ten noorden van het dorp een plaats voor het bouwen van winkels en werkplaatsen voor klei ne zelfstandigen, maar onontkoombaar is nu dat Kethel zdl worden opgeslokt f)E een na de ander verdwijnen de oude oerderijen uit Kethel De landelijke rust van melkbussen en wilgen voor het huis aan de smalle weg gaat plaats maken voor de mo derne doelmatigheid der nieuu-e ijken. Deze boerderij, van de heer Zansbergen bij de Blauwe Brug, is al ten offer gevallen aan het Titeuice stelsel ran tcegeu, dat in aanleg is. Maandagavond heeft de Rotterdamse j politie de 30-jarige losse werkman C. i B. en zijn 29-jarige collega W. J v. d. j S. gearresteerd. Zij worden ervan ver- j dacht zaterdagnacht te hebben rngebr>: y-. ken in de boekhandel van V. en D. aan i (JliU Cfl iSlCHIL" de Nieuwe Binnenweg, waar een schrijf-) machine en een vloerwrijver is geste- Het ligt in de bedoeling dat op korte len. 'termijn achter Bad Groenoord wordt (Van een onzer verslaggevers) zal dis. A. D. Klaas- AP 8 oktober D sen In de Grote Kerk te Schie dam intrede doen, nadat hij een week daarvoor afscheid heeft geno men In de kapel „Pniël" te Hnizum. Dsï Klaassen komt naar Schiedam als predikant voor bijzondere werk zaamheden bij de Hervormde Ge meente. Hij wordt de tweede predi kant bij de Ned. Protestanten Bond. nekebuur in de classis Heerenveen. Op 6 maart 1955 werd hij bevestigd in Huizum door ds. JUilenhuis uit Neede. Hij heeft vele bestuursfuncties vervuld. Zo is hij thans adviseur van het Vormingswerk bij de Provinciale kerkvergadering in Friesland. Ds. Klaassen is pastoraal adviseur bij de afdeling Friesland voor de Protes tantse stichting voor verantwoorde ge zinsvorming. Hij is docent ter op leiding van catecheten en pastorsie medewerkers. Ds. A. D. Klaassen werd op IT augus- tas 1326 te Rotterdam geboren. Hij volgde het Gymnasium Erasmanium. i daarna ging hij naar de Rijksuniver siteit te Leiden. Ir. februari 1950 werd hij door he: provinciaal kerkbestuur van Overijs- sel tot de evangeliebedienmg toege-1 laten in de Ned. Herv. Kerk. Van 1949-1950 was hij jeugdpredikant bij de Vrijzinnig Protestantse Jeugdraad, i Op 15 oktober 1950 werd hij door ds. j C. Colenbrander predikant te Re per- ga bevestigd in Scherpenzeel en Mun- Advertentie ropese collectie verlovingsringen. in maten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend fEN doorkijkje op het erf van de bekende molenbouwer Van der Loo in Kethel-Dorp. Dit plekje zal wel worden beschermd tegen de gretige grijparmen van de moderne stadsontwikkeling. Het wórdt be schouwd als een belangrijk en poëtisch deel van het typische Kethel. (Van een onzer verslaggevers) Bij (Van een onzer verslaggevers) 7 ONDER ER OVER te praten heeft <Je Schiedamse gemeenteraad J vrijdagavond het nieuwe en herziene: Uitbreidingsplan voor Nieuwland; goedgekeurd. Dat betekent niet dat) de gemeenteraad geen aandacht' heeft voor de voltooiing van dei bouwactiviteiten in Nieuwland, want ide grote maquette die ir. J. C. Broeyer en het personeel van ge-; meentewerken hadden vervaardigd, j trok in de raadszaal grote belang-1 stelling. I i Sinds 1946 zijn tal van uitbreidingsplan- i nen voor Nieuwland vervaardigd, maar de praktijk dwong de gemeen te dan telkens weer tot herziening van de plannen. De oorzaken waren soms van practische aard. maar ook wer den in de loop der jaren door erva ring wijzigingen gewenst in verband met de veranderde inzichten in de stede bouwkundige ontwikkeling. Het nieuwe plan voorziet bijvoorbeeld nu in de bebouwing bij en achter de Damlaan. Tossen Oude en Nieuwe Damlaan zullen vier blokken van flat woningen worden geplaatst. Wel Is er naar de zijde van de Christelijke Technische School en het pompge- j maai toe nog plaats voor een Gere formeerde Kerk, maar bet ziet er niet naar uit dat de eerste paal nog dit jaar geslagen kan worden, hoewel dit vorige jaren werd verwacht. ÏVE metro begint hoe langer hoe meer sD jjet centrum van Rotterdam „op zjjn kop" te zetten. Sedert gistermor gen is een deel van de grote verkeers ader Coolsingel—Stationsplein, het Weena, omgelegd. Men rijdt daar nu vlak langs het in aanbouw rtr.de Hiitonhotel. Dit betekent: vorderingen i met het werk voor het graden van een sleuf (voor de tunnelscgtnenten) I door het Hofplein naar de Coolsingel. Langs de nieuwe, uiteraard tijdelijke, I weg zal ook een der trambanen komen jte lopen. Als deze omlegging geheel gereed is begint men met de bouw van twee bruggen aan de zijde van de Schiekade. Over de ene brug wordt straks het verkeer geleid, over de tweede het tramverkeer. Als de brug gen klaar zijn dan wordt dwars door het Hofplein de damwand geheid voor het „metrokanaal". En daarna zal dit kanaal onder de bruggen door worden uitgebaggerd. Op het zuidelijk deel van het Hofplein komen volgend voor jaar ook nog enkele bruggen. Dit alles met de bedoeling het verkeer over dit belangrijke knooppunt toch te kunnen laten doorgaan. L"ORDAAT optreden morgen verdrinking van eer, twee- jarig RottercSammertje voorkomen. De j redder was de heer A. H, Persoon (30) i in dienst der gemeente Rotterdam. wonende in Numansdorp, de gered ie Paulus van de Meer, een tweejarige kleuter. De heer Persoon zag toen hij aan het werk was in het Utrechtse j (nood)Dorp de jongen zeven meter uit j de wal in het Noorderkanaal drijven. De man kon niet zwemmen en daarom 1 haalde hij een vijf meter lange boots- haak bij het nabijgelegen sluiswach- i tershuis. Hij stapte zover hij kon in het water langs de kant. Het gelukte wordt reecis een rooins-katholieke la-hem het reeds bewusteloze jongetje gere technische school en dit ,.scho-i0p wa| te balen. De heer Persoon heeft geen EHBO-diploma. Hij deed Sencomplex" sluit dan ten slotte aan bij de 'huidige technische school, die overigens ook met een uitbreiding aan de school het restant bouwland aan de Burgemeester Hor.nerlage Grete- laan volbouwt. De woonblokken sluiten aan bij woon-j blokken die op het voormalige Her-l mes DVS-terrein zullen worden ge- i bouwd. alle evenwijdig aan de Noord- j vest. Chr. Sociale Belangen: Vergadering Chr Met. Bedr. Bond 20 uur. Chr. Sociale Belangen: Chr. Best. Bond Vergadering 20 uur. Amstctbron: Vergadering, filmavona aquariumvereniging Natuurgenot sn Huis 20 uur. Rehobolh-Ulo: Tuinlaan. Start propa- gandamars DOK door Sclucdam-Ziud. 18.45 uur. Passagetheater: Schiedamse Kunst Kring. Irma la Douce, 20 uur. Chr. Sociale Belangen: CMB. Vergade ring. 20 uur. damse redactie te' 64154 b.g.g. tel lloaS toestel 51 'b.gg. 80037» alleen voor re- daetic-aangc'.•genheden- Agentschap: H J Truest. Aleidasnaat 23, tel. 65431 (alleen mor klachten, vertenties en at» .micraen.tn o.g.g 115588) Apotheken: Jansen. Swammerdamsm- gel-hk. Van Mussenbroekstraat et land. Dr. Wibnutuiein. Belangrijke et. ooncumwrrn: Brar.a- ■Marm 69123. Politi'-fdhtm 646D<> uo en t.D-waarscnuw.nB 69230. De heer G. N. van der Gugten, sedert enige tijd gemeente-architect van Vlaar dlngen. heeft de tweede prijs gewonnen in de Europese prijsvraag „De Eorope- l se woning 196!". Deze prijs (25.009 Bel- j glsche franken) Is uitgereikt tijdens de 1 opening van de 16e Internationale Jaar beurs in Gent. Uit de Benetaxlanden, Duitsland, Frankrijk en Italië deden in totaal SS architecten mee. Twee Puït- i sers wonnen samen de eerste prijs I (50.000 franken). Uit Vlaardlngen waren i bij de prijsuitreiking aanwezig behalve de heer Van der Gugten wethouder T. de Bruljn (stadsuitbreiding en gemeen- tewerken) en Ir. 'G. Brouwer, directeur gemeentewerken. i Het doet van de wedstrijd was sociale i en esthetische oplossingen bij de bouw van individuele woningen aaa te moedi- gen de samenwerking tussen technici en industriëlen. betrokken bij de research te bevorderen en de industriële aanpassing op de EEG-markt te bevcr- deren. Met name schonk de jury ruime aandacht aan nieuwe ideëen met betrek- i king tot de individuele woning in een flatgebouw, waarbij enerzijds werd ge streefd naar het verstrekken van woon gelegenheid aan een zo groot mogelijk aantal mensen en anderzijds de beschik bare ruimte zo te verdelen dat deze het gezin de grootst mogelijke vrije ont plooiing garandeert, Vooraanstaande architecten uit de EEG-landen vormden de jury, onder wie als enige Nederlander de bekende Rot terdamse architect J. B. Bakema- »sd de negen prijzen vielen er vier aan Ne derlanders ten deel. Er was een zevende prijs voor de Rotterdamse architec-en- combinatie Apon- Ter Braak- Brinkman- Hamel- Klunder- Reid, Scholze- Wltstok en Zwarts. Voor Vlaardingen is nog van belang te melden dat het nieuwe gebouw voor het gemeentelijk woningbedrijf aan het Emaus wordt gebouwd naar een ont werp van drie architecten uit deze com-1 binatie. namelijk de heren P. P. Hamel. H Klunder en N. Witstok. van wie de twee laatsb n in Vlaardingen wonen. i werkzaamheden op de werf Gusto .aan de Maasdijk te Schiedam is dins dagmorgen een ongeval gebeurd, tenge- Ivolge waarvan de 57-jarige constructie- i werker J. W. Miiller is overleden. De (heer Müller woonde in de Zwaansteeg 13b te Schiedam. i De dertienjarige Guus Breedveid heef: Toen gistermorgen een ijzeren balk met Op het bouwterrein hoek Burgemeester gisteren in de omgeving van de Tech- een Se wicht van lo ton gedraaid moestvan Haareniaan en Nieuwe Damlaan: I nische school aan de Mgr. Nolenslaanworden om aan een andere balk te wor- za[ een hoog flatgebouw met bijzonde-j te Schiedam een meeuw gevonden, i °en gekoppeld en de draaiende balk op j re bestemming worden geplaatst. In Het dier had verwondingen aan een!J'Jn dode, punt was gekomen, kroop de j be lengterichting van de Burgemees-! van zijn poten opgelopen. De jongenjneer Müller tussen de twee balken m; ter Honnerlage Gretelaan wordt een' heeft de vogel na«r het politiebureau en kwam klem te zitten. volkomen ..schoolstraat" voltooid. i gebracht. Maar later heeft men zichj Vermoedelijk hoeft de hoer Müller dei Ter hoogte van het rk. kerkhof staan in het dierentehuis over het dier ont- ietselen willen verwijderen. Met spoed i reeds de drie B.L.O.-scholen, verder fermd. j 's bet slachtoffer naar de verbandka-1 j mer gebracht, maar bij aankomst bleek I Daar bleek de vogel een ring om zijn; hij al te zijn overleden. Later is het: poot te hebben met de volgende ken-j stoffelijk overschot naar de Dr. Nolet De Schiedamse Kunst Kring begint donderdagavond in het Passagsthea'.er het seizoen. Dan zal de bekende muzi kale comedie „Irma la Douce", die in Rotterdam zoveel succes heeft, wor den opgevoerd. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. In de afgelopen veertien dagen hebben zich reeds een honderd tal nieuwe leden bij de Schiedamse Kunst Kring aangesloten. I) Drie gebrandschilderde ramen van de Grote Kerk te Schiedam zijn gister morgen ingegooid. De schade ligt ver moedelijk tussen j 75 en 500. De da ders zijn nog onbekend. Bij het uitladen van een bestelwagen in de Hoogstraat te Schiedam is gis termorgen een sieekwagen omgeval len. Een der handvaten yan de wagen vernielde daarbij de spiegelruit van perceel 81. Aan de in de etalage lig gende eetwaren werd een schade van ongeveer 40.- toegebracht. De heer P. W. uit Schiedam deed gisteren aangifte van diefstal van het fietsje van zijn dochter. Het rijwiel had op slot voor de grensflat aan de Rotter.Lmisedi.ik gestaan. Mevr x.v I. K. F.-R. is haar fiets kwijt. d:e zij op slot op de Rotterdam- sedsjk te Schiedam had neergezet. wat hem het beste leek. Hij hield het kind voorover, waardoor de kleuter veel water kwijt raakte. De redder en een. toegeschoten sluiswachter holden naar het nabije Sophiakinderzieken- huis en daar slaagde men erin door hartmassage en zuurstof de levens geesten van de drenkeling op te wekken. UTAANDAG stonden de vierbelasting- i ambtenaren terecht uit Rotter dam, die ervan worden verdacht verduisteringen te hebben gepleegd gedurende vierenhalf jaar van hun loopbaan op het zegelkantoor. In totaal zou op deze manier f 145.000 aan de Staat der Nederlanden zijn onttrok ken. Het ging om verschuldigde zegel rechten op notarisverklaringen» deur- waar ders exp' oiten e.d. De verdachten zouden door het niet uitgeven van z.g. bulletins, hetzij door het vervalsen van deze stukken, hun malversaties hebben kunnen, verrichten. Het viertal ambtenaren, heeft bekend dat tussen hen een verstandhouding was bereikt. Het zijn een commies, S0 jaar, een adjunct-commies, 34 jaar, en twee z.g. stempelaars, 64 en 47t jaar.. Pe .eis tegen de commies luidde drie jaar, tegen de adjunct anderhalf jaar met aftrek en tegen de beide stempelaars een jaar met aftrek, waarvan 3 maan den voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Bij de arrestaties werd in de huizen van de verdachten nog »en totaal van 60.000 in contanten teruggevonden en verder goederen. De reclasseringsrapporten luidden gunstig, zo bleek ter zitting. (Advertentie J DLMOXSTRA HLS DlAMAXTSCyPLX. tekenen: „Vogelwarte". Radozell E4S978. Germania. Via het Rijkf-iuseum van de Geschiedenis der Tatuurwefen- sehappen in Leiden wordt met de be treffende instanties in Duitsland con tact opgenomen. stichting vervoerd. de Thorbeckeschoöl, de Chr. Tech nische School, dan komen er achter! het pompstation ter hoogte van de Cartonnagefabriek een hervormde en i een gereformeerde school, gebouwd 2 JOTEtlEl-KOUOeM. •UJSSAüiïi-IGOTffli&t (Advertentie) BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Overleden: A M Heubet 46 jrr H G van Akkeren 67 jr wed van P J C; Verhoeven. meubelen V, itf wotKvut i J^ATEN we vandaag over een langza- i me geboorte spreken. We bedoelen I hier de vorming van een comité dat de actie „Houdt Uw Stad Rein" in i Schiedctn in cie openbaarheid moet l brengen. Goed. u zult prompt poneren 1 dat die comité's ,.al overal" zijn ge- installeerd. Dat toeten we toelmaar j wie zegt dat het late comité in Schie- j dam het werk niet heel goed gaat 'doen? Dat is toch best mogelijk. Het I comité is er nog niet. het wordt at we- kenlang gevormd maar als het er is i zal Schiedam ongetwijfeld van de ac- i tie horen. twee zijn ruimte. gereserveerd voor opslag- CV'an een onzer verslaggevers) ail- ciof ZOALS wij reeds eerder meldden, zal de Benzo-rijwielenfabriek, gevestigd aan de Hoogstraat in Vlaardingen, moeten verdwijnen in verband met de sanering van de binnenstad en de bouw van het via duct van de Havenbrug naar de Ge dempte Biersloot. De plannen voor een nieuwe f^-inok nofr een ruimte in gebruik aan de i briek zijn reeds geheel klaar. maar. Westhavenhade en in een ander pand; om twee redenen kan nog niet met; aan de Hoogstraat is materiaal opge- de bouw begonnen worden. Het isi slagen, zo, dat deze nieuwe fabriek zal; verrijzen aan de Gedempte Bier De directie van ..Benzo" hoopt nu dat de vergunning spoedig afkomt en dat ook de huizen binnen niet al te lan ge tijd afgebroken zuilen worden. £NIGE bedenkingen moeten wij ech-1 ter wel doen horen bij deze lang zame aanval op de stadsverontreini- ging. Niet dat wat meer doortastend heid zeker gewenst zou zijn. Daar zal ieder het ovr eens zijn. We vrezen echter dat de langzame geboorte van het comité weieens kan worden ge volgd door een even langzaam leven. j We krijgen zelfs de indruk dat men in j Schiedam niet weet wat men met die landelijke actie moet doen. Als dat het l geval is toeten wij icel mat er gebeurt. Dan komt het comiteetje er. dan ko- men er tcat aankondigingetjes, dan sieren de plakkaten even de aanplak- Oereformeerde Oosterkerk aan cc Seh:f- hordei: en dan ontsiert het vuil de damseweg te Vlaardingen, de beroepen xt<id weer precies zo als het nu ook eandidaat L. Huisman, worden beves-gebeurt. om een geschikte tijd uit te zoeken voor een vergadering waarop iedereen vrij is van andere vergaderingen. £R dient een comité te komen van enthousiaste burgers en uit welke kring en groeperingen die functiona rissen dan komen is minder belang rijk. Van betekenis is dat het comité gaat functioneren en dat er inder daad iets kan worden gedaan om de stadsverontreiniging te bestrijden. Daarbij dient geld en bevoegdheden beschikbaar gesteld te worden. Bij de bevoegdheden denken wij aan de mo gelijkheid tot fikse straffen als men j papieren op straat smijt of hoe er- gerlijk als men dode dierenafge keurde meubels e.d. in de binnenha vens gooit. Men kan het niet laten bij het opplakken van reclameleuzen al leen. Uit alle sectoren van de over heidsdiensten, van het onderwijs en uit de kringen van de burgerij zal men actief en eendrachtig (maar ook enigs zins: machtig) moeten gaan samen werken om het euvel van de vervuiling te bestrijden. Donderdag 21 september zal in de (Van een onier verslaggevers) In het magazijn boven het oude ke telhuis van de Vlaardingse margarine- fabriek „Romi" was men woensdagmor gen bezig met het afbranden van de be kleding van buizen. Er viel een vonk op de vloer, die terecht kwam op de vet tige substantie. Er ontstond een brandje, waardoor enige rekken en kabels werden ver nield De brandweer bestreed met drie rsevelstralen het vuur. Er ontstond een enorme rookontwikkeling. Totale de, die nog niet bekend is de' verzekering gedekt. Deze verdeeldheid werkt natuurlijk j jniet bevorderlijk voor een bedrijf. To-Jtigd als predikant van de Gereformeer- sloot m Vlaardingen. maar op aejtaal heeft hct tegenwoordige bedrijf nulde Gemeo.'- van Vlaardingen. Dezo CLICHÉ plaats waar die moet komen, staan, ,je beschikking over ongeveer 900 m2. bevestiging zal geschieden door ds. H. nog enige huizen. Die zullen dus| jje nieuwe fabriek wordt aanzienlijk Rijksen uit Gouda, voorheen predikant1 dan afgebroken groter. Hier zal men de beschikking j van de Gereformeerde gemeente van O e dient men met spoed Vlaardingen. 's middags om drie eerst ontruimd en dienen te worden. men 1 krijgen over ongeveer vijftienhonderd m2. Bovendien is er dan het voordeel, jdat het gehele bedrijf in één pand ge- ;vestigd wordt. scha- wordt door Voor de sanering is de vcrcivvijmng7V|é»Mlf:/jOJ/n van het oude pand nog niet zo urgent. T etmu Het werk is nog niet zo ver. dat dit i pand nu direct in de weg staat voor de uitvoering van de werken, nog wel enige jaren aanlopen. uur. 's Avonds om 19.30 uur hoopt ds. Huisman zich met een intredepredika- tie aan de gemeente te verbinden. Ook deze dienst wordt in de Oosterkerk ge houden. Voor de fietsenfabriek „Benzo" Is het echter wel dringend gewenst, dat de nieuwe fabriek zo snel mogelijk wordt gebouwd. Men heeft p-.melljk een groot tekort aan ruimte. Behalve De nieuwe fabriek zal uit vier ver- Dat kan diepingen bestaan. De eerste twee heb ben een afmeting van rond 20 x 28 meter en de bovenste twee zullen II) x 20 meter worden. De voorzijde wordt 20 meter lang. Beneden komt een show room, een kantoor, prlvé-kantoor, keu ken en een wasgelegenheid en daar achter fabriek. De eerste verdieping de fabriek aan de Hoogstraat is er wordt ook nog fabriek en de bovenste Van 18 tot 22 september r 1 het Italiaanse opleidingsschip ..Amerigo Vespucci" (plus-minus 3500 ton) een be zoek brengen aan Rotterdam, Het schip, dat onder bevel staat van Capitano di Vascello (kapitein ter zee) Fazio Casari. heeft een aantal adel borsten van de Italiaanse marine aan boord, die hun eerste „bootjesreis" ma ken. het comité in het leven te roepen. Dat dient geen clichècomitê te zijn. Een fout van Schiedam is dat men nooit nieuwe krachten en dat zijn gewoonlijk de enthousiaste nieuwelin gen in comité's benoemt. Men doet een beroep op de klassieke namen in Schiedam. Deze functionarissen zijn al even overbelast, maar ze menen dat niemand anders zich beschikbaar zal stellen en ze nemen er daarom het twintigste veertigste baantje in de sector van de vrijetijdsbesteding bij. Als er verqaderd moet worden in zulk een comité van het klassieke stramien vergadert men alleen al geruime tijd Tien fanfare-, harmonie-, tamboer- en pijperkorpsen hebben zaterdagmorgen na een stertocht door de stad voor het stadhuis gedefileerd. Dit evenement was georganiseerd door de Rotterdamse Kunststichting. Het besluit van dit défilé was een ge zamenlijke uitvoering van de mars „Saint Trifon" onder leiding van Piet van Me ver. Aan de stertocht namen deel: Douane- harmonie Nederland, Oefening Baart Kunst, Harmonie-kapel H.A.L., chr. jeugdver. „De Jonge Garde", Herman dad. tamboer- en pijperkorps Kon. Ju liana. Industrie, de Rotterdamse Harmo nie Kapel, drumband Rotterdam Zuid ea de R.E.T.-drumband. De Gereformeerde Gemeente Rotter dam Zuidwijk-Pendrecht heeft ds, A. Hofman te Zeist beroepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1