Maasland geeft prinses Edith zilveren penning Vlaardingen zowel in oud als in nieuw Grondonderzoekingen bij bouwproject in Kethel Cinciiinatti zet nieuw seizoen zeer goed m Kunstcentrum vergadert toch I Bezoek van drie -,d ra i ven schonen" Problemen aangeraakt. Rotterdamse kroniek Van de 2200 leden ivas er een aanwezig m 1 w Delta-CIiemie met Italianen in samenwerking Kenwood op de „Feminn" RONDO (de Lange) Verzamelaar J. Sluimer B. en W. Schiedam vragen krediet Personeelsvereniging startte Bezoek Kolpabad weer gestegen w k I pi vanHEYST DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 Vandaai Ontvangst .en dagelijks (Advertentie) de goede keukenmachine bij de goede speciaalzaken. O Demonstraties in stand 9 en 10 van (Advertentie) Vr.iict demonstr. Terwijl U gezellig winkelt... verzorgt de B&uknetht volledige wasautomaat Uw was van A-Z! Bkuknmht L. VQOGT, Schiekade 122, Hl 42414 Rotterdam. Vandaag en morgen en dadelijks Verkiesing Pleidooi Advertentie Bejaarden Ond en nieuw Imitatie KELTUM PLEET (P HET GEBIED van dir. bijzónder Tekening Advertentie 't besfe vlak voor elk vak! 9 Verkiezing Si il tel IP; mm Uil -J.SK De Schiedamse CJV-afrielingen Bra vo tmondaceordeon) en O DG (toneel) zullen op 21 oktober een uitvoering geven in Irene, f Voor de meisjes en jongens van 11- 15 jaar van de Schiedamse CJV wordt op zaterdag 30 september een rtrui- ventocht met puzzclrit door het West- land georganiseerd. 0 De NCVB-Kethel houdt woensdag avond de eerste bijeenkomst in De Bank. Dan zal de heer Visser spre ken over Zuid-Afrlka en tevens dia positieven vertonen zoals hij reeds meermalen voor andere groepen met succes heeft gedaan. De Kethelse Filmcommissie der Hervormde gemeente zal nieuw leven worden ingeblazen. De Ke-Fi-Co zal in De Rank enkele filmavonden ver zorgen. te beginnen op zaterdag 30 september. Voor de leden van wijkgemeente 7 der Hervormde gemeente wordt woensdagavond een bijeenkomst ge houden in het wijkcentrum Niemv- land te Schiedam. Vertoond wordt de film ..Een kerk voor de wereld van morgen". (Van een onzer verslaggevers) Kortgeleden is tussen vertegenwoordi gers van het Italiaanse concern „Monte catini" en de Nederlandse maatschap pij „Delta-Cbemie" en haar partners, een overeenkomst getekend, krachtens welke Montecatini zal deelnemen in Del ta Chemie en deze laatste onderneming in de Compagnie Néerlandaise de I' Azote. Montecatini, een van de belangrijkste bestaande chemische concerns, heeft de meerderheid der aandelen van de Com pagnie Néerlandaise de l'Azote. In haar fabriek te Sluiskil produceert de Com pagnie Néerlandaise de l'Azote aanzien lijke hoeveelheden stikstofmeststoffen van verschillende kwaliteiten. Naast de Staatsmijnen en de Mekog is de Com pagnie Néerlandaise de l'Azote één van de drie Nederlandse stikstofproducen ten Delta Chemie exploiteert te Vlaar- dingen een moderne fabriek voor de produktie van gemengde en complexe meststoffen. De partners van Delta Chemie zijn de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek. de Nationale Coöpe ratieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw ..Centraal Bureau" G.A. en de C.I.V.. Coöperatieve Centrale Landbouw' In- en Verkoopvereniging G.A.. zijnde de drie voornaamste Ne derlandse landbouwcoöperaties, die te zamen ongeveer 60 pet. van de ver- bruikscaDaciteit v an ons land aan kunst meststoffen vertegenwoordigen. j j (Van een onzer verslaggevers). ^RUIVENPRINSES Edith van der Wel, het middelpunt van de 10e Westlandse Oogstfeesten, heeft van de gemeente Maasland de zilveren pen-' ning ontvangen. Haar heide hofdames ontv ngen de bronzen penning. Het moment, waarop burgemeester F. J. Groot Enzerink de penning uitreikte vormde zonder twijfel een hoogte punt in het bezoek dat de drie „drui- venschonen" vrijdagmiddag aan Maasland brachten. Het was een charmant bezoek dat een zeer waar dige, eenvoudige en vooral stijlvolle ontvangst ten deel viel. Omstreeks het middaguur stopte de grote auto van de Broederschap van tic Blauwe Druif bij de Maaslandse veiling. Voorzitter A. Moerman en di recteur B. J. M. Muijselaar stonden daar hun hoog bezoek reeds op te wachten. Beide heren werden voorge steld en daarop bood Tilly van Uffe- len, dochter van een der tuinders, de prinses een fraai boeket aan. In een korte toespraak wees de heer Moer man de druivenprinses op de drei gingen voor de veiling, gelegen in de Uitbreidingsplannen van Vlaardingen en Maassluis. De veiling was op dit ogenblik nog volop in bedrijf en zodoende konden prinses Ecith en haar gevolg een goe de indruk krijgen van dit coöperatieve centrum van koop en verkoop. De heer- Moerman vertelde de drie dames tij dens een uitvoerige rondleiding vele we tenswaardigheden over fruit en groen ten, die op cat moment te zien waren. HET GEMEENTEBESTUUR van Maas land en vel andere vooraan staande inwoners vormden het gezel schap dat prinses en hofdames in de raadszaal ontving. Burgemeester Groot Enzerink omschreef in zijn toespraak ie betekenis van de Oogstfeesten, waar mee het Westland wil tonen wat het presteert en ter gelegenheid waarvan het verpoost om krachten op te coen voordat men zich weer een vol jaar in zet. Maar ook kan in een week als nu eens rijpelijk worden stilgestaan bij de grote zegeningen die een gebied als dit ten deel vallen. Maasland's eerste burger staafde de Musis Sacrum: Othcll, toneelavond, 20 uur, Irene: Vriendenkring. Contactavond, 20 uur. Irene: Oranjebuurtvcreniging Gusto, Kindermiddag, 14 uur. Maison Westhuis: Ned. Ver. voor Huis vrouwen „Vierentwintig uur uit het le- vrouw Diet Bouwknecht. 14.15 uur. ven van een vrouw", voordracht door ine- Musis Sacrum: S. G. Bridgedrive, 19,30 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tri. 64154 b.g.g. tel 115538 toestel 51 (b.g.g. 800371 alleen voor re- dactie-aangei.-genheden. Agentschap: H J. Trocr.t, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en ab ornementen b.g.g. ïtief 115588). Apotheken: Bacher. St. Liduinastraat hk. Brugmanstraat. Belangrijke ic l i.oonr.u m mer-:,Brand alarm 69123. Politic-ataim 846G6 GG en GD-waarscnuw.ng 69290. Kpnwood Reeds complect v.a. f. 1460.- draaistroom en f-1495.» 220 Volt wisselstroom Mentor - Apeldoor demonstraties, j Dagelijks (Van een onzer verslaggevers) UET Laboratorium voor Grond mechanica te Delft zal een grondonderzoek op de bouwterreinen in Grosnoord gaan doen ten behoe ve van de twee bouwverenigingen, die daar tezamen 400 woningen zul len doen bouwen. B. en IV. van Schie dam verzoeken de gemeenteraad kre- Adoertentie VLAARDINGEN: Bothaplein, „Taptoe Vlaardingen". 20.30 uur. MAASLAND: Djjkpolder. Wielerwed strijden, 13 uur. VLAARDINGENBovenzaal Harmo nie, Vergadering Ohr. Middenst. vereni ging, mr. M. G. van de Kaa: „Een cle- taUhandelsschool - school der toekomst, 20 uur. Cantine H.V.O., Persoonlijk Schaakkampioenschap Vlaardingen, Iv.aU uur. Excelsior, ..De Voorloper", Huis vrouwen-avond, 20 uur. Stadsgehoorzaal, Max Tailleur. 20 uur. MAASSLUIS: Raadhuis, Raadsverga dering. 19.30 uur. Apotheken: Dr L. A. Backer, Hoog straat 223. tel. 2102. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Haven straat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g. voor red. 0.10-115588). Klachten bezorging: Joh. Poot Gera niumstraat 28, lel". 3345, maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's Zaterdag van 178 uur. Agenten: W. Hagenstein, Eramastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer—Van de Bie, P. C. Hooftstraat 17: Joh. Poot, Ge raniumstraat 28, tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mei* dingspost brand- en ongevallen 4444, G.G.- en G.D-waarschuwing 2541. dieten voor dit grondonderzoek be schikbaar te willen stellen aangezien de bouwverenigingen niet over gel den beschikken. De Prot, Chr. Wo ningbouwvereniging „Onze Woning" behoelt 3569,16 en de Vereniging Volkshuisvesting dient 4030,84 voor het grondonderzoek te offreren. In 1957 en 1958 zijn voor de tot standkoming van de plannen van de bouwverenigingen reeds kredie ten van 20.000 en 35.000 ver strekt. In 1961 werd daar nogmaals 18.800 aan toegevoegd. B. en W. delen mee dat deze kredieten zijn gebruikt voor het doen van betalin gen aan de architecten en de Na tionale Woningraad te Amsterdam, die bezig zijn met de voorbereiding van de bouw. De agenda van de openbare vergade ring van de Schiedamse gemeenteraad, die volgende week vrijdagavond gehou den wordt, bevat een vijftiental punten. Na de installatie van het nieuwe raads lid de heer P. Brouwer (CHU) zal in de vakaturc Th. J". L. van den Berg een wethouder worden gekozen. Daarna staat onder agendapunt la de verkiezing van 79 leden voor een veer tiental raadscommissies op het pro gramma. Ook op de verdere punten on der IA tot II staan herbenoemingen van leden voor diverse commissies en verder o.a. Schiedamse Jeugdraad en Gemeen telijke Sportraad op het programma. Het verstrekken van kredieten voor aanschaf van leermaterialen voor scho len staat in voorstellen vermeld. Voor aansluiting van de industriehal len in Caland- en Plesmanstraat op het electriciteitsnet wordt een bedrag van 35.700 gevraagd. Ten behoeve van de rooms-katholieke sportvereniging „Ex celsior '20" zal in Tburlede een vierde sportveld worden aangelegd voor een bedrag van 33.250 indien de gemeen teraad accoord gaat met het voorstel van B. en W. betekenis van Maasland op tuinbouwge bied door mee le delen dat de tuin- bouwgronden tn zijn gemeente een jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen en dat de veiling een omzet van onge veer ƒ6 miljoen haalt. Het agrarische Maasland herbergt zeer vele niet-tuin- ders, die zich echter evenzeer als ge meentebestuur en tuinders in dit eerste bezoek van een druivenprinses verheu gen, zei de heer Groot Enzerink. De burgemeester hoopte dat dit Oogstfeest er toe zal bijdragen om allerwegen te doen inzien dat het Westland als geheel ongeschonden be waard moet blijven. Tot slot overhan digde hij de drie dames de gemeen- tepenningen, die inschriften bevatten en de ontvangstens voortaan een per soonlijke herinnering aan dit bezoek zullen geven. 1 Druivenprinses Edith beantwoord de deze toespraak. Het feit dat Maasland zeqr is betrokken bij de Oogst-' i (eesten bewees zij o.a. door tc vermel- |den dat de veiling een wagen in de iiiogststort iaat rijden en dat de burge- jmeester indertijd het erelidmaatschap Ivan de Broederschap verwierf. Zij ver meldde ook dat landbouw en veeteelt 'mede Maasland maken tot het welva- jrend agrarisch centrum dat men er nu j vindt. Én zij sprak tenslotte de wens l uit dat het gemeentebestuur er in mag Islagen da dreiging van grote stad en Industrie tegen te houden. Nu de problemen van ruimtelijke or dening, waarmee Maasland te kampen heeft, eenmaal waren aangeraakt, wilde burgemeester Groot Enzerink er verder het zwijgen niet toe doen. In een kort antwoord op de toespraak der druiven prinses pleitte hij voor het behoud van een groene bufferzone tussen „stenen stad** en „glazen stad", een strook roen die in de agrarische en in de recreatieve sector mogelijkheden biedt en waaraan Maasland deel dient uit te maken. Het gemeentebestuur, van Maasland bood de bezoeksters uit het Westlan-d een lunch aan in het Trefpunt. Tijdens deze maaltijd maakte prinses Edith be kend dat de Broederschap van de Blau we Druif de veilingvoorzitter, de heer A. Moerman, vanwege diens werk voor de tuinbouwbelangen heeft benoemd tot lid der ereafdeling in de Broederschap, met de rang van eredienaar le. klas. Zij speldde de nieuwbenoemde zijn versierselen op. De heer Moerman sprak dankwoorden en tot slot van het etentje heeft de voorzitter van de Broederschap, de heer Chr. Nannings, het gemeentebestuur hartelijk dank gebracht voor de gewaardeerde ont vangst. HET SLOT van het programma speel de zich eveneens af jn het Trefpunt, Daar kwamen de leden van de Maas landse bejaarcensociëteit bijeen, met als gasten de sociëteitsleden van Rozen burg. Mevrouw Groot Enzerink, echtge note van de eerste burger, sprak een welkomstwoord. Edith van der Wel "FWEE beelden van het bezoek dat de druivenprinses vrij dag aan Maasland bracht: Vei lingvoorzitter A. Moerman toont de druivenschoneneen bij zonder grote smakelijke peer (boven). In de raadszaal las prinses Edith haar toespraak voor burgemeester Groot Enze rink van een zeer groot papier aj. heeft het bejaarde publiek vlot en gees tig verteld van haar belevenissen in de functie van tiende druivenprinses. Een hartelijk applaus was haar ceel. De laatste handeling der prinses in Maasland was het uitdelen van bak jes druiyen aan enkele bejaarden; ook mevrouw Groot Enzerink. die zich veel tijd en moeite getroost heeft om de bloeiende „soos" te leiden, kreeg zo'n smakelijk geschenkje. 7OALS XT ongetwijfeld reeds in dit *-* wekelijkse praatje -hebt ontdekt, heeft "Vlaardingen heel -wat verzame laars. Er zijn er ook heel wat die „Vlaardingen" verzamelen, zoals men dat dan uitdrukt. Deze keer hebben we de heer J. Sluimer aan de Van der Werffstraat in Vlaardingen bezocht. Ook een ver zamelaar van „Vlaardingen". Toch zijn deze verzamelingen niet allemaal hetzelfde. Bij lange na niet. De één specialiseert zich op de visserij, de ander weer op de stad. De heer Sluimer is de man die alles verzamelt. Hij heeft wel een collec tie die over de visserij handelt en daar zijn ook mooie schepen -bij, maar minstens even mooi is zijn verzameling stad. TYEZE TIJD van sanering is eigen- lijk een prachttijd voor een ver zamelaar als de heer Sluimer. Als hij hoort, dat er ergens weer een pand gaat verdwijnen, trekt hij er met zijn fototoestel op uit en legt dat even op de gevoelige plaat vast. Maar ook het slaan van een eerste paal voor het Liesveld-via duct neemt hij, want ook dat krijgt waarde. Natuurlijk zijn er ook veel oudere af beeldingen. De hofjes herleven OVER een jaar of drie zal het ,,Schie- kadekwartier" aati de noordelijke zijde van het spoorviaduct te Rotterdam totaal veranderd zijn. Zoals men weet, is hier de bouw begonnen van een enorm complex, waarin niet minder dan zes nijverheidsscholen worden opgenomen, alles compleet met gymnastiekzalen, kan tines e.d. Dat complex alleen al is gro ter dan het Groothandelsgebouw. Nu zijn de plannen bekendgemaakt, voor een tweede groot complex dat ter plaat se mede zal zorgen voor een waarlijk grootstedelijke allure. Het monumen tale gebouw van de Nationale Levens verzekeringsbank N.V. en van de Eer ste Rotterdamsche zal namelijk aan de achterzijde een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. "Voor ongeveer 10 mil joen zal tegen het hoofdgebouw aan een totaal ander gebouw verrijzen, dat _dus architectonisch- bepaald niet een geheel zal vormen met het bestaande pand. TTET BESTAANDE gebouw van de ll Nationale'is een afgerond complex, het ter beschikking zijnde terrein moest zo intensief mogelijk worden benut. Dat zijn de redenen -waarom architect Corns, Elffers in een andere stijl doet bouwen: een betonskelefc met alumi nium gordijngevels en dus veel glas. In dit gebouw zullen de mechanische administratie van de Nationale en de Eerste Rotterdamsche worden onderge bracht. Er komen verder een kluisafde- ling, vier verdiepingen met kantoren en een koffiekamer Er zullen in totaal zes liften zijn. Het bestaande gebouw wordt inwendig wat verbouwd. De uitbreiding heeft een inhoud van 57.000 m3, tegen 70.000 m3 in het bestaande pand. In 1964 zal de uitbreiding gereed zijn ert dan zullen in het gehele complex 2.000 mensen werken. (Van een onzer verslaggevers) A/TET het presenteren door Berry Kievits en Gerard Walden van de „Revue Festival", vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal heeft de perso neelsvereniging „Cincinnatti" het nieuwe seizoen op uitstekende tvijze ingezet. Een bijzonder vlot program ma, dat bij iedereen ongetwijfeld goed in de smaak is gevaUen. De voorzitter van deze ruim 400 le den tellende personeelsvereniging, de heer W. N. Benoist sprak een kort openingswoord, waarin hij een bijzon der woord van welkom richtte tot de afgevaardigden van de diverse zus terverenigingen. Het was alles muziek, zang en dans wat de klok sloeg in de Gehoorzaal, maar waarbij vooral de Spaanse klan ken een hoogtepunt vormden in het af wisselend programma. In het bijzonder onderscheidde zich daarbij Christo Rus- eello. die als tapdanser veel succes oogstte. Ook de verscheidene schetsjes werden op vermakelijke wijze gebracht en het was Gerard Walden, die vrijwel steeds de hoofdrol vervulde. Het duo Whisky and Soda vertoonde een vlot staaltje komische acrobatiek, dat veel applaus van het talrijke publiek ontlokte. Dave Parker imiteerde op verbluffen de wijze Charlie Chaplin, terwijl hij zich tevoren als een uitstekende paro dist had ontpopt. De schets „bij de Na- to" viel enigszins uit de toon in dit programma maar niettemin ondervond het veel waardering bij de aanwezigen. Alle zangsolisten onderscheidden zich in het nummer „Oekraïne" waarbij de dansen onvervalst werden gebracht. On vervalst was ook het stukje volkstoneel waarbij Berry Kievits als Rooie Sien optrad, Advertentie H0Q6SIKAAT 86-90 - VUARSIH6E8 (Van een onzer verslaggevers) In de afgelopen maand, augustus, be zochten 52.466 personen het Kolpabad in Vlaardingen, tegen 50.866 in de maand augustus van 1960. Over de eerste acht maanden van dit jaar was het totaal aantal zwemlustigen 341.428 tegen 333.832 over deze maan den in 1960. In_ het wijkcentrum Nïeuwland te Schiedam zal de NCVB-Nieuwlatid donderdagavond bijeen komen om te luisteren naar mevrouw J. A. Mierlo- Kuipers uit Amsterdam, die zal spre ken over het onderwerp: „Opvoeden tot volwassenheid". weer in zo'n prachtig gerangschik te album, oude hoekjes Vlaardingen gaan weer leven. Oude ansicht kaarten laten ook oude dingen zien en van heel oude platen zijn er verschillende reproducties. Natuur lijk ontbreekt ook de brand bij Hak bijl niet, waarover nog steeds in Vlaardingen wordt gesproken. I Leuk is ook de foto van de Vlaarding- se visvrouwen uit 1915. Een repro ductie van een foto uit 1905 laat het gehele personeel van de firma Batz van Heyst zien, tijdens een diner ter gelegenheid van een jubi leum van deze zaak. Zelfs de na men van de mensen die daar op staan zijn nog bekend. AOK OUDE documenten worden trouw bewaard. Zo heeft de heer Sluimer de eerste plattegrond van Vlaardingen en wel uit 1572. Toen was Vlaardingen nog maar erg klein, en liep de tegenwoordig gedempte Biersloot, eigenlijk nog buiten de stad. Interessant is de nieuwjaarsheil- en zegenwens uit 1916. Die was van de reinigingsmen- sen. Deze dienst bestond toen to taal uit drie man. Die hadden wel een zwaar werk, want Vlaardingen kende toen nog het bekende „ton nenstelsel. Het is teveel om alles te noemen wat de heer Sluimer heeft. Hij ver zamelt pas een jaar, maar heeft niettemin een zeer bewonderens waardige collectie. Mocht u nog iets bezitten, dat te ma ken heeft met oud Vlaardingen of met nieuw Vlaardingen, dat later van belang kan zijn, u weet nu het adres: J. Sluimer, Van der Werffstraat 310, in Vlaardingens Westwijk. fmp. Papier cn Boek N.V, Amsterdam I neem betimmeringen verbouwingen moderne stands voor 'n modem winkelinterieur VOORHAV6U 101 —TEL. 3497 i gOITtKDXM (Van een onzer verslaggevers) A LS we eerlijk zijn, hebben we die- pe bewondering voor het bestuur van het Vlaardings Kunstcentrum. Zo'n bestuur moet er toch een zekere moed voor hebhen, om een algemene ledenvergadering te houden, waarop slechts één lid is en dan ook nog nor maal de agenda af te werken. Dit gebeurde vrijdagavond in de bo venzaal van Harmonie. Na een kort openingswoord van voorzitter A. G. Kloots was het woord aan de secre taris voor de notulen en het jaarver slag. In het jaarverslag wordt onder meer gezegd, dat dc samenwerking met de Stichting Culturele Kring tn het afgelopen seizoen uitstekend is geweest. Zo werden er in samenwer king met deze commissie volksvoor stellingen gegeven. Het verslag zegt verder, dat, hoewel het teruglopen van de belangstelling voor toneel, concert en film althans voorzover niet op het televisiescherm gebracht een landelijk verschijnsel vormt, mag toch onder de 2200 leden van V.K.C. een groter aantal werkelijk belangstellenden worden verondersteld. Om dit aantal op te voeren werden ver schillende suggesties gedaan en men denkt er over een enquête te houden en de antwoorden persoonlijk te gaan opha len. Misschien zal er gedeeltelijk ook een telefonische enquête worden gehou den. In de afgelopen periode zijn de mu ziekavonden het slechtst bezocht ge weest. Ook daarvan zal de reden on derzocht worden. Van het bestuur waren aftredend de heren A. G. Kloots. ir. "W. J. van Schup- pen en drs. P. Vreeken. De laatste stel de zich niet herkiesbaar. De eerste twee aftredenden werden bij acclamatie her kozen. Orndat met de Filmkring per 1 september 1960 een fusie werd aange gaan, werden nu ook drie bestuursleden van de Filmkring in het V.K.C.bestuur gekozen. Dit zijn de heren W. N. Be noist, G. H. Kuypers en J. van der Lin den. Jn de vakature drs. P. Vreeken, werd geen vervanger gekozen, omdat het bestuur met de aanvulling van de drie uit de Filmkring nu elf leden telt. Dat wordt, ook omdat dit een oneven aantal is, voldoende geacht. Het programma voor het komende seizoen biedt weer voldoende variatie. Daarop komen we bij elke voorstel ling nog nader terug. Bij de bespre king van bet programma, zei de voor zitter, dat de toneelgezelschappen dik wijls weinig keus bieden. De alge mene klacht is, dat het overschot van de stukken naar de provincie komt. Er wordt aan gewerkt, om dit te ver beteren. Naast het reeds vastgestelde program ma, is er nog een jazz-concert in voor-' bereiding en ook cabaretvoorstellingen. Er is een goede hoop dat Wim Kan dit seizoen weer naar Vlaardingen komt. Ook over de akoestiek in de Stadsge hoorzaal werd gesproken. Getracht zal worden, daarin verbetering te brengen. Ook aan de ledenwerving zal aan dacht worden besteed, want het werd wel bedroevend geacht, dat er in een stad van bijna 70.000 inwoners, slechts 2200 leden van een Kunstcentrum lid zijn, en van deze 2200 komt er dan nog maar één op de vergadering.... Om de werving van nieuwe leden te activeren, heeft het bestuur gemeend ieder lid, dat vijf echtparen of tien in dividuele leden aanbrengt, weer le be lonen met een boekwerk. Deze aanmel dingsactie sluit op 30 september. dam zeer actief. Nu valt te vermelden een vernieuwing van het avondonder wijs aan chr. b.l.o.-schoien Joban de Graafschool en Ds Van Koetsveld- school. De avondschool zal dan vier jaar duren september tot half mei elk jaar en als men slaagt voor het examen krijgt men het Frago-diploma (Praktisch Gericht Onderwijs). Het is geen officieel erkend getuigschrift maar met dit document trachten de onderwij zers de jongelui langer aan de school te binden, hun exacte kennis van enkele vakken, te vergroten en vooral: hen 's winters van straat te houden, 's Maandagsavonds worden de lessen gegeven, jongelui van 15 tot 19 jaar kunnen deelnemen. DE 49-JARIGE spiritistische predi ker, die vorige week voor het kan tongerecht in Rotterdam verscheen zoals toen gemeld heeft nu in hoger beroep voor de rechtbank gestaan. De man had de straf te hoog gevonden. De „prediker" trekt met een compag non door het land om de mensen te „bestrijken". Zij zingen dan „in tran ce" en doen hun „werk", maar de politie verbaliseerde en deed haar werk... Verdachte verklaarde dat hij er ook na veroordelingen mee zal doorgaan. „De mensen blijven, vragen en ik kan geen nee zeggen", voegde hij daaraan toe. De officier vroeg be vestiging van het vonnis: drie maal ze ven dagen hechtenis. Hij vond dat het optreden van de „prediker" de volksge zondheid schaadde en sprak even als de kantonrechter van .„een ge vaarlijke charlatan". Vlaardingen; herv kerk Bethelkerk za terdagavond 19.3020.15 avondgebed; Grote kerk 10 ds P Zijlstra, H.A.; 17 ds J Bou- terse, H.D.: Rehobothkerk 9 ds J J Niet- kamp van HiUegersberg. 10.30 eerw heer J Eveleens. evangelist te Epe, 19 ds D Noord- mans; Bethelkerk 10 ds J van Noort. 19 ds W J Kolkert: Immanuelkerk 10 ds D Noord mans, 19 de heer. J van Lambalgen; Nieu we kerk 10 ds W J Schouten, medewer king bazuingroep van C.J.M.V., 17 ds G Lans van Amsterdam, jeugddienst; "Westwijk 1 ds H Stolk van Scheveningen; Zaal „Har monie", commissie „Het voord" 10.30 ds F v d Vloed Geref kerk, Oosterkerk 10 ds Joh Lever, 17 dr F L Bos; Emmauskerk 9 en 10.30 dr F 1 Bos: IT ds H J Heynen; Pnielkerk 9 en 10.30 ds H J Heynen, 17 ds Joh Lever; ds H de Cockschool 16 ds H Zandbergen Chr Geref kerk 10 en 17 ds D Driessen; Aula ds H de Cockschool 10 prof L H v d Meiden van Den Haag, 16.30 ds M S Roos van 's-Gravenzande Geref gem 10 leesdienst, 17 ds H Rijksen van Gouda Gerei kerk vrijg 10 en 17 ds J Muster van Amsterdam Geref gem in Nederland 10 dr Steenblok van Gouda, H.A.. 17 nabetrachting H.A. Chr Gerei gem 10 en 17 ds KI van Twillert Evan gelie des Koninkrijks, zaal Keyzer, 19.30 Heiligingsdienst met Avondmaal Rem Gem en N.P.B. 10 ds Van Iterson en ds Dumker, gezinsdienst. HOEK VAN HOLLAND: Nod herv kerk 10 ds M N Schrale van Rotterdam, 19 ds H Bartels van Amersfoort, jeugddienst Ge ref kerk 10 en 16 ds P RuUmann Herv Evang 15 ds C v d Bosch van Bodegra- Y,™ Vrijz Herv 19 ds J van Rossum van Voorburg. ROZENBURG: Ned herv kerk Immanuel kerk 9.30 ds C de Ru van Zandvoort. 18.30 ds C A Evelein -»■ Geref kerk 9.30 en 18.30 2 I' Mantz Chr geref kerk 9,30 en 13.30 ds H P Brandsma Geref kerk (VrUg) 9.45 en 15,30 ds G Mul. MAASLAND: Ned herv kerk 10 en 19 ds H J J Keijzer Geref kerk 10 en 19 ds J Z Potjer. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1