Uiteenzetting over kwestie B. en W.gang van zaken was geheel normaal *.lJ li, XJ. „Duitse girobiljetten" niet te verzilveren. 3 WHITE OWL' Scliiedan ïse Film Kring is thans opgericht Goede resultaten zaterdagvoetbal PPSC won gemakkelijk, ook vlotte zege GSS: Vlaar dingen krijgt cln\ (letaiïhamlelsschool '8 SUCCES i I 8 I m II van Ierland A Rotterdamse 3050 gebruikers rlr Nieuwe truc geïntroduceerd VOLAUTOMATISCH riendenkring derde haar Wvndc lustrum BfilJ! M Tafeltennissers starten strijd T axidhauf f exirs hielpen politie Zwijntjesjager aangehouden Flessen vielen uit auto R.K. Filmactie nu opgeheven GTB had met moeite (5-4) Op de praktijk ingesteld BI m de rotterdammer ,1 u? KPifft, 12.50* i T.jp.^ PAGINA 4 DINSDAG 19 SEPTEMBER 1961 onze tijd vooruit.. verkopen schoonheid in goud van overmorgen - CLCOr^, CÜL OPMERKINGEN EXPOSITIE? Onder bevoegdheid Conclusies !IHë H sytilü i Uii 'wdfj lóiwnihaie tU i?. PPSC sterker ivas Goede entree Rommelig Slechts zeventien 17 35* Vandaag... ....en morgen ....en dagelijks km Is1 Si (Advertentie) Exclusiever maar... niet duurder (van een onzer verslaggevers) B. EN W. van Schiedam menen dat *tGll rrvs jLlml. de gebruikelijke weg is bewan- Iflltolt iLllltt deld bij de kwestie van stopzetting VDitVdelênV'n wfTeen^itvoeri- KU VOOrtZCttCH ge brief aan de gemeenteraad mee waarbij zij tevens op de agenda voor de vrijdagavond te houden gemeente raadsvergadering deze brief hebben opgenomen. Daarbij adviseren B. en W. het schrijven voor kennisgeving te willen aannemen. Het gemeente bestuur heeft medegedeeld wat de in houd is van de briefkaart die de huurders van gascomforen hebben ontvangen. Van niemand zijn klachten ont vangen. Van de gebruikers hebben 3050 personen te kennen gegeven dat zij de huur van de comforen willen voortzetten, de gebruikers ■IA. vXi i t*-*e rpWEE typerende opmerkingen: *- ,Jk zat hier in ballingschap. zei onlangs een bejaarde collega, die als niet-Schiedammer onze stad nim mer heeft kunnen waarderen en „Er komen toch heel wat mooie plekjes In Schiedam" zei een geboren en ge logen Schiedammer, die de gunstige verandering in onze stad wel weet te nen. Het is opmerkelijk dat het ge woonlijk de niet-Schiedammers zijn lie de sfeer in onze stad veroorde len. De ware Schiedammer wil ook wg wel eens zien dat Schiedam er wel mag zijn. liet is daarom verheu gend te constateren dat er steeds meer verbeteringen in onze stad wor den aangebracht, niet alleen bij de Imie en aanleg van moderne werken ma.*- ook het oude karakter van Schiedam wordt bewaard. Voor het jebied op en rond de Lange Haven bestaan vele plannen, die we echter eerst in oktober (volgens afspraak) mogen memoreren. AANDACHT VOOR de oude stad is een schone leuze. Het kan gebeu ren door de oude gebouwen, de koop manshuizen zo goed mogelijk in stand te houden, te restaureren. Zo hunnen op en om de Lange Haven heet wat gebouwen wel een verfje gebruiken. De aandacht kan ook in stand worden gehouden door het goe ie gebruik van de oude gebouwen. Het is niet nodig dat de monumen- en als 'dode elementen in onze stad Mn geen enkele betekenis zijn. Men :an er o.a. kunstcentra van maken, hede aandacht voor het verleden san de stad wordt geschonken in het ntiseum waar geleidelijk de collectie eordt uitgebreid, maar meer mede werking van de Schiedammers die eoardevolle resten van oud-Schiedam ip het spoor komen is wel gewenst. )e archeologische werkgroep „Heli tism" zorgt al dat enkele hiaten in iet museum worden gevuld. Zo ont vangt ons Stedelijk Museum tal van Ktscherven uit diverse perioden. D1JNA ONOPGEMERKT door het Schiedamse publiek werkt in een je&outo bij het voormalige Bagijnhof ■en gezelschap ambtenaren dat ook !e waardering van de Schiedammers lerdient. Zij zijn het die de restan- en van Schiedams verleden op pa lier systematisch aan het rangschik ten zijn. Het archief is een nog jong en zeker niet rijk instituut. Men heeft in het verleden helaas niet veel aan dacht geschonken aan de documenten over Schiedam. Of misschien heeft men dit juist wel gedaan, zodat de papieren zijn verbrand bij twisten of mogelijk zijn de papieren w&l onder- gedoken-weggestopt. In ieder geval is het zo dat de documenten in het Ste delijk Archief de nieuwsgierige vor ser niet verder brengen dan tot de Spaanse overheersing. 0VERIGENS krijgt het archief dank- zij het energieke werk 'van de personeelsleden onder leiding van drs. P. J. Kuyer steeds meer allure. Er is bijvoorbeeld al een zeer mooie ver zameling van tekeningen (gemaakt door goede kunstenaars) en tal van foto's over Schiedam. Via lens en kunstenaarsoog bewaart het archief de vele oude plekjes van Schiedam en dan speciaal ook de plekjes die al verdwenen zijn. Er zou een goede expositie van dit materiaal zijn sa men te stellen, maar het archief is nu al te klein behuisd. Het wachten is op de bouw van het nieuwe stad huis. Dan krijgt het archief de ver diende ruimte. Misschien dat er tcch nog wel een plekje voor een exposi tie wordt gevonden in de komende ja ren. Een tentoonstelling over Oud- Schiedam zou tijdens de vakantiewe ken zeker de aandacht trekken.. van 3395 toestellen zijn tot de koop van de gascomforen overge gaan en verder zijn 711 toestellen aan het bedrijf teruggegeven aan gezien deze toestellen niet meer ge bruikt werden. B. en W, delen mee dat het onder werp „verhuur, van gascomforen" in de vergadering van de Commissie van de Technische Bedrijven op 26 juni 1961 is behandeld aangezien er een tekort is aan vakbekwaam personeel en er een jaarlijks verlies is van acht tot tiendui zend gulden. De commissie heeft B. en W. geadviseerd te zoeken naar een mo gelijkheid tot geleidelijke stopzetting. Met machtiging van B. en W. heeft de directie van de Technische Bedrijven daarna de briefkaarten verzonden. Gesteld wordt in het schrijven aan de gemeenteraad dat de verkoop van gas comforen als gemeentelijke eigendom men valt onder de gebruikelijke be voegdheid van. de directie van de bedrij ven, zoals o.a. ook met de verkoop van teer en cokes het geval is. B. en W. meent dat de raadscommis sie binnen de kring van haar beheers bevoegdheid is gebleven. Bij het beheer van een gemeentelijk bedrijf dient het oog gehouden te worden op de sociale functie zowel als op de zakelijke basis. B. en W. menen dat dit is geschied, zoals onder andere ook blijkt uit het verloop van de huurprijs van tweevlams- gascomforen, die van 1,20 per jaar voor 1950 naar a 2,40 in 1950 en 5 3,52 per jaar in 1956 is verhoogd. De raadscommissie zal zich nog nader beraden over de vraag of en in hoever re tot verhoging van de huur van d» comforen moet worden overgegaan. B. en W. delen mee dat de raads commissie in de vergadering van woens dag 13 september tot de volgende con clusies is gekomen; L .Novh bij de directie van de Techni sche Bedrijven, noch bij B. en W. zijn klachten binnengekomen, dat de huur ders bii hun keuze om al dan niet tot aankoop over te gaan, op onredelijke wijze zouden zijn beïnvloed; de be zoekers van de huurders zijn vooraf door de directie van de Technische Bedrijven mondeling geïnstrueerd, dat aankoop alleen op basis van volledige vrijwilligheid mocht geschieden. 2. Het feit, dat de gebruikers van 3050 toestellen te kennen hebben gegeven prijs te stellen op voortzetting van de thans bestaande regeling, is voor de Commissie aanleiding geweest ons in tweede instantie te adviseren de mo gelijkheid van huur thans niet stop te zetten, echter met dien verstande, dat voor de toekomst geen nieuwe huurovereenkomsten meer zullen wor den aangegaan, terwijl de bestaande huurovereenkomsten zullen worden be ëindigd, indien een bepaald toestel niet meer met redelijke kosten te herstel len is en tevens niet vervangen kan worden uit de bij het bedrijf thans nog aanwezige voorraad, 3. Voor huurders, die nu of in de toe komst de wens tot aankoop van het komfoor te kennen geven, wordt de mogelijkheid van aankoop opengehou den. V Advertentie BEURS VOOR MODE EH HUISHOUDING Be vakbeurs voor het gezin presenteert In leder huls een moderne keuken De gedekte tafel van Europa Drulventutn' H? Iedere dag fraaie geschenken In 286 stands nationale en in-' ternalionalegebruiksgoederen Geopend van 10-t7 en 19*23 u. j Zondags gesloten AHOY' GEBOUW ROTTERDAM t/m 27 SEPT. ,:OP FEMINA •- UfACCCÜ DOORLOPEND VI AdOtn ":25 MODELLEN -V. IN BEDRIJF *'BIJ HOOFDINGANG - i II' li Will Iclihvl;i cill :filqg£U-pm ii'éedl lü;' II <-W iu'Miduccor- ;,H« iNjich'kttltllhg" Jui- :n ;,W«i lij-slaan ad el hsibihulllrZC'lfclmri „De Co i- fjil iciióliliitllii in Schiedam Ut - heelt rjük tui een goed gevarl- êerd programma verzorgd. De voorzitter van de feestcommissie. I1! heer Cj. vuli liiiuli, boud liet I m limi HuP"3 de commissie een Vlnetaitismu- Ü1™ aati. Tevens bood Hij HameHS de Mén ÉTt pimi 'nifiltijl .lestiiiir d li iitiisiètliii deli Li' t|èr f rui ge RériHionltm), eplian vërznrgi r rlahifeS •zorgd jillne De Prinses Jullanagchool zal voor zien worden van een oliestookinstalla- tie. Het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk On derwijs in Schiedam heeft aan het gemeentebestuur medewerking ver zocht voor de aanleg van de olie- stookinstaliatie aangezien de ketels van de centrale kolenstookverwar- ming zijn versleten. B. en W. van Schiedam verzoeken de gemeenteraad een krediet van 3140 beschikbaar te willen stellen. De wandelgroep van de Christelijke Technische School in Schiedam heeft zaterdag bij de wandelmarsen van Hermandad in Rotterdam op de af stand 15 kilometer bij de schoolgroe- pen de eerste prijs behaald. Vanavond, dinsdag, geeft het Schie- damsch Politie Muziekgezelschap, onder leiding van de heer M, Briile- man. een taptoe op de Grote Markt, aanvang 21.00 uur. Het programma dat zal worden uitgevoerd luidt: 1. Openingsfanfare, muziek; 2. Taptoe, tamboers; 3, Bede voor het Vaderland (Koraal), muziek; 4. Vrij optreden en afslaan, tamboers; 5. Appel Aux Trompettes. mars, muziek; 6. Vrij optreden en afslaan, tamboers; 7. Hu zaren van Boreel, mars, muziek; 8. Vrij optreden, tamboers; 9. Fanfare, muziek; 10. Vrij optreden en afslaan, tamboers; 11. I2e Regimentmars, muziek; 12. Vrij optreden en afslaan, tamboers; 13. Prinses Julianamars, muziek; 14. Vrij optreden, tamboers; 15. Taptoe, 1 hoornblazer; 16. Geluc- kig Vaderland (Koraal), muziek; 17. Wilhelmus, muziek. Op het hoofdbureau van politie te Schiedam staat momenteel een brom fiets, merk Typhoon. De brommer is door' de politie uit de Newtonstraat meegenomen, waar hij enkele dagen onbeheerd heeft gestaan. Ook. voor de Schiedamse tafeltennis sers gaat het seizoen weer- naderen. Op 39 september gaat de landelijke com petitie van start en hierin is ook N.O.A.D. vertegenwoordigd. Zoals uit de Indeling blijkt, zal hj.O.A.D. nu moe ien laten blijken dat liet in de over gangsklasse thuis iioort. Dn Schiedam- mars zijn hi een vrij sterke afdeling ingedeeld. Bovendien is yoor dit sei- 7,oc|i bepaald chit jjht (enm dat onder min pindljp dégradeer!, terwijl de een lid de brldcrstc degradatiewedstrijden iiioet spelen tegen de kampioenen van de eerste klas. Voorwaar dus geen zacht eitje dit seizoen. Het Is maar Hoét dat do N.O.A.p,-s|)fc|evs ,iiu uit ~';v' dienst zijd terwijl bovendien de ioen van Schiedam Ldortaan voor S'.b.'A.D. bi zal Nomen wat nngetw j- 'élq een vhrsterklilg voor het team Is. fie IHUellHg I» als volgt: A.M.V.J. 3 (Amslbédatn) 4; A.V.G.A. 2 (Amster dam 8; Eendracht 3 (Rotterdam). 7; Milkstenrners (Rotterdam) 4; -N.OA.TI. II! IHjinlli. i mnslfeïdfiljjt blnlhi lief: Üers i ihiUmiiliut.dsi bèili !h IVlbo 3 IDen Matigt' B; wttHclrnlis (Den Haag) prqtit. De eiiters achter de plaatsnamen ge ven aiiri op welke plaats het team vo- tid seizoen de kompetitie hoeft be ëindigd. Smash en "Wilhelmus zijn ge- eii maken bi de overgfiugfl- buut. Op ftJ september in de Beurs met een d IbtU't) Wibo 3. nnaign. sma hi'rifrn>vt;tm| e (Van een onzer verslaggevers) TN SCHIEDAM is een nienwe op lichterstruc geïntroduceerd. Een Schiedamse kellner heeft bij de poli tie meegedeeld dat hij een papier dat gekenmerkt wordt als „een Duits girobiljet" in ontvangst heeft geno men. De waarde zon 30 Duitse Mar ken zijn. De kellner heeft er 27 voor berekend. Een chauffeur deelde mee dat hij na afloop van een ritje een soorgelijk girobiljet ter waarde van 12 Duitse Marken In ontvangst heeft genomen. Later bleken de pa pieren niet inwisselbaar. Beiden heb ben de biljetten ontvangen wan een Duits sprekende man, die voorgaf geen geld te hebben. Hij is ongeveer 21 jaar oud, 1.70 meter lang, donker- goïvend haar, gezet postuur en hij is goedgekleed. Toen de 17-jarige mej. T. van der Doe om vijf voor vijf te plotseling de Rot- terdamsedijk te Schiedam overstak is zij aangereden door een bromfietser, de Ioswerkman A. M. Met een bloed uitstorting, een buil op het rechter- voorhoofd en een schaafwond aan het rechter oog is mej. Van der D. ter observatie naar het ziekenhuis ver voerd. Een 21-jarige bromfetser "W. F. is zon* Brandweerlieden in De Hoek werden zondag vlak voor het begin van de kerk diensten gealarmeerd voor een brand in een sigarettenmagazijn aan de Prins Hendrikstraat ontstaan door het omval len van een kacheltje. Toen de brandweer met groot mate riaal arriveerde bleek er niets aan de hand te zijn. 9 dagavond om half zes met zijn brom fiets tegen een geparkeerde fiets ge reden die voor pand Lange Haven 103 te Schiedam stond. De jongeman is met een lichte hersenschudding naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd. Doordat de 78-jarige wielrijder C. L. za terdag geen voorrang verleende op de Parkweg-Burg. Van Haarenlaan te Schiedam is een botsing ontstaan. De Rotterdamse barkeeper A. D. reed met zijn auto op het kruispunt tegen de bejaarde Schiedammer aan. De heer L. Is met pijnen naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Advertentie "ON slechts XA cen' .Acent Qok WHITE OWL .."O" Er Twee Schiedamse taxi-chauffeurs heb ben vannacht vier Duitse zeelieden vast gehouden totdat -de Rotterdamse poli tie hun taak overnam. De chauffeurs zagen op de Rotterdamsedijk bij de Grensflat zes Duitsers lopen, die moei zaam twee rijwielen meezeulden. Er op rijden konden zij niet, omdat öc fietsen op slot waren. De chauffeurs kregen de indruk dat de rijwielen waren gestolen en probeer den de zeelieden vast te houden. Dit lukte ten dele. Van de zes mann a kon den zich er slechts twee uit de vesten maken. De overige vier zijn door de Rotterdamse politie naar het hoofdbu reau van politie in Schiedam gebracht. Daar bleek dat de mannen op een schip in de Merwehaven thuis horen. In het hoofdbureau van politie in Schiedam is een Britse zeoman opge sloten, verdacht van diefstal van een damesrijwiel. Deze assistent-steward werd vannacht aangehouden op de Rotterdamsedijk en het was al spoedig duidelijk dat de fiets waarop hij reed niet van hem was. Er hing een plaatje onder het za del dat een Schiedams adres vermeld de. Tijdens het keren van een vracht auto op de kruising Burg. Honnerlage Grethelaan Nieuwe Damlaan in Schiedam schoot maandagavond om streeks zeven uur de deur van de aan hangwagen open. Het gevolg was dat er enige kratten lege flessen op straat vielen. Jn het to taal braken zestig flessen. Tegen de chauffeur van de auto is proces-verbaal opgemaakt. In Schiedam is een Schiedamse Film Kring opgericht. Het initia tief daartoe is uitgegaan van de Katholieke Film Actie die sinds 1953 veel belangstelling heeft ge trokken. De initiatiefnemers hopen echter met een algemene kring meer culturele en z.g. ligafilms naar Schiedam te kun nen halen. Dit kan bevorderd worden door bundeling van krachten. De Katholieke Film Actie heeft daartoe als eerst stap de eigen filmkring op geheven om volledig in de Schiedamse Film Kring op te gaan. Het voorlopig bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse kringen, namelijk mr. H. B. Engels man (gemeenteraadslid PvdA), ds. J. G. Jansen (hervormd predikant), me vrouw A. Moll-Lips (raadslid WD), pater E. Robben o.p. en J. H. M. Schaeffer (voorzitter K.F.A). Getracht wordt de eerste filmavond in oktober te organiseren. DE schiedamse voetbalteams heb ben wederom voortreffelijke re- oen weaerom voorireiienjKe re- 7*7 7 sultate» behaald. Wel behaalde HBSS \llYI ll.Cfht 1IP0I ditmaal geen voUe overwinning, NjlL/LLtgl LL Utft>L maar dit vindt zijn oorzaak in hei vreemde feit dat de anders zo door tastende aanval ditmaal niet op dreef was. PPSC won gemakkelijk met 30 van Bolnes, Ook GSS kon vlot met 40 over GGK, dat slechts met negen man in het veld kwam, zegevieren. GTB behaalde een moei zame zege op Sunlight (54). De Schiedammers startten uitstekend tegen Monster. Uit twee snelle aanval len kwam HBSS op 0l in de derde minuut doordat Bert van Veen uit een voorzet van Vermeulen inschoot. In de elfde minuut ontstond bijna het tegen- pirnt maar doelman Rob Aaldijk liep goed tilt en de tegenstander schbot in net zijnet. Direct daarna liep HBSS naar de overzijde maar Van Veen schoot naast. In de zeventiende minuut schoot Van YValsum de bal tot hoekschop. Drie minuten later echter had.,Van Veen de stand op 02 gebracht. Toen de Schie dammers acht minuten later bleven staan voor vermpènd huiicHspel koh Wt 2). Mdristëë werd scoren erker. In de 33e minuut deed Mon te vroeg een leeg h ii _.ki .fcr efcn geslaagde aanval, maar de bal rolde net naast. Een mitiilüt later liep Aaldijk ijlt cn Karbl Stortn kolt itt doel schieten. Nog Monster in de aan val. Voois bracht de stand op 3—2 dé 44b itt (tidlt, iHHItf- HpRH Mina lint iliuilt||uf, (lliitHKVnif Mcmdtl du ba jjiibd óp un uit zijn voorzet kon Put ters inkoppen. Ook in de tweede helft begon HBSS voortvarend. Liefst tivec hoekschoppen reeg HBSS in de eerste minuten te ne en. De ba! werd echter naast gescho- tiijdirect jliiarna ging Monster in de uanval maar Aaltijk stopte de schoten, tn de 23e minuut brachten de achter- spclers Van Waldum en Deijl beiden redding. Drie minuten later echter gaf Voois zijn club de voorsprong. In de 35e minuut leek het er op of Monster de overwinning groot zou ma ken. Met een onverwacht schot werd de bal het Schiedamse doel ingezonden, maar Robbie Aaldijk stond op zijn plaats. Hij kreeg een groot applaus voor de fraaie redding. Twee minuten later had Ferry Groe- neweg de stand alweer gelijk gemaakt. Daar is het bij gebleven mede doordat de Schiedamse aanval niet op toeren was. De bal were speeld en ook mie te nog geen goec sen. te veel over links ge- denvoor Putters maak- gebruik van de kan- Tegen Bolnes was PPSC over alle li nies sterker. De bezoekers kwamen dan ook schaars tot aanvallen. De verre trappen werden wel de Schiedamse ver dediging ingezonden, maar deze retour neerde het leer weer even vlot. Reeds in de eerste minuut kreeg PPSC een kans, maar op de voorzet van Casper Groeneiveg schoot Piet van Veen over. In de 25e minuut scoorde Van Veen uit een voorzet van rechts. N:i luist trok Bolnes geheel in de verdediging. Het was Piet van Veen die de stand in de tiende minuut ver grootte. Met een mooie kopbal uit een voorzet van Van Veen maakte Degeling er in de dertigste minuut 30 van. Daarna vond PPSC het wel goed. De SW'-er Wessel heeft met liefst drie doelpunten zijn entree bij GSS ge maakt. Toch was de Schiedamse aan val vooral in het begin nog niet in vorm. De Gustomannen lieten het initiatief aan GGK over. Na goed aan geven van Zandbergen scoorde mid denvoor Wessel in de twintigste minuut. Vlak voor rust viel Bunte uit. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht met zijn duim uit de kom. Voor hem viel Van der Toorn in. Deze gaf in de f vijftiende minuut van de tweede helft j Wessel de gelegenheid te scoren. i De oud-SVV'-er maakte twintig mi- nuten voor tijd zijn hattrick uit een j voorzet van Zandbergen. Het werd vijf minuten later 40 uu een dribbel van Groenevvegen. In een rommelige wedstrijd heeft GTB een benauwde 54 overwinning i kunnen behalen. De anders zo solide GTB-achterhoede stelde in deze wed- strijd teleur. Binnen de 10 min. nam r Sunlight de leiding waarin de doelman i niet vrij uitging. Kort daarna keek GTB i tegen een 2P achterstand loen de linksback te zacht terugspeelde. GTB verhoogde het tempo en goed gesteund door haar middenlinie volgde de ene aanval op de andere met het gevolg dat met de rust de achterstand geheel was weggewerkt. Na dc rust hetzelfde spelbeeld. Bij een aanval van de bezoekers kon de GTB-achterhoede het leder niet vol- j doende wegwerken waarvan Sunlight profiteerde. De Schiedammers bleven volhouden en toen bij een GTB-aanval over recht het leder voor de doelmond werd geplaatst, sloeg de Sunlightdoel- man die met riemen om zijn pols een eigen speler een sleutelbeen kapot zo dat de GG en GD hem moest vervoe ren. De wedstrijd werd een half uur on derbroken. THB bracht de stand weer op gelijke voet doch de bezoekers na men uit een buitenspeldoelpunt weder om de leiding. De Schiedammers ble ven volhouden en nadat de thuisclub de balans in evenwicht had gebracht zag GTB's rechtsbinnen kort voor tijd met een welgericht schot in de uiterste bo venhoek de overwinning voor zijn club veilig te stellen. Tijdens een maandagavond gehouden vergadering in Viaardtngen besloten een christelijke detailhandelsschool op te richten. De bondssecretaris van de christelijke middenstandsvereniging mr, M. G. v. d. Kaa sprak op déze avond over „Een detailhandelsschool de schooi der toekomst". Afgevaardigden van de Christelijke middenstandsvereni gingen te Schiedam, Maasland, Rozen burg en Vtaardingen woonden de ver gadering bij. De heer J. Ligthart deelde in zijn openingswoord mee dat de afdelingen Hoogvliet, Spijkenisse en Zuidland reeds schriftelijk medewerking heb ben toegezegd aan de stichting van een christelijke detailhandelsvak school. Mr, Van de Kaa zei dat er in ge heel Nederland slechts zeventien detail handelsscholen zijn, waarvan drie pro testants christelijke. Spreker zei dat aan de detailhandel steeds grotere waarde moet worden gehecht. De school zal van het begin af op de prak tijk zijn ingesteld. De toekomstige win kelbedienden en ondernemers zullen er te weet komen wat er in Nederland te koop is. De heer Van de Kaa zei dat er van de 175.000 ondernemers er jaarlijks dui zenden worden opgevolgd door adspi- rant-ondernemers die niet allen volko men voor hun taak zijn berekend. De detailhandelsschool. moet wor den gezien als een verlenging van het middenstandsdiploma. De school sluit aan op het lager onderwijs zodat iemand op twaalfjarige leeftijd deze school kan lezoeken en reeds op zes tienjarige leeftijd het diploma kan be zitten. Waarschijnlijk zal ook Rotter dam, en met name het westelijk ge deelte ervan, zich op-de streekschool moeten oriënteren. -* Tijdens de bespreking kwam .de ge dachte naar voren of het grote tekort aan vakleerkrachten de stichting van de school niet zou tegenwerken. De heer Van de Kaa was daar echter niet bang voor. Hij was van mening dat leerkrachten wel waren aan te trekken al zou dat niet gemakkelijk gaan. Advertentie Dit luxe, zuiver wollen kieutercoatje is natuur lijk een succes: leuke strookzakken, jasje met wattine gevoerd, capu chon met im. lamsvacht. En de prijs, deze valt ferg mee. Leeft. 3 jaar 8 Moderne moussbryl j pullpolo, ook leverbaar met V-hals. i Leeft. 6 jaar kl. st. p.m. 'r XJET aantal opleidingen aan de Nuts- academie voor Pedagogische en Maatschappelijke Vorming in Rotter dam zal stijgen. Tijdens een bijeen komst in de aula van de Nederlandse Economische Hogeschool is het achtste studiejaar geopend van deze instelling, die nauwe banden heeft met de NEH. Directeur prof. W. Prins heeft bij déze gelegenheid meegedeeld dat de aca-' demie voorspoedig groeit. In het vorige - s jaar stonden 1145 studenten ingeschre-. ven, maar in het nu begonnen werk jaar zal het aantal veel hoger komen. Er komen bij: een opleiding voor kleu- terpedagogiek, een cursus Spaans voor- .- handel en verkeer en de opleiding, estetische vormgeving, die met het'!' derde cursusjaar begint. Nieuw is ten-"- - slotte het Pedalogisch Instituut met de daaraan verbonden school. tpEN 95-jarige Rotterdammer heeft. ■*-' een nieuw huis gekregen. Dat klinkt wat typisch, maar het gaat hier om de CJV „Onesimus" (Kralingen), die met .grote blijdschap, haar nieuwe gebouw heeft geopend. Het betekent een nieuw, zeer modern, doeltreffend t-L centrum van de activiteiten voor duïr ;;f zend jongens en meisjes. Het aloude, bekende Onesimus heeft zich daardoor ten -derde male (het is het derde -gé-j 14 bouw) vernieuwd. Burgemeester G. - van Walsum heeft het gebouw officieel"'. Ij; geopend. Hij wees op het.grote belahg v. van ditLVorming%w.erkï;iri de. grote stad „datHëta-iewaafÉVyan de.persoonlijk- heid tegen *dè 'achtéïgróhd vaii gods-/ f dienst erf kerk". Tijdens de openings* bijeenkomst waren er vele, dankbaar M gestemde, redevoeringen en ook zeer welkome geschenken. •ÜEN inbraak onder de ogen van verdekt opgestelde politieman-j/l» nen, dat is iets wat nu niet zo vaafojv voorkomt. In Rotterdam is het echter' pf' wel gebeurd: zondag in een der zaken, ■-«/ die gevestigd zijn in het Twaalf Pro- vinciënhuis aan de Hoogstraat. EenjNj agent per fiets zag een vtouw en tweejNg mannen, die in een auto zaten en zijn,!*)! achterdocht opwekten. De agent hield»- r?f een oogje in het zeil. Hij hoefde dat niet lang te doen, want even, later v hoorde hij glasgerinkel. Het drietal had een ruit van een slagerszaak inge- drukt en klom naar binnen. Op heter- daad betrapt dus. De agent arresteerde de vrouw en een der mannen. De ander ontkwam, zijn naam is bekend. CTUDENTEN geven niet altijd een voorbeeld, zoals men wel van hen mag eisen als zij zijn afgestudeerd en deel uitmaken van Nedcrland's intelli gentsia. Maar de „groentjes" van de' Rotterdamse S.S.R. zijn hun eerste jaar zeer goed begonnen. Zij gaven wel en dan in het openbaar een voor beeld door de Lijnbaan en het Beurs plein eens duchtig te vegen. Dat paste mooi in het- kader der actie „Opge- ruimd staat netjes". De novieten waren - dan ook voorzien van de bekende af- fiches en uitgerust met papierwagens, bezems en schoppen. Ondertussen we zen zij het publiek op de lege papier bakken en de met rommel bezaaide trottoirs. Duizenden wandelaars heb ben het goede voorbeeld gezien. Als het nu .naar helpt Maandagmorgen is in de Ursula- kliniek in Wassenaar de 25-jarige P. Nagtzaam uit Schiedam overleden als gevolg van een verkeersongeluk. Hij is zondagavond op de Vrijenbanselaan on der Rijswijk aangereden toen hij met zijn bromfiets de weg overstak zonder voorrang te verlenen aan een personen- auto bestuurd door de 19-jarige K. M. K. uit Maasdijk. De heer Nagtzaam werd levensgevaar lijk gewond naar het St. Hypolituszie- kenhuis te Delft overgebracht en van- daar naar de Ursulakliniek in Wasse naar vervoerd. Opstandingskerk: Afscheidsavond mej. J J. E. Plooij, 20 uur. Musis Sacrum: SG Bridgedrive, 19.30 u. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord-, Film- avond, 20 uur. Wijkcentrum Nleuwland; Hervormde Gemeente. Filmavond. 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Sehie- Belangryke telefoonnummers: Brand-- KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN MAAKT DE KLEREN KORTE I GSTRAAT 15 1« MIPDt .NDSTRAAT 98-100 WOLPH/ .TSBOCHT 218-224 Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen .voor re dactie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen yoor klachten, ad vertenties en ab mnetnenSen b.g.g, telel 115588). .Apotheken: Backer, St. Liduinastraat hk. Brugmanstraat. Belangrijke Ietv .oontuimtn rrr-: Brand alarm 69123. Politie-aimm 84660 GG en Kil 3N1 ,-N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1