VISFUIK KOMT UIT BODEM ZUIDBUURT ïïSffl Jé* li ut Vlaardingen krijgt een sper an to-exposi tie" Mej. Flooij: grote plaats in harten Vrijgezel bijna Fe Opgravingen voortgezetunieke vondst m Aanwijzingen voor nieuwe ontdekkingen ULj ajL .JÜ .^Ar_ ji "ir VRljMOLD vieux Rotterdamse kroniek PROGRAMMA VAN „HELIMUM" Ongelukken in 4 de haven Overweldigend afscheid „KiVeV a Mr. Snoep: 'Uit te krappe beurs Lastig - maar voor school.... JOE rotterdammer VOUUTOMATISCH &A.UU meedoen SPINWIEL Jon«en aangereden RADIO en T.V* reparatiedienst COUZY tel. II88II Fietser gewond bij botsing met auto PAGINA 4. WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1961 UfACCEU doórlofend VffladCIl 25 MODFLLFN - IN BEDRIJF LANGE 'ikp'-'s GL Ct rx^ djl K- RENAISSANCE? CENTRUM NIET ZO ERG Voorzichtig Klokbeker Uniek jcoord Gespaard Ouders vandaag.... era morgen ...en dagelijks (Van ccn on/cr verslaggevers DE Vlaardmgs-SchtedamsL' a:- cheoiogische werkgemeen schap ..Helutium" heeft voor de komende maanden weer tal van studie-avonden op het program ma gezet. Begonnen wordt op 26 september. Dan zal dc Schiedam mer Henk Apon een chronologisch overzicht geven van tie ar cheologie Op 27 oktober spreekt drs B, 7.wari jr over hel onder werp ..Het onderzoek van 2000 jaar oude houtresten". Oo 21 no vember wordt een inleiding ge houden over bodemkunde. De Schiedammer Chris de Rno spreekt op 14 december over ..Ty pologische verkenningen of hóe herkennen w ij onze keramiek" Tevens staan nog twee lezingen ou het programma n 1 tie lezing van G. J Verwen, over ,S O S farao Ramses krijgt natte toe ten" en van dr» D van der Waals. ..Indiaanse prehistorie m de verte", de eerste te houden op 19 oktober en ric laatste op 7 no vember Er zullen diapositieven worden vertoond. Alle bijeenkom sten worden gehouden m de ver gaderzaal van café-restaurant ..MES", ingang Hoflaan te Vlaar- dingen. Advertentie !f*h 8RJK VOOS MODE EH HUISH0U81HG I Do vakbours voor h«t gezin j presentaort In 266 stands national* en In ternationale gebruiksgoederen Da gedekte'tafel van Europa -k 5 Modeshows per dag jt Wie wordt Femlnc-huisvrouw 1961? Uitreiking van geschenken Geopend van 10-17 en 19-23 u. Zondags geslote» AHOVC6BOUW ROTTERDAM I lm 27 SEPT. t Of' FFMINA BIJ HOOFDINGANG (Van een onzer verslaggevers) ASSISTENTEN EN studenten van het Instituut voor Proto- en Pre historie te Amsterdam, dat onder leiding staat van professor dr. W. Glasbergen, zijn in Vlaardingen aan een belangwekkende archeologische opgraving begonnen. De archeologen zijn namelijk naar de Zuidbuurt (in j de West-wijk) gegaan om daar een visfuik uit het stenen tijdperk op te graven. Een dergelijk visfuik is nog nergens gevonden. Het gereedschap kan een goede bijdrage leveren tot tot de kennis van het milieu van de vissers en jagers uit de periode van omstreeks 2200 voor Christus. Dit is vooral van belang omdat de zoge naamde Vlaardingen-cultuur een ont moetingspunt kan zijn geweest voor de twee culturen. Michelsbergcul- tuur en trechterbekercultuur. p a FR is een schok door het vereni- gingsleven van Schiedam gegaan. Na de geleidelijk verminderende be langstelling ziet men het nu: Schie dam dreigt eultuurarm te worden. De zalen hebben niets te doen. de vereni gingen zien hun bestaan bedreigd. Toch kan er gelukkig alweer een re naissance worden aangekondigd. Bij de Katholieke Kring is men enthousi ast aan het leden werven geslagen. De overige organisaties zien een ande re en zeker niet minder goede weg. Gedacht wordt aan de vorming van een Kunststichting. Men wV het zo gaan regelen dat de leden van deze kunststichting recht gaan krijgen op intekening van series en uitvoeringen van zowel de Kunst Kring, van Toon kunst, van de Schiedamse Film Kring en eventueel als het mogelijk is van andere culturele organisaties. jfJET zijn goede tdeeen die hopelijk verwezenlijkt kunnen worden. Mis schien kunnen de organisaties in Schiedam in het vervolg dan ook meer efficiënt gaan samenwerken. Dat zou kunnen gebeuren door hierbij het bu reau van de Schiedamse Gemeen schap als centrum aan te wenden. Daar zou men alle toegangskaarten voor al le evenementen altijd ook moeten kun nen kopen, daar zou men zich ook altijd als lid moeten kunnen inschrij ven. Het bureau is overdag altijd ge opend en toegankelijk. Dat is van groot belang voor de Schiedammers. Ongetwijfeld komen zo vele Schie dammers dichter bij het culturele le ven, het verenigingsleven en het ge meenschapsleven dan door de huidige individuele acties van de verenigin gen. Bundeling van krachten is altijd nuttig. In de huidige situatie blijkt het zelfs noodzakelijk. Hopelijk gaan de betrokken functionarissen spoedig iond de conferentietafel zitten. M EN treurt over het verval van de cultuur in Schiedam, over ge brek aan belangstelling, maaronze ervaringen zijn dat het nog niet zo erg is in Schiedam. Het is echter wel w dat de Schiedammers niet altijd ge makkelijk te bereiken zijn en dat ze rog minder snel reageren. Daarom dienen de stadgenoten beter benaderd te worden. Dat kan op diverse manie ren. Er is bijvoorbeeld het uitsteken de maandblad van de Schiedamse Ge meenschap, dat een goede binding van de Schiedammers met hun Stad en met het gemeenschapsleven kan zijn. Er is ook de beperkte agenda die het bureau van de Schiedamse Gemeenschap laat verschijnen. QNGETWIJFELD kunnen de deskun dige filnctionarissen van het bu reau van de SG nog meer doen, het is hun dagelijks iverk nu eenmaal, maar dan moeten verenigingen en Schiedammers meedoen. De vereni gingen dienen donaties bij te dragen en uiteraard het maandblad van de SG te .lezen om de binding met de rest van Schiedam te houden. De bur gerij kan dit goede werk echter op dezelfde manier doen. Men kan ook Persoonlijk donateur worden, voor een klein bedrag, zeg vijf gulden per jaar, men ontvangt een prachtig maandblad, men raakt bij het ge- meenschapswerk betrokken en men steunt het werk van de SG. Indien iedereen hier aan mee zou doen kan er steeds meer eu steeds beter geor ganiseerd worden ten bate van de Schiedammers. Dan wordt Schiedam niet eultuurarm. Daarom: stelt u zich eens in verbinding mat het bureau aan da kop van de Plantage of tele foneert u eens toestel 68043. Mede werking en belangstelling van ons al len zal de Schiedamse renaissance tot bloei kunnen brengen. 3ij enige weerklank zou de SG de activiteiten meer kunnen ontplooien. Naar onze smaak zou de gemeente in dit opzicht wel enig kapitaal beschikbaar mogen stellen voor het goede doel. 0 De Ned. Christen Vrouwen Bond Schiedam-centrum gaat dinsdagavond in het Gereformeerd Jeugdhuis het nieuwe seizoen beginnen. Ds. C. A. van Harten, predikant te Delft, zal spreken over ..Christen, bent u blij?". Op woensdag 18 oktober brengen de dames van 's middags half drie tot half vier een bezoek aan de Zulvel- keuken in het Bouwcentrum te Rot terdam. Dinsdagmorgen zal het Rotterdams Philharmonisch Orkest in het Passa getheater te Schiedam twee jeugdcon- certen verzorgen. Aanvang half tien cn elf uur. Het programma vermeldt de werken: Componist: Verdi. Werk: La forza del destino, Debussy, Marche écossaise; Chabner, Marche joyeuze; Tschaikowsky, Capriccio italien. De groep van professor dr. W. Glas bergen heeft m de voorgaande jaren. 1959 en I960, reeds drie woningen ge vonden die langs een kreek in de Zuidbuurt hebben gestaan Deze kreek is nu volkomen verkend. Grondborin gen hebben aangetoond dat de kreek ofwel over de lengte of parallel naast de tegenwoordige Prof. Teldersstraat ligt. De vroegste bewoners van Vlaar dingen hebben vooral geleefd van de steurvisserij. Steur heeft zich in grote hoeveelheden in deze kreek bevonden. Een teleurstelling voor de groep arche ologen is dat de dragline tijdelijk het werk moest staken. IVel zijn kleila gen boven de kreek reeds weggegra- ven (overigens uiteraard niet óver de totale lengte) maar het gehele bodem profiel is nog niet te overzien. Over veertien dagen echter is de dragline weer beschikbaar. DAN ZULLEN de archeologen begin nen met heel voorzichtig de fuik die nu een oppervlakte van dertig centimeter toont, maar die ongetwij feld groter kan zijn, aan het dag licht te brengen. De ruik van takken en touw is van vergankelijk mate riaal. Het zal niet mogelijk zijn deze kostba re oudheidkundige vondst in zijn. ge heel aan de oppervlakte te brengen. Daarom wordt de fuik met modder en veen in lagen gesneden, snel gerei nigd en daarna naar het laboratorium ter Z&ich gezonden waar de modernste ste methodes op het gebied van de conservering kunnen worden toege past. Overigens laten de archeologen htm tijd in de Zuidbuurt niet onge bruikt. Terreinverkenningen zijn ge daan, grondboringen worden ver richt en grondmonsters zijn geno men. De resultaten worden nu op kaart gebracht. Zo zijn tekeningen gemaakt van de bo demgesteldheid. men weet nu precies hoe de kreek zich langs en op de Tel dersstraat slingert, en het is de ar cheologen dan ook duidelijk waar naar bodemvondsten moet worden gezocht. Er zijn reeds nu voldoende aanwijzin gen voor nieuwe vondsten zodat de archeologen het werk in Vlaardingen ook volgend jaar zullen voortzetten. BIJ EEN opgraving aan de Arij Kop- laan werd alweer een verrassende vondst gedaan. Scherven werden ge- TjF bodem van de kreek in da Zuidbuurt te Vlaardingen is reeds voor een deel blootqelegd. Daar bevindt zich een visfuik. het jachtgereedschap van de mens vit het stenen tijdperk. De grondver- kleuringen naast het afgeschaafde deel van de kreek wijzen op een be woning op en om de oeverwal. vonden van een klokbeker uit om streeks 1800 jaar voor Christus. De klokbekercultuur sluit weliswaar aan bij zeer oude culturen maar de cul tuur is jonger dan de Vlaardingen-cul tuur. Dit gaat er dus op duiden dat er ge durende eeuwen in het stenen tijdperk bewoning in de Vlaardtngse polders moet zijn geweest. De bodemgesteld heid waarin zich een stevige klei laag bevindt wijst zeker op deze mogelijkheid. (Advertentie) a per fles f. S.TO In een ruim van het Engelse s.s. Temple Hall. dat in de Waalhaven bij pier 6 ligt, is dinsdagmiddag de 53-jange havenar beider A. P. Hameetman uit Oude Tonge met het onderlichaam bekneld geraakt onder een zware boomstam, die ging schuiven. De man liep een bekkenfractuur op. Hij is in het Havenziekenhuis opge nomen. 0 Aan boord van het Engelse ss. Beaver- lake is dinsdagavond de 27-jarige losse werkman B. P. Veth uit de Frederikstraat te Rotterdam over een draad gestruikeld en in een ruim gevallen. Hij bleef onge veer vijfeneenhalve meter lager op een gebint van het tussendek hangen. Met vermoedelijk gekneusde ribben is hij naar het Havenziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) /~VM DE belangstelling in Vlaardingen op te wekken voor de internatio nale taal ESPERANTO worden thans de voorbereidingen getroffen voor het honden van een grote ESPERANTO- tentoonstelling. Hierop zal te zien zijn, wat men met Esperanto kan bereiken; hoe nuttig het is in deze taal met landen, waar ook ter wereld, te kunnen correspon deren en gegevens uit te wisselen van allerlei aard. Men kunt er een indruk krijgen van het grote aantal boeken dat vertaalde en originele werken in Esperanto is verschenen en van het feit dat vele organisaties, firma's, toe ristencentra, geleerden Esperanto ge- brutken. Men kan er met Esperantis ten spreken, die zullen vertellen hoe prettig het is in vele landen vrien den te hebben, die men op interna tionale congressen, die er ieder jaar zijn. kunt ontmoeten en met spreken zonder taalbarrières De internationale taal ESPERANTO is voor een ieder, die regelmatig het buitenland bezoekt, bijv. sportbeoefe naars, padvinders, natuurvrienden, zeelieden, kampeerders, toeristen, za kenlieden, maar ook voor verzame laars onmisbaar. Ja zelfs mensen, die nooit in de gelegenheid zijn om naar het buitenland te gaan kunnen toch contact houden met vele vreem de landen door middel van Esperan to, zo menen de Esperantisten. Op de tentoonstelling, die volgende maand gehouden zal worden, wordt bovendien een openbare les gegeven, zodat men enig inzicht krijgt in de structuur van Esperanto, hoe eenvou dig de samenstelling is van deze taak in vergelijking met andere talen. Ook kunnen er vragen worden gesteld van allerlei aard of kan men zich als cur sist opgeven voor de komende cur sus, Deze zal geleid worden door een ervaren Esperanto-leraar en duurt ongeveer zes maanden. Na drie maan den reeds kan men corresponderen met vree inde'landen, hen; De organisatoren zijn: G. Kalkman Blois van Treslongstraat 55 (West- wijk) en A. Hoogvliet. Hoitensiastraat 20a (Spoorwijk) Y/fOCHT u van nu af aan in Rotter- dam bejaarden in het verkeer zien, die zich opvailend correct gedragen dan moet u dit niet vreemd vinden. Het zijn namelijk „gediplomeerde voetgangers". Niet minder dan 1669 oudere Rotterdammers hebben dat ge tuigschrift verworven. Zij volgden de lessen van politie-agenten der afdeling verkeersonderwijs en propaganda, na men deel aan een examen en slaagden. Bijna honderd slaagden niet.... De aanleiding tot het geven van verkeers- voorlichting aan bejaarden is een trieste: 471 Rotterdammers boven de 60 jaar waren vorig jaar betrokken bij verkeersongevallen, 29 kwamen om het leven en 217 werden ernstig ge wond. Dit alles gaf de Rotterdamse commissie voor bejaardenzorg veel te denken. Men ging met dia's propaganda maken in 66 van de 100 bejaardensociëteiten die de Maasstad kent. Meer dan drieduizend bejaarden werden op die manier bereikt. Ruim de helft van hen verwierf dus het diploma, Gistermorgen heeft hoofd commissaris van politie A. Wolters aan vertegenwoordigers van 60 sociëteiten het getuigschrift overhandigd, aange zien natuurlijk niet al die geslaagden in een zaal konden.... "LIET is altijd verheugend wanneer iets van het aloude, typisch Ne derlandse kan worden behouden. Bij zonder verheugend is het dan ook dat midden in een wereldstad een molen in ere wordt hersteld. Het gaat hier om de molen „De Zandweg", aan de Kromme Zandweg in Rotterdam- Zuid, die permanent deel zal uit maken van de Zuiderparkgorüel, het grote recreatiegebied in het zuiden. De molen wordt daarom geheel gerestau reerd, hetgeen hard nodig is. Molen bouwer G. J. Dirkse uit Mijnsheeren- land zorgt voor dit karwei. Zelfs zal straks over een half jaar de molen weer malen. En een molenaar zal het molenhuis, naast de stenen reus, bewonen. Bijgebouwtjes zullen bij de restauratie verdwijnen, er komt een nieuwe kap, de gaanderij keert terug, evenals vier wieken, die de uit 1723 daterende molen natuurlijk vroe ger ook bezat. /"TVER zeven maanden zal er, naar men hoopt, in Rotterdam-Overschie, voor de jeugd een „Jeugdhaven" de poorten openen en gelegenheid geven allerlei activiteiten te ontwikkelen. Dit nieuwe centrum van de Stichting Jeugdhaven Overschie kost ongeveer een ton met inrichting mee. Vier Rot terdamse architecten verzorgden teza men belangeloos het ontwerp. In het gebouw komt een grote zaal, die onge veer 150 mensen kan bevatten en een toneelaccommodatie bezit. Dit toneel is bovendien als afzonderlijk zaaltje te benutten. Rondom een grote hal zullen straks nog vier lokaliteiten liggen. Een van deze lokalen zal de meisjeszaal zijn. Daar komt een gezellig zitje, een open haard en een keukenhoek. In de jongenszaal zullen o.a. enkele werk banken staan. Het jeugdcentrum, dat dus "wel uiterst doelmatig ,zal .worden, bevat ook nog een kantoor voor een vaste kracht, die op komst is. A/EEL IS er gesproken, wel van acht uur toi half elf, en evenveel is er gelachen dinsdagavond in de zaal van de Opstandingskerk. Dit tekent de goede sfeer van de afscheidsavond die het bestuur van de Ver. tot Bevor dering van Christelijk Onderwijs in Schiedam ter gelegenheid van het af scheid van mej. J. J. E. Plooij heeft belegd. Er moest veel gesproken wor den want mej. Plooij heeft een goede plaats in de harten van veel Schie dammers gekregen. Er werd ook veel gelachen want geestig zijn tal van leuke herinnerin gen opgehaald en daarbij bleef de scheidende functionares niet achter wege. Zij kon bijvoorbeeld onder veel hilariteit de kwaliteiten van kleuters (hij had zo'n wit kuifje) noemen die nu als vertegenwoordigers van de ouders afscheid kwamen nemen van mej. Plooij die zozeer haar stempel heeft gedrukt op de kleuterschool in Schiedam-West, de KiVeVa-school in dc Van Beverenstraat Voor mej. Plooij waren er naast de vele vriende lijke woorden ook geschenken en bloemen. Als eerste spreker wees de voorzitter van het schoolbestuur mr. H. Snoep op de betekenis van mej, Plooij voor de KiVeVa-kleuterschool. Hij merkte op dat het bestuur de bijeenkomst eerst had willen houden in Irene waar mej. Plooij 28 jaar geleden als leidster is begonnen. Later heeft men de zaal van de Op standingskerk verkozen omdat kerk en school de twee polen van het spannings veld zijn die het doel omschrijven. Mr. Snoep stelde dat de sfeer in de kleuterschool anders is dan op de lagere school het begrip onderwijs moet dan ook anders worden gebruikt. Het verschil komt ook tot uiting in de verhouding tussen ouders en leidsters. Er is meer contact. Het verheugde mr. Snoep daarom dat de christelijke scho len er zijn, met omdat men het op die scholen beter doet, maar omdat er leidsters zijn die hun roeping kennen. Zij confronteren de kinderen op ver antwoorde wijze met datgene wat de Bijbel leert. Voor vele gezinnen is dit het eerste en voor anderen zelfs het laatste contact met de Bijbel. Wat in alle eenvoud en liefde wordt geleerd zal echter niet nalaten indruk te maken. Het „Werpt uw brood uit op het water" geldt ook voor de kleuterschool. Woorden van waardering liet mr. Snoep horen omdat mei. Plooij 26 jaar geleden zo jong al de leiding durfde te nemen van de school. Het woord KlVeVa is daardoor uniek geworden in de wijk waar de school toen de enige was. Mr, Snoep besprak ook de ontwikkeling van JfEN foto die de goeie sfeer op de afscheidsavond zo uitmuntend tekent. Mr. H. Snoep biedt de mo derne stoel aan en spontaan zal mej. Plooij de kwaliteiten van het meu bel beproeven. (Van één onzer verslaggevers) Mr. Snoep kondigde tijdens het afscheid van mej. Plooij aan dat het bestuur besloten heeft mej. C. Soeters hoofdleidster van de Prinses Margrietschool te benoe men tot hoofd van de KiVeVa- kleuterschool. Mej. Hogendijk, leidster van de Prinses Marijke- school wordt leidster van de Prin ses Margrietschool, dit met ingang van 1 november. Mej. Soeters stel de dat het heel moeilijk is de plaats van mej. Plooij in te nemen, zij kent het werk omdat zij de school al lien jaar heeft gediend. „Ik heb het gevoel, ik hoor bij de KiVeVa". De heer Van Dalen haalde vele herinneringen o.a. het feit dat mej. Plooij met een salaris van tweehonderd gulden per jaar be gon. ..Ze was lastig, maar altijd ten bate van de school". De heer Bogaard, hoofd van de Vormschool en tweede voorzitter van de fede ratie, sprak er zijn waardering voor uit dat Schiedam het goede voorbeeld geeft door het bezit van de acte chr. kleuteronderwijzeres te honoreren. Tenslotte heeft mej. Plooij - met een geestig woord voor ieder allen dank gezegd. Daarna ble ven kleuterleidsters, schoolbestuur, commissieleden en verdere geno digden nog genoeglijk bijeen. Advertentie De 9-jarigc Willem van der Hoek uit, SCHIEDAM Geboren: Jannetje M dv cle Dnevriendenstraat te Rotterdam is! F Mmderman en p w Vink: Michel u M C j 1 t t_ ii a Vreugdenhil en P J Groenewesr* Robert 7\r dinsdagavond. toen hij hardlopend tus.)MC Vrcugdenhil en P J Groeneueg: Hen- drika dv K J \an der Ent en H, de Jager; Agnes dv A van de Vorle en JVr G A Jans- *»on. Henrietje dv F Koudenburg cn F sen geparkeerde auto's door de Coole straat wilde overstreken, aangereden door een bestelwagen. De jongen liep verwondingen aan het hoofd en de benen op. Hij is naar het Dijkziguiekcnhuis i gebracht. (Van een onzer verslaggever*) RIJN A was een (zo op het eerste gezicht nog lang geen verstokte) vrijgezel dinsdag avond Femina-huisvader 1961 geworden Het scheelde maar één puntje. En dat kostte de goedlachse, vrijgezelle ober de hoofdprijs, een twaalfdelig theeservies. Hij kreeg de tweede prijs: een elektrische koffiemolen. Dat tvas maar goed ook. want een vrijgezel heeft pei slot van rekening meer aan een koffie molen dan aan een theeservies. De in dozen verpakte kopjes en schotels vei- dwenen nu in de tas van de Schiedamse mevrouw Korteland. „Haar" Willem werd uitgeroepen tot Femina-huisvader van dit jaar. De uit huisvrou wen bestaande jury, die dus bovenal deskundie was, had de 35-jarige heer Korteland een paar fijne kneepjes van „het" vak laten demonstreren. Maar huisvader („van nog maar drie kinderen") Korteland, die als controleur in de Rotterdamse haven werkt, liet zich niet vangen. Een chef-kok zou geen mooier spiegeleitje heb ben kunnen bakken, iedere Engelsman zou jaloers zijn geweest, als hij de schoenpoetsvaardigheid van de Schiedammer had gezien en de snelheid, Femina-huisvader 1961: de 35-jarige Schiedammer W, Korteland. waarmee hu de zwengei van een ouderwetse kof fiemolen draaide, was om paf van te staan. Het antwoord op de vraag, die quiz-miss me vrouw J. H. Duykers-Kranenburg (direchice van Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting) hem stel de, was de klap op de vuurpijl. „Wat doet u nu op uw- vrije zaterdag"" wilde de bijzonder slag vaardige en humoristische leidster van de huis- vader-wedstriid weten. „Dan help ik m'n vrouw, dat vind ik leuk", zei de heer Korteland ronduit. Negen huisvader.- en een vrijgezel (madr dat bleek pas bij de prijsuitreiking) dongen mee naai de titel van Femina-huisvader 1961. Ze brachten het er niet allen foutloos af Lang met. Maar er was ook niemand, die daar boos om was. „Geeft ïllemaal niks", vond de quiz-miss. „Als je maar hef bent Bij de prijsuitreiking viel de vrijgezel door de mand. Pas toen hij goed en wel met een schortje ip het podium stond, besefte hij, dat alleen huis vaders mochten meedoen. Maar het was te Iaat im ongezien te verdwijnen. Hij moest nu wel. „Hoevee! kinderen hebt u??" vroeg mevrouw Duykers. „Ik heb geen kinderen", zei de ober. De tweede vraag leek overbodig: „Maar u bent toch wel getrouwd?" „Ook dat niet", stamelde de vrij gezel. De quiz-miss had hier niet zo één-twee-drie een antwoord op en daarom zei ze maar vlug: „Geeft niks, je krijgt de koffiemolen toch Sprong, Arie O J. zv M Landman en J M van den Hoek. Ella G dv D Kornaat en G W de Reuver: Alexander A M zv M \I Bagger en A van 'i Zelfde; Suzanne dv P Emu en M El van den Berg; Inge P dv A C Jt vun Hoek en JI W F van Hugte. bvjnledcn: 0 de Jonge, jr. echtg van J C DekkeiT Alblas, 81 jr: M D Landraad 10 jr echtg van K de Vries. SCHIEDAM. Geboren: Petruv A z v J. L. van der Touw en I. M. E warn. Salvia Luijk en 'A. Na^el. Lamoer- tus J M. z. v A. Over Vorv en J E C M. Verdoet., Sophia M. I. d v. T H. J. Kuv- pors en A. M II. dv Groot Kim „th C d. v. IV. M. Platteel 11 E v.m Giesvtjn. Overleden: L M. Geurir", 45 ir echtg, van G Leushuis H Kruu'ioj. 71* n A lam- minga. 70 }r .VAN'WIX&TE.N* OER GEM BIBLIOTHEEK De Gemeente-Bibliotheek \nn Schiedam boekte de volgende aanwinsten Wijsbegeerte - Godsdienst: Junger, An der Zeitmauer '5D. Dcchanet, De weg naar de stilte, joga voor de gelovige mens. *61. Ja cobs, Geschiedenis van een scheuring. '61, Küng, Concilie en hereniging. '60, Mens vn maatschappij: Ossewaarde Bedrijf en werenschap. '61 Sehreuder, Tips voor de ouders van de studerende jeugd '61. Sellen- raad. Van kind tot mens '61 Toegepaste wetenschappen: Wegener Slees* vMjk. U en uw rug '61. Lijden en geeste lijke gezondheid 61 Onek en van Beurden Lme dweilen felle vechters '61. Onck en van Beurden Sluimeiend dynamiet. '6-1. Handboekje voor supdranken en rauw kost.'61. Handboekje vuur smakelijk eten zonder /out. '61 Letterkunde: Holland Ochtend - jonge ja ren '61. Brandt Corstius en Hoekstra De mu ze vertelt. '58. Geschiedenis - I.and. en volkenkunde: Aken. Eiseviers m.vthologisehe encyclopedie. 61. UtUenhogaar De wereld een verbijste. rend avontuur. Brujn en Bunte. Tweeduizend eeuwen Nederland. 'SI. Heitling. Westfaten, een krentenbrood. '61. Oorthuys. Dit is Bre- tagne.'Sl. Eyersdijk Smulders. Waar het Oos ten begint. '58. Haller. De nieutve wereld van de Afrikaan,'61. Borch. Amerika. '61. Pirenne Geschiedenis van Europa. D1.3 Van het Franse keizerrijk tot de eerste wereldoorlog Geyl. Amerikaanse figuren.'61. Geyl Duitse en Italiaanse figuren.'Sl. het kleuteronderwijs. In 1945 kwam er een gemeentelijke subsidie van twintig gulden per kind en m 1956 volgde wet telijke regeling, die een gelijkstelling bracht met het openbaar onderwijs. Hij meende dat men dit alles niet met een te roze bril moet zien. Er wordt nog steeds gefinancierd met een te krappe beurs. Mr. Snoep kon als verrassing mededelen dat het bestuur besloten heeft met ingang van 1 september het bezit van de acte Christelijk Kleuteronderwij zeres te honoreren met honderd gulden per Jaar. Mr. Snoep herinnerde aan de sfeer in de school, die altijd gezellig is geweest. Hij had dit vorig jaar al gezegd toen mej. Plooij het zilveren jubileum vierde. „U hebt me maar een jaar de tijd ge laten om een nieuwe speech te ver zinnen" zei mr. Snoep, die ervan ge waagde dat de school haar goede naam kreeg door de goede leiding. Het was mej. Plooij die de aankleding, meubels en instrumentarium soms kon verwerven als het bestuur er het geld niet voor had. „U heeft voor ons een heleboel gespaard" zei spreker. Mr. Snoep vertrouwde erop dat mej. Plooij als docente aan de Vormschool in Vlaar dingen dezelfde resultaten zal behalen als in Schiedam. Hij bood tenslotte een moderne stoel en plantenbak aan. Namens het personeel sprak mej. C. M. Storm, die opmerkte dat niemand er aan gedacht heeft dat mej. Plooij zou kunnen weggaan. Zij bood een porte- monnaie aan. Voor de collega's sprak, mej. H. de Vries die gewaagde van de goede onderlinge verstandhouding. Zij schonk een boekenbon. Een vader Krien van Hil" zoals mej. Plooij zei „met zijn witte plukje haar" herinnerde aan de beginperiode. ,.U was toen al een star want toen hebben we een filmpje gemaakt" zei hij. Een nerveuze moeder, mevrouw Van Mourik, vroeg of ze het afscheidswoord niet per post mocht zenden, maar daarna las ze lustig de goede afscheidsspeech voor waarbij zij nadrukkelijk stelde dat kin deren en ouders niet in het afscheid van de geliefde juffrouw kunnen geloven. De schoolarts dr. J. A. van Haatten getuigde van haar bewondering voor deze „moeder zonder kinderen met veel kinderen". Het geneeskundig toezicht was wel het laatste, maar niet het slechtste bü deze schooi. Dat kwam zeker door het begrip en de medewer king van mej. Plooij. Dr. Van Haatten meende dat het belangrijk is dat de bijbelverhalen aan de kinderen op goede wijze zjjn gebracht. Zij achtte het goed dat mej. Plooij les gaat geven aan een opleidingsschool voor kleuterleidsters in ■Vlaardingen terwijl zij het werk zelf zo goed kent. Op de rijwieloversteekplaats bij de Schenkel te Maasdijk kwam de wiel rijder P. v. W. uit Maassluis in bot sing met een personenauto uit Rotter dam, bestuurd door W. S. De wielrijder die niet voldoende had opgelet werd tegen het betonnen weg dek gesmeten en liep naast een been fractuur een ernstige hoofdwond op. Per ambulanceauto is het slachtoffer naar het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen overgebracht. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord, Film avond. 20 uur. Wijkcentrum N'ienv. landHervormde Gemeente. Filmavond, 20 uur. Sursum Corda: HBSS Ledenvergade ring, 20 uur. Passagetheater: WEK Feestavond. 20 uur. Wijkcentrum Nieuwland: NCVB Nieuw- land. Bijeenkomst, 20 uur. Dagblad ,.0<; Ki)»t"r(i,iWmpr-'. Schie damse redactie te1 64)54 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 30037) alleen voor re- dactie-aang;eL^enheilcn. Agentschap: Ti J Troost, Aleidastraat 23, tei. 65451 (alleen uor klachten, ad vertenties en ab inuemcn tn b.g.e ttiei 115588) Apotheken: Backer, St. Liduinastraat nk. Brugmanstraat. Belangrijke •et^.ooimonmprn: Brand alarm 69123 Politia-aUum 64666 GG- cn G.D.-waarschuwing 69290. .Pe J?e« F- J. R. Uit Schiedam had zijn. fiets niet op slot op de Nietnve Haven geplaatst. Nu is hij zijn rij wiel kwijt. Dat is eveneens het geval met de heer S. N, die zijn fiets niet op slot op de Jan van Riebeeckweg had neergezet. De heer A. S. had zija brommer wel op slot voor het St. Ja cobs Gasthuis gezet, maar hij is tocfc verdwenen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1