Schepen bij Wilton nu met neus op verkeer havenverlenging gereed 4 Olietank niet gesloten: aantal slippartijen i m Bezitter van mes een week cel in k I DE INDRINGER ft VERMEULEN if Bejaarde mag niet - als vanouds - langs spoorbaan. P *1/ MARTIN 2 BOUMAN Vele tveggebruikers beboet m y lil DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1961 Schoolpsycholoog kan voorden benoemd Geen voorsorteren boete voor heren Wasser», spoelen en drogen in één wascombinatie Geen droom, maar werkelijkheid i'MIDOELLANDSTRAAT 72 TROTS ZIJN TEKORT FILM? ALLEMAAL! JACK HAWKINS - DENNIS BRICE e o in Bij het oversteken aangereden Tel. 2075 VLAARDINGEN. MORGENAVOND van 19-22 uur MEUBELEN KIJKEN BIJ BOUMAN Anders.... vandaag.... en morgen ...en dagelijks met conladgrill Onderwereld Vuurwerk.... '4i:l IJl fill N i i]: (Van een onzer verslaggevers) Aan de agenda voor de openbare ver gadering van de SchiecUtmse gemeente raad hebben B. en W. toegevoegd de be noeming van een schoolpsycholoog. Voorgedragen wordt de heer A. van der Wissel kinderpsycholoog bij de Gemeen telijke ■Geneeskundige en Gezondheids Dienst te Rotterdam. De nieuwe functionaris zal worden in gedeeld bij de groep met de salaris schaal van inspecteur van onderwijs, hoofdingenieur. :.Jf sorteerde toch voor. ik ben on schuldig" zei de Schiedamse beier H. van der S. toen hij woensdag voor het Kantongerecht te Schiedam vertelde dat .tij op 1 juni s avonds om tien over acht op ae Buitenhavenweg was aangereden. De 23-jarige Schiedammer wou op de Buitennavenweg links een poort inrii- den. J ..Dat is geen voorsorteren, er is hier geen sprake van een openbare weg, u kunt toch niet verwachten dat men u ziet denken dat u naar links zaL gaan" zei de oifïcier. Twintig sulden of acnt dagen hechtenis. Advertentie BEND1X, AEG ERRES, HOOVER enz. C«tBltT.S£RVICI T)E MODERNE communicatiemid- delen bereiken in een oogwenk ve le miljoenen medemensen. Daarom tullen celen dezer dagen hebben gezien hoe de bekwame Louis can den Hoo naard een koor dirigeerde. Ze zullen gisteravond op hetzelfde televisie scherm de reportage over een boorei land in de Perzische Golf hebben ge zien. Schiedammers zouden daarbij trots kunnen zijn, maar eilacie, het programma oermelcide niet dat de en thousiaste Louis van den Hoonaard een (Schiedammer is. Er werd gespro ken over de Delftse muziekschool waar hij nu docent is. Schiedam mist deze jongeman zeer. hij zou veel tot ée opbouw van de Schtedamse Mu ziekschool kunnen bijdragen. Er werd ook niet gesproken over Nederlandse maar wel over Duitse scheepsbouwers bij het spreken over de fabricage vani het booreiland. Vreemd want Schie-i dammers maakten u'.ke booreilandenf ook. TïERGELÏJKE televisie flitsen tonen wel weer aan dat Schiedam te kort schiet. Schiedam is een belang rijke stad, in Schiedam wordt veel ge daan, maar het lijkt er soms op of het zelfs de Schiedammers niet be kend is. Komt men in de provincie zoals wij weieens doen dan eindt men het westen van het land mooi. Er zijn zoveel goede winkels en zo veel grotegebouwen. Als men het woord Schiedam hoort kent men ech ter maar een reactie: het gebaar van ie hand met een onzichtbaar glaasje naar de mond. Het wordt tijd dat Schiedam dat wanbegrip gaat bestrij den. Schiedam zou dan o.a. kunnen doen wat Vlaardingen a', gedaan heeft. Vlaardingen is beslist niet mooier of belangrijker dan Schiedam, maar ve len kennen Vlaardingen als een mo dem groeiende stad omdat zij Jan Schapers film „Vlaardingen koerst op morgen" hebben gezien. hier iedere Schiedammer een taak. De gemeente en het bedrijfsleven dienen Schiedam meer bekendheid te geven om Schiedam van de verkeerde naam en de vergetelheid te bevrijden. Zij zouden dus opdracht voor het maken van de film moeten geven. Zij zouden ook wat meer geld beschikbaar moe ten stellen voor het werk van de VVV". A/s bij het propagandawerk midden- - istanders en verenigingen dan ook hun taak verstaan kan Schiedam spoedig een levendige stad worden waar het voor vreemdelingen en inwoners goed toeven moet zijn. (Van een onzer verslaggevers) GROTE gebeurtenissen voltrekken zich in Schiedam zonder dat er enige op hef van wordt gemaakt. Zo is nu het gigantische werk van de verlenging van de haven van Wilton Fijenoord aan de Vlaardingerdijk gereed gekomen. In het vervolg liggen de schepen (zoals op de totomontage te zien is) met de neus op enkele tientallen meters afstand van het drukke verkeer op de verbindingsweg Schiedam-Vlaardiragen. De haven van WF is nu met een lengte van 105.5 uit gebreid tot meer dan een kilometer lengte in totaal. Daardoor kunnen iri het vervolg ook de grotere schepen achter elkaar aan de kades liggen. HET verlengen van de kade heeft vee! arbeid gevergd. Nieuwe kade muren moesten van beton worden ge stort. er werden kraanbanen gelegd en uiteraard dienden tonnen grond te wor den weggegraven. Vorig jaar al had men de oude betonnen oorlogsbunker met dynamiet doen 3pringen waarna de nerinnering aan een ellendige tijd in brokjes is weggehaald. Ook de telefoon centrale is afgebroken, maar eerst werd ornaast een nieuwe geperfectioneerde telefooncentrale met de moederklokin- itallatie geplaatst. Het gebouwtje van ..The Missions to Seamen" had al olaats gemaakt voor een modern ge bouw dat dichterbij de fietsenstallingen (voorgrond) is gemaakt. Tevens zijn goede wegen rond de nieuwe verlengde naven aangelegd. DE voltooiing van het verlengen van de haven zal terzijner tijd de inzet zijn van meer werkzaamheden die van groot belang zullen zijn voor het ver keer. Het ligt namelijk in de bedoeling om de gevaarlijke uitrit, die de hoofdin gang aan de Vlaardingerdijk is, op te heffen. Telkens gebeuren er bij de uit rit verkeersongelukkkert. De nieuwe in- en uitgang zal dan komen bij de hoek van de Julianaiaan, geheel links op de foto, waar zoals duidelijk te zien is Wil ton Fijenoord van Wilhelminahaven tot Wiltonhaven over een enorm bouwter rein beschikt. Hier zullen kantoren en een ontvangstcentrum worden gebouwd. Bovendien is er ai een parkeerruimte aangelegd. HET is nog niet duidelijk wanneer de ze bouwplannen worden, verwezen lijkt. Mogelijk dat dan ook het sport complex Boshoek zal worden opgeof ferd. Er is echter een kleine kans dat het enorme bouwterrein eerst nog zal worden gebruikt als sportcomplex om dat over enkele maanden de sportvelden aan de Maaskant zo al niet onbruik baar dan toch niet meer te bereiken zijn. Advertentie W? AAROM WORDT er over Schie dam niet zulk een film gemaakt? Het zou een prachtige documentaire kunnen worden want men kan de ont wikkeling van Oud-Schiedam naar Nieuw-Sch iedarn tonen, men kan de otide en de nieuwe wijken laten zien, men kan zien dat het oude branders- bedrijf er nog wel is, maar dat ook daar de nieuwe tijd haar werk doet. Bovendien kan men tonen welk een be langrijke scheepsbouwstad Schiedam ts geworden. Het werk aan en in de havens zal altijd en immer ieder im poneren. ZAL dan wel weer een kwestie worden van„Wie zal dat beta len..." maar naar onze mening heeft (Advertentie i voorstellingen uitsluitend 's Zaterdags 1.3&-3.45-7.30 U (THE INTRUDER) Wolf Merton. oud-commandant van een tankcolonne, heeft na de oorlog nooit meer iets van zijn jongens gehoord. Tot op die merkwaardige avond (TOEGANG 14 JAAR) DE foto toont ook het zojuist gereed gekomen nieuwe deel van de Wilton- haven. met links een schip dat reeds gebruik maakt van de nieuwe kaden. Op - de achtergrond in het midden ligt dok 3 dat mogelijk een plaats zal krij gen in de haven van WF aan de West- kousdijk te Rotterdam. Uiterst rechts de huidige hoofdingang, geheel op de voor grond de daken van de fietsenstallingen en daarachter rechts het nieuwe gebouw van de telefooncentrale. Links op het verlengde van de oostelijke kade het gebouwtje van ,,The Missions te Sea men." OP de bouwgrond links boven werkt nu de dragline waar vroeger de weelderige bomengroei van het Sterre- bos stond. De overzichtfoto geeft ook een goed beeld van de gebouwencom plexen die WF er in de laatste jaren heeft bijgebouwd. Op de "s Gravendijkwal te Rotterdam is vanmiddag de negenjarige scholier J. Hoorn uit de Schietbaanlaan bij het oversteken aangereden door een perso nenauto. Met een gecompliceerde rech ter onderbeenbreuk werd de jongen naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Advertentie (Advertentie} 8 Een opgave van gevonden voorwer pen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 12.30 uur en 26 uur: vestje; panne lappen, schortje en schriften; dolkmes; medaille; ring met sleutels. Te bevra gen bij de vinders: damespolshorloge W. B. Herwijver, v. Heuven Goedhart straat 89; zilveren kettinkje met han gertje, Roelofsen, Rotterdamsedijk 210b; portemonnee met inhoud, J. Mulder, B. Ballotsingel 112b: porte monnee met inhoud. L. v. d. Hoe ven. Goereesestraat 11a: hangslot met sleutel, Vrauwdeunt, Snelliussingel 44 bril in étui, A. Bijlsrna, Hoogstraat 151; 4 kleurenpotiood, B. Wuister, D. (Advertentie) Modern en degelijk WAALSTK. 38 FRANSENSTR. 9 A. dé Jongstraat 10a; contactsleutel tje met plaatje; ring met sleutels en sigarettenaansteker, Plooy. Populie renlaan 38. Kethel; schepje, D. v Reij, Puttershoeksestraat 24; tas met inhoud, M. v. d. Steen. Hogenbanw 3la; hondenriem. Krabbendam. B.K. laan 2,11visstoeltje, Janse, Leeuwe riksingel 33, Kethel; handdoek, onder goed en zeep. Verweij. M-ariastraat 12a; damesvest. Blom, Bilderdijk- straat 45; damesvest, mevr. Boer, Potgieterstraat 33; kinderschoentje (R) mevr. Thijssen, v. Beverenstraat 11b; badrol, R. G. v. Veen, Brugmanstraat 53; zwembroek en handdoek en duik bril, L. v. Roest, Emmastraat 5b; broodtrommel en handdoek. Gund-lach, Rotterdamsedijk 84b; hondje, mevr. Gommel, Zuidlandsestraat 15; con tactsleuteltje met plaatje. Achcberel, Populierenlaan 18, Kethel. De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst te Schiedam maakt het volgende be kend: voor kinderen, geboren in de jaren 2945 t.m. 1958, die nog niet te gen kinderverlamming ingeënt zijn. \vordt_ nogmaals de gelegenheid gege ven dit alsnog te laten doen. Hiervoor dient vóór 30 september schriftelijk opgaaf te geschieden met vermelding van naam, voornaam, geboortejaar en datum, en adres van het voor deze inenting in aanmerking komende kind aan de G.G. en G.D. Tuinlaan 80 Schiedam. Na aanmedüng ontvangt het in te enten Schiedams kind een oproep voor de inenting. Kinderen geboren tussen 1 januari 1961 en 30 juni 1961 zullen na oproep (aanmelding hiervoor is ÉS Fabrlekstoonzalen ROTTERDAM - IJsselmondse laan 175 (KraUngseveer) AMSTERDAM-Willcm Leevend- straaC 30 (bij station Sloterdijk) meubelen mC.i keur u perlichten er ter bescherming van de voetgangers zijn. 1 De politieman behoefde Van G. niet aan te bonden want deze was eerst In overtreding toen hij over de zebra reed. Bovendien zal hij ook gedacht heb ben dat Van G. wei zon stoppen om dat men dat nu eenmaal verwachten moet. Verdachte bleef boos. De kanton rechter mr. P, B. Cos stelde de boete op 25 guièen of tien dagen hechtenis. Hij werd ter plaatse behandeld. niet nodig) in de gelegenheid gesteld worden tegen kinderverlamming ge- ent te worden. Deze serie inentingen zuilen, driemaal plaats vinden met tenminste 4 weken tussenpoos, te be ginnen in oktober 1961. Voor inlich tingen wende men zich tot de admi nistratie van de G.G. en D.B. Tuin laan 80, telefoon 69290. 8 Van mevrouw M. A. R. is een zon nebril ter waarde van 65 gestolen. Zij had de bril achter gelaten in de Messerschnitt-scootmobiei in de Schie- damse Lange Kerkstraat. De dief heeft het dak van het autootje open geschoven en daarna de bril uit het voertuig weggenomen. 8 In Musis Sacrum heeft de perso neelsvereniging Wilton-Fijenoord de eerste van een reeks filmavonden in de maand september gehouden. En kele honderden belangstellenden heb ben genoten van de vertoning van de filmwerken Peter schiesst ein Vogel ab" en „Contrabande, Spain". De bij eenkomst is geopend door secretaris J. van der Broek, die vertelde dat prof. dr. Regout in oktober een kleu renfilm met toelichting over Australië noopt te vertonen. Voor november staat het optreden van het Amstel- theater op het programma en in de cember zullen Gerard Walden en Berry Kievits optreden (Van één onzer verslaggevers) Het is een vreemde optocht ge worden op 6 juni even na twaalf uur in Schiedam. De chauffeur E- M. van B. reed met zijn vrachtauto door Schiedam zonder dat hij bemerkte dat er telkens brandstofolie uit de tank klotste. De achter hem komen- en zo slipten er velen op de Singel, op de Willemskade en op andere plaatsen. Woensdag stelde de ver-: dachte dat hij altijd rekende op dei mannen van het pompstation. Die! sloten de tank steeds goed af. De kantonrechter stelde evenwel dat B. verantwoordelijk is. Hij kreeg dan ook 35 gulden boete of veertien dagen hechtenis. Een der geslipten was ook naar het kan tongerecht gekomen. Het was de ze ventienjarige W. L. H. die voor de r.k. kerk op de Singel was gevallen met zijn bromfiets. De verzekering had de kapotte fiets al betaald. Dus daar waren geen zorgen over meende zijn moeder. Zijn spijkerbroek was wel kapot zei de jongeman. Moeder begrootte het bedrag op vijftien gul den. De kantonrechter maakte er ze- veneneenhalve gulden van want de broek zal we! niet meer nieuw zijn geweest. Toen sprak de jongen over het meisje dat op zijn duo had gezeten. Zij was ook gevallen, haar rokje was hele maal kapot. De kantonrechter vond dat zulks aannemelijk klinkt, maar hij zag de naam van het meisje niet in de dagvaarding. ..Dan had ze maar bij de politie over schadever goeding moeten praten" besloot hij en daarmee was de slippartij-in-serie af- gedaan. Met verontwaardiging gaf de verdach te Van G. woensdag voor het kantonge recht te Schiedam te kennen dat de politieman F. H. W. uit rancune hem een bekeuring zou hebben gegeven. Al eerder had Van G. gesteld dat er nie- i mand bij de beschermde oversteek- i plaats in de Burgemeester Kriappertlaan j zou zijn ge-veest toen hij kwam aan- riiden met iin auto. Wel stond er de agent, met de rug i naar te aanrijdende auto (volgens I verdachte) en wel reed er een dame met een kinderwagen op het trottoir, i maar hij verkeerde in de mening dat hij rustig kon doorrijden. De politie man verklaarde dat de bedoelde me vrouw reeds met haar kinderwagen over het rijwielpad was gereden en dat zij net de rijweg opreed toen ver dachte met zijn auto voorbij reed. De politieman had de dame beduid dat oversteken mogelijk was. Tot zijn verbazing was Van G. doorgereden hoewel deze op vijftig meter afstand kon zien dat de mevrouw op de be schermde oversteekplaats ging overste ken. Verdachte werd furieus. „Het is he lemaal niet waar. hij heeft het aan mijn jarenlange ervaring als chauffeur te danken dat ie nog hier staat. Hij zag me niet en hij schrok. Daarom schreef ie me op. Anders had ie me toch wel aangehouden" riep Van G. boos. maar de officier achtte de zaak duidelijk. Men dient te weten, dat zebra's en knip- Sursum Corda: HBSS Ledenvergade ring, 20 uur. Passagetheater: WEK Feestavond, 20 uur. Wijkcentrum Nieuwland: NCVB Nieuw- land. Bijeenkomst, 20 uur. Stadhuis: Openbare Vergadering ge- gemeenteraad, 20 uur. Dagblad „De Rottor-darumer": Schte damse redactie te! 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor re dactie-aangelegenheden. Agentschap: H J Trocst, Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen zoor klachten, ad vertenties en ab .micmcnleu b.g.g. teief 115588). Apotheken: Backer, St. Liduinastraat hk. Brugmanstraat. Belangrijke 'et-.oonr.ummers Brand alarm 69123. Politie-amm 64666 GG en G.D.-waarschuwing 69290. (Advertentie) GASFORNUIS „EÜROR";.: -f 349ÏZ. vaofspcciaic:. gassoorten.'; ':t .10.-.extfi;. V Bijzetkoleiv if" fornuis vai( .gelijke i hoogte ën f;'.-. diepte' :-V ',Vl J59.*,i::v Yrasg iw* y akfiin^fa^r: f VerkoopÜaihtt-'lvó^sHèdeHahSV-i;'' fG-VV:'" NELL s STfJTTE'RHCIM N.V., DEN HAAG De accountant J. H. heeft aangifte gedaan van diefstal van een klein model herenfiets, die in de Plantage te Schiedam heeft gestaan. (Van een onzer verslaggevers) Soms kan een enkele formaliteit een geheel levenspatroon ingrijpend wijzi gen. Dat is dan veelal voor de betrok kenen niet te begrijpen omdat zij ervan overtuigd blijven dat dit levenspatroon geheel met hen is vergroeid. Dat was ook liet gevat met de Schiedammer P. N. Hij heeft heel zijn leven lang langs de spoorbaan gewoond Zo ver telde hij woensdag voor de kanton rechter te Schiedam. Nu was hij 78 jaar, zijn kinderen woonden nog langs i de baan en daarom liep hij wei als j vanouds over de spoordijk en de spoor- brug. Dat had hij altijd gedaan. Waar- i om nou niet? De kantonrechter trachtte uit te leggen aat N. vroeger bij de N.S. had gewerkt. maaT nu niet meer. Daar zat *m net 1 verschil in. „Jajajaja zei N. dan en duidelijk bleek dat hij het erg vreemd vond. -Ik heb toch nooit geen schrif telijk bewijs gehad, ik keek gewoon naar het motorbootje van mijn zoon' zei N. nog en mr. Cos bepaalde daarop de boete op vier gulden of twee dagen. Spijt betuigde de directeur van de 'apparatenfabriek P. T. van der V. over de onachtzaamheid in zijn fabriek waardoor een vijftienjarig jongetje by het machinaal afzagen van rood koper op 29 mei in zijn hand had gezaagd. Het is nog goed afgelopen. De kanton rechter vonniste: zestig gulden boete of 24 dagen hechtenis. 14 april 's middags om half twee in hot Maassluisse café. Hij had het mes „gewoon" geruild in een nachtclub. „Mooi. het wordt een fijn verhaaltje, een nachtclub en dan dat moord wapen begon de officier, maar verdachte wierp tegen ..welnee, edel achtbare ik heb nooit geen mes in mijn zak." Die dag had hij het dan wel. hij zou Even was er dc sfeer van de onder-; wereld woensdag in het anders zo rustige zittingszaaltje van het kantongerecht te Schiedam. Er werd gesproken over revol vers en gevaarlijke messen, de deur-] waarder zocht ten behoeve van officier het gekregen hebben legen inruil van en rechter naar het dodelijke gereed-[een niet gestolen pulshorloge. Thuis had; schap en in de bank van de getuigen]hij dan ook nog een revolver, die well zaten twee gedetineerden uit de Rotter- niet bruikbaar meer was maar die net' damse gevangenis d)e even naar het echt leek. „Meegenomen van een lorre- Schiedamse gebouw waren gebracht ora;boL,r» zci rie 25-jarige R. „Een week de kleinere zaken ook de juiste aandacht j gevangenisstraf en vijftig gulden boete", te geven. j zeiden zowel de officier als de kanton- Toen de deurwaarder aan de kanton rechter het siilettomes overhandigde moest er een vakman aa te nas komen om de kreet van afgrijzen te kunnen produceren bij de belangstellende toe schouwers. „Kyk zo moet je het doen", zei verdachte I. R. vakkundig, fiy kreeg het mes dat er op dat moment als een rechter. Heel boos werd de officier van justitie bij het kantongerecht te Schiedam nu\ H. van Moorsel toen de Rotterdamse rustig handvat uitzag, maar R. Het het grossier A. H. K. opmerkte dat het wapen klikken en toen zag ieder ver- -** -- H"1, TT" schrikt een lang scherp glanzend lemmet. „Verschrikkelijk, hier steek je iemand toch heel gemakkelijk mee dood" zei mr. Cos en verdachte gaf daar geen com mentaar op. Wel meende hij dat het allemaal zo allemaal zo ernstig niet was. Hij had in! een pand in de Sehiedanise Lange Kerk-: straat liefst 98 kilogram vuurwerk be-; waard zonder dat er vergunning voor was. De voorschriften luiden dat het vuurwerk moet zijn goedgekeurd, dat men het op een brandvrije plaats moet werk en ik ben toch grossier", merkte verdachte op, maar dal maakte de offi- i cier kwaad. „Dat doet er niet toe, u weet: heel best dat u vergunningen nodig heeft. Het is me nogal wat, u bent een kruitvat. Weet u wel dat u een van de aansiich- Iers van de oudejaarsbaldadigheid bent. Ik deuk er dan ook niet aan om het vuurwerk terug te geven, een harde straf is hier op zijn plaats. Verdachte poneerde nog dat het vuur werk voor duizend gulden waarde had. zodat hij dan een groot verlies zoui lijden. „Inderdaad, ik vind duizend gul den ook veel. maar u krijgt het niet terug, ik wil coulant zijn en dc kanton rechter vragen te willen bepalen dat aan u de opbrengst van de verkoop van het verbeurd verklaarde wordt overge dragen. Het materiaal zal wel ver beneden de marktwaarde worden verkocht, maar dan heeft u in ieder geval nog eon vergoeding. De boete zal ik dan laag houden, vijfenzeventig gulden, of vijftien dagen hechtenis. Zo bepaalde ook de kantonrechter. ernstig niet was. Hij was voor eenjbewaren en dat er niet meer dan vijf ander feit gearresteerd. Dat mes was kilogram tegelijk bewaard mag worden, nu eenmaal uit zijn zak gevallen op! „Ja, hel was toch goedgekeurd vuur- VEEMARKT DELFT. DELFT. 21 sept. Aanvoer: 190 varkens: (>47 biggen: l schaap. Prijzen per stuk: drachtige zeugen 300 tot 400; magere varkens 170 tot 2Ö0 (per kg. lev. ge-.v.); biggen 45 tot 58: lopers 70 tot 110. Handel: varkens kalm; biggen kalm. HET H Q O G S T E GENOT VOO R 2 2 C T; Til l'.sïJE 3' f fyv f:!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1