Van Coolsi ngelziekenh uis blijft de trap beivaard Wijziging uitbreiding van museum Boymans Dames van Boemerang wonnen van het sterke Hannover Vormingscentrum heeft bijbelschool opgericht II Roiterdarnse kroniek Constructief en bouwkundig meesterstuk Europoortgaat zijn tweede jaar in Heerjansdam vlagde voor tiveeduizendste Rood: fleurige noot tussen donkere kleuren Middagpauzeconcert in Laurenskerk Naar de zijde van Westersingel Als onderdeel herbouwplan Henri Honegger gaf tweede Bachreeital Schiedam ivnn van DOS met 11-9 de rotterdammer 11 PAGINA 4 ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1961- Aanvullende bijdrage voor Ammanstichting (Van een onzer verslaggevers) J-JOEWEL het oude Coolsingel- ziekenhuis oj liever wat daarvan na 1940 nog restte nu grotendeels is afgebroken, zal er 1 toch één tastbare herinnering blijven aan deze schepping van de bekende Rotterdamse stads architect van honderd jaar gele den, W. A. Rose. Voorzichtig Waar? Eis a&H maand tegen dronken aannemer Boeiend concert in cidtnurarm Rhoon VVA-volleybaltornooi gestart Aantrekkelijk PROGRAMMA Het BEDOELING VOORLOPIG In Historisch Museum Tentoonstelling van bloemschikkimst "l Nu nog niet concert Rotterdamse dambond toneel ballet exposities m m lil fel -** 1 Tff Rotterdam is de eerste houten gere formeerde noodkerk, gebouwd voor rekening van de Stichting Steunt Kerk- ijouw, ln gebruik genomen. Het ge bouwtje dat 300 zitplaatsen biedt, is in bruikleen overgedragen aan de Gercf. Kerk van "West-IJsselmonde, onder wier voogdij de jonge kerkelijke gerefor meerde gemeenschap van Rotterdamse nieuwste wijk, Lombardijen. Dit is de eerste van een serie kerken, waarvoor (je Rottedamse architecten werkgemeen schap Boot en Kemper het ontwerp heeüt gemaakt. Deze kerken hebben een kruisvorm en zij zullen zo kort mo gelijk dienen om te voorzien m de ffiêer en meer toenemende kerkelijke woningnood" in de nieuwe wijken van Jns land. Het is met zeer weinig moeite mogelijk de kerk in een aantal aparte vergaderzalen of klasselokalen te verdelen, zodat het gebouw, behalve als bedehuis, ook ais kerkelijk centrum fun geert Tijdens de vreugdevolle dienst der ingebruikneming is er op gewezen dat de aanvaarding van dit gebouw de jonge gemeenschap m Lombardijen verplich tingen oplegt, namelijk om met spoed te streven naar de verwezenlijking van de plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. de mond van de Merwehaven is i te Rotterdam is vrijdagmorgen kort na half zeven de 148 ton metende tjalk Esperanca gekapseisd en gezon ken. De 62-jarige schippersvrouw G. Stemmer-Prins, die nog in bed lag, is met het schip in de diepte verdwenen. De 68-jarige schipper-eigenaar K. Stemmer en zijn 32-jarige zoon D, Stemmer werden door voorbijvarende schepen opgepikt. De bejaarde schip per, die uit Veendam afkomstig if, geraakte te water en werd door per soneel van het bootje van het ciassi- ficeerdersbedrijf Junius gered. Zijn zoon sprong over op de sleepboot Wouw van de sleepdienst Maas, die de tjalk had getrokken. Vader en zoon, die geheel overstuur waren, werden naar het Schiedamse gemeentezieken huis overgebracht Zeer vermoedelijk is de deklast van kratten synthetische rubber gaan schuiven. De tjalk kwam schuin te liggen en maakte weldra veel water, doordat enkele ruimen niet waren gesloten. Het tjalkje zonk in enkele minuten. ANGEVEER zestig Engelse spoor- v wegvrienden, leden van The Rail way Enthousiasts Club uit Farnbo rough, zullen zaterdag 7 oktober Rot terdam komen bezoeken. Deze trein- hobbyisten zullen hun hart kunnen ophalen. Want de R.T.M. is van me ning dat zelfs haar tramwegmateriaal nog niet ouderwets genoeg "is om hef gezelschap te kunnen boeien en zij zal op die dag speciaal voor de Britse bezoekers een stoomlocomotief van stal halen om de heren in een extra- tramtrein naar Oostvoome en Helle- voetsluis en terug naar Rotterdam te brengen. Of het normaal rijdende materieel van de R.T.M. dan geen be langstelling zal trekken? Tijdens hun verder bezoek aan ons land zullen deze spoorwegvrienden een rit maken met de elektrische tram tussen Den Haag en Leideni En die elektrische tram is uit historisch oogpunt" lang niet zo interessant als ons zo nu en dan ezel-geluiden uitstotende motor- trammetje naar „de eilanden" Burgemeester en wethouders van Rot terdam stellen de gemeenteraad voor de van de Ammanstichting uitgaande scholen voor dove of slechthorende en spraakgebrekkige kinderen een aanvul lende bijdrage tgroot 113.600) toe te kennen over het tijdvak van 1950 tot en met 1958. In het Coolsingelziekenhuis ston den twee trappehuizen, die geheel waren gebouwd van comblanchien, een prachtige crème gekleurde mar mersoort, afkomstig uit het Franse departement Cóte d'Or in Bourgon- dié, de omgeving van Dij on dus. Deze trappehuizen hebben het bombardement in mei 1940 groten deels onbeschadigd doorstaan en het merkwaardige is, dat de telkens uit één stuk comblanchien gehouwen treden elk aan één zijde in de muur - j* "eklei^ terwijl zij aan de an ti?' zweven. ,k, omdat die trap- i zijn uitgekapt, dat Jc. ueneden naar boven steunen. Die trappen zijn niet alleen mooi, maar zij zjn ook een prach tig staaltje "van architectuur en vooral van steenhouwers-vakman schap. Dat vakmanschap blijkt ten volle als men het werk van onder naar boven beziet, zodat men een goed overzicht heeft over het ver loop van de voegnaden, dat vooral bij de bordessen verrassend is. Men heeft nu besloten, de traptre den, voorzover zij onbeschadigd zijn gebleven, voorzichtig los te nemen en te bewaren, om ze aan de hand van de oude door Rose vervaardigde bouw tekeningen elders weer zodanig te gebruiken, dat uit de onbeschadigde onderdelen van de beide trappen één trappehuis wordt opgebouwd. Waar dit trappehnis moet komen is natuurlijk niet te zeggen. Vanzelf sprekend zal het in een representatief gebouw moeten worden ingevoegd. Maar het is, doordat men Is gebonden aan de maat, niet mogelijk, het zonder zfeer' kostbare voorzieningen te bou wen in een bestaand gebouw of in een gebouw waarvan de plannen reeds op papier gereed zijn. Misschien zou de nieuwe vleugel van het Rotterdamse politiebureau aan het Haagseveer een mogelijkheid bie den? Het is niet de bedoeling dat de leu ning bewaard blijft. Die is, in over eenstemming met de tijd, waarin de trappen werden gebouwd, druk en te veel sprekend. Bij de nieuwe trap past een hoogst simpele en weinig sprekende leuning, die de steen van de treden en de constructieve merk waardigheid ten volle tot hun recht doen komen. Een kijkje van beneden naar bo- ven in een van de belde trappe huizen van het vroegere Coolsin gelziekenhuis. Prachtig is het verloop te zien tussen de voegen van de comblanchien traptreden* die aan één zijde in de muur zijn geklemd aan de andere zijde zwe ven» elkander van beneden naar boven steunend. Vooral in de bochten is het tredenverloop meesterstuk van steenhouwerskunst. Het is de be doeling om uit de onbeschadigde treden van beide trappen één trappehuis te construeren in een representatief Rotterdams gebouw. De leuningen zullen niet worden bewaard, maar bij de opbouw vervangen door een veel eenvou diger leuning. (Foto: Openbare werken Rotterdam) VLAARDLNGEN. Herv kerk, zaterdag avond Bethelkerk, avondgebed 19,30 tot 20 13 u; Grote kerk 10 u ds W J Schouten, mede werking Kerkkoor o 1 v Joh Groen, 17 u Vi caris K Hengstmangers; Rehobothkerk 9 en 10 30 u ds J Bouterse, 19 u Eerw heer J Westmaas uit Oldenzaal; Bethelkerk 10 u ds J van Noort. Openbare belijdenis en H A 19 u ds P Zijlstra: Immanuelkerk 10 u vie "R Hengstmangers. 19 u Eerw heer A van Zet ten; Nieuwe kerk 10 u ds A de Leeuw van Boskoop, 17 u Eerw heer A van Zetten: Westwijk 10 u ds S van den Bos (H D). Ge- ïef kerk. Oosterkerk 10 u ds H J Heynen, voorber HA: 17 u ds M" J Mulder: Emmaus- kerk 9 en 10 30 a ds Th Swen, 17 u ds K J HeVnen: Pnielkerk 9 u ds M J Mulder, worb HA; 10.30 u ds G Aalbersberg, voorber H A; 17 u ds H J Komvenhoven; ds H de Coclc- school, 16 u ds Joh Lever. Chr Geref kerk 19 en 17 u ds D Drlessen; Aula ds H de Cockschool 10 u leesdienst, 17 30 u ds M S Soos van '^Gravennnde Geref iremeen- te 10 en 17 u ds L Hulman. Gerer kerk 'vrije) 10 en 17 u ds W H de Boer. Chr Geref gem 10 en 17 a ds Kf van Twillert voorber H A Geref gem in Nederland 10 en 17 u leendienst. Rem rem en N p B 10 u ds p j Ouwerkerk te Hrïelle- Evangelie des Koninkriiks 19 30 u zaat Keyzer. broeder Sle- Dos uit wfrdhovert. MAA^SLTjrS. Ned Herv kerk 10 u ds K M VoP'el' 19 u ds H F Meijer: Ferv Rust- h'iis 10 30 u ds TT F Meh'ei*: .Teu^dkerk 10 u "br L J v d Pol fSursum Corda) en- 10 u ohr M c ATers fgeb Gen de Wetstr 2): Kin. cerkerk rCafh lok Ge K>rk> 10 u mevr Smit Geref kerk 9 30 u ds K W Dercksen: 16 30 ds C Mak; Ziriderkerk 9 30 u ds C Mik- 16 30 u ds K W Be re ks en G*ref kerk fVrii- cemaakt) 8 30 en U 30 u ds J Verkade fGro- mntron) chr Gere' kerk tl 70 16 '0 u Cond J Kievit Levpr de* Hells TO u Oogst- en Dankdienst; 18 45 u Openluchtsamenkomst op de HOEK VAN HOLLAND Ned Herv kerk en 19 u ds H1? Wassink G*r»»f kerk 10 u H J Kouwen hoven van Vliard'ngen* 16 u "c H B Wevlnn^ D* L'"r "erv u ds J v d VeH°n van Dordrecht vrtfz 19 u ds C C Pijoers in de v Rijcfce- Vo-spTsehnnl P07FNBUFG Nerf Herv k#»rk Immanuel- Wk 9 30 ds C A EvelPin 18 30 ds Be Roos- WecteT-kerk 9 30 n kan^ V-m der Wal Geref k*rk 9 30 en 18 30 u ds Baas van Amcfer- Jjam Chr G^ef k»rk 9 30 en 18 30 u ds K P Branden a Geref kerk fvrijg) 9 45 en 15 30 U He (Z -\T,,T MAASLAND Herv kerk 10 u ds H J 7 Kpmer 19 ti vri Rotterdam Geref Wk io en 19 u ds H Zandbergen van Vloar- empen SCRTRBAM- Ned Hervormde Gemeente: Gro te Kerk io uur ds J D Smids en 17 uur J G Jansen. Bethelkerk uur ds H W Hemmes en 1? mir ds W L Dekker. Maas- hraeht Ons+ird<ne*ke^k 10 m»r dr F-m- Jers, Rassenheim en 19 uur ds D J Sna« ïing Vredeskerk 9 en 10 45 uur dr L J Ca- zemier «n 19 uur ds J D ^mïds, Kethel De Rank 8 30 uur ds J F I. Frummelkamp. Doroskerk 10 uur ds J F L Brummelkanrp 19 uur ds mr C B PGsthumes Mevies Gervformeerde Kerk- Oo«*erkerk 16 uur ds H Hoöenhuis. Ritterd a muntend recht ^er 17 uur ds E J Duu ram aATaas-chits. Ke thel De Ark 9 30 uur ds F J Duur«£ma «n 14.30 uur dr A Troost Rotterdam. Kan tine SCF Burgemeester Honner1a?e Grete- laan 159; 10 uur ds J Cmivée en 17 uur ds H Hoeenhuis. De Goede Haven 10 uur ds "W A Krijger en 17 uur ds J Couv-é» Juliana- ««rk 10 uur ds S Eringa, Den Haaf en 17 kur ds W A Krijger. Chr Gerefomieer- J Ie Kerk: Warande hk BK. Laan 9 30 uur leesdlenst en 14 30 uur ds .T C van Raven- fwaav. Scheveningen. BftPtlsteneemeen- 10 en 19 uur ds R Relling. Oud-Ka- Oielleke Kerk: 10 uur H Mis. Ned Herv (Geref) Evangelisatie: 10 uur ds A Vroeg- indewey. Veenendaal en 16 uur ds Vroeg- mdewey, gebouw Irene. Ned Protestan ten Bond: 10.ÏO uur ds 1 E Tuinlnga, Voor burg. Evangelisch. Lutherse Gemeente: 10 uur ds S G van der Haagen. Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 16 30 uur ds C Vor.k. Ond-Geref Gemeen te: Jeugdhuis L Haven 97 10 en 17 uur Bijbellezing. Vrije chr Geref Gemeente: Tuin',aan 50: 10 en 16 uur ds I J IJssel- stein. Leger des Heils: Lange Haven 27: 10 uur heüigingsdienst. 12.15 uur zondags school, 18.30 uur openJuehtprediking, Gerrit Verboonstraat en 19.30 uur verlcssingasa menkomst. (Van onze correspondent) Van de Hervormde kerk in Heerjans dam wapperde vrijdag de nationale driekleur. De gemeentelijke vuilnis wagen was opgetuigd en torste een grote ooievaar. Het was feest m Heerjansdam. In het huis Groene Steeg 1 was namelijk een meisje ge boren, Elisabeth. En zij was de twee duizendste Heerjansdamse inwoonster. Burgemeester mr. G. W. baron van Dedem en de beide wethouders brach ten de overgelukkige ouders, die reeds drie kinderen hadden, een bezoek en boden hun daarbij namens de ge meente een spaarbankboekje aan met vijftig gulden. De boerenleenbank ver hoogde dat bedrag nog eens met ƒ25. En om geheel Heerjansdam te laten delen in. de vreugde van dit heuglijk feit kregen de schoolkinderen beschuit met muisjes. Daarvoor zorgde de heer M. Leenheer. Elisabeth werd ook niet vergeten want vele Heer jansdamse winkeliers zonden pakket ten met levensmiddelen en dergelijke voor de jonggeborene. Tegen de 49-jarige aannemer P S. uit Rotterdam eiste de officier bi) de rechtbank te Dordrecht een maand ge vangenisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid, omdat hij op 26 juni met zijn auto over rijksweg 16 had gereden, terwijl hij onder invloed van sterke drank zou hebben verkeerd. Een bloedproef had uitgemaakt, dat S. 1.4 promille alcohol in zijn bloed had. De officier concludeerde uit het feit, dat verdachte al een hele serie veroor delingen achter de rug had, dat de man niet zo'n grote eerbied voor de bepalin gen van het weggebruik had. S. vertel de dat hij niet abnormaal veel gedron ken had. (Van onze correspondent) Onder de eminente leiding van de heer Sam Swaap heeft het West-Neder lands Symphonieorkest vrijdag in het Hervormd Centrum in Rhoon gecon certeerd. Zeer verhelderend werkten de inleidingen die voor ieder nummer wer den gegeven. Nadat van W. A. Mozart „Eine kleine Nachtmusik" ten gehore was gebracht, trad de heer Voorhorst als solist op in het fluitconcert van Chr. v. Guek. De Sinfonia Brève in Re Magg van V. Bellini werd als een feeststuk gebracht. De vijfde Symphonie van Franz Schu bert werd tintelend en eenvoudig weer gegeven. Burgemeester J. Polak van Rhoon leüöde het concert in. Na afloop dank te hij solist en dirigent en in hen alle leden van het orkest voor het optreden m het cultureel arme Rhoon. Vrijdagmiddag en -avond hield de firma A. Schroder en Co. N.V. in ho tel Atlanta een modeshow van de nieu we najaarscollectie. Het zijn de stof fen van hoge kwaliteit en in harmoni ërende tinten (donkere kleuren domine ren) die de getoonde modellen de een voudige chic gaven. De elegante mantels en tailleurs in een helrode kleur zorgen voor een her ademing, waardoor; onze garderobe met al die donkere kleuren toch beslist niet saai hoeft te worden. Een fleurig geheel vormde ook de mantel in een Engelse wollen stof, (de weer zo favoriete „Schotse ruit" met een bijpassende sok) goed gecombineerd met een zware pullover. Een klein zwart fluwelen kraagje op de mantel zorgde voor de „finishing touch". Wol, gemend met zijde is een stof, die deze 1 winter populair wordt. Eenvoudig, maar gedistingeerd was de japon van deze stof in bruin met zwar te noppen. j Voor cocktaiitoiletten koos Schroder veel zwarte crêpe. Vooral jeugdig was het cocktailtoiletje in rood satin-duches- se met een originele garnering van zwarte broderie op de rok. De shawls en handschoenen, die de mannequins droegen, waren eveneens van de firma Schroder. De bijpassende hoeden (veel grote gedrapeerde baret ten) waren ontwerpen van Joop Knop pers en David Vos. Van doorgaans welingelichte zijde te Lissabon is vernomen dat op 5 november parlementsverkiezingen in Portugal zul-1 Koningin in Gelderland, tevens eommis- len worden gehouden. I saris der Nederlandse Heidemaatschappij. 9 Ir. H. J. A. Hendrikx. de aftredende president-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De bij deze onderscheiding behorende versierselen werden hem gisteren, op de algemene vergadering der Heidemaat schappij te Amsterdam, overhandigd door mr. H. Bloemers, commissaris der De Suite Gothique van Lét.n Boëll- mann is nog steeds een geliefd reper toirestuk van de concerterende organis ten. En terecht, want deze compositie is niet alleen briljant voor het orgel ge schreven, doch zij bezit bovendien een zeer fraaie melodiek, en bevat in har monisch opzicht vele fijnzinnig-roman- tische vondsten. Geoorge Stam besloot er vrijdag het middagpauzeconcert mee in de Laurens kerk. Het werd een uitermate boeiend besluit, want hij speelde deze suite in beste vorm. Doorzichtig van klank en in een uitmuntend gekozen registratie kwam dit vierdelige stuk, dat ook een zeer geïnspireerde compositaire tegen stelling bezit, tot klinken. Dit korte recital was trouwens in zijn geheel zeer aantrekkelijk, daar Stam voor een fraai begin zorgde met de ver tolking van de ParLta sopra: „Jesu mei- ne Freude" van Joh. G. Walther. Ook dit schoonklinkende barokwerk realiseer de de organist boeiend. De weergave er van toonde een technische gaafheid en een breed stijlbegrip, zodat men ook deze prachtig evenwichtig geconcipieer de muziek met algehele overgave be luisterde. De reeds lange tijd noodzakelijke uitbreiding van het museum Boy mans-Van Beuningen te Rotterdam zal er heel anders moeten uitzien dan men zich oorspronkelijk had gedacht. Het oorspronkelijke plan daterend van 1956 hield een bebouwing in van de binnenplaats tussen de vleugel aan de Mathenesserlaan en de vleugel, waarin de directieruimten en aula zijn onderge bracht. B. en W, menen thans dat door een grondige wijziging van de situatie zowel binnen het museum als in de naaste omgeving daarvan een uitbrei- Met een al te overladen programma Is gisteravond in de markthallen van Amersfoort het grote internationale volleybaltornooi van de vijf jaar be staande volleybalvereniging Amers foort geopend. Teams uit niet minder dan vijf landen traden deze eerste avond In het strijdperk en dat het laat ste fluitsignaal nog juist voor 12 uur werd gehoord, kwam doordat de hoofd wedstrijd slechts een half uur duurde. Deze werd gespeeld tussen het Ned. militaire volleybalteam en de Turkse vereniging Bakirköy uit Istanboel. die meermalen kampioen van Turkije is geweest. De wedstrijd begon tegen half twaalf, doch in precies een half uur hadden de Nederlandse militairen een duidelijke 20 zege behaald. De avond was geopend met de da meswedstrijd tussen de Turkse dames- ploeg Rasimpasa, eveneens uit Istan boel en het damesteam van de organi serende vereniging WA. Het was een eenzijdige ontmoeting, waarin de Turken spoedig met 8—0 voorstonden. Toen maakte WA eerst z.jn eerste punt, doch het kon niet ver hinderen, dat de Turkse dames de eer ste set met 153 wonnen. In de tweede set boden de Amersfoortse dames nau welijks meer tegenstand, zodat zij ook deze set verloren en wel met 156. Een 2—0 zege derhalve voor de Turken. "Voor de tweede wedstrijd kwam het bondsteam van Denemarken uit tegen de Star-volleybalvereniging uit Genève, de Zwitserse kampioensploeg bij de he ren. Het werd geen op hoog peil staande wedstrijd, doch aan spanning ontbrak het niet. Hoewel de Zwitsers in de eer ste set aanvankelijk een kleine voor sprong hadden, kwamen de ploegen bij 1212 gelijk. Het werd ook 1414 en 1515, waarna de Denen de gelukkigen waren en met 1715 wonnen <10). In de tweede set wisten de Zwitsers de kleine voorsprong, waarmede zij we derom begonnen, te handhaven. Met 11 —15 schreven zij deze set op hun naam (1—1). De derde set moest dus de beslissing brengen. Nu eens hadden de Denen, dan weer de Zwitsers een punt voorsprong. Nadat het 1313 had gestaan, sloegen de Zwit sers de set met 1315 uit en hadden daarmede een benauwde 12 zege be haald. De meest aantrekkelijke tuedsfrijd van de avond was die tussen de Ne derlandse dames-kampioen Boeme rang uit Amsterdam en de Westduit- se kampioensploeg Hannover. Het vo rige jaar hadden de Amsterdamse da mes tegen dit team een 30 overwin ning behaald. Hannover was thans echter versterkt met twee Oostduitse international», di* kert geleden naaf West-Duitsland waren gevlucht Hoewel Boemerang in de eerste set een 51 voorsprong nam, zetten de Duitse dames daarna zo'n overweldi gend offensief in, dat zij tot 76 inlie pen en zelfs bij 1111 gelijk kwamen. De punten werden daarna duur, doch na 13—13 was het Jenny Turkstra, die met goede smashes voor de setzege (15 13) zorgde. De Duitse dames kwamen in de twee de set echter terug. Zij namen een 3 7 voorsprong, die zij spoedig tot 313 opvoerden. De Nederlandse dames wis ten hierna hun verdediging te reorga niseren waardoor zij op 713 kwamen, doch toen waren het de Duitsers, die de set uitsloegen (715): 11. Vooral de derde set gaf een spannen de en aantrekkelijke strijd te zien met weinig krachtsverschil. Boemerang won tenslotte met 1614 en daardoor de wedstrijd. TTET protestants-christelijk vor- SchollTl/g VCUt mingscentrum „Europoort" voor -* Rotterdam, en wijde omgeving gaat VpvLrp'ii'iPYVpyc pii zijn tweede jaar in. Er is een nieuw rV^' **>C:VWI fld O C-ll programma opgesteld, dat een vijftal 7 7 J>? cursussen vermeldt. Tevens zal met 75/777, l.plfPïl ingang van dit seizoen op initiatief van „Europoort" een bijbelschool be ginnen, hetgeen als een novum voor (Van een onzer redacteuren) dit deel van Nederland mag worden beschouwd. Als algemeen leider voor de cursussen is thans aangesteld ds. E. Pijlman, geref. predikant in Was senaar, tot voor kort te Rotterdam- Kralingen. Vooraanstaande protestanten, uit Rotterdam en omgeving stichtten vo rig jaar het vormingscentrum, dat een interkerkelijke grondslag heeft. Zij deden dit gezien het feit dat een der gelijk instituut niet bestond en de ge bleken behoefte aan trainingsmoge lijkheden voor kerkewerkers en „le ken". In het seizoen 1960-1961 werden vier cursussen gegeven: migratie, pas torale psychologie, voor verloofden en „huisbezoek". men in oktober hoopt nieuwe programma, waarmee te starten, ziet er als volgt uit: Gespreksvorming", een cursus waar aan als docente zal zijn verbonden mej. dra. C. "Withuis, Baarn. Deze opleiding is bedoeld voor allen, die aan gezins- bezoek doen en wordt gegeven op de donderdagen 2, 16, 30 november van dit jaar en 11 januari, 1 februari en 1 maart van het volgend jaar. „Rondom de verloving": het motto van een cursus voor verloofden, met als docenten dr. P. J. F. Dupuis, mevrouw dra. G. C. Hoogenraad-Oberman, mr. J. Hoogenraad en dr. A. Troost, allen te Rotterdam. Deze cursus wordt gege ven op de woensdagen 1, 3, 15 en 29 november en 6 en 13 december van dit jaar. De laatste avond is gewijd aan een forum, met alle docenten. „Vragen van jonggehuwden": een cursus, waaraan doceren mr, dr. T. A. Langman, psychologe, dr. Dupuis en dr. Troost, allen te Rotterdam. Deze trai ningsmogelijkheid opent zich pas vol gend jaar: de woensdagen 17 en 31 ja nuari 1962, donderdag 15 februari 1962. en de woensdagen 23 februari en 14 maart 1962. „Een vinger aan de pols": het motto van een cursus over literatuur, met als docent de Rotterdamse letterkundige C. Rijnsdorp. De cursus wordt gegeven op de donderdagen 26 oktober, 23 novem ber 1961, en 8 februari en 8 maart 1962. „In de dessa van Orpheus": het motto van een cursus over muziek, te geven door de heer M. J. van Dijk, Schie dam, op de woensdagen 18 oktober en 22 november 1961 en 24 januari en 21 februari 1962. TIE bedoeling van de bijbelschool is -Vgelovigen, die beter toegerust ge tuigend in de wereld willen staan, een grondige bijbeltraining te geven. De bij belschool is dus een poging iets te doen aan het probleem van „het ver geten ambt". Meer en meer wint im- mers de overtuiging veld dat het gewo ne kerklid gezien moet worden als de „brug" tussen kerk en wereld. Te beginnen met 16 oktober worden elke maandagavond op deze bijbel school drie vakken gedoceerd, van totale cursus duurt twee jaar en het is de bedoeling dat in deze periode de bijbel cursorisch wordt doorgeno men. Ook ligt het in het voornemen, dat de cursisten de praktijk aller minst zullen verwaarlozen. Gezamen lijk zal men bijv. evenementen op kerkelijk gebied bezoeken en al of niet gezamenlijk zal getracht wor den bepaalde taken te vervullen. Ook voor discussie in groepsverband is een ruime mogelijkheid tijdens de cursus. Deze cursus heeft "Is motto „Mens en Evangelie". De docenten zijn (met de vakken die zij geven): Jan J. van Cap- pelleveen, kerkelijk journalist. Rotter dam „Het leven van de bijbel"; dr. F. de Graaff, hervormd predikant, Rotter dam, „Bijbelse kernwoorden" (dit zijn de beide hoofdvakken, die elke week worden gedoceerd); dr. K. J. Kraan, geref. predikant. Rotterdam. „Metho den van getuigenis"; mej. dra. T. A. Langman. psychologe, Rotterdam, „De mens"; C. v. d. Land. docent Academie voor Sociale Wetenschappen, Rotterdam. „De mens in verhouding tot de mede mens"; mej. F. Venema, docente aan de gereformeerde Academie voor Maat schappelijk werk „De Nijenburgh" Baarn, „De mens in nood". Alle cursusavonden beginnen om 8 uur m gebouw „Atrium", Karei Doorman straat 143, Rotterdam (telef. 120806), waar ook de lessen aan de bijbelschool worden gegeven en waar men zich kan aanmelden (voor 1 oktober). De cursus prijs is 2 per cursist per avond. (Voor de cursussen voor verloofden en jong gehuwden is de prijs 2 per paar). Voor de bijbelschool wordt een bijdra ge naar draagkracht gevraagd. Bijbel school en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Zij nog vermeld dat „Europoort" een voorlopige stichting Is, die echter streeft naar een permanent bestaan, waarbij dan op de duur een conferentieoord met een vaste staf In de omgeving van Rot- half acht tot ongeveer half elf. De terdam onmisbaar zal zijn. DE Zwitserse violoncellist Henri Ho negger bracht vrijdag op zijn twee de Bachavond, gegeven in het Histo risch Museum, de tweede, vierde en zesde suite'ten gehore. Uiteraard stond de uitvoering ervan op hetzelfde niveau als de vorige week van de eerste trits en toonde Honeg- gers spel dezelfde aspecten, die wij in ons verslag over het eerste concert uit voerig bespraken. Ook nu weer vielen er vele fraaie mo menten te beluisteren, die echter wel eens werden verdrongen door die, waarin het klankresultaat vooral ten ge volge van een scherpe toonvormuig op de A-snaar, of door een te gehaast tem po onderbroken door ongemotiveerde ru- bati, van een minder voornaam gehalte was. Toch konden deze onevenwichtig heden de indruk niet ongedaan maken, dat Honegger op de beide Bachavon- den een meesterlijke prestatie leverde. Want de enorme technische moeilijkhe den die in deze werken schering en in slag zijn bleek hij volkomen te beheer sen en daarbij in de langzame en sta tig voortschrijdende melodieën heel dik wijls een toon producerende, die een zeer expressief en stijlvol karakter be zat Gezien de zeer specifieke sfeer van zo'n concert, waarop de cello slechts bij voortduring alleen aan het woord is, was de belangstelling zeer bevredigend. Gezien de zeer specifieke sfeer van een dergelijke veeleisend recital onder kennende, hebben dan ook terecht veel applaus geschonken, H. v. Born. De leden van twee Rotterdamse bloemschikclubs „Flora" en „Floriade" hebben een tentoonstelling van bloem schik-kunst gehouden in de expositie zaal van Hector Bazendijk's Boek- handel N.V. aan de Korte Lijnbaan. De presidente van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Rotterdam, mevrouw J. A. E. C. P. Mellema-van de Meer, heeft de ten toonstelling gistermorgen officieel ge opend. Er zijn prachtige bloemstukken te zien, die getuigen van de toewijding waarmee de leden hun hobby beoefe nen op deze expositie. De inzendingen zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit de schrijfster van boeken over bloemschikkunst, me vrouw A. C. Muller-Idzerda en de bloe misten, de heren G. Delwell en W. van der Valk. ding aan de zijde van de IVestersingel heel wat doelmatiger zal zijn, t B. en W, zien de mogelijkheid, een dergelijke uitbreiding in twee fasen -te realiseren. De eerste fase zal dan de onteigening van een gedeelte van de tui nen van een aantal panden aan de Wes- tersingel betreffen. De tweede fase be treft de bouw. B. en W. stellen nu de Rotterdamse ge meenteraad voor. ƒ90.000 te voteren voor het maken van een voorlopig ont werp van het hele plan en voor het ma ken van een uitgewerkt ontwerp, dat een basis kan vormen voor een bestek- klaar maken van de eerste fase. In dit bedrag zijn opgenomen 85.000 kosten voor honorarium aan het arehit' tectenbureau ir. J. P, van Bruggen, G. Drexhage, ir. J. J. Sterkenburg en 'A?: Bodon. ,4j 'f- Voorts houden B. en W. rekening met de noodzakelijkheid van. enkele studie- Hoewel B. en W. van oordeel zijn, dat de uitvoering van andere grote ob jecten in Rotterdam zal moeten voor gaan, menen zij dat de te verwachten lange tijd van voorbereiding het wense lijk maakt, deze opdracht reeds nu te verstrekken. Er zijn problemen met be trekking tot de dagverliehting en de ver- lichting met kunstlicht, de luchtverver sing, en andere die een uitvoerige stu die vereisen, terwijl architecten «n mu seumdirectie zich op de hoogte zullen moeten stellen van de inrichting van de nieuwe musea, die in de laatste jaren in verschillende landen gereed zijn ge komen. De uitbreiding van het museum Boy mans-Van Beuningen zal een deel kun-, nen uitmaken van het grote Westersin gel-herbouwplan. VANAVOND concerteert Wixn van der Panne, organist van de Vaste Bnrchtkerk te Voorburg in de Wilbelminakerk aan de Oranjeboomstraat te Rotterdam. Uitgevoerd worden composities van Baeh, Rheiiïbrr- ger, Cé..ar Franck, Feike Asrna en ,Jan Zwart. 20.15 uur. MAANDAG bespeelt prof. Gabriël "Ver--' schraegen, organist van -de SL Bavo. te; Gent, let orgel van de Laurenskerk te Rotterdam. Hij brengt werken van Bach, Jacob Obrcclit, Anton Brummel e-a ten gehore. 20.00 uur, DONDERDAG geeft het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest een concert in het Pas- sagetheater te Schiedam. Solist in dit pro gramma met composities van .Mozart, Tsehaikowsky en Schnoiann is de violist Herman Krebbers. 20.00 uur, VRIJDAG is er een orgelpauzeconcert in de Laurenskerk. 12.45 uur. ZATERDAG concerteert het Rotterdams Philharmomsch Orkest in de Ahoy-hal te Rotterdam, Op het programma staan wer ken van Grieg, Tsehaikowsky en Beetho ven. Solist in dit concert is weer Herman Krebbers, viool. 20.15 uur. In de Putsepleinkerk geeft Jaap "Zwart" zaterdag een orgelconcert, waaraan de «o-; praan Truus OoBterheerd medewerkt. 20.15 In de hoofdklasse-competitie van de Rotterdamse Dambond zijn deze week slechts twee wedstrijden gespeeld. D.O.S, en Schiedam, beide vorig jaar overgekomen uit de eerste klas, hebben de degens gekruist. Ten slotte bleek Schiedam iets sterker te zijn en werd het een kleine XI—9 overwinning voor de Schiedammers- De Vlaardingen-reserves boekten hun tweede overwinning: deze keer was het Constant 2, waarvan zij (gedecideerd) met 137 wonnen. In de eerste klas boekten Het Oosten 2 en Maeslandtsluys hun tweede over winning. Het Oosten 2 won met 911 van Excelsior, terwijl Maeslandtsluys met 137 de meerdere was van C.D.R. 2. (C.D.R. speelde met 9 man). Ons Ge noegen speelde de eerste wedstrijd van dit seizoen en wel tegen Vreewijk 2. De dammers van Bolnes gingen met een kleine 119 winst naar huis terug. Voor het Rotterdams jeugdkampioen schap zijn twee wedstrijden gespeeld: Bousema won, nogal verrassend van Teyn terwijl Minderman van Teuns won. Bousema heeft de leiding met 6 punten uit 3 partijen (dus nog ongesla gen), gevolgd door Minderman met 4 uit 4 en Van der Stoep met 3 uit 2 Noordzij en Kriekaard hebben elk 2 uit 1, Teyn 1 uit 2, terwijl Teuns en West- dijk nog zonder punten zijn uit twee partijen. De 41-jange J. L. Cluizenaar Uit Loosdrecht is gistermiddag met grote snelheid met zijn raceboot tegen een dwars over het water van de Weesper- trekvaart te Amsterdam gespannen kabel van het pontveer gevaren en met zijn bootje de wal opgeschoten. De be stuurder is daarbij ernstig in zijn ge zicht gewond geraakt De rijkspolitie te water neemt aan, dat de man, die ongeveer 60 km per uur moet hebben gevaren, niet met de situatie ter plaat se op de hoogte was. VANAVDND geeft hei Rotterdams Toneel in de Rotterdamse Schouwburg de tweede voorstelling van „Een man van alle tij den", toneelspel van Robert Bolt onder re gie van Pim Dikkers. Vandaag kunt u de. recensie over de première in ons blad. le zen. Aan de opvoering werken o.m mee Ton Lutz, Enny Mols-de Leeuwe, Steye van Brandenburg en Ina van der Molen. 20.00 uur. MAANDAG brengt de toneelgroep En- semble „De tiende man" van Paddy Chavefski in première in de Rotterdamse* Schouwburg. Onder regie van Karl Gut- mann werken aan de opvoering o.a. mee Sylvain Poons, Johan Boskamp, Jan Retèl, Lex Goudsmit, Sigrid Koetse en John Led- dy. 20.00 uur. DINSDAG geeft de Nederlandse Comedie de eerste voorstelling in de Rotterdamse Schouwburg van „Mijnheer gaat op jacht" onder regie van Fons Rademakers. Kitty Jansen, Mien Dnymaer van Twist, Gun» Oster, Henk Rigters, Jan Teulings, Fierra Myin, Hans Croiset en Hetty Verhoogt zijn de acteurs en actrices in dit blijspel. 20.00 nur. DONDERDAG geeft het gezelschap uit Ierland, de Dublin Festival Company een opvoering van G. B. Shaw's „Mrs. War ren's profession" in de Rotterdamse Schouwburg. Regisseur is Gerard Daydé. 20.00 uur. ZATERDAG herhaalt het Rotterdams To neel in eigen huis „Een man van alle tij den". 20.00 uur. WOENSDAG treedt het Nederlands Dans Theater op in de Rotterdamse Schouwburg, waar het balletseizoen wordt geopend met „Giovinezza", „De maan in de trapeze" en het Jazz ballet „Klaar af". 20.15 tmr. ROTTERDAM: Boymans-van Beuningen,1. eigen bezit. Kunstkring, W. de Withstr. schilderijen en gouaches van Gaul (15 okt.) AMVJ. Mauritsweg: Joanna Krom- jong-Uscorcvirk en Tony Burgering (29 sept.). *t Venster, Gouvemestr.: „Pot d'Or", schilderijen en gouaches" (13 okt.). Paalzaal, Zuidplein: tekeningen van H-- P Groen (22 okt.). Lijnbaan: intern, affiches (1 okt.). Land- en Volkenkunde, Willem»- kade: Asmatcuituur en Tibet. Int Constigh Werck, Oudedijk, ceramiek van Sonja, Landweer, M, Zaalberg, D. Hubers e.a. AMSTERDAM: Rijksmuseum: Rem- brandt-etsen (14 dec.). Stedelijk Museum: De Keerkring (16 okt.), Nederlands Kun stenaars Genootschap (15 okt.), Carel Wil link (23 okt.) DEN HAAG: Orez, Javastr. 17: Zvi Gali uit Israël (27 sept.). .Mart. Liernur, Zcestr. 63: aquarellen en schilderijen van E. E. van der Feer Lader Lohtnaim (29 sept.) UTRECHT: Centraal Museum, Agnietea- str.: werken van Pieter Saenredam (19 nov.L DELFT: Kunstzaal Fenna de Vries, Markt: grafiek Frans de Haas- en schilde rijen en tekeningen van Ab van Overdam (4 okt.) BUSSEN: in het Kasteel-Raadhuis ran 19 t.m 28 sept.: „Stad en Landschap" mei werken van o.a Van Ruysdael, Van Goyem Avercamp, Van der Heyden ea Wouiwa» mans. vil'I f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1