mms GOLDEN FICTION Nieuwe reddingboot met uitvinder in zee gewint Nederland: „Europoort voor toeristen uit V.S. Auto verlaat file: drie zwaar gewonden ïaii en od meisjes m typeduel in Den Haag militairen nam De weg via Osnaörüek en Deventer Danstheater met oude bekenden Geen Wee vingerafdrukken zijn hetzelfde. Geen twee sigarettenmerken zijn gelijk. Wie zachtheid wil moet zorgvuldig kiezen. Laurens U.S.A. tabakken zijn de zachtste van Amerika. U proeft het: zij maken de zachtste van alle! tmmm Zwaar gewond na roken in bed Tweemiljoenste gast op nieuwe pier Directeur A.N.V.V. in New Torfe: Nog elf andere ongelukken NOG Si®» DAGEN Geschiedenis Antlers Canada gaat olie in Indonesië exploreren Belangrijk DE ROTTERDAMMER MAANDAG 25 SEPTEMBER 1961 PAGINA 4 Advertentie Advertentie I large VOOR MOCE EK HUISHOUDING 1 Woensdagavond 11 uur sluiting kPVALLEND bleek, terwijl zijn lange, zwarte krullen om zijn hoofd wapperden, stapte zaterdag middag uitvinder J. G. de Baan in de door hem zelf geconstrueerde reddingboot van een geheel nieuw type. De boot stond op een hoge stellage op het zonneeiland van de pier van Scheveningen. Zijn hel pers troffen de laatste voorberei dingen, binnen enkele ogenblikken zou het vier meter lange gevaarte van een hoogte van negen meter in zee geworpen worden. Foto-, grafen knipten gauw nog een plaatje, journalisten stelden de laatste vraagjes, want je kunt ten slotte nooit weten. Met het s.s. Statendam van de Holland-Amerika Lijn is zaterdag voor een kort bezoek aan Neder land in Rotterdam aangekomen de heer Onno Leebaert, directeur van het kantoor van de alge mene Nederlandse vereniging voor vreemdelingenverkeer (A.N.V.V.) in New York. De heer Leebaert zal met de directie van de A.N.V.V. en de directeuren van andere buitenlandse kantoren besprekin gen voeren en daarbij zullen uiteraard tal van plannen op tafel komen om het buitenlandse tou risme naar Nederland te bevor deren. LJ .transportwezen van het ministerie van kortte de tijd met twaalf uur. Later werd 7 7 *7 J* er een derde trein ingelegd en werden er jïfil.fJ/lPl.T.lK fli" restauratiewagens aangehaakt. De drie 0 -•-v 1 treinen werden bekend als de rode, de blauwe en de groene trein, naar de kleu- (Van een onzer redacteuren) ren van de emailie kentekens, die de mil-i tairen werden uitgereikt overeenkomstig hun, bestemming, zodra zij in Den Hoek het vervoer beperkt tot driemaal per afmeerden. In 1955 nam de Compagnie In week. En toen in oktober '60 het troepen- ternationale des Wagon Lits de bediening vervoer door de lucht begon, voeren de in de restauratiewagens over en van die schepen nog maar tweemaal per week. tijd af waren de rijtuigen rood geschil- derd en droegen ze het voorname op- SC'liade schrift: British Forces Dining Car. IN verband met de zware schade in de TN de voorbije zestien jaren zijn meer A oorlog aan de rails toegebracht duur- dan zeven miljoen Britse militairen en de het tot augustus 1945 voordat er een hun familieleden per trein van Hoek van trein kon rijden tussen Duitsland en Holland naar Duitsland gebracht. Hoek van Holland. In feite was de eerste Slechts tweemaal in al die jaren is verloftrein naar Den Hoek tevens de de regelmaat verbroken geweest. De eerste trein, die gebruik kon maken van eerste keer in februari 1953 toen Neder- de herstelde brug over de Waal. land werd getroffen door de watersnood, Dit werd door de directie van de Ne- en de tweede keer in november 1960, derlandsche Spoorwegen als volgt om- toen bij Woerden de „gekruiste degens" schreven: „Dit is een symbool van on- ontspoorden, waarbij twee mensenlevens ze wederopbouw, waarvan de eer toe- vielen te betreuren, komt aan onze bevrijders". De eerste Met ingang van morgen zal de weg tijd reden er twee treinen per dag, elk van Engeland naar Duitsland via Den met duizend zitplaatsen, Hoek hebben opgehouden te bestaan. De eerste grote verbetering in de ver- Maar de Engelsen vertrekken met de binding kwam tot stand op november meest aangename herinneringen aan 1945, toen de spoorbrug over de IJssel bij dat stukje Nederland, gelegen aan de Deventer officieel werd geopend. Dit ge- mond van de Nieuwe Waterweg, waar schledde door generaal-majoor Sir Do- zij zestien jaar lang hartelijke vriend- nald McMullan, destijds directeur van het schap hebben ondervonden. AHOY' GIOOUW Urn 27 Sept. ttjOENSD AG AVOND KOMT Het Ne- derlands Danstheater in de Rot terdamse Schouwburg, maar wie na de stormen, die dit jaar de wereld van de Nederlandse ballet kunst zo iiepgaan beroerden, sensationele open baringen op het gebied van de dans teil zien, zal nog even geduld moeten hebben. Want het programma ver meldt slechts drie oude bekenden: Gio- sinezza, De Maan in de Trapeze en htt jazz-ballet Klaar Af. En geen van deze drie geeft de toe- ichouwer reden te verwachten, dat het seor het nieuwe seizoen uitgebreide ge- relschap woensdag volledig voor het voetlicht zal komen. Dat is ook begrij pelijk: de oude pioniers van het onge- rjbfiidieerde Danstheater en degenen die van de andere Nederlandse troupes rijn overgekomen, moeten op elkander „ingedanst" ge raker en de geest van het Danstheater is altijd een geheel an dere geweest als die van de andere drie troupes, Scapino. Amsterdams Bal let en Nederlands Ballet. VIRGINIA CIGARETTES Inmiddels ia in het Danstheater ook 'et* veranderd, niet alleen dxmdat het i* uitgebreid. Benjamin Harkurvy heeft aM*t zich in de leiding opgenomen de ercegere soliste van het Amsterdams Ballet Hannie Boumaa, terwijl uit Het Amtterdams Ballet ook Hans Hilton en Tiny van Pel overkwamen. Ann Hyde ea Alexandra van Rbijn kwamen van Het Nederlands Ballet en Marten Mele- ma kwam van Scapino. Wie dansmeesteresse Hansje Boumaa uit haar tijd al* soliste kent en ook de joderen regelmatig heeft zien optreden, voelt aankomen, (fat er in repertoire eft opvattingen van Het Nederlands Dannmeater wellicht een verschuiving ia meer academische richting te wach- iett is. Dat is noodzakelijk, nu de troupe van «en klein kamer-gezelschap, uitsluitend bestaande uit solisten, is uitgegroeid tot sta ballet van niet minder dan 21 dan- wrj en danseressen. Voorts hebben Milly Gramberg be kend uk de Legende van de Japanse Houthakker en Ham van der Togt het Nederlands Dans Theater verlaten, terwijl ,ïotn Sanders, de Amerikaanse «etrirènote van Job Sanders, ook de gdMeren 1* koenen versterken. De 45-jarige Bloemendaalse zakenman W. J. J. Tak is in de nacht van zaterdag op zondag vrij ernstig gewond geraakt bij een brand in zijn kantoor aan de Prinsengracht te Amsterdam. Dè lieer Tak had in zijn kantoor een bed staan... Daarin heeft hij, naar de politie aan neemt," een sigaret gerookt, waardoor de brand zou zijn ontstaan. "Verontruste" buren waarschuwden zon dagochtend de politie toen zij rook uit het kantoor vart de heer Tak zagen ko men. Nadat de agenten de toegangsdeur hadden geforceerd, troffen zij de zaken man met vrij ernstige brandwonden in bed aan. De heer Tak is overgebracht' naar het Binnengasthuis. vanaf 1940 met het idee rond. Waren ze toen maar met de produktie begonnen, dan had ik er nu al 50.000.000 tot f 60,000.000 aan kunnen verdienen", ging hij verder, „Zet er een motortje in, en je hebt een torpedoboot Maar geen scheepsbouwer wil eraan, ze hebben het veel te druk, zeggen ze". Het luik ging dicht, binnen in de boot bond de uit vinder zich met een touw aan' de bodem vast en legde een kussentje onder zijn hoofd. Toen was het zover, met een enorme plons dook het vier meter lange ge vaarte met de neus de zee in. Als een speelgoedbootje wipte het weer terug, maakte nog een duikeltje, en lag weer recht. Het was-gelukt, Het roeibootje met vrijwilligers van de Haagse reddingsbrigade en met came ramensen- kwam nog dichterbij, nog een paar maal werd met vereende krachten het bootje omgetrokken, maar wat ook geprobeerd werd, het kwam inderdaad telkens weer „op zijn pootjes terecht". „Wij, Neptunus, heerser der zee, ver- Waren plechtig dat de heer A. Wagnér vandaag als twee miljoenste de Scheve- ningse pier betrad, weshalve wij hem tot ridder in de zilveren zeester slaan." De 51-jarige technische ambtenaar bij de P.T.T. tot wie de zeevorst deze plech tige woorden richtte, was wel verbaasd maar voldeed toch op het verzoek om op het zonnedek van de pier voor Nep tunus te knielen. Deze sloeg hem daarna met zijn drietand tot ridder en bood hem namens de Exploits tiemij Scheveningen enige geschenken aan. De „mythologische" ontvangst van de twee miljoenste had plaats op de 127ste dag na de opening van de pier. Dè hon derdduizendste bezoeker kwam rëeds aa 33 uur. De half miljoenste' na 36 dagen, de miljoenste na 63 en de anderhalf- miljoenste na 86 dagen. D»t overigens Het Nederland* Dans- teatsr de Amerikaanse danswereld niet loslaat blijkt wel uit bet feit. dat WSlltzn Dollar als gaatchoreograaf thans Swig is met het instuderen van The Gombal waarin Willy de la Bije en Iiap Hier de hoofdrollen zullen dansen, terwijl voor bet komende seizoen er, Wsahre enkele andere balletten van Dollar, oefc nieuwe werken van Benja min Haricarvy, Job Sanders, Hans van Manen en Jaap Flier op het repertoire zijn gezet. „Het is m'n eerste sprong", vertelde de uitvinder. „Zeven maanden heb ik aan de boot gewerkt, maar ik loop al Later, bij een kopje koffie op de pier, vertelde uitvinder De Baan, dat de door hem ontworpen kiep-installatie, waar mee hij met zijn boot in zee behoort te worden geworpen, defect was geraakt. Onderweg was Het gevaarte van de aanhangwagen van de auto gevallen. Trouwens, hij heeft in zijn leven veel meer pech gehad. „Het is zo jammer, maar 't komt zo vaak voor dat veel mensen tegelijkertijd hetzelfde uitvinden", vertelde hij.' „Zo ben ik eigenlijk de uitvinder van de vliegende schotels. Ik heb thuis de te keningen en beschrijvingen nog liggen. Maar aan dat project werkt hij niet ver der door, hij concentreert zich volko men op de nieuwe reddingboot. Als ze hier geen belangstelling tonen, zet ik een motor in m'n boot en vaar ermee naar Amerika". Of hij het niet benauwd had gekre gen tijdens de demonstratie? Geen kwes tie van, In de boot zit een geheimzinnige cylinder, een soort „wiegelapparaat". „Met dit apparaat ben ik in staat 100 m3 verse lucht per minuut te vervaardigen", vertelde de veelzijdige uitvinder trots. „Het hoeft maar heel weinig te wiege len, het werkt zelfs wanneer het zo zachtjes wiegt dat wij het niet merken. Dat is maar goed ook, want en ook dat voor rekening van de uitvinder deze reddingboot kan niet steigeren. Altijd blijft de neus in het water waardoor de boot de golven snijdt, en nooit door de golfslag kan worden teruggeworpen. De uitvinder is er vast van over tuigd nog bij zijn leven erkenning te vinden. Met de smak geld, die hij dan in handen krijgt gaat hjj een nieuw leven beginnen. Drie uur per dag piano spelen, VA uur per dag kernenergie studeren en llA uur per dag voor de bestudering van de elee- tronica. Maar voorlopig zoekt hjj een scheepsbouwer die „eraan" wil. stralende zon de sluiting van het tran- sitcamp gepaard ging. Een erewacht, gevormd uit het eerste bataljon van de York and Lancaster-Regiment was met vaandel en kapel uit Duitsland over gekomen om aan deze militaire plech tigheid luister bij te zetten, waarvan de waarde nog werd verhoogd door de honderden belangstellenden, onder wie vele vooraanstaande Rotterdammers en inwoners van De Hoek, De belangrijkste autoriteiten, aangeduid als „very important persons" waren de ambassadeur van het Verenigd Ko ninkrijk Sir Andrew Nobel, de burge meester van Rotterdam, mr. G, E. van "Walsum, de commandant van het Brit se Rijnleger, generaal Sir James Cas- sels, K.B.E., C.B., D.S.O. en de plaats vervangend chef van de Nederlandse generale staf, generaal-majoor A. V. van den Wall Bake. De ceremonie verliep zoals alle militaire ceremonieën. De Britse ambassadeur vergezeld van generaal Sir James Cas- sels en generaal Van den Wall Bake, inspecteerde de erewacht en vervolgens werden de toespraken gehouden. De ambassadeur zette in het begin van zijn korte redevoering de betekenis uit een die het transitcamp in het vervoer van Engelse troepen van Engeland naar Duitsland had ingenomen. Hü noemde het kamp een goed voorbeeld van samenwerking tussen het Britse leger en de Nederlandse autoriteiten, om onze zo dierbare vrijheid te ver zekeren. Burgemeester Van Walsum noemde het sluiten van het kamp een tweede stap op de weg van de demili- tarisatie van Rotterdam. De eerste stap was gezet toen de onderzeedienst naar Uit Calgary wordt door de Neder lands Canadese Kamer van koophan del gemeld dat Asamera Oil Corpora tion Ltd., in Calgary (Alberta), voor nemens is in samenwerking met de Indonesische Permlna Oil Co. of In donesia, olie reserves in Indonesië tot ontwikkeling brengen. Asamera werd in 1925 opgericht, als een olie- en gasproduktie- en explo ratiemaatschappij. die belangen heeft bij 10 olie- en 24 gasbronnen in Al berta, Brits Columbia en ook in enige in Montana (U.S.A.). Ir. 1957 ver wierf Asamera van do Nederlandse Baud Corp. N,V. 1B8 aandelen, die een 49 pet. belang vertegenwoordi gen in de Nusantara Mining Corpora tion Ltd., in ruil voor 3.500.000 aan delen Asamera. Tot de activa van Nusantara behoren exploratierechten op meer dan 900.000 ha. olie- en gas- houdend gebied op Sumatra, Borneo en Java, Wat hemzelf betreft heeft hij duide lijk omschreven plannen ten aanzien van het bevorderen van het Ameri kaanse tourisme naar Nederland. „Nederland", zo zei hij, „dient de voordeur van Europa te worden". „Rotterdam heeft zijn Europoort: Laat Nederland de Europoort voor de Ame rikaanse touristen worden. Onder de slagzin „Holland entrance to Europe" heeft de heer Leebaert dan ook een re clamecampagne in de Verenigde Staten voorbereid". „Wij moeten ons onze plaats in de economische gescheidenis herinneren. Nederland is groot geworden aan de doorvoerhandel, aan da dienstverlening. Op dat punt hebben wij een goede naam. Waarom vliegt een Amerikaan met de K.L.M. of reist hij met een schip van de Holland-Amerika Lijn? Omdat de „Dutch service" een grote naam heeft. Daarom is het ook belangTijk dat in Nederland zelf in de winkels bijvoor beeld. alle service gegeven wordt die te bieden valt. Een klacht kan duizend dol lar propaganda te niet doen". Jr WCi v Olt Ml- UCJOJ1IJJAWUVU- den bij het tourisme, auto-verhuumaat schappijen, busondernemingen enz., kan tot zeer winstgevende resultaten leiden. Onderlinge concurrentie daarentegen kan funest zijn. Nederland is een te klein land voor onderlinge concurrentie tegenover de Amerikaanse tourist. zo ongelukkig dat hü korte tijd later overleed. De andere bromfietser werd licht gewond. In Zoeien reed de 20-jarige W. van H. uit Zoelen met zijn bromfiets tegen een boom. Hij moet vrijwel op slag dood zijn geweest. C De 32-jarige mejuffrouw L. Custers uit Venlo is zaterdag omgekomen toen zij even over de Duitse grens bij Venlo in haar personenauto werd aangereden door een andere wagen. De 85-jarige heer H. de Boer uit Rotterdam is zaterdagavond bij het oversteken door een tram van lijn 5 op de Bergselaan in Rotterdam gegrepen. Bij aankomst in een ziekenhuis bleek de man te zijn overleden. .Mijn indruk in New York is wel eens", zo zei de heer Leebaert, „dat „men" in Nederland niet altijd begrijpt hoe belangrijk het Amerikaanse touris me is. Het gaat namelijk niet alleen om de dollars die direct worden uitgege ven. Vele Amerikanen die met vakantie gaan gebruiken die tijd ook om zake lijke contacten te leggen en wat die op kunnen brengen is moeilijk te peilen maar zeker aanzienlijk". „Nederland is zeer in trek bij de Ame rikanen. Men is aangenaam verrast door de reinheid, het feit dat velen Engels spreken en door de gastvrijheid en vriendelijkheid van de mensen". De inzinking in de belangstelling voor Europa achtte hij voorbij. Het Caralbi- sehe gebied en de Pacific zijn grote concurrenten, maar het oude Europa blijft zeer in trek. „Er is nauwe samenwerking in het voeren van propaganda voor reizen naar Europa tussen 21 Europese landen. Een Amerikaan die naar Europa gaat be zoekt namelijk altijd verschillende lan den. Wanneer Nederland de beste bus sen biedt, de beste huurauto's en de beste service, is er wat organisatie en fantasie voor nodig, maar dan is het begrip „Nederland de Europoort voor de Amerikaanse touristen zeker „haal baar". (Advertentie) De bijna driejarige Hansje van Dijke is zondagmiddag uit een raam op de vierde verdieping van de ouderlijke wo ning aan de Bouwmanstraat te Rotter dam gevallen. Zijn val werd gebroken door waslij nen, die ongeveer 1.65 meter boven de betonnen vloer van de binnenplaats zijn gespannen. De kleuter kreeg een gebro ken linker arm en een hersenschudding en werd naar het Sophia-kinderzieken- huis gebracht. Bij het spelen met zijn twee broertjes i en zijn zusje was het ventje op de ven- sterbank geklommen. Toen hij tegen het raam leunde, sloeg het open. Zaterdagavond is de 57-jarige me vrouw B, Renirie-Deutekom uit de Van Swietenlaan te Rotterdam, toen zij met haar auto wilde wegrijden, onwel ge worden, Bij aankomst in het Zuiderzie kenhuis werd de dood geconstateerd. ©PIB ^NaUHH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1