aan IJzeren hondenen trekkarretjes PTT bestrijdt tekort mensen met mechaniek Bestellers overwonnen schroom.... moderne pullovers f.14.90 f. 6.90 RYNBEHDE' S NIEUW ROOD tJ i 1 ±,4- 4- 'SJaZ Drumbandconcours neemt nationale allure aan MASSAAL AFSCHEID IN HOEK Bm les vaniile-en een fes chocolade vla m BRITTEN Weemoed bij mijlpaal.... „Harpe Davids" krijgt m inim um-bezett ing Af en toe deed ze in de winkella greep r m Rotterdamse kroniek Brand op schip snel bedwongen mm, Zaterdag: veertig ensembles Défilé en laatste troepenboot Man gepakt, die inbrak bij bejaarde man Raad ditmaal op derde vrijdag Afscheid van klarinettist AMM0 VOOR AFBRAAK K AMP NOC GERING Burgerlijke stand de rotterdammer Zeelui met gestolen brommer op stap PAGINA DINSDAG 26 SEPTEMBER 1961 Van zeildoek Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje I Karwei lichter pure bessenjenever Zonneschijn met volle teugen 1 r i. A.I ÏL# r.*?. CtCOr^, CÜI EVENWICHT VOETPAD. tyEL REDEN we eerst rustigjes de verkeerde weg maar dat verwijten we ons niet. Rijdende langs en door de bosschages achter de betonnen bouwwijken bespeurden we namelijk te laat dat we over een voetpad reden. De bordjes met het woordje voetpad zijn inmiddels achter het geboomte «gegroeid", deze aankondigingen ston- ien. misschien vroeger wel duidelijk zichtbaar maar bij de vordering van ie vegetatie in het park is kennelijk ffeert aandacht meer geschonken aan ie vereiste zichtbare plaats van deze borden. Misschien zou enige rectificatie °P dit gebied nuttig werk kunnen doen. BROZEMS OVERIGENS blijven we even bij die borden „Voetpad", niet dat er zo veel van die borden zijn maar we ge loven dat er meer van die borden "toeten komen om van een rustig park °ok de nodige rust te doen uitgaan. Waf is namelijk het geval? We kwa nten tot de onaangename ontdekking iel het park ontdekt is door brozems. iat zijn opgeblazen knaapjes op brom fietsen maar er zijn ook bejaarde vle- 3els bij. Met veel geknetter rijden deze "'den door het,prachtige park daarbij ie noodzakelijke rust verstorend, de huna verjagend en last bezorgend aan ®e recreërende Schiedammer. Liefst ntet achterlating van enorme gaswol ken jagen de jogjes op hun bromfiet- s®n in wedstrijden achter elkaar door het park over de rijwiel- en voet- Paden, zelfs door het zwakke tracé van de Heemtuin, daarbij vernielend wat htfn voor de bromwielen komt. Het 2i?n heel duidelijk dezelfde onvolwas sen figuren die ook in het centrum van Schiedam met hun races over de Hoog straat en Lange Haven het verheer onveilig maken. DEVALUATIE T IJ D E L IJ K Ook succes Weer een rok vandaag.... ert morgen ...en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) De personeelsschaarste van de PTT in Schiedam wordt sinds enige tijd bestreden met mechanische hulp middelen. Daarvoor zijn al keurige autootjes als rode koekblikken op de straat verschenen, die niet sneller mogen rijden dan twintig kilometer. Deae z.g. „ijzeren honden" zijn door vrijwel iedereen te besturen zodat bet autopark van de PTT nu vlot en gemakkelijk is uitgebreid. Reeds vier van deze rechthoekige kar retjes zijn als sociale maatregel van de PTT op de straat verschenen en het ligt in de bedoeling nog een stuk ot drie, vier van deze vervoermidde len aan te schatten. Het bezorgen van post geschiedt nog wel per bode, maar sinds geruime tijd wordt daarbij al gebruik gemaakt van de snelle postauto's die het ma teriaal naar de verre wijken brengen. Dat bespaart de postbodes heel wat gesjouw. Nu is er sinds kort een nieuw vervoermiddel bijgekomen. (Advertentie) Voor sportieve mannen en hun zoons heb ben wij meesterlijke pullovers. Ze zijn van lOQO/o zuivere wol, in fijne, moderne multi colors. Ze hebben een lekker royale pasvorm. En dit is het moment om ze aan te schaffen: normaal kost deze mooie kwaliteit voor heren f. 19.50 en voor jongens f. 8.SO. Maar dat is nu, 7 dagen lang, voor heren voor jongens 78 jaar ktedingspecialisten (4 jrj ki. stijging p. maat. andere voerd plaatsen in ons land inge-1 De driewielers, waarvan de PTT In Schiedam er nu twee in gebruik heeft, zijn van Amerikaanse makelij. De. karretjes kunnen heel wat poststukken vervoeren, zodat dc postbode een zwa re last wordt ontnomen. Dat is voor al In de morgenuren als er dikwijls zoveel omvangrijke post (o.a. vele zware tijdschriften) is van belang. Toch was het met gemakkelijk voor het bedrijf om dit vervoermiddel in te voeren want de personeelsleden voel den er niets voor met dit hulpmid del op straat te gaan. Zij zagers het als een soort kinderwagen voor de PTT-beambte. Langs de huizen lopen sinds enige tijd Inmiddels hebben enkele bestellers hun de postbodes met duw. of trekkar retjes. Het zijn lichte van zeildoek en metaalbuizen geconstrueerde wagen tjes die de grote hoeveelheden post kunnen bevatten. De karretjes zijn opvouwbaar en gemakkelijk vervoer baar. Het transport in de trappenhui zen wordt daardoor zeer vergemak kelijkt. De belangrijke poststukken draagt de postbode nog wel in een tas op de rug. Dergelijke postkar- retjes zijn bij wijze van proef ook in (Van een onzer verslaggevers) Met groot materieel is de Schiedamse brandweer vanmorgen om kwart voor tien naar de scheepswerf Gusto aan de Maasdijk gegaan. Daar behoefde de brandweer echter geen dienst te doen, want de bedrijfs brandweer heeft in een oogwenk een ogenschijnlijk ernstige brand kunnen bedwingen. Grote rookwolken kwamen uit de dekzeilen, die op het motorschip Katsedijk lagen. Het vuur kon spoedig worden geblust. Bij terugkomst echter kon een der wagens van de Schiedamse brandweer met spoed naar de Cartesiusstraat 11a worden gedirigeerd, waar een keuken brandje bij de familie Moerman is be dwongen. schroom overwonnen, m de praktijk blijkt nu dat het bestellen van de brieven een lichter karwei is gewor den zodat de valse schaamte overwon, non is Verwacht mag worden dat binnenkort meer van deze driewielers m gebruik zullen worden genomen. Advertentie 1/1 literfles fó.95 (exd. statiegeld) 'ÏPV R0' tmuwi' V* fEDER MENS die meent toe te komen aan het creëren zal van tijd tot tijd ook aandacht moeten besteden aan het recreëren omdat anders het noodzake lijke evenwicht in het leven wordt verbroken. Voor die gezonde harmo nie in ons bestaan leggen gemeente besturen parken en groenstroken en andere pan- ozon geurende gebieden aan waar de rust de mens wat gene zing verschaft van het dagelijks ru moer. Ook wij meenden dat het tijd werd voor de portie recreatie. We trokken dan ook per fiets naar het rustige Prinses Beatrixpark. Tjonge. teat zijn we geschrokken, het is er namelijk in het geheel niet rustig. #Er BLIJFT echter niet bij deze stoer doende onvolwassenen. Ook Jtderen maken zich aan deze over tredingen schuldig. We hebben heel "fat volwassenen gezien die rustigjes met hun bromfietsen over de grasper ken rijden daarbij de gazons vernie lend en het spel of het luieren van de andere stadgenoten met hun snelheids manie bedreigend. Op tal van plaatsen toont het park dan ook al de schade- plekken die de brommers, soms zelfs motoren en ook wielrijdersmet hun voertuigen hebben aangebracht. Het prachtige park is- aan het devalueren. Het wordt dringend tijd dat het ge meentebestuur optreedt tegen deze ver waarlozing van een fraai gebied. Het lijkt ons juister als B. en W. een ver bod uitvaardigen voor alle voertuigen. Laat het park een goed wandel- en speelpark zijn. Laat er een stukje groen zijn waar de mens niet beducht heeft te zijn voor razend verkeer. Het zal toch beslist peen bezwaar zijn voor de bezoekers van het park als zij hun auto's, brommers, fietsen op een cen trale plaats parkeren om daarna ter ontspanning enkele honderden meters te moeten lopen. Na een lange periode van stilstand gaat het Schiedamse pupillenvoetbal weer beginnen. Morgen starten de pu pillen op de velden m Harga in trvee afdelingen. De afdelingen zijn ge vormd om het grote krachtsverschil, dat zo gauw ontstaat bij jongens van 9 tot 12 jaar. te kunnen nivelleren. Er is nu naar gestreefd elftallen van on geveer gelijke sterkte m gelijke afde lingen in te delen. Zo start afdeling A met' tien en afdeling B met twaalf teams. Voor de komende Herfstvakan tie staan ontmoetingen met Vlaar- dingse pupilienteams op het program ma. J~\E Schiedammers hebben deze bestelwagentjes van de PTT ze lijken op rode koekblikken, maar ze zijn erg handig ntt ook op straat zien verschijnen. Zo werden ze in Rotterdam aangevoerd, op het Deljtseplein bij het grote districts- j postkantoor. ITEN 25-JARIGE Haagse koopman heeft met behulp van een ring- oaardje, dat hem op een kunstenaar doet lijken en leugenverhaaltjes over arme studenten een aantal Rotter dammers opgelicht. Hij verkocht re- oroductïes, die hij uit de boeken scheurde en ais „echte' kunst" ver kocht. Hij vertelde zijn slachtoffers, dat hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotter dam cn liet hun een map met waar deloze prenten, die hij van een passé- (VM* r>"t De tekeningen, vertelde hij dan, \va- It'll liCt W - U.4 lllv-.>.ol.u aCi.vCIS, opbrengst (tien tot dertig gulden per reproductie) was „bestemd voor stu denten, die in behoeftige omstandig heden verkeerden". Tot nu toe heeft de Hagenaar vier oplichtingen bekend tegenover de politie van het bureau Sandeiingplein. maar vermoed wordt dat hij wekenlang in zijn on derbond he"""' voo1"1-" dezo praktijken. Waarschijnlijk heeft hij ook elaers in ons land „geopeieera pEN 67-jarige schilder heeft de ze- venjarige Yvonne Hoogendijk uit dc Rotterdamse Wijnhaven gered. Het meisje geraakte te water, toen zij pro beerde haar in de haven gevallen scr.oentje te pakken. Haar vriendin netje, dat het ongeluk zag gebeuren, nolde weg om hulp te halen. De eer ste man, die zij tegenkwam, was de bejaarde wandelaar Woltering. Hij be- (Van een onzer verslaggevers) TIE jaarlijkse drumbandconcoursen in Schiedam gaan nationale allu re krijgen. Liefst veertig drumbands zullen zaterdagmiddag voor een des kundige jury in de Plantage hun ca paciteiten komen tonen. Dagelijks komen bij het bureau de Schiedamse Gemeenschap Plantage Schiedam nog aanmeldingen binnen van drumbands die aan het groot scheepse concours willen deelnemen. Zij zenden daarbij de muziek die zij zaterdagmiddag ten gehore zullen dacht zich geen ogenblik, dook gekleed in de haven en haalde na korte tijd het bewuste meisje boven. Op de kant paste hij kunstmatige ademhaling toe en slaagde er in de levensgeesten, die aanvankelijk leken te zijn geweken, weer op te wekken. De kranige redder werd met een politiewagen naar zijn woning gebracht. Het meisje werd ter observatie in het Dijkzigtziekenhuis opgenomen. UET OUDE Rotterdam is herleefd in het Rotterdams gemeentearchief. Stadsarchivaoris drs. R. A. D. Ren ting, die een permanente, maar steeds wisselende tentoonstelling heeft inge richt, laat nu een fraaie collectie te keningen, aquarellen en etsen zien waar iedereen zijn hart aan kan op halen. De kunstenaars uit wier werk de gemeentearchivaris heeft geput, zijn stuk voor stuk mannen, die hun ziel hebben weten te leggen in hun oeuvre. Aan hen hebben wij het te danken dat het vandaag nog mogelijk is door de oude stad te dwalen. We zien de molens terug aan het Oostplein en het Boerengat, de oude Blaak met het Plan C, de gezelligheid van de Schiedamsedijk, Caland en Pschorr. de merkwaardige kerken op het Steiger en aan de Wolfshoek, de donkere steegjes en gangen maar ook de brede en lichtte Coolsingel en het vertrouwde station D.P. Er is zoveel te zien van de stad tussen 1890 en 1940, dat een gang naar het archiefgebouw in de eerstkomende weken alleszins wordt beloond. Advertentie nu samen/iM Gezamenlijke Melkbedrijven Rotterdam en omgeving. brengen. Het gaat er dus naar uit zien dat het drumbandconcours in Schiedam een vaste plaats heeft ge kregen en dat dit concours bovendien zoveel faam in den lande heeft ver worven dat veie honderden musici re gelmatig voor dit evenement naar Schiedam zullen komen, liet succes van dit concours is met in de laatste plaats te danken aan de arbeid van de hopman van de Orónje Garde in Schiedam, de heer Ph. van Oordt, die twee jaar geleden het initia tief tot dergelijke concoursen nam. Reeds direct was tiet concours een suc ces. Vorig jaar zou de Oranje Garde het concours weer houden maar de moeiiijkhe;d was dat ook OBK animo toonde voor een dergelijk concours om de viering van het zestigjarig bestaan op te luisteren. Spontaan heeft de heer Van Oordt zijn deskundigheid en werklust ter be. schikking gesteld tezamen met de as sistentie van de leden van de Schiedam se Oranje Garde om er voor te zorgen dat ook dit tweede drumbandconcours in Schiedam, nu dan van OBK, een suc ces werd. Inmiddels had het concours de weerklank voor een goede traditie verkregen en daarom is het festijn nu zelfs op breder basis georganiseerd. DU Derde Drumbandconcours in Schiedam wordt namelijk georganiseerd door de Sectie Muziek van de Schiedam se Gemeenschap met als hoofdleider de heer Ph. van Oordt. Verwacht wordt dat vele duizenden zaterdagmiddag in en om de Plantage in Schiedam zullen zijn aangezien er reeds meer dan vijf tienhonderd musici in vele touringcars naar de Tulnlaan en omgeving zullen komen. De tamboers, pijpers, hoornblazers, trompetters zullen vanaf drie uur wor den beoordeeld door een deskundige ju ry over zes rubrieken, namelijk tempo, techniek, klank, algemene indruk, rit miek en marsvaardigheid. De drum bands zijn ingedeeld in vier afdelingen n.l. superieur, eerste, tweede en derde afdeling. Inschrijvingen en inlichtingen bij SG Plantage, telefoon 68043 of na zes uur telefoon 63309. De jonge, maar daarom niet minder pittige wandelgroep van de Christelij ke Technische School in Schiedam oogst voortdurend lauweren. Zaterdag hebben 23 jongens onder leiding van de heer De Boer deelgenomen aan de Vierde Zeeheldentocht in Overschie in de afdeling schoolgroepen. Het werd wederom een goed succes. Met een fraaie lauwertak als tweede prijs werd de groep beloond. Voor 7 oktober hebben de wandelen de Schiedamse technici nog een deel name aan de wandelmars van. de CJMV-Boezemkwartier in Rotterdam op het programma staan. Als de fi nanciën het toelaten gaat de groep op 21 oktober naar de sluitingswandel tocht van het NCWB in Gouda. Dan staan er voor de wintermaanden nog wat kleine marsjes op het program ma, als bijv. deelname aan St. Nico- laaswandel tochten. De Schiedammer W. T. J. van der T. mist een bromfiets die niet op slot op de Singel heeft gestaan. Uit de Leeuweriksingel zijn sinds vrijdag 110 stenen ontvreemd. De stenen werden gebruikt voor het metselen van de riooiputten. DRIE a vierduizend Hoekenaren hebben maandagavond de parade gadegeslagen die speciaal door het eerste bataljon van het York and Lan caster regiment met haar militaire kapel als officieel afscheid werd aan geboden. Het gehele detachement is even na zes uur uit het transit camp vertrokken voor een lange mars door De Hoek. Aan de 's-Gravenzandseweg werd acte de presence gegeven op het voorterrein van het Zeehospitium St. Jozef het tbe-ziekenhuis waar een serenade werd gebracht. Inmiddels waren vele burgerlijke autoriteiten aan de hulpsecretarie gearriveerd om de parade vanaf het bordes in ant- vangst te nemen. Het was kwart voor zeven toen het gehele detachement hier arriveerde. De Britse kapel bracht een langzame parade terwijl het bataljon soldaten in het traditio nele blauw op de achtergrond tegeno ver het gebouw stond aangetreden. Na het Engelse volkslied gevolgd door het Wilhelmus ten gehore gebracht te hebben verliet het gehele detachement het plein van het Hoekse gemeentehuis vertrekkende in de richting van het trans itcamp. Het is een Engelse traditie om bij een dergelijke plechtigheid op de straat de trottoirs niet voor het publiek af te zetten. Men heeft in dit geval ook niet van deze echte traditie af willen wijken en het beperkt tot het afzetten van het plein vóór de hulpsecratarie. In De Hoek, en voornameliik de jeugd van de Hoek heeft geen begrip van traditie zodat tevoren uit Rotter dam politieambtenaren waren aange voerd. Deze laatste dankbare groet der Engelsen aan de Hoekse bevolking gold in het bijzonder de Wijkraad, de chef van de Gemeente politie. Adiudant van de Kon. Marechaussee en chefs van gemeentelijke diensten die allen voor het bordes stonden aangetreden. Begunstigd door het nog late zachte zomerweer waren te tien uur maan dagavond eveneens duizenden getuige van het officieel vertrek der laatste troepenboot. Officieren en bemanning van het schip was deze avond nog een afscheidsreceptie aangeboden in de of ficiersmess van het camp. De laatste militaire trein uit Duitsland was tegen half tien aan het Berghavenstation ge arriveerd. In vlot tempo werden de ver lofgangers, die voortaan door de lucht worden vervoerd, naar het schip aan het Harwichsteiger gedirigeerd. De Kon. Ned. Marechaussebrigade te Hoek van Holland verzorgde op voortreffelijke wijze het ceremonieel op de kade. Hier stond eveneens het het York and Lancaster regiment, Britse muziekkorps aangetreden en stram in de houding, toen dan voor het allerlaatst na 16 lange jaren het schip zich losmaakte van de ka de. Weemoed was er bij dit afscheid onder zeer vele Hoekenaren die met het ver- treK van dit troepenschip ook een stuk levensgeschiedenis zagen beëindigd. Honderden hebben al die jaren door hot varen van deze boot hun brood verdiend en ook daarom maakte het geloei van de scheepsfluit een diepe indruk.... De Schiedamse politie heeft aangehou den de 34-jarige Schiedammer M. A. die bekend heeft ia het afgelopen weekeinde te hebben ingebroken bij een 77-jarige Schiedammer in het St.-Janshofje. De heer G. D. van der B. miste een geldkistje inhoudende een bedrag van 125,-, dat hij voor het betalen van be lasting had gespaard. De inbreker heeft echter het geld opgemaakt. 'FilT is de heer Izak Post, die in de Donker Curtïusstraat te Schie- dam woont en 16 jaar lang opzich ter is geweest over de ongeschoolde werkers in het nu gesloten Britse transitcamp in De Hoek. De Britse ambassadeur heeft hem gis teren vanwege zijn verdiensten een hoge onderscheiding opgespeld: Honorary Member of the Britsih Empirê. Op de Rotterdamse dijk trof de Schie damse politie vannacht om half drie twee Deense zeelieden op een bromfiets aan. De heren J. Rasmussen, lichtmatroos, en J. C. Rasmussen, tweede kok hebben bekend dat zij de bromfiets voor een café aan het Marconiplein te Rotterdam hebben ontvreemd. Zij zijn aan de Rot- De organisatoren van de Bezinnings- week m Schiedam hebben het verzoek gedaan om in die week van 21 tot 28 oktober geen avondbijeenkomsten te organiseren. Diverse leden van de Schiedamse ge meenteraad hebben daarom aan B. en W. verzocht de te houden openbare vergadering niet te willen doen hou den op de vierde, maar op de derde vrijdagavond in de maand. De burgemeester, mi. J. W. F^ek, heeft dit verzoek welwillend toegestaan zo dat de openbare vergadering nu op vrijdagavond 20 oktober zal worden gehouden. Dinsdagmorgen vroeg is de 32-jange gemeentewerkman L. Kokshoorn van de Voorhout op de Mariniersweg te Rotter dam met zijn bromfiets gevallen. Hij liep vermoedelijk een hersenschudding op en is naar het Bergwegziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) rpiJDEMS de repetitie van het chr. muziekgezelschap „Harpe Da vids" in gebouw Christelijk Sociale Belangen hebben de leden maandag avond afscheid genomen van de eer ste klarinettist de heer A. Klein die als machinebankwerker met vrouw, zoon en dochter morgen naar Nieuw Zeeland emigreert. De heer Klein is vijftien jaar lid van Harpe Davids geweest. Hij vertrekt met de beste herinneringen an het corps naar Bin nieuwe vaderland. "Voorzitter L. A. Alebregtse bezorgde de heer Klein nog een verrassing. De ze is namelijk zo gehecht aan zijn instrument dat de heer Alebregtse besloot de heer Klein zijn klarinet mee naar Nieuw Zeeland te geven. De heer Klein, die de precaire positie van het voor het behoud vechtende Harpe Davids kent, beloofde de kost- bare Solist-Khngson-Hammerschmitt- klarmet te zuilen betalen ais de eer ste Nieuw Zeelandse muntstukken zijn verdiend. Verheugd vernam de heer Klein dat het actiecomité de laatste hand legt aan de arbeid voor het verwerven van nieuwe Instrumenten die sinds fe bruari vorig jaar aan de gang is. Hij betreurde het niet aanwezig te kunnen zijn bij de receptie ter ge legenheid van het veertigjarig be staan op zaterdag 28 oktober in ge bouw Christelijk Sociale Belangen en tijdens de grote feestavond in het Fassagetheater oj» donderdag 2 no vember. Maar het deed hem plezier te kun nen vernemen dat het actiecomité er met behulp van de Schiedamse bur gerij in is geslaagd voldoende geiden in te zamelen zodat een minimum bezetting aan het corps kan worden aangeboden tijdens de feestavond in het Passagetheater. JDRGENS IN DE buurt van die grote stad Rotterdam woont een fris deerntje, dochter van een op passende landarbeider. Na haar schooltijd zocht het meiske een dienstje en verhoogde zo het gezins inkomen. Tegen haar achttiende iaar kwam ze in een winkel te recht, waar ze officieel winkelbe diende-werkster was. Daar deed ze af en toe een greep in de winkel'a en kocht voor het geld kleren, ge bakjes en ijsjes, „Hoe kwam je zo gek, meisje?", vroeg mr. Heynsius, de politierechter. ..Je weet toch dat je niet mag ste len. Het is met één keer. maar meer keren gebeurd. Vijfentwintig gulden, tien gulden en nog eens tien gulden... Wat doe je nu?" „Ik loop nu m de ongevallenwet en in juli en augustus heb ik op het land gewerkt," ..Vader, bom eens naar voren", no digde de politierechter, de man uit, die mee naar binnen was gekomen om zijn minderjarig kind bij te staar. „Je dochter heeft een beetje raar gedaan." „Ik kon 't met helpen", zei vader. „Lieve man. ik stel je helemaal niet aansprakelijk voor je kinderen Heeft je dochter een jongen?" „Ja", knikte vader. „Is 't een aardige jongen?" „Ja", knikte vader weer. ..Dan moet die het maar verder opknappen", besliste mr. Heynsius. De officier van justitie eiste 25 boete of vijf dagen hechtenis, „Gaan de kleren terug naar het meisje?", vroeg de politierechter. „Nee", zei de officier, „ik geef aan dieven geen gestolen goed terug." „Wat heb je er op te zeggen?", vroeg de politierechter aan het meis je. „Wie betaalt die j 25, jij of je va der?" „Nee, ik." Heb je een spaarpot?" Ja „Hoeveel zit er in?" „Dat weet ik niet. Hij is dicht, maar 25 zit er vast wel in." „Nu ik zal er nog vijf gulden af- (Van een onzer verslaggevers) HET transitcamp is opgeheven, de laatste troeper.boot ver trokken, het officiële einde van een tijdperk voor De Hoek is gis teren gekomen. Na 28 oktober zal niemand meer in dienst der Brit ten. zijn. Dan begint de totale af braak. De terreinen worden te ruggebracht in dezelfde staat als voor 1945. Deze eis hebben de ei genaren der betrokken gronden gesteld. Die eigenaren zijn de ge meente Rotterdam, de Rijkswa terstaat. de dienst der Domeinen en de Nederlandscbe Spoorwegen. Slechts van de eerste eigenaar is bekend dat deze plannen heeft met de terreinen, van de overige tot dusver niet. Aangenomen mag worden dat thans eerst plannen in de maak zijn. nu dus de grond langzamerhand zal vrijkomen. Het zal nog geruime tijd in be slag nemen voordat het gehele kamp met enkele dependances daar buiten met de grond ge lijk is gemaakt. De barakken worden verkocht en de kopers zijn verplicht de behuizingen te ruimen en wat moeilijker is 3e funderingen weg te halen- De aannemers, die in aanmer king zouden komen, voelen niet veel voor het doen van een bod ook al om deze laatste reden. Die funderingen zijn namelijk van zwaar beton en de barakken hebben betonnen vloeren en ste nen voor- en achtergevels... Een enkele barak is reeds verkocht, ook een paar woningen. Maar verder is de animo niet bijster groot het ruimen der funderin gen e.d. is een. groot bezwaar. Nu is het meubilair en verdere voor zieningen nog in de barakken. Maar spoedig zullen al deze za ken naar Duitsland worden ver-" voerd. Dan blijven kale muren en koude golfplaten van het dak achter doen en veroordeel je tot betalen van 20 of vier dagen." DE VOLGENDE ZAAK. weer een buitenzaak, ging het om een doorgeschoten rob. De verdachte was niet verschenen, de getuigen wel. Mr. Heynsius behandelde toen het geval bij verstek. In de dagvaarding was aan de verdachte tenlastegeiegd, dat hij met een buks zeven gaatjes had geschoten in de rok van een zeven tienjarig mevrouwtje, dat samen met haar negentienjarige man aan mr. Heynsius kwam vertellen, dat ze de rok niet meer kon dragen. Nu, dat moest eens grondig worden onder zocht. Het pakketje met het zegel, dat op de groene tafel lag werd open gemaakt en er verscheen een wit ge- plisseerd rokje. Naarstig zocht de po litierechter naar de gaatjes. Hij vond we! een brandgaatje, maar geen kogelgaatjes. „Toon ze me dan!", animeerde hij het mevrouwtje. Veel kwam er niet van terecht. Geen kogelgat te vinden. „Wou u nu werkelijk 22,50 schade vergoeding hebben? Het is toch niet de moeite waard. Het brandgaatje is zeker voor drie geteld! Ik vind. dat u die rok nog best kan dragen, maar niet op zondag. Officier u hebt het woord. De officier van justitie, die vond dat de mensen zich terecht onbehage lijk voelen, als er met een buks wordt geschoten, eiste tegen de niet versche nen verdachte f 20 of vier dagen met verbeurdverklaring van de buks. Mr. Heynsius vonniste conform. Hij wees de civiele vordering af. „Het is toch geen methode om voor der gelijke dingen 22 te vragen", zei hij misprijzend. „Jullie krijgen geen schadevergoeding", cn daarmee was de kous af om niet te zeggen: de rok in ere hersteld. fN EEN ANDERE zaak kwam warempel weer een rok ter ta fel. Deze keer betrof het een don ker gevlamd kledingstuk. De ver dachte, een man uit een buitenge meente, gaf toe er bleekwater te genaan te hebben gegooid. Wat was het gevalDe 23-jarige jongeman had een poosje verkering gehad met een aardig meisje, maar het meisje gaf hem de bons en dat kon de ex-vrijer niet verkroppen, „Zijn er geen andere aardige meis jes?", peinsde mr. Heynsius hardop. Geen antwoord. Het meisje, als ge tuige gehoord, vertelde dat zij op een goede dag met een militair langs de straat wandelde. Haar vroegere ga lant zag dat. Zijn bloed ging aan het koken. Hij sloeg de trouweloze met een stok en beschadigde haar rok met bleekwater. „Zo krijg je haar nooit terug. Je had rozengeur tegen die rok moeten gooi en", adviseerde de politierechter. Het tweede pakketje werd uitgepakt. „Ik moet er maar verstand van hebben", verzuchtte de politierechter. Weer werd er minutieus naar een bescha diging gezocht. „Nou, nou. 't is een beetje een wit spatje. Dacht je dat je militair dat zou zien? Wou je schade vergoeding indienen?" „Ja", zei het meisje en noemde een bedrag van 15. Ook nu kwam de vader erbij. Na wat moeite kwam er uit dat de rok als lap 5 had ge kost. Het meisje had hem zelf ge naaid. Mr. Heynsius toonde zich hoogst verontwaardigd. „Het is waanzin om er 15 schadevergoeding voor te vragen!" De officier van justitie was van oordeel, dat het meisje zich vrij moet kunnen bewegen. Het bleek niet de eerste keer te zijn geweest, dat ver dachte haar had lastig gevallen. Er waren al andere verbalen aan vooraf gegaan. Tien gulden of twee dagen en veertien dagen voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van drie jaar werd de eis. „Ik voel niets voor die civiele vordering", zei de officier. „Het meisje wil er kennelijk beter van worden en dat vind ik minderwaardig." De politierechter maakte er 50 of tien dagen van zon der voorwaardelijke straf. „Aan de civiele vordering begin ik niet", zei ook hij. „Neem mee", zei hij bars tegen het meisje. De rok verdween in de handtas. Pa en dochter vonden het maar zo, SCHIEDAM. Geboren: Fredericus F. z.v. C. C. Jansen en N. van Gerven; Martijn z.v, W. J. van Beek en W. van den Berg: Petronella dv. T Vermeer en P. M. C. Hop pe: Nicolaas A. M. z.v. A. P. van Puffelen en A. G. M Huijboom: Carolina d.v. I,. J. de Mik en C. H. Grootscholten*. Trientje <Lv. C. Smoor en A de Brutjne; Maria d.v. J. Roelofs en L E. Schuen?el; Petra G. d v A. Rip en J. M. Tromer; Marius T. z v. G. J. C. Lansbergen en J, J, Evers Gereformeerd Jeugdhuis: NCVB-Cen- trum: „Christen bent u blij?" door ds C. A. van Harten, 20 uur. Musis Sacrum: Onderling Belang. De monstratieavond. 20 uur. Passagetheater: Rott. Fh. Orkest o.l.v. Eduard Piipse Pedagogische Jeugd- concerten, 9 en 10 30 uur. Irene: Zendingscommissie Gerefor meerde Kerk Filmvoorstellingen vcor schoolkinderen. 14-18 uur. Chr. Sociale Belangen: Chr. Bedrijfs groepen, Centrale Ledenvergadering. Chr. Sociale Belangen: Algemene Foto Kring Schiedam. Bijeenkomst. 20 uur. De Goede Haven: Leid Ons in Uw Waarheid. Ccntaetavond, 20 uur. Gereformeerd Jeugdhuis: Zendingsca- ierjrt:e, ds. K. A, Schippers spreekt 19.30 en 20.30 uur. Dagblad ,,ile Ru*.immer": Schie damse redactie te' 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor re dactie-aangelegenheden. Agentschap: H J Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen zoor klachten, ad vertenties en ab ornementen b.g.e. ie iel 115588), 06 Apotheek Van Westen dorp, Singel, hoek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politis-atarm 64668 GG en G.D.-waarschuwing 69290.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1