Uit opgravingen blijkt intensieve bewoning Likeiirnmseum stond in internationale interesse R.Ph.O.-j eugdconcert onder Eduard Flipse d Li Vakschool: groot winkelbedrijf Van incidenteel of blijvend karakter? H Rotterdamse heetwanS^ Initiatief chr. middenstanders had succes Start over 2 of 3 jaar kroniek Auto in brand: consternatie op Broersvest Vroege mensen ivaren geen arme primitieven Amphiktionsclubop bezoek L Ajk. rlr II "i* Drie zilveren jubilarissen bij Pieterman N.V. Hc VOLAUTOMATISCH af DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1961 At^ Enkele rij Drie woonlagen HEDENAVOND SLUITING Tot II uur in vol bedrijf i Vanavond uitreiking van j EXTRA GESCHENKEN Rijkdom Taak bewezen R.Ph.Ogeeft vijf Toonkunstconcerten CtCOr^ cJÜL VERWONDERING SNEL GEZET VOORRANG 'de schatkamer onder de lijnbaan1 l#t\ DE LANGE vandaag en morgen •...en dagelijks Acties Middelbaar Gebrek voelbaar Lesrooster I (Advertentie) (Van een onzer redacteuren) JOEW'EL eerst over enkele jaren duidelijke wetenschappelijke con clusies kunnen worden gedaan over de betekenis van de archeologische opgravingen in Schiedam is het reeds nu wel zeker_ dat er gedurende het halve millennium rond de jaartelling een intensieve bewoning is geweest hl Schiedam. Het woongebied is ver moedelijk ouder, er zijn sporadisch vondsten gedaan uit het stenen tijd perk (2000 v. Chr.) in de bouwput van Wilton-Fijenoord zes jaar geleden, maar van een geregelde bewoning in het Schiedamse gebied in de prehis torie kan eerst nu worden gesproken na de vondsten in de Kethelse pol ders. Duidelijk is geworden dat in het gehele weilandengebied sporen wor den aangetroffen van bewoning vlak voor en na het begin der historie. Bij al dit oudheidkundige speurwerk echter kon nog met worden vastge steld of die bèwoningen nu een inci denteel dan wel een blijvend karakter hebben gehad en tevens of er enige relatie tussen de vondsten is geweest. Was er sprake van een dun of dicht bevolkt gebied' Heeft men hier vele eeuwen achtereen gewoond? Al te vlotte scribenten hebben in de afgelo pen weken alle bewoners uit het Schiedamse verleden maar tot Kani- nefaten gebombardeerd, maar derge lijke conclusies dienen kneedbare pen nen te worden toegeschreven. Vast staat dat er reeds voor de jaar telling bewoning is geweest. Mogelijk dat nog eens wordt ontdekt wie hier wa ren gehuisvest. Vermoed mng worden dat het hier Keltische stammen betreft. De vondsten komen volkomen overeen met de Vlaardmgse vondsten, die een C 14-datering van 150 jaar voor Christus gaven. Niet ts aangetoond dat deze stam men, mogetijk slechts enkele families van de Menapij, langdurig en in groten getale hier hebben gewoond. 2G0-300 na Christus dateert. De gave palen van deze woning stonden in oos telijke richting gedrukt. Een toenmalige stormramp zal de woning vermoedelijk hebben omgedrukt. Onder die woning tot vjjf nieter beneden N.A.P. werden nog twee fundamenten van woningen aan getroffen. De bovenste (dus middelste) had dezelfde structuur als de jongste woning maar de afmetingen waren iets kleiner. De bovenste woning moet een om vangrijk gebouw van 23 bij 6 meter geweest zijn met een ruime stal voor zestig tot tachtig koeien. Bovenste en middelste woning zijn van het drie- schepig type zoals nu nog de Friese boerderijen zijn. Verwantschap met de terpenbewoners doet de archeoloog dan ook denken aan een nederzetting van de kanmefaten op dit punt. De opgravingen tonen namelijk dezelfde plattegrond van een boerderij die prof. dr. A. E. van Giffen vijfentwintig jaar geleden in Ezmge heeft blootgelegd. De eerste tekenen van een langdurige bewoning in het Schiedamse gebied ga ven de opgravingen achter de Sport- parkbrug. Daar wordt het werk dan ook momenteel voortgezet door deskundigen van de Rijksdienst voor Archeologisch Bodemonderzoek. De archeologen trof fen daar drie woonlagen boven elkaar aan. Inmiddels wordt ook dit onderzoek alweer overtroffen want er is ook een bewoning in vier woonlagen aangetrof fen. De werkers van de ROB hebben de woningen In het Kethelse gebied be hoedzaam uitgegraven. Daarbij is komen vast te staan dat de laatste-hoogstlig- gende woning op 3 meter beneden N.A.P, uit de periode van omstreeks (Advertentie) BEURS VOOR MODE EK HUISHOUDING AHOY" GEBOUW tlm 27 Sept, .OP FEMINA *v« UIACCCU DOORLOPEND WAddCn .25: MODELLEN De oudste woning is neergezet op een enkele rij steunpalen en niet op twee rijen zoals bij de jongere woning het geval is Deze oude woning uit om streeks 100 na Christus is ook kleiner, oppervlak 18 x 6 meter. Onderste en middelste woning staan met de palen m de richting van het Westen, tegenge steld dus aan de stand van de bovenste steunpalen zodat een wijziging van kli maat in die eerste eeuwen na de jaar telling mogelijk lijkt. Spectaculaire vondsten zijn tot nog toe niet gedaan, hoewel het jonge ar cheologische werk in het laboratorium met electronische metingen al zover is gevorderd dat bodemvondsten als pot scherven en dergelijke steeds van min der belang worden. Het handelsverkeer dat er ook duizenden jaren geleden al was maakt het veelal niet mogelijk om met behulp van potscherven uit bepaal de periodes en van bepaalde volken con clusies te trekken. Wel maakt het materiaal duidelijk dat in de woningen die de ROB nu bloot heeft gelegd geen onbemiddelde Schiedammers hebben gewoond. Voor al de latere bewoners, die dan wel Kanmefaten zullen zijn geweest, be schikten over kostbaar materiaal. Daar wijzen de vele fibulae (mantel spelden) op. die hier niet zijn ver vaardigd. Ook wat sieraden, van di verse materialen, ivat kralen, enig brons e.d. tonen aan dat de vroegere Schiedammer geen arme primitief is geweest. MOOI, rood-bruin gebakken aarde- werkscherven terra sigillata, kwamen aan de oppervlakte bij de op gravingen te Schiedam. Het lucifers doosje geeft de verhoudingen aan van deze rondingen, die een deel van een pot gaan vormen. gat geboord tussen de scherven en dat gat had men vol lood doen gieten. Zo veel prijs stelde men op die potten. In Schiedam zijn zulke potten gevonden. Uiteraard niet compleet. Ook amforen In scherven kwamen te voorschijn. Dat betekent dat de Kaninefaat handel heeft gedreven met de Romein. Hij zal zijn koeien en het graan aan de voedselvoorraden van de soldaten hebben toegevoegd in ruil voor het mooie aardewerk en de sieraden. Bij gaande foto toont enkele fragmenten van het Schiedamse terra sigillata. Op de wand zijn prachtige voorstellin gen aangebracht. Geboetseerde figuren (goden?, krijgers?) zijn kunstzinnig in de fraaie wand gebakken. (Van een onzer verslaggevers) AAN het pand van de firma P. Melcriers' „De Locomotief" te Schiedam wapperden gisteren naast de Nederlandse vlag de vlaggen van Griekenland en Zwitserland als een hommage aan de voorzitter en vice- voorzitter van de Amphiktionsclub. Dit is de vriendschappelijke samen bundeling van de kanselarijen der am bassades van de Westerse mogendhe den. Het was dan ook een interna tionaal gezelschap, dat een bezoek bracht aan het in Schiedam en ver daarbuiten bekende Likeunnuseum. Naast de Europese ambassades was met name ook India vertegenwoordigd. Het was een gelukkige gedachte van deze club (wier naam ontleend is aan de Griekse Amphiktionen letterlijk „naburen" wier taak o.m. bestond in het handhaven van. de goede zeden tussen de verschillende volkeren, die het toenmalige Hellas bewoonden) om via deze excursie kennis te nemen van een zo specifiek produkt van Neder landsen bodem. Na een welkomst woord van de heer Melchers Sr., waarbij deze de historie en de betekenis van het Schiedamse produkt Het prachtige aardewerk van terra sigillata (dat vanwege de kennis om trent de herkomst zo gemakkelijk te da teren is) toont de betrekkelijke rijkdom zeker aan. Zelfs de Romeinse legioenen beschikten niet onbeperkt over het mooie glanzende roodbruine aardewerk met versieringen. Ook zij namen genoe gen met het ruwere niet versierde ma- teniaal. Bij opgravingen zijn zelfs gerestau reerde potten gevonden. Dan was er een DAAR de dirigent Kees Stolwijk van zijn ziekte nog niet volledig is her steld, moesten de programma's voor de beide jeugdconcerten. die door het Rot terdams Philharmoniseh Orkest ook dit jaar weer in het Passage-Theater wor den' gegeven te Schiedam verwisseld worden. Intussen bevatte het programma dan dat Eduard Flipse dinsdagochtend di rigeerde vier werken, die volop de moeite van het uitvoeren en beluiste ren waard .bleken te zijn en daarbij tevens toch de nodige didactische eigen schappen bezaten. Dat Verdi's muziek altijd nog tot zeer vele harten spreekt, werd al di rect duidelijk bij de uitvoering van de Ouverture ,La Forza del Destino", een compositie, waarin de strekking van de inhoud vaa de opera in twee belang rijke aspecten is geprojecteerd (die Flipse in zijn toelichting terecht ka rakteriseerde als de strijd tussen goed en kwaad) en welke met alie overgave werd beluisterd. Behalve de altijd weer boeiende Ca priccio Italien van Tschaikowsky, een stuk waarmede dirigent en orkest reeds grote successen oogstten, kwamen nog twee zeer karakteristieke composities tot klinken. Het waren Debussy's Marche Ecos- saise en de Marche Joyeuse van Cha- brier. Zij vormden een wel zeer boei end en interessant onderdeel van dit uitmuntend samengestelde programma, daar, ofschoon beide stukken tintelen van musiceervreugde, hun compositai- re aspecten overigens geheel elkanders antipode zijn, hetgeen dan ook maatge vend voor de kunst van deze beide Franse componisten is. zins voor deze beide meesters een dan ook maar geringste belemmering om elkanders oeuvre hogelijk te waarde ren. Flipse vertelde zijn jeugdig audi torium hierover slechts zeer summier, doch de vertolking die hij en de zijnen van deze muzieken gaven, werd een le vend, welluidend en meesterlijk klin kend exposé, zoals- dit ten slotte al leen de levende toonkunst vermag te geven. Dat ook de jeugdige toehoorders door de spontane en uitermate expressieve interpretatie van deze beide werken ge heel werden geboeid, bewees wel de voorbeeldige aandacht waarmede zij de vertolking van deze kostelijke com posities volgden. H. van Bom deed uitkomen, bezichtigden de bezoe kers het Likeurmuseum, dat èn door de grote hoeveelheid èn door de grote ver scheidenheid van de aanwezige „Spirits" aller bewondering afdwong. De meeste bezoekers vonden hun na tionaal produkt dan ook in miniatuurver pakking in dit museum terug. Volkomen rationeel was het dat na het zien van zo vele gesloten flesjes met het zuivere Nederlandse produkt moest worden ken nis gemaakt, (althans voor zover nodig) en hier herhaalde zich het Pinksterge beuren. Volkeren, sprekend zo verschillende talen, spraken hier slechts één taai na melijk die van waardering voor het Nederlands produkt. Zo bewees het Likeurmuseum zijn taak van „Holland promotion" zeer goed te vervullen. Bij de beëindiging van deze excursie sprak de voorzitter van „Amphiktion" de heer Coccoris van de Griekse Ambassade een hartelijk dankwoord aan de heren Melchers voor de voortreffelijke en stijlvolle ontvangst, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot meer begrip en waardering van de volkeren onder ling. 'Van een onzer verslaggevers) Het Rotterdams Philharmoniseh Orkest zal gedurende het seizoen 5961-1962 vijf ..Toonkunst-concerten" geven in het Pas sage-Theater te Schiedam, het geheel on der auspiciën van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst afdeling Schiedam. Het programma ziet er ais volgt uit: donderdag 28 september met Herman Krebbers, viool, uitgevoerd warden vi oolconcert van Tehaikowsky en werken van Mozart en Schumann; donderdag 16 november 1961 met Samuel Brill, cello, programma celloconcert van Khateha- turian, werken van Berlioz en Tschai kowsky, gastdirigent Alexander Gibson; donderdag 14 december met Yvonne v. d. Bergh, piano, programma Burleske voor piano en orkest van Strauss en Va riations Symphoniques van Franck, don derdag 18 januari 1962 met Alici de Larrocha, piano, programma Pianocon- cert Mozart, werken van Van Otterloo. Debussy- Chabrier; donderdag 15 maart Beethovenavond met Willem Noske, viool, gastdirigent Dean Dixon «49? T/ERWACHT van een groeiende wijk goede belangstelling voor de gun stige ontwikkeling van die gemeen schap. Zo is het namelijk ook in Nieuwland waar men de dagelijkse zorg voor het bouwen van meer wo ningen gedegen gadeslaat. Men ver wondert zich daarbij misschien over het feit dat middenstanders fraaie winkels betrekken in al even mooie straten zonder dat zij daar de aan dacht. op vestigen. De' Nieuwlander gaat dan nog wel enige tijd te ver naar het centrum van Schiedam voor zijn inkopen, maar goed, men weet het zeker: eens keert hij op zijn schreden terug. Verder is er niets, behalve dat zo'n brede straat als de Burgemeester van Haarenlaan werkt als een wind- sluis. Niet zo bijzonder die storm- elevator zult u menen, maar we geven het u te doen om op een stormachtige avond in die betonnen buurt te moe ten wachten op de verlossende komst van de auto's van vader RET. Men is versteend (van wind, kou. tocht, noem maar op) voordat het voertuig de dan nog altijd fraaie straat in komt. Waar blijven onze abri's is er al zo dikwijls geroepen. TfERHEUGD hebben de bewoners van de Burgemeester van Haaren laan naar werkzaamheden op de hoek van Burgemeester van Haarenlaan en Nieuwe Damlaan gekeken. Daar kwa men stoere mannen met betonelemen ten. Hoera, het wachthuisje van de RET kwam er en dan nog wet op zo'n goeie plaats, op de meest kille plek bij de koudste bushalte van de toch al koelbetonnen buurt. De bewoners van de buurt hebben zich eens goed gezel voor het vele glas van hun woningen. Het was toch wel een feit om te vie ren eigenlijk, in de wijk met zo weinig service zou dan eindelijk het eerste buswachthuisje worden geplaatst. TJET huisje is heel snel neergezet op die kale vlakte. Betonnen seg menten werden op elkaar gestapeld en vlot ontstond toen een fraaie com positie. Systeemiverk in die systema tische wijk is niets vreemd. Het wachthuisje volgde dan ook nauw de verrichtingen van de MuWibouw. Doch wat werd het ditmaal? Geen gerieflijk bouwwerk van Muys en de Winter voor mar rust zoekende stadgenoten? Of misschien toch wel? Ach, het is hoe men het wil bezien, van het be ton werd in een oogwenk een geval gemaakt waar een muis wel door heen kan gaan en waar de winter toch ook vrij spel heeft. De vereniging Middenstandsbedrijven- Zuid gaat alweer het eenjarig bestaan vieren. De vereniging heeft grote plan nen om met allerlei acties te komen tot meer belangstelling voor de wijk bij de Schiedamse bevolking. Over deze plannen zal maandagavond- v. orden gesproken in ,.De Goede Haven" waar tevens de jaarvergadering wordt gehouden. Naast een bespreking van de najaarsactie is er een voorstel het be stuur uit te 'breiden tot zeven personen. De Schiedamse Middenstands Centrale zal voor alle middenstanders in Schie dam een lezingscursus organiseren. De bekende heer Franc Bibo zal op 9 no vember spreken over „psychologie van de koop", op 15 januari komt hij spreken over „omgaan met kopers en klanten" en op 8 februari spreekt de beer Bi'oe Merkwaardigerwijze was dit geens-1 over: „Achter de toonbank." TWIE schetst de teleurstelling van die Schiedammers toen ze zagen dat de eerste „clochemerle" is gecreëerd in Nieuwland. Welwel, is de nood, zo hoog dat een dergelijk gebemwtje voorrang krijgt boven de noodzake lijke wachthuisjes voor buspassagiers. Hoe moet dat dan eigenlijkEr staat nu iets in de eenzaamheid waar twee buspassagiers droog kunnen blijven staan wachten op de bus tijdens regen en storm ook al bevorderen zij daar bij de belangen van toevallige voor bijgangers niet, die weieens gezien de aanwezigheid van het betonnen bouw sel andere bedoelingen kunnen krij gen. Waarom moet dat geval op dat stuk bouwland staan vragen wij ons af, waarom plaatst men deze toestel len niet in de drukke winkelstraten, bij de plantsoentjes en op het midden gedeelte van de brede straten? Welk machtig bestuursinstrument in Schie dam slaagt er wel in de bouw van deze accommodatie in Nieuwland voorrang te verschaffen voor het plaatsen van de zo begeerde abri's voor tram-buspassagiers? Een opgave van gevonden voorwer pen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 12.30 uur en 26 uur: aktentas met inhoud; schrift en ballpoint; gehoor- apparaatje in étui; rozenkrans; bril in étui; vulpen; doublé ringetje. Te Advertentie JUWELIER.HORLOGER EDELSTEENKUNDIGË fSa. LIJNBAAN 92 - ROTTERDAM I BSJ HOOFDINGANG i Irene: Zendingscommissie Gerefor meerde Kerk Filmvoorstellingen vror schoolkinderen, 14-18 uur. Chr. Sociale Belangen: Chr. Bedrijfs groepen. Centrale Ledenvergadering. Chr. Sociale Belangen: Ai gemene Foto Kling Schiedam, Bijeenkomst. 20 uur. De Goede Haven: Leid Ons in Uw Waarheid, Contactavond. 20 uur. Gereformeerd Jeugdhuis: Zendingsca techisatie. ds. K. A. Schippers spreekt 19 30 en 20.30 uur Passagetheater: Toonkunst. Concert Rotterdams Philharmoniseh Orkest o.l.v. Eduard Flipse, 20 uur. Stadhuis: Openbare vergadering jeugd- gemeenteraad. 20 uur Musis Sacrum: Filmavond Wilton. Ellenoord. 20 uur. Irene: Wijk 5 Ned. Herv. Kerk, Film avond, 20 uur. Dagblad Ro"vromer"': Schie damse redactie te' 645 54 b g.g. tel 110538 toestel 51 (b.gg. S0037) alleen voor re dactie-aangelegenheden. Agentschap: H J Troost, Aieidastraat 23, tei. 65151 (alleen .'oor klachten, ad vertenties en ab ornementen b.g.g, tciei 115588), Apotheek Van Westen dorp, Singel, Roek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alum 64666 GG en G.D.-waarschuwing 69290. (Van een onzer verslaggevers) DANKZIJ het initiatief van de Christe lijke Middenstands Vereniging in Schiedam is er nu een stichting in het leven geroepen die tot doei heeft een Christelijke Detailhandelsvakschool Be neden-Maas tot stand te brengen. Enkele laren geleden heeft de Chr. Middenstands Vereniging in Vlaardingen wel eens pogingen in die richting gedaan. Het lukte toen niet. Onlangs beeft de ver eniging in Schiedam contact gezocht met de collega's in Vlaardingen en omstreken en na veie besprekingen zijn de eerste stappen nu gedaan. Vrijdag is de rtichtingsacte de notaris Gepasseerd, zodat er nu gesproken kan worden van de „Stichting Christelijke Detailhandelsvakschool Beneden-Maas Do school zal worden geplaatst in Vlaardingen, dat meer centraal in het te bereiken gebied van toekomstige leerlingen ligt. In de stichting hebben zitting gekregen de Schiedammers F. Sterenberg en J. van der Steen jr. namens de Chr. Middenstandsvereni- gme Schiedam en verder de heer C. H L Westerveld voor de sectie Detail handel van de Ned. Chr. Beambtenbond. De Schiedamse functionarissen zijn verheugd dat het initiatief ditmaal wel kon slagen. Voor de toekomst zal getracht worden zo gauw mogelijk te komen tot het bouwen van een school. Verwacht mag worden dat Schiedam jaarlijks een tiental leerlingen zal opleveren later I mogelijk meer. Getracht zal worden de school over twee jaar te laten starten, ook al zou het dan moeten zijn in een tijdelijk gebouw. Daarom zullen dezer dagen de nodige stappen worden gedaan om bij autoriteiten en instanties in de steden langs de Waterweg en in Den Haag de nodige vergunningen en mede werking te verkrijgen. Het mitatief is een van de goede activiteiten van het verjongde bestuur van de Schiedamse vereniging. die voor de toekomst vele plannen heeft. Zo gaat het bestuur ook trachten in de komende maanden, maar in ieder geval volgend jaar meer activiteiten bij de Schiedamse middenstanders te ontwikkelen. Men denkt aan winkelweekacties of andere vormen van medewerking aan allerlei evenementen als bijvoorbeeld de vakantie feesten van de Schiedamse Gemeenschap. Het streven van de middenstandsver eniging om te komen tot een vakschool loopt parallel met de nieuwe activiteiten om bij de middenstanders meer vak kennis en begrip voor de eisen van de hedendaagse ontwikkeling bij te bren gen. De opleiding in de vakschool is te vergelijken met een opleiding aan een middelbare school, zij het dat hierbij de goede aandacht wordt besteed aan de speciale eisen die in de toekomst aan de leiders van de winkelbedrijven worden gesteld. De vakschool zal een groot winkel bedrijf zijn waar het onderwijs wordt "egeven dat direct op de praktijk wordt gericht. Zo zal een leerling bijvoorbeeld de opdracht kunnen krijgen zelfstandig een etalage te maken. Dat stimuleert zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn initiatief en zijn gevoel voor kunstzinnige mogelijkheden in het winkelbedrijf. Hij moet dan met een bon op stap om mate rialen te verwerven. Zelfstandig onder toezicht maakt hij de decors en alle hulpmaterialen. In Nederland zijn zeventien detail handels vakscholen waax-van drie prot.- chr.. namelijk in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De nieuwe school in Vlaardingen gaat dan ook in een behoefte voorzien voor de honderdduizend leer lingen op de prot.-chr. lagere scholen m het Waterweggebied: Vlaardingen. Schie dam, Maassluis, Hoek van Holland en ook in het gebied van Rotterdam, Den Briel, Delft. Dordrecht en zelfs Den1 Haag. De school moet den ook niet gezien worden als een soort huishoudschool, maar integendeel als een school voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ook het winkelbedrijf maakt momenteel: deel uit van een stormachtige ontwik-j keling en expansie. Vakbekwame lei ders zullen met een brede algemene vorming, vaktechnische opleiding en bedrijfseconomische scholing spoedig hard nodig zijn. De snelle technische en economische ontwikkeling heeft het verantwoord zaken-doen in de detailhandel radicaal gewijzigd. De detaillist ziet zich vandaag reeds geplaatst voor problemen van hoge investeringen, nieuwe verkoopmethoden, een massa-produktie van allerlei merk artikelen, een sterk verhoogde welvaart met als gevolg grote verschuivingen in het assortiment. De detaillist zal aan zijn zaak vorm moeten kunnen geven. Hij zal zijn markt moeten kunnen anaïi- seren. zijn verkoop en zijn reclame moe ten kunnen plannen, zijn personeel moeten kunnen leiden. In. toenemende mate zal de aspirant- ondernemer gebruikmaken van de kr •- dietmogeiijkheden zoals neergelegd in de Middenstandskredietbeschikking Alge meen Waarborgfonds voor de Midden stand. Bijzondere Waarborgfondsen. Ned. Middenstandsbank). De Overheid en ook de publiekrechtelijke bednjfslicha- men is bereid voor jonge capabele ondernemers zich garant te stellen. Thans reeds is het gebrek aan jorige capabele ondernemers m de detailhandel voelbaar. De detailhandelsvakschool is een vierjarige school, voornamelijk aan sluitend op het lager onderwijs of op één jaar U.L.O.-onderwijs. In het bevragen bij de vinders: ring met sleutels, T. Neuschwanger, Nic Beetsstraat 42b; stofbril, J, E. Rei- nerse, v. Oldenbarneveltstraat 112: zonnebril, Landsbergen, Damlaan 35- ring met sleutels, J. H. B. Melchers, van Oldenbarneveltstraat 95; verrekij- ker in étui, Kruit, IJsselmondese- straat 84; portemonnee met inhoud, D. Flapper, Edisonstraat 25b; leger- tas met inhoud, J. v. Asten, Rotter- damsedijk 309a; zilveren armbandhor loge, mevr. Gundiach. Ploegstraat 34; bedrag aan geld, G. Weijdenes, Harg- smgel 23, Kethel; jongensbroek. Kor- teland, v, Hogendorpstr. 47; damesre genjas. Lulkes, Hoogstraat 61; bad pak. v. d. Heiden. Lekstraat 53a' zwempak met handdoek, J. H W Mulder, Wilhelminastraat 6; blauwe autostep, Anneveld, Mgr. Nolenslaan 748; poppenwagen, v. d. Brugge Schaepmansingel 72; speelgoedbeestje! Le Blanche, v. Beverenstraat 17; zil veren schakelarmband. Prof. Treub- laan 2. De politie heeft gisteren de Rotterdam se schilder J. M. F. aangehouden die ervan verdacht wordt op 18 september, een bromfiets op de Nieuwe Haven té hebben ontvreemd. Hij zou de brom mer m Rotterdam voor een bedrag van ƒ25 hebben gekocht. De heer J. B. van H. vermist zijn brommer, die hij op slot voor zijn wo ning aan de Rotterdamsedijk had neer gezet. Onbekenden hebben aan de auto van de heer C. O. die voor zijn woning in de Idenburgstraat stond Soparkeerd. voor 75 schade toegebracht. Rij heb ben met een scherp voorwerp de wagen bekrast. Mej. J. M. L. H. is haar fiets kwijt die zij in de gemeenschappelijke kelder van haar woning aan de Burgem. van Haarenlaan had neergezet. vierde leerjaar zullen de leerlingen'# De directeur van het P. en T.-kantoor -1"-<--- te Schiedam maakt bekend, dat. ingaan de 2 oktober aan de Mgr, Noienslaan 414/416 een bijpost- en telegraafkantoor zal worden opengesteld. De postloket- ten m het Wijkgebouw aan het Dr. Wi- bautplein zullen met ingang van die dag worden gesloten. De Schiedamse afdeling van „Draagt Elkanders Lasten" (DEL) verzocht ons te melden dat de secretaris, de heer I. J. Hageslein, is verhuisd van de Van Ostadelaan 34 a naar de Dr. Boslaan 37. De afdeling Schiedam van de Nat. Chr. Geheelonthouders Vereniging zal op dinsdagavond 10 oktober de 71ste pro- pagandajaarvergadering houden in ge bouw Christelijk Sociale Belangen. Spreker is als vanouds de heer A. de Weger. Na de pauze treedt het Schie damse accordeonensemble Klavar Ac cordeon Vereniging op. In de Bethelkerk aan de Nieuwe Maas straat zal zondagavond een liturgische Vesperdienst worden gehouden. Voor ganger is ds. J. G. Jansen Ned. Herv. predikant te Schiedam. De Cantorij van de Bethelkerk zal onder leiding van Jan van der Tak de liturgische ge zangen en koorwerken doen horen. Or ganist is de heer J. van Zon. Aanvang vijf ut». één dag per week praktisch werken (stagei m verschillende wmkelbedrij-1 ven. Indien de detailhandelsvakschool zich uitbreidt tot een zesjarige school1 «part-time onderwijsl. zal deze stage-j regeling in het vierde leerjaar mogelijk' kunnen vervallen Het lesrooster omvat voor de toekom stige school o.a. talen, boekhouden, bedrijfsleer, rechtskennis, maatschappij leer, creatief technische arbeid, esthetica, reclame, warenkennis, machineschrijven, etaleren, verkoopkunde. Er worden ten minste twee talen onderwezen, naar keuze kan een dorde taal worden bij gevoegd. Hoewel de leden van het stichtings bestuur in de komende maanden tal van administratieve en organisatorische moei lijkheden moeten gaan overwinnen is het wel prettig als het bestuur weet welke belangstelling er voor eventuele deel name aan de school over twee, drie jaar bestaat. Daarvoor kan men zich in Schie dam om inlichtingen wenden tot de heer C. H. L. Westerveld, Burg. v. Haaren laan 997. Dinsdagmorgen heeft een 900 tons- tanker van de Transportonderne ming Lijto te Rotterdam op de Nieuwe Maas het gemeerd liggende m.s. Tele graaf XVIII (436 ton) van de rederij H. Braakman en Co. geraamd. De tanker was plotseling in een mistbank terecht gekomen, liep uit zijn roer en voer aan bakboord onder het berghout tegen de Telegraaf op. Een aanzienlijke ravage ontstond. De tanker kon weliswaar, met aanzienlijk beschadigde voorsteven zijn. reis naar Amsterdam voortzetten, maar de Telegraaf XVIII liep aan bakboord een gat op onder de waterlijn ter hoogte van de machinekamer en achterste ruim. De dekplaten bij de brug waren opgebold, een van de zware remmingspalen bij de Maaskade (Noordereiland) is vernield. Het achterschip verdween onder water onmiddellijk na de botsing en bleef op de rivierbodem rusten. Het schip bleef drij ven op de waterdichte schotten. Ber gingsvaartuigen kregen het schip in de loop van de ochtend weer boven water. Men loste met man en macht de lading, bestaande uit 295 balen wol en 28 balen kruiderijen. Het schip is vervolgens naar een werf verhaald. DE officier van justitie bij de Rotter damse rechtbank heeft tien maanden gevangenisstraf geëist tegen de 58-jarige boekhandelaar-colporteur P. L. P., die, zich uitgevend voor predikant, tal van mensen zou hebben bewogen tot het schenken van giften voor de aankoop van boeken, die P. voorgaf te versprei den in ziekenhuizen en sanatoria. Vijf en zeventig procent van de bijdragen zou P. te eigen bate hebben gebruikt. De administratie, die P, van zijn bedrijf voerde, was, aldus de president van de rechtbank, prachtig in orde maar vals. Verdachte zou steeds het volle be drag van een schenking hebben geboekt, maar slechts een klein deel daarvan wer kelijk in de aankoop van boeken hebben gestoken. Daarbij zouden de boeken, die hij distribueerde en die hij voor een groot gedeelte bij tweedehandsboekhandelaars betrok, voor de ziekenhuizen en sanato ria van nul en gener waarde zijn ge weest. Er waren erbij met titels als ..Bijdragen tot de kennis van de hout bouw in Suriname", 7EEDACHTE legitimeerde zich als pre- dikant met zijn paspoort en een pam flet, waarop zijn naam voorkwam. Tij dens bet verhoor kwam naar voren, dat verdachte inderdaad een opleiding had gehad tot hulpprediker, maar nimmer tot het ambt van predikant is toegelaten, In 1954 werd hij eveneens voor op lichting vervolgd en veroordeeld. De officier van justitie betreurde het dat verdachte het verband niet ziet tussen zijn bedrïegelijke kunstgrepen en.- de, courtage, waarop hij als corporteur recht meende te hebben. Onder de valse hoe danigheid van predikant heeft P. onder het mom van weldadigheid de goege meente geld uit de zak geklopt, aldus het O.M.. De officier van justitie zag geen aanleiding tot het vragen van een ge combineerde straf en kwam tot een eis van tien maanden met aftrek en onttrek king aan het verkeer van P.'s administra tie. De raadsvrouwe, mevrouw mr. G. van Iersel-Kooiman, wees erop dat haar cliënt door nood gedwongen in 1954 op nieuw is gaan colporteren en de in komsten, die hij daarin vond uitsluitend heeft gebruikt voor het onderhoud van zijn gezin. Verbaasd hebben vele Schiedammers dinsdagmiddag gezien hoe een brandende auto over de Broersvest in de richting van de Lange Kerkstraat reed. Grote rookwolken kwamen uit de achterbank, maar de bestuurster, een vrouwelijke arts F, S. bemerkte niets van het onheil. Toeer. een der voorbijgangers haar op het onraad_ wilde attenderen doordat hij voor de rijdende auto sprong werd zij zelfs eerst boos. Zij wilde doorrijden, maar bij de afgeknotte molen kwam het voertuig tot stilstand. De brandweer heeft het brandje ge blust, maar het ongeval veroorzaakte zo veel consternatie en belangstelling dat het_ intensieve verkeer op dit drukke kruispunt ernstig werd gestagneerd. Omstanders blusten de brand met een scbuimblusapparaat uit een bus van de R.E.T. De brandweer heeft zich later nog beziggehouden met het nablussings- :lan 9e wagen werd een schade van 200 toegebracht. De brand is ontstaan door een lek in de benzineleiding. de Glasindustrie Pieterman NV iubUarisre™ Waren dmsdaS drie zilvereri Dinsdag was het 25 jaar geleden, da* de heer W. Posthoorn bij het bedrijf in terli hÜf wS l£erling-glas-in-loo'dzet- ter, de heer W. Huyzer als leerling. sJasslijper en de heer J. den Braver als jongste bediende. eravei ais De drie jubilarissen werden dinsdag voor zover ze gehuwd zijn. met hun JanTeThfS ónderen in de kantine gen bedrijf door de directie ontvan- „•E^V'w0?' de directie werd opgemerkt byzonder verheugend, dat alle r^, v^JU ,riSS?n zich m deze 25 ja- ren hadden laten kennen als zeer ijveri ge en goede vakmensen. De heer Posthoorn is opgeklommen tnf 'l:oo/ma"-Sjassnijder, de héér Huvzer tot chef-controleur en de heer Den Bra- Y"- ':.ie alle afdelingen in het bedrijf heeft doorlopen, hoopt over enkele jaren chef van de technische dienst te wor- waarJoe hij de laatste jaren met goed gevolg de avond-H.T.S. bezoekt. Lr zijn nu bij Pieterman van de 180 werknemers 53. die meer dan 12 en acht die meer dan 25 dienstjaren hebben. De bijeenkomst, waarin aan de drie jubuarissen cadeaux werden overhan digd door directie en personeels-verte- genwoordigers, eindigde met een alge mene receptie, waarbij het gehele per- soneel gelegenheid kreeg de jubilarissen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1