Schiedamse bevolking toont eenzelfde beeld ■mhEBBBI I EbHI l m b A. J. KretMen moet werken in de cultuur GRATIS GESCHENK 12.96 1.75 1.96 PÏTO71 PANTER YFC-president Engstrom met pakkende Boodschap Openbare sloperij aan auto's niet toegestaan „Spijtkopers" comforen kunnen weer liuren f139.-! 1 1 Rapport „De Trek uit Rotterdam" -ii dr SENORITAS Rotterdamse li li Sommigen vinden stad niet erg aantrekkelijk Boeiende lezing voor N.C.V.B. NOVIB- Schiedam doet beroep op bevolking Groot gehoor in Rehobothkerk Vijf maal boete voor vijf auto's Classificeerders in gevaar: Baas werd beboet Mogelijkheid vanaf 1 oktober GRANT 41 li 'n het hetende rode V>^ D nE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1961 Vergelijking RENAISSANCE (Bij aankoop vanaf 5. ter gelegenheid van de heropening van ons sterk vergrote filiaal. EXTRA AANBIEDING HO'GENDpRPtAAN 79 Hoogstraat 210-212 nndaag.... en morgen dagelijks Burgerlijke stand PRIJS VERENIGINGEN ZE ZIJN ER Interessant Persoonlijk In de sloot Aanvaarding Rook waar U ook bent* permanent Dijckhoff is jarig! CADEAU OP EEN BRADFORD KOSTUUM 3f! f Éi' lij if ff •ii Aaiierten.il* Mogelijk herkent U dit opschrift nog van het vorige jaar en heeft U ook geprofiteerd van deze aanbiedingen. Precies op dezelfde dag... ais een jaar geleden, herhaalden wij deze stunt. Want ook dit jaar hebben wi| in de eerste negen maanden méér, veel meer verkocht dan begroot was I Misschien ligt dat wei voor de hand, want steeds meer Rotter dammers weten uit ondervin ding dat onze sortering groot is, de kwaliteiten verantwoord en de prijzen beduidend lager lijn dan wéér ook. Maar méér verkopen wil zeggen lagere kosten en bij lagere kos ten verwacht U van ons maar één ding.nóg lagere prijzen. Want daarom koopt U toch bij ons, het geld groeit U toch ook niet op de rug Wij garanderen de kwaliteiten en geven U de grootst moge lijke service (elk artikel kunt U tinnen vijf dagen terug brtngen en U krijgt zonder meer Uw geld terug) en de prijzen kunt U zelf iedere dag opnieuw beoordelen. SO.009 gulden gaat er deze maand van onze prijzen af. In vijftig aanbiedingen zult U zien wat dat betekent. Vrijdagavond vindt U in Uw krant nieuwe speciale aanbie dingen en Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop. En ook U kunt Uw deel krij ger» van deze 50.000 gulden... U en él onze klanten. (Van een onzer redacteuren) UIT het rapport „De Trek uit Rot- terdam" (waarover men elders ook iets kan lezen) blijkt dat in 1959 het vertrekoverschot uit de Maasstad zelfs het geboorte-overschot overtrof. Het aantal inwoners van Rotterdam daalde toe n van 731.047 tot 729.852. Tegenover 19.955 mensen, die van el ders kwamen stonden er 27.885 die de stad verlieten. Veel wordt begrijpelijk, als men de cijfers van Rotterdam vergelijkt metde va" Rotterdam vergelijkt met de meenten. Schiedam toont eenzelfde beeld amLmaar VJaardingen. Maas sluis, Ehoon, Canelle aan de asset cn Jwriïi ?.?irtUeaal. gevcn ectt geheel an- a! falK5veri(K,P' wal>t daar neemt de bfevolking door vestiging van perso nen van elders juist aanzienlijk toe. Bij dit alles moet worden opge merkt dat de situatie ten aanzien van de gemeente Poortugaal niet anders dan vertekend kan worden weergege ven, gezien het feit dat op Poortu- gaais gebied een deel van de Hoog- vhetse wijk Meeuwenplaat enkele duizenden Rotterdammers wonen. Dit gebied wordt later Rotterdam. Men zou dus kunnen constateren, dat er een trek is van de stad Rotterdam naar industriegemeenten langs de Nieu we Waterweg die voor ieder zeer be grijpelijk is. Belangrijk is echter, dat het gehele Waterweg-gebied een zij het gering vertrekoverschot heeft, dat echter ruimschoots wordt gecompen seerd door een geboorteoverschot. Maar dit vertrekoverschot geeft de! rapporteurs aanleiding wat dieper op! dit verschijnsel en op de motieven die j tot du verschijnsel leiden in te gaan. De rapporteurs vergelijken de periode I van 1950 tot 1959 niet de periode van 1920 tot 1929, constaterend dat beide pe-i rioden worden gekenmerkt door een hoogconjunctuur. Tussen 1920 cn 1929 j had men voor wat betreft Rotterdam een volkomen tegenovergesteld verloop: In die jaren groeide Rotterdam juist heel hard, Natuurlijk dient men hierbij meteen KONDEN zve onlangs u deelgenoot maken- van tekenen van een re naissance in Schiedam, het wordt bin nenkort zo dat v-w kronikeur zelfs met vreugde kan mededelen dat de laat ste Schiedammer van het zo kenmer kende pessimisme is afgeschreven van de lijst van defaitisten. Heus, zo ver komt het. U kent het wel, vroeger hadden we vele stadgenoten die meenden dat niets zou slagen. Daar om wordt er ook. niets gedaan in Schiedam. Daarom verdwenen ook ve le verenigingen uit het gezichtsveld (Van een onzer verslaggevers) ALS laatste van de drie Vlaarding- se afdelingen van de Nederland se Christen Vrouwenbond heeft de afdeling Centrum haar openingsver- gadering gehouden in het Roode Krnisgebonw aan de Emmastraat, Tij- Aduertentie NO-IKON DESSIN-SHIRT, normaal 15.90 MODERNE ANKLETS, normaal 2.95 TEN CATE NYLONS Enssagetheater: Toonkunst, Concert wtterdains Philharmomsch Orkest o.l.v. MUard Fhpse, 20 uur. Stadhuis: Openbare vergadering jeugd- Kraeenteraad, ?0 uur ®usis Sacrum: Filmavond Wilton tijenoord. 20 uur. I«ne: Wijk 5 Ned. Herv. Kerk. Film end. 20 uur. Irene,- Chr. Toneelgroep ..Het Zuiden", toneelavond. 20 uur. Dam 30: Oud-Katholieke Mannenver- !n®ng „De Poorters", Contactavond, 20 Uur Wijkcentrum Nieuwland; Grafische Bond, "Vergari^rine, 20 uu». Dagblad „De Rotterdammer": Schie- jwnse redactie tel 64154 b.g.g. tel. 115588 P'cl 51 fh e.a. 80037) alleen voor redac t-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat '-tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- [trtenties en abonnementen b.g.g. teief. t'oSRS), „Apotheek Van Westendorp, Singel, hoek twmastraat. ■«langrijke telefoonnummers: Brand- •jarm 69123. Politie-alarm 6466S GG en dens deze vergadering, die zeer goed werd bezocht hield de hervormde predikant, ds. A. J. Kret uit Leiden, een toespraak over het onderwerp: „Christendom en Cultuur als opvoe dingsproblemen?" Ds. Kret legde in zijn toespraak de vinger op een plek waar de ontkers tening begonnen is, waarbij hij zei, dat de mensen over bet algemeen vaak te eenzijdig zijn. Hij sprak over de zondeval (Genesis 3 vers 21: „En de Heere God maak te voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en trok ze hun aan". De aarde is een weerbarstig geheel ge worden. die doornen en distels met zich meebrengt. Dat mogen we niet oppervlakkig noemen, aldus ds. Kret. Men dient werkzaam te zijn in de cultuur. Er zijn echter te weinig mo gelijkheden om op te groeien. De tjakans zijn ook bij ons wat ver zet, we zijn wat meer doordrongen ge raakt; we kunnen het niet zo simpel zien. Ds. Kret zei. dat opvoeden niet De mensheid is het enige onderdeel, dat niet gemaakt is, maar geschapen. De Schrift laat deze aarde niet los, het is het symbool van Zijn liefde, de verpakking van het heil. De aarde is geen woestijn, zij is de verpakking van de gunst van God. De mens mag het leven versieren, daarmede vreugde te scheppen in het leven. Na de pauze beantwoordde ds. Kret enkele vragen. De vergadering stond onder leiding van mevrouw T. Aalbers- berg-van Boven. Het bestuur heeft be sloten om dit seizoen alle vergaderin gen te houden m het Roode Kruisge- bouw. In de week van 23 tot 29 oktober zal Nederland weer worden opgeroepen om een bijdrage te geven voor de Wereld- campagne tegen de honger, de zoge naamde Anti-Honger-Actie. De actie heeft verleden jaar in Schiedam een zeer bevredigend resultaat gehad. Het resultaat wettigt de verwachting dat ook dit jaar Schiedam een goed figuur Zeil slaan. Het NOVIB-comité Schiedam doet een beroep op de Schiedammers zich van hun beste zijde te laten zien en mild te schenken. Ook vraagt het comité da mes en heren die willen helpen, of met de bus of met een lijst, bij de geld inzameling Eventuele opgaven daarvoor kunnen worden gedaan bij mevrouw Lands meer Burg. van Haarenlaan 1368, te- lef. 64341, mevrouw Verkerk. Rembrandt- laan 99b. telef. 67738 en bij de heer J. van Heerde. Rembrandtlaan 97a. telef. S9051 GD.- waarschuwing 69290. SCHIEDAM. Gebpren: Robert C. z.v. H E. Gotmk en K. J. de Haan: Petra d.v. A H Hoogstad en M. Storm. Overleden: M. J. van Hattem 58 jr.; W. van der Linden 8B jr.: F. T. H Otterman 76 jr. SCHIEDAM, Geboren: Anthonius z.v. P. de Bruin en J. van der Moer: Hendricus B. z.v. A. F. in 't Veld en W. P. van der Knaap; Cornelia M. d.v. C. Hijmans en K. M. Driessen. Overleden: M. van Stijn. 83 jr. wed. van W. Zwamborn: J. Smit. 57 jr.; J. H. Pil, 60 jr.; J. Rodenburg. 84 jr. wed. van A. Verkade. In Schiedam-Oost is op 20 december een Schiedamse dame een blauwe handtas verloren. In de tas bevonden zich een portemonnaie. inhoudend^ 35,—. een effect op naam van de „American Enka" ter waarde van 1000.- en een enveloppe met fi"0. De politie geeft over dit bericht geen nadere bijzonderheden. maar nu is het dan zo dat men het ontwaken van de krachten voor de bloei van een nieuwe renaissance op vrijetijdsbesteding in onze stad kan bespeuren. Ook uit de kringen van de Schiedamse middenstanders vernemen we nu dat er toch meer moet wor den gedaan om belangstelling voor Schiedam te wekken. Reuzengetailerc van aantallen touristen worden ge noemd als resultaten van mogelijke acties van die middenstanders. Bra vo, volgend jaar kan er heel wat ge beuren, mits men uiteraard in de ko mende wintermaanden tot voorberei dende activiteiten en besprekingen gaat komen. DIE sluimerende activiteiten in Schiedam zouden eigenlijk gesti muleerd moeten worden. Dat kan heel best en het effect zou zijn dat Schie dam. in elk opzicht een dynamische stad zou worden. Misschien zou de Schiedamse Gemeenschap die activi teit kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door het instellen van allerlei prijzen voor prijzenswaardige daden. Zo zou men een prijs kunnen beschikbaar de belangen van de stad Schiedam stellen voor het bedrijf dat het meest dïend. We hebben al een kandidaat als we denken aan de prettige mede- (o.a. in cultureel opzichtheeft ge werking die dat bedrijf voor de instru- gegeven. (Overigens is het gironum mer van de penningmeester van het kort voor de aankoop van de nieuwe instrumenten nog steeds niet is weg- actiecomite 404041, aangezien het te mentenactie van Harpe Davids heeft gewerkt). NA de bearijven gaat men denken aan de stuivende activiteiten der verenigingen. Maak een jaarlijkse prijs voor die vereniging in onze stad, die op de beste, mooiste en mest zin volle wijze onze stad heeft gediend of vrtegenwoordigd. Goed zo, de prij zen worden ui tbereikt tijdens een jaarlijks festijn in het Passagetheater. Er zal meer belahgstelling zijn dan de povere 942 plaatsen kunnen bevat ten in ons enige theater. Aan het programma werken mee Schiedamse artisten, er zijn er voldoende, ook al zouden we het met de zangers, humo risten, musici e.d. moeten doendie nu rond de microfoon en de apparatuur van Hilversum verblijven. BIJNA waren we het belangrijkste nog vergeten. Daarom vertellen we met spoed dat er dan ook een wis- selprijs of titel voor de Schiedam mer van het Jaar" moet komen. Ja, wij hebben geen Fanny Blankers- Koen, geen dr. Max Euwe en ook geen Grê Brouwenstijn, maar we hebben tal van actieve stadgenoten die vanwege hun enthousiaste werk voor Schiedam en voor de gemeen schap met zulk een titel of prijs zou de activiteiten in onze stad bevorde- den kunnen worden geëerd. Dat kan ren, het kan het leven van- hardwer kende funcitonarissen veraangena men, er kan meer sfeer in de stad worden gebracht. Dat lijkt ons alles zins de moeite waard het geheel eens te overdenken te constateren, dat voor Rotterdam en voor het Waterweg-gebied deze perioden moeilijk vergelijkbaar zijn, want in 1920 —1929 dacht niemand aan een ontwik keling van Botlek en Europoort zoals nu en bleef de gehele conjuncturele ac tiviteit geconcentreerd rond de Rotter damse havens Inmiddels zijn de rapporteurs bij hun onderzoek en bij ondervraging van een groot aantal uit Rotterdam vertrokke nen op interessante motieven gestuit. 35,7 Proeent van de ondervraagden gaf als reden voor het vertrek op, dat men elders zijn werkkring had en zich in de plaats van zijn werk ging ves tigen. maar 33 procent zeide, te zijn vertrokken omdat er te Rotterdam geen of geen geschikte woning kon worden gevonden. Van de overigen is ruim acht procent uiteraard meest vrouwen verhuisd in verband met een huwelijk elders, vijf procent ver huisde om gezondsheidsredenen en ten slotte is ruim 17 procent verhuisd om allerlei persoonlijke redenen, die met de eerder genoemde geen verband houden. Interessant is ook de ruim zeventien procent, die is verhuisd om allerlei per soonlijke redenen. Hierbij ontmoet men motieven als: te druk en te lawaaierig, ongezellig, te weinig recreatiemogelijk heden. In deze groep zal men de echte forenzen aantreffen: zij, die in Rotter dam hun werk hebben, maar om rede nen van persoonlijke voorkeur gingen wonen in een gemeente met veel groen, rust. of parkaanleg. in een gemeente die bepaalde dmgen op cultureel gebied kan bieden, die Rotterdam mist. Een dergelijke forenzengroep is al- ti|d kenmerkend geweest voor iedere grote stad en begrijpelijk is ook, dat zij merendeels is samengesteld uit lei dinggevenden en uit het hogere en middelbare personeel. Belangrijk is, dat uit de cijfers van het rapport blijkt, dat het vooral de ar beidersbevolking is, die zich in Rotter dam het meest thuis gevoelt en die voor zover zij gedwongen was door woning- perikelen of anderszins naar elders te verhuizen, graag er in zou willen terug keren. (A,dvertentie) Onbetwist de populairste in deze prijsklasse..al jaren lang! (Van een onzer verslaggevers) „BEZITTINGEN in Christus". Dat was het thema van de boodschap van de president van Youth for Christ-International, de Amerikaan dr. Ted. W. Engstrom, die woensdag avond in de bijna geheel gevulde Re hobothkerk aan de Billitonlaan te Vlaardingen bracht. Deze boodschap die met grote aandacht werd beluis terd, wfrd vertaald door de Bussum- se evangelist Jaap van Heiningen, die niet alleen in woorden, maar ook in gebaren de echo van de president was. Nadat dr. Engstrom verteld had hoe Youth for Christ in andere lan den werkt hij bezocht dit jaar vele van deze landen merkte hij op, dat OPENBARE WERKPLAATSEN of slo perijen aan auto's kunnen zonder toestemming van het gemeentebestuur niet worde» getolereerd in Schiedam. Tot die uitspraak kwam de officier van justitie mr. H. van Moorse! bij het kan tongerecht te Schiedam woensdag nadat hij het optreden van de Schiedammer S. had gehekeld. Deze stond onlangs voor bet kantongerecht terecht omdat bij op een open plek bij Verbrande Erven, Achter de Teerstoof achter het Zakken dragershuisje een aantal auto's zou heb ben laten staan voor verkoop en repa ratie. Verdachte had toen gesteld dat de auto's die in de papieren vermeld stonden met van hem .varen. Hij had wel auto's en die hadden ook wel op bedoelde plaats gestaan, maar de po litieagenten zouden verkeerde auto's hebben genoteerd. Deze andere voer tuigen zouden van een andere Schie dammer zijn geweest. Woensdag kwamen de verbalisanten T. J. C H. en J. F. H. T. Uit de pa pieren bleek dat verdachte S. bij de Ka mer van Koophandel stond ingeschre ven met de compagnon, die beheerder zou zijn van de genoteerde auto's. De De heer G. G. deed aangifte van ver missing van het fietsje van zijn tien jarig zoontje, dat onbeheerd in. de Vliegenstraat te Schiedam had ge staan. Niet altijd houden de arbeiders op de scheepswerven rekenmg met de om vangrijke lijst van veiligheidsvoor schriften die er zijn. Als er een onge luk gebeurt weet men het wel. Dan is de arbeider het slachtoffer en de op drachtgever-baas wordt verantwoorde lijk gesteld. Soms treedt de Arbeidsinspectie op voordat er ongelukken zijn gebeurd. Dat was het geval met de classificeer ders die bij de heer W. D. van Z. uit IJmuiden in dienst zijn. Zij zaten op een plank, die op een hoogte van zes meter buitenboord aan een motortanker bij Wilton Fijenoord m Schiedam hing. „Gevaar, de mensen kunnen m het water vallen" zei de officier van justi tie woensdag en hij memoreerde de reeks van mogelijke veiligheidsmaatre gelen, als het hangen van veiligheids netten e.d., die genomen hadden kunnen worden. De heev-Z. stelde dat hij eerst op een ander schip had moeten zijn en toen had het personeel het werk al aan vaard. De kantonrechter bleef bij de verant woordelijkheid van de werkgever. Hij gaf de raad om in het vervolg enkele stellen voor de te nemen veiligheids bazen schriftelijk verantwoordelijk te maatregelen. De boete bedroeg ditmaal dertig gulden of zes dagen hechtenis. politiemannen verklaarden dat de bei de firmanten inderdaad op de straat de auto's tentoonstelden of ze repareerden. „Het wordt een wantoestand als we van de straat een openbare garage of werkplaats gaan maken", zei de officier nog en de kantonrechter deelde bij ver stek voor vijf geparkeerde auto's vijf maal twaalf gulden boete uit. Een lange colonne van zware zandauto's heeft op 7 juni een bezoek gebracht aan het landelijke Kethel. Dat gebeurt ove rigens dagelijks, maar op die zevende juni 's middags om tien over half twee reden de zware wagens over de Harg- smgel waarbij er zo weinig ruimte op de weg overbleef dat een wielrijder in de sloot is geduwd. Getuigen hebben aan de politie ver teld dat de wielrijder door de laatste zandauto zou zijn geraakt. Voor de kan tonrechter ontkende verdachte dat hij een wielrijder zou hebben gezien. „Ik moest uit het raampje kijken om goed te kunnen rijden, het was er zo smal, de wielen van de auto hin gen boven de sloot, er was geen wiel rijder. misschien heeft een ander hem geraakt", meende de 29-jarige Hage naar D. de R. De kantonrechter acht te de getuigenverklaringen getrouw ge noeg, hij vonniste 35 of zeven da gen hechtenis. de arbeid onder de teenagers een be langrijke plaats inneemt m het Y.F.C.- werk en dat deze bijzonder veel be langstelling voor de blijde boodschap van de verlossing door het bloed van Jezus Chirstus tonen Als bezittingen van de gelovige in Christus noemde dr. Engstrom vrede, blijdschap, eeuwig leven, liefde, dezelf de Vader als van Christus. In een ho tel in Amerika had hij twee zakenmen sen horen zeggen, dat zij alles hadden wat hun hart begeerde, maar dat zij toch eigenlijk geen vrede in hun hart hadden Door Jezus kunt u dat wel krijgen, was het antwoord, dat hij hen gaf. Zoudt u geen vrede en geen blijd schap willen hebben?, zo vroeg hij aan zijn toehoorders. Weet dan, dat Jezus u dat kan schenken. En zoudt u geen eeuwig leven willen hebben in tegen stelling tot de dood, de eenzaamheid en de hel? Besef dat Jezus u Zijn le ven wil schenken, het leven van Hem. Tenslotte, wilt u niet dezelfde Vader hebben als Jezus heeft? Door het ge loof in zijn verzoenend sterven kunt u die Vader tot uw Vader noemen, riep dr. Engstrom uit. De president van Y.F.C.-interna tiomi stelde nadrukkelijk, dat als men Chris tus niet aangenomen heeft, God een maal rechter zal zijn. geloof echter, dat Jezus u lief heeft en dat hij daarom stierf. Wilt u de liefde aanvaarden van Hem, die tot zijn discipelen gezegd heeft „Ik vaar op tot mijn Vader en uw Va der. Grijp zijn liefde en neem het ge schenk, Jezus, aan! Op de uitnodiging om Gods liefde te aanvaarden gingen verscheidene jongeren in. Aan deze avond werkten mee de or ganist Gerrit van Eerse], de trom pettist Jaap van Haften, de zingende zusjes Elly en Frannie Faassen en de zangleider John Davidson, die op voor treffelijke wijze de door Gernt van Eerssel op het nieuwe orgel begeleid de samenzang dirigeerde. Bijzon-der mooi klonk de fantasie voor orgel en trompet over het bekende gezang „Blijf bij mij Heer". Na afloop van deze bijzondere rally verzamelden zich buiten het kerkgebouw verschillende groepjes, die de door dr. Ted Engstrom gebrachte boodschap uit voerig bespraken. Maandag en dinsdag komt ds. Jan Gravendeel uit Genk weer naar Vlaardingen. Hij zal spre ken in de Julianaschool aan de Juliana- singel. Beide avonden beginnen om acht uur. Ds. Gravendeel brengt een door een goudsmid vervaardigde af beelding van de tabernakel mee en aan de hand daarvan zal hij een uitleg geven over de betekenis daarvan. ,E laatste tien jaar hebben belangrijk dan er zich vestigden. Dit overigens wel bekende feit is voor de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Rotter dam aanleiding geweest een rapport op te stellen, waarin een analyse der ver- trekcijfers en de resultaten van een onderzoek naar de motieven der ver- trekkenden is neergelegd. Het rapport vormt een treffende illustratie van de nog altijd nijpende woningnood in de Maasstad. Ee'n derde van allen, die Rotterdam in 1959 verlieten deed dit omdat er voor hen in deze stad, die toch zoveel fraaie nieuwe wijken doet ver rijzen, geen geschikte woning was te vinden. Met zekerheid kan namelijk worden aangenomen dat dit getal der door de woningnood getroffenen moet worden vermeerderd met de duizenden die binnen Rotterdam onder allerlei moeilijke omstandigheden nog op een woning wachten, de velen, die door financiële omstandigheden niet in staat zijn Rotterdam de rug toe te keren, maar die dit, als zij konden, wei graag zouden willen. 5* "VJU enkele treffende cijfers rnt het !l Rotterdamse rapport, dat de naam „De Trek uit Rotterdam" draagt. In 1959 verlieten 27.885 mensen de Maasstad. Ruim een derde van dit aantal had elders een werkkring, 8 pet. ging elders in het huwelijk treden, 5 pet. moest om medische redenen verhuizen, ruim. 17 pet. verliet Rotterdam om persoonlijke rede- tienen. Alle anderen, een derde van het totaal, ging weg, gedwongen door de woningnood en zou graag weer terug keren. als er voor heu (zie boven) maar een geschikte woning zou zijn. Tal van individuelen en gezinnen werden geënqueteerd door de samenstellers van het rapport. En dat het vertrek in zeer vele gevallen als een noodsprong moest worden gezien, blijkt ook wel uit d«, volgende cijfers: Van degenen, die woningperikelen als vertrekreden opga ven woonde 42,8 pet. in bij verwanten; 30,6 pet. bij vreemden, terwijl 1,2 pet. in het geheel geen woning had, maar ver bleef in een woonboot, woonwagen of tuinhuisje HET staat wel vast dat het rapport van Rotterdam, dat vrij uniek is in ons land. voor de mensen, die de verantwoor delijkheid dragen voor het woning toewijzingsbeleid. zeer interessante lec tuur is. Vele details, die fel spreken, staan ook in het stuk. Zo werd een hoofdstuk gevuld met voorbeelden van ontvangen antwoorden. Hoewel deze voorbeelden natuurlijk niet bepalend zijn voor alle ontvangen antwoorden en voor de resultaten van het gehele onderzoek, zijn zij belangrijk, vooral door de bitterheid, die er uit spreekt als de woningnood reden tot verhuizing was. Gedwongen gezinsscheiding, exorbitant hoge kosten door wonen op gemeubileerde kamers, wrijving met hoofdbewoners, omdat het oorspronkelijk uit twee per sonen bestaande gezin zich inmiddels heeft uitgebreid, het zijn alle bijzonder trieste feiten, die in vele gevallen er toe hebben geleid, dat een in Rotterdam werkend gezinshoofd een goed betaalde betrekking moest opgeven, teneinde het eigen gezinsleven te redden (Van een onzer verslaggevers) „Spijtkopers" van gascomforen der gemeente Schiedam kunnen deze toestellen aan de gemeente terugver kopen, aldus de strekking van een communiqué dat B. en W. van Schie dam ons deden verstrekken. Zoals he kend, is de kwestie van de gascom foren in de laatstgehouden gemeen teraadsvergadering uitvoerig aan de orde geweest. In die vergadering heeft wethouder mr. M. J. 3VL van Kinderen toegezegd dat de mogelykheid voor ..spijtkopers" zou komen om de toestellen, die zij in eigendom hebben verworven, weer in huur te nemen. Hij stelde een mede deling in het vooruitzicht, die nu dus is gevolgd. Wel voegde de wethouder Advertentien eraan toe dat op de duur geleidelijke afschaffing van deze wijze van ver huur zeker is. maar daarvoor zijn nog geen tijdsbepalingen gemaakt. De mededeling van B. en W. luidt als volgt: „De huurders van gaskomforen »van de Gasfabriek zijn in de afgelo pen maanden m de gelegenheid ge steld de door hen gehuurde toestellen in eigendom te verkrijgen. Zeer ve len hebben hiervan gebruik gemaakt „Mochten er echter onder degenen, die hun toestellen hebben aangekocht, zich personen bevinden, die er spijt van hebben, dat zij tot deze aankoop zijn overgegaan, dan bestaat voor hen de mogelijkheid de koop ongedaan te maken. Zij kunnen zich vervoegen aan' het hoofdkantoor van de Gasfabriek, waarna de kosten van aankoop zuiie.i worden teruggegeven en het toestel weer in huur zal kunnen worden ver kregen. De gelegenheid hiertoe bestaat geduren de de gehzie maand oktober 1961. Op de Schiedamse Havendijk had woensdag de heer P. van L. zijn auto geparkeerd, maar aangezien het weg dek daar nogal helt, is de auto zonder chauffeur gaan rijden. Het voertuig werd echter in zijn vaart gestuit door de deur van de woning van de heer J. D. De auto en de deur werden bei de beschadigd. Advertentie idie lekkere halfzwaré shag Ja, wij vieren feest! 79 zijn we ge worden. Dank U wel! Rijker aan er varing en nóg jeugdiger van uiterlijk beginnen we aan ons volgende jaar! U denkt aan een viering van dit heug lijke feit? Een traktatie? Natuurlijk! En niet zo mis ook, want t'm 5 oktober geven wij Bradford een grote naam in mo derne herenkleding. Het zijn de kos tuums rnet een feilloze coupe. Kostuums die gesneden zijn uit zuiver wollen kamgarens met een modern 'gezicht': zoals grijs in al zijn schakeringen, terwijl ook blauw en brons in vele varianten troef zijn. Natuurlijk in het internatio nale 3-knoops model met rugsplit. En de pantalon is plooifix. Dus met permanente vouw. De prijs bedraagt normaal f 159.-. Maar nu, omdat Dijckhoff jarig is, is de prijs slechts BOVENDIEN EEN NO-I RON OVERHEMD CADEAU als U meer dan f 100.- besteedt. Een 'san- forplus' no-iron overhemd (dat overal ais merkoverhemd f 14.90 kost) is dan onze extra attraktie. 'Sanforplus' is het laatste nieuws in volkomen krimpvrije overhemden. (Dit geldt niet voor de Dijmaco-aanbieding.) fctaiingspecialisten. Een opgave van in Schiedam gevon- i den'voorwerpen. Te bevragen aan het I hoofdbureau van politie tussen 912.39 j uur en 26 uur: ring met sleutels in etui; ring met sleutel en medaille: I sehoolmelkkaart m enveloppe; post' Kethel: damespolshorloge. Te bevra- gen bij de vinders: damesportemon- nee met inhoud, v. Loenen, Dr. Bos-i i laan 1; herenportemonnee met inhoud. Kloostermans, Nevvtonstraat 50; heren portemonnee met inhoud, mevr. Bieik- sloot, Rozenburgsestraat 7b; week endtas met inhoud, mevr. Lockhorst. Deensestraat 13; aktentas met inhoud, L. v. Hagen, Mariastraat 125b; bad- goed. Nierseman. Leibmtzstraat 17b: vost, mevr. v. d. Broek. Oosterstraat 34, ivindjack, .J. K. Schauller, Dr Kuijperlaan 193: kinderpantoffel. C. Blok, Nw. Haven 21; colbertje. J. v. d. Graaf. Gr. Florisstraat 7; badgoed. v Ooyen, Puttershoeksestraat 49; badgoed, H. Verwaal, Houtstraat 4; houten stepje, Kamp. Permssestraat 10a; autostep, Kramer, Reamurstraat 12; blauwe autostep. R.K. jongens, U.L.O., Mgr. Nolenslaan 97; poppewa-i gen, mevr. Blom. Havendijk 52a; gou-, den ring. C. Fossen. Tolensstraat 16; j zakhorloge. G. Fons, Voornesestraati 37a; herenpolshorloge, mevr. Schilt,! in de handige platte doos S5 cent Spaar de plaatjes voor hel mooie nieuwe Captain Grant i Schepenalbum ,,Van Stoom tot Atoom". Broersveld 157: zilveren kettinkje, mevr. De Wolf. Th. a Kempisstraat 30a gouden ringetje, mevr. Baris. Voltastraat 33: fietspomp, v. Knotsen burg, Klaaswaalsestraat 13a; handvat van deur. Komeet, Buitenhavenweg 90; vulpen. Dries, Esdoornlaati 18. Kethel; bril, W. Pranger. Geerviietse- straat 32b; ring met sleutels, W. Op- schoor, Hobbemastraat 8; lipssleutel, G. C. v. Beesten. St. Jacobs Gasthuis, B.K. Laan, na 18 uur; zonnebril in etui. mevr. Schippers, Htiysmans- straat 92b. i""1 .li jt, 4' Af h ft I ■y i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1