Felle brand vernielt stal Modern voor flatgebouw onvolledige gezinnen Meningen Rozenburgse raadsleden verdeeld Bewoners van Nieuwland kregen bij postkantoor Vlaardiiiger HJ. Brobbel krijgt zilveren O.N. kroniek Wmk Nieuw project start in Vlaardingen Rotterdamse T weekamerhuizen (50) in Westwijk Plan Kooiland en tenniscomplex Brigadier Roest met pensioen Motorrijder verloor macht over stuur verf van de vakman „DE KROON"! ,,'T VERFCEMTRIIM" Pand-met-primeurs in Schiedam open Concert ten bate herstel Gr. Kerk Huldiging bij Wilton-Fijenoord Samènvoeging van twee afdelingen houdt vergadering de rotterdammer AG ëN V A Geen „Passe-Partout" Voor verkoop Modelwoning L. W. A. van Kemenade nam afscheid D' Medische diensten PAGINA 4 ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1961 KELTUM PLEET Sporlen gelijk Vandaag. ....en morgen ...en maandag -en dageli jks Volkssporten EENDRACHTSTR. 29 HOOGSTRAAT „4 8 TEL. 2755 - TEL. 4153 Modern V Kerkewerk Dank vandaag.... ...en dagelijks f. Een felle vuurstraal die donderdag avond uit een onweerslucht schoot heeft binnen twee minuten de boerderij van M. van Baaien te Maasdijk in vuur en vlam gezet. De grote veestal was ge heel gevuld met stro en. hooi zodat het vuur gretig voedsel vond. De brandweer die het bluswater over bijna een kilometer moest aanvoeren had al het beschikbare slangenmate riaal uitgelegd en kwam nog niet toe. Toen de te hulp geroepen Waalwijkse brandweer arriveerde kort het vuur met vier stralen bestreden worden. Er was niets meer te redden en de brand weer kon alleen maar de smeulende puinhopen nathouden. Tevoren had men een tractor en een luxe auto uit de stalling gered. De wmd was van het vrijstaande woonhuis afge wend zodat dit gespaard bleef. Verzeke ring dekt de schade. Advertenti* ■-=«■-— (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) BEGIN volgende week wordt in Vlaardingen de eerste paal gesla gen voor een flatgebouw, waarin, wat men noemt, onvolledige gezinnen ge huisvest kunnen worden. Dat zal dan voor Vlaardingen iets geheel nieuws zijn. Dit flatgebouw zal verrijzen in de Westwijk en wel op de hoek van de Jacoba van Beierenstraat en de FIo- res de Vijfdelaan. De ingang komt te liggen aan de Jacoba van Beieren straat. Als er geen tegenslag komt, hoopt men ongeveer een jaar voor de bouw nodig te hebben. Totaal komen er in dit gebouw 50 tweekamer woningen. Er zal een ge deelte zijn dat vier lagen telt en een gedeelte van drie lagen. „Vierhoog" (Van onze correspondent) TWEE PUNTEN op de agenda voor de raadsvergadering Rozenburg trokken donderdag de aandacht van de raadsleden. Het eerste was het voorstel de vierde fase van het uitbreidingsplan Kooiland bouwrijp te maken. Het twee de voorstel behelsde de stichting en de aanleg van een tennispark. De heren G. van Seters (CHU) en B. Lievaart (CHU) zagen liever een publieke aanbesteding voor Kooiland. De heer J. Molenaar (AR) was van mening dat het verstan diger zou zijn fase vier ook te gunnen aan dezelfde aannemer die nu bezig is aan fase drie. Wethouder J. Goedendorp (AR) noemde fase vier een uitvloeisel van fase drie. Hij vond het daarom billijk ihet werk aan dezelfde aannemer te gunnen. Hij deed echter de toezegging dat toekomstige grote werken in het openbaar zullen worden aanbesteed. De raad ging met het voorstel ac- coord. Ook over de aanleg van een tennis park waren de stemmen verdeeld. De heer Van Seters verklaarde niet tegen sportbeoefening te zijn maar hij vond drie duizend gulden voor een klein groepje wel wat te veel. De heer P. Kleywegt (PvdA) zei tegen te zullen stemmen als de exploitatie aan de ge meente geld zou kosten. De heer Lievaart tegen de opzet. Hij wilde een mogelijkheid zien het cooj,- „Voor B, eif W. *zijn'~airë sporten' ge lijk", zei de voorzitter naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Se ters. Tot de heer Kleijwegt zei burge meester J. C. Aschoff dat er ook bij korfbal en voetbal geld op tafel moet worden gelegd, tennissport?" „Waarom niet bij de Wat de opmerking van de heer Lie vaart betreft, merkte de voorzitter op dat men met de aanleg, niet kan wach ten tot het uitbreidingsplan Lange- plaaf -gereed is. Het tenniscomplex past uitstekend in Kooiland, zei hij. 'In tweede instantie toonde de heer Kleijwegt zich.'tegen de subsidie omdat tennis volgens hem geen volkssport is. Dé heer Van Seters vroeg zich af waarom tennissers zelf moesten betalen en voetballers niet. Brigadier N. J. Roest van de recher che van het bureau Sandelingplein te Rotterdam heeft de politiedienst verla ten wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Vrijdagmiddag is er in het bureau afscheid van hem genomen. Hoofdinspec teur J. van de Valk sprak de scheiden de brigadier namens het gehele politie personeel waarderend toe en bood hem een televisie-toestel aan. Eén van de collega's, de heer J. Ver hoef, sprak hem hartelijk toe uit naam van de politie-ontspanningsvereniging. Op de Stadionweg te Rotterdam ter hoogte van de Kreekkade is vrijdag avond de 22-jarige timmerman H. de Bruyn, die aan de Beukendaal woont met zijn motor met zijspan tegen een personenauto, die van de andere kant kwam, gebotst. Hij verloor naar men aanneemt de macht over het stuur, waardoor hij aan de verkeerde kant van de rijweg te recht kwam. De man is met een ge broken linker arm en enige hoofdwon den naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Beide voertuigen werden zwaar be schadigd en moesten worden wegge sleept. De twee inzittenden van de per sonenauto liepen lichte schaafwonden op. VLAARDINGEN: Congres Alg. Ned. Venbond, 17 uur ontvangst stadhuis 20.15 uur opvoering toneelstuk ,,De Steen". MAASSLUIS: Immanueikerk, Jeugd- meeting m.m.v. ds. G. Toornvliet, Bloe- mendaal, Henry Blackmon, zang, Koos Bons, orgel, 20 uur. .MAASSLUIS: Grote Kerk, CJV, Ope ning winterseizoen, ds. P. H. Quartel, Rotterdam, 17 uur. VLAARDINGEN: Gebouw „Obadja" Vlaardingse Chr. Besturenbond, gespreks leider drs. J. Boersma, „Hoe staat het met de in Nederland verdiende lonen", 20 uur. Cantlne H.V.O., Strijd om per soonlijk schaakkampioenschap, 19.30 uur. Klachten bezorging: Joh. Poot Gera niumstraat 28, tel. 3345. maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's Zaterdags van 17—8 uur. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Haven straat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g. voor red. 0.10115588). Agenten: W. Hagenstein, Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer—Vande Bie, P. C, Hooftstraat 17; Joh. Poot, Ge raniumstraat z«, **el. 3345 Belangrijke tele»\~*«nummers: Mel- dingspost brand- en ongevallen 4444, G.G.- en G.D -waarschnwing 2541 Apotheken: G. A, H. v. d. Corput, Schied. weg 83, teL 3224, De voorzitter concludeerde dat beide sprekers hetzelfde bedoelden, namelijk dat de tennissport niet voor subsidie in aanmerking mag komen. Hij was ech ter van oordeel dat hij de gemeente de sport niet mag worden gesplitst in volks sporten of niet-volkssporten. In stem ming gebracht werd bet voorstel aan. genomen met de stemmen van de heren Van Seters en Kleijwegt tegen. Verder werden nog kredieten ver leend voor de bouw van 105 woningwet woningen. Het zullen zogenaamde keu- zeplanwoningen worden. Zes voorstellen over grondverkoop in Kooiland werden zonder hoofdelijke stemming goedge keurd, evenals een aantal voorstellen met betrekking tot de vergoedingen voor de bijzondere scholen. Over de rekening erf de begroting van het-■grondbedrijf zei %e- heer -Molenaar verheugd te zijn dat -dit bedrijf is inge steld. Uit de verschillende cijfers is dui delijk gebleken dat dit bedrijf in een behoefte voorziet. De voorzitter deelde mee dat de nadelige saldi zullen worden verhaald op volgende plannen of door bijdragen van de algemene dienst. (Van een onzer verslaggevers) De Federatie van Schiedamse Chr. Jongeren Verenigingen (CJV) heeft ons verzocht mee te delen dat vanavond, zaterdag, het Passe-Partoutwerk niet doorgaat In verband met het overlijden van HBSS wedstrijdsecretaris, de heer A. Plaisier. „Passe-Fart-out" is een instuif, die normaal elke zaterdag, aanvang 20 uur, in het GJV-gebouw „Jeugdhaven" aan de Lange Haven wordt gehouden. krijgt 5 flats, dus totaal twintig en „driehoog" tien, dus totaal dertig fiats. Aan de achterkant komt een galerij en midden in het complex komt, ge heel van glas, een trappenhuis. Er zal ook een lift in komen. Het gehele gebouw komt te rusten op 141 beton en 2 houten palen. Die twee houten palen staan op een gedeelte, dat niet zoveel te dragen krijgt. De indeling is zo geprojecteerd, dat alles gemakkelijk te bereiken is. De woonkamer krijgt een afmeting van 3.62 x 5.05 m.; slaapkamer 2.68 x 3.60 m.; keuken 2.56 x 2.56 m.; badkamer 2.33 x 1.60 m.; bergkast 0.80 x 2 m. In het sousterrain is voor elke wo ning nog een bergruimte van 9 m2 en dan is er ook nog een gezamenlijke ruimte, die later ingedeeld zal moeten worden door de vereniging van eigena ren. Het is namelijk de bedoeling, dat deze flats verkocht worden. Het gehele complex wordt centraal verwarmd, terwijl er ook in elke wo ning een boiler wordt aangebracht. In het trappenhuis komt voor elke be woner een brievenbus en ook een 'ooodschappenkastje. In de keuken komt een klepje, waardoor afval kan worden afgevoerd. Dat komt dan bui ten in een bakje terecht, dat door de concierge of dergelijke wordt gele digd. Hoewel er centrale verwarming komt, is er toch nog een schoorsteen in de woonkamer, om het mogelijk te maken dat ook voor en na het offi ciële stookseizoen nog gestookt kan wor den. Er is al het mogelijke gedaan, om de eventuele geluidshinder zoveel moge lijk te voorkomen. Het plan voor deze flats is ontworpen door de firma L. Maat Zonen te Vlaardingen en de architect G. J. Ouwer- kerk heeft het verder uitgewerkt. De betonberekeningen zijn gemaakt door ir. J. P. Slot uit Nijmegen. Om de toekomstige kopers een indruk te geven van de woning, is er bij het bouwterrein aan de Flores de Vijfde laan een modelwoning in aanbouw. Daar kan men dan zien hoe het gaat worden. Deze modelwoning zal een jaar blij ven staan en straks ook 's avonds ver licht zijn. Reeds in oktober 1958 werd een plan voor deze flats ingediend. Toen zouden ze worden gebouwd aan de Van Ho gen- dorplaan. Dat ging niet door. Later werd de Marnlxlaan ais plaats aange wezen, daarna de Zuldbuurt, nogmaals de Marnixlaan en de Van Hogendorp- laan en nu is het dan eindelijk zover, dat de definitieve plaats bekend Is, Nadat de heer A. Maat, firmant van de firma L. Maat en Zonen ons mee deelde, heeft men veel medewerking on dervonden van wethouder T. de Bruijn. Deze wethouder zal dan ook de eerste paal slaan. De heer L. W. A, van Kemenade, hoofdcommies op de afdeling algemene zaken ten stadhuize van Schiedam zal, na een diensttijd van 47 jaar op 1 okto ber de gemeentedienst met pensioen ver laten. Vrijdagmiddag nam het secreta ris-personeel met een intieme bijeen komst in de raadszaal afscheid van de ze sympathieke ambtenaar. De heer Van Kemenade werd toegesproken door de gemeente-secretaris, mr. N. J. Post, die de scheidende schetste als een zeer verdienstelijk ambtenaar met een voor treffelijke staat van dienst. De gemeen te-secretaris bood namens het secretarie- personeel een polshorloge aan. Hierna werd de heer Van Kemenade toegesproken door de voorzitter van de Ned. Bond van Gemeente-ambtenaren, de heer Algera. die zijn woorden even eens vergezeld deed gaan van een ge schenk. Hij memoreerde, dat de heer Van Kemenade gedurende zijn hele loop baan een trouw bondslid is geweest. Na het afscheid van de collega's kwa men nog vele belangstellenden, veelal mensen die op enigerlei wijze voor za ken contact met hem hadden de heer Van Kemenade de hand drukken. T*iE vijf jubilarissen bij Wilton Fijenoord, die vrijdag werden gehuldigd. Jlj i- - 'Xé-f IMSA"SI i&CM*' In de Rehoböthkerk aan de Billiton- laan in Vlaardingen, zal het onlangs voor de eredienst in gebruik genomen orgel nu ook dienst doen als concertinstrument. Dit geschiedt tijdens een woensdag avond door het mannenkoor Orpheus", onder leiding van Jos Vranken jr. te ge ven concert, waarbij het orgel in enkele nummeïs de mannenzang begeleidt. Bovendien zal de met de prix d'exeel- ience onderscheiden organiste mej. H. Dubbeldam uit Rotterdam, als soliste enkele werken uitvoeren. Onder meer brengt zij Preludium voor orgel van J. S. Bach, gedeelten uit het Livre d'orgue van Dumage, Premier choral van H. Andriessen en Ambrosianischer Lobge- sang van E. Gebhardt. Het programma van het koor vermeldt naast een aantal a capella te zingen lie deren, Veni creator (A. Diepenbroek) en Te Deum laudamus (Jan Nieland). Beide werken worden door mej. Dubbeldam op het orgel begeleid. De baten van dit concert zijn bestemd voor de restauratie van Grote Kerk aan de Markt, waarmee,'naar men aanneemt, een bedrag van een halve ton gemoeid zal zijn. Van een onzer verslaggevers) E bewoners van de Schiedamse wijk Nieuwland behoeven niet me.er naar het wijkgebouw aan het Wibautplein om een postwisseltje te innen, een glrobil- jet te halen of hun geld op de rijkspost spaarbank te zetten. Het heeft lang ge duurd voordat het zover was maar vrij dagmiddag is toch eindelijk in de wijk zelf, aan de Mgr. Nolenslaan een nieuw en zeer modem bijpost- en telegraaf kantoor geopend. Dit nieuwe kantoor houdt enkele pri meurs in voor Schiedam. Niet alleen omdat het het eerste bijpostkantoor in Schiedam is, maar ook omdat als eer ste postkantoor in Nederland het halffrontale bedieningssysteem is toege past. De beambten achter de zes lo ketten (voorlopig niet alle in gebruik) zitten niet met hun gezicht, of met hun zijde naar het publiek voor het loket, maar half gedraaid. Dat niet alle loketten voorlopig open gesteld zullen worden is logisch. Nieuw land telt momenteel tegen de zevendui zend inwoners en het kantoor is bere kend op 30.000 zielen. - -„i Het pand maakt ook aan de builen-' zijde een uitstekende indruk. In de rij van de moderne ruime winkels, met veel glas waarvan er nu steeds meer wor den opengesteld langs de Mgr. Nolens laan maakt het postkantoor zeker geen „kantoor-achtige indruk". De grote ruime hal, de lichte, goed gekozen kleu ren en het vele glas doen het geheel uit stekend passen in de stijl van deze cen trumlaan. Een rijtje sprekers voerde vrijdag middag bij de opening het woord. Aller eerst was er de heer J. C. Titulaer, van de wontogdienst die met het overhan digen van de sleutel het pand over droeg van de gemeente aan de postery- (Van een onzer verslaggevers) TAE LOKO-BURGEMEESTER van Vlaardingen, de heer H. K. van Minnen, heeft vrijdagmorgen in het hoofdkantoor van de N.V. Wilton- Fijenoord te Schiedam, de ere-me- daïlle in zilver, behorende bij de Or de van Oranje-Nassau, uitgereikt aan de heer H. J. Brobbel. Deze was na melijk veertig'jaar bij dit bedrijf in dienst en omdat hij in Vlaardingen woont, werd deze onderscheiding uit gereikt door de loko-burgemeester van Vlaardingen. Daarvoor was hem toestemming verleend door de Schie damse burgemeester, mr. J. W. Peek. De heer Van Minnen schetste het belang van het feit ergens veertig jaar in dienst te zijn. Hij achtte dit niet alleen een belang voor het be drijf, maar zelfs voor de opbouw van de industrie. De heer Brobbel begon op de afdeling kostprijs van de Maat schappij voor Scheeps- en Werktuig bouw Fijenoord. Later ging hij over naar de afdeling correspondentie. Na de fusie met de N.V. Wilton's Ma chinefabrieken en Scheepswerf is de heer Brobbel geplaatst op de afdeling inkoop-rekenkamer, ais assistent van de chef van de .afdeling inkoop. De heer Brobbel heeft een verantwoor delijke functie. Hij moet er voor zorgen dat alle bestellingen op tijd geleverd worden en daarmee zijn jaarlijks mil joenen gemoeid. De heer Brobbel is een rustige persoon lijkheid, die zeer accuraat werkt. Se dert 1951 is hij ouderling van de Ne derlands Hervormde Gemeente en ook afgevaardigde naar Classisvergaderin- gen. Voorts is hij leider van de bijbel kring in een der wijkgemeenten van deze kerk. Ook één van de directeuren, ir. J. E. Woitjer sprak de jubilaris toe en prees zijn kwaliteiten. Hij bood namens de directie een getuigschrift aan, verwissel de het bekende Wilton Fyenoord insigne, overhandigde de draagmedaille bij de onderscheiding en overhandigde tenslot te de bekende enveloppe met inhoud. Een viertal werknemers was 25 jaar in dienst. Ook zij werden toege sproken en zij kregen het insigne, een getuigschrift en een geschenk on der couvert. Dit waren de heren J, H. Hersbach uit Schiedam. J. L. Meel dijk, Vlaardingen, J. Nobel, Schiedagn en W. de Vries eveneens uit Schiedam. en in casu de heer P. J. van Doorm, dircteur van het postdistrict Rotterdam De heer Van Doorm zei dat reeds in februari 1953 gesproken was over de noodzaak PTT service te geven in de wijk Nieuwland. De plannen zijn toen opgeschort en pas in 1957 vond men in het wijkgebouw aan het Wibautplein een tijdelijk onderkomen voor de PT"5 De ruimte was beperkt maar men kon er zich voorlopig behelpen. Een definitief agentschap bleef echter hard nodig. Besloten werd ten slotte, mede gezien de groei van Nieuw land, er een bijkantoor van te maken. Hierop overhandigde de heer Van Doorm de sleutel aan de heer J, J, H. Kuiper, directeur van het postkantoor Schiedam. Deze sprak woorden van dank aan het adres van de beheerder van het wijkgebouw aan het Wibautplein voor de gastvrijheid die de PTT daar heeft ondervonden. Ook dankte hij een ieder die bij de tot stand koming van het postkantoor aan de Mgr. Nolenslaan heeft bijgedragen. ■•«Tenslotte verhuisde de 'sleutel voor het laatst want de heer Kuiper gaf hem aan de 'heer^K. Seifert, de beheerder,, .van het nieuwe kantoor. B. en W. van Vlaardingen hebben be sloten met ingang van 1 oktober 1961 de afdelingen Algemene Zaken en het bu reau Volksgezondheid en Maatschappe lijke Zorg van de secretarie samen te voegen tot één afdeling Algemene Zaken. Tot hoofd van deze afdeling werd be noemd de heer H. Ponte, thans chef van het bureau Volksgezondheid en Maat schappelijke Zorg, in de rang van refe rendaris. De heer Ponte is ruim twintig jaar in dienst van de gemeente Vlaardingen. Gedurende het weekeinde zullen In bij zondere gevallen dienst doen de volgende artsen: VLAARDINGEN: M. Prins van Wijngaarden, Van Hoogendorplaan 28. telefoon 6262. J". v.d. Pol, Binnensingel 47, telefoon 2370. Apotheek G.A.H. v.d. Corput, Schtedamseweg 83, tel. £•224 HOER VAN HOLUVND: H.J. Fokkens, Har- wiehweg 210, telefoon 566. MAASSLUIS: dr. P.L. Wekker, Gov. Flinck- plein 21, telefoon 2125 VEEARTS VLAARDINGEN en MAASLAND: P.H. Kleinian, Pr. Irenelsan, Maasland. ROZENBURG: dr. H.C. van der Graaf, telefoon 208 SCHIEDAM: D. Houthuyzen, Swammerdam- singel 43. telefoon 68516, W.H.F. Meijer, Swammerdamsingel 43, telefoon 69686, P.J.W. Beukers, Burg. Kampertlaan 76, telefoon 6804. Apotheek: Hembrandt, Rembrandt- singel 5 b. telefoon 63855. PE HEK H.V.f, HOll.HO MAASSLUIS K&SCIIIvR, 9 De heer E. D. de Vrije, hoofdcom mies le klasse op het kantoor van de gemeenteontvanger, waarnemend ge meenteontvanger te Vlaardingen, is met ingang van 1 november benoemd tot chef van de afdeling administratie, financiën en personeel bij de Provin- ciale Waterstaat van Utrecht, m de 9 rang van referendaris. De heer De Vrije trad op 1 september 1947 m dienst van de gemeente Vlaardingen als commies op de afdeling financiën en belastingen. Voordien was hij amb tenaar op de afdeling financiën en be drijven van de gemeentesecretarie te Utrecht. 9 De heer N. F. F. Lagendijk, ambte naar ter gemeentesecretarie der ge meente Rotterdam te Hoek van Hol land, wonende Ln de Cordesstraat, hcp.tt gisteren zijn ambtsjubileum ge vierd. Vijfentwintig jaren in dienst van de gemeente waarvan 18 jaren te Hoek van Holland. Het heugelijk feit is voor de jubilaris, zijn echtgenote en kinderen niet onopgemerkt gebleven. Tussen hall vier en 5 uur werd de heer Lagendijk een receptie aangebo den in de trouwzaal van de hulpse cretarie. Dat de jubilaris een aller minst onopvallende ambtenaar is bleek deze middag maar al te duidelijk. En niet alleen de Hoekse Wijkraad, hoofden van gemeentelijke diensten en afgevaardigden als het kantoorperso neel waren op deze receptie present, ook gedelegeerden van de plaatselijke Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers die voor wat betreft inzamelingen altijd eerst met de heer Lagendijk te ma ken heeft en verder mocht hij mede bestuursleden hier ontmoeten van de oudervereniging der Rijckevorsel- school waarvan de jubilaris voorzit ter is. Politieautoriteiten en vrienden uit de Bond van Ambtenaren kwa men hem gelukwensen. De chef ter gemeentesecretarie, de heer F. v. d. Bergh. heeft de heer en mevrouw La gendijk tijdens deze receptie hartelijk toegesproken. Namens het gemeentebestuur van Rotterdam werd de jubilaris de oor konde en de gebruikelijke gratificatie overhandigd. Namens de collega's sprak de heer D. v. d. Burg jr, die hem uit dank voor de jarenlange pret tige samenwerking een vulpen aan bood. Een derde spreker was de heer Poelje die de heer Lagendijk de ge lukwensen overbracht van alle leden van de Bond van Ambtenaren. De wens van de heer Lagendijk om van zijn jubileum geen drukte te maken kon dus niet in vervulling gaan. Niet temin zal het hem goed gedaan heb ben dat door de grote belangstelling op deze "feestelijke dag hij grote waar dering heeft mogen ondervinden voor zijn veelomvattende arbeid op het Hoekse gemeentehuis. De gemeenteraad van Rozenburg heeft in zijn laatstgehouden vergade ring het krediet voor de straatverlich ting in het uitbreidingsplan Kooiland verhoogd van 80.000 tot 105.000. De raad herbenoemde de voltallige woningadviescommlssie. De voorzitter, burgemeester J. C. Aschoff, sprak een woord van lof voor het werk, dat de commissie verzet. 9 De Rozenburgse raad nam ook en kele voorstellen aan tot verhuur. Bei de sportvelden werden verhuurd aan de sportvereniging Rozenburg voor 4380 per jaar, waarbij zij zelf voor onderhoud zal zorgen. Het voormalig lokaal voor Chr. Belangen werd ver huurd aan het r.k. kerkbestuur te Maassluis voor 25 per week. In het gebouw zullen diensten worden gehou den en in het bijgebouw zal een de pendance van de r.k. school in Maas sluis worden gevestigd, evenals een kleuterschool. 9 Tenslotte stelde de gemeenteraad van Rozenburg nieuwe salarisverorde ningen vast voor het administratieve personeel der gemeente, zulks in ver band met de hogere indeling van Ro zenburg volgens de gemeenteelassifi- catie. De gemeentelijke brandpreven tie-verordening en de precarioverorde- ning werden met enkele nieuwe bepa lingen aangevuld. Tijdens de vergadering van de Schie damse jeugdgemeenteraad heeft de voorzitter meegedeeld dat op 26 no vember het Zuid-Hollands Jongeren Par lement in Schiedam zal vergaderen. Het ZHJP bestaat uit het Politiek Jon geren Contact Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Vlaardingen, Dordrecht, Gouda en Schiedam. Het onderwerp van bespreking is het defensiebeleid. De ARJOS zal woensdag 4 oktober bijeenkomen in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen aan de Lange Haven. De vergadering begint om 20 uur. Men zal spreken over de kwestie-W-est-Ber- lijn. Op dezelfde dag vergadert ook de JOVD in de zaal van de Amstel-ron. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie zal daar worden behandeld. •ti x /~IP DE spitsuren ziet de Rotter- damse politie er soms geen gat meer in. Tijdens die periode groeit het verkeer haar boven het hoofd. ||l De enige zorg is het drukke verkeer zo snel mogelijk weg te werken en de doorstroming zo snel mogelijk te doen geschieden. Het was de chef der Rotterdamse verkeerspolitie, commissaris K. J. Müller, die tijdens een causerie met deze korte zinnen een somber beeld tekende. De belangrijkste oorzaak van het feit dat de politie het soms niet aan kan is volgens hem het feit dat de grote steden niet aangepast zijn aan de ontwikkeling van het verkeer. Dat geldt bok voor Rotter dam, hoewel de Maasstad gunstig afsteekt bij andere grote steden van ons land. Ook het tekort aan perso neel bij de politie speelt echter een rol. Commissaris Müller, die landelijke faam geniet als verkeersdeskundige, voorziet in deze eeuw de volledige motorisering van het wegverkeer. De auto heeft voorlopig namelijk geen concurrent. Dit brengt een totaal an dere levenswijze met zich, die conse quenties zal hebben voor de bouw van de steden. In de veertiger jaren ■toen men de plannen voor het nieu- we Rotterdam opstelde voorzag men deze stormachtige ontwikkeling niet. 1 Zodoende is de Maasstad toch niet voldoende aangepast aan de steeds - zwellende verkeersstromen. yiJN DE steden slecht aangepast over het algemeen, de buiten wegen niet, zo vindt commissaris Müller. De kritiek van de verkeers- bonden is niet altijd billijk. Het ver schil tussen de wegen buiten de be bouwde kommen in vergelijking tot 1930 is zeer groot. Maar in de steden is in feite niets veranderd. Men heeft zich beperkt tot het „bijschaven" van bepaalde situaties. En dan sprak de heer Müller tijdens zijn causerie in Rotterdam natuurlijk een hartig •woordje over de opvoeding van het publiek en met name van de volwas senen. Dat is een moeilijke zaak, ■want de politie vindt vaak weinig ■gehoor. Men kan hier nog niet als. rechter zoals in sommige landen de overtreders verplichte cursus-: sen doen volgen. Men wil zich tegen woordig graag achter.een collectie ve schuld verschuilen. Meer dan el ders toont de mens zich in het ver keer een „kuddedier". De vervuiling van de stad is ook een voorbeeld van deze mentaliteit. De voetgangersrege- ling noemde de heer Müller een voor-; uitgang. Met ingang van 1 november komt het aan op een nieuw samen spel tussen voetgangers en rijdend verkeer. Hij heeft goede verwachtin- t ■gen van de nieuwe bepalingen. Maar men zal zich een andere instelling moeten aanmeten. Rijders moeten op voetgangers letten en voetgangers op de handelingen van de automobilis- j ten. Tot slot: Rotterdam heeft 1500" r zebra's, de meeste van het land! T> OTJptDAM „-GAAT voopaepipgen' treffèn.'in de'verkeerssituatie op, en' om de Maasbruggen, dit.:.maf-7oie 'wachting van dé bouw van de Wil-'-' lemstunnel, die nog wel enkele 1 jaren» op ach zal laten wachten. De toegan- ■gen tot de Willemsbrug en de Konin- 'ginnebrug worden veranderd. Volgens.^ het voorstel dat nu bij de gemeente- r*ad is ingediend krijgt de Willems- 'brug in het noorden een recht- streekse verbinding met de Blaak'in de vorm van een brug over Wijhha- ven en Scheepmakershaven én doqr ■'-- een afrit. Dit project in drie delen zal een totaal van 4 miljoen ver--' sgen. De verbetering van de zuidelij-' 1 5 ke toegang, bij het Stieltjesplein, ge-- schiedt ook in drie delen: verbreding der klappen van de Koninginnebrug ■met een voetgangersstrook, sloopwer ken aan die brug, wijzigingen in de •bestratingen van het plein. Dat kost "bijna een half miljoen. Volgend jaar voorjaar kan aan de noordzijde met het werk worden begonnen. De nood oplossingen zullen tot 1970 moeterj "gelden. Dan wordt de gereedkoming van de tunnel verwacht. zaterdag: Gebouw „Obadja", 15 u Zevende Dags Adventisten: Bethelkerk 19-3020j15 a Avond gebed; zondag: (Ge bedszondag voor Israël): Henr Kerk: Grote Kerk ,10 u ds P Zijlstra; 47 u de heer A van Zetten; Hehobothkerk 9 u ds D Noordmans, 10.30 u ds D Noordmans. bevestiging -Ambts dragers; 49 u de heer F Eenshuis tra, evan gelist te Barchem; Bethelkerk 18 tl ds J van Noort; 19 u ds P van der Vloed; 'Immanuei kerk 40 u ds S v d Bos (H A) 19 u ds H Ottevanger van Lelden: Nieuwe Kerk 40 u Eerw Heer A van Zetten. 47 u ds W J" KoJ- kert, (H D); Westwijk-kapel 10 u ds L J Cazemier van Schiedam: Commissie „Het Woord", zaa! Harmonie 10.30 u, ds A Dron- kers van Utrecht, onderwerp „Ezels-geloof". Geref Kerk, Oosterkerk 40 u ds H Zandber- fen (H A) 47 u ds Th Swen voortzetting en ankzeggmg H A); Emmauskerk 9 en 10.30 u ds Joh Lever (voorbereiding HA); 47 u ds M J Malder; Fniëlkerk 8.45 a ds M J Mui der (H A) 40.45 u ds G Aalbersberg (H A): IT u ds H Zandbergen {voortzetting en dank zegging H A) ds H de Cockschool 48 u ds H J Kouwenhoven, dankzegging H A. Chr. Ge ref Kerk 40 en 47 u ds D Dries-sen: Aula ds H de Cockschool 40 u Leesdlenst, 48.30 u ds VV de Joode van Den Haag. Gercf Gem 10 en 17 u ds L Huisman. Rem Gem en N.P.B. 10.30 u ds Duinker. Chr Geref Gem 10 en 47 u ds KI van Twülert, (H A en nabetrach ting). Geref Gem in Nederland, 10 en 47 u leesdlenst Evangelie des Konikrijks Zaal Keijzer, 19.30 u broeder Verwoerd uit Haar lem; Samenkomst B.C.U. zaal „Roode Kruis". 10 u Evangelist M. Kooymans, MAASSLUIS Ned Herv Kerk SO u ds H F Meijer: 49 u ds L v Hartingsveldt: Herv Rusthuis 40.30 u ds L v Hartingsveldt: Jeugd- kerk (Sursum Corda) 10 u dhr W de Waard* (geb Gen de Wetatr 2) 40 u dhr J Spijker; Kinderkerk (Cath. Lok Gr Kerk) 10 u mevr Beekman; Geref Kerk 930 u ds C Mak; 16.30 u ds E J Duursema: Zuiderkerk 9.30 u ds E J Duursema: 46.30 u ds C Mak. Geref Kerk (vrijgemaakt) 830 u en 44.30 u prof C Veen- hof (Kampen). Chr Geref Kerk 9.30 u lees. dienst; 17,15 u ds M S Roos ('s-Gravenzan- d1s PeUs 10 u Heiligingsdienst: 18.45 u Openluchtsamenkomst op de Markt en 494)0 u Verlosslngssamenkomst o.l.v. Ma joor P Hokke en Luit J Terlouw. HOEK VAN HOLLAND Ned Herv Kerk 10 n en 19 u ds H S Wassink; 10 u Jeugdkerk in Irene. Geref Kerk 10 u en IS u ds P Rull- mann. Herv Evang 44 u ds Iz Kok van Zeg- veld (in Geref Kerkzaal). Vrljz Herv 19 u ds c C Pijpers: 44 u zondagsschool. ROZENBURG Ned Herv Kerk: Immanuei kerk 9.30 u d3 Schouten; 18.30 u ds C A Eve- lein (doopbed): Westerkerk: 9.30 u ds Eve- lein (H A). Geref Kerk: 9.30 u en 18.30 u ds J F Mantz. Chr Geref Kerk: vm 9.30 en 5 u d sH P Brandsma. Geref Kerk (vrljgem) 9.4o en 3.30 u ds G Mul. MAASSLUIS Ned Herv Kerk 10 en 49 u ds J 2 Keijzer. Geref Kerk 10 u en IS u ds J Z Potjer. SCHIEDAM. Herv Gemeente, Grote Kerk 10 u ds A Hoffman, 3 u ds J J Poot (Drie bergen); Bethelkerk. 10 u ds DJ Spaling, 5 u ds J G Jansen: Opstandingskerk, 10 u ds C v d Steen, 7 u ds G Julius, (Rotter dam), Jeugddienst; Vredeskerfc. 9 en 10.45 ds H W Hemmes, 7 u ds D J Spaling: K«- thel, De Rank. '8.30 u ds J E L Brummel- kamp. Dorpskerk, 10 u ds J E L B rammel- kamp. Dorpskerk, 7 u ds P Holst (Rotter-- dam-Charlois), Jeugddienst. Gerei Kers, Oosterkerk, 10.30 u dr Y Feenstra (Baarn), 5 u ds C Kapteyn (Amsterdam). Kcthel De Ark, 9.30 u ds C Kapteyn, 2.30 u dr A Wis i (Almelo). Kantine Burg Honn Gretelaan. 10 u ds A V d Dejd (Zeist), 5 u Ös A Wind, De Goede Haven, 10 u prof dr H Bergema (Baarn), 5 u ds A v d Deyl; Julian'kerk, 10 u dr A Wind, 5 u prof dr H Bergema. Vrijg Geref Xera. Wesrvest 9.30 en 4.3u u ds C Vonk. Ned Prot Bond, 10.30 u ds L H Ruitenberg (Den Haag). Evang Luth Gem, 10 u Dienst. Ned Herv Geref Evang, gebouw „Irefce", 10 u ds J Poot Middelharnis. Grote Kerk, 5 u ds J" J Poot. Oud-Geref Gem, Geref Jeugdhuis, 10 en 5 u ds F Luitjes. Herst Apost Genoot schap, 9.30 en 4 u Dienst. Baptisten Gem 10 en 7 u ds R Helling, Vrije Chr Geref Gem, Tuinlaan 50, 10 en 4 u ds I J Dssei- stein. Leger des Heüs, Lange Haven. 27, - 10 u Heil samenkomst, 6.45 u Openluchtprc- diking Koemarkt, 7.30 u Verloss sam. komst Legerzaal. Oud-Xath Kerk, Dam, 10 u H Mis-, Past -C P v dBerg. I De deelnemers aan het internationa le Horeca congres, dat in Amsterdam wordt gehouden, vertoeven vandaag in Rotterdam. Het gezelschap werd ten stadhuize ontvangen door de burge meester. mr. G. E. van Walsum. De voorzitter van het dagelijks bestuur, de Engelsman T. P. Beale, sprak hiervoor zijn dank uit. De congres gangers gaan voorts een havenrond- vaart maken. Musis Sacrum; Bonaventura Toneel avond, 20 uur. Sportpark Harga: Voetbal Derby GTB GSS, 16 uur. 9JW; Sociale Belangen: chr. gymn. ver. D.O.K., Contactavond. 20 uur- Plantage: Drumbandconcours, 15 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 11-6588 toestel 5) (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alteen voor klachten, ad- yfrientles en abonnementen b.g.g. telef. 11 S5üo) Apotheek Rembrandt, RembrandU&an 5B, tel, 68855.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1