PLOTSELING STAK EEN ORKAAN OP ig jaar geleden strandde de Solo L ABC-verkenners richten snel eigen stichting op Ad j .-havenmeester Zwart T schaikowsky-concert Ik ben X. ik wil rehabilitatie Enthousiast initiatief werd primeur Kunstkalender iti Fries ongevoelig voor rechterlijk gehamer Ook bescherming bedrijven tegen fall-out geivenst DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1961 DAT HARDE WIND STOTEN REDDING HULDE HK mm Fall-out Bezet-compleet Gasmaskers concert toneel exposities R.Ph.O. in Passage-Theater stifthouders »tot In de punt verzorgd! II (Van een onzer redacteuren) ATER kon de kapitein naar eer en geweten verklaren, dat hij alles had gedaan wat van hem. verlangd mocht worden. Kort voor het vertrek was hij een ronde over het schip gaan doen om zich er van te ver gewissen, dat de juiste maatrege len waren getroffen. En dat was het geval gewest. De lading was behoorlijk gegarneerd en ge stuwd, de luiken waren goed ge dekt, steenkolen, drinkwater en mondkost waren ingenomen. Bo vendien had hij vooral grote aan dacht besteed aan de bevestiging van de deklast, bestaande uit twee halve lichters, bestemd voor Batavia, en verder had hij enige z.g. hondenhokken zwavelzuur nagekeken. De bevestiging bleek geheel volgens de eis te zijn. Ten slotte had hij de barometer ge raadpleegd. Deze wees een lucht druk aan van 749.8 mm. En om 12.50 uur gaf hij het sein tot ver trek. De reis naar Nederlands- Indië via Southampton en La Pa- lice nam een aanvang. De Solo mat 3553 brt. Zij was ge touwd in 3899, op een wert in New- Dastle. Op 25 augustus was het schip van zijn dertigste reis uit In- dië teruggekeerd het had daarna een dokoeurt ondergaan en. lag op 22 september weer voor de Liova- kade om te worden geladen. De gezagvoerder, kapitein J. Werkhoven, een echte zeeman, die als kundig bekend stond, was op de terugreis in Batavia aan boord gekomen. Hij kende het schip ech ter door en door, omdat hij er vroeger kapitein op was geweest. Hij wist ook wat het kon doorstaan, want eens had hij met de Solo in de Arabische Zee een cycloon ge trotseerd. Het schip, een vrachtschip, had negen en dertig opvarenden aan boord, onder wie vier Javanen. De kapitein werd bijgestaan door vier stuurlieden en door vier machinisten. Toen van Den Hoek uit werd waargenomen, dat de Solo meer en meer de kust naderde, ging de sioomfeddingboot President van Heel de Berghaven uit, doch kon, buitengaats, wegens de zware storm niet verder, evenmin als de sterke en grotere sleepboten, die probeer den de Solo te naderen. Toen de reddingboot moest terugkeren lag de Solo op 5 of 6 vadem water Noordoost van het Noorderhoofd. Omdat men voorzag, dat het schip op de kust zou lopen, werd op de stations Vlugtertburg en Ter Heyde alies in gereedheid gebracht om hulp te verlenen, zodra dit mogelijk zou zi.in. De Solo strandde inderdaad op de kust, bij paal 112, ongeveer 400 me ter ten Zuiden van het reddingssta tion Ter Heyde. Pogingen om op het strand te komen mislukten daar de zee tot aan de rand van de zee dijk stond. Het rijslag was door de zeeën weggeslagen en het gehele terrein was onbegaanbaar. Men kon niet anders doen dan door middel van carbidlantaarns de opvarenden van de Solo duidelijk maken dat de stranding was opgemerkt. Toen in de loop van de nacht het strand enigszins begaanbaar werd, werd getracht verbinding met de Solo te krijgen door een schot met de mortier. Maar de schietlijn werd niet ingehaald. Om zes uur 's mor gens kon de reddingboot te water worden gebracht. Maar de Solo zat tussen de stenen hoofden zo ongun stig, dat het niet lukte langszij te komen. Na herhaaldelijk te zijn te ruggeslagen moest de reddingboot haar pogingen staken wilde zij zelf met op een stenen hoofd worden verbrijzeld. Daarop werd weer een mortier afgeschoten. En deze lijn werd ingehaald. Toen kon er door middel van een tros ver binding worden gemaakt en de be manning aan wal gebracht, hetgeen in drie ploegen gebeurde. va ZATERDAG 30 september 1911 dus verliet de Soio de haven van Rotterdam. Om. 12.50 uur namiddag, en zo- als het.scheepsjournaal vermeldde onder loodsaanwijzing. Het' weer was buiig met een on gestadige harde wind, West tot West-2uid-West. Geleidelijk, ver klaarde kapitein Werkhoven later voor de Raad voor de Scheepvaart, stoomden we de Waterweg uit. (Jm 3.30 uur werd bij Hoek van Holland de loods ai gezet. En een half uur! later werd het Noorderhoofd gepas- seerd. „En toen ineens kregen we een j zware bui met orkaanviagen en met harde slagregens en een wilde hoog aanschietende zee. We stoomden i steeds met volle kracht. Even daar-i na, anderhalve scheepslengte voor- bij de Noorderpier, kregen we een tweede zware bui uit W.N.W., die heviger was dan de eerste. De ba rometer daalde van 747 tot 742 mm. Een zeer hoge grondzee sloeg het schip uit het roer. We gaven di rect hard stuurboordroer, maar daar er een tweede nog heviger grondzee aanrolde en de vloed doorkwam, kwam het schip niet op zijn koers en dreven we Noordelijker, dus naar lager wal. We presenteerden direct beide ankers, stuurboord 105 vadem en bakboord naar schatting: 60 vadem. Daarna gaven we nood-: signalen met stoomfluit, vlaggen en knalsignalen. We loodden vooruit 4V> vadem water''. i CTEEDS STOOMDE de Solo voile kracht achter de ankers. ,,Te 4.50 uur brak de bakboordankerket- j ting tijdens een hevige bui. Het! schip viel daarna dwarszee en nam enorme massa's water over. Ooki het stuurboordanke? hield het niet en het schip dreef steeds meer naar lager wal. Te 7.30 begon het schip I te stoten en de machine moeilijker' te werken. We vermoedden, dat de stuurboordketting was gebroken. Voortdurend zonden we noodseinen' uit". Om 3.00 uur wees de barometer nog steeds een luchtdruk van 742 mm, de wind was pal West van! een kracht eif. Als gevolg van de i overkomende zeeën was het niet doenlijk de pompen te peilen. ,,Te acht uur stopte de machine wegens te veel water op de stook plaat. Het schip stootte steeds zwaarder en voortdurend kwamen enorme zeeën over. De boten sloe gen uit de klampen, en werden ver nield, gedeelten van de brug sloe gen weg en op tal van plaatsen kregen we dekschade. We bleven met de bemanning in de midscheeps aan dek, en herhaalden voortdurend onze noodseinen. Het schip kraakte, stootte en werkte zwaar. We beslo ten de dag af te wachten. Om streeks vijf uur in de morgen merk ten we, dat we waren gestrand ter hoogte van Monster, ongeveer een kwart Engelse mijl uit de wal. We hielden krijgsraad en oordeelden het beter het schip te verlaten. Om zes uur werden wij door de reddingboot van Ter Heyde van boord gehaald. Toen wij het schip verlieten, za gen we, dat roer en roersteven wa ren gebroken". rpOT ZOVER het summiere relaas van de kapitein. „Om zes uur ■werden we door de reddingboot van boord gehaald". Maar dit had veel voeten in aarde. HET werk van het personeel van de reddingboot de Se cretaris Schumacher als zeer moeilijk werd beoordeeld bleek uit de verleende onderscheidingen. Schipper A. Tuk kreeg de gouden medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schip breukelingen. De zilveren medaille werd verleend aan de overige opva renden: W. van Gaaien, M. Hoog en- raad, G. van den Berg, W. M. van Antwerpen, Ph. Tuk, M. J. van den Berg en M. Storm. Bovendien ont vingen ze de Prins Hendrik-medail le van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken. Later stelden experts een on derzoek in naar de schade aan de Solo. Het schip bleek nog volko men zeewaardig te maken. De Op de avond van 30 septem ber 1911 liep het s.s. Solo «au de, zoals de naam toen nog teas. N.V. Stoomvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd. nabij Ter Heyde op het strand. En kele uren tevoren had hel schip de haven van Rotterdam ver laten en zijn een en dertigste reis naar Java aangevangen. Op het moment van vertrek wees niets er op, dat de Solo in moeilijkheden zon geraken. De Storm waarschuwingsdienst had weliswaar het bericht uitgege ven. dat storm uit het Noord westen werd verwacht, maar dit was geen reden het schip aan de kade te houden. Trou wens. kort voordat de Solo zee koos, ging het s.s. Teessider uit, en er stond toen wel een krach tige wind. maar de zee was betrekkelijk kalm. De storm stak eerst op, nadat de Solo het Noorderhoofd was gepasseerd. Plotseling werd een orkaan genoteerd, die met een windkracht elf langs de kust begon te razen. Een hoge grond zee sloeg het schip direct al uit het roer met het gevolg, dat het naar lager wal dreef. De kettingen van de ankers, waar mee de Solo van de kust moest worden gehouden, braken en toen viel er niets meer te doen. Het schip lieo regelrecht het strand op. Gelukkig konden alle opvarenden worden gered. En er waren slechts enkele ge wonden. De kapitein werd ge wond doordat hij van de onder- brug tegen een lichter op het dek werd geslagen. Verder kregen twee stokers min of meer ernstige kwetsuren. Een van hen raakte met een been bekneld tussen twee deuren. De storm bleef ook de dag daarop nog in alle hevigheid woeden. En toen vielen er tvel mensenlevens te betreuren. De loodsboot, die buitengaats lag werd door een zeer zware zee van zijn twee ankers gegooid en tegelijk werd de kapitein met stuurbrug en al overboord geworpen. Het was onmogelijk hem te redden. Hij verdronk jammerlijk. Diezelfde middag voeren nog twee haringloggers uit, een log ger uit Maassluis onder schipver Das en eert logger uit Sche- veningen onder schipper Jan Spaans. Van de logger van schipper Das is nooit meer iets vernomen. De stranding van de Solo diende ongeveer een maand later voor de Raad voor de Scheepvaart. De gezagvoerder werd er onschuldig aan bevon den. Later werd het schip op gekalefaterd en weer in de vaart gebracht. Echter niet als Solo, maar als Djebres. En onder die naam heeft het nog vele jaren, gevaren V schade werd getaxeerd op ISO.OOO.—, - de boekwaarde be droeg 275.000.De naam Solo kreeg het echter niet meer terug. Toen het weer in de vaart kwam, werd het herdoopt als Djebres. Advertentie Vijftig duizend gutden gsat er deze maand van onze prijzen sf. In tientallen aanbiedingen zult U zien wat dit betekent. Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgt... door nii te kopen. Als in deze winter de nachten onverwacht kouder worden, zorg dan dat er bij U thuis ook een paar van die handige molton dekens in reserve liggen. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van 3000 ge kleurde moltondekens, bestemd voor de export, normale prijs 3.95... voor nog géén twee gulden. Moltondekens, tneerkleurig ge streept en in unikleuren, te ge bruiken ais onderdeken, tussen deken, in de box, matrasbe schermer of als tochtdeken, enz. enz., nu voor de helft van de normale prijs. (Van een onzer verslaggevers) r\E adjunct-havenmeester van de Europoort, Botlek en de Petro leumhaven, de heer J. Zwart, heeft wegens het bereiken van de pensi oengerechtigde leeftijd zijn functie neergelegd. Tijdens een drukbezoch te receptie in het loodsenkantoor in het Botlekgebied heeft hij vrijdag middag officieel afscheid genomen. Namens het personeel bood haven meester L, J, Goslings de scheidende functionaris het model van de schemer lamp aan. die eerder op de dag in hui ze Zwart was bezorgd. Voorts overhan digde hij namens het jubileumfands een j enveloppe met inhoud. i De heer B. Wilton was de tolk van [het bedrijfsleven. Als dank voor de goe- ;de samenwerking bood hij de heer IZwart eveneens een geschenk onder jcouvert aan. yt,LF ZIJN ZE er nog verbaasd '-1 over, die 27 personeelsleden van grote Rotterdamse bedrijven. De Dienst Bescherming Bevolking zorgde voor hun opleiding tot ABC-verken- ners (Atomisch, Biologisch, Che misch). Dermate enthousiast werden deze werkers van bedrijven dat zij na een zware cursus 14 avonden van drie uur besloten bij elkaar te blijven. Zij werden opgeleid om in hun bedrijven te kunnen voorlichten over de gevolgen van kernwapenaan- vallen en om leiding te kunnen ge ven in geval van een dergelijke cala miteit. Maar zij zagen in dat zij met deze opleiding alleen niet klaar wa ren. De opgeleide 27 ABC-verkenners sloe gen de handen ineen om tot heil van eigen bedrijf in het bijzonder, maar in het belang van het bedrijfsleven in het algemeen tot bundeling van krachten over te gaan. Zij richtten wonderbaar lijk snel een stichting op vorige week inmiddels is de notariële acte reeds gepasseerd. Die stichting heet „Stichting ABC-dïen- sten BZB" en het doel is: het con centreren, verdiepen en uitdragen van de opgedane kennis, maar boyendien het adviseren van de directies'èn "hèt bemiddelen bij aankoop van materiaal en dat dan gezamenlijk. Hiermee was Rotterdam alweer een primeur rijker, want een dergelijk orgaan bestond nog niet. De initiatiefnemers hopen nu dat hun actie zich geleidelijk zal uitbrei den: in Rotterdam tot buiten de elf bedrijven, die zij vertegenwoordigen, maar ook over het gehele land. Dan kan de stichting een landelijke instan tie worden. Het gaat hier om vrijwilligerswerk. Geen enkele van de opgeleide ABC-wer- (Van een onzer verslaggevers) als gevolg van de campagne, die dezer dagen van regeringszijde is gestart, we ten thans reeds velen wat er gebeurt bij een kernwapenexplosie. In een bepaald gebied rondom het springpunt van de bom is de overlevingskans zeer gering als gevolg van hittestraling en lucht druk. Maar dit gebied is beperkt en vandaar dat de voorlichting aan de be volking zich richt op het aangeven van de maatregelen, die men daarbuiten kan nemen. F DIT VERBAND heeft men te doen op de indirecte straling,van de met radio-actieve deeltjes bezwangerde wolk van stof en gruis die met de wind me& drijft. Deze neerslag, de z.g. fall-out. kan tot op grote afstand radio-actieve be smetting veroorzaken aan mensen, die ren en dingen. Het is de ABC-dienst der BB die in een dergelijk geval maatre gelen neemt om de bevolking te waar schuwen, de intensiteit van de straling te meten, over te gaan tot ontsmetting waar dit nodig is. Maar die ABC-dienst zorgt niet voor de bedrijven en daarom juist is het ge wenst dat grote ondernemingen zelf op dit gebied iets kunnen doen. Het blussen van branden en het redden van gewon den is niet genoeg. Men moet voorzie- .nlngen treffen om de werkers, maar kenners werd verplicht de cursus van deOok do machines en de grondstoffen te BB te volgen. Integendeel deze cursus j uesciiermen tegen de straling. Daarvoor kon vrijblijvend worden gevolgd door is kennis nodig en een aantal grote be- afgevaardigden van bedrijven, die gein teresseerd waren. Die afgevaardigden, de ABC-verkenners van nu, zijn ook geen dienstplichtigen, noch mensen die onder de BB-noodwachtplicht kunnen vallen. DE DIENST Bescherming Bevolking van Rotterdam kon deze cursussen geven en zal dat ook blijven doen omdat haar ABC-dienst als eerste in het land compleet bezet en volledig opgeleid is. Daarom kan de BB haar instruc teurs ter beschikking stellen voor de vervolmaking van de z.g. Bedrijfszelfbe scherming (BZB). Waar de bedrijven dit wensen kunnen zij maatregelen ne- j men om in eigen kring middelen op de been te brengen met behulp waarvan de gevolgen van onverhoopte kernwapen-1 explosies kunnen worden bestreden. drijven in Rotterdam heeft dit ingezien. De ABC-verkenners, waarover deze on dernemingen nu beschikken, zijn nu pri mair opgeleid om wanneer dit nodig is deskundig op te treden in eigen kring, waardoor zeer veel moeilijkheden kun nen worden voorkomen. De betrokken 27 specialisten sloten zich aaneen, kregen hun directies en thousiast, zodat financiële medewer king werd verkregen en gaan nu van uit deze basis verder. Het bestuur heeft reeds een winterprogramma op gesteld. Er zal gezamenlijk worden geoefend, lezingen zullen worden ge houden en excursies gemaakt. D» start is reeds volgende week woens dag 4 oktober, wanneer men de gast zal zijn van „grote broer" BB bij een ver bindingsoefening. De BB gaat inmiddels verder met het de De Vereniging van Rotterdamse Ha- igevaartUgd b'm ^dehadjun'ct4iavSmiees"-De,BZB.' «e verplicht moet worden jopleiden van ABC-specialisten voor djksioodsemsociëTeit .^'waterweg"! ™rzien echter niet in een ABC-dienst, j over 100 ABC-verkenners voor de bedrij- gaf de heer Zwart ook een boek ten]7°a'® deze bi] de BB wei bestaat. Daar- Igeschenke. Oud-havenmeester J. van jom kan het Rojterdam- Leeuwen sloot de rij van sprekers. se geval haar diensten aanbieden voor het opleiden van employe's uit die be- In een ruim van het Duitse s.s. Sil-drijven, die een open oog hebben voor via. dat in de Schiehaven le Rotterdam [lag. is vrijdagmiddag de 18-jarige ha- i venarbeider J. C. Snoek uit Den Bosch j getroffen door een vaHend blok alumi- I nïum van 300 kilo. Hij brak het rechter- onderbeen en is naar het Havenzieken huis gebracht. de betekenis van een ABC-dienst. naast de EHBO-, de brandweer- en de red dingsploegen, die uiteraard ook van groot nut zijn. Wat kan nu een ABC-dienst in een bedrijf doen? Het lijkt haast onbeteke nend, maar in feite is het veel. Mede tuur voor de ABC-dienst aan te schaf fen. Nu is het de taak van de stichting advies uit te brengen over hetgeen de markt op dit gebied heeft te bieden. Die markt moet men niet in Nederland zoe ken. want in ons land wordt tot dusver ■geen meetapparatuur gemaakt. Maar in het buitenland zijn de gewenste meetap paraten, waarover de BB reeds be schikt, wei te koop. Daar is het ver schijnsel ABC-dienst in. de bedrijven trouwens ook reeds lang bekend. UET ENIGE waarover de bedrijven thans beschikken op AJBC-gebied bestaat uit gasmaskers. De chemische oorlogvoering is immers reeds uit overoude tijden bekend. De B van het ABC staat voor biologische middelen, maar dit is een zeer moeilijke mate rie, omdat bestrijding van bijv. bac teriologische ontploffingen van bom men die in het diepste geheim wel schijnen te worden gemaakt zo goed als onmogelijk is. De eerste letter, de A. staat op dit ogen blik het meest op de voorgrond en het is in dit verband dat de stichting de bedrijven weerbaar wil maken, reden waarom zij ook als propaganda-insti-. tuut binnen het bedrijfsleven zal optre den.- De elf bedrijven die in dit opzicht Rotterdam en het gehele land een voor beeld gaven zijn: Heinekans Brouwerij en Nederland N.V.. Koninklijke Rotter damsche Lloyd, Van den Bergh en Jur- gens Fabrieken N.V., Philips Bedrijfs- apparatuur Nederland N.V.VFerro Ena mels N.V.. Shell Nederland N.V.. NE- TAM, N.V. Drukkerij Reclame, Albatros Superfosfaat N.V., de P.T.T. van het post district Rotterdam en De Twentsche Bank N.V., Het secretariaat van de. Stichting ABC-dienst is gevestigd Prof. Bolklaan 23, Rotterdam-8 en als volgt telefonisch te bereiken: 114500. toestel '375 van 8.30-17 uur en daarna 80443. VANAVOND: geeft het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest onder leiding van Edn- ard Flipse in de Ahoy'-hal zijn populairs volksconcert. Uitgevoerd worden de Peer Gynt-suite van Grieg, vioolconcert van Tschaikowsky met Herman Krcbbers als «olist en Bcethovens vijfde. 20.13 uur. Het Rotterdams Barok-cnscmble geeft onder lei ding van Laurens van Wingerden en met medewerking van organist Jan Brandwijk een concert in de Nieuwe Oostcrkerk aan de Boezemsinge! Op het programma staan orgelwerken van Walond, Purcell en Bach en orkestwerken van Bach, Purccll cn Han del. 20.00 uur. De organist Jaap Zwart en de sopraan Tmus Oosterheerd concerteren deze avond in de Putscpleinkerk van Rot terdam-Zuid. Zij voeren een welgekozen pro-, gramma uit. 20.13 uur. DINSDAG: eerste lunchconcert in Rotter damse Schouwburg. De alt Carla Brüriott en de pianiste Elizabeth van Malde voeren werken van Schubert, Mozart en Wolf uit. 12,4513.15 uur. In de Lantaren concerte ren Ans van Baaien, sopraan, Ankie Bak. her, piano en Wil van der Steen, gitaar, Programma vermeldt werken van Dowland, Robert Jones, Hugo Wolf en Claude Debus sy. 20.15 uur. DONDERDAG: concert van het Rotter dams Operakoor, dat fragmenten uit beken de opera's zingt o.l.v Piet Struyk. 20,00 uur. VRIJDAG: pauzeconcert van George Stam in St. L^urenskerk. 12.45 uur. ZATERDAG: openen de cel",?,t Annet Bijlsma en de pianist Gerard van Blerk da aerie zaterdagochtendconcerten van 't Ven ster aan de Gouvernestraat te Rotterdam. Werken van Grieg, Weber, Fanré en Marti, nu worden uitgevoerd. 11.3012.15 uur. 't Avonds bespeelt Feike Asma hèt orgel van de Wilbelminakerk in Rotterdam-Zuid. 20.15 uur. VANAVOND: Rotterdams Toneel in eigen buis met „Een man van alle tijden" van Robert Bolt in de regie van Pim Dikkers eo met Ton Lntz als Thomas More. 20.00 uur. MAANDAG: eerste voorsteUing in Rotter damse Schouwburg van Robert Thomas' thriller „Acht vrouwen" door Toneelgroep Centrum. Ellen de Thouars,'Rk Vroemen, Siihone Rooskeiis. Sara Heijblom, Nell Kop pen, Nell Knoop en Bep Dekker treden hier in op. 20.00 uur. DINSDAG: herhaling van Feydeau's on deugend kolderspel „Mijnheer gaat op jacht" door de Nederlandse Comedie in de Rotterdamse Schouwburg. 20.00 uur. WOENSDAG: geeft de Toneelgroep Cen trum in de Rotterdamse Schouwburg de première van Kegnards „De universele' erf. genaam", in metrische vertaling van H. Ro- duin en onder regie van Guus Hermüs. Wim van den Brink, Albert Abspoel, Perón- ne Hosang, Marie-José Nysten, Karin Haa- ge. Piet Romer, Leen Jongewaard, Bob Verstraete, Ben Ilnlsman en Joop de'Veer: 'werken medé. 20.00 uur. ZATERDAG: wederom „Een man vim al le tijden" door het Rotterdams Toneel in eigen buts. 20.00 uur. ROTTERDAM: Boyroans-van Benningen, eigen bezit. Kiostkring, W. de Wïthstr.: schilderijen en gouaches van Galih (la., okt.) 't Venster, Goavernestr.i „Pot d'Or", schilderijen en gouaches» (13 okt.) Paalzast,' Zuidplein: tekèbi'ngen'van'H. P. Groteit'(ï2'1" okt.) Land- en Volkenkunde, Willemskade: Asmateultuur en Tibet Int Consligh Werck, Oudedijk, ceramiek van Sonja Landweer, M. Zaalberg, D. Hubers e.a Arbeiderspers, Slaak: werk van Jelle Troelstra, AMSTERDAMRijksmuseumRem- brandt-etsen (14 dec.). Stedelijk Museum: De Keerkring 16 okt.), Nederlands' Kun stenaars Genootschap (15 okt.), Carel Wil link (23 okt.i en Joseph Fassbendet (30 okt.) In „De drie Hendrieken" (Bloem gracht 891: werk van Grosman, Van der Élst, Hesselius, Kortlang en Sehatz. Het programma van het eerste Toonkunstconcert, dat het Rotter dams Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse donder dagavond in hèt uitmuntend bezette Passage-Theater gaf, bevatte voor de pauze twee werken waarin het solis tische element geheel domineerde. Sprankelend werd het geopend met ven te beschikken. De stichting ABC- Moprts Sinfonia Concertante in Es, dienst hoopt en verwacht dat al deze jC V- 297j> ™or hobo. klarinet fagot en collega's zich zullen aansluiten. En om- hoorn. Het waren vier eerste blazers dat veel van de betrokken bedrijven ge- X.al? het orkest, te weten respectievelijk lieerd. zijn met andere bedrijven in het ?eifr. Schenkels, Herman_ Wester, Ab land of filialen of dochterondernemin- Schlebaum en Piet Gouderjaan,. die hun gen elders hebben verwacht men een Partij technisch perfeet en .zeer stijlvol sterke uitbreiding van de ABC-dienstea vertolkten en uiteraard m een zeer der bedrijven op langere termijn. j nauwsluitend ensemblespel Mede door het uitmuntend begelei- TNMIDDELS HEBBEN reeds enkele j dende orkest genoot dit kostelijke weric directies va» Rotterdamse bedrijven i met zijn dartele hoekdelen. die geschei- besloten gelden te voteren om appara-1 den zijn door een fraai en expressief Advertentie 'rt streepje Imp. Papier ea Boek N.V» Amsterdam Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn 's mmdagsmorgens Altijd epen) begint de verkoop van deze dekens in unikleuren en meerkleurig gestreept, met weef-afwijkingen, door eikaar voor Géén of schrift (Van een onzer verslaggevers) EEN rijzige 6G-jarige Fries, geboren! in Finsterwolde, zorgde op de zitting van de politierechter voor het J agressieve element. Hij was de naam-1 .genoot van een beroemd Nederlands wijsgeer, maar getrouw aan het prin- cipe van de krant zullen wij zijn j naam verzwijgen en hem daarom maar X noemen. Hij stond terecht i voor steunfraude. Hij genoot een uit- j kering maar had tegelijkertijd ge- j werkt bij een scheepswerf en de ver- dienste niet aan sociale zaken opge geven. Dat was hem tenminste ten- laste gelegd. Zelf verklaarde hij het wei te hebben opgegeven. Aan een juffrouw. Bij het vooronderzoek had I men echter tevergeefs naar de am'o- j' tenures in kwestie gezocht. Het zou I ook moeilijk zijn geweest haar terug te vinden want het geval speelde zich in 3960 af. ..Hoe zou 'k dat verzwijgen! Wat ge boekt staal' Dan zou 'k me toch strafbaar stellen!", riep X veront waardigd uit. ..U bent al vele keren veroordeeld", las mr. Heynsius on verstoorbaar voor. ..onder andere we gens bedreiging en vernieling". „Ik ben onschuldig veroordeeld. Ik zal u zeggen edelachtbare....", en met vee! stemverheffing begon X zijn levens verhaal. Ij OU nou eens even uw mond", vcr- "Jj- zocht mr. Heynsius hem- Hij had het net zo goed kunnen zeggen tegen i een gillende alarminstallatie waar nie-l mand bij kan. ..X staat hier!" riep; de verdachte met klem en leunde over het hekje om de politierechter zijn aanwezigheid duidelijker te ma ken. Mr. Heynsius beantwoordde deze kreet met een beschaafde klap van zijn hamer. Al had hij een etalage- ruit ingeslagen het drong niet tot X j door. „Ik ben ten laste van de ge- j meenschap", verstonden we dwars i door het lawaai heen. Toen kwam er een harde klap. Effect nihil. Toen een I hele harde. Iedereen in de zaal I schrok er v„n alleen X niet. „Deur- j waarder breng hem maar naar bui- ten", beval mr. Heynsius. Grommend gehoorzaamde X. Men hoorde hem op de gang verder razen. j NTTJSSEN moest de officier van jus-! titie erkennen dat het op zo lange j termijn moeilijk was verdachte's j schuld te bewijzen. Hij vroeg vrij- spraak. „Gaat u het hem maar zeggen deurwaarder", zei de politierechter, j Dat gebeurde, maar niet zonder dat j X het nodige opzien baarde op de gang. „Ik wil volledige rehabilitatie". riep hij in heilige verontwaardiging, j Ik wil de rechter spreken. Ik ben X! I Ik wil die getuige erbij". De hele gang met alle verdachten die in ang sten en beven hun beurt zaten af te wachten, leefde mee. Gelukkig slaag de de deurwachter er in X tot kalmte tè brengen. Deze keer brommend liep hij de trap af. ,'t Is vervelend die BB. De mensen hebben er geen zin in. Ik kan het me best begTijpen". zei de politierechter, mr. A. Heynsius. tegen de jongeman die zich van de eerste oproep tot bij woning van de bekende cursus niets had aangetrokken. Dat wil zeggen er waren omstandigheden geweest waar door hij moeilijk van huis weg kon. Aan de tweede oproep had hij plichts getrouw. gehoor gegeven. De officier van justitie vond het daarom niet zo erg en eiste vijf gulden boete. De po litierechter sloot zich daarbij aan. „Nu wel gaan hoor", riep hij de jon geman na. klinkend middendeel, een uitvoering, welke hoog diende te worden aangesla gen, en waarvoor de toehoorders dan ook hun erkentelijkheid: tot uitdrukking brachten in een langdurig, geestdriftig applaus-, Groot en geestdriftig ook was de bij val die Herman Krébbers ten deel viel na zijn weergave van'het vioolconcert van Tsehaikowsky. En terecht, want dit werk, hoe „vloei end" het ook moge klinken als een me esterviolist gelijk Krebbers is .dit speelt, stelt exorbitant zware eisen. Daaraan voldeed zijn spel niet alleen, op een zeldzaam boeiende wijze, doch hij wist in zijn vertolking ook de grote stuwkracht en de bewogen, gespannen melodiek van deze geladen romantische muziek met een rijp meesterschap tot uitdrukking te brengen. Schumanns Derde Symfonie besloot het concert. Alleszins begrijpelijk, dat Flipse dit prachtige fijnzinnige opus, waarin het rijpe talent van de compo nist zich volledig kon ontplooien, Veen vaste plaats op het repertoire gaf, Schumann gaf deze compositie de on dertitel „Rheinisch" mede, en hoewel het Rijn-leven zich hierin weerspiegelt, liet hij een nauwkeuriger omschrijving terecht verder achterwege, want deze partituur is zuiver muzikaal beschouwd zo veelzijdig gerealiseerd, dat zij een „programma" zeker'niet nodig heeft Dat de weergave van het eerste deel niet de nodige spanning meekreeg; zal wel moeten geweten worden aan. de broeikastemperatuur die in de zaal tóng. Doch deze kon toch niet verhinderen, dat dirigent en orkest elkander ten slotte in een musiceertrant vonden, die leidde naar een eclatant hoogtepunt. De laatste delen van dit werk klonken dan ook verder niet alleen gaaf, doch'kregen tevens een klankspanning mee. die ge heel beantwoordde aan deze frisse.' war me en uitermate krachtig inventieve muziek. H. VAN BORN De 21-jarige fabrieksarbeider. A H. van Vliet uit de Schielandstraat te Rot terdam is vrijdagmiddag, toen/hij op-de Delftweg met zijn bromfiets overstak, aangereden door een personenauto. Hij is met ernstige wonden aan het hoofd en de borst in het Dijkzigtziekenhuis op genomen. In de Deurnestraat te Rotterdam is vrijdagmiddag de drie-jarige Bertje van de Buse. die in de Balsemienstraat woont, toen hij achter een geparkeerde auto overstak, aangereden door een bromfietser. De kleuter is met een her senschudding naar het Zuiderziekenhuis gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2