Botsing op rijksweg 13: een dode, vijf gewonden Opvoeder en declamator F. C. van Dorp overleden FM Massaal bezocht concert oogst ovationele bijval Havenloods J. Kooiman neemt afscheid Mej. Trix Wevers opnieuw kampioene machineschrijven Gemeenschappelijke tuinen worden openbaar groen Plotseling uitivijken Tegel door ruil van juwelierszaak Oplettende agent greep toch mis Prinses Beatrix Tara Singh weer aan het eten David Pratt (aanslag Verwoerd) overleden Van nationale bekendheid hfa*' R. Ph. O. IN AHOY'-HAL Opgèklommeh uit de havendienst 0P reis Deze maand nog oprichting N.V. Beneluxtunnel Reeks aanslagen in Frankrijk Dagbladen zeggen overeen komst met omroep op Bonwcentnim verleent hulp aan Afrika Politieman wachtte niet tevergeefs.... Zesjarig meisje aangereden m I Sowjetkernproeven niet revolutionair Gunstiger Portefeuille gunstig bij Vereenigd Bezit Grondreservering voor zeemanshuis in Europoort DE ROTTERDAMMER MAANDAG 2 OKTOBER 1961 50.000 gulden Daders gegrepen DubbelbreecS Flauseh ManieM ■iolten 130 en 140 cm breed In de rotonde van de Houtrust- hallen in Den Haag zijn zaterdag- raiddag de prijswinnaressen en de prijswinnaar van de zaterdag 23 september gehouden elfde nationa le wedstrijd in machineschrijven bekend gemaakt. Voor de vierde maal in successie is Trix Wevers, secretaresse op het telegraafkan toor van de P.T.T. te Rotterdam, Nederlands kampioene geworden. In een half uur heeft zij kans ge zien 16133 letters op het papier te typen, waarbij ze slechts 43 fouten maakte. Zij is op haar schrijfma chine daardoor even snel als een kantoorstenografe met potlood en papier. Ook heeft zij met dit prach tig resultaat een nieuw Neder lands record gevestigd. De welverdiende beloning bestond uit twee zilveren bekers, amen vol "Het is de bedoeling dat de gemeen schappelijke tuinen in toekomstige en ook in reeds gebouwde Rotterdamse wooncomplexen zullen worden be schouwd en gefinancierd als openbaar groen. Dit betekent, dat B. en W. met de woningbouwcorporaties een regeling wil. jen treffen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden tegen een uniform ta rief per woning de gehele zorg voor aan leg. heraanleg en onderhoud aan de ge meente Rotterdam over te dragen. De hieraan verbonden kosten worden per woning begroot op 0.72 per week en B en W. zien een mogelijkheid, het door de corporaties aan de gemeente te beta len en op de huurders te verhalen be drag iager te stellen en wel op 0,80 per week. Dit bedrag zal dan in de plaats moeten komen van de thans door de huurders betaalde tuinbijdragen. Waar de thans betaalde bijdrage be langrijk lager ligt dan deze ƒ0,60 zal optrekking in enkele etappen noodzake lijk zijn. Deze regeling zal ook van toepassing kunnen zijn op de gemeen telijke woningstichting. B. en W. menen, dat deze gang van zaken noodzakelijk is, omdat de ge meenschappelijke tuinen meer en meer hun beslotenheid verliezen en in de meeste gevallen reeds het karakter heb ben van openbaar groen. Het college vraagt de Rotterdamse raad thans mach tiging op deze basis een overeenkomst aan te gaan met de woningbouwcorpo raties. onder voorbehoud dat gedeputeer de staten de door deze regeling ten las te van de gemeente komende uitgaven goedkeuren. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) J^EN dode, vijf gewonden en twee to taal vernielde personenauto's vormden zondagmiddag het slot van een ernstige aanrijding op rijksweg 13 (Rotterdam-Den Haag). Het ongeval ontstond toen een Volkswagen, met aan het stuur de 53-jarige sociaal werkster D. H W. Broekhoff uit Rotterdam, met zeer hoge snelheid uit de richting Den daag naderde. Mevrouw Broekhoff reed op de voor haar meest linkse baan Naar zei zegt moest zij toen plotseling naar links uitwijken omdat een voor haar rijdende auto dat ook deed. Daarop kwam de wagen van mevrouw Broekhoff in de berm terecht. Zij raakte de macht over het stuur kwijt en de wa gen vloog over de heg die de afscheiding vormt tussen de beide weggedeelten. Op hetzelfde ogenblik naderde uit Rotterdam een andere personenauto met aan het 32-jarige typograaf G. de Jong uit Delft. De wagen van mevrouw Broekhoff ramde frontaal de uit Rotterdam komen u inU Ti SevolSen waren verschrik, kehjk. De passagiere van mevrouw Broekhoff, de 58-jarige mejuffrouw C. M. Scheerder, werd uit de Volkswagen geslingerd. Op weg naar het ziekenhuis is zij overleden. Mevrouw Broekhoff werd met een hersenschudding naar het Dijk In de nacht van zaterdag op zondag ging'onder luidt "gerinkel de'etalageruit van een jnwelierszaak te Naaldwijk ln stokken. Twee jongemannen hadden een straattegel temidden van de horloges en gouden sierraden geworpen. Voorbijgan gers zagen hoe de jongemannen, na met grijpgrage handen hun slag te hebben geslagen, met de scooter met grote snel heid richting Den Haag ontsnapten. Een deel van het kentekennummer was bekend en werd doorgegeven aan de Naaldwijkse, Delftse en Haagse politie. ■De bemanning van een politiejeep, op surveillance in de Haagse binnenstad, herkende de scooter en zette een achter volging in. In de Engelenburgstraat werd de scooter klem gereden. De duo passagier en de berijder namen de be nen. De duopassagier werd in de Retief- straat gegrepen, de bestuurder ontsnapte. Bij fouillering bleek de gegrepen jon geman een 17-jarige, zonder beroep een armbandhorloge op zak te hebben met het prijskaartje van de Naaldwijkse juwelier er nog aan. De rest van do ■buit had hij op de vlucht weggeworpen, maar de hele buit ter waarde van ruim ƒ5000 aan horloges en ringen werd la ter teruggevonden. De scooter bleek zaterdagavond laat uit de Benschoplaan te zijn ontvreemd. De tweede dader bleek de 18-jarige los- werkman F. van G. te zijn, die van morgen vroeg door reohereneurs van zijn bed is gelicht. „Ik zal even m'n pistool pakken en dan ga ik er op af", zei zaterdagnacht een rechercheur tegen zijn vrouw, toen hij uit het venster van zijn woning aan de Nunspeetlaan in Den Haag een man van de ene naar de andere ge parkeerde auto zag drentelen en aan de portieren zag morrelen. Toen.de rechercheur buiten kwam had de man een niet afgesloten wagen ge vonden en achter het stuur plaats ge nomen. Hy scharrelde wat in het dash boardkastje toen hij gesommeerd werd uit te stappen. „Verdraaid nu ben ik er bij" zei de man. Toch zag de man kans te ontsnappen, toën de rechercheur zich namelijk even om draaide, omdat hij dacht dat iemand hem van achteren naderde, werd hij met een kaakslag tegen de straatste nen geslagen. Ondanks een bloedende' wond aan de wang en ondanks het feit dat door de fikse opstopper zijn kunstgebit brak, zette de rechercheur de achtervolging in. Hij loste nog drie waarschuwingsscho ten, maar kreeg de dader niet meer. te. pakken. Toen collega's het achtervol- gingswerk van hem overnamen, werd hij naar het ziekenhuis aan het West einde overgebracht, waar de wond aan zijn wang is gehecht. Na behan deling kon hij huiswaarts keren. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een kettingbotsing met ernstige gevolgen gebeurde op de weg bij Barneveld. Eerst kwamen twee personenauto's in botsing. Deze beide voertuigen werden geramd door een vrachtauto, die daarna tegen een derde kleine perso nenauto op vloog. De vier inzit tenden vdn laatstgenoemd voer tuig moestén zwaar gewond naar7 een ziekenhuis tborden gebracht, waar één van hen aan zijn ver wondingen is overleden. "DIJ een 'ernstige aanrijding op rijksweg 13 ter hoogte van de Doenkade in Rotterdam is zondagavond omstreeks zes uur een uit de richting Den Haag komende personenauto door de middenberm gereden en op de andere baan in botsing gekomen met een uit de richting van Rot terdam naderende auto. Een dode,, vijf gewonden entwee totaal vernielde auto's waren het gevolg van dit trieste ver keersongeval. zigtziekenhuis gebracht. Na behandeling aldaar kon zij naar haar woning worden gebracht. De heer De Jong die bekneld zat in zijn vernielde auto werd met een gebro ken rechterheup, een gebroken linkerbeen en een gebroken rechterarm en enkele hoofdwonden in het Bergwegziekenhuis opgenomen. Zijn dertigjarige vrouw W. de Jong-Koelewijn kon na behandeling m het Dijkzigtziekenhuis, evenals haar zoontjes Peter (8) en Teunis <G) die in het Bergwegziekenhuis werden verbon den, naar huis worden gebracht. Onmiddellijk na het ongeval werd het verkeer uit Rotterdam naar Den Haag omgeleid over de Oude Delftweg. Na ruim een uur kon de rijksweg weer voor verkeer worden opengesteld. 9 Op de verkeersweg Nijmegen-Groes- beek zijn gisteravond twee personen auto's frontaal met elkaar in botsing gekomen, waarbij zes personen, van' wie twee zeer ernstig, werden gewond. Gisteravond is de 59-jarige meel handelaar A. Kruyt uit Leerdam op de provinciale weg aldaar door een auto aangereden en gedood. Zaterdagavond is op de rijksweg Amersfoort-Apeidoorn ter hoogte van Barneveld een vrachtauto frontaal in botsing gekomen met een kleine perso nenwagen. Ongeveer zeven andere auto's zijn op de wrakstukken ingere den Twee personenwagens, die uit de richting Apeldoorn kwamen, waren in botsing gekomen. In afwachting van de politie bleven zij op de weg staan en omwonenden plaatsten een rode lamp op de weg. Een vrachtauto reed ech ter door, botste eerst tegen de beide wagens en vervolgens tegen een uit de richting Amersfoort komende personen auto. Drie van de inzittenden hiervan werden ernstig gewond. De 48-jarige heer H. Bruns uit Overveen bezweek aan zijn verwondingen. De toestand van de ernstig gewonden, zijn vrouw en twee dochters, is eveneens zorgelijk. Nog ze ven andere auto's zijn op de wrakstuk ken ingereden, maar hierbij hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan. 9 Zaterdag Is bet zevenjarige Ambo- nese meisje A. Taibutu in Vught om het leven gekomen. Het kind kwam onder de wielen van een aanhangwa gen terecht en was op slag dood. De 36-jarige grondwerker P. Seun- tjes uit Maastricht is zaterdag in die plaats zo ongelukkig terechtgekomen na een val van zijn bromfiets, dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Op de Waai ter hoogte van Tiel is de 23-jarige Belgische matroos V. A. J. Matheve zaterdag van een rijnaak ge vallen en verdronken. Tara Singh, de 76-jarige leider van de Sikhs die ijveren voor de instelling van een afzonderlijke staat voor Pendjabi- sprekenden, heeft gisteren besloten zijn hongerstaking, die hij op 15 augustus begon om zijn streven kracht bij te zet ten, te beëindigen. De Indiase regering had hem verzekerd, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar zijn klachten over discriminatie tegen de Sikhs. De Sikhleider, die had gedreigd tot de dood te zullen vasten, heeft de afge lopen achtenveertig dagen alleen water en wat zout gebruikt. Artsen achten zijn toestand'zeer ernstig.' Intussen hebben ongeveer honderdvijf tig Indiase leiders, onder voorzitter schap van premier Nehroe, besloten een „nationaal comité voor de integratie" in te stellen. Morgen houden wij een één- daagse verkoop van dubbel- brede winterstoffen voor een prijs, die U beslist nooit voor mogelijk hebt gehouden. Zij, die gewend zijn om vijftien tot twintig gulden te betalen per meter, vinden morgen te kust en te keur de hen bekende kwaliteiten, maar nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén zes gulden, Dubbelbrede.zuiverwollen win terstoffen, w.o. bouclé, flaush, mohair, mantel- en vele fantasie- stoffen. Een unieke aanbieding voor rokken, japonnen, mantels en pakjes, voor véél minder dan de halve prijs. David Pratt, de Zuidafrikaanse boer die vorig jaar een aanslag pleegde op premier Verwoerd en deze ernstig ver wondde. werd zondagavond, blijkens een mededeling van het Zuid-a frikaanse ministerie van gezondheid, op zijn vier envijftigste verjaardag, in zijn cel in de zenuwinrichting, waar hij werd ver pleegd, dood aangetroffen. Door de rechtbank waarvoor hij na de aanslag op dr. Verwoerd terecht stond, werd Pratt, die in Engeland ge boren werd, ontoerekenbaar verklaard. Pratt had voor zijn rechters verklaard zich enorm opgelucht te voelen na de aanslag op de Zuidafrikaanse premier. Deze laatste bracht als gevolg van ver woningen in het gelaat een maand in een ziekenhuis door en moest later nog een ooroperatie ondergaan. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen dubbelbrede winterstof fen, voor Japonnen, mantels en pakjes, in veie kleuren en dessins, 130 en 140 cm breed, per meter voor Géén tel. of schrift, fcert. De landen van het Pact van War schau zullen dezer dagen omvangrijke militaire oefeningen beginnen, die tot in november zullen duren. Volgens het Poolse partijbla „Trybuna Ludu" zul len land-, zee- en luchtstrijdkrachten van de aangesloten landen gezamenlijk opereren. 9 De oud-premiers Pierre Mendès- France en Guy Mollet hebben gisteren achter gesloten deuren van gedachten gewisseld over de huidige politieke si tuatie. Geen van beiden wilden zeggen waarover gesproken was of waar de bijeenkomst had plaatsgevonden. Amerikaanse deskundigfen zijn van me ning dat de vijftien recente Russische kernproeven geen revolutionaire ontwik keling te zien geven. De verkregen ge gevens wijzen er op dat de Russische kemwapenontwerpers waarschijnlijk be zig zijn met het testen van nieuwe ontste kingsmechanismen voor multi-megaton- bommen, met atoomladingen voor anti- luchtwapens en met wapens voor raket- afweer. Daar nog niet alle proeven aan een analyse zijn onderworpen, behoudt men zich het recht op een definitief oor deel voor. Bovendien acht men het mo gelijk dat er ondergrondse proeven wor den genomen die volledig aan de aan dacht van het Westen ontsnappen. Wel werd medegedeeld dat de methoden om kemproeven te constateren aanzienlijk verbeterd zijn. (Van een onzer redacteuren) Na een kort ziekbed is, 71 jaar oud, overleden de heer F. C. van Dorp, oud- hoofd van de A. F. W. Idenburgschool voor christelijk u.l.o. van de Vereniging voor Lager Onderwijs op G.G, te Rot- lerdam-Delfshaven, De heer Van Dorp was niet alleen bekend als paedagoog h(j stond op 19-jarige leeftijd in Oegstgeest reeds voor de klas en nam in 1956 na een carrière van 47 jaren te Rotterdam af scheid van het onderwijs maar ais voordrachtskunstenaar heeft hü zich een nationale bekendheid verworven. Met eenvoud, een directe wijze van spreken en een vermijden van pathos heeft de Iheer Van Dorp velen op zijn zo bekende voordrachtsavonden geboeid. Zijn voorkeur is altijd uitgegaan naar het Vlaamse genre en naar Revius en andere christelijke dichters. Natuurlijk liet de heer Van Dorp zijn klassen ten volle genieten van zijn declamatiekunst, hetgeen aanleiding gaf tot allerlei anecdotes. Eenmaal decla meerde hij in de klas „Het Diakenhuis mannetje" uit de Camera Obscura, waarvan de hoofdfiguur zoals men weet, Keesje is, In zijn voordracht riep hij uit „Wat scheelt er aan Kees?" Tot verbazing en hilariteit van de hele klas klonk ergens van een der achter ste banken „Niets meneer". Want daar had een jongen gezeten, die óók Kees T7LKE gelegenheid die de Ahoy'-Hal biedt tot het geven van een volks concert, wordt door het bestuur van het Rotterdams Philharmonisch Or kest gretig benut. Om technische re denen van allerlei aard echter is dit slechts een enkele maal per jaar mogelijk. Dit valt te betreuren, daar de belangstelling voor een dergelijk concert altijd zeer groot is. Dit bleek zaterdagavond evident, want ongeveer vierduizend muziekliefhebbers (Van een onzer verslaggevers) Had vrijdag de heer J. Kooiman als voorzitter van de Vereniging van Rotterdamse Havenloodsen afscheid genomen van adjunct-havenmeester J". Zwart, die de dienst met pensioen ging verlaten, zaterdagmiddag was de heer Kooiman in de Beatrïxzaal van het Groothandelsgebouw te Rot terdam zelf het middelpunt van een afscheidsplechtigheid: hij heeft zelf wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zijn functie als havenloods moeten neerleggen. Maar, zoals de secretaris van de Ver eniging van Rotterdamse Havenloodsen, de heer C. van Putten, mededeelde, als voorzitter van de vereniging zal de heer Kooiman aanblijven tot de eerstvolgen de jaarvergadering. Dat de beer Kooiman nog over de no dige vitaliteit beschikt bewijst deze overigens door de afgelopen zomer... te beginnen met zweefvlieglessen die hij zeker zal voortzetten: hij wil zo spoe dig mogelijk een zweefvliegbrevet be halen. De heer van Putten deelde mede, dat de vereniging de heer Kooiman had be-; noemd tot erelid. Havenmeester L. J. Goslings zeide, dat de heer Kooiman een van de twee laatste havenloodsen is, uit de haven dienst voortgekomen: hij heeft alle ran gen doorlopen van brugwachter via ha- venbediende-schipper tot havenloods, iets wat thans niet meer mogelijk is. Een grote verdienste van de heer Kooi man zag de heer Goslings op organisa torisch terrein, want de heer Kooiman is er als voorzitter van de vereniging in geslaagd, eenheid in het korps haven loodsen te brengen. Namens de rijksloodsen-sociëteit „De Waterweg" bood de heer H. van der Made hem een boekwerk aan. waarna oud-havenmeester J. van Leeuwen her inneringen ophaalde en de heer L, van Kouwenhoven, secretaris van de Roei ersvereniging „De Eendracht", hem een kunstfoto van de Rotterdamse ha ven aanbood. Havenloods J. Lundquist, voorzitter van de Personeelsvereniging Hagero, is thans de enige van het korps, die uit dc gemeentelijke havendienst voortkwam. Hij memoreerde de tijd, dat de heer Kooiman en hijzelf brugwachter waren en havenbediende-schipper. Ten slotte spraken nog vele vrienden en bekenden van de heer Kooiman, som migen zelfs in dichtvorm. waren weer present om ons stedelijk orkest onder zijn dirigent Eduard Flipse in een aantrekkelijk samengesteld pro gramma te kunnen beluisteren. De klankverhouding der onderlinge or kestrale groepen stelt natuurlijk in deze inmense ruimte haar bijzondere eisen en deze deden zich het meest gelden in de begeleiding van het vioolconcert van Tschancowsky, waarin Herman Krebbers de solist was. Dit fraaie werk, bezit ten gevolge van haar bewogen romantische karakter soms een wat compact klin kende instrumentatie, die al spoedig het solo-instrument kan verdringen, en dit was dan ook ditmaal meer dan eens het geval. Hetgeen niet wegneemt, dat er over het geheel genomen ook aan Tschai- kowsKy's prachtige briljant klinkende werk veel schoons te beleven viel. Want evenals donderdagavond op het Toon kunstconcert in Passage-Theater te Schie dam, speelde Krebbers dit virtuoze stuk ook thans weer met een waar technisch meesterschap en een nobele toonvor- ming. De langdurige geestdriftige bijval, waarin hij dirigent en orkest terecht ruimschoots liet delen, was dan ook alles zins verdiend. Griegs Peer Gynt-Suite, waarover wij in onze voorbeschouwing reeds uit voeriger, schreven, opende de avond op een zeer aantrekkelijke wijze. De orkest klank kwam hierin in alle opzichten, mede door zijn grote expressiviteit, fraai tot zijn recht. Dit kan ten slotte ook worden gezegd van de uitvoering van Beethovens Vijfde Symfonie, die voor een wel zeer boeiend slot van de avond zorgde. Deze mee slepende compositie met haar karakter volle hoogstaande ethische inhoud, bleek zich, zoals trouwens verschillende van Beethovens symphonisehe toondichtingen weer bij uitstek goed te lenen voor een dergelijk massaal bezocht concert Dat de toehoorders, dank zij ook de technisch gave en SDontaan muzikale weergave hieraan een bijzonder boeiend moment hadden beleefd, bewees de lang- dur'"e ovationele bijval wel zeer na drukkelijk. heette, en wiens aandacht een ogenblik was verslapt.... De loopbaan als voordrachtskunste naar van de heer Van Dorp was be gonnen met lessen bij mevrouw Iris Zeiiinga-Elzakker te Den Haag. Hij kwam daartoe door mevrouw Zeilinga's voordracht van Ludwig Wülner. Als paedagoog heeft de heer Van Dorp altijd duidelijk willen zien, dat zijn school bovenal is gebonden door de Schrift. Een zeer grote verdienste van hem was zijn strijd voor de ver nieuwing van het onderwijs in het bij zonder door middel van da verbetering van de spraak hoe zou dit immers anders kunnen voor een voordrachts kunstenaar? t Na zijn eerste school te Oegstgeest werd hij onderwijzer aan christelijke scholen te Andijk, Den Haag, Katwijk en wederom in Eten Haag. Hij is 33 jaar hoofd geweest van de A. W, F. Iden burgschool in Delfshaven. De begrafenis zal dinsdagmiddag opji de Algemene Begraafplaats „Crooswfjk"" te .Rotterdam geschieden. Zoals na het afleggen van haar doc- 'oraalsexamen is medegedeeld, heeft Prinses Beatrix het voornemen zich na beëindiging harer studie in het buiten land nader te oriënteren omtrent be paalde onderwerpen waar zij bijzondere belangstelling voor heeft. Ingevolge dit voornemen zal de prin ses een officieel bezoek van ongeveer drie weken aan Griekenland brengen. He prinses is vanmorgen in gezelschap vsn jonkvrouwe C. E. B. Röell van Schiphol vertrokken. Mejuffrouw A. Hasseley Kirchner, een vriendin van de Prinses, maakt de tocht mee. cadeaus, bloemen, een gelukwens van de directeur-generaal van de P.T.T., een hartelijke zoen op beide wangen van haar vriendin, het rood-wit-bJau- we lint om en op de foto voor een plaatje in de krant. Tweede werd Emmy van Frankenhyzen uit Voor burg, directie-secretaresse van Van der Heem N.V. Ook. zij kwam met 16587 aanslagen binnen een half uur boven de grens van 500 aanslagen per minuut en behoort daarmede nu tot de super-klasse. Emmy won de draagbare radio die door haar directeur als prijs voor deze wedstrijd beschikbaar werd gesteld. Ook van de directie van Van der Heem was er een gelukwens en een grote bos bloemen. Derde werd mej. M. I. Jansen uit Vaesfade met 15554 aanslagen, d.w.z. 496 netto-aanslagen per minuut. De ac- curatesseprijzen werden toegekend aan mevr. E. Polman-Dessauvagie uit Den Haag en aan mevrouw M. J. de Hoog- Bulterman uit Rotterdam. Van de 64 snelle typistes en de ene snel typende heer bleven vier deelneemsters onder het vereiste minimum van 300 aanslagen per minuut. Van 36 deelneemsters moest het werk terzijde worden gelegd, omdat het toegelaten aantal fouten (214 was overschreden. Miss Burt, kampioene van Nieuw- Zeeland 1960 en miss Ball, kampioene van Engeland 1960, en nog vier andere Engelse meisjes hebben buiten mededin ging aan de wedstrijden deelgenomen. Een deelneemster moest worden afge wezen. maar de anderen behaalden op merkelijk goede resultaten. Voor hen is een leuk soevenir en een oorkonde on derweg. Mej. mr. J. J. Th. Ten Broecke Hoek stra, Tweede-Kamerlid, reikte de prijzen uit. Tijdens de wedstrijden dit jaar is onder gunstiger omstandigheden getypt dan verleden jaar. Toen voelde een aan tal deelneemsters zich gehandicapt om dat een deel van de zaal uit parketvloer bestond, het andere deel van de zaal uit rubbervloer. Bovendien werd gewerkt op lichte tafeltjes met een plastic boven blad. Dit jaar had iedereen precies even veel kans, de parketvloer was niet ge* wreven, maar bovendien had een firma in kantoormeubilair zolang voor iedere deelneemster een stevig typetafeltje ter beschikking gesteld, met stroef tafelblad. 9 Gistermorgen is in de Scheveningse buitenhaven het stoffelijk overschot aan gespoeld van de 63-jarige hakman C. S. de Roode uit de Willem Kuiperstraat. Dinsdag 26 september is hij, toen hij met het baggerschip de haven uitvoer overboord gevallen en verdronken. (Van een onzer redacteuren) In de loop van januari 1962 zal met de bouw van de Benelux-tunnel worden be gonnen. Vlaardings burgemeester mr. J. Heusdens vertelde dit zaterdag in zijn welkomstwoord tot de deelnemers aan het 35ste Nederland congres van het Alge meen Nederlands Verbond. Later zei hij ons, dat nog deze maand de acte van oprichting van de N.V. Bene- lux-tunnel zal worden gepasseerd. Alle voorbereidende maatregelen zijn reeds genomen en niets staat een definitieve oprichting meer in de weg. Op zeer korte termijn zal worden proef geheid. Daar na zal de bouw worden aanbesteed. Met revolvers gewapende Algerijnen drongen in de afgelopen nacht in Lon- gnyon, (Oost-Frankrijk) een slaapzaal binnen en schoten drie Algerijnse arbei ders dood. In Parijs werd nabij een stationsemplacement het lijk van een gewurgde Algerijn gevonden, terwijl drie honderd meter verder een zwaargewonde landgenoot van hem werd aangetroffen. Vanmorgen drongen twee Algerijnen in Parijs een consultatiebureau voor Al gerijnse arbeiders binnen, waar zij het vuur openden, een politieman dood schoten en een andere politieman en kantoorbediende zwaar verwondden. De daders ontvluchtten. In Frankrijk zijn de laatste vier maan den acht politiemannen als gevolg van aanslagen door Algerijnen om het leven gekomen. Vanaf een der torens van de Parijse Notre Dame wapperde vanmorgen een grote vlag met de letters O.A.S., de initialen van de Franse geheime organi satie. Het doek, ter grootte van drie bij vier mater, werd na tien minuten ver wijderd. 9 Het Oostduitse persbureau A.D.N. heeft meegedeeld dat door het parket in Karl-Marxstad een onderzoek wordt in gesteld naar de Oostduitse motorrenner Ernst Degner omdat deze ervan wordt verdacht economische spionage te heb. ben bedreven. Het bestuur van de Ned. Dagbladpers heeft besloten de overeenkomst radio pers 1950 per 1 januari a,s. op te zeggen. Dit besluit Is genomen nadat de bladen De Telegraaf en Het Nieuws van de Dag daartoe reeds waren overgegaan. Krach tens bedoelde overeenkomst verplichten de dagbladen zich de radio- en tv-pro- gramma's op een voorgeschreven sum miere wfjze te publiceren op de dag vóór de uitzending. De hoofdredactie van bovengenoemde twee dagbladen meende, dat deze ver plichting uitermate remmend werkte op de taak de lezers duidelijk en over zichtelijk voor te lichten over de radio- en tv-programma's. Bovendien, aldus deze hoofdredactie, kan men uit de rechtspraak van de laatste tijd opmaken, dat een zo strikte opvatting van het auteursrecht als in 1950 gold thans niet meer geldt, waardoor ook de grondslag van de overeenkomst in feite is ver vallen. Het bestuur van de N.D.P. heeft naar aanleiding van het besluit van De Tele graaf medegedeeld, dat reeds een aantal andere dagbladen zich ter bescherming van hun concurrentiepositie genoodzaakt hebben gezien de overeenkomst even eens op te zeggen. Met het oog op een gelijke behartiging van de belangen van de leden van de N.D.P. (dat zijn alle Nederlandse dagbladen met uitzondering van De Waarheid) heeft het bestuur een soortgelijk besluit genomen, teneinde de mogelijkheid te hebben tezamen met de contract-partners aan de zijde van radio en tv na te gaan in hoeverre een wijziging van de overeenkomst gewenst is. Het bestuur hoopt en wenst, dat het mogelijk zal zijn in overleg met de omroepverenigingen te komen tot een hernieuwing van de overeenkomst op voor beide partijen bevredigende wijze. De NV „Vereenigd Bezit van 1894" in Rotterdam heeft niet het voornemen haar beleggingspolitiek belangrijk te wij zigen. Dit is vanmorgen op de jaarver gadering medegedeeld door d-e directeur, mr J W Tabingh Suermondt. De huidige samenstelling van de effectenportefeuille 78 procent Nederlandse fondsen. 22 procent Amerikaanse wordt gunstig geacht, een verschuiving zal eerst plaats hebben als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een der aandeelhouders vroeg om be legging in Duitse obligaties. Het bestuur stond daar evenwel zeer afwijzend tegen- over omdat obligaties fiscaal onaantrek kelijk zijn voor een beleggingsmaatschap- De UNESCO zal van. het Bouwcen trum te Rotterdam gebruik maken voor, het hulpprogramma voor Afrika. Het Bouwcentrum zal worden betrekken bij de werkzaamheden van een te Khartoem te vestigen regionaal centrum voor de- planning van scholenbouw door het sa- menstellen van een documentatie over- scholenbouw in, tropische gebieden. Voorts zullen deskundigen van het Bouw- - centrum algemene assistentie verlenen.' bij de organisatie van ddt centrum. Bo vendien zal in het Bouwcentrum een cursus van drie maanden worden geor ganiseerd ten behoeve van Afrikaanse architecten. Dit alles heeft minister Cals medege deeld in de paragrafen over Nederlandse 'hulp aan Afrika van de toelichting op de^begroting van het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Nederland stort als bijdrage voor dit' werk een bedrag van 110.000 in het noodfonds voor Afrika, dat de UNESCO instelde met het oog op het urgentie- programma, waarvan de activiteiten in en om het Bouwcentrum deel zullen uit- maken. De eerste deskundigen die bij de orga nisatie van het centrum in Khartoem zal adviseren is de architect H. O. Eek- hardt, In Khartoem zullen worden ge bouwd een kweekschool op universitair niveau en een middelbare schooL Ver der is er in Afrika behoefte aan honderd duizend tot honderdtienduizend scholen van diverse soorten. Aan de architectencursus zullen niet alleen Nederlandse maar ook vele bui tenlandse deskundigen medewerken. De cursus zal vermoedelijk in augustus vol gend jaar beginnen, maar de African School Planning Group zal het werk ver moedelijk reeds in november aanvangen." Zaterdagavond zag een Haagse re- dhercheur toen hij op de fiets na een avonddienst naar huis reed, voor een café in de Godetiastraat zijn scooter staan, die in de ma-oht van zaterdag' 20 september werd gestolen. Hij belde het hoofdbureau om versterking en sa men met een collega betrok hij de wacht voor het café. Zijn geduld werd beloond, eruge tijd later kon hy namelijk de 23- jarige loswerkman W. N. aanhouden Deze heeft inmiddels de diefstal van de scooter bekend. Een door de Stichting Zeemanswel varen Rotterdam ingestelde commissie, waarin het Apostolaat ter Zee, de Ne derlandse Zeemanscentrale en de in het havengebied van Rotterdam werkzame buitenlandse instellingen zijn vertegen woordigd, heeft een verzoek voor grond- reservering ingediend voor de bouw van een zeemanshuis in Europoort. De totale kosten, die met de bouw zijn gemoeid, worden geschat op an derhalf miljoen gulden. De Stichting Zeemanswelvaren Nederland heeft in verband hiermee reeds een bedrag van honderdduizend gulden gereserveerd. De Internationale Transportarbeiders Fe deratie heeft eveneens reeds financiële steun toegezegd. Verder kan, aldus het jaarverslag over 1960, worden gerekend op bijdragen van het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam. a D«rZe?jari,ge Yvotle van der Eist uit de Westduelstraat t Rotterdam is van morgen voor de ot jerfijke woning aan gereden door een vrachtauto. Het meisje is in ernstige toestand naar het Zuider ziekenhuis gebracht. Zij wiide met eeni vriendinnetje over steken voor een gcA'keerd staande auto langs en werd clrr een naderende vrachtauto gegrepen. Het kind kreeg de achterwielen over zich heen. Het vrien dinnetje kon nog net opzij springen If Bij K.B. is aan de heer J. Voetelink op zijn verzoek eervol entslag verleend met ingang van 1 november iggi a!<- burgemeester van Ve gemeente Steen- wijk, met dankbetAging voor de be. wezen goede diensten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1