l TERAARDEBESTELLING ARIE PLAISIER WETHOUDER VERHEUGD OVER BOUWPROJECT Schoten Westkrniskade klonken na voor 't hof Straten zeer verzakt in Babberspolder-oost kroniek Honderden leefden mee Paal voor bijzondere flat Verbeteringen zullen bijna 4 ton vergen Rotterdamse ff. k i WêÜÊ Lf 0 van I E R L A jLD Hij stelde altijd Evangelie voorop Overleden door hartverlamming Broei in ruim bedwongen Hoofdagent Kool viert jubileum Simon de waard draait films Op glas boven haar hoofd Eis: bevestiging Dalingen tot zelfs een meter Middenstanders op praatavond Burger]iike stand m 0 Autodeur sloeg open rngors RcO.Bo voltooit onderzoek drie boerderijen het brandpunt1 van alle goede merken! Geslipt: beenbreuk Voetganger gewond bij oversteken DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 WOENSDAG 4 OKTOBER 1961 VOOR^'BRILl^N4f LOLERAF BEWIJZEN Vandaag •.en morgen -en dagelijks BEGRIP CREATIEF V oortzetlen Oprechte vriend n -T. MjPz'jwEM* -ü;xxiJFj5 Voor Zakenstudiekring: «IIlIllllllIlfflB 9 i'l'! V' J*#*?' -4- CÖÖP. T UI NB O U Ï"VE ILI2Ï G ROTTERDAM EN OMSTREKEN ROTTERDAM, 4 oktober '61. sla A-4—9 B 3.505: Staand glas komkommers 75 en op: 35—39, 60 en O"; 3037, 50 en op: 24—23 40 en op: 2022; 35 eh op: 16—19: Kromme komkommers 3745: Stek komk. 16—25; To maten A 4—5.80, B 3.70120, C 3 80—5 80 CC. 1.35—2; Tomaten, binnenland 1.20—1 70; Spinazie 1525: Bospeen 17—18; Pronk benen 5(1—65; Stok pr. bonen 5560; Stam pr. bonen 40—60: Duitse bonen 37—95; Snij bonen 701.301 Andijvie 7—9; Postelein 30— 45:- Spruiten A 1535, B 1540; Witlof A 90—1.04, B 6280; Selederij 2—3; Kroten 10 —14; Uien 6—9; Prei 15—17. ROTTERDAMSE KOFFIETERMIJNMARKT Opgegeven door DzonaTd Jacobson Zonen te Rotterdam. December 1961 133—134, Maart 1962 132— 133, Mei 1962 131 li—13214, Juli 1962 130't —132 September 1962 129—130. Geen omzet. Stemming kalrn.-^ 9 De heer M. van Dis is vandaag veertig jaar in dienst van de N.V de RotterdamscheMelkinrichting, waar hij de,functie vervult van inko per, Vanmorgen ir de jubilaris in in terne kring gehuldigd. Namens direc- tie en collega's ontving hij geschen ken onder couvert. Advenentiën v-v^V;v.'j 'jlV?*"-*-'.'"rji'V N- ,;.jT'v5L*3af AVtófiv. (Van één onzer verslaggevers) DAT Arie Plaisier, wedstrijdsecre taris van HBSS, een grote plaats in de harten van velen had ingeno men is dinsdagmorgen op de Alge mene Begraafplaats in Schiedam wel gebleken. Om kwart voor twaalf is daar het stoffelijk, overschot van de grave gedragen. Vele honderden zijn naar de alge mene begraafplaats gekomen. Er stonden meer belangstellenden buiten dan binnen in de te kleine aula. Na de woorden van rouw in de aula heb ben de vele honderden de baar naar de groeve gevolgd waar ds. D. J. Spaïing, predikant in wijk 7 van de Ned. Herv. Gemeente (Nieuwland), het Onze Vader heeft gebeden, In de aula hebben tenslotte tallozen de fa milie hun condoleanties aangeboden. Op de begraafplaats waren velen uit kerkelijke kring, uit de kring van de CJV, speciaal van de jongensclubs, van HBSS, verder van het CNV en vooral vele personeelsleden van -Wil ton Fijenoord. In de aula heeft de heer J. Beuke- mar-namens - de college's van Wilton- £pr is. nu zover, de leden van het Politiek Jongeren Contact Schie dam zijn niet meer zo ingenomen met heï spel in de Jeugdgemeenteraad. De'lol is er zogezegd af en dat kun nen we begrijpen. Het systeem van deze jeugdgemeenteraad dwong de jongeren tot steriel gepraat. Het deed er eigenlük niet toe waar de jongeren over babbelden, feiten waren niet be langrijk. Zo' kon men eensgezind hotels doen bouwen, voor ongekende kapitalen. Wel hebben de jongeren op hun manier getracht de aansluiting met de werkelijkheid te behouden, maar aangezien de' goede binding ont brak en som's zelfs het feitenmateri aal niet werd-vefstrekt kan men het deze xgeiwillende ieugd .niet. kwalijk nemen dat de animo voor het praat college heel snel verzandde. U7/E betreuren de gang-van zaken ten zeerste! Reeds vorig jaar hebben wij gesteld ddt er met spoed wijzi- guig diende te komen, in de gang van zaken. De jongeren'willen wel dat b, wyst net succesvolle toetreden van se ARJOS. Dat bewijst ook het recen- jz toetreden van de jeugd van 'het GPJV. E- zullen ongetwijfeld vog meer jongerengroepen aan dit werk willen deelnemenmaar de ouderen zuilen Mn dienen te zórgen dat die jeugd Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mob.- wuis. Contactavond 19.30 uur. Be Rank: 'Kethel Concert koren Or- taeüs en Excelsior 20 uur. Chr. Sociale Belangen ARJOS Bijeen komst 20 uur. Opslandingskerk wijk 2 Ned. Herv. Gem. Lezing dr, L. J. Cazemier over -Reis naar Egypte" 20 uur. Gereformeerd Jeugdhuis: Geref. Oos- tetwijk, Lezing "ds. 'J. Couvée, 20 uur. oarsum Corda: Wiik 4. Herv. Gem., bezinz M.' Verkade over Michel Angelo, «J uur. Goede Havenkerk: Zuiderwijk, Bijeen komst. 20 uur, Irene: Wijk 3. Herv." Gem.. Films „Lrotca" en ,,De Derde Dag", 20 uur. Gebouw Moderne Jeugdraad: Start uifsus Handenarbeid. 20 uur, "pstandlngskerkBijeenkomst mede- verfters 'Bezinningsweek. 20 uur. Bagbiaü „De Rotterdammer": Schie- f3®5® redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115538 joestpl 51 Ib.c.g 800371 alleen voor.redac- «e-aaneélegenjieden. Agentschap": H. J. Troost. Aleidastraat f.'01. 65451 (alleen voor klachten, ad- 'm^nties en abonnementen b.g.g. telef Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan tel. 68855. zich inderdaad wat van haar zelfstan digheid en verantwoordelijkheid be wust mag worden. Die jongeren zullen de latere leiders van onze gemeen schap zijn. In de jeugdgemeenteraad kunnen zij zich voorbereiden op de problemen die er in onze maatschap pij zijn, maar dan zullen die jonge ren nu dan ook moeten worden gecon fronteerd met die problemen. IVfST grote waardering hebben we immer de keuze van de agenda punten bezien. De jongeren van het Schiedamse PJCS weten heus wel wat problemen zijn. Zij hebben be grip voor de actuele onderwerpen, Die jongeren, zowel van ARJOS, J F PvdA, JOVD en JOKVP hebben zich slagvaardige debaters betoond. Te betreuren was dat de vertegen woordiging van de CHJG de laatste tijd verstek liet gaan. Nu ontbrak dan ook onlangs de JOKVP. Dat valt te betreuren want vooral de woord voerder Joh. Ham slaagde er als stu dent heel studentikoos en spiritueel wel in de goede stemming in dit spel te brengen. 117 AT de jongeren echter ontbroken heeft is de goede aandacht en de stimulans van de ouderen. Het wordt tijd dat die ouderen wat meer waar dering voor de jeugd gaan opbrengen. Dat kan gebeuren door de jonge ren problemen te laten behandelen. We hebben deze suggestie al meer ge uit. Laat de jeugd serieus een rapport of suggesties samenstellen over de aanpak van het jongerenvraagstuk, dat men ook wel het nozemprobleem noemt soms. Laat de gemeente dan wat doen met die voorstellen van het Politiek Jongeren Contact Schiedam. De vertegenwoordigers van het PJCS zullen zeker heel wat creatief werk kunnen doen. Zij dienen ook meer ge legenheid te krijgen te getuigen van hun politieke en levensbeschouwelijke overtuiging Die jongeren moeten niet alleen met allerlei praktische kwes ties als goede gespreksstof gesteund worden, maar bovendien dient er meer daadwerkelijke belangstelling te wor den getoond. Wij stellen ons voor dat die heel kleine raadszaal dan ook wer kelijk vol komt met toehoorders. Wij geloven dat het stimulerend zal wer ken els de leden van B. en W, vdn Schiedam om beurten het voorzitter schap -van de Jeugdgemeenteraad zou den willen waarnemen. Er ontstaat dan een band van jong met wat ouder Schiedam Er ontstaan dan ook begrip voor eikaars taak en dat is gezien het belang van het goede werk en het mooie doel van de PCJS toch heel wat waard De 59-jarige timmerman A. N. van der Z. werd vanmorgen OP het Ver- ploegh Chasséplein te Vlaardingen op straat liggend aangetroffen. Bij onder- zoek bleek dat de man aan een hart verlamming was overleden. De G G.D. heeft het stoffelijk overschot naar zijn woning vervoerd. Fijenoord getuigd van zijn waardering voor de goede vriend en collega Arie Plaisier. Hij verzekerde de familie dat er in het bedrijf groot medeleven is want ieder heeft de heer Plaisier ge kend als een prettig collega. Op de scheepswerf zal men een goe de vriend missen, maar de heer Beu- kema geloofde niet dat het juist zou zijn om te blijven treuren omdat het Arie's wens zal zijn dat zijn werk wordt voortgezet. De heer Beukema verwees daarbij naa.- de versregel „Als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig op Hemels kust aan, o dan zal daarin mijn vreugde bestaan dat ik heel dicht naast mijn Heiland kan gaan".- Voor de voetbalvereniging HBSS (en CJV) sprak de voorzitter K, J Eibers die stelde dat HBSS nu een actieve kracht zal moeten missen. Het is moeilijk te begrijpen dat een jong leven afgebroken wordt, een leven van een functionaris die nog zoveel werk wilde verzetten, maar God heeft anders beslist. De heer Eibers getuigde van het stre ven van deze oprechte vriend, die al tijd het Evangelie voorop stelde en die hierbij immer het doel van zijn orga nisatie is trouw gebleven. De'heer PTaïsier heeft immer gewérkt onder de jeugd vanuit zijn geloofsover tuiging. Hij was leider van de jongens clubs van de CJV, functionaris bij HBSS, werkte bij de zondagsschool, nam deel als commissielid aan het ju- büeumwerk van HBSS, was vroeger lid van het dagelijks bestuur van de CJV, had zitting in de beambtengroep van het CNV bij Wilton Fijenoord. Aan de groeve hebben de vele hon derden onder een trieste regen ont roerd staan luisteren naar ds. D. J. Spaling die de formule „God heeft ge geven, God heeft genomen, stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren..." heeft uitgesproken. Dood koolzuur in het ruim te spuiten "toeft de Rotterdamss brandweer" dins- aga vond en vannacht geprobeerd broei - de lading schilfers aan boord van het oorse vrachtschip Torens te bedwingen. De brandweer besloot deze maatregel nemen, nadat met persluchtmaskers tgeruste brandweelreiden in het ruim ;n het schip, dat bij pier 6 in de Waal- aven ligt, waren afgedaald. Vanmorgen omstreeks zes uur rukte ie brandweer in. Het gevaar voor uit breiding van de broei was toen geweken. De Maassluisse hoofdagent van ge meentepolitie H. Kool. vierde op 2 okto ber zijn zilveren ambtsjubileum. Hij be gon zijn loopbaan bij de politietroepen (militaire politie), diende vervolgens bij de politie te Katwijk en werd per 15 sep tember 1946 bij de gemeentepolitie te Maassluis benoemd. Het jubileum werd gevierd in een bij eenkomst van het politiekorps, waarbij ook mevrouw Kool en hun drie kinderen aanwezig waren. De jubilaris werd er zeer waarderend toegesproken door bur gemeester W. J. J. van Wijck van Maas sluis en de inspecteur-korpschef de heer J. de Jongh. Zij deden hun gelukwensen vergezeld gaan van de gebruikelijke gra tificatie en een door het politiepersoneel aangeboden cadeau. De adjudant Bijl uit Vlaardingen bracht de felicitatie over van de aid. -Vlaar dingen van de Bond van Christelijke Po litieambtenaren in Nederland. Ook op perwachtmeester Clements van de rijks politie in Maassluis deed van zijn be langstelling blijken. Velen kwamen de jubilaris ook thuis feliciteren. Hij is daar flink in de bloe metjes gezet. Doordat de achterdeuren van een vrachtauto niet goed gesloten waren sloeg een van deze deuren, maandaga vond op de Wiilem-Benkelszstraat open en raakte daarbij de I7-jarige voet- gangster A. W. E, Zij liep een hoofd- vonid op. Toen hel heiblok op de betonnen paal rustte, ging de paal een heel stuk van zelf rustig de grond in. Toch moest wethouder T. de Brutjn er nog wel even wat aan doen, om deze eerste paal voor het flatgebouw voor onvolledige gezin nen, in de grond le krijgen. Zoals wij reeds meldden wordt dit gebouw gezel door de Vlaardingse firma Maai, op de hoek van de Jacoba van Beierenstraal en de Flores de Vijfdelaan. in Vlaar dingen. Na deze plechtigheid begaf het gezel schap zich naar de bouwkeet en daar memoreerde de wethouder, dat reeds drie jaar geleden een plan voor deze bouw was ingediend. Steeds waren er weer andere moeilijkheden. Nu is het dan toch zo ver en gelukkig kon het nu nog juist voor de bouwstop door gaan, anders zou het weer uitgesteld rijn. De heer De Bruijn zei verder, dat de grond waarop dit flatgebouw nu komt, gereserveerd was voor openbare- en bijzondere gebouwen. De flats wordt zo'n bijzonder gebouw en daarom is dit hier op z'n plaats. Hij vertrouwde dat straks de verkoop ook niet te veel zorgen zal geven. De wethouder noemde de heren Maat eigenaardige bouwers. Ze bouwen or> hoek.ies die eigenlijk overgeschoten zijn en dat gaal met succes, want het worden mooie woningen, die vlot van de hand gaan. Na titel deze flat bouwt de firma Maat weer wat bijzonders. Maar ook dat zal ongetwijfeld slagen, want er zijn heel wat „onvolledige gezinnen" In Vlaardingen. De wethouder erkende, dat de gemeente er nog niet aan toe is, om een derge lijk gebouw te zetten. Ook de woning bouwverenigingen zijn nog niet zo ver gekomen en daarom verheugde het de wethouder, dat dit plan nu van parti culieren is gekomen. Hij prees de architect, de heer G. J. Ouwerkerk. Tenslotte snrak de heer A. Maat die ook herinnerde aan de tegenslagen die wa ren ondervonden, voordat nu met de bouw kon worden begonnen. Hij dankte de wethouder, dat deze de eerste paal heeft willen slaan. DOVEN het achteraanzicht van de flat, onder de voorzijde. WETHOUDER T, de Bruijn slaat de eerste paal voor onvolledige gezinnen te Vlaardingen. 9 In Musis Sacrum te Schiedam wordt op 21 en 22 november van 's morgens tien uur tot 's avonds tien uur een Interessante najaarsbeurs met show gehouden. Daar zullen produkten wor den getoond en ten verkoop aangebo den, die gemaakt zijn in de beschute werkplaats van de Herman Francken Stichting te Vlaardingen. VjtflfiT' (Van een onzer verslaggevers) In het maandelijks bulletin van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, gevestigd te Amers foort, wordt ook iets gezegd over de onderzoekingen in Schiedam. De R.O.B. schrijft over de opgravin gen. die zoals bekend in Kethel worden uitgevoerd, het volgende: „Het onderzoek van de drie boerderijen in successie is gereed gekomen. Het graan- schuurtje blijkt groter te zijn geweest dan eerst werd aangenomen. Er is nog een balk met steunpalen gevonden, waardoor de totale lengte thans onge veer 5.50 meter bedraagt. De opgraving wordt voortgezet op een plaats waar zeer waarschijnlijk meer gebouwen na eikaar hebben gestaan". 3i«SSft? rvVH: r.TTrtTTTr jJ.a. J JCJ, VT Ni, fepSS sw «Wv, A W (Van een onzer verslaggevers) Met een wel zeer druk bezochte bij eenkomst in de bovenzaal van de Har monie, heeft de Zakenstudiekring „Vlaar dingen" dinsdagavond het nieuwe seizoen ingezet. Het was zelfs zo druk, dat men nog op de gang zat om toch niets behoe- te missen van al het mooie dat op deze eerste avond werd gepresenteerd. De waarnemend voorzitter van de Stu diekring. de heer M. v ,d. 'Vlis, vond het uitermate verheugend, dat zovelen waren gekomen om te genieten van de prachtige films en kleurendia's, die de cineast Si mon de Waard bracht, waarbij hij de laatste van commentaar voorzag. Tijdens de vertoning van de fiim: „Bij de buren aan de overkant" brachten de bezoekers een kijkje aan de overzijde van dg Noordzee. Een belangrijk gedeelte van de film was aan Londen besteed, en men kon veel genieten van de prachtige parken in de Engelse steden. Prachtige landschappen van het heu velachtige Engeland vielen te bewonde ren, waarbij het overigens wel merk waardig is, dat men daar veel groen en bomen ziet, maar dat er zich toch geen uitgestrekte bossen bevinden, zoals men zou verwachten. Een uitzondering daar gelaten zijn de Engelse wegen over het TjE 38-jarige bordenwasser J. R, te Rotterdam had watjes in zijn oren gedaan, toen hij had geschoten, want de klank van revolverschoten kon hij niet verdragen. Die revolverschoten waren gevallen verleden jaar op 23 oktober in een bar aan de Westkrnis kade te Rotterdam, waar de vrouw van R„ die van hem was weggelopen, toen werkte. Bij die schietpartij was de vrouw niet ger-akt, maar wel wer den er twee bezoekers ernstig gewond. Voor de Rotterdamse rechtbank had R. gezegd, zijn vrouw alleen maar angst te hebben willen aanjagen. In werkelijkheid had h ijzijn wapen op een glas boven haar hoofd op de tapkast gericht. De rechtbank te Rotterdam had deze „Wilhelm Tell"-allures niet kunnen waarderen. Wegens poging tot moord was R. verocideeld ot zes jaar gevange nisstraf met aftrek van de in preventie algemeen zeer goed, tot zelfs in de verste've hechtenis doorgebrachte tijd en ter hoeken van Schotland toe. beschikking stelling van de regering. AduertcmeJ Neêrfands grooisie haardenspecialist M ilMllllinHWI 1.1111:1.1 MEEN! 104 - IEL 1174 35 - ROTTERDAM R0TTER0AMSEDIJK «47 - TEL. 69548 - SCHIEOAM ALS GEVOLG van grondverzakkin gen in de Babberspolder in Vlaar dingen zijn de straten met de daarin gelegen rioleringen, leidingen en ka- beis, in deze wijk ernstig verzakt. Deze verzakkingen doen zich het ergst voor in de straten gelegen ten oosten van de Van Hogendorplaan. Om een juist inzicht in de omvang van de verzakkingen te krijgen, heb ben B. en W. in genoemd wijkgedeel- te hoogtemetingen en waterpassingen laten verrichten, waarvan de resulta ten in tekeningen zijn verwerkt. Uit deze tekeningen blijkt, dat de verzakkingen van het wegdek varië- - ren van vijf tot vijf en vijftig centi meter. beneden de oorspronkelijke aanleghoogte. De rioleringen zijn in het algemeen nog verder gezakt. Op sommige plaatsen zelfs meer dan een meter. In verband hiermee, achten B. en W. (Van een onzer verslaggevers) het noodzakelijk, dat wordt overgegaan tot het ophalen van de bestrating met riolering en leidingen tot de oorspron kelijke aanleghoogten. De hieraan ver bonden werkzaamheden zijn zeer om vangrijk, zodat B. en W. het gewenst achten, deze in gedeelten te laten uit voeren. Het werkterrein kan dan in vier per celen worden gesplitst, die als volgt worden begrensd; a. Van Hogendorp laan, Van Limburg Stirumstraat, Jo- han de Wittstraat, Van der duijn van Maasdamlaan. b. Van Hogendorplaan, Rotterdamseweg, Fannius Scholten- straat, Van Maanenstraat: c. Van Ho- kruidstraat, Seringenstraat, d. Van Ho gendorplaan, Kethehveg, Lobellastraat, Meidoornstraat. Op grond van de resultaten van de uitgevoerde waterpassingen, dienen eerst de straten in het onder b. ge noemde perceel te worden opgehaald. De kosten verbonden aan het ophogen van. de straten met inbegrip van het ophalen van leidingen en kabels, wor den geraamd op totaal ƒ393.500,-. De gemeenteraad wordt voorgesteld tot het ophalen van de straten etc. in perceel b. te besluiten. Toen de boekhouder F. van Rutten dinsdagmiddag om tien over drie met zijn bromfiets op de Broersvest te Schiedam wilde keren, is hij geslipt. De heer van Rutten brak een been. De G.G. en G.D. heeft hem naar dc Van dit vonnis wSs R. in hoger be roep gekomen bij het gerechtshof te Den Haag en daar hield hij vanmorgen op de zitting alweer vol, alleen op het be wuste glas te hebben gemikt. Een barjuffrouw in het café verklaarde daarentegen, dat R. beslist zijn revolver op zijn echtgenote zou hebben gericht. Tijdens een daarop gevolgde worsteling waren nog twee schoten afgegaan. Door die twee schoten waren de beide be zoekers getroffen. En ook twee politie deskundigen hadden kunnen vaststellen, dat de schoten horizontaal waren gericht en niet naar boven. Uit getuigenverklaringen bleek boven dien dat R. zijn vrouw meermalen zou hebben bedreigd. De procureur-generaal wees er op, dat R. reeds in 1954 tot vier jaar was ver oordeeld, omdat hij op de Coolsingel een echtpaar met een mes had aangevallen. Hij achtte R. een gevaarlijk mens, die uit de maatschappij diende te worden ver- .wijderd en eiste bevestiging van het von nis. De verdedigr, mr. P. van _'t Hoff, meende dat de ongelukkige schietpartij het gevolg was van een uitbarsting van een geestelijk onevenwichtig man. Hij achtte de opzet tot moord of doodslag niet bewezen. Arrest op. 18 oktober. HET Rotterdamse sportfondsenbad in/ de Van Maanenstraat bereikte dins dagmorgen :n «Pe vrocte een miitoaal in de geschiedenis. Omstreeks acht uur kwam daar namelijk eon klas van de Montessorischool aan de Beukelsdijk zwemles nemen. Een van de leerlingen was de elfjarige Walter Jansen. Na het passeren van de contróle viel hem een UuicPtUngten d-»cl omd-rt hii do t:en- milioenste zwemmet was sinds de op richting van het bad in 1937. Directeur W. van Slobbe bood hem een gratis "•'aarabonn^ment aan cn een zilveren be ker met inscriptie Het „Sportfondsen- bad Noord", zoals de nieuwe benaming is sinds er in Rotterdam-Zuid ook een sportfondsenbad is. is het drukbezocht- ste bad in Nederland Er bestaat een mogelijkheid ciat in de toekomst het record van het bad in de Van Maanen-- straat wordt gebroken, want tot op he den, na ruim een half jaar dus. heeft het nieuwe bad in Rotterdam-Zuid ge middeld ruim dertig procent meer zwem mers, AAN de Boekenrode tn Rotterdam- Tuïdwi'k 's maandagmiddag de perste naai gealagen voor een beiafvdeneent-um dat gehee! afwijkt van de normale be iaardencentra Men zal er bij de bouw van uitgaan dat de ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid zullen be waren. Tn bet complex worden 161 flats voor zelfstandig wonenden ongenomen, bestaande uit een woonkamer, een slaap kamer, een keuken en een gecombi neerde was- en toiletru'mte. De eerste" drie bouwlagen bevatten het verzor gingscentrum met 74 gcnsn°rsoon«ka- mers en acht. tweepersoemskamers. «et en recreatieruimten en d° nod'ge dienst ruimten. Het ontwerp is van de ge- meente-arcb'tect J. C. Bolten. Men hooot het centrum over twee jaar in gebruik te nemen. VOOR de tweede maal binnen 24 uur is op de drukke riiksweg Rotterdam- Den Haag een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Tussen het viaduct bii Overschie en het Kleinooldemlein raakte een auto, die met grote snelheid in de richt'ng "kotterdam reed. in een slip. De wagen schoot door de middenberm en kwam oo de andere rijbaan. Daar botste de auto tegen een personenauto die uit tegenovergestelde richring naderde. Bei de bestuurders kwamen er met Uehte verwondingen af. Beide auto's werden vernield evenals een l'chtmaat en een 25 meter lang hek dit langs de riik-weg stond. Het verkeer moest anderhalf uur worden omgelegd. IN Rotterdam is een achttieniarige ver koopster gearresteerd die bij een ju welier een horloge meenam zonder het te betalen. Ziï deed dat door de verkoper om een glaasje water te verzoeken. Tij dens zijn korte afwezigheid sloeg zij haar slag. Zij werd gearresteerd nadat zii bij een andere juwelier niet alleen om een glaasje water vroeg maar ook om een baantje als verkoopster. Het bleek dat zij zes weken tevoren uit een inrichting te Nijmegen was ontsnapt. Om goed voor de dag te komen had zij. uiteraard met gesloten beurs, zich dure kleren aangeschaft. Zelfs een avond- iapon met het oog od een bruiloft in de familie. Od drie middagen zag ze kans uit magazijnen en winkels voor duizend gulden bij elkaar te stelen. Voor de inrit van "Wilton Fijenoord te Schiedam op de Vlaardingerdijk is dinsdag een aanrijding ontstaan. De 61- jarige voetganger J. van der Haven uit Vlaardingen. stak onvoorzichtig de rij weg over, waardoor L. C. R. eveneens- uit Vlaardingen in zijn auto tegen hem aanreed. De heer van H. is met inwen dige bloedingen in de buik naar hei Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen ge bracht. gendorplann, Sneeuwbalstraat, Speen- Dr. Noletstichting vervoerd, (Van onze correspondent) In het Tehuis voor Zeelieden hebben de leden van de Maassluisse midden standsvereniging „Samenwerking" maandagavond gepraat en voorts kennis gemaakt met meuwe leden, waaronder een aantal „Palet-winkeliers". Er zijn verschillende middenstands problemen, waaronder de noodzaak van goed verlichte etalages aangesneden, ter wijl wederom de verlichting van de om geving van Noordvliet, Markt en Nieuw- straat ter sprake kwam. Reeds eerder is bij de bevoegde gemeentelijke instan ties op verbetering aangedrongen. Het voor en tegen van sluiting op zaterdag middag of na 17 uur, werd eveneens breedvoerig besproken. In afwacht mg van een rijksregeling kwam men niet tot een definitieve conclusie. Meerdere aanwezigen spraken zich uit voor een koopavond op vrijda" Vragen ais wat kunnen we doen om do kopers in Maassluis te houden en het publiek te bewegen meer aandacht te besteden aan de Maassluise winkels lieten zich zo maar niet beantwoorden. Het kopen od afbetaling en het aanleggen van een lijst van wanbetalers kreeg het bestuur even eens als vraagstukken ter nadere be studering mee. SCITIEDAM. Geboren: Erna E. d v J. W„ van Bochove en 1. Wiege^na. Angnes C., d v p. R A. j Aal en C. L. van Kampen. Maria, d v F. J. van der Spoel en J. H. van IJ peren. Wiïlemina, d v F. J. van der Spoel en J. H. van IJperen. Johan, z v J. van der Kooij en E. J. Muilwijk. Johannes A., z v H G Moreel en S. A. w. Rink. Johannes F. M., z v J. A. Ham en H. J*. Jvan Winden, Ricardo, z v G. van Noordennen en J. Vis. Johan H. C„ z v C. J. Schulze en G. Adri- aanse. Overleden: K. Hoogcni-oom, 92 1r„ wed van K. Hoogstad. E. S. Stolk, 69 jr., wed. van c. Knaps. 9 De Kantine Oost van Wilton Fijeni oord in Schiedam wordt de plaats van bloedige gebeurtenissen, die de belangstelling zullen trekken van ve le honderden. Zaterdag 21 oktober zullen er namelijk de gehele dag nationale wedstrijden voor teams van het Rode Kruis worden gehouden. Deelnemers zijn de vertegenwoordi gers van groepen uit het gehele land. In en om de cantine zullen vele pseudo-slachtoffers liggen en de groe pen uit de elf provincies zullen elkaar sportief bekampen in het snel en ge degen helpen van deze ogenschijnlijk gewonden. Bij de wedstrijden zal het hoofdbestuur van het Rode Kruis als mede de generaal b.d. P. Alons. lan delijk commandant der RKK-coionnes aanwezig zijn. Ruim 200 deelnemers, zullen aan de gezamenlijke lunch deel nemen. Verwacht wordt dat het aan tal belangstellenden en deelnemers bij na 1000 personen gaat bedragen. De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst te Schiedam maakt bekend, dat er. voor kinderen, geboren op 1 januari' 1961 t.m. 30 juni 1931 en opgeroepenen van andere jaarklassen gelegenheid bestaat tot het inenten tegen kinder verlamming op dinsdag en woensdag 10 en 11 oktober 1961 allen des mor gens van 9 uur tot 11.15 uur en op don derdag, 12 oktober des morgens van 9 uur tot 11.15 uur en ook des middags van 2 uur tot 4.15 uur. Te Kethel zal deze inenting plaats vinden op vrij dag, 13 oktober 1961 des morgens van 10 uur tot 10.45 uur. De oproepkaar ten zijn reeds verzonden. Voor een vlot verloop worden de ouders of ver zorgers verzocht zich slipt aan de in de oproep vermelde datum en tijd te houden. Men vergete vooral het oran je inentingsboekje niet! Voor inlichtin gen wende men zich tot de G.G. en G.D., T' '->an 80. telefoon 69290. De r G. J. M. den H. uit bch ngifte gedaan van di zadel van zijn fiets. T heeft op Slot op de Sin- gei 6^„.dan. De Rotterdamse j'uffrouw H. R. bemerkte vannacht om kwart voor drie dat onbekenden haar plastic bood schappentas. inhoudende 2 bankbiljet ten van tien gulden, een biljet van ƒ25.— en twee biljetten van een rijks- daalde. uit een dancing in Schiedam hebben ontvreemd 6 De afd. Rotterdam van de Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland bestaat op 11 oktober vijf tig jaar. De viering van het bereiken van deze mijlpaal hegint met een herdenkingsdienst "s morgens om 10.30 uur in de Sint Laurenskerk, waar de voorzitter, de heer J W van Dongen en ds. C. A, Korevaar zullen spreken. Het bestuur van de Bond van Chris telijke Politieambtenaren recipieert "le dS8 van 14 tot 16 uur in rost au- rant Cal and-West aan de Nieuwe Bin* nenweg 20 te Rotterdam. 's Avonds om acht uur wordt een feestavond gegeven in de Groote Schouwburg aan het Zuidpiein, waar in het cabaret-gezelschap Confetti en de Rotterdamse goochelaar Croche* zullen optreden. if s|s' a ?31 fst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1