Zonder hulp bevolking kan actie niet slagen Meer belangstelling voor lenen van studiewerken f' Té Propaganda begonnen voor Beziiuiingsweek schoonheid van oud- gypte Startschot Opgeruimd staat netjes li Opvoeden tot ,rein houden" COUZY Rotterdamse kroniek Dr. Ïj. J. Cazemier in Opstandingskerk Filmpremières op donderdag GEN LEDENIN ,0SN"-comité Bel van opkoper oorzaak ongeluk W ijzigingen bij Leeszaal-Bibliotheek Ócul dt uit OCmlun Burgemeester schrijft aanbeveling Kranten (25000) huis-aan-huis [99 Oecumenische bijbelkringen BOUMAN Nieuwlandsedijk in De Hoek wordt recreatiegebied Burgerlijke stand L rotterdammer Sleepboot Maas naar Noorse tanker PAGINA 3 DONDERDAG 5 OKTOBER 1961 Advertentie i 1 Gecreëerd in 1792, wordt "4711" Echte Eau de Colognt nog steeds gemaakt naar het originele geheime recept. Beroemd over de gehele wereld om haar frisheid, haar zuiverheid, haar geur en haar verfrissende eigenschappen. PHILIPS TELEVISIE en RADIO 1962 een pracht sortering vindt U bij ^MORGENAVOND ju* van 19-22 uur MEUBELEN KIJKEN 'p. BIJ BOUMAN 1 Zeer religieus volk Vandaag en morgen ...en dagelijks Burgemeester mr. J. W. Peelt heeft „eusdagavond om vijf uur m de raads- 'ji van het Schiedamse stadhuis de Lende leden in het comité „Opge- ijid staat netjes" geïnstalleerd: r,e leden zijn: W. H, Kloeseman, jofdmspecteur van Politie: J. J. .kipper. Tuinarchitect; E. T Kraan, iecteur van de Gein. Vervoer-, Remi. sn Ontsmettingsdienst; G. P. Sidsdonk (voor de Schiedamse Ge nschap; mevrouw M A. C. Taver- Lyan Campen, Voorzitster Centraal „uwen Comité; R. S. J. Goettsch, jrzitter Schiedamse Jeugdraad; G, Kin Amerongen Voorzitter Ned. On- «ijzers Vereniging; P. v. d. Spek, jetars C.N V. afd. Schiedam; C. nat, secretaris Commissie Gem Ver- jf., Reinigings- en Ontsmettingsdienst cretarts. Slevrouw Taverne en de heer lettsch waren verhinderd bij de in flatie aanwezig te zijn. De heer M. de Vries, technisch ambtenaar bij Gem. Vervoer-, Reinigings. en Ont- tmgsdienst, was bij de installatie ,-ezig wegens verhindering van de «steur van deze dienst. (Van een onzer redacteuren) sleepboot Maas van L. Smit Co's „pdienst is op weg om hulp te bieden de Noorse tanker Hoegh Favour, 8 ton, die sinds 3 oktober schroef- ade heeft en voor Punta Cardon aan Venezolaanse kust in moeilijkheden feert. De Maas kan elk ogenblik ter atse aankomen. (et de Koraal, een sleepboot uit Cura- i zal de Maas de Noorse tanker naar iemstad op Curacao brengen. (Advertentie) - y'' (Advertentie) Ze zijn er dol op, geef ze v a na! Recept voor verrukkelijk toetje:- vanlllevla met appel Schil 2 appelen, boor ze. snijd ze in schijven. Bak die In boter, doe ze m een schaal, bestrooi met suiker en kaneel. Bedek ze met i liter vanlllevla (zo uit de fles) en garneer met gemalra cocos of stij(geslagen, eiwit. Gezamenlijke Melkbedrifvert Rotterdam en omgeving (Van een onzer verslaggevers) Het startschot heeft geklonken, Schiedam gaat de strijd aanbinden tegen de vervuiling van de stad. Het was burgemeester mr. J. W. Peek die dat startschot woensdagavond symbolisch liet klinken. Hij deen dat door het installeren van het comité „Opgeruimd staat netjes" waar acht heren en een dame uit de burgerij zitting in hebben. Woensdagavond om vijf uur waren zeven heren van dit comité, alsmede de burgemeester en wethouder nu P. vpn Bochove in de raadszaal bijeengekomen om te luisteren naar de woorden die bur gemeester mr. J. W. Peek bij deze installatie heeft gesproken. Na de installatie heeft het comité heel vlot de eerste mogelijkheden voor komende acties in. onze stad be sproken. Wel duidelijk is dat de me dewerking van de gehele bevolking noodzakelijk is. Het betreft hier na melijk meer een opvoeden tot meer begrip voor het rem houder, van de stad dan het mogelijk verbieden of weren vaa het bevuilen van de stra ten. Als de inwoners niet meewerken ls de actie tot mislukkei gedoemd. Daarom zullen de comitéleden zich voor deelneming tot geheel Schiedam wenden. Burgemeester mr. J. W. Peek consta teerde dat de verontreiniging derma te ernstige gevolgen ontplooit dat er iets tegen moet worden gedaan. Het ls echter nog niemand precies duide- lijk hoe de zaak moet worden aange pakt. De kwestie is namelijk niet nieuw. In de eerste eeuwen iverd geen aandacht geschonken aan de vervui ling. De straten in Schiedam wa ren modderpoelen waar de varkens en de kippen vrij rond. liepen. Dat was vooral in deze stad het geval om dat de branderijen het voedsel voor het vee produceerden. Later werd het beter. De overheid poogde in de grij pen. Burgemeester mr. Peek verwees naar de oude ordonnantiën uit het archief die er van getuigen dat men het eu vel wilde tegen gaan. Hij las de in houd voor van een ordonnantie uit 1826 waarin gesteld werd dat overtre ders streng werden aangepakt. Zij kwamen drie dagen in het gevang of ze betaalden zes gulden wat toen een weekloon was. Vooral de zorg voor de ontwatering kreeg toen aandacht. De burgemeester geloefde dat de tegen woordige straffen een milder criteri um hebben wat tot gevolg kan hebben dat men onachtzamer is geworden. Schiedams eerste burger verwees naar de vroegere tijd. Toen schrobde men de eigen stoep en zelfs een deel van de straat, Er is nog een spreekwoord van overgebleven. Nu kost de reiniging van Schiedam een miljoen gulden per jaar. Dat is een enorm bedrag en hoewel de reinigers dagelijks bezig zijn is het resultaat be droevend omdat de burgerij met mee werkt. De algemene toestand is dan ook zeer onbevredigend stelde mr. Peek. Met de opvoeding van de jeugd bereikt men kennelijk nog niet de vereiste netheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. Het is een internationaal vraagstuk hoewel de toestand niet overal gelijk is, De burgemeester constateerde dat er veel landen zijn waar meer netheid heerst dan in ons land. Hij stelde dat het volkomen uitgesloten is dat het po litieapparaat gaat optreden tegen deze overtreders. Zelfs al zou de onderbezet ting verdwijnen dan is het nog ondoen lijk tegen zoveel Schiedammers tegelijk te ageren. Het publiek zal het zelf moe- in djfert. het publiek zar'de"jëugd vto" aid aak. in aüu)ude/%.in hei e^dtt.buigergih een „Ons rest -de taak de zelfopvoeding ij te brengen", zei mr. Peek. Hij ver achtte de resultaten niet op korte ter- ijn, de campagne zal ook aangepast worden aan de plaatselijke mogelijkhe- len. Het geïnstalleerde comité moetin ichiedam de motor zijn met de moei- ijke taak te experimenteren en sug gesties uit te werken. Mr. Peek geloofde dat het aanbren gen van meer vuilnisbakken zeker verbetering zal brengen. Hij hoopte J~)IT zijn de mannen die in Schie- 4 dam de bespreking over het probleem van de stadsverontreini- ging zijn begonnenv.l.n.r. hoofd inspecteur W. H. Kloeseman onderwijzer G. J. van Amerongen, vakbondsbestuurder P. van der Spek, gemeentereiniger M. A. de Vries, middenstander G. P. Verhuls- donk en tuinarchitect J. J. Schipper. dat. de liefde voor hun stad de romi- téleden vindingrijk zal maken, waar door zij hun werk niet zullen beper ken tot enkele vergaderingen. Hij hoopte dat de negen functionarissen tenslotte zouden kunnen zeggen dat ze het werk goed hebben gedaan. (Van een onzer verslaggevers) De bel van een opkoper heeft een verkeersongeval veroorzaakt. Die sto rende bel klonk namelijk woensdagmor. gen om negen uur tijdens de dikke mist bij de spoorwegovergang aan de Nieu we Damlaan. De Schiedamse tuinier P. K., die plots dit enerverende geluid hoorde, meende dat het de waarschu wing was dat er een trein aankwam. Hij 2ag vanwege de mist niet waar hij precies was, maar het belgeluid deed hem beseffen dat hij voor de spoorwegovergang stond. Daarom rem de hij abrupt. Het gevolg was echter dat een hem achterop komende vracht auto, bestuurd door I.B., tegen de auto van K. aanreed. Beide voertuigen zijn beschadigd. t# De Schiedamse politie heeft woens dagmiddag en -avond een controle op dt; overtreding van de maximumsnel heid gehouden. De Gatsometer wees 13 br- nfletsers aan, die liefst, meer dan 40 km. per uur (dus minstens 10 •Msng.vte snel) en vier- autobestuurders „dia,„meer../!ai ,60 km. „(dus eveneens Steeds meer winkelbedrijven wor den geopend ia de Mgr. Nolenslaan IN Schled am-N ie u wl an d waardoor deze winkelstraat zich gaat ontwikke len tot een belangrijk winkelcentrum in Nieuwland. Woensdag 11 oktober zal de heer J. A. T Nijkamp de eerste boek- en kantoorboekhandel in het pand Mgr. Nolenslaan 612 ope nen. De receptie wordt dinsdag van 3 tot 6 uur en van S tot 10 uur gehouden. 6 Gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en 2 6 uur: kinderschoentje (R); kinder pantoffel (R); ceintuur; damessjaal: 1 paar glacé handschoenen. Te be vragen bij de vinders: dameshand schoen (R). H. Mulder. Gr. v. Prin- stererlaan 5; glacé herenhandschoen (L)H. den Ouden. Rotterdamsedijk 397 b; tas met inhoud. Bruinhout, Rotterdamsedijk 440; zadeldek, S. J. Sjoer, Lange Nieuwstraat 163; fiets je, Lammers, Vlaardingerdijk 53; au- tostep, Moerer, Roellstraat 61; sier- speldje, A. Uittenboogaard, Voornese- straat 18; portemonnee met nhoud, Rosrade, de Meesterstraat 19; lini aal in etui, N. Meijer. Puttershoekse- straat 56a; portemonnee met inhoud, 48; 1 pakje shag, E. Steens, Rotter damsedijk 192c; windjack, R. Grin, Burg. v. Haarenlaan 1179; 2 boorden H. J. Scheffers, IJsselmondesestraat 46; 1 pakje shag, E. Steens, Rotter damsedijk 192c: windjack, R. Grin, Burg, v Haarenlaan 1179; 2 boorden in zakje, v. Deursen, Boerhavelaan 102b; 2 auto-sleuteltjes in étui, D. Hoogenboezem, Mesdaglaan 3a; bril Dumont, Spieringshoek 101; bril in etui, M. Hamerslag, Herenpad 14b; kontaktsleuteltje. Zijlstra, Broersvest 95c; zonnebril, van Doorn, Gordon, straat 20c; briefopener, C, Klomps, Cort v. d. Lmdenlaan 68; grijze trui Bromgeest, Hogenbar.weg 55d; da mespolshorloge, Meijer. V. 's Grave- meentelijke Geneeskundige en Gezond- heidsdienst, Tumlaan 80; portefeuille met inhoud, Heijbach. Oosterstraat 36; aktentas met inhoud, J. C. v. d Valk, Boerhavelaan 60a: gereed schapstas met inhoud, J. v. Dalen, Mariastraat 79a; aktentas met in houd v. Eijk. Kethelstraat 31; akten tas, de Ronde, Kortlandstraag 16; Ierse setter, v. d, Water. Prof. Aai- berselaan 78. De Rotterdamse juffrouw H. R. die woensdagnacht in een Schiedamse dancing baar boodschappentas, in houdende 50.— kwijtraakte, heeft meegedeeld -dat de tas weer terecht is. De tas is bij vergissing meegeno men. zo heeft zij aan de politie mee gedeeld. 1.65 tot 23,25 (Van een onzer verslaggevers) De uitleen van boeken bfj de Gemeen telijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek ndergaat een merkwaardige wijziging, Ir worden minder romans uitgeleend, sar er ontstaat steeds meer belang- teUing voor het lenen van studiewer- :en. Dat Is het duidelijkst gebleken nu r een open uitlening Is gecreëerd in de ïeuwe zaal voor studiewerken aan de oorzijde van het gebouw aan ie Lange ven waar de bezoekers vrij kunnen oeken in de open kasten. In totaal werden in september 1961 25.413 werken uitgeleend waarvan 10.797 romans, 7.072 studieboeken en 7.544 kinderboeken tegen 25.341 wer ken in september van vorig jaar, waar van 11.265 romans, 6.263 studiewerken en 7.813 kinderboeken. Het aantal houders van leeskaarten is gedaald van 5.770 naar 5.348, Het boekenbezit breidde zich uit van 61.199 naar 62.239. Verdeeld over de filialen is de Hit teen als volgt: Centrale bibliotheek tan te Haven: romans 5.63Ö Ivor, jaar 5.641), ■tudiewerken 4.860 '3.561), totaal: 10.290 9.202). Filiaal Dwarsstraat: romans '26 (904), studiewerken 168 <2131, jeugd- oeken 677 (573). totaal 1.771 (1.690). iliaal Lorentzlaan: romans 1.398 (1.384), tudiewerken 791 (825) jeugdboeken 794- <775>, totaal 2.983 (2.984). Filiaal dr. Wibautplein romans 1.601 (1.966) stu diewerken 1.165 (v.j. 1.471), jeugdboe ken. 1.719 (1.743), totaal: 4.485 (5.180). Jeugdafdeling: jeugdboeken 2.048 (2.188). jeugdstudieboeken 1.393 (1.557). totaai 3.441 (3.745). Filiaal Kethel: romans 873 (736), studiewerken 258 (157), jeugboe- ken 775 (751), totaal 1.906 (1,644). Uit- leenpost Lindenhof: romans 28 (20), jeugdboeken. 138 (136)), totaal 166 (156). üitleenpost ziekenhuis: romans 341 (362). studiewerken 30 (12); totaal 371 (374). Correspondentschap Maasdijk: romans (252), studiewerken (24), jeugdboeken (90), tot.. (366), opgeheven per 1 jan. 61). 1 jan. 61. (Van een. onzer verslaggevers) Huis aan huis, in 25000 exemplaren, worden dezer dagen in Schiedam de kranten bezorgd die namens het actie comité aandacht vragen voor de Bezinningsweek die van 2129 okto ber wordt gehouden. „Schiedam, God vraagt Bezinning" staat met ruime letters op de voorpagina van dit blad met vier pagina's waarin rnime aan dacht is "geschonken voor negen grote foto's ter illustratie. Voorts wordt medegedeeld dat in folders zal wor den aangekondigd waar de prot. chr. kerken de samenkomsten zullen hou den. Er zijn twee grote gezamenlijke samenkomsten, n.l. op dinsdagavond 24 oktober in de Grote Kerk en op donderdag 26 oktober in de Juliana- kerk. Burgemeester mr. J. W. Peek schreef op de binnenpagina's deze aanbeveling: Met indringende kracht leggen de ge beurtenissen van deze tijd beslag op onze geest. Politieke leuzen en slogans beloven ons een andere wereld, waarin alles beter en rechtvaardiger zal zijn; de dagelijkse baaierd var; nieuwsbe richten lijkt wel alle onzekerheid, alle angst en ellende van de wereld over onze hoofden uit te storten, en van vele zijden doen goedwillende organi saties een beroep op ons om de nood, waar ter wereld ook geleden, te hel pen lenigen. Wie zal bij dit alles zich zelf kunnen blijven, wie zal een vaste koers kun nen varen in de maalstroom van de voortgang van de tijd? Wanneer wij rondom ons schouwen naar onrecht en liefdeloosheid, naar eigenwaan en schromelijke baatzucht, dan vragen wij ons af wat wij aan dit alles kun nen doen. En dan komt de mismoedig heid, of de opstandigheid, want diep in ons hart weten wij dat wij niet bij machte zijn hieraan iets te ver anderen, ja, dat wij zelf mede schul dig staan aan de verwarring van de samenleving. Wij zijn zo snel geneigd het stuur maar los te laten en ons wil loos voort te laten drijven, waarheen het lot ons voert; of wij grijpen het roer te vaster in de handen om zelf (Advertentie) Zeer belangrijk is dat gediplomeerde monteurs, met jarenlange ervaring steeds rot Uw dienst staan. Aert van Nesstraat 38, cel. 11881! 1» MMdellimhtraat 70, tel. 30340-37434 de richting van ons leven te bepalen. Gelukkig is hij, die weet dat het doel van zijn leven is gelegen in God, dat de koers wordt bepaald door Christus, de eigen Zoon van God. Het doel te leren zien, de koers te leren kermen, dat kunnen wij slechts, wan neer wij onze gedachten laten varen en slechts luisteren naar Zijn stem, wanneer deze tot ons komt. Vaak valt dat zwaai, want dat vraagt afstand doen, het loslaten van onze wil om zelf de toekomst te regelen. Wij zijn zo druk bezig, dat wij geen tijd hebben om te luisteren; daartoe moeten wij - ^erst aan het. werk onttrokken worden, moet het stil om ons heen- gswordejj zijn. Daarom is het goed, wanneer van tijd tot tijd de mens zich losmaakt van de beslommeringen van het dagelijkse leven en zich bezint over de richting van zijn leven. Stadgenoten, de laatste week van okto ber zal in Schiedam zo'n tijd van be zinning zijn, voor ons allen tezamen, voor ieder persoonlijk. Voor deze ene week zal het rhythme van ons vereni gingsleven iets worden vertraagd en zullen vergaderingen zoveel mogelijk worden vermeden om U m de gele genheid te stellen even de rust te vin den voor een moment van stille ern stige inkeer in Uw zelf. Gaat hieraan niet met opgeheven hoofd voorbij, om dat U het voor U zelf allang weet, maar werkt mede om Uw geloof te verdiepen, te versterken of te doen herleven. Dan zal deze tijd tl lot zegen kunnen strekken voor vele dagen na deze De burgemeester van Schiedam, Mr. J W. PEEK DE 38-jarige bordenwasser J. R. te Rotterdam had watjes in zijn oren gedaan, toen hij had geschoten, want de klank van revolverschoten, kon hij niet verdragen. Die revolverschoten waren gevallen verleden jaar op 23 ok tober in een bar aan de Westkruiskade te Rotterdam, waar de vrouw van R., die van. hem was weggelopen, toen werkte. Bij die schietpartij was de vrouw niet geraakt, maar wel werden zr twee bezoekers ernstig gewond. Voor de Rotterdamse rechtbank had R. gezegd, zijn vrouw alleen maar angst te hebben willen aanjagen. In werkelijk heid had hij zijn wapen op een glas bo ven haar hoofd op de tapkast gericht. De rechtbank te Rotterdam haft deze „Wilhelm Teil''-allures niet kunnen waarderen. Wegens poging tot moord, was, R. veroorde'eld tot ires jaar gevan genisstraf mét aftrek* van de in preven tieve hechtenis doorgebrachte tijd en ter beschikking stelling van de rege ring. Van dit vonnis was R. in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Den Haag en daar hield hij vol alleen op het bewuste glas te hebben gemikt. Een barjuffrouw in het café verklaarde daarentegen, dat R. beslist zijn revol ver op zijn echtgenote zou hebben ge richt. Tijdens een daarop gevolgde wor steling waren oog twee schoten afge gaan. Door die twee schoten waren de beide bezoekers getroffen. En ook twee politiedeskundigen hadden kunnen ver tellen, dat de schoten horizontaal wa ren gericht en niet naar boven. Zeer gemakkelijke betaling Fabriekstoonzalen: fROTTERDAM - Ijsseimondse laan-175- (Kralingsëveer) AMSTERDAM-Willem Leevend- straatïO. (bij station Sloterdijk) Dr* L. J. Cazemier heeft woensdag avond in de kerkzaal van de Opstan- dingskerk te Schiedam zeer velen doen genieten van de schoonheid van het oude Egypte. Hij deed dit op de eerste gemeenteavond van wijk 2 van de Her- vormde Kerk waar hij heeft gesprokenqc neer Sonneveld deelde ten slotte meubelen met 'over zijn reis naar Israël, Voor een talrijk gehoor heeft de heer J Sonneveld het openingswoord ge sproken. Deze herinnerde aan de Be zinningsweek die aan het eind van de maand wordt gehouden. De heer Son neveld merkt;: op dat er nog veel me dewerkers nodig zijn. Hij vroeg dan ook ieder vanavond naar de kerkza- len te willen komen. Er zijn mede- 1 werkers nodig om uitnodigingen uit te reiken op vele adressen. Verder vroeg de heer Sonneveld aan dacht voor de Bijbelkringen, dtr op woensdag 18 oktober in een beneden zaal van de Opstandingskerk beginnen. Er zullen eveneens weer'oecumenische bijbelkringen gehouden worden. De bijbelkring teri huize van de familie Post heeft geen ruimte meer, maar er hebben zich meer families voor het houden van eer, dergelijke kring ge meld. Belangstellenden kunnen zich voor deelname op 18 oktober in de Opstandingskerk vervoegen. mee dat de tweede gemeenteavond van wijk 2 op woensdag 1 november wordt gehouden. Dan wordt een film over het zendingswerk vertoond. Dr Cazemier heeft tal van kleuren diapositieven over het oude en als con trast het ultramoderne Egypte ver toond. Helaas waren niet alle plaatjes van goede kwaliteit. Vooraf heeft dr. Cazemier een inleiding gehouden over de geschiedenis en dè structuur van Egypte. Hij merkte op dat het moei lijk is een vergelijking te maken tus sen Israël, waar hij vorig jaar over gesproken heeft, eri Egypte. In het ene land gaat de Bijbel leven voor de Europese bezoeker. In het andere land leeft echter ook een eeuwenoude cul tuur. De predikant besprak de wereld rijken die vanaf 4000 jaar voor Christus in dit gebied heersen. Hij zei dat het politieke leven daar sterk naar voren komt. Toch is het Egyptische volk zeer religieus, ook al vermindert dat nu. Zo noemde dr Cazemier het merk waardig dat de opschriften op de muren van de tempelrumes spreken van de oorlogen die de machtige fa rao's hebben gevoerd, maar in het in wendige spreken de opschriften van het leven na de dood. De Egyptenaar heeft wel het gevoel voor de reli gie. Het eeuwige leven wordt belang rijker gevonden, dan het tijdelijke. Spreker vertelde dat er naast het Mohammedaanse geloof nog plaats is; voor de kleine 2000 jaar oude christe-1 lijke Koptische kerk en voor christelij ke kerken van Fransen en Engelsen, i De laatsten worden soms louter tijdens het toeristenseiznen m de winter ge- De cijfers wijzen bruikt. Overal zijn moskeeën in Egyp- te. in de .mljoenstad Cairo wel 480. De predikant belichtte het genoegen dat de Egyptenaar in het lawaai kent. Hij moet ,-iaxonneren, bellen of schreeu-1 wen. Nu gaat Nasser een anti-la-1 waalcampagne beginnen. Dr. Cazemier j is tot ver in het binnenland van Egyp te gegaan. Hij heeft daar de 5000 jaar| oude hoofdstad Memphis gezien, als-, mede Luxor, Assoean en andere beken de plaatsen, Dr. Cazemier het het leven m de ste den zien, de historische kunstwerken de granietgroeven waar men al eeu wenlang de obelisken vervaardigt, daarnaast als contrast de ultramoder ne hotels die de toerist in het schone land goede rustplaatsen bieden. (Van onze correspondent) Toen enige tijd geleden een Westlandse tuinders de Nieuwlandsedijk In Hoek van Holland wilden afgraven om het zand te gebruiken voor Verbe tering van de eigen tuinbouwgrond, werd dit met toegestaan. De gemeente Rotterdam was namelijk van plan deze dijk te bestemmen voor recreatieve doel einden. Deze plannen worden nu ge realiseerd. Reeds enkele dagen zwoegen draglines en bulldozers om dit duinachtig gebied om te werken tot een recreatiegebied. De Nieuwlandsedijk is echter rijk aan bunkers uit de bezettingstijd. De mees te van deze betonnen kolossen zijn nog bewoond. Enkele bunkers die tot goede woonhuizen zijn verbouwd zullen mo gen olijven staan. De andere moeten verdwijnen. Ook enkele duinterreïnen moeten wor den afgegraven en geëgaliseerd. Reeds nu kan men echter zien dat het een aantrekkelijk geheel zal worden. In de steden Rotterdam, Den Haag er: Amsterdam zullen de filmpre mières met ingang van 12 oktober voortaan op donderdag in plaats van op vrijdag worden gegeven. De invoering van de vijfdaagse werkweek heeft de uitgaansgewoon- ten namelijk veranderd, met ge volg dat de vrijdagavond dezelfde betekenis krijgt als tot dusver de zaterdagavond. cijfers wijzen uit, dat ook het bioscoopbezoek op deze nieuwe „zaterdag" toeneemt. Aangezien het merendeel van het Nederland se publiek niet klakkeloos bioscoop theaters bezoekt, maar zich eerst oriënteert op de programmering en zich daarbij veelal laat voor lichten door de filmbesprekingen in hun lijfblad, lag voor het bioscoop bedrijf de maatregel voor de hand, de start van de filmweek te verleggen naar de vrijdag. COMMODORE C. Bouman en kapitein J. W. Faber van de Holland-Ameri ka Lijn ^stappen deze maand voorgoed aan wal. Zaterdag 7 oktober brengt commodore Bouman het vlaggescbïp Rotterdam voor de laatste maai binnen en sluit hij een zeemanscarrière van 46 jaar af. Commodore Bouman werd op 1 september 1897 in Maassluis gebo ren. In 1915 kwam hij als stuurmans- i irling bij de Holiand-Amerika Lijn in dienst. Na een gedwongen verblijf aan de wal gedurende de oorlogsjaren kreeg hij in 1947 het commando over het s.s. Eemdijk. Daarna voerde hij het gezag over verschillende andere vrachtscbe pen. In 1952 kwam op de passagiers schepen: de Groote Beer. Maasdam en Nieuw-Amsterdam. In 1956 werd kapi- rtein Bouman benoemd tof commodore, aantal \®Ile iaar later werd hij de eerste ge zagvoerder van de Rotterdam. Commo dore Bouman is officier in de orde van Oranje-Nassau. Maandag, 9 oktober komt kapitein J. W. Faber terug van zijn laatste reis met de Groote Beer. De zestigjarige gezagvoerder kwam in 1919 als stuurmansleerling bij de H.A.L. In de oorlog voer hij op de Nieuw-Am- sterdam. die toen als troepensehip dienst deed. In 1949 werd hij benoemd tot gezagvoerder van de Akkrumdijk. Drie jaar heeft kapitein Faber het com mando over de Groote Beer gevoerd. De seheepswerktuigkundige A. P. F. mist zijn rijwiel dat niet op slot op de Vlaardingerdijk in Schiedam heeft gestaan. Gereformeerd Jeugdhuis Geref. Oos- terwijk. Lezing ds. J. Couvêe, 20 uur. Sursum Corda; Wijk 4, Herv. Gem., Lezinz M. Verkade over Michel Angelo, 20 uur. Goede Havenkerk: Zuiderwijk, Bijeen komst, 20 uur. Irene-. Wijk 3, Herv. Gem.. Films „Eroica" en „De Derde Dag". 20 uur. Gebouw Moderne Jeugdraad: Start Cursus Handenarbeid. 20 uur. Opstandingskerk: Bijeenkomst mede werkers Bezinningsweek. 20 uur. Irene: Volks-Universiteit, eerste film avond, 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 84154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie -aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 2$, tel, 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.e.g. telef T15583), Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5B, tel. 68855. SCHIEDAM. Geboren; Arend z v P Jonae en J Gerrets; Marjolein M d V J J CÜ1 *a M Grande Bikkeienberg. Overleden: G Groen neweg 09 Jr -wed van K Gagestein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1