„Dit is de lekkerste die k ken!" 1 GRANT oed winkelcentrum nu ontstaan in ieuwland olitiesluit seizoen met prettige sportda UNIQUE L halfzwaar 111 ir* s I FOKKELMAN VERMEULEN boogaard m „Singelkwartier bestaat 30 jaar Spannende strijd om groepsprijs VAN HEYST ,ooo VRIJDAG 6 OKTOBER 1961 die lekkere shag in de handige platte doos 95 cent bevestigt CAPTAIN GRANT De geurige halfzware shag „Captain Grant" wordt op een heei bijzondere wijze gemêieerd. U proeft het direct. U ruikt het direct. Een pracht-shag! U herkent Captain Grant, waar U ook bent, aan het milde aroma van 's werelds fijnste tabakken. Spaar de plaatjes voor het interessante Schepenalbum „Van Stoom tot Atoom' Schied.weg 41 - '>#1NP8| geef Fokkelman "de ruimte korte hoogstraat is VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90 - VUARDINGM (bloeiende vereniging) Volksuniversiteit start vanavond WINTEBMODE 1901 HOOGSTRAAT COOLSINGEL {naast C&A) ZWARTJAN STRAAT 19-BEUERLANOSELAAN 111-113-PUTSEBOCHT 113-115 'n Schat van ideeën Bel of schrijf Fokkelman... en gratis ontvangt u de nieuwe interieurkatalogus vol praktische ideeën voor een gezellig thuis! Interieur Adviseurs Metaal tegen hoofd gulden voor onze klanten Resultaten VLAARDINGEN. Tel. 2075 jiavenenae OFFICIEEL D ...,en morgen A8EIT vlaardingen schiedam nu voc <fy> ter meulen Liefst 1» overtreders van de maxi- "mum snelheid, hoofdzakelijk inwoners van Vlaardingen of Rotterdam, zijn donderdag in Schiedam aangehouden. De Schiedamse politie constateerde bij een controle met de Gatso-meter dat een bromfietser, negen bestuur ders van een auto, eet; vrachtauto- chauffeur en zeven motorrijders har der dan de voorgeschreven dertig of -.tjftlg kilometer per uur reden. Advertentie Voor EXCLUSIEVE verlichting slaagt U het best bij DE VAKMAN STAANDE SCHEMER LAMPEN - KAPPEN KRONEN enz. Grootste collectie hier ter plaatse. Van elk mo del sjechts enkele stuks, dus ZEER EXCLUSIEF eigen import daardoor voordeliger VLAARDINGEN Zondag 8 oktober zal weer ;:en Oecumenische dienst in de Opstan- I dingskerk worden gehouden. Voorgan- I ger: zijn Ér. 1,. J. Caiemier er ds 8. G. v. d. Haagcn Medewerking I wordt verleend door bet koor van de Opstandingskerk. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Xieuwland, de nieuwe wijk (bijna satellietstad) in Schiedam gaat nu eindelijk krijgen waar het lang naar verlangd heeft. Vrij onopgemerkt ontstaat er een goed winkelcentrum in de lengte van de nieuwe wijk. Van het winkelplein jr. Wibantplein tot ver in de in aanbouw zijnde straten schuift de mgr. Nolenslaan met een reeks van moderne winkels, die in deze weken de een na de ander op i feestelijke wijze geopend worden. Er waren al tal van levensmiddelen- winkels, nu komen er ook de speciaal zaken als een fotohandel. een rijwiel zaak. geopend wordt een boekwinkel, er komt een winkel voor herenconfec- tie. er is nu een postkantoor en tal van middenstanders maken voor de panden in het kersverse beton nog meer plannen. Xieuwland gaat nu vrijwel volmaakt worden. Binnenkort is er een ring Van winkelstraten die van Spoeling- brug over de winkelstraat Parkweg naar mgr. Nolenslaan en tot in het dr. Wibautplein leidt. Dan behoeft de Nieuwlander niet meer de reis naar het stad: eentrum te nemen, mogelijk stapt die Nieuwlander dan ook niet meer in de RET-bus voor het bekende tochtje naar ..de stad". Het creëren van de winkelcentra voor liet ongetwijfeld in een behoefte voor de nieuwe, nog steeds groeiende wijk. Vooral voor de vele moeders krijgt Nieuwland een prettiger aanzien, voor de vele kinderen is het nog steeds de vraag wanneer er nu prettige speel ge legenheden zullen komen al t ermaken zelfs zij zich wel in de moderne win kelwijk. (Advertentie) f\S MINISTER heeft ons onlangs verrast. Het staatsblad 200 be sot de wet van 20 juni 1931, die ook van belang is voor Schiedam. De wet had er enkele honderden jaren eer der moeten zijn zodat Schiedam nu ,nog de vele mooie poortjes. geboti juten en het toen nog indrukwekkende 'kasteel van Mathenesse zou bezitten. U begrijpt het al. we spreken hier over de Monumentenwet die gemaakt is om schoonheid en historie van ons land te beschermer, De wet bevat een achttal hoofdstukken met 37 arti kelen. Er is een Monumentenraad ge ïnstalleerd die de minister van advies zal dienen in zaken, die op monumen ten e.d, beirekking hebben. Prettig voor onze stad is dat tot eer, van de leden van die raad de heer K. Rijp- ma is benoemd. Onze commissaris^meentearchief in Schiedam en dan~de van politie is als deskundige gekozen actieve practicus Chris de Roo Villa- in de afdeling 5 die het beschermen straat 25 te Schiedam. Zij zijn de ver van monumenten bij gevaar behar- i trouwensmannen van het ROB, zij tigt. Overigens heeft ook hij zijn stenhonden het toezicht en uiteraard heb- in het landelijke geheel van de groep', ben zij de leiding. Daardoor zal het vooraanstaanden uit de kringen van -opgravingstverk efficiënter en zuiver de wetenschap en bestuurskringen. i der kunnen worden verricht in he4 i vervolg. Voor het toezicht op de goe- De pittige, sportieve coat voor JUNIOR. Moderne kleurstelling, strookzakken, dubbele, overgestikte naden. De prijs is een ware verrassing. Leeft. 17 jr. SI»- 0KT0BER-HANBIEDIN6 Bijbehorende shawls J# in diverse kleuren werk te verrichten. Binnen drie da gen dienen mededelingen van vond sten aan de burgemeester te worden gedaan. De burgemeester geeft mede deling van deze vondsten aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek. Nu is de situatie in Schiedam wat gemakkelijker aange zien de Rijksdienst hier diverse verte genwoordigers ter beschikking heeft. 1/OOR HET graafwerk zijn er de leden van de archeologische werkgroep ,.Hetinium". Zij mogen echter slechts graven met toestem ming van de Rijksdienst voor Oud heidkundig Bodemonderzoek. Als con tactmannen voor die ROB zijn in Schiedam twee correspondenten met bevoegdheden benoemd.. Dat zijn drs. P. Th. J. Kuyer, hoofd van het ge1 DE KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN MAAKT DE KLEREN I* MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOL PH A ERTS BOCHT 218-224 70 KAN de heer Rïjpma er op toe- zien dat de op gr a rings werk za a vi ne den in Schiedam op de juiste wij le geschieden. Dat graafwerk heeft onder hoofdstuk 5 namelijk aparte aandacht gekregen in. de nieuwe wei. We vinden het bijzonder verheugend dat nu voor het eerst wettelijke be palingen zijn gemaakt voor deze ma terie. Te veel is er in het verleden verloren gegaan om niet te moeten voorkomen "dat het restant met dilet tantisme eveneens ral morden ver knoeid. Archeologie is een weten schap. bovendien is het een norm van dienstbetoon aan de gemeenschap aangezien het hier het vinden van on ze oude beschaving betreft. Dat wordt niet altijd goed begrepen, sommige lieden menen da? amateurarcheolo gen louter door het veld wandelen om wat schedels of potscherven voor de eigen rerzanteïinp te zoeken, pat het hier in wezen gaat om het zoeken ran de sporen Uit hei verleden, die, meer kennis over de legkaart van de oudheid zullen brengen, is hun niet duidelijk. Zij zijn het dan ook die veel al over het. opgravingswerk wandelen uit een verkeerde nieuwsgierigheid en die dan juist de voor de speurder :n belangrijke ..leestekens" van het kleurenscala in de bodem vertrappen. Er is bovendien bij die verkeerd ge richte nieuwsgierigheid nog meer schadelijks mogelijk, voorbeelden van vermissing van voorwerpen uit de re- rente tijd zijn te noemen. )AAROM is het verheugend dat ar-i tike! 22 over de opgravingen als volgt luidt: Het is verboden graaf-, j werk te verrichten, dat ten doel heeft opsporen of onderzoeken van momi- Imenten. Het dilettantisme en verdere verkeerd gerichte activiteit, kan. nu\ worden geweerd. De minister kan be-i slissen mie bevoegd zijn het graaf- de uitoefening van dit belangrijke on-i derzoekingswerk beschikken we in on ze stad zelfs over een lid ran de Mo numentenraad. Advertentie Ook in de maand oktober zal he: Avondgebed in de Lutherse kerk te' Schiedam weer iedere zaterdagavond vrn huif acht worden gehouden. Twee maal zal het Avondgebed in het ka der van de bezinningsweek zijn opge nomen. oi) de zaterdagen 21 en "23 oktober. De Oecumenische Raad van Kerke,i treft voorbereidingen om de ze beide avondgebedsdiensten een bij zondere plaats in de bezinningsweek te verlenen. Een van de actiefste- misschien wel de enige- wijkvereniging in Schiedam Het Singelkwartier" bestaat dezer da gen dertig jaar. De vereniging uit Schie dam-Oost gaat zaterdagavond het jubi leum vieren, echter niet in Schiedam omdat er geen zaal groot genoeg is om alle leden te bevatten. Daarom irekken de Schiedammers morgenavond naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen waar conferencier Frans van Dusschoten, de Wamt: s, bet Riverstrio. Gin a en Gino Manelli, goochelaar Crochet, 'net show- orkest De Witte Kraaien en pianist Joop Schroder de stadgenoten zullen verma ken. Het jubilerende Het Singelkwartier is eigenlijk een eigenaardige vereniging. Bij alle organisaties vermindert mo menteel de belangstelling van de leden, maar bij Het Singelkwartier blijkt nog steeds de goede geest aanwezig. Onder leiding van de voorzitters A. Teerd?. en nu J. H. F. Frerikx is Het Singelkwar tier een bloeiende gemeenschap gewor den De vereniging streeft er naar de belangen van Schiedam-Oost te beharti gen. Zo is er herliaaldelijk bij de auroritei- ten op aangedrongen te komen tot aan leg en verbetering van speelplaatsen. Ieder jaar gaat de jeugd naar week- kampen. Dan zijn er diverse bloeiende onderafdelingen. Vroeger was er zelfs een voetbalvereniging. Gebrek aan jeugdleiders maakt het creëren van jeugdafdelingen moeilijk. De vereniging beschikt over een eigen clublokaal. Ma rijk® dat met in Schiedam-Oost maar in het centrum va het Broersveld is ge legen. Daar worden de vele contacta vonden gehouden. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Ondertrouwd; G. J, Altorf. j 47 jr. en C. C. Habraeken. 32 jr.; L. W. Al-j turf. 28 jr. en J. C. van der Pluijm, 24 jr.; BI Droge, 22 jr. en \V. D. Hoogeveen. 1h jr.; M. L. J. Ruigrok. 27 jr. en A. L. de Maat.] 21 jr.; P. Vendeloo, 55 jr. en J. J. M. Muis hout. 52 jr.; J. G. van Vliet, 22 jr. en M. A. van der Heide. 22 jr.; H. E. M. Vorsten-] j bos. 25 jr. en L. Koolmees, 21 jr.; P. M. i Westelijk. 24 jr. en W. C- Gunnewegh. 24 jr. i A. A. van Wijngaarden, 23 jr. en P. C. C. i Bergen, 20 jr. Üf Getrouwd; J. M. van der Maat, 24 jr. eru A. van den Eijkel. 21 jr.; H. Meerhof, 27 jr. j en A. van der Burg. 21 jr.; J. F. van Deur-» sen. 21 jr. en J. A. van der Plas. 18 jr.; W. F. Schulze, 26 jr. en E. HeukeLs. 25 jr. J Meijvogel. 29 jr. en B. Brokken, 22 jr.; H. J. Schulze. 24 jr. en G. W. van Wierin* gen, 21 jr.; J van Jeveren. 21 jr. en S. \V. Pijnacker, 20 jr.; C. \V. Feelders, 24 jr. en P. C. Suttorp, 22 jr.; H. L. Bakker, 25 jr. cn A. Zonneveld, 18 jr.; G. de Groot. 29 jr. en A. van Leeuwen. 24 jr., A. van der Palm, 26 jr. en A. Hersbach. 26 jr. Geboren; Ronny A. z. v. A. B. Dieduks- man en F. A. Verhaal; Paul F„ z. v, C Ouwendtjk en A. de Brum; Johanna d. v. J. van der Sluis en T. Poot; Ferdinand J. z. v. D. L. van Tiel en J. IJzerman; Franciseus H. z. v. C. van Hartingsveldt en J. de Reijdt; Helena M. G. d. v. P. J. van Duin en H. E. T. Kooijman. Vanavond, vrijdag, begint de Volks universiteit in Schiedam na tien jaar stilstand haar werk weer. In gebouw Irene zullen diverse bijeenkom sten worden gehouden. Vanavond wordt de film ,.Si tous les gars du monde" (Als mannen kerels zijn) van Christi an Jacque vertoond. Aüe leden van de VU uit Rotter- dam, Schiedam en Vlaardingen hebben toegang tot deze bijeenkomsten in Schiedam. De met-leden kunnen zich vanaf 1 uur in gebouw Irene melde», waar zij de seriekaarten kunnen ver krijgen. Het bestuur van de VU hoopt dat leze eerste bijeenkomsten grot» belangstelling zullen trekken omdat eerst dan het werk van de VU defini tief kan worden uitgebreid in Schie dam. Er bestaan bijvoorbeeld ook plannen om cursussen handenarbeid in het wijk centrum Nieuwland te gaan geven, maar alles is afhankelijk van de be langstelling die de Schiedammers zul len betonen. Advertentie Vrolijk kan u nu adviseren bij het kopen van schoenen voor het nieuwe winterseizoen. Vele exclusieve Italiaanse modellen werden speciaal voor Vrolijk gemaakt in de gloedvolle herfstinten Pallissander, Moresco en Testa di Mora Bij Vrolijk vindt u wat u zoekt? A. 19.90 B. 22.90 C. 24.90 Nieuwe Binnenweg 288-294 Telefoon 30066-52989 Rotterdam HET SPORTPARK Maaskant van Wilton Fijenoord was donderdag- de plaats waar sportieve Schiedamse politiemannen onder het kritisch oog van familieleden, superieuren en col lega's aan een genoeglijke sportdag hebben deelgenomen. Deze sportdag is de afsluiting van het seizoen, dat voor de Schiedamse politiemannen een evariëerde reeks van sportakti- teilen kent, als de deelname aan Op het terrein aan de Kon. Vfilhelmi- nahaveri in Vlaardingen kreeg de 30-ja- rigs ijzerwerker H, P. K, donderdag morgen bij laswerkzaamheden een weg springend stuk metaal tegen zijn hoofd. Met een hersenschudding is het slacht offer naar bet Algemeen Ziekenhuis ver voerd. Aanertetitiën) De strijc orn de groepsprijs kreeg een spannend karakter, omdat brigade A er bijna in slaagde het ere-melaai van brigade D te ontnemen. De sport lieden uit D hebben de wisselbeker al tweemaal achtereen gewonnen en in goede rivaliteit slaagden zij er ook nu in! de beker wederom te winnen, zodat commissaris K. Rijpma bij de sfeervol le prijsuitreiking in het theehuis aan de Maaskant kon constateren dat hij een nieuwe wisselbeker beschikbaar moet stellen. Vierdaagse, Laora-rit, Airborne-tocbt, de volleybal-wedstrijden en de dit- Oe politiemannen hebben deelgene- maal niet zo succesvolle deelname Pe Ja c'e onderdelen ITO meter hard- aan districtsvoetbalwedstrijden. J£j?j^e™rspnngen' koSeUtolen en hoog- Onder leiding van brigadier C. Ver- kaaik hebben de functionarissen voor de sportdag het programma voor on derlinge atletiekwedstrijden ver zorgd. Er werden punten toegekend voor persoonlijke prestaties en boven dien telden deze punten voor de tota- De resultaten van de groepen zijn: 1 Brigade D 250punt: 2. Brigade A 232 punt; 3. Brigade B 208 punt; 4. Brigade i#uijio. xsriricivie d zuö punt leh van de groepen, -je politiemannen c 179 punt; 5 Burgergroep waren sn vijf groepen ingedeeld, 1 waarvan vier brigades van de sur- i Depersoontijke resultaten zijn: Senio- veillance en een zogenaamde burger- j ren 1. Inspecteur M. J. Geeratz. 59 pun- or on T-. /lio Ua) -- groep, die het steel omvat. overige politieperso- Advertentie) Voor de leden van de wijkgemeen- te 3 van de Hervormde Kerk in Schiedam is donderdag; ond ;n ge bouw Irene een sfeervolle filmavond gehouden. Na het inleidend woord van ds. H. IV. Hemmes, die o.a wees op de komende acties voor de bezinningsweek aan het eind var. de maand, zijn prachtige kleuren-dia- positieven van de Floriade onder de titei De Derde Dag" vertoond De hoofdfilm was het werk ..Eroïca'V dat het leven van de grote toon kunstenaar Beethoven op prachtige wijze uitbeeldde. Voor de liefhebbers! van de klassieke muziek waren tal van bekende werken van deze com ponist te horen. Modern en degelijk FKAXSENSTR. 9 WAALSTR. 38 tejs; 2. brigadier H. J. var, der Horst 45lj punt; 3. hoofdagent-rechercheur G S Gros 381; punt en 4. J. A. van der Loo j 33 punten. Junioren eerste prijs hoofd- agent Luiken 87 punten: tweede prijs i' A. A. van der Hert. 36 punten: 3. A. de Vette 8114 punt: 4. H. Dijkstra 75 pun ten; 5. D. D. Drop 63 punten; 6, J Po- Iet 62l? punt: 7, hoofdagent C, J, Goudziers 58'- punt en 8. B. J. de Jong 55'j punt. Advertentie Een ongekende prijsverlaging van flanellen damespyjama's die U anders voor bijna de dubbele prijs zou moeten aanschaffen. Dit is het aandeel van de lingerie afdeling in deze 50.000 gulden actie. Keperflanelien dames* pyjama's, uit de normale collectie van 8.95, gemaakt van echt Twents keperflanel. Bedrukte jasjes met effen, bij passende pantalon, het jasje in een apart model, hooggesloten. Morgen koopt U deze dames* pyjama's van bijna negen gulden, voor nog géén zes gulden. AUTOMÖ8 IEL6E0RIJS f aii—uufi Irene: Volks-imiver.siU'it. verste film avond. 20 uur. Arcade: Ned. Ver De Veizamekii Sportcentrum Ilulsker: Westvest. Judo- wedstrijden zwarte barden, 20 uur, Beatrix: Pers.ver. Standaart, jaarfeest 20 uur. Sportpark Har ga: Voetbal, HBSS— Excelsior M. 16 li uur. GSS—GOZ Ged. Biersloot 37 Telef. 01898-6450 Buig. Knappedban,? "Telel. 010-64500 'tir.j li ur" voorzitter F- A. de Wolff van SG opent om tien uur expositie. Tentoonstelling! verzamelingen 1022 uur, I ---Oil UdgelljfiS Chr. Sociale Belangen: Werkende Dagblad „De Katterdammer" Jeugd, lezing. 20 uur Musis Sacrum: GTB, toneelavond, 2b uur. Volkagcbouw: Het Voetlicht, toneel avond. 20 uur. Wijkcentrum Nieuwland: Gerepatri- eerdenzorg, contactavond. 20 uur. Irene: Cefa, filmavond „Het leven be gint bij 100", 20 uur. Schie damse redactie tel. 34154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 1155R81 Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 3B. tel. 68855. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze echt Twents keperflanelien dames pyjama's, in de maten 40t/'m 46 en in de kleuren - blauw, aqua of groen, '4 rtdéén tel. of tchrift. ben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1