BEDRIJVEN LEVEREN GEMEENTE WINST OP Vrolijk Voordeel ruim 2,5 ton voor financiën Schiedam kroniek Co-op opende moderne, grote „supermarket" UNIQUE Redactiewedstrijd C. J.V. plande vele en vele vergaderingen activiteiten Rotterdamse «s- ss&s s Begroting: boekwerk vol cijfers Inkomsten ook uit belastingen R.E.T.zelfde cijfers zonder verhoging boogaard Prettige mededeling uit Den Haag Zandauto rijdt Primeur voor wijk Nieuwland man tegen straat Jde Rotterdamse hoofddirecteur ook Zaterdagavond, 8 uur Internationaie Judo-wedstrijden in de Stadsgehoorzaal Tbc'bestrijdmg houdt goede feestavond Trams en bussen rijden dankzij een „kunstje",.. van HEYST Jongetje rijdt met step oude vrouw aan J Autoportier werpt man op wegdek eigen briimodellen Geld gestolen van scheepsbemanning V.A.R.I. DK KOTI-LKÏÏAMMER l*A<;ii\A 3 VRIJDAG 13 OKTOBER 1961 Advertentie Batig saldo Vandaag "'.en morgen .■.en dagelijks r «v STAANDE SCHEMER LAMPEN - KAPPEN KRONEN enz. A. 19.90 8 23.90 C. 24.90 ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88- 90 - VLAAR01NGEM Schied.weg 41 Het plan - HOOGSTRAAT DRINGEND ADRESSEN OFFICIEEL AGENT vlaardingen Schiedam COLLECTEN 5TRTI0N5STB.su TEL 2175"- VLRflROSNGEN Advertentie Vijftig duizend gulden gaster deze maand van onze prijzen af. In tientallen aanbiedingen zult U zien wat dat betekent. Zorg er voor dat ook U Uw aandeel krijgt... door nu te kopen. Die is niet zonder meer een aanbieding wollen damesvesten, neen, dit is een aanbieding van twee van de meest courante wollen damesvesten van 13.95 en 12.95 voor een prijs, die al leen in deze 50.000 gulden actie mogelijk is. Wollen damesvesten met kraag en in het klassieke hooggesloten model... prachckwaliteiten in moderne multi kleuren, voor bijna de nalve prijs, voor nog géén zeven gulden. (Van een onzer verslaggevers) TOT de belangrijke vorm van dienst verlening aan het publiek behoren ook in een gemeente als Schiedam de bedrijven. De begroting voor deze be- 117.405,85 op. Het Gemeentelijk henhuis heeft een verliesaM» 112.829.48 met uitgaven tot 1.972.5(58.25. Het Openbaar Slachthuis heeft een batig saldo van .13300. In komsten 407.399.71. De belastingen vormen niet zulk een grote bijdrage voor de gemeentelijke kas aangezien het sinds 1941 vrijwel is gedaan met de plaatselijke belastingen. Schiedam ontvangt van het rijk uit het Gemeentefonds bij algemene uitkering ƒ5.135.133 en aan belastinguitkering drijven omvat dan ook een geheel3 658-589- Dan leveren in Schiedam de boekwerk, aangezien er uiteraard SC('re!3riek:;;es ƒ50.000 op. Aan woor> na tr «restreefa wnr.it _:Wt i wagenrechten wordt 1600 betaald. De hiprgtrL„ ,- a ,„d J en ,n t brandwcerrechten geven een inkomen hoger te doen zijn dan de inkomsten. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beide soorten wollen damesvesten, in de maten 38 t/m 46 en in vele kleuren, w.o. beige, bruin, nieuw rood enz., voor -A. Géén te/, of schrift, best. Dat is voor tal van takken van dienst niet mogelijk aangezien vele diensten vrijwel geen inkomsten hebben. Het grote geheel van de Technische Bedrijven maakt daarop een uitzonde ring. Hier kan door een goede econo mische aanpak de balans naar het voordeel voor de gemeente overslaan, maar dat houdt niet in dat de ge meente goede winsten maakt want de kosten van aanleg van rioleringen en de vele pijpleidingen zijn heel hoog. De arbeid voor de bouw van straten en nieuwe wijken vragen dan ook gro te bedragen en een verstandig beleid. i i Zo kon het Grondbedrijf in I960 een j uitkering aan de gemeente Schiedam j van het batig saldo doen ter grootte van 159.342.75. Het gasbedrijf had een winstaldo van 306.222.82 bij ontvang sten tot meer dan drieëneenhalf miljoen i gulden. Ook het Drinkwaterleidingbedrijf leverde winst op. Daar kon de gemeente 1CS.S31.19 op de winstrekening schrij- ven bij ontvangsten tot 1.047.474.37. j Het Elektriciteitsbedrijf leverde een j winst op van ƒ444.589.04 bij ontvangsten 1 van 8.363.565.85. Ook het Algemeen Handelsentrepöt had een winst, zij het niet van de omvang van de Technische i Bedrijven, die in wezen tevens ..verdie nen" ten bate van de andere dienstver lenende bedrijven in Schiedam. Het En- trepót noteerde ƒ2.908.01 winst bij 35.834.35 ontvangsten. een van ƒ7790. De heffingen op gebruik openbare grond betalen f 155.000. De straatbelasting vormt met 550.000 een goede bijdrage. Het havengeld be draagt 160.000. Het loodsgeld is ƒ90.000. Voor begrafenisreehten wordt 40.000 ontvangen. De hondenbelasting bedraagt 36.000. Vermakelijkheidsbe lasting levert 144.000 op. Advertentie Het Woningbedrijf had een batig saldo var 134.879.14 bii inkomsten van bimai vijf miljoen gulden. De Gemeentelijke Vervoer- en Reinigingsdienst lijdt ver lies. Het saldo bedraagt 795.308.62 bij uitgaven van ƒ983.792.70. Aan vergoe-1 ding voor het gebruik van vuilnisemmers I ontving deze dienst ƒ39.296.53. i De Centrale Werkplaats heeft een na-I dehg exploitatieverschil van 1.569.74. 1 De Openbare Leeszaal en Bibliotheek le-; 1 verde ditmaal een verliessaido van I 9 Uit de voedingskabel van een elek trische hefkraan van de Firma Dura Coignet, die bij de Parkweg te Schie dam staat kwamen vanmorgen vlam men en later is in de kabel brand ontstaan. De rubberkabel is kennelijk opengescheurd, waardoor aardsluiting j ontstond. Een politic-agent heeft dë elektriciteitsvoorziening uitgeschakeld. I Het vuurtje is met zand geblust. Mevrouw E. L. - B. te Schiedam heeft aangifte gedaan van diefstal van haar portemonnaie, inhoudende 2 en een waardebon die zich in haar badtas in het kleedhokje in het Sport-, fondsenbad heeft bevonden. De Schiedammer P. G. mist zijn j fiets, die in de kelder van zijn woning I aan de Van Oldebarneveltstraat heeft gestaan. Voor de Schiedammers die in de afgelopen maanden hun fiets zijn kwijtgeraakt bestaat morgen en over morgen gelegenheid om te gaan zien naar de hoeveelheid gevonden rijwie- len die in het hoofdbureau van politie j aan het Haagseveer te Rotterdam zijn gebracht. i Onbekenden hebben nogal verniel- zuchtig huisgehouden in de kantine van de handbalvereniging D.W.S. in sport park Thurlede te Schiedam. Sloten, deuren en ramen zijn daarbij verbro ken. Tevens zijn. dozen met chocola de en kauwgum ontvreemd. Ook worden een dertigtal flesjes Chocomel en limonade vermist. Een deel van de flesjes werd leeg her en der aange troffen. De op 30 september in Schiedam gehouden reclasseringsdag bracht uit eindelijk ƒ2797,98 op. Dit bedrag werd bereikt door een huis aan huis collecte met lijsten die 2127,63 op leverde. een straatcollecte met bussen: die ƒ553,45 gaf en een giro-actie (v.j. f Arcade: Christ. Met. Bedrijfsbond, Filmavond, huldiging van twaalf jubila rissen, 20 uur. Ual. Botteio; Van Dcventerstraat, Mu ziekconcours OBK. 1022 uur. Irene: Entre Neus, Toneelavond. 20 uur. Maasboulevard: Pieter Caland, Re ceptie Penning Geurts, 20 uur. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd. Contactavond. 20 uur. t Sportpark Boshoek: Voetbal PPSC cisulinde. 16 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie- Jantsc redactie tel. 64154 b.g.g. tel, 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac- be-aangelegenheden. Agentschap: H. J Troost, Aleidastraat 23, tel. 6545L (alleen voor klachten, ad- rertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115583). Belangrijke telefoonnummers: Brand. «darm 69123: Politiealarm 64666: G G. ra G.D.-waarschuwing 69290. 216.50) die 117,50 opbracht. Het verschil met vorig jaar, toen de op brengst 300 hoger lag, moet gezocht brengst van de straatcollecte en de giro-actie. I De verminderde opbrengst van de straatcollecte met voor de reclasse ring in Schiedam bussen blijkt duide lijk uit het volgende overzichtje: 195T ƒ852,35; 1958 ƒ1341,09; 1959 ƒ1007,17; 'i960 684,53. Waar ligt de oorzaak? Het aantal collectanten is hetzelfde gebleven. Zijn de laatste jaren dan geen jaren van hoogconjunctuur? Is dit dan een duidelijk bewijs van de huidige overbesteding?, zo vragen de organisatoren zich af. Voor de goede orde delen wij nog mee, dat giro stortingen t.n.v. penningmeester Plaatselijk Comité Schiedam, op num mer 17 40 91. alsnog kunnen geschie- den en natuurlijk welkom zijn! (Van een onzer verslaggevers.) T)E RJj.T. durft nog niet met zekerheid te zeggen, of de tariefsverhoging, die 1 septem ber is ingegaan, van invloed is op de aantallen reizigers in trams en bussen. Weliswaar tel de R.E.T. de afgelopen maan den zeventien procent minder passagiers dan vorig jaar sep tember (de opbrengst was vijf procent minder), maar er zijn enkele omstandigheden, die de juistheid van deze cijfers ver doezelen. September 1960 was voor de Floriade een bijzonder drukke maand; in trams en bussen was dat ook te merken. Bovendien is de afgelopen maand september zonnig geweest en de practijk heeft geleerd, dat het publiek dan de fiets, brommer of scooter prefereert boven tram of bus. Vele tram- en busreizigers heb ben voor 1 september tramkaar ten „gehamsterd", zodat uit het verkoopcijfer van de duurdere kaarten ook geen conclusie is te trekken. Volgens de R.D.T. zou de maand september ook zonder de tariefsverhoging dezelfde cijfers te zien hebben gegeven. Voor EXCLUSIEVE verlichting slaagt U het best bij DE VAKMAN C De nieuwe carre-leest bepaalt ook de herenschoenenmode 1962. Vrolijk heeft ze nu al in een uitgebreide kollektie voor u klaar staan HEERIijk, niet alieen om uw verzorgde uiterlijk, maar ook om op te lopen. Extra soepel leer vormt de basis van deze Italiaanse, Franse en Nederlandse creaties. van dij Vrolijk vindt u wat u zoekt! Advertentie Grootste collectie hier ter plaatse. Van elk mo del slechts enkele stuks, dus ZEER EXCLUSIEF eigen import daardoor voordeliger VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) AAN de begroting 1962 voor de ge meente Schiedam kan een saldo van 2.818,40 worden toegevoegd. Na dat de begroting en de geieidebrief ter perse waren gegaan heeft de Mi nister van Financiën nog twee circu laires aan het gemeentebestuur ge zonden. In de ene brief stond dat de gemeente een lagere uitkering uit het gemeentefonds zou ontvangen, maar in de andere stond de pretige mede deling dat de nieuwe financiële - ver houding ook een verbetering voor de gemeente betekent. Aangezien het rijk de kosten voor mid delbaar en voorbereidend hoger onder wijs vergoedt is het basisbedrag per inwoner van de algemene uitkering verminderd tot 2.41. Dat levert een totale vermindering van 344.591.68 op. Daarnaast echter verschaft de het "Centraal Station ~te'"doen~'aansluitën nieuwe financiële verhouding een voor-;op een oost-westlijn is niet van de baan. deel van 621.410,08, zodat de begro-Maar het is we! de bedoeling bij de ting een voordeel van 276.818,40 ver- j bouw van het metrostation aan het zui- werft. 'delijk uiteinde van de Coolsingel een Ao heAvifven imen dan kunnen maken als de omstan- bJSÏLÏ bedrijven van de |digheden hiertoe nopen. Dit heeft de Technische Bedrijven te „aan toepas- hoofddirecteur van gemeentewerken Rot terdam, ir. J. A. C. Tillema, meegedeeld in een uiteenzetting over de oeverver- zuid, die om de metro-lijn noord- nu in aanleg is, later bij sen. De vervroegde afschrijving is in de eer- ,r ste begrotingswijziging 1962 van de Al- bindingen. Men wil namelijk niets uit- islmten. waarvan mpn fatar sniit mn gemene Dienst en van de Technische i sluiten, waarvan men later spijt zou Bedrijven met memorie van toelichting j J^tinnen hebben. Misschien maakt de opgenomen Zo kon de post on voorzie-oes*an<? ,OVFjr een jaar of twintig de ne uitgaven nu met 43.174.50 worden aanwezigheid van twee oost-westverbm- verhooad dingen noodzakelijk: een die bij CS op de z.g. hartlijn aansluit en een die bij de Blaak aansluit. Daarom zal het Blaak- station iets zuidelijker worden gebouwd dan men eerst van plan was. COOLSINGEL (naast C A) ZWARTJAN STRAAT 19 ÖEIJERLANDSELAAN 111-113 -PUTSEBOCHT 113-115 (Van een onzer verslaggevers) De 69-jarige mevrouw de weduwe N. van K.-S. uit de Mgr. Noiensiaan is maandagmiddag om vier uur in de Troelstralaan te Schiedam aangereden door een zevenjarig jongetje dat op een autoped tegen haar aanreed. Mevrouw Van K. is gevallen, waar bij zij haar linker heupbeen heeft ge broken. Een onbekende automobilist heeft haar naar haar woning vervoerd. Later moest zij naar het Gemeente Ziekenhuis worden gebracht. De commissaris van politie verzoekt getuigen van dit ongeval zich te willen melden aan het hoofdbureau van poli tie, Lange Nieuwstraat te Schiedam. Toen de 49-jarige lasser J. W. Bre- get uit de Laurens Costerstraat te Schiedam donderdagavond om kwart over vijf over de Vlaardingsedijk in de richting Rembrandtlaan reed, heeft de chauffeur A. M. uit Bodegraven voor pand 153 plotseling het portier van zijn vrachtwagen geopend. De heer Breget werd tegen het weg dek geworpen. Hij is met een hersen schudding en schaafwonden naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd. Tegen de chauffeur M. is proces-verbaal opge maakt. (Van een onzer verslaggevers) CLNDS DONDERDAGMORGEN heeft Schiedam een supermarket. Het is een ultramoderne winkel, waarin de modernste materialen en machi nes zijn toegepast. Deze Coöp.-super- market is tevoren officieel geopend door de voorzitter van de Coöpera tieve Verbruiksvereniging „Door Eendracht Sterker" in Schiedam, de heer A. M. van der Wel, die zich zeer verheugd toonde over deze aan winst. De supermarket is gevestigd in het laatste blok nieuwe winkels in de Mgr. Noiensiaan op nummer 516 bij de Parkweg. De heer van der Wel besprak de goede ontwikkeling van de Coöperatie in Schiedam. In 1902 werd het bedrijf opgericht ten behoeve van de bakkerij. Sinds 1956 is er ieder jaar een zelf bedieningswinkel. zij het een geheel nieuwe of een verbouwde zaak, voor de D.E.S. tot stand gekomen. Deze eerste supermarket in Schiedam vormt wei de bekroning. De heer Van der Wel feli citeerde de nieuwe chef van deze mar ket. de heer J. van Buuren, die filiaal chef op het Dr. Wibautplein was, met zijn nieuwe taak. In de market, die uit enkele afdelin gen. o.a. een aparte slagerij bestaat, werken veertien personeelsleden, waar onder twee slagers. Het is een zelfbe dieningswinkel waar alles op het ge bied van kruidenierswaren, slagerij, groentehandel. parfumerieën, tabaksar- tikeien e.d. te koop is. De winkel heeft twee kassa's. Noviteiten zijn er als de grill-machine waar de rollades onder infra-rood in een oogwenk gebraden, zijn. Dan is er een automatische verpak king. waar de vleeswaren eveneens au tomatisch gewogen worden. Vrijwel al le waren bevinden zich in keurige koel vitrines, alles verpakt in plastic en ge prijsd, zodat de klant zich in een oog wenk van het gewenste kan voorzien. Voor de Cokp. Nederland snrak de heer B. Drukker, die eveneens gewaag de van zijn voldoening dat de Schie- damse Coöperatie deze primeur in de nieuwe wijk tot stand "heeft kunnen brengen. VriSSCHIEN zal volgend jaar. zo heeft o meegedeeld, de beslissing vallen over het al dan niet aanleggen van een spoor- i Bij net rakehnks passeren heeft deiwegiunnel naast de Beneluxtunnel tus- chauffeur van een zandauto J. J. H.'sen Pemis en Vlaardingen. Wat de van H. uit Den Haag donderdagmorgen I spoorwegverbindingen tussen de toe komstige woongebieden op Voome-Pul- ten (Spijkcnisse. Hellcvoetsluis) en Rot terdam betreft noemde ir. Tillema drie mogelijkheden: via de ..Spoorweg-Bene- luxtunnel". door Rotterdam-Zuid of om Rotterdam-Zuid heen. Ook gaf ir. Tille ma een historisch overzicht van de tot standkomingen der verbindingen over de Nieuwe Maas als Willemsbrug en eronder, de Maastunnel. Hij toonde ten slotte aan dat Rotterdam door de bouw van de Brienenoordbrug in het oosten, de Beneluxtunnel in het westen en de aansluitende wegen in een vierhoek komt 1e liggen, langs de zijden waarvan het niet voor de Maasstad bestemde doorgaande verkeer kan afvloeien. om vijf voor half elf in de Lange Nieuwstraat te Schiedam de Rotterdam se chauffeur van een bestelauto J. G. de K. tegen de grond gereden. De heer De K. stond naast zijn ge parkeerde auto. Hij wilde opzij stappen om de zandauto te iaten passeren, maar deze reed daarbij zo rakelings langs de rechtsstaande bestelauto dat de heer De K. werd aangereden. Het ongeval liep nog goed af. De heer K. had snijwonden aan de linker onder arm en schaafwonden. De G.G. en G.D. heeft eerste hulp verleend. Tegen de chauffeur van de zandauto is proces-ver- j baal opgemaakt. Advertentie WESTHAVENKADE 26 - - TEL. 3419 VLAARDINGEN IV O V I R werp za.l houden. Minister Marijnen zal de actie op donderdag 19 oktober in het journaal inleiden. De directeur van de Wereldvoedselorganisatie dr. Sen zal op 19 oktober naar Nederland komen om de Anti Honger Actie te via affiches en folders al steunen. De heer Van Heerder heeft lang de aandacht vraagt driehonderd dames en heren in Schie- UET Schiedamse Novib-comité heeft in de heer J. van Heerde Rem brandtlaan 97 a telefoon 63802 een ac tieve functionaris diz met regelmatige oproepen, maanden voor het werk van de Novib. Nu weer beschikt hij over de folder die op de omslag twee kindertjes uit de Weste lijke wereld toont. Die kinderen kun nen gezien de toto ten voUe profiteren van het fruit uit de welgevulde win- f kei. Wij zijn welvaren, wij maken het \goed, zegt de folder. tj AÏIET goed maakt de 1 Iri hoi helft van de dam verzocht Xe willen medewerken aan de komende collecte, maar hij be treurt het dat nog slechts een gering aantal zich voor medewerking heeft aangemeld. J^AAROM hoopt de heer J. van Heer- de dat uia deze oproep voldoende medewerkers en gevers assistentie gaan vertenen in de komende dagen. Daarvoor kan men zich wenden tot Van leden van de bemanning van het Duitse schip Berkelsheim dat bij Wil-j A wereldbevolking I et. Dat zijn meer l mevrouw Landsmeer, Burgemeester ton-Fijenoord te Schieuam ligt. is ge,d; dan anderhalf milliard mensen die be-1 van Haarenlaan 1386telefoon 64341 portefeuille, inhoudende|dre,-gci wor(jen door ondervoeding.! en tot mevrouw Verkerk 'Rembrandt- gestolen. 76.var. de eerste machinist H. W. I L. B. uit Bremen is ontvreemd. Het™eric{00fneid, ziekten. De heer Van\laan 99b. telefoon 67738; en tot de voorwerp bevond zich in het colbertjas je in de hut van de machinist. Dertig gulden zijn gestolen uit de bin. nenzak van het colbertjasje van de as sistent machinist C. K. uit Bremen, dat zich eveneens in zijn hut bevond. ziavervenne AUTOMOBIELBEDRIJF Ged, Biarsloot 37 - Telef. 01898-6450 Burg. Knappertlaan.ï - Tetef. 010-64500 I Heerde hoopt dat Schiedam gehoor zal willen geven aan de oproep ran de Verenigde Naties om te offeren voor de medemensen in de andere wereld delen. De anti-honger-actie is de bij drage van ons allen aan de wereld omvattende ..freedom-form-hunger- j campaign". Er bestaat voor de men sen geen dringender probleem dan de honger stelt de Novib en daarom hoopt men bijvoorbeeld in Afrika de nood te verlichten. Daar is^ gebrek aan de onmisbare mineralen, vitaminen en eiwitten. Nederlandse deskundigen stil len met Nederlands kapitaal het Afri- kaproject van de FAO en Novib uit voeren als de Nederlanders voldoende bijdragen zullen leveren. J~}AAROM verwijst de heer Van Heer- He nnnr He Anti tïnnner Artie die '15069 uoofojai rijzn/tf 'stntjpDJS 13-q una U3JJD2 auatuaöty rtDaung £iq si uaaj -iauaq ax xjoo aip apzaan uva zaai;'het werk van de jongerejaars. DIT JAAR is de belangstelling voor de bekende wederepbouwritten van de RET door Rotterdam veel geringer ge weest dan voorgaande jaren, In 1960 'Floriade!) was het aantal passagiers 55.286 en dit jaar slechts 20.229. De RET- directie is echter niet ontevreden. Men schrijft het geringe aantal toe aan hst feit dat de ritten deze zomer later zijn i begonnen en eerder zijn gestaakt dan andere jaren. Invloeden ten ongunste zijn ook de vijfdaagse werkweek en het personeelstekort Maar de Rotterdamse wethouder voor economische aangele genheden is niet zo optimistisch. Hij meent dat de belangstelling behoorlijk- moet worden gestimuleerd. Met de ..Sishtseeingtours" van de Rotterdamse VVV gaat het echter goed. Het totaal aantal passagiers zal (over drie weken is de laatste rit) tegen de 18.000 komen te liggen, hetzelfde van vorig jaar. TOT 4 NOVEMBER is de entreehal van het Bouwcentrum te Rotterdam be zet door jongelieden, die hopen, eens ais architect hun gedachten in steen, beton, hout of glas te mogen omzetten. De Vereniging X-functie, een vereniging van studenten aan de architectenopleiding voortgezet bouwkunst onderricht, zoals men weet verbonden aan de Rotterdamse academie voor beeldende kunsten, heeft hier een kleine expositie ingericht, die een overzicht geeft van de objecten, die aan de verschillende studiejaren ter uit werking werden gegeven. Het eerste studiejaar is gekomen met een speel ruimte voor kinderen. Voor het tweede jaar zijn eengezinshuizen en een buurt huis gekozen, terwijl het derde studie jaar is vertegenwoordigd met een woon- centrum, een complex flatwoningen dus. waarin appartementen zijn opgenomen voor gezinnen van verschillende grootte. Het oudste jaar ten slotte laat een plan. voor de sanering van een stadskern en ontwerpen voor openbare gebouwen zien. Behalve de werktekeningen zijn er ook maquettes ingezonden, sommige eenvoudig maar andere die zeer fraai zijn uitgewerkt. De tentoonstelling bevat vele verrassende elementen, vooral in Advertentie) de naar de Anti Honger Actie die van 23 tot 29 oktober gehouden wordt. i Hij verzoekt aandacht voor de rede [die Z.K.H. Prins Bernhard op maati- dagavond 23 oktober om kwart over (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) Bij de afdeling vervoer van de R.E.T. traduie heeft de Schie-bestaat een direct personeelstekort van veertig man. Desondanks slaagt het acht voor de telciusic otter dit onder-'iEt n donderdag in he: Passage: gemeentelijk vervoerbedrijf er in de acne voor at leici uwe ortr un onue, Ttleater dt, jaarpas propaganda-feest-trams Naar goede riamse afdeling voor nazorg van t.b.c. avond gehouden. Met genoegen werd: gememoreerd dat de afdeling Schiedam ,850 leden heeft. Aangezien het nazorg.: werk veel geld kost. zal getracht wor- j j den met het oog op de viering van het' i komende veertigjarig bestaan een grote ledenwerf-campagne te houden. (Van een onzer verslaggevers) (verhalen en verslagen toekennen. c c riv heeft weer een i De agenda van de CJV vermeldt voor E Schiedamse neen weer een ^omende weken: feestelijke Juco- Advcrtaitie GARAGE l omvangrijk aantal activiteiten: aangekondigd. Een nieuw idee is dej I .redactiewedstrijd" voor enkele af delingen. Zo zal de Kring Zuid van; jde CJV in november een deel van; de inhoud van het maandblad gaan; I verzorgen, in december vervult Ont-| moeiing die taak, in februari komt het Centrum aan de beurt en in maart schrijft Oost enkele pagina's voor Contact. Een jury zal in over- met de redactiecommissie de aan de makers van de beste leg prijs vergadering op 17 oktober in Jeugd- haven; uitvoering van ODG en Bravo op 21 oktober in Irene; cursus voor; leidinggevenden in het Passepartout- werk o.l.v. ds. A. A. Wildschut in de Boemerang; 1 november gezamenlij ke bestuursvergadering van afdelings voorzitters en presidentes; 9 novem ber vervolg cursus voor leidinggeven den in het Passe-partoutwerk; 14 no vember speicursus voor de leiding vaii jeugdclubs: 18 november familieavond van afdeling Ontmoeting in gebouw Irene en 19 november appèlavor.d in t gebouw Irene. Gememoreerd wordt dat de sympathie- ke presidente van het dagelijks bestuur fftllruttl Alie Brouwer, wegens ziekte en het gevolgde langzame herstel haar func- i tie tijdelijk niet zal kunnen waarne- j De jons men. De mondacccirdeon vereniging .Bravo" gaat op 11 november naar Delfi om te concerteren voor de Chr. Bond van Overheidspersoneel. Op 14 november neemt Bravo deel aan een uitvoering van de Schiedamse Gemeenschap. Tot voorzitter is benoemd de heer G J. Koppen»! Van Hallstraat 50. Bravo heeft nog behoefte aan een tiental le den. o.a. twee die tweede partij twee die derde partij willen spelen en clan nog instrumentalisten voor de vineta, de baspartij en de drums. en bussen rijdende te houden. Hoe dat mogelijk is? ..We kennen eer, kunstje", heeft ir. Bogtstra onthuld. ..Maar meer zeg ik niet-" Behalve het directe tekort aan perso neel voor de lijndiensten zou de afde ling vervoer nog veertig man kunnen gebruiken voor enkele andere werkzaam- Vöor het hoofdbestuur sprak de heer; heden. In de centrale werkplaats, waar H. van Aken, die het streven van de het materieel wordt onderhouden en ge- vereniging belichtte. Hij stelde dat welrepareerd. bestaat een tekort aan 44 het aanta! gevallen van t.b.c. vermin-' man: in de depots van twintig man. dert. maar dat de aandacht voor deDezer dagen zijn de eerste Italianen j nazorg niet mag verminderen. Tal van 'vijf» bij de R.E.T. in dienst gekomen, 'oud-patiënten dienen weer een positieVerder is de R.E.T. er in geslaagd, een in de maatschappij te verkrijgen. Hetaantal Italianen, dat na de relletjes in I is nog steeds een misverstand dat een Twente had besloten naar huis te gaan. [vroegere t.b.c.-patiënt geen volwaardi- te bewegen in Rotterdam te komen wer- ge kracht voor de maatschappij zouken. Enkelen van hen zijn echtertoch ..Centrum" kunnen zijn. De praktijk leert anders. I naar Italië vertrokken, nadat zij de Rot- van half een. Wel is het zo, dat de patiënt in de.terdamse etablissementen hadden ge- mnnncnafdehng komt elke zondagmiddag tot half twee In gebouw De Jeugdha- j eerste periode na zijn genezing veel' ven Lange Haven 129 bijeen. Zondag steun behoeft. Do vereniging hoopt die zal federatiesecretaris Piet Plaisiersteun dan ook te verstrekken en tc- spreken over Oud-Sehiedam. Op 22 ok- ivens wordt daarbij gestreefd naar vol- tober is er een gespreksmiddag en .ledige revalidatie. op 2!) oktober zal Piet Plaisier het j Voor het gevarieerde programma droegen goede en bekende artiesten het hunne bij. Willy Vervoort had de con férence. hij werd later vervangen door Gcrry Roelands. De muzikale clown Rexis presteerde het zijn uitstekende repertoire op te voeren, ondanks 39 graden koorts, Hij boek ..Tachtig avontuurlijke jaren" van Sherwood Eddy bespreken. Passe-partoutwerk wordt iedere za- rdagavond gehouden. Bovendien is er <>p donderdagavond 26 oktober een Ruilbeurs in de Jeugdhaven. zien... Binnenkort verwacht de R.E.T. de komst van Spanjaarden en nog sneer Italianen. trad dan ook voor de pauze op om vroeg naar bed te kunnen gaan. Het Cocktail Trio speelde popu3aire melo dietjes. verder waren er de Selvera's met hun bekende liedjes, dan de acro baten José en Toni en de komische cascadeurs, de Broytons.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1