B. en W.: huurverhoging Parallelweg handhaven i wSBSst EsSBBeSSiS&sBbb M Noad-ploeg verrast met 2-8 zege op Eendracht Archeolog. werkgroep: nu reeds duizend leden Televisie is uildaging aan onze gezinnen Maatschappelijke Zorg Vlaardingen in cijfers 't Was weer een goed jaar Uöefana Rotterdamse kroniek Uitbreiding werkplaats Oosterstraat Ned. Prot. Bond ontving tweede predikant Geert gevolg aan verzoekschrift Zanguitvoering Leger cles Heils Bijna 2000 leden Alg. Bond van Ouden van dagen Simon de Waard vertelde over Engeland AANWINSTEN BIBLIOTHEEK Tafeltennisteam nu sterker 1 Straf voor een ondeugdelij ke rem voering Burgerlijke stand Twee kinderen aangereden Tienjarig bestaan is gevierd Bok voer tegen bedrijfspand Boekbinderij en shawlproduktie; nieuwe objecten Ruitentikkerij in inbraak Schooltuiniers sluiten seizoen VOOR DE JEUGD DE ROTTERDAMMER DINSDAG 17 OKTOBER 1961 ACTIVITEIT LEGE STOELEN ONTSTELLEND en morgen NOG MEER Geen gebreken Anticoord: christelijk standpunt Brevet? Met fiets tegen auto in cfoud LEO van IERLAND lijnbaan Samenwerking tussen Hulstkamp en Hoppe en dagelijks Merit-rating QiVan een onzer verslaggevers) Dc Nederlandse Protestanten Bond ln Schiedam heeft een tweede predikant. Zondagmorgen heeft ds. A. A. Klaassen in de kerk aan de Westvest zijn intrede gedaan. Het was ds. J. Uilenhuis die hem bevestigd heeft nadat hij een pre dikatie had gehouden over 2 Cor. 4 vers 7: ..Maar wij hebben deze schat in aar den vaten..." Ds. Hitenhuis stelde dat de nieuwe pre dikant een stoere figuur schijnt te zijn. Hij zal dat moeten blijven omdat hij vanuit het hoge Noorden naar Schiedam durft komen om de problemen van Her vormden en Ned. Prot. Bond tegemoet te treden. Naar aanleiding van Joh. 15 vers 11 hield ds. Klaassen zijn intredepridikatie. 0s. Klaassen zei dat Christus zijn Woord verkondigd wil ziers. Momenteel is er Kortsluiting tussen de wereld en de Blij de Boodschap, maar het contact zal er weer moeten komen. Samen dienen wij het Woord uit te dragen. „In de geest van Christus schaar ik mij onder u," zei ds. Klaassen die hoopte in de kracht van God het Woord in Schiedam te kunnen brengen en vrucht baar te kunnen samenwerken. Na intre de en predikatie hebben allen staande het ..Halleluja" gezongen. Ds. H. W. Hemmes heeft de nieuwe predikant, die de vakature van ds. J. A. Hebly gaat vervullen, namens de Centrale Kerke- raad der Hervormde gemeente begroet. Voor bestuur en leden van de Ned. Prot. Bond begroette ds. J. B. Schouwink zijn collega. Ds, A. D. Klaassen is op 6 maart 1955. eveneens door ds. J. Üitenhuis in Huizum bevestigd, zijn vorige gemeen te waar hij vorige weck afscheid heeft genomen. (Van een onzer verslaggevers) De huurverhoging voor de wonin gen aan de Parallelweg, die na de oorlog zijn herbouwd, zal worden ge handhaafd als de gemeenteraad ac- coord gaat met de voorstellen van B. en W, De heer J. Moonen heeft zich mede namens 23 andere bewoners van de Parallelweg tot het gemeente bestuur gericht met het verzoek de huurverhoging te niet te willen doen omdat de nieuwere huizen aan de Pa rallelweg net zo bouwvallig zouden zijn als de oude, die voor een deel al gesloopt zijn. Voor die oude wo ningen geldt de huurverhoging name lijk niet. B. en W. adviseren de huurverho ging wel te handhaven; zij motiveren dit met bet volgende uitvoerige schrij ven over deze kwestie: De huren van de 34 woningen aan de Parallelweg sijnPer 1 april I960 verhoogd van 8.75 tot ƒ10.75 per week. Het com plex is in 1940 gebouwd met steun uit 's rijks kas krachtens de bepalin gen van de Woningwet. Ingevolge de circulaire van de minis ter van volkshuisvesting en bouwnijver heid van 12 maart 1960 inzake huur verhoging woningwetwoningen geldt als algemeen beginsel, dat de woningen, waarvan de huurprijzen niet meer dan 9 bedragen, niet automatisch in huur worden verhoogd. Indien deze woningen MET de kandidatuur van functiona rissen voor de positie van direc teur pan Sociale Zaken heeft het 2chiedam.se gemeentebestuur ditmaal een opmerkelijke activiteit betoond. Nog voordat de heer J. Oostlander vertrokken is zal nu al een opvolger kunnen worden benoemd. Dat zal voor velen een heel gewone zaak schijnen, maar dat behoeft het in Schiedam niet te zijn want het wordt zo langza merhand een vreemde zaak met de bezetting van de topfuncties bij ons gemeentelijk apparaat. Zou men niet meer naar Schiedam willen komen ZO IS er nog steeds geen opvolger voor de eminente mr. ar. ir. NL St. van Praag, die gedurende meer dan veertig jaar het hoofd van de ge meentelijke woningdienst is geweest. Het is toch een belangrijk bureau. Ho pelijk komt hier spoedig een goede functionaris. Al even. belangrijk is de functie van directeur van de techni sche bedrijven. Sinds het vertrek van ir. Adriaansen staat de stoel in het kontoor aan de Dwarsstraat leeg. Toch is dat bureau een van de belangrijk ste in het ambtelijk geheel omdat de bedrijven het vitale apparaat zijn. BIJ de dienst gemeentewerken is het tekort aan leidinggevende fi guren ontstPllend. Daar mist men een directeur, een adjunct-directeur, een stedebouxvknndigc, een gemeente ar chitect en nog wat ingenieurs. Direc teur ir. J. van der Akker is met pen sioen gegaan, zijn opvolger ir. S. Moesker overleed, de stedebmiwkundi- gs J. M. Harvath ontviel ons even eens, architect ir. L. A. de Haas ver trok naar elders en enkele andere in genieurs volgden zijn voorbeeld. De dienst, die juist in deze tijd van stads ontwikkeling en stadsuitbreiding zo veel werk moet verrichten is wel (Van een onzer verslaggevers) ln verband met het 65-jarig bestaan van het Leger des Heils zangkoor Schie dam geeft dit koor woensdagavond met medewerking van het Leger des Heils Zangkoor uit Vlaardingen een grote uit voering in Arcade. De algehele leiding heeft kapitein Cor Nieuwlan- Sr. Het programma luidt: Strijdmacht des "redes talie brigades», Bezinning (Vlaar- iingen). De Legertrom (dubbel mannen- kwartet), bekende melodieën (vibra foon). Koningsgezanten (Schiedam), Spreek tot Mijn hart (zustertrio Vlaar- ómgen), Getuig van Christus (alle bri gades). Toortsdragers (Schiedam), be kende melodieën (vibrafoon». Hongert ow ziel (kwartet van Schiedam). Vol van verbazing (Vlaardingen), Het was daar dat Jezus stierf (dubbel mannenkwarlet) en Zegenlied (alle brigades). Gereformeerd Jeugdhuis: Ds. J. Cou- ïe£ opent Si-So-Bazaar, 14 uur. Gereformeerd Jeugdhuis: Si-So-Bazaar H—17 en 19—22.30 uur. Chr. Sociale Belangen: Veilig Verkeer rurnmiddag voor Klaar-Overs 14 uur. Oreade: Zangkoren Leger des Heiis. 20 uur zwaar gehandicapt. Hopelijk komt daar spoedig verbetering in. DAN zijn er nog meer vakatures te noemen. De bedrijfsleider van Bad Croenoord, de heer A. Peute, heeft ontslag gevraagd, er is een ad vertentie voor een opvolger geplaatst. Aan het eind van het jaar neemt de gemeentesecraris mr. N. J. Pos af scheid. Volgend jaar zal de gemeente accountant de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Schiedam krijgt zo behoefte aan tal van nieuwe topfunc tionarissen. Het zij gezegd: hopelijk kan het Schiedamse gemeentebestuur spoedig in de vervulling van die func ties voorzien. Het zal de gemeentelij ke activiteit ten goede komen. Binnenkort hopen we het 2000ste lid in Schiedam in te schrijven", zei de voorzitter van de Algemene Bond van Ouden van dagen, de heer B. Kerssen maandagmiddag en maandagavond trots tijdens de twee feestelijke bijeen komsten voor de Schiedamse bejaar den in Musis Sacrum. De heer Kerssen deelde ook mee dat de naam van de bond zal worden ge wijzigd in Algemene Bond voor Be jaarden. Het hoofdbestuurslid, de heer J. G. van der Zeeuw, heeft tijdens deze bijeenkomst uiteenzettingen gegeven over het bejaardenvraagstuk in ons land. Spreker stelde dat de A.O.W. verhoogd dient te worden. Een mini mum van 3500,- per jaar is een ver eiste. maar daar zijn vele bejaarden nog lang niet aan toe. Spreker hoopte dat de bond een nog sterker organisatie zal kunnen worden opdat er meer medezeggingschap zal komen bij het beleid inzake de bejaar den. Daarna heeft het gezelschap van G-oos van der Velden onder het motto ,,En nu alle hens" een gezellig pro gramma van zang. muziek, sketch en illusionisme (goochelen) opgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) Voor de leden van de personeelsver eniging Gusto heeft Simon de Waard maandagavond in gebouw Irene te Schiedam op genoegelijke en onderhou dende wijze verteld van zijn reizen in het Britse Rijk. Hij heeft daar tal van plaatsen bezocht die bekend staan om hun schoonheid. Het heuvelachtige land schap'werd bekeken alsmede pittoreske vissersplaatsjes, badplaatsen en histo rische plekjes. De wegen zijn in Enge land over het algemeen zeer goed. De heer De Waard vertelde in deze causerie, die hij getiteld heeft: ..Bij de buren aan de overkant", dat hij het links rijden niet zo lastig heeft gevon den. Uiteraard heeft deze natuurkenner de nadruk gelegd op de schoonheid van het vogeleiland Stockholm en de impo sante meren in het Noorden van Groot- Brittannië. Zo liet de film de aanwezigen ook meegenieten van een typisch folkloris tisch feest in een stadje waar de „pipe bands" hun suggestieve muziek lieten klinken. aan de bij algemene maatregel van bestuur gestelde kwalitatieve eisen vol doen en in een goede staat van onder houd verkeren, het een en ander ter be oordeling van de Huuradviescommissie, zal de huurverhoging echter wel toepas sing vinden. De verhuurder, in dit ge val de Gemeente, moet de huurverho ging aan de Huuradviescommissie vra gen. In het voorstel van 26 april 1960 schreven B. en W. dat zij van mening waren, dat huurverhoging o.m. voor de 34 woningen aan de Parallelweg diende plaats te vinden en dat reeds een ver zoek bij de Huuradviescommissie was ingediend tot het afgeven van een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt, dat naar haar oordeel deze woningen geen gebreken vertonen "1 het onder houd niet is verwaarloosd. De Huuradviescommissie stond in 30 gevallen huurverhoging toe; in drie ge vallen Is de huurverhoging niet goedge keurd, terwijl op één bezwaarschrift nog geen beslissing is genomen. Wat de staat van de woningen be treft delen B. en W. mee dat diverse onderhoudswerkzaamheden zijn uitge voerd. Zij noemen: 1. het betonwerk aan de dakkapellen is gerepareerd; 2. de reparaties aan de dakschilden zijn uitgevoerd; 3. de lakgoten en de platte daken boven de uitgebouwde keukens en de slaapkamers zijn schoongemaakt 4. de scheuren in de trapopgangen zijn gerepareerd; 5. de aansluitingen tussen de stalen ramen en het metselwerk zijn nagezien. Voorts is een proef opgezet met een vochtregulerende pleisterlaag, waarvan het resultaat wordt afgewacht. Ten slotte kan worden medegedeeld, dat het schilderwerk aan de trapopgangen naar I de bovenwoningen en het binnenschil- I derwerk van de stalen ramen in de wo- j Hingen, van het complex zo spoedig mo gelijk zullen worden uitgevoerd. De Gemeente-Bibliotheek van Schiedam boekte de volgende nieuwe aanwinsten: Wijsbegeerte - Godsdienst: Evseneck. Zin en onzin in de psychologie. "61. Aichhorn. Verwaarlozing en heropvoeding, *61. Klink. Bijbel voor de kinderen. Dl. 2. Nieuwe Tes tament, *61, Cuardini, Gebed en waarheid. *61. S oei ale wetenschappen: Hedei, Wat doe ik met mijn gelei? 2e begew. dr.. *61. Bigot. Het kind. 12è dr.. '59. Natuurwetenschap* pen: Dijksterhuis en Forbes, Overwinning door gehoorzaamheid. 61, 2 dln. Toegepaste wetenschappen: Austronautert. De pioniers in de ruimte. '61. Klever, Th terne*» honden boek. '61. Kunst: Arp, Arp. *61. (Ned. tekst), ptcasso. Picasso. *61. (Ned. tekst). Riehier, Germaine Richier. *61. (Ned. tekst). Hofstra. Prisma opera gids. '61. Pranger, Alles over zeilen, '61. Letterkunde: Vestdijk, De zwarte ruiter. *61, Geschiedenis - Land en volkenkunde: Escarpit. Kauwgum en kaviaar, *61. Allen, Londen. '61. Braddon. Nancy Wake, *56 (Eng. tekst). Jaren, De, '40—"45. *61. Advertentie KLEREN MAKEN DE MAN EN HUISMAN MAAKT DE KIEREN KORTE HOOGSTRAAT IS 1« MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 Vijftig gulden boet of tien dagen hech tenis heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag de Schiedamse directeur J. F. S. opgelegd, omdat hij iemand in zijn tweedehandsbestelauto had laten rijden, terwijl de remvoering niet deugde. Er zat zand in de remcylinder. De chauffeur had daardoor een kettingbotsing veroor zaakt. De verdachte was door de kanton rechter veroordeeld tot 150 boete of zestig dagen, en ging daarvan in hoger beroep. Hij voerde aan. dat het demon teren van een remcylinder niet onder een autokeuring valt. Zelfs de veilig verkeerscontrole en de keuring vap de ANWB strekt zich zover niet uit. ..Deze instanties dragen ook geen verantwoordelijkheid voor de auto's", zei de officier van justitie veertien dagen geleden ter zitting. „Als een auto 100.000 km gereden heeft, moet hij helemaal uit elkaar". De officier eiste bevestiging van het vonnis. (Van een medewerker) De Schiedamse tafeltennisploeg N.O.A.D. heeft vriend en vijand ver baasd doen staan door een. verdien de en met grote cijfers behaalde overwinning op Eendracht 3. In eigen huls nog wel heeft een volledig Eendracht 3 met spelers als Henk Stas, De Klerk en de van het Haag se Wilhelmus overgekomen Reynders moeten ervaren, dat er dit seizoen met het Noadteam niet te spotten valt. Nu Aben en Allmondinger uit dienst zijn en weer regelmatig kun nen trainen en bovendien Braak in het team is opgenomen is de ploeg aanmerkelijk in kracht vooruit ge gaan. Even leek het erop of het duel nog zou gaan spannen want nadat Noad al een 50 voorsprong had gekregen ver loren Arnold Braak en Nico Allmendin- ger waardoor dus de stand 25 werd. Henk Aben die toen tegen Henk Stas in het strijdperk moest kreeg het nog even moeilijk nadat hij de tweede game had verloren. De derde beslissende ga me zou toen uitmaken of het 35 zou worden of dat Noad de zege definitief zou binnen halen. Het laatste gebeurde want Aben won de game en daarmee was de beslissing al gevallen. Het Eendrachtteam kreeg verder geen kans meer op een winst- EEN van de eerste woningcomplexen, die Rotterdam gaat bouwen in de Prins Alexanderpolder tussen Kralingen en Capelle aan de IJssel zal waarschijn lijk bestaan uit hoogbouw. Het zuilen dan woningwetflats in 12 lagen worden: vier blokken van elk 154 driekamer- en elf tweekamerwoningen. Op deze laagge- partij en met een duidelijke neder- legen gronden zal Rotterdam (samen met laag moest het tegen de Schiedam- Capelle) zijn laatste en grootste uitbrei- mers genoegen nemen. Henk Abending ondergaan in de komende jaren, bleef in dit duel ongeslagen. Braak jzr komt een complete stad bij van tegen SCHIEDAM. Geboren: Robertas L z v L T A Middendorp en S M Bouman; Carols R Md v J MA Legen en C M J Etjgen- raam; Gerrit E z v G Vink en P J van GUs; Robert P z v C P Gabreëls en C A M Prein; Gabriëlla M d v A M Pannekoek en C M van IJzendoom: Gerard z v "W Punt en J Roetofsen; James E z v A Verheul en B Hercules; Ingrid M L d v J van Aaken en C E Pappot; Christina J d v F J van Wijk en J H Bakker; Johannes J G z v J J G Poels en P M T Stoffels: Marianne d v F C Woïfert en M F Roosendaal: Domini- cus X. M z V W Redert en L D M Ver- hoeckx; Dymphna C M d v J M P Toledo en J B M Trooster: Annechiena H d v G de Bruijn en E Veldman; Dorothea d V N van Leeuwen en A M Brandt: Johannes z v J van der Linden en L IV Baard. Overleden: 14 S H Schouten. 81 jr: 13 L de Goede. 44 jr echtg v H Gommel; 15 J H F van der Hoek 63 jr. moest een nederlaag accepteren van Stas en Allmendinger verloor alleen van Reynders. Een mooie prestatie, temeer als men weet dat Noad tegen dit Eendracht-team in het verleden niet veel kans op een. overwinning had. Juist nu Noad inge deeld is in een tamelijk sterke afdeling zal het de spelers goed doen dat is gebleken dat zij toch niet bepaald tot de zwakkeren van de afdeling gerekend behoeven te worden. De persoonlijke uitslagen zijn: Een dracht 3Noad d KlerkAben 1221 21 —15 18—21 tegen Braak 19—21 18—21, tegen Allmondinger 1421 2022; Reyn dersAben 921 1621 tegen Braak 19 21 2118 1121 tegen Allmondinger 23—21 21—16. Stas—Aben 13—21 21—18 14—21. Braak 21—18 21—16 tegen Allmon dinger 20—22 2123 het dubbel d. Klerk en Stas verloren van Aben en Allmondin ger met 2119 1921 1521, einduitslag 2—8. De tien-jarige Joop Eemhuizer. en de elf-jarige Marietje Roeling, beiden uit Barendrecht, werden maandagmiddag op de Dordtsestraatweg te Rotterdam aan gereden door een personenauto, toen zij achter een dobbelsteen aanliepen, die van het trottoir rolde. Joop klaagde over rugpijn en Marietje brak de rech terpols. Ze zijn naar het Zuiderzieken huis gebracht, bal 0 Bij een bushalte in de Dumasstraat te Rotterdam is maandagmiddag de 72- jarige mevrouw W, J. Kramers-Hoog- steder uit de Van Goyenstraat plotseling onwel geworden en overleden. Aan het slot van de gezinsweek van de Hervormde diaconie in Over- schie heeft de Haagse predikant, ds. L. H. Ruitenberg een boeiende lezing gehouden over het onderwerp „Gezin en televisie", eb 7.13. Ds. Ruitenberg, voorzitter van de Ikor-commissie voor de televisie, be hoorde tot de eerste vijfhonderd televi siekijkers in ons land. Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft hij bemoeiin gen gehad met het t.v.-beleid en de produktie. Ondanks de snelle groei gedurende de afgelopen tien jaar, verkeert de televi sie nog steeds in een experimenteel stadium. De omroepverenigingen zijn zelfs nog niet toe aan bestudering van de vraag hoe ons volk reageert op het nieuwe medium. De predikant deelt niet het standpunt van de meeste critici, die een afweren de houding innemen en verstoring van het vertrouwde patroon vrezen. Ds, Ruitenberg gelooft niet in hun bezwaren van vervlakking, sensatiezucht en mas sa-beïnvloeding. De werkelijkheidszin van de mens remt deze bezwaren af, meent ds. Ruitenberg. „Bij de beoordeling van het vraag stuk moeten we meer realiteit be trachten. De „wereld" is oi ze huiska mer binnengedrongen en wordt ons gepresenteerd via de keuze van. ande ren. De keuze, die we zelf kunnen ma ken is zeer betrekkelijk". Het Nederlandse gezin was tot 1850 aan een vast patroon gebonden. In de afgelopen eeuw is de kernfunctie van het gezin echter ingrijpend gewijzigd. De televisie is nog niet aan het verza digingspunt toe. Mogen we daarom ge spaard. blijven voor commerciële tele visie met een uitgesproken lager ver zadigingspunt". Ds. Ruitenberg concludeerde: „Ouders kunnen uitsluitend door hun gedrag en hun opvattingen hef gezin positief be ïnvloeden. De televisie is een uitdaging aan het gezin, een uitdaging van niet te onderschatten betekenis. Het ant woord moet een christelijk standpunt zij..". I (Van een onzer verslaggevers) De Archeologische Werkgemeen schap West Nederland is teleurge steld dat in de nieuwe Monumenten wet geen plaats is ingeruimd voor het werk van de amateur-archeologen. Dat werd zaterdagmiddag gesteld in het museum Flehite te Amersfoort waar het tienjarig bestaan van deze vereniging werd herdacht. Gesteld werd dat het de kuststreek van Ne derland is dit .e laatste jaren de beste plaats is geworden voor het ar cheologische werk. Dat is te danken aan het feit dat amateurs als de heer H. C. Calkoen en drs. H. J. Verha gen tien jaar geleden de stoot tot de oprichting van de AWWN hebben ge geven. Zoveel belangstelling is er voor dit culturele en nuttige werk dat de AWWN in. het tiende jaar van haar bestaan al het duizendste lid kon in-* schrijven. Hoeveel werk er al wordt verricht is getoond tijdens een kaleï- doscoop waarbij tal van leden met dia positieven en toelichtingen de ontwik kelingen van de werkgroepen van de AWWN hebben uiteengezet. Het begon met vondsten in het tuin tje van de heer Calkoen te Velzen en nu werken de amateurs aan belangrijke opgravingen te Amsterdam, in de Zaan streek. in Den Haag en VLaardingen- Schiedam. De aftredende voorzitter de heer H. J. Calkoen werd tot erevoorzit ter benoemd. Tot voorzitter werd geko zen dr. C. de Wit uit Den Haag. Met waardering werd gesproken over het maandblad „Westerheem" dat van sten- ciltje tot wetenschappelijk tijdschrift is uitgegroeid. In het jaarverslag werd met vreugde gememoreerd dat de AWWN veel waar dering ontvangt van de wetenschappelij ke instanties en de officiële instellin gen. Het hoofdbestuurslid drs. H. J. Ver hagen (Zwolle) heeft een onderzoek in gesteld naar de mogelijkheid te komen tot verhoging en, standaardisatie van de practischë kennis en technische vaardig heid vaa de amateur-archeologen, te ver strekken door de officiële instanties. Voorlopig zijn de reacties van de weten schappelijke instellingen op dit initiatief nog teleurstellend. Met vreugde werd gesproken over de ontwikkeling van de AWWN. Steeds meer werkgroepen worden opgericht. Zo zijn er werkgroepen gekomen to Dek- en Merwestreek, Alblasserwaard en Utrecht, De oprichting van een groep ln de Betuwe volgt. De vergadering werd bijgewoond door de professoren dr. P. J. R. Modderman (ROB) en dr. W. Glasbergen (IPP). De heer Glasbergen suggereerde om even eens te komen tot oprichting van archeo logische werkgroepen in Groningen, Overijssel en Gelderland omdat daar zulke groepen niet zijn. Het bestuur zal dit initiatief nemen. Op de kruising Statenweg-Benthuizer- straat te Rotterdam is maandagmiddag de 47-jarige mevrouw J.J. Overhorst- Visser van het Henegotrwerplein met haar fiets tegen een vrachtauto gebotst. Zij viel op straat en liep een hersen schudding op. Ze is naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. 8 De bromfiets van de 16-jarige A. van S. is bij het stadhuis ontvreemd. De 16-jarige Schiedamse mejuffrouw L. van E. mist haar fiets die in de Baan steeg heeft gestaan. De fiets van de heer Th. J. H. de H. is uit de kel der van zijn woning in de Mgr. No- lenslaan weggenomen. De fiets van de 14-jarige A. H. B. is in de Marconi straat ontvreemd. de 200.000 inwoners. In die stad moet natuurlijk een afwisselende bebouwing zijn. Daarom schreef de Maasstad een prijsvraag uit voor woningwetwoningen in hoogbouw, een categorie huizen, die men nog weinig aantreft. De Aannemings mij. J. P. van Eesteren N.V. en de Rot terdamse architect Rein H. Fiedderus maakten het ontwerp dat de goedkeuring verwierf. Nu het akkoord van de ge meenteraad gevraagd. IN Rotterdam is gisteren de eerste paal geslagen voor de bouw van een alge mene meisjesschool voor nijverheidson derwijs. Dat gebeurde in Rotterdam- Zuid en het bijzondere was dat dit de eerste school wordt van zes in de Maas stad, die volgens een bepaald systeem zullen worden gebouwd. Éérst was men nu niet zo gunstig gestemd bij de school besturen voor dit systeem. Maar toen bleek dat de individualiteit van het on derwijs zou kunnen worden behouden en dat het systeem aan de in ons land geldende normen zou kunnen worden aangepast ontmoette de gemeente Rot terdam meer welwillendheid. Het toe passen van systemen bij scholenbouw is zeer noodzakelijk. Van alle meisjes en jongens, die het l.o. verlaten, gaan er 45% naar het nijverheidsonderwijs. Rot terdam moet op korte termijn niet min der dan 14 nijverheidsscholen bouwen. ROTTERDAM maakt ernst met de voor zieningen voor het nijverheidsonder wijs. Thans zijn er nog maar twee uts'en (uitgebreid technische scholen), maar straks vijf. De Zesde Algemene Meisjes school. waarvan nu in Rotterdam-Zuid de eerste paal in de grond ging, zal over een jaar gereed zijn en dan 400 leerlin gen een plaats bieden. De serie van zes nijverheidsscholen wordt in twee fasen uitgevoerd: de eerste omvat ook een vakschool voor meisjes en een rdc. meis jesschool. De tweede fase omvat twee algemene en een christelijke school en dan komt er nog een chr. LTS in het westen der stad. tegen Schiedam aan (Daanslootseweg), maar die kan niet in systeembouw worden uitgevoerd. \/IER leerlingen van een r.k. school Is het westen van Rotterdam zijn gister middag gewond toen in een verwarmings- kelder een hevige explosie ontstond. Be sloten was in de schoolgebouwen de olie- stookverwarming aan te steken. Weldra stegen blauwe dampen op uit de kelder via de onthichtingsroosters naar de bin nenplaats waar kinderen het was tus sen de middag speelden. De ontplof fing ging gepaard met een zware knal en een Jange steekvlam. De zware roos ters werden van hun plaats gedrukt en gescheurd. Een der onderwijzeressen snelde naar de kelder en sloot de toe vee rlci ding af. waardoor erger waar schijnlijk werd voorkomen. De vier ge wonde leerlingen werden naar het Dij-k- zigtziekenhuLs overgebracht. Een van hen liep brandwonden op. de overigen werden getroffen door stukken staal en gias. Lo oorzaak is nog niet bekend. Advertentie Hulstkamp en zoon en Molijn, distilla teurs, in Rotterdam en Hoppe's Distil leerderij in Schiedam zullen een samen werking aangaan. De fabrikaten van beide onderne mingen zullen in de toekomst in Hulst- lamo's distilleerderij aan de Maaskade in Rotterdam worden samengesteld. Ook de verkooo en administratie wor- Chr. Sociale Belangen: Arjos. Berlijn.den gecombineerd, zodat gezamenlijk 20 uur. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord ■.Droomwereld achter de horizon" door "h. Th. Regout, 20 uur. Klachten bezorging: Joh. Poot, Gera- tourastraat 28. tel. 3345, maandag tot en toet vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 'Zaterdags van 178 uur. «afblaa „De Rotterdammer": Schie- oamse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac t-aangelegenheden. Agentschap; H. J. Troost Aleidastraat tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- 'jrtenties en abonnementen b.g.g. telef 11558,1). Belangrijke telefoonnummers; Brand. alarm 69123: Politiealarm 64666; GG. G-D.-waarschuwing 69290. Apotheken: Walrave, Schied. weg 1, «L 2093. naar buiten kan worden opgetreden. De leiding zal berusten bij de heren J. P. Coebergh van de firma Hoppe en B. P. M. M. Hoogeweegen van de fa. Hulst kamp. Hulstkamp werd opgericht m 177o, Hoppe bestaat sinds 1780. In Schiedam kon maandagmiddag om een uur een aanvaring van een schip tegen een bedrijf worden genoteerd. Een lege baggerbak van de Dikkeboom en Sybrandy is bij de bocht van de Schie tegen de beschoeiing en achterzijde van het bedrijfspand van de fabriek voor bakkersgrondstoffen Freroba gevaren. De muur van het pand Overschiesa straat 73 is ontzet. (Van een onzer verslaggevers) Wanneer de plannen met betrekking tot de uitbreiding van de gemeente lijke sociale werkplaats aan de Ooster straat in Vlaardingen gerealiseerd zul len zijn, zal de werkplaats goede outil lage hebben voor tewerkstelling van ongeveer 250 lichamelijk gehandi capte handarbeiders. De uitbreidingsplannen, waarvoor het architectenbureau Van der Vlis reeds een scfaeisplan heeft gemaakt, omvatten de verbouwing van de be staande werkplaats en de bouw van een grote fabriekshal op het daarbij gelegen terrein. Uit het verslag over het jaar i960 van de Vlaardingse Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijke Zorg ontlenen wij verder dat men bij de plannen voor nieuwbouw overwogen heeft de werkplaats voor lichame lijk en die voor geestelijk gehandi capten (Herman Frantsenstichting) in één gebouw onder te brengen. Na deskundig advies te hebben ontvan gen is men tot de conclusie gekomen dat men niet ongestraft beide cate gorieën patiënten in één werkplaats kan tewerkstellen, zelfs niet in een werkplaats met twee ingangen. Op 31 december 1960 bedroeg het aantal lichamelijk gehandicapten 168. In de loop van het verslagjaar is men in de werkplaats aan de Oosterstraat begonnen met de uitvoering van twee nieuwe werkobjecten, namelijk de vervaardiging van geweven shawls en het binden van boeken. Vooral het weven van shawls is een levensvatbaar object gebleken. Nadat half september met de produktie was gestart bleek de groothandel al spoedig veel belangstel ling hiervoor te hebben. In vier maan den tijd werden 31.000 exemplaren ge produceerd en afgezet. In de Herman Frantsen Stichting aan de Zomerstraat waren op 31 decem ber 67 personen tewerkgesteld. In de ze tweede sociale werkplaats wordt produktief werk verschaft aan men taal gehandicapten, terwijl hier ook nog enkele lichamelijk gebrekkigen zijn om aan de produktie de „finishing touch" te kunnen geven. In deze werkplaats is er in 1960 met succes naar gestreefd het zogenoem de meritratingsysteem in te voeren. Het ontbreken van een bef.rip voor de geldswaarde heeft echter een be langrijk deel van de waarde van dit systeem verloren doen gaan. Daarom wordt thans, naast de toepassing van 1 de meritrating gestreefd naar een systeem waarmee een zekere mate van rivaliteit zou kunnen worden ge wekt. Goede verkoop De verkoop van produkten vanuit de winkel aan de Westhavenplaats en de rechtstreekse bestellingen van particu lieren en bedrijven had in het verslag jaar een bijzonder gunstig verloop. In totaal werd voor 47.016,25 verkocht tegen 44.131,36 in 1959. Wanneer men weet dat de totale ver koop in 1958 24.836,69 bedroeg, kan met deze bedragen worden aange toond dat de opbrengst van de ver koop in twee jaar praktisch verdubbeld is. Maandagavond heeft men een etala geruit van de fotozaak De G. aan de Meent te Rotterdam ingeslagen. Uit de etalage wordt een Kodak Brownie film camera en een elektronenflitsapparaat merk Cornet tot een totale waarde van 235 vermist. K De heer Th. J. L. van den Berg heeft aan het gemeentebestuur van Schiedam een stuk grond langs de Vlaardingse weg nabij het verlengde van de Lindeijerstraat te koop ge vraagd, ten einde daarop een bunga low te doen bouwen. B. en W. zijn be reid de gevraagde grond, groot 1000 m2, te verkopen, gedeeltelijk voor 45.en de rest voor 20.— per m2. I De leden van de Werkende Jeugd in Schiedam en verdere belangstellen den kunnen zaterdagavond in gebouw Chr. Sociale Belangen luisteren naar een belangwekkende causerie over Afrika. De heer J. C. Gordeau is als vertegenwoordiger van bet C.N.V. in Afrika geweest. Hij zal de ervaringen van deze reis toelichten met dia-posi tieven, Voor de komende winteravon den zullen de functionarissen van Wer kende Jeugd meer interessante bijeen komsten organiseren. Er zullen onder werpen worden behandeld die voor de jongeren vele vragen kunnen oplossen. Na de pauze zal als altijd een gezel lig spel worden gedaan. Alle jonge le den van de N.C.R.V. zijn steeds wel kom en ook de jongeren die onlangs de school hebben verlaten. 0 Het Kon. Schiedams Mannenkoor Qrpheus en de gemengde zangvereni ging Excelsior in Schiedam gaan weer een goed concert verzorgen in de Grote Kerk te Schiedam. Op 13 de cember zullen de twee verenigingen ge zamenlijk uitvoeren in de Groote Kerk; Handels Oratorium The Messiah. Voor de diverse solistische partijen is de medewerking verkregen van de beken de zangers Mitzi van der Lans, so praan. Sybille Raaphorst, alt, Bert van het Hoff, tenor, David Hollestelle. bas, Me_indert Boekei, orgel en tevens zuilen 25 leden van het Promenade-Or kest voor de begeleiding medewerking verlenen. Het wordt dus weer een zangfestijn van groot formaat. De ge zamenlijke repetities zullen op 25 okto ber beginnen. (Van een onzer verslaggevers). „Jammer, dat het de laatste keer is." Deze verzuchting slaakten vele jongens en meisjes, toen ze voor 't laatst in dit seizoen het schooltuincomplex aan de Viaardingerdijk te Schiedam betraden, „Stel je eens voor, dat je alles, wat er deze zomer op je tuin gegroeid is, nu in één keer moest meenemen. Of dat je alle bloemen, die je geplukt hebt. nu in je armen moest houden. Het zou nooit kunnen." Deze woorden van de hoofdleider, de heer F. J. Klapwijk, werden door allen volmondig beaamd. Het was weer een goed jaar. Mocht de kool wat tegenval len, aardappelen en groenten zijn er in massa van de tuin mee naar huis geno men. In 15 groepen hebben 583 jeugdige Schiedammertjes dit jaar weer de tuin bewerkt. Spanning heerste er tot het Jaatst. Wie zou er een prijs verdiend hebben? 45 prachtige planten stonden op hun nieuwe eigenaars te wachten. Bij de loods, waar allen samenkwamen, werden de prijs winnaars bekendgemaakt. Vol trots nam men zijn prijs in ontvangst. Alle trouwe tuinders kregen een mooi tuindiploma. Voldaan ging men huiswaarts, de laatste oogst meedragend. Verlaten bleef het grote terrein liggen. Maar lang zal de rust niet duren, want volgende week begint de Plantsoenen dienst reeds met de voorbereidende werkzaamheden om het complex volgen de zomer weer bouwrijp op te leveren. De prijswinnaars waren: le prijs: An- nemieke Blom. Ida Boas, Ellen van Braat. Ben v. d. Broek, Lenie Frenks Jaap Kalisvaart. Jan Meeuvvse, Koos Putters, Gerard van Raay, Roos Sehrey Henk van Tilborg, Tonnie Vermeulen Marjo v. d. IJssel, Arnold Zebel. Sjouk Zwanencnburg; 2e prijs: Toos Books, Ria Bouwmeester, Gerrie v. d. Broek, Erna Gille, Lyda de Groot, Antoinette Hof kamp, Toos Huyzer, Henk Kuypers, Erik Lunstoot, Bas v. d. Meer» Arie van Rij. Theo Smits, Geert Vredeveldt. Tineke v. d. Water. Lucia Woutersen; 3e prijs: Kees van Bochhove, Evert Bergkamp, Jan Droge, Rob Hemerik, Betty Jonge- pier, Edward Krabbendijk, Rob Krom menhoek, Wim Marinus, Sjaantje Meer hof, Jamde ten Napel, Elly Oosterorn, Litha Paulus, Margriet Spermon. Wit» Vogel, Peter Wijsbroek,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1