BOUW COMPLEX VAN 157 HUIZEN IN NIEUWLAND Duizend mensen kunnen jubileum mee -ffftLjC cfI' ,j vieren Garantie voor bouw van herv. bejaardencentrum Tekening in werk stationsgebouw 0Ê i kroniek -4PIfaifip&rh HISTORIC _H.ll/' ..Harpe Davids komt in feeststemming ÜHEEBgi ülSSraHB 11 SLAGtRSBEDIENDE Betonnen scheidingsmuur verrijst reeds Rotterdamse Voorstel van B. en Wf3,5 miljoen In zet van een Utile Dulcï gaat gouden jubileum vieren Zeven doden bij vliegramp Mej. H. v. d. Kamp koninklijk onderscheiden Deense spelers naar Schiedam Nieuw examen avondschool Kethels plan: f2,75 miljoen mm n* boogaard 1* P ÏÏU. deed echter veel meer. Om bij voorbeeld te noemen de steun aan tal ran verenigingen, o.a. bij het or ganiseren van hun activiteiten. Hij V olleybaltornooi Burgerlijke stand Beroepengids van telefoondienst .1 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 18 OKTOBER 1961 „GLUNDERAAR" METS TE VEEL VEEL MEER VOLGEHOUDEN Aansluiting Dieptepunt.... ..en hét Laatste Nieuws Successen Verorberd".... COÖP. „DE VOORLOOPER Supermarkt Aantrekkelijk Nieuw praktikum Scliieil,weg 41 W/*: Vandaag en morgen en dagelijks Termijnmarkteu Advertentie) E.N m (Van een onzer verslaggevers) De geschiedenis van HD na de eerlos is nu vrijwel aan elke Schiedammer bekend. Door hun principiële houding waren deze muzikanten de enigen in Schie dam die hun instrumenten waren kwijt geraakt. Harpe Davids kreeg wat ver ouderde instrumenten te leen, er kon wat worden gekocht maar in twintig jaar is Harpe Davids niet meer geworden wat het voor de oorlog is geweest ook al hebben de musici nog heel wat capacitei ten want ook nu worden er nog prijzen gewonnen Inmiddels ziet het er naar uit dat HD een nieuwe toekums; te gemoet gaat. er komen tal vtui nieuwe leden, ook veel jongeren en mogelijk blaast HD over twee wekon op kostbare klankzuivere instrumenten. Dan is HD nog niet uit alle problemen want ook voor nieuwe leden moeten er instru menten zijn. er moeten nieuwe uniformen komen, er moet mate riaal zijn voor de drumband maar de schenking van het kostbare instrumentarium namens de bur gerij zal HD de moed geven om met animo tot nieuwe successen Bij dit veertigjarige jubileum te komen. vonden we aanleiding de hisorie vonden we aanleiding de historie nog eens te releveren. De muzikanten van Harpe Davids konten nu in feeststemming. Aan alle relaties zijn uitnodigingen gestuurd lfi £>1 li nprtfiftO voor de receptie die het veertigjarig 'LLCU/Hic pol lUltt' Harpe Davids op zaterdagmiddag 28 7 oktober in gebouw Christelijk Sociale tp> ijflCn toil Belangen zal houden. Volgende week Cel LLLIL' lts IL zuilen duizend Schiedammers worden uitgenodigd om het jubileumfeest in het Passagetheater op 2 november te willen bijwonen. Lustig speelt Harpe Davids nu op een fraaie nieuwe vloer in het repetitielokaal, de grote zaal van geh' -v Christelijk Sociale Be langen. melodietjes die bij het jubileumconcert ten gehore zullen worden gebracht. De muzikanten zijn er nu van over tuigd dat het komende jubileum de inzet gaat worden voor een nieuwe periode in het bestaan Van HD. Ge durende ruim twintig jaar is het on duidelijk geweest of Harpe Davids nog weieens op instrumenten zou kunnen (Van een onzer verslaggevers) JLS het chr. muziekgezelschap Marpe Davids" over twee weken op nicuute instrumenten gaat speten zal er één man zijn in Schiedam, die rohiü kan glunderen. Dat is de beheerder van gebouw Chr. Soc. Be langen de heer A. Ballijns. Aan hem is het te danken dat het bestaan van Harpe Davids gewaarborgd kan blij ven. Zoals Harpe Davids veertig jaar geleden in het gebouw uan de vak be-' weging zich kon gaan. ontplooien, zo heeft het corps nu nog steeds in het gebouw van de chr. vakbeweging het beschermende huis gevonden. J. Ballijns is een van die vreemde functionarissen zoals men er he laas te weinig vindt. Hij behoort tot de klasse van mensen voor wie niets te veel is. Zij 'nebben te veel werk maar rustigjes nemen ze er nog wat taken bij om die goed te vervullen. Zo heeft Ballijns gedurende een kwart eeuw vanaf 1929 op perfecte wijze het voorzitterschap vervuld van de Chr. Slagershond. Hij organiseerde gedu rende tien jaar van 19291939 de sla- gersvaktentoonstellingen in Schiedam, die nu nog faam hebben. Hij was ge delegeerde in de besturenbond. Toen hij ruim zes jaar geleden beheerder werd van gebouw CSB heeft hij er in korte tijd een centrum van gezel ligheid ran gemaakt. Dat deed hij gesteund door zijn echtgenote zo goed dat de zalen van CSB aan de Lange Haven zelfs in deze tijd van gebrek aan belangstelling voor bijeenkomsten altijd bezet zijn. was het ook die de SAKOR-acties in Schiedam introduceerde en organi seerde. Nu kent een ieder die stroop- wafelacties. Het valt dan ook eigenlijk niet te verwonderen dat Ballijns twee iaar geleden met droefenis zag dat Harpe Davids aan het eind van het muzieklatijn raakte. De instrumenten zouden spoedig totaaf versleten zijn. Hij begon een actie. Wij schreven er vele malen over. Het was geen ge makkelijk werk. De duizenden gul dens kwamen niet vlot binnen. mOCH heeft Ballijns steeds doorgezet. Hij verkreeg de steun ran een aantal comitéleden, maar deze func tie narissen hebben stuk voor stuk wel gaan spelen van de vereiste kwaliteit, maar nu weten de musici dat het hun steunende actiecomité een prachtige prestatie gaat leveren. Harpe Davids heeft altijd een gemoe delijk leventje geleid en ook hu zijn het rustige musici, die hun kwaliteiten niet van de daken zullen schreeuwen. Zij verlenen medewerking bij allerlei prot. chr. en ook bij algemene gemeen schapsevenementen. Veertig jaar gele den is Harpe Davids geboren, als het ware in de wieg van het Christelijk Na tionaal Vakverbond. Aan de bestuurs tafel van het overkoepelende orgaan, de Christelijke Besturen Bond werd het idee geopperd om te komen tot een mu ziekvereniging. Die vereniging kwam er. op 5 juli 1921. Het gezelschap zou heel wat genoeglijk heid gaan brengen in de kringen van de arbeiders die het in de jaren *20"40 niet altijd even gemakkelijk hadden. Het bestuur van de- CBB hield jarenlang de voogdij over het muziekgezelschap tot dat de boreling zo groot was geworden dat zelfstandigheid een vanzelfsprekend heid werd. In januari 1923 verkreeg Harpe Davids aansluiting bij de Bond van Christelijke Muziekverenigingen. Op het eerste con cours, gehouden te Zwijndrecht, behaal de Harpe Davids al een eerste prijs. Dat was op 30 juli 182A, de snarswedstrijd le verde een eerste prijs en het coneertnum- raer was goed voor een derde prijs. Met 34 leden werd in dat jaar. 23 juli 1924 bijgedragen aan de feestelijke opening van het terrein van Velocitas. ("Wie kent het nog?). Ook toen was bet blazen op koper en hout een fur karwei. Harpe Davids dnrfde bet aan een schuld van 200 aan te gaan en diverse aandeelhouders droe gen 550 bij voor de aanschaf van in stipt om acht uur met de repetities te wil len beginnen en liefst niet in de pauze te willen vertrekken opdat er daarna geen halve bezetting musiceert. J. de Gids was voorzitter in de beginjaren, in 1925 had J. Korpel de voorzittershamer, maar het jaar daarop was het weer De Gids die de leiding had. In 1930 stond de vereniging voor een V. d. Kamp de verguld zilveren draag- penning met bijbehorende oorkonde. duur en voor zulk een gezelschap is bijzonder veel geld nodig. 'In de moeilijke momenten slaagde Ballijns er in met (te veel) optimisme ook een ieder weer tot volhouden te be wegen. Het goed: resultaat is dat Harpe Davids uiteindelijk (bijna te gen' de verwachting in) toch gered lean worden. Dat is het succes van A. Ballijns. Harpe Davids zal nu zelfs heel goede instrumenten kun nen krijgen. Er is nog wel een klein tekort, er kan geen materiaal voor van ri» tv-v" drumband of reserve ioorden aange- rdes",,.deifl?dê fnsTemn!'Tafrvo^r U.r haft rnaa^Harpe Djtvid^ kanweer Dinsdag 7 november *s avonds om kwart voor acht. hoopt de Schiedamse toneelvereniging ..Utile Dulci" haar gou den jubileum te herdenken in Musis Sac rum met een feestvoorstelling ten bate ook vijftig jaar geleden voor de eerste maal in het openbaar optrad. ,.U.D." is een club met traditie en ral dus in aansluiting op het vorige gedenkboekje uitgegeven bij het 45-jari- ge bestaan in 1956, ook nu weer een ju bileumboekje uitgeven. Toen konden «eas 438 voorstellingen worden geregis treerd. Het huidige siezoen wordt inge zet met haar 4S7ste voorstelling en men toopt dit seizoen dan ook de 500ste feest- VMrstelling te mogen beleven. Op 7 november wordt het alleramu- blijspel (De kinderen van Edu- ard) opgevoerd, met als extra attractie na de pauze de bekende eenacter Souper van Franz Holmar in een bezetting van oudere U.D.'ers. die daar in vroegere laren al eens in hebben gespeeld. Kaarten verkrijgbaar bij de dames Sf. van Buysen. telefoon 68719. P. Dirkzwa ger. teiefoon 68903, N. Geerkens. rale won 69627 en B. Hoek telefoon 68337 en °P de dag dor uitvoering tijdens de plaatsbespreking van 121 uur en des avonds in Musis Sacrum. Een burgervliegtulg met zes passa giers en een piloet Is vanmorgen bij opstijgen op de vliegbasis Travis California neergestort en in brand gevlogen. Geen der Inzittenden kou r.or- «n gered. Het toestel was van het type C-45, een [Weemotorig vrachttoestel, dat toebe hoorde aan de Golden Gate Airways Sim» Francisco. eens gewanhoopt aan het welslagen, strumenten zodat de financiële toestand want nieuu-e instrumenten zijn heel 'n d°" ^?A"E werd e?.noem,d" In 1925 behaalde HD eerste prijzen In mars- en concertwedstrijden In de vierde afdeling. Bij de viering van het eerste lustrum organiseerde HD op voorstel van W. van Oordt het bondsconcours. HD kreeg voor concertnummer en mars de eerste prijs van Z.K.H, Prins Hendrik. Twee oude getrouwen, die nu nog hun partijtje mee- blazen, waren toen functionaris, n.l. M. van Bommel, tweede secretaris en W. van Bommel, bibliothecaris. Het ging goed met het jonge corps. In het zevende jaar van het bestaan konden de laatste honderd guldens van de lening worden afbetaald. Het bondsconcours te Ridderkerk leverde toen weer eerste prijzen op. Hoewel de geluiden in het achtste jaarverslag pessimistisch waren won H. D. ook toen een eerste prijs voor het concertnummer. Muziek beoefe nen bleef duur. in het tiende jaar ver toonde de kas alweer een tekort van ƒ240. Wel bleef H. D. vele prijzen winnen, maar moeizaam kon voor de geringe financieën de noodzakelijke instrumenten worden gekocht. In 1929 trad functionaris M. van Bommel uit het bestuur en hij werd opgevolgd door de huidige voor zitter L. A. Alebregtse. In de crisisjaren ontstonden activitei ten als het houden van een bazaar voor hei aflossen van leningen wegens aan koop instrumenten, het vormen van een vaandelfonds en het belangeloos concer teren ten bate van de werklozen in Schie dam. Bekende functionarissen uit die tijd. waarvan er ook nu nog het werk van de t vakbeweging behartigen, als de heren WlekenkampNoordennen en Olieman.1 moesten toen oordelen of H.D. nog ergens I zou kunnen concerteren. Wel kon worden j geconcerteerd voor de Christelijke Me-; taalbewerkers Bond, maar niet voor de' buurtvereniging Het Zuiden. „We kun- nen wel aan de gang blijven" werd er in1 het notulenboek geschreven. Niet altijd moet de animo even groot j geweest zijn want het lid Van Dordt; vroeg tijdens de jaarvergadering om' tot leven komen. De actie kan nog worden gesteund, nl. op gironummer 404041 t.n.v. penningmeester A. Bal lijns. Lange Haven 73. Burgemeester mr. J. W Peek van Schiedam heeft dinsdag mejuffrouw H. van der Kamp namens H.M. de Koningin de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt voor haar veertig-jarig dienstverband bij de NV. Nederlandsche Kantoorboekenfa- briek van 't Hoff en Jongepier te Schie dam. Deze plechtigheid gebeurde tijdens een ontvangst in de cantine van het bedrijf. De directie en het voltallige personeel waren daarbij aanwezig. De heer B. A C van 't Hoff sprak een welkomswoord Hij overhandigde de jubilaresse een geschenk onder couvert. Burgemeester Peek wees in zijn toe spraak op de noodzakelijkheid van mense lijke steunpilaren voor de maatschappij. De heer M. A. J. Jongepier sprak me- juffrouw V. d. Kamp toe namens het dieptepunt. Er werd zelfs over opheffen j departement Schiedam van de Neder- van de groep gesproken, maar voorzitterlandse maatschappij van nijverheid en Van Pelt- stelde voor van de fanfare een handel. Hij overhandigde mejuffrouw harmonie te maken en aangezien de directeur dit voorstel steunde werd op gemakkelijke betalingsvoorwaarde het houtwerk voor de nieuwe blazers aange schaft en H.D ging een nieuwe weg op. In twee kerkbladen werd geadverteerd voor het werven van nieuwe leden. Waarnemend directeur Alebregtse wilde ook toen orde op zaken stellen. Hij wilde de reglementen zo stellen dat de leden zich zouden houden aan de vereiste discipline en dat de directeur bevoegd zou zijn handelend op te tre den. De directeur zou drie tot vier maal ..moeten tikken" voordat er orde was. vermeldt het notulenboek zonder ironie. „Het hinderlijk gepraat en ge schetter van sommige leden zou dan uit moeten zijn". De ledenvergadering van 1929 leverde geen moeilijkheden op. Toen hebben de uen aanwezigen „eerlijk de baten van de feestavond met elkaar verorberd". Het nut van een financieel verslag werd toen niet ingezien, men wist wel dat er geen baten waren. Voor Draagt Elkanders Lasten blies H. D. ook toen zijn partijtje. G. Olieman werd voorzitter in 1927 en wijlen Joost Kreugev werd secretaris. Er werd een bazaar gebonden op de Broersvest. Leningen werden gesloten, een ereschuld van vijftig golden werd aan de Christelijke Bestoren Bond afbe taald en zo naderde H. D. het rampzalige jaar 1940. In de oorlogsjaren ontnamen de bezetters EL D. alle Instrumenten, se als bekend. (Van een medewerker) Vrijdag zullen acht Deense volleybal lers van de Kopenhaagse club Sj. V.K. in Schiedam aankomen. Zij zullen daar vier dagen blijven. Het doel van de reis is de deelname aan het volleybaltor- nooi dat zaterdag in. de Thorbecke- school in Nieuwland zal worden gehou den en waaraan ook deelnemen HVL uit Leiden. Aggredior uit Vlaardingen en de Schiedamse clubs SVC en Julia na. Met Pinksteren van dit jaar zijn ne gen spelers van Juliana naar Kopenha gen geweest. Zij sleepten daar toen de eerste prijs in de wacht. Vrijdag om 14 uur zal burgemeester mr. J. W. Peek de Deense gasten in het raadhuis ontvangen. Gedurende het (Van een onzer verslaggevers) Bij de voorstellen voor de openba re vergadering van de gemeenteraad, die in verband met de Bextnnings- week reeds vrijdagavond gehouden wordt, is een voorstel van B. en W. van Schiedam om te komen tot d< bouw van 137 woningen naar ontwerp van het Architecten en Ingenieursbu reau Spruyt en Den Butter en het architectenbureau Groosman te Rot terdam, De woningen rullen worden gebouwd op het terrein achter De Meesterstraat ten westen van de Schiedamse Cartonnagefabriek. De grond- en bouwkosten zijn geraamd op resp. ƒ587.808 en 2.673,599,77, in totaal 3561.407,77. R. en W. stellen voor de bouw aan Muijs en De Win ter op te dragen. Dit complex bevat 105 galerijwonin gen waarin begrepen negen wonin gen voor bejaarden en 52 portiekwo ningen, waarin begrepen 4 woningen voor bejaarden en 6 woningen voor alleenstaanden. Het differentiatieschema is als volgt: 9 2 slaapkamer-bejaarden-wo ningen <5 bedden)10 1 slaapkamer- wonipgen voor bejaarden en alleen staanden (2 bedden); 8 2 slaapkamer woningen (5 bedden)90 3 slaapka mer-woningen (6 bedden)20 3 slaap kamer-woningen (7 bedden)16 4 slaapkamer-woningen (8 bedden)4 «Arceert entte) KOSTUUMS VAN KLASSE NIETS HAALT Bij ZUIVER WOL bezoek staan nog tochtjes naar Volen- dam. Marken. Amsterdam en het Bot- lekgebied op het programma. Maandag wordt er een gezamenlijk afscheidsdiner gegeven. De eerste competitie-resultaten van Juliana zijn: Dames 1HiUegersberg 1 30 (15—12. 15—13. 15—0). Heren 1— Heren 2 31 (15o, 13la» la11, 15— 7). Advertentie opent binnenkort a. d. Floris de Viifdelaan een Wij vragen voor de AFDELING SLAGERIJ Gegadigden kunnen zich aanmelden bij: COöp. DE VOORLOOPER 2e Van Leyden Gaelstraat 14 Telefoon 4745. Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) Er gaat nu tekening komen in de werk zaamheden voor de bouw van het sta tion in Schiedam. Gedurende maanden is gewerkt in de bodem op het Sta tionsplein. Vele palen zijn in de grond geslagen, de vroegere bouwwerken zijn vrijwel geheel verwijderd en het gedeelte van het Stationsplein, dat la ter het verhoogde Stationsplein zal zijn, is nu bouwrijp gemaakt. Op het midden van het plein verrijst dan ook nu een betonnen muur (rechts op de foto) die de scheidingsmuur gaat vormen tussen laag en hoog gedeelte van het Stationsplein. Daarachter wor den momenteel de betonnen kanalen op do tunnelingangen van de perrons voltooid. Als deze verlengde tunnels en de tunnel- invang gereed zijn kan met de opbouw van het stationsgebouw worden begon- SCHIEDAM Geboren: Engelbertus C W z v S Reij en J C L de Wolf. OVERLEDEN: D van Drlel, 61 j. (Van een onzer verslaggevers) In Kethel zal een hervormd bejaarden tehuis worden gebouwd. B. en W. van Schiedam stellen de gemeenteraad voor garant te willen zijn voor de stlchtings- kosten, groot twee en driekwart miljoen gulden. De Stichting Bejaardentehuizen uitgaande van de diaconieën van de Hervormde Gemeenten Schiedam en Kethel, heeft aan het gemeentebestuur het bouwplan voorgelegd. Het ligt in de bedoeling in de buurt van Bad Groenoord een gebouw te creëren dat zal bevatten: 131 eenpersoons kamers. dertien tweepersoonskamers, twee vierpersoonsziekenkamers en der tien eenpersoonspersoneelkamers. De inrichting zal plaats bieden aan 15' bejaarden. De stlchtingskosten bedragen na aftrek van de financiële steun van het rijk 2.750.006. B. en W„ stellen dat door de uitvoering van dit plan in belang rijke mate wordt voorzien in de grote behoefte die in Schiedam aan huis vesting en verzorging van bejaarden bestaat. De geldlening voor twee en driekwart millioen zal worden aan gegaan voor ten hoogste vijftig^aar. Van een onzer verslaggevers De Plaatselijke Telefoondienst is be gonnen met de verspreiding van de nieuwe telefoongidsen voor Rotterdam en Schiedam. Behalve deze gids, de z.g. naamlijst, krijgen de abonnees nu ook een exemplaar van de zaken- en beroepenlijst. Deze laatste uitgave is voor Rotterdam en Schiedam (een totaal van 100.060 exemplaren; geheel nieuw. Vele adver tenties heebben de uitgeefster, de Rot terdamse drukkerij Wyt en Zonen, in staat gesteld deze beroepenlijst te brengen. De namen van de abonnees zijn in de beroepengids vermeld onder een groot aantal rubrieken. IXE Deltacommissie werd o.m. die beperking opgelegd, dat in haar plannen niet een afsluiting van de Nieuwe Waterweg mocht worden op genomen, en dat heb ik altijd jammer gevonden. Bij een afsluiting zouden de Rotterdammers ja, 'k weet niet wat die Rotterdammers dan zouden gaan doen. En och, voor mij is die af sluiting nog een vraagpunt. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zal hier niet plei ten voor een drempel in de Waterweg, maar ik geloof, dat het mogelijk is een sluizencomplex zo te bouwen, dat het de grote scheepvaart niet bemoeilijkt. Dit is een van de opmerkingen, die de Delftse hoogleraar prof. ir. J. Th. Thijsse plaatste op een bijeenkomst van het Rotterdams Natuurkundig Ge nootschap en van het Rotterdams Aardrijkskundig Genootschap. Zijn causerie ging over „Het antwoord van Nederland op de bedreigingen van de zee". In zijn rede gaf prof. Thijsse o.a. te kennen dat naar zijn mening achter de inpoldering van het Deltagebied grote haast wordt gezet. „Ik verwacht, dat we eerder met dit werk klaar zijn dan in 1978, het jaar, dat oorspronke lijk is genoemd." FXE opleiding voor sociale wetenschap- pen en maatschappelijk werk te Rotterdam bestaat deze maand 15 jaar. Evenals de andere opleidingen in het land is deze opleiding zich in de loop van de jaren academie gaan noemen. In overeenstemming met haar status is de Rotterdamse academie van plan het derde lustrum te vieren. Zo zullen volgende week donderdag en vrijdag een 250 oud-studenten in studie-bijeen komst zich nader op hun tegenwoor dige taak bezinnen. De zaterdagmorgen volgt dan de officiële lustrumviering in de aula van de N.E.H. Voor een 400 feestgangers spreekt de directeur van de academie, drs. J. G. van der Ploeg de rectorale rede „Wegen der algemeenheid" uit-. Verder staan op het programma van dize dag een re ceptie en een diner. 5 slaapkamer-woningen (11 bedden). Verder stellen B. ën W. de Raad in principe te besluiten tot de invoering van een examen aan het eind van het derde leerjaar van de Gem, Middelbare Handelsavondschool, waarvan de cur sus vijf jaar duurt. Dit ter stimulering van de belangstelling voor deze avond school. Want het aantal leerlingen is niet hoog: op 15 september 1981 was dat 76. ongeveer evenveel als in de laatste jaren. Enige jaren geleden werd de moge lijkheid geopend om leerlingen in het bezit van het ulo-diploma toe te laten tot de 4e klas zodat zij na twee jaar in het bezit kunnen zijn van een eind-di- ploma 5-jarige cursus Middelbare Han delsavondschool. Dit bleek een aantrek, keiijk vooruitzicht, want in de 3e, 4e en 5e klas zitten de meeste leerlingen. Dat er voor de laagste klassen zoveel min der belangstelling bestaat, wordt gewe ten aan het feit dat de leerlingen te ver van het einddiploma verwijderd rijn. Bovendien verlaten gedurende vijf jaren veel leerlingen om verschillen de redenen de school, waarbij de lan ge duur van de opleiding een rol speelt. Het wordt betreurd dat deze leerlingen nu zönder enig diploma blijven. B. en W. menen nu dat door het in voeren van een diploma aan het eind van het derde jaar de belangstelling voor de school zal toenemen, zeker voor de drie lagere klassen, maar ook om daarna de studie voort te zetten. Het aantal lesuren zal voor enkele vak ken verhoogd moeten worden. De in specteur voor het V.H.M.Q. kan zich verenigen met het voorstel van B. en W. B. en W. willen in het gebouw van het Stedelijk Gymnasium een nieuw scheikunde practicum-lokaal laten in richten. daar er in het bestaande maar plaats is voor acht leerlingen aan de werktafel en er in de 5e en 6e klas resp. elf en veertien leerlingen zijn. Het nieuwe practicum-Iokaa! kan in gericht worden in twee thans leegstaan de vertrekken, waarna hei bestaande lokaal gebruikt kan worden als kabi net voor biologie en sardrijksktujde. De kosten van verbouwing en inrichting worden geraamd op 6.236. In de kleuterschool aan de Laan is dit jaar de tweede openbare uloschool gaan draaien en wel met twee eerste en een tweede klas. Voor de aanschaf fing van leermiddelen voor deze niets- we school wordt een bedrag van 14.000 gevraagd. Voor de gereformeerde kleuterschool aan de Fr. Haverschmidtlaan is kleu termateriaal nodig, dat dit voor de motorische en spier-ontwikkeling van de kleuters van belang is. Gevraagd wordt om een krediet van ƒ400. Advertentie I Het „Dokter Wagnerlniis", het nieuwe distrietsconsult.itiebureau voor tbc aan de Stadhouderslnan U7 te Schiedam zal op zaterdagmiddag 4 november om half drie officieel worden geopend. I Burgemeester mr. J. W. Feek zal vrijdagmiddag em twee uur de Deense volleyballers, die in Schiedam te gast zuilen zijn, ten stadhuize ontvangen. Voor EXCLUSIEVE verlichting staagt tr hei best bty DE VAKMAN STAANDE SCHEMER LAMPEN - KAPPEN KRONEN enz. Grootste collectie hier ter plaatse. Van elk mo del slechts enkele stuks, dus ZEER EXCLUSIEF eigen Import daardoor voordeliger VLAARDINGEN -A; A;#?** 1 Gereformeerd Jeugdhuis: Si-So-Bazaar 1417 en 1922.30 uur. Chr. Sociale Belangen: Veilig Verkeer Filmmiddag voor Klaar-Overs 14 uur. Arcade: Zangkoren Leger des Heils, 20 uur Chr. Sociale Belangen: Arjos, Berlijn. 20 uur. Musis Sacrum: Wilton Fijenoord „Droomwereld achter de horizon" door drs. Th. Regout, 20 uur. Gereformeerd Jeugdhuis: Si-So-Bazaar 14 hn 10 uur. Passagetheater: Gusto's Muziekvereni ging, Concert, 14 uur. Irene: Willem de Zwijger ULO, Ouder avond, 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac- lië-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 63451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.e.H. telef. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand, alarm 69123: Politiealarm 64666; G.G. en G.D.-waarschuwing 69290. Apotheken: Gonka en Co., Groenlaan. tel. 68035. ROTTERDAMSE KOFFIETERMUNMARKT Opgegeven door Leonard Jacotwon Zonen Hottm-Hlflim. ROTTERDAM, jft okt. 'Bi, December isei onveranderd. Stemming goed prifehon- (tend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1