Textielmagazijnen VAN DER SCHAFT gezelligheid in huis pieterman r KA- BEL- iJAUW 1 JOH. PRONK I I I I 1 Drs. C. G. van Leeutven waarsctuvwt: lavenontwikkeling niet verzanden in havenverwikkeling Economie van ons land niet tekort doen 134.700 Nieuw produkt is niet geschikt voor tuimel RAAD HEEFT LOF VOOR VROEGE BEGROTING ,i,wsïvïïï» sstsssissfTs^t&sjiss s>**-* regenjas .jMBfiüasaa Wintertijd vraagt weer aanvulling PYAMA's en NACHTHEMDEN SOKKEN - ANKLETS MAILLOTS Haal de i 1 I I EET NU VIS I I I L. G. BORSBOOM VAN DALEN D. BLIJLEVEN SPIEGELS I Wegdek wordt gladder... D! B.en .vinden: Inspecteur an Slooten over politioneel werk congress tad STORMSCHADE Ook taak op geestelijk terrein eer sluitend compliment VISBAM GEEFT INDRUK NATUUR Extra beurs van „De erzamelaar KEUZE UIT RUIM 6000 BOEKEN Vervoer 4 J5 f M DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DONDERDAG 19 OKTOBER 1961 ItPfi Vlo) gesneden uit prachtig waterafket sende stof. Handig die elastische rimpel-cein tuur! Vanaf f. 49,75 U vindt precies wat u zoekt bij SPAART ANIMO ZEGELS HET IS UW VOORDEEL Onze collectie is gereed. BREIWOL in moderne tinten en soorten NYLON-VELOUR SWEATERS en VESTJES, DAMESVESTEN en JUMPERS Komt U even kijken Voorstraat 31 Rijkestraat 9 Bij uw nieuwe jas hoort een nieuwe tas! Gracieuze modellen De nieuwste tinten STOFFEREN E. LAHAYE - Zomerstraat 10 Een hele 4 moten Reclame: 1 POT ZURE HARING 1 POT MOSSELEN voor 1.35 v. Hogeudorpplein 73a - Tel. 5473 VLAARDINGEN J i AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR Premies voor alles wat uw radio en tv betreft modern Bromfietsers botsen J andaas <?/t morgen .en dagelijks Neerlandicus? i. A v\ Ml prijzen wint <j verkoop jumper* meisjes prima m en Poloki den de Korte Hoogstraat II* VLAARDINGEN ELKE DINSDAGMIDDAG GEOPEND Gezellige herfst- en winteravonden gaan weer komen Buiten is het guur. U blijft het liefst maar thuis, met een goed boek. Natuurlijk is onze bibliotheek weer aangevuld met de nieuwste boeken, zodat u weer ruime keus hebt. WAALSTRAAT 68 - VLAARDINGEN Lvsrw f i "l"* -'f Mar F» M'ï F< f* ittllUi O nUttttiÓmili liiMtit t .1». «14a*-».»».'-»' 0Ö0* SCHOOLSTRAAT 39.41 TELEFOON 2864 VLAARDINGEN VOOR NAAR I X GUSTi:i H.\IEK 3e Industriestraat 11, Tel. 4775 t;ia*her*teS - Pa»*pirgrl* - t.la.platrn up tafel* - Elaiajr-flatplafr* - Schnifruiten Modrrnineren opniemir irrii/rrre» ra* eigen «piegel* - Ula* in lood. la«t uw stoelen en fauteuils bij ONS MODERNISEREN Gratis halen en brengen. PRIMA KWALITEITEN STOFFEN EN CONCURRERENDE PRIJZEN' TELEFOON 7802 VLAARDINGEN' 1.25 ASSURANTIEKANTOO r HYVOtMKEN - Binnensingel 211 Van IVesembekestraat 24 (Westd(jk) - Tel. 6 7 8 8 (Van een onzer redacteuren) van Rotter- geoerafische TIE belangrijkste oorzaak van de snelle ontwikkeling dam moet worden gezocht in de uiterst gunstige situatie van deze haven. Het is een plicht deze geografische ligging zo volledig mogelijk te benutten teneinde voor Nederland en voor Europa de economische voordelen zo groot mogelijk te doen zijn Het zou een blunder zijn van deze generatie als thans niet te rech ter tijd gedaan werd wat gedaan moet worden om de havenfacili teiter. aan te passen aan de behoeften van nu en morgen. die img wordt versterkt door de tot- j standkoming van de E.E.G.. die vele ondernemingen van buiten de E.E.G. er j tnc brengt om ergens in Europa, het zij alleen hetzij m combinatie met Euro pese bedrijven een vestiging te creëren. Met is ter voldoening aan deze be hoefte. dat de nieuw ontworpen ha vengebieden meer zijn dan havens en overslagterreinen, doch dat hierop grote oppervlakken zijn gereserveerd voor de vestiging van industrieën Nu I is het bepaald niet de bedoeling, dat elke industrie, die zich in Rotterdam wil vestigen, daar ook wordt toege laten. Eer, groot aantal bedrijven dat evengoed elders dan in de nabijheid' van deze diepzeehavens gevestigd kan I worden, vindt in Rotterdam de deur j gesloten. zullen zijn. Sen eerste vereiste is m.l. Mat men klare 'aal spreekt, geen ge- I schillen tracht te overbruggen door va- I ge formuleringen en geen subsidies ac cepteert, die in een moderne vervoers- politiek en vervorrseconomie niet meer i passen. Een redelijke vaarweg en geen premies, dat lijkt ine eer stuiver standpunt dat, ook als het niet door België geaccepteerd zon worden, overal verdedigbaar is, omdat het, beter dan een min of meer vernuf tig compromis, past in het kader van het Europese vervoersbeleid van de E.E.G. 4 rf Drs. C. G. van I-eeuwen, onderdi recteur van het gemeentelijk haven bedrijf van Rotterdam, zei dit in een lezing, die hij gisteren hield voor de leden van het Nederlands Verkeersin- stituut tijdens een excursie naar de Botlek en het Europoort gebied. Ondanks en misschien wc! tenge volge van het feit. dat Rotterdam bekend staat ais een dynamische stad. Waar veel kan wat elders niet mogelijk blijkt zo vervolgde hij nemen de laatste tijd de weerstanden tegen een verdere voltooiing van de eenmaal begonnen en nog niet afge maakte havenuirbreiding in sterke mate toe Hierbij spelen allerlei overwegin gen een rol. overwegingen, die op zichzelf respectabel zijn), doch die indien objectief tegen elkaar af gewogen in het niet verzinken bij de dominerende belangen, die voor de volkswelvaart van Nederland en Eu ropa gemoeid zijn met het verdere uitbouwen van de haven. Noch beperkte agrarische be langen, noch recreatiebelangen, noch het zonder oordeel des o:i- derseheids doorvoeren van de ge dachte der industriespreiding, en wel in de laatste plaats overwe gingen van havenconcurrentie mo gen deze ontwikkelingen belem meren, omdat zij niet reiken tot de maat van de hier voor de Ne derlandse welvaart in het geding zijnde belangen. Aan het eind van zijn lezing zei drs. Van Leeuwen nog een enkel woord over de Rijnvaartpremies, die hij het meest wezenlijke probleem van de weer in het middelpunt van de belangstelling staar de Seh'elde-Rijnverbinding noemde. Hij zei o.m.: Het lijkt me niet onwaar schijnlijk. dat België tegenover een Nederlandse eis tot afschaffing van de Rijnvaartpremies meer gesteld zal -ver zien dan de bescheiden verbete- teii verbonden. Het gaat ook gepaard met een toeneming van het aantal re gelmatige lijndiensten, die Rotterdam aandoen. D.t jaar kan voor het eerst worden gezegij dat Rotterdam met on geveer 290 regelmatige lijndiensten, die circa 12.000 afvaarten per jaar verzor gen, ook op dit punt aan de kop staat van de Westeuropese havens. Antwer-sen BF - pen niet ui»?estoten ring van de vaarweg, die tn het plan Na de soor>"goederen die naar Rot- van de Kamers van Koophandel is op- terdam komen te hebben besproken j genomen. Het is een punt van onder- «Ue. graan, kolen, ertsen etc bepaal- 1 handeling om na te gaan in hoeverre de drs. Van Leeuwen zich tot de Indus- een verdere verbetering mogelijk is. tnevestigms. Vo«r bepaalde industrie- een verbetering uiteraard, die en voor ën is de onmiddellijke nabijheid van België en voor Nederland aanvaardbaar een diepzeehaven var. overwegende be-|IJU z'In- teken is bij de keuze der vesttgings Ik zou aldus drs. Van Leeuwen plaats. Er valt sinds de oorlog een nog'het toejuichen als op deze .vijze tot steeds voortdurende stroom van gega- overeenstemming met België gekomen digden naar industrieterrein en in hetzou kunnen worden, waarbij ik besef, havengebied te constateren, een stroom. 'dat de onderhandelingen zeer moeilijk I O i schrapt. „Wc stellen er echt geen prijs I op. dat het overblijvende oliefilmpje ook I nog wordt verwijderd", meent de Maas tunnel-exploitatie. ,.N"a een of twee da gen ligt er toch weer een laagje vet of olie". (Van een onzer verslaggevers) E proeven, die de Rotterdam se reinigingsdienst heeft ge nomen met de nieuwe Engelse chemische stof Polyclens, zijn ontboezeming: Laat ons hopen, j vo.UediS gelaagd De tegels en de havenontwikkelingen niet lullen ien van marktterreinen, die verzanden in havenverwikkelingen door olie en vet waren besmeurd 14,.,., maA). waardoor Je komende generatie va kwamer, brandschoon tevoor MdniWgLII IIO X ons zou moeten zeggen, dat wij op -• 8 een essentieel punt in de bevorde-schijn, nadat zij met de vloeistof economi waren bewerkt. En drs. Van Leeuwen besloot „De misdaad voorkomen", over dit onderwerp sprak oor de afdeling Vlaar- dingen van de Mij. tot Nut van het Al gemeen. in de bovenzaal van de Harmo nie te Vlaardingen inspecteur L. van Slooten over dit belangrijke onderwerp, fa een boeiende lezing waarin de politie man. duidelijk meesprak, werd speciaal gewezen op de preventieve taak van het politiekorps. Niet het vervolgen van de gestelde daad is primair, maar het voor komen van het misdrijf. In de steeds nerveuzer wordende sa menleving is het van het grootste be lang dat het poliiie-apparaat snel en ef ficiënt kan werker Daarom is motori sering een belangrijke eis van het korps dat naar buiten optreedt. Snelle en doel matige surveillance is een goed preven tief optreden. Natuurli,!; moet ook het recherche-apparaat over de moderne techniek kunnen beschikken om even tueel zo snel mogelijk te kunnen in grijpen. Ook het snel opsporen van een dader is voer een dader in spé aanleiding om met grotere voorzichtigheid te werk te gaan of om van zijn voorgenomen misdrijf af te zien. Het was al met al een boeiende avond, waaraan de leden van het ..Nut"' veel plezier hebben be leefd. ring van de Nederlandse tekort zijn geschoten. j gelse. Het is echter beduidend goed- De lezing droeg tot titel: Havcnont- wikkelinu in Rotterdam. Drr Van Leeuwen betoogde, dat de ontwikkeling van het vervoer de eerste oorzaak is geweest voor het uitvoeren van havenuitbreidingen. Dit vervoer be staat voor een belangrijk gedeelte uit massagoederen. Maar ook het stukgoe-koper. derenverkeer is voor Rotterdam niet i onbelangrijk De reinigingsdienst ziet ook met vee! Het steekt dit Antwerpen, dat altijd >n verwijdering van oiiesporen als Europa's stukgoedhaven bij uitsiek j ^et behulp van de nieuwe chemische heeft gegolden, naar de kroon. En de is*?f- Deskundigen zeggen. ..Oiiesporen stijging in het stukgoederenverkeer iszijn meestal veie kilometers lang. De daarom zo verheugend omdat het voor j vloeistof, die de olie emulgeert, moet de economie van het gehele havenge-tien a vijftien minuten inwerken, bied van groot belang is. Met stukgoed-1 vooraat we met water kunnen vervoer zijn n.3. vele andere activitei-1 begrijpelijk. i w Ondanks het gunstige resultaat van! Vlaardingen moet neer congresstad de proeven heel de reinigingsdienst l"ord5n 'an,tot nu Alj I dus de mening r wr «inrd» geen plannen grote hoeveelheden van |„„r„ het Engelse product aan te schaf- woord op de fen. „Het middel is veel te duur",tvlaardingen. luidt het commentaar. „Op het igen- De begroting vermeldt et., bedrag blik werken wij met een Amerikaans van 190 voor subsidies en contribi product, dat even goed is als het En dus de men ia van it. en W. die wordt de memorie van ant- gemeentebegreting van ties terzake 'nn verkeer en toerisme. naar aanleiding waarvan een raadslid: zich in het algemeen verslag afvraagt j of de gemeente wet voldoende stimu- j lerend optreedt ten aanzien van het vreemdelingenverkeer en of het tekort aan hotelruimte het aantal te houden congressen niet belemmert. In de memorie van antwoord zeggen B. en W. dat ook zij graag zouden zien Op de fabrieksirtrït van de E.N.C.K. aan de 'Vïaassluissedijk te Vlaardingen ontstond woensdagmiddag een aanrij ding plaats tussen twee bromfietsers De oorzaak was een plotseling wegrij dende vrachtauto. De 17-jarige brom- •f etser H. J. van der L. kwam te val len en liep een hersenschudding op. De storm van dinsdag heeft ook in Vlaardingen enige schade aangericht. Op de Westhavenplaats is een rerkeers- zuil omgewaaid en in de Waalstraat woei en boom omver Wegens afwe zigheid van de bewoners moest de po litie in de Van AersSenstrn.it de ramen van een woning sluiten omdat ze anders door de storm verbrijzeld zouden zijn. Nader vernemen wij dat dinsdagmid dag tussen 16.15 en 15.20 uur in Vlaar dingen een gemiddelde windsnelheid van 1T.3 meter per seconde gemeten is, het geen uitzonderlijk hoog genoemd kan dat Vlaardingen een door toeristen ge gaan zocht centrum werd. Tegen deze achter- is begrijpelijk, dat deze grond zai het college, waar zulks enigs methode practisch niet uitvoerbaar i5 las m' ••lijk is, bevorderen dat V laar- op drukke verkeerswegen tn de stad...." 1 dingen meer congresstad wedt dan tot Het commentaar van de Maastunnel-dusver het geval is. exploitatie is ongeveer gelijkluidend. Hoewel een zeker causaal verband tus- Vertegenwoorüigers van de Engelse json hotelruimte en congressen bestaat, fabriek hebben maanden geleder: pc:-1 zijn B. en W. van mening dat er meer gingen in het werk gesteld de olie- behoefte bestaat aan ruimere mogrfijk- laag til de tunnelbuizen te verwijde b eden voor het geven van maaltijden ren. Over de uitslag van die proeven dan aan hotelruimte, is de Maastunnel-exploitatie allesbe- In aanmerking nemende dat Vlaardin- halve enthousiast: ..Deze methode van gen geen stad met uitgesp <n toeristen schoonmaken duurt in de eerste plaats j verkeer is. zal het niet goed mogelijk veel te lang; in de tweede plaats jzijn cijfers te verstrekken ten aanzien VLAARDINGEN: Zxa; Harmonie: Viaardmgse Middenstands Centrale. 20.00 uur. Rode Kruisgebouw: Emmastraat: Herv. Ger. Comité, ds. Lamens van Kamerik, 20.00 uur. Stadsgeho "zul: Concert Residentie-orkest o.l.v. W v. Otterloo. so: Malcolm Frager. piano, 20 uur. Zaal-Behobotbkerk, Werkgr. „He- linium", G. J. Ververs. „SOS-Ramses krijgt natte voeten". 20 uur. MAASLAND: Geref. Kerk, Cefa ver toont „Vier jongens in een jeep". 16 uur Zolang je nog een moeder hebt, 19.45 uur. HOEK VAN HOLLAND: Irene, NCVB. is. S. v. Bekkum, Monster, over „De i eenheid der kerk". 20 uur. ROZENBURG: Chr. Geref. Kerk, Gem. l avond, onderw. „De beted v. bijbellezen voor ons pcrsoop.l. leven", 19.45 uur. wordt het wegdek gladder door zeping" Op het ogenblik worden de tunnelbui zen regelmatig schoor gemaakt met een soort eg. die de vetlaag ibestaande uit zeven procent vet en voorts uit zand. koolstof en zwavel i van het wegdek van het keer. toenemen v;m het toeristenver- I koni5t. dat niet alkua uit de cijfers moet worden afgelezen, zo zeggen zij. Stimulerend Voor de werkelijke natuurliefhebber is de Vlaardingse visbank een waar lust oord geworden. De Koninklijke Neder landse Natuurhistorische vereniging viert haar diamanten jubileum en dit was re den genoeg om in de Visbank een expo sitie in te richten. Speciaal de natuur in de herfst is hier riaar voren gebracht. Het was wethou- der H. K van Minnen, die met zijn be ende welsprekendheid deze tentoonstel- ling voor het publiek openstelde. Er is cc te zien en te genieten. Vooral een prachtig berfstdiorama vraagt om extra aandacht. Daarnaast, schelpen, padde stoelen en een goed ingericht terrarium. Er zijn ook preparaten te zien in ver schillende vergrotingsfasen. VLAARDINGENZaal ObMlja: AR. K.esver. Vlaardingör.-Oost. F. A. Vos kamp. De Lier, over „Waarom ook nu nog AH""". 20 uur. MAASLAND: Raadhuis, Raadsvergade ring, 19 uur. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Haven straat II voor red., adm. en adv, teL 6775 (b.g.g. voor red. 0.1B-1I5588). Agenten: W Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. M de Keijzer—Van de Bie. P. C. Hooftstraat 17: Joh. Poot. Ge raniumstraat 28. tel. 3345. Apotheken: Walrave, Schied.weg 7, tel. 2093 Belangrijke telefoonnummer»: Mel- dingspost brand- en ongevallen 4444, G.G en G D-waarschuwing 2541 Klachten ïzorglng Joh. Poot. Gera- (Van een onzer verslaggevers) Zoals wij reeds hebben gemeld begint de gemeenteraad van Vlaardingen maan dagmiddag met de behandeling van de gemeente- en bed rijf sbegro tin gen. Dat de Vlaardingse begrotingen reeds in oktober in openbare behandeling kunnen worden genomen, juichen de raadsleden in het algemeen toe. Vlaar dingen neemt wat dit betreft dan ook een bijzondere plaats in. In het algemeen verslag spreken ook vele raadsleden hun verheuging erover uit dat de ontwerp-begroting weer slui tend is en zelfs nog met een post onvoor zien kan worden aangeboden. Zij achten dit een compliment voor Vlaardingen. vooral gelet op de in andere gemeenten regelmatig voorkomende miljoenentekor ten. Eén raadslid is bij het lezen van de aan biedingsnota een zekere gelijkenis opge vallen met de miljoenennota, een gelijkeris evenwel die niet zo zeer veroorzaakt wordt door de grootte van de bedragen, als wel door de gebruikte terminologie. Opmerkingen als „voortdurend aandacht aan schenken" en „diligent blijven" acht dit raadslid wei verheugend, maar naar zijn mening bieden zij geen houvast om trent de feitelijke situatie en geven zij geen inzicht in de piannen voor de toekomst. Andere leden vragen, zich af of de bij de opstelling van de begroting be trachte spoed er niet toe leidt dat de cijfermatige opstelling prevaleert boven het tot uitdrukking laten komen van de beleidslijn De samenspraak met de rand kan bevorderd worden, indien ook de aanbiedingsnota meer het karakter krijgt van een plan voor de naaste toe- 1 niumstraat 28, te! 3345. maandag tot en over vogeltrek VorSt Interessante aJljff8 lan 1830 M 1930 uur' veel aandacht is besteed om de stad mt te positie te bezoeken. Voor hen die graag breiden en een beter nanzien te geven, j wat meer over de lectuur willen weten maar dat daarbij toch nooit uit het oog j mot betrekking tot dit onderwerp is er verloren mag worden dat naast deze j een boekenstand, waar vele werken :p hot materie nog andere zaken bestaan, welke gebied van natuur en dierenkennis te ;s van 17uur. Visbank: Tentoonstelling herfst". 10—12, 14—17 en 19—21 uur. Advertentie! de aandacht van het gemeentebestuur moeten hebben. Het gevaar bestaat, zo vervolgt het verslag, dat bij een snelle uitbreiding van de stad hieraan te weinig aandacht wordt geschonken. Al kan gezegd worden dat op geestelijk en cultureel terrein veel kan worden teruggebracht tot het gebied der Kerken en het particulier initiatief, de gemeente heeft hier toch zeker een tfiak en kan op zijn minst stimulerend optreden en daar naast aanvullend werkzaam zijn. In de memorie van antwoord betuigen D. en W hun erkentelijkheid voor de door vele raadsleden geuite waardering over de nieuwe opzet van de aanbiedingsnota. Zij stemmen toe dat deze vorm nog voor verbetering vatbaar is en dat op bepaalde punten bijv. het cijfermateriaal wat meer beperkt zal moeien worden De beleidslijn is naar het oordeel van burgemeester en wethouders door de nieuwe opzet echter niet in verdrukking gekomen. Naar aanleiding van een opmerking van een der leden die ernstig bezwaar heeft tegen de gehezigde Nederlandse taai en daarom het eollege in over weging geeft in het vervolg voor het voorwoord een Neerlandicus tn de arm te nemen, antwoordt het college de noodzaak daarvan vooralsnog niet in te zien. vinden zijn. De tentoonstelling is geopend van don derdag 19 oktober tot woensdag 25 okto- i ber. De tijden zijn 's morgens van 10;i 12 uur. 's middags van 2—5 uur er,, 's avonds van 710 uur. i Zondags zal de tentoonstelling zijn ge sloten. i De afdeling Vlaardingen van de Ne derlandse Vereniging „De Verzamelaar" houdt maandag een extra ruilbeurs in Zaai Keyzer. Lundstrnnt 15. Het bestuur is van mening dat de grote vraag naar diverse objecten een etra beurs recht vaardigt Op de beürs zuilen de laatste mede delingen over de te houden tentoonstel ling worden gedaan. Op het bericht van enige weken geleden zijn diverse reac ties binnengekomen, zodat het aantal deelnemers nog Is gestegen. Omdat nu een definitieve indeling ge maakt moet worden, dienen eventuele belangstellenden zich thans ten spoedig ste te meiden aan de adressen Boeroe- straat 19 of Burg Pruissingel 138a. De unieke verzameiaarstentoonstelling annex ruilbeurs zal op woensdagmiddag I november worden gehouden in de zaal Harmonie. Ze zijn er dol op, geef ze /la na Recept voor verrukkelijk toetje: vanlllevla ca bitterkoek Dompef 8 bitterkoekjes even onder tn hete melk, leg ze in een schaal, besprenkel ze met wat rum of .bestrijk ze met wat jam en giet er i liter vanlllevla op izo uit rte ties). Garneer met wat toetjes Jam. Gezamenlijke Melkbedrijven Rotterdam en omgeving

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1