voor f eerderheid zorgt aanhouding van voorstel Hartelijke woorden tot Deerne volleyballers Voortijdige publicaties in socialistische pers kreeg Schiedammer ijn tien mille kroniek C.M.B. huldigt een vijftal leden m r I acid Huurdiscussie in &bub/»£.' Rotterdamse Feestelijke vergadering in Vlaardingen 1 Onderzoek naar centra Maassluis Teleurstelling over reparaties kinderafdeling verf van de vakman Burgemeester Peek ontvangt De positie van de havenarbeiders Met Kerstfeest: spirituals thuis... DE GROENE SHAWL Vlaardingen nam met 16 toe U.R.L. krijgt hal en nieuw stuk vleugel er bij I I I de rotterdammer „DE KR00N" j ,,'T VERFCENTRUM" vanHEYST i8 - f* KfllïP1 61 PAGINA 3 ZATERDAG 21 OKTOBER 1961 gymnasium Onvoldoende? Nog geen HBS en voor Schiedam uit de bus Nieuwe v eerboot: machinedefect EENDRAGHTSTR..29 ÏTH OOG-STRAAT 4.8 TEL 2755 r TEL. 4153 rechtstreeks uit eigen werkplaats, du* tv Opzij gelegd Uw iióie was met .één koop an één toets repten! KELTUM PLEET Goede strijd artikelen PLETE CASSETTES R00TSTE SORTERING noemt da wasdag-moeheid van U ever 102 mannen ....en maandag maandag en dagelijks I li til Ti! li ■m -»l (Van nnze correïpondent) ont- i j de Parallelweg i geschied. Zelfs wethouder. na 1 april 1960 een jaar later. Met waardering spraken dc heren H. Bmnenkort zal het definitieve werp-plan voor ..Maassluis-west" de raad wr voorlopige vaststelling worden aangeboden. In dit tamelijk groot ge bied zal een aantal stads-centrum-ele- menten worden ondergebracht. Voorts jg in voorbereiding de herziening' •ran het uitbreiding«plan-in-onderdelen „Stuiapolder-west". waarin is begrepen het gebied, dat als centrum van het huidige Maassluis dienst doet. In verband met deze planologische maatregelen doet z„ich de vraag voor. j j r t keer van VYoerkom tWD) welke functies beide centra zullen i Lcitl n £>l"n frl OS ivt rf 5ad de indruk dat de reparaties onvol-1 dachtcnis 'van deze bekwame stedebouw- moeten verkrijgen. Zonder een nader in jjlVWUXCI UI l ig doende geschied waren. Hij wilde de kundige wordt geëerd en in herinnering te stellen onderzoek is dit naar het: O zaak aanhouden opdat geen ongelijkegehouden voor het nageslacht, oordeel van B. en W. niet te zeggen.: tvan een onzer verslaggevers) behandeling van de bewoners zou ge- Tenslotte werd gesproken over het Hot college acht het daarom noodzake- j De huurverhoging voor dp hnirens?,ii!?ïlen' ^e® raadslid B. E, Collé verlenen van eeri krediet van dertigdui- lijfc. dat een dergelijk onderzoek ge-aan de Parallelweg CeSMsml <CI*N> somde vele gebreken op die erzcnd gulden voor herstelwerkzaamheden schiedt. Bij de studie terzake zal niet i heeft de .„„j.-vi A. öcmeaamnu nog in de woningen zouden zijn. iaan (ie dakbedekking van de kinderaf- alleen aandacht moeten worden be- de gemeente- Wethouder Van Kinderen meende dat deling van het gemeenteziekenhuis. »teed aan c'e situering van het toekom-Vnj lang hebben en- de huuradviescommissie de zaak vol- i stige stadscentrum, maar ook aan aan-:*®1® van de Schiedamse ge- doede had onderzocht. Iedere bewoner De lieren II. W. Willemse (KVP) en tal en soort der centrum-voorzieivngen imeenteraad vrijdagavond over dezel^30 nog individueel een klacht bij desj. 3. van lVoerkom (VVDi spraken er terwijl voorts rekening moet worden kwestie gediscussieerd zondei tot een ™inist«r indienen, het nut van aanhou- hun teleurstelling over uit dat een der- met een krachtige groei van oplossing "të kunnen* kom'ènC,Wetbmi" deS *1* de welhouder niet in. gelijke kostbare reparatie moest wor de* me u i M w- j De heer Kornfeld suggereerde dat B. uien verricht aan een vrij nieuw gebouw. |oer nir. m. j. m .van Kinderen wens- i te op den duur zelfs heel gehouden Maassluis. Het Economisch-Technologisch-Insti- De heer Kornfeld suggereerde dat B. i en W. zich tot de minister zouden wen-: Zij vroegen meer controle op de ge- kribbigden over deze kwestie, maar de wet-1 meentelijke eigendommen omdat hier tuut voor Zuid-HoJland. dat "ai eerder-2?®^ Meer op deze kwestie in te gaan.houder meende dat de leden van de van advies heeft gediend bij de opstel-(Hij gaf te kennen dat de huuradvies-raad in derde of vierde instantie geen ling yan het uitbreidingsplan „Maas-1 commissie besloten had te adviseren de feiten te laat zijn geconstateerd. Burgemeester mr. J. IV. Peek stelde w, recht meer hadden op het woord. De dat het hier eerst een geringe repara- iiuïs-Noord-West", heeft zich weer be-tot een huurverhorinr~ën"dan*had*dë Oi>I>0s*,ie meeïlde dat de toegezegde re-'.tie leek maar dat later bleek dat rui- reid verklaard het onderhavige onder-1 gemeente niets meer van doen metparaties aan df..34 woningen nog niet i mere voorzieningen moesten worden ge- (Van een onzer verslaggevers) De bouw van dc Rijks HBS en van j het Stedelijk Gymnasium kan voorlo- j pig in Schiedam nog niet geschieden, j Dit heeft de wethouder van onderwijs, de heer II. Sabel vrijdagavond gezegd op vragen van het raadslid 3, 3. van lVoerkom (lib). De wethouder stelde 'dat het ministe rie van O. K. en W. trachtte de kosten W. Willemse (KVP) en S. Kuiper overyan de te bouwen school zo laag moge- het feit dat de weg over de oude spoor-Ujk te maken. Het is echter niet verant- dijk van Beukeisdijk in Rotterdam tot.woord de rector van het Stedelijk Gym de Schie in Schiedam de naam van nasium langer met de moeilijkheden te Horvathweg zal gaan dragen. Zij meen- j laten zitten. Het oude gebouw is in een den dat op sympathieke wijze de nage- staat die men nergens aantreft. Elke 1 school in Schiedam is beter dan het gymnasium. Het is gebleken dat het nog we! iang kan duren voordat met de bouw kan worden begonnen. Tevens vertelde de heer Sabel in ant woord op vragen van het raadslid S. Kuiper ichr. hist.) dat de tweede Wil lem de Zwijger ULO met een tweede klas en twee eerste klassen vol bezet is. De tweede school telt nu driemaal 36 is 108 leerlingen. De aanvraag van een extra krediet van 14.000 voor leer- niiddelen is noodzakelijk. In de over- pruggingsperiode van september tot nu kon pet werk gedaan worden, maar het bracht moeilijkheden met zich. (Advertentie) zoek uit te voeren. Naar schatting zal met deze studie drie tot zes maanden gemoeid zijn. terwijl de kosten hiervan op 6.000 begroot worden. De raad wordt gevraagd voor dit doel het ge vraagde krediet te verstrekken. i gemeente niets meer van doen met deze kwestie. De huurverhoging zou dan moeten ingaan, de bewoners zouden slechts individueel nog bij de minister kunnen protesteren. De woordvoerders van de socialistische, liberale en commu nistische fractie 'waren het niet eens met de wethouder en toen het tot .stemming kwam kon het voorstel tot j huurverhoging met 18—16 dankzij de I stem van de KVP-er J. Alijk, die I voorstemde, worden aangehouden. De veerboot De Hoorn zal. in tegen- Bij dc aanvang van de raadsvergade-1 spraak met wat eerder is gemeld, nietring heeft burgemeester mr .1. VI" Peek i vandaag officieel dienst gaan doen tus-1 de nestor H. W. Willems (KVP) geluk-1 sen Maassluis en Rozenburg. Het schip i gewenst met zijn 65e verjaardag die hij i heeft namelijk een defect aan de ma- i vrijdag vierde chines. De officiële ingebruikneming zal i Hierna kreeg de heer H". Kornfeld i nu geschieden op een latere, nog niet: (PvdA) het woord. Deze wilde weten; vastgestelde datum. of de reparaties voor de woningen aan; Advertentie zijn verricht. Zij vroegen eerst een na- troffen. der onderzoek. Op voorstel van burgemeester Peek1 Bij de stemmingen bleek o.a. dat mr. kwam er daarna een stemming of de-|G. J. Roeiofsen met algemene stemmen ze zaak zou moeten worden aangehou-werd benoemd tot directeur van Sociale den. Socialisten, liberalen en het com- i Zaken als opvolger van de heer J. Oost- munistiscbe lid wilden het voorstel aan- i lander, die op 1 november met pen- houden. isioen gaat. KUOOH fSeMsiri «i De CJV-Zuid en de Gereformeerde Jeugdgroep houden vrijdagavond een gecombineerde bijeenkomst in de Be- thelkerk te Schiedam. Na_ het vertrek van majoor M. Sou-: verein naar Zwolle zal het Leger des; Heils in Schiedam geleid wordendoor twee dames, de majoors K. Wieringa en R. Rcitsma, die hun standplaats in Zwolle hadden. Zij zullen vrijdagavondf hun welkom geven in de Legerzaal. j 1i'. J'SA -.1 V \,,P H7 ROYAL BANKSTEL 07S. WONINGtNKtCHTlNG 9*1. 12.2J.99 WCSTBLAAK 19 O.* ChM Vr«xHl gratfe M«w»«l«»taUgu« K'riiM (Van een onzer verslaggevers) öp sympatïeke wijze heeft burge meester mr. J. W. Peek vrijdagmid dag de Deense volleyballers die de zer dagen te gast zijn bij de volley- balafdeling van tie chr. gymnast, ver., „Juliana" in Schiedam ten Stadhuize ontvangen. Burgemeester Peek stelde dat hij geen Deens sprak, maar ge lukkig had hij vernomen dat de bur gemeester van Kopenhagen Duits had gesproken toen het Schiedamse muziekgezelschap OBK in Kopenha- fen ontvangen was in 1950. De burgemeester zei was dat Schiedam dat hem bekend ook in Kopenha- (Van onze soc.-econ. redactie) Twee socialistische dagbladen zijn overgaan tot voortijdige pu blicatie uit, twee sociologische in de Rotterdamse en Amster damse havens, aangeduid met dej naam Sorah is ongeveer twee jaar geleden opgedragen aan het j Sociologisch Instituut van dei deelrapporten over de positie van RJjks Universiteit te Leiden, het de havenarbeider bij de scheep- instituut waarvan prof. Van vaartverenigingen Noord en Heek directeor is, 0nder zijn Iei- Zuid. De rapporten vormen een ding js indertijd ook e enderge- onderdeel van een reeks van on- j»k onderzoek ingesteld in Twen-: geveer tien rapporten, waartoe te yoor dc tcxtiel-iridustrie. het initiatief is genomen door de werkgevers- en werknemersor- In de rapporten worden de verhou- dingen van werkgever en werknemer, gamsaties, betrokken bij het Kot" van werknemer en bedrijf, van werk- terdamse- en Amsterdamse ha- nemer en vakbonden aan de orde ge-1 venbedrijf. Het sociaal onderzoek steld. Maar ook de arbeidsvoorwaar-; j den. welke voor de havenarbeider i gelden en nog vele andere aspecten In ons bericht over de grootscheep- j se pupiiienvoetbaldag voor-zeshonderd i jongens van Vlaardingse en Schiedam se voetbalclubs in sportpark Harga .is helaas een foutje geslopen. De gro te sportdag wordt niet op 25. maar op woensdag 1 november gehouden. Het Oecumenisch Avondgebed zal hedenavond om half acht in de Lu therse Kerk IVestvest te Schiedam worden gehouden. De Sï-So-Bazaar, die deze week in - het Gereformeerd Jeugdhuis is ge houden ten bate van aanschaf mate riaal interieur Gereformeerde Kerk in Schiedam-Nïeuwiand heeft de fraaie som van drieduizend gulden opge bracht. Het IJE-koor repeteert elke zondag-.. j middag om drie uur in Sursum Corda, Nieuwstraat te Schiedam. Het koor zal op zondag 29 oktober in het Ge reformeerd Rusthuis aan de Nieuwe Haven zingen. Vrijdagavond wordt in De Ark te Kethei een jeugdbï.je-znkomst gehou- den. Vijf jongeren geven een kort gc- ""u'.'nTffini'oorzi'i'në tuigenis. De predikanten ds. J. E. L. schappij, unvoorziene Brummelkamp en ds. 3. Nawijn zul len aanwezig zijn. er zal een forum vragen beantwoorden. De bejaardenclub „Onderlinge (Van een onzer verslaggevers) Kcielhuistechicus is hij van beroep. En volgende week vrijdag scheept hij in raar Paramaribo met tien duizend gulden op zak. Zijn moeder en onze Surinaamse vriend heeft alles op alles gezet om zoveel geld bij elkaar te krijgen dat hij haar nog eens kon bezoeken. Het is hem gelukt, zijn passage is ge boekt op de Ladon van de Koninklij ke Nederlandse Stoomboot Maat- omstandïghe- den voorbehouden zal hij met de Als dit viertal bij elkaar is dan kan het niet anders of er wordt gezongen. Liedjes uit de slaventijd, liedjes van vrijheid en van liefde. Maar ook blijde liedjes van redding voor zondaren en van strijd tegen de duivel. Zo ook vrijdagmiddag, hoog boven de Nieuwe Waterweg, blijde liedjes, soms wel melancholiek, maar in ieder geval rol sentiment. De helft van het viertal is aangesloten bij de Evangelische Broe dergemeente, maar alle vier zijn ze broeders. Jules gaat naar zijn moeder. De an. Band" komt dinsdagmiddag bijeen in de consistorie van de Julianakerk te Schiedam. Advertentie IM is een objectieve instelling noodzake en nog vele andere aspecten j bjk. 'welke voor de positie van de haven-Het gehele rapport zal waarschijn arbeider belangrijk zijn. Door nu"" slechts enkele deelrapporten te pu bliceren, III. die van drs. P. J. A. ter Kerstdagen bij moeder thuis zijn spi-: deren zullen hem missen. Maar in ja- rituals zingen. 1 j nuari hoopt hij terug ie komen. Het grootste gedeelte van zijn prijs zal dan wel op zijn, maar in ieder geval heeft hij vast honderd gulden op zij gelegd voor de zangclub. In januari hopen ze er weer op uit te gaan. Zingen, zoals ze gedaan hebben in Schiedam, Ln Maassluis, in Rotterdam en ook in verder Nederland. U mag ze horen. Hoeven en drs. P. van Berkel. wordt in de socialistische bladen een niet objectief beeld gegeven van de studie. I Drs. F. N, Meuter. die namens de Scheepvaartvereniging Zuid ten nauw ste betrokken is bij de totstandkoming van de studie, zeide met verbazing kennis genomen te hebben van de pu- blikatie. Hij deelde mede, dat de be- I trokken partijen binnen niet al te j langetijd zelf tot publikatie zullen j overgaan, evenals indertijd het geval geweest is met de studie van de tex tielindustrie. in Twente. Partijen be- sloten hiertoe op advies van .prof. Van Heek, de directeur van het Sociologi- i sehe. Instituut in Leiden. Prof. Van j j Heekwas echter van mening, dat om tot een juiste publikatie te komen de studie eerst afgerond dient te worden, j Het uit zijn verband rukken van be- I paalde gegevens wordt dan voorkomen. (Voor het weergeven van het resultaat"i van een wetenschappelijk onderzoek Dit alles heeft betrekking op de heer J. B. Westerveld <37i uit Schie dam. die hoofdprijswinnaar werd in een wedstrijd van het Denkspel „Sa fe". een organisatie van een Neder- lands postorderbedrijf. Vrijdagmiddag heeft de heer E. Veldhuyse. admini stratief manager van het Denkspel, hem in het ..Kraaiennest" van het Deltahotel te Vlaardingen de bankbil jetten e-- de reistickets overhandigd, i Zi.in drie vrienden hebben Jules Ben- j jamin gisteren vergezeld. Ze zijn altijd; bij elkaar, deze Surinamers. die met z'n j dat de onmerkinffen in de vieren het mannenkwartet ..The Bra- dat ae opmerkingen m ae daV. vormen De namen van de dr,e j andere Brada's (broeders) zijn: Ahvin j Barron (29). H-T.S.-student: Louis Ui-! terloo (28). boekhouder: Rudy Netto! (26>. onderwijzer. j lijk nog dit jaar zijn afronding krijgen, waarna in de loop van bet volgend jaar publikatie tegemoet gezien kan worden. De beer ÏUeuter vroeg er aan dacht voor deelrapporten in de wereld van de stu die behoren. Deze zijn daarom onge schikt om in verhaalvorm rondge strooid te worden. Advertentie f.4di ertentie) voorstellingen uitsluitend "s 2aterdags 30-3.45-7,30 u MICHAEL REDGRAVE, LEO GENN en ANN TODD. Deze en andere topakteurs vertolken de hoofdrollen in de detective-film: (the grp«Mi «earf Een uiterst boeiende en diep menselijke film. Toegang uitsluitend boven 14 jaar. aOCKSTUAT »-VU*IMN«m gen bekend is door de schepen en dis- tiilerderïjen. Sirids eeuwen zijn er vriendschappelijke betrekkingen, ook nu is er handel nodig om de hoge le vensstandaard te handhaven. Hij kwam tot de conclusie dat beide vol ken veel gemeen hebben. Mr. Peek wees op de zeeën die beide volken bevaren, op hetzelfde geloof, op de geschiedenis en op de offers die beide landen voor de vrijheid ge bracht hebben. Ook nu werken beide landen ervoor om de vrede te bewa ren. Mr. Peek was verheugd dat het Deense volleybalteam van de Sont naar de Maas was gekomen. Hij hoop te dat er een sportieve strijd zou zijn en dat het louter zou gaan om prij zen te winnen op het volleybalveld. Sprekende over Nederland zei mr. Peek dat de gasten wel gedacht zuilen heb ben aan kanalen, bloemen, klompen en molens maar dat de realiteit an ders is. De sport zag hij als een goed middel tot verbroedering. complex verder uit te breiden, nieuwe rechtervleugel zal de wa: lenafdeling worden gevestigd. De bevolking van Vlaardingen ver meerderde in september met 18 zielen door een geboorte-overschot van S9 en een vertrekoverschot van 83. Er werden 138 kinderen geboren en er overleden 39 mensen. Er vestigden zich 43 gezinnen en 75 alleenstaanden, met totaal 188 personen. Er vertrokken 45 gezinnen en 99 alleenstaanden, totaal i 271 personen. Sedert 1 januari is de bevolking toe-j T, genomen met 570 zielen. Het inwoner- VttndttCtg DE GEMEENTERAAD van "Rotterdam heeft overeenkomstig de Wet op de lijkbezorging besloten aan H. M. de Ko ningin gunstig te adviseren over het ver zoek van de Crematoriumvereniging Ne derland een crematorium in Rotterdam te vestigen. Tegen het gunstig advies stemden mevrouw dr. F. T. Diemer-Lin- deboom' (a.r.), de heer J, Wilschut (a'.r.) en de heer C. N. van Dis (s.g.p.). Het debat ging voornamelijk over de vraag of een aanmerkelijk deel van de be volking van de gemeente of naaste om geving bezwaren heeft van godsdiensti ge aard. De meeste raadsleden baseer den hun oordeel op dit in de wet -ge stelde criterium. De a.r.-fractie was over deze kwestie verdeeld. Een déél* van de fractie betreurt de. crematie, maar bracht toch een gunstig adviei, uit. omdat, aan de voorwaarden van- dö wet wordt voldaan. De fractie was -ech' ter eensgezind in het afwijzen van de crematie zelf, omdat de crematie d# christelijke zede geweld aandoet. Da fracties van de K.V.P. en C.H.U.' ginge» uit van het ir. de wet gestelde en had den niet veel behoefte om over deze zaak principieel te spreken. B. en W. ven- den het de taak van de raad om vast te stellen of er kwantitatief overheer sende bezwaren bestaan. Het duidelijk antwoord is. aldus zei burgemeester Van Walsum, dat dit niet het geval is. ACHT. JAAR na de stormvloed kan dan in Rotterdam de ophoging van. de Westzeedijk, die behalve drukke ver keersweg ook waterkering is, beginnen. De gemeenteraad, stelde een krediet van 3.790 000 voor dit werk beschik baar Het werk zal spoedig beginnen en dat is dan de hoogste tijd ook. want, de Westzeedijk is bepaald een zwakke plek in de zeeweringen. Een eenvou dige zaak is het niet. want er zijn 176 woningen en 72 bedrijfspanden mee ge- mr. H. Bavinck nam een suggestie over om noodwinkels beschikbaar te stellen ter vervanging van bepaalde be- dijfsruimten, die worden afgebroken. Hij verwacht geen grote vertraging als de uitvoering eenmaal zal zijn begonnen. TIEN JAAR geleden richtten twaalf ondernemers in Rotterdam en om geving de contactgroep van werkgevers in de metaalnijverheid op. Dat feit is gisteren gevierd, tegelijk met de inge bruikneming van een eigen kantoorge bouw. De groep is een werkgeversorga nisatie in de metaal- en elektrotechni sche industrie, die haar leden uitslui tend telt onder de middelgrote en kleine ondernemingen. De organisatie telt nu 280 leden-ondernemingen, die tezamen een 20.000 werknemers hebben. De on dernemingen zijn iu zes afdelingen ge- groepeerri. tvaarvan Rotterdam er een loopis. De voornaamste doelstelling der even! groep: streven naar positieversterking hal voor dr nrnoff=K-,wi, rr/een j der ondernemingen. De activiteiten zijn: Toen het l/Snri l bijgekomen. dienstverlening aan de leden en bet be- bruik werd »enomPn ^.Jwi 'n van de belangen der metaal- deelt het ITniwJÏ?™,-,, j0r' ,ndustr:® bet algemeen en van de Ei«ep Terrein" p en kleine ondernemingen in wLf mee ongeveer 2T.0 nv-n- 'iet ou'onder sen. Het aantal bedraagt nu 645 19a6,w.er4 een stllk aar! de rechterviel' gel oijgebouwd en in 1960 een nog vee groter stuk aan de linkervleugel. Eind augustus ging de eerste spa de gror.d i ,m en op 3 oktober de eerste paal voor 1de verlenging van de rechter vleu«e! l itnet 45 meter. i werk voor een nieuwe hal. afmetingen 45 bij 10 meter, voor dc proeffabriek, is aan de gang. Hei bind weet ook te vertellen dat al weer nieu-' we plannen worden gemaakt om het Voor de Sonderjullandskolen Volleybal- klub sprak Bogeskov Jensen die op merkte dat de goede vriendschaps banden zijn ontstaan toen de Schie dammers .Kopenhagen hebben bezocht. Hij betreurde het dat het team "van wege militaire dienst niet op voile' sterkte was, maar hij was ervan over-, tuigd dat er goede wedstrijden zou den komen. De Denen blijven tot dinsdag hier. Zij zullen enkele plaatsen in ons land be zoeken. Bovendien spelen zij in;m0eid: Wethouder een toernooi met Aggredior tVlaar- (openbare werken) dingen) en SVC en Juliana uit Schie dam alsmede een Leids volleybal team vandaag in de ThorbeckeschooJ. (Van een onzer verslaggevers) He® raeds enorme gebouwencomplex van Unuever Research Laboratorium in Vlaardingen ondergaat op het ogenblik nog een_ flinke uitbreiding. Als dit werk gereed is men verwacht in de van 1S63 zullen beide vleugels lang zijn en dan is er bovendien lekome 1955 in ln do1 ir.iddv Advertentie dNWH BINNENWEG 295 SCHIEDAM SEWEG 129 •i tal per 1 oktober bedroeg 69.487. Deze bijzonder mooie machinegeeft ut» wasgoed automatisch een dubbele wasbewerking, het wordt 4 x gespoeld en druiprri) gecentrifageerd. les t» plast**». AiiwtuWnfl op hot normale kshtsot 220 V wiattfetraom. Waskapaciteit: 3 kg dfof* was, Afm. 43 cm. Pnjs (incJ. verwarming}. SB «dSw bH IM» —O C*t*MM fWeciteitrW b* VLAARDINGEN: Stadsgehoorzaal: To neelavond Pers. ver. Sunlight. 20 uur- Bethelkerk: Avondgebed. 19,30 uur Obadja: Dienst Zevcnde-dags-Adventis- ten. 10 uur; Volksgebouw. Start wijk- mars „Voorwaarts" door het Oude Wes ten. lo uur; Excelsior, Filmvoorstellingen Fico. lo.30. 18.30 en 20.45 uur HOEK VAN HOLLAND Geref. Kerk- zaai. Interk. Filmcomité, film Alb ichwietzer. 19.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse Stadsgehoorzaal stond vrijdagavond iu het teken van het 60- jarig jubileum van de Cnristchjke Me taalbewerkers Bond en dat betekende voor de leden met nun huisgenoten een feestelijke vergadering. Behalve dit diamanten jubileum van de landelijk» bond der C.M.B.werden er drie leden i gehuldigd, die veertig jaar geleden zich 'Sis lid aanmeldden. Twee leden werd 'de gouden C.N.V.-speld uitgereikt voor l hun 25-jarig lidmaatschap van het. C.N.V, Geheel buiten het programma om,; Vlaardingen een propagandatoespraak naar gestreefd om goede sociale voor-te en J. Groenenveid, die allen tot de had gehouden konden de bezoekers ge zieningen tot stand te brengen. Daar-i„veertigjarigen" behoorden ontvingen ruime tijd genieten van het door de j om toonde de heer Van dc Velden zich een fraai Delfts blauw bord, terwijl de Christelijke Toneelvereniging O.N.I. ge- uitermate verheugd, dat momenteel heren P. Admiraal en L. v. d. Schee brachte toneelstuk. „De dans om de j meer dan 35.000 leden in georganiseerd j voor hun 25-jarig lidmaatschap van het duiten". verband steeds hetere sociale voorzie-IC.N.V., het bekende insigne op de borst De afdelingsvoorzitter, de heer J. ningen bereiken. 1 kregen gespeld. Teygeler richtte een bijzonder woord Er liggen echter nog tal van taken op het algemeen terrein van het ieven onen en mede daarom deed de bonds- bestuurder een beroep op de jongere le den om niet bij de pakken te gaan neer- i zitten, maar om te trachten iets te - r vin dn igBan doen °P het terrein van de onder- flLLI Vtlll UL I nominrt moor U n r* hor «lot ts R.R. over van welkom tot de afgevaardigden van de Christelijke Besturenbond en tot be stuursleden van de andere organisaties. De bondsbestuurder. de werd het bestuurslid, de heer G. v. d.Velden, schetste in het kort de oprich- j Schee in het Gehoorzaal-zonnetje ge- ->» rw-K-ih-a-;". 'v'Le ,s" zet om aan te horen, dat hij 25 jaar geleden gekozen werd-tot bestuurslid (penningmeester) van. de plaatselijke afdeling. Hij wist daar 'echt-er totaal niets van af en stond met zijn echt- genpte op het podium stomverbaasd te-kijken, dat zijn ijver C.N.V. beloond werd met schemerlamp. Nadat het hoofdbestuurslid, de heer M. v. d. Velden üit Utrecht toud- neming. waar alles nog niet pais en voor het een fraaie ting van de Christelijke Metaalbedrijfs Bond en wees erop, dat er zestig jaar geleden moed voor nodig was om lid j IreSCllPtlketl te worden van een Christelijke Vakbe- weging. Toch waren er toen in Neder- land 102 mannen, die het Het was de heer aandurfden igenoegen, dat hij VLAARDINGEN: Zaal Keyzer. Land- straat: Extra ruilbeurs van „De Verza- meiaar 20.00 uur; Stadhuis: Gemeente raad vergaderd begroting i, 14 en 19 30 uur. MAASSLUIS; Teh. v. Zeelieden: Kiesver., H. Algra. Leeuwarden. De mede-jubilerende dames, die er j toekomst v, ons volk 20 uur. van „verdacht" werden trouw de eon- f i tributies te hebben betaald ontvingen ...en CtClgelljHS een prachtig bloemstukje, een ge- Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Hnven- voor red., adm, en adv.: tel 6<7o fb.g.g, voor red. 0.10—115588). ,„^®en®en: Hagenstein, Emmastraa? 103; mevrouw C. M. de Keijzer—Van de Bie, P. C. Hooftstraat 17; Joh. Poot. Ge- ra mumstraat 23. tel. 3245. Apotheken: Wester-Apotheek. Voorsir. a3, Telef. 2683. Belangrijke telefoonnummers: schenk van het afdelingsbestuur. Na deze geestelijke plechtigheid werd staande het C.N.V.-bondslicd: „De Vrijheidsvaan" gezongen, aan de piano begeleid door Guus Korpers- hoek. I I Onder regie van A. Korpershoek heeft»' O.N.I. er voor gezorgd, dat de lach- i spieren danig in beweging kwamen, Van de Velden een j want ..De dans om de duiten" als oud-Vlaardinger (zich daar uitstekend voor. leende Mel- 4444. dingspost brand- en ongevallen om een Christelijke Bond te stichten, al .'de vijf jubilarissen mocht huldigen. Dat; De medespelenden waren Marrie Blij- j KiachtenGimzorefne"hJohnSPonf1 Ren waren zij verdeeld over vier plaatsen fgmg zoals georuikehjk met geschen- leven. Jan Klein, mevrouw P. Bes-i niumstraat 28. tel zij in ons land. Er bestond toen geen e.a.o., er was ln feite niets, maar i ken gepaard, waarbij ook de echtgeno- jten, die eveneens op het podium ver. trouwens i schenen, niet werden vergeten, De he- werda-Playsier. Wim Joop ran Noort, Leen Noordzij, me vrouw Noordzij-v. d._ Boogert Annet d. schaft, met vrijdag er werd ren C. L. van der Roest, G. de Kor-'en Joke Don en A. Korpershoek. 3345, maandag tot en 18.30 tot 19.30 uur. s-Zaterdags van 178 uur. Visbank; Tentoonstelling „Natuur in de herfst", 10—12, 14—17 en 19—21 uur, Musis Sacrum: Vegla Feestavond. 20 u. Kantine-Oost Wilton Fijcnoord: Natio nale wedstrijden Roode Kruis. 1022 u, Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, t.ezing J. C. Gordeau over Afrika. 20 uur. Irene: ODG on Bravo. CJV Uitvoering 20 uur Tivoli: Steeds Vooruit. 20 uur. Lutherse Kerk: gebed. 19.30 uur. Maison Westhuis: Ned. Ver. van Huis vrouwen. Bingomiddag. 14.15 uur frena-. Volksuniversiteit. Voordracht door Willy Moret van „De Brief" Somerset Maugham. 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 tneste, n 1 (b g.g. B0037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap; H J. Troost. Aleidastraat 28, tel. ba4ol (ailcen voor klachten, ad- nsss" abnnnementen b.g.g. telef. Belangrijke telefoonnummers: Brand 69123: Poliiiealarm 64666; GG en G. D-waarschuwing 69290 68242°thekCn: Evers' Lange Haven 81, tet Contactavond, Oecumenisch Avond van »1 1 -SW-.1 til -?i> ill 'tei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1