Bijzondere diensten in vele Schiedamse kerken 0 TOREMRAAN VALT: WEG ACHT UUR VERSPERD Vrijdag judo-gala-avond in centrum van Hulsker Bijeenkomsten in bezinningsweek Boeiende toespraken YOGHURT PeektCloppenburg a f de rotterdammer W» Hevige botsing: auto over de kop Bewoners achter ivasgoeddief handwerk \^wcaJuilü\ Afscheid van hoofdleidster Hartelijk afscheid majoor Souverein .Ensemble" met Ingeborg" voor Kunstkring Burgerlijke stand MISVERSTAND Kinderdienst. in Bezinningsweek Jmgensmarkt Ten bate van Kon. Wïlhelmina Fonds KOPA KANTOORMACHINES Eerste zege voor, damclub Schiedam^ skibroeken '^1 PAGINA 3 DINSDAG 24 OKTOBER 1961 y Advertentie &0.000 voor onze klanten Zj die al eerder zon Sico karpet kochten weten utt on dervinding dat zij het meest sol de en toch gezell ge karpet jn hun kamer hebben dat denk baar is Morgen hebben wj een b jton dere aanbied ng van deze origi nele Sico karpetten Drie versch llende maten res tant part jen uit de grote coi iecte in d verse kleuren en dess ns bjna voor de helft van de normale prijs 120*170 140x18° Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Sico karpetten voor prjzen die U geen tweede keer kunt ver wachten G«en ui of ichrift belt IEDERE avond roeoen tal vat» kerk klokken in Schiedam de gelovigen en dc buitenkerkeh ken op om te ko men naar de bijeenkomsten die In tal tan kerken in het kader \an de bezin ningswcek worden gehouden Op vijf plaatsen in Schiedam werden maandag a\ond bijzondere diensten gehouden In de Bethelkerk sprak eerst ds J D Smids over Wat denkt u van God en] daarna ds II W Hemmes over Wat DENKT God imu In de Goede Haven I kerk was het ds W A Krijger in de Oosterkerk ds J Con vee en in De Ark in Kethel ds J Nawijn die alien het thema God vraagt bezinning behan delden Denk aan God in uw gezins leien was de titel van de inleiding die ds J F L Brummelkamp in Kethel hield als voorbereiding van een uitioc rig discussie over dat onderwerp De Bethelkerk as goed gevuld jammer dat de jongeren overwegend verstek lteten gaan toen ds Smids de avond opende Er zouden vele antwoorden ko men als k aan een aantal mensen zou vragen wat zij van God dacnten zei ds Sm ds Die antwoorden zouden echter met bemoedigend zijn Een Du tse filosoof heeft volgens ds Sm ds eens gezegd dat wij een volledig godsdienstloos tijdperk tegemoet gaan |Een andere filosoof moet eens gezegd hebben dat er drie grote tijdperken zijn een theologisch daarna een wijs gerig en tenslotte een posit visttsch t jd j perk I Daarin leven we nu We doen onze best op ons wereldje We snijden maar geen moeilijke problemen aan want je komt er toch niet nit Ik geloof niet zei ds Smids dat de Ber lijnse crisis de mens aan het denken heeft gezet Ds mens ontvlucht na melijk alle problemen en zeker het (V*n een onzer verslaggevers) gebruik bij Dura-Coignet voor het plaatsen van bouwelementen aan de in goud of zilver zeet spar te scheppingen van een edel ambacht Als U iets zeer b jzonders wenst dm Korte Lijnbaan 191 Tel 110534 Rotterdam Vandaan Bezinningsweek Grote Kerk Gemeen schappelijke samenkomst Leiding pas toor C F van der Berg ds J H Siile vis Smit ex hoofdvlootpredikant spreekt over U hebt God nodig 19 30 uur Irene Coop DES Modeshow 20 uur «...en morgen Bezinningsweek Opstandlngskerk dr L J Cazemier Wat denkt u van God' 19 30 uur d>= D J Spatmg Wat denkt God van u"> 19 30 uur Grote Kerk Bijeenkomst voor alle kin deren van Sch edam Medewerking jeugd muziekkorps Leger des Heils 1930 uur Gereformeerde Kerk Franselaan Intei kerkelijke Bez nn ng«samenkomst ds D J Smids Wat denkt u van God' ds K J Schaafsma Wat denkt God van u' 19 30 uur Jullanakerk God vraagt Bezinning ds J Nawijn 1930 uur De Rank Kethel GemeenschaDpelijke samenkomst Hervormden GereJormeer den Ds W A Kritger Denk aan God ds J E L Brummelkamp Denk aan God in uw werk 19 30 uur Chr Social- Belangen Lasclub Scme dam Filmavond 20 uur Chr Sociale Belangen A F K Schie dam clubavond 20 uur Irene Cooo DES Modeshow 20 uur Najaarsactie Verbond voor Veilig *er keer Spatborden wt verven Broersvest 9 30 uur Rozuiburgerolem II urn mgr Nolenslaan 12 uur Van t Hoffplem 13 uur Groenelaan 14 30 uur en dr Wibaut pie n 15 30 u ir on dagelijks Dagblad De Rotterdammer Schie damse r-dactie tel 64154 bgg tel 115588 Inestel 51 fb 2 2 80(137) alleen voor redac tie aangelegenheden Agentschap H J Troost Aieidastraat 23 tel 65451 falleen voor klachten ad vertenties en abonnementen bgg teler li-nRai Belangrijke telefoonnummers Brand alarm 69123 Pohtiealarm 64666 Gl* en GD waarschuwing 69290 Apotheken Evers Lange Haven 81 tel 68242 Parkweg in Schiedam Nieuwland maandagmorgen om kwart voor twaalf omgevallen Gedurende acht uur heeft het obstakel de rijbaan van de Burg van Haarenlaan versperd Voor tal van weggebruikers leverde dat moei lijkheden op, omdat xlj daardoor ut het nog vnj onbegaanbare gebied van de bouwterreinen bij de spoorlijn Schiedam—Vlaardingen een omweg Hemmes moesten zoeken De heikraan is ernstig beschadigd de mast is verbogen verzekering dekt de schade De arbeidsinspectie stelt een onderzoek m naar dit gevaarlijke on geval dat heel wonderlijk goed afliep De kraan was om kwart voor twaalf met een wiel buiten de rails gekomen Hierna is het personeel gaan trachten de kTaan weer op de baan te tillen maar daarbij werd verzuimd de juiste veilig heidsmaatrege en te nemen de weg werd met afgezet Toen de kraan kapseisde viel het hef werktuig in zijn volle lengte op het wegdek van de Burg van Haarenlaan maar op dat moment bevond zich daar niemand De kraan is eigendom van J V uit Rotterdam Om half acht maandagavond was het obstakel ver wyderd Met een doffe klap botste maandag avond om tien voor negen een kolenanto bestuurd door I M. op het kruispunt Schiedamse wegNieuwe Damlaan tegen een personenauto aan De zware vracht auto reed zo hard tegen de personenauto dat dit voertuig enkele malen over de kop rolde om In een grasveld tot stilstand te komen De chauffeur van de personen auto L C van T is met een hersen schudding en een hoofdwond naar hel Gemeenteziekenhuis vervoerd Bij de botsing is de personenauto ook tegen een lichtmast gerold De lichtmast werd beschadigd De vrachtauto is licht beschadigd De chauffeur M. heeft met ziin kolenauto komende van de nchtmg Blauwe Brug en gaande naar het dood lopende gedeelte van de Schiedamseweg géén voorrang verleend Achtervolging Bewoners van de Marias raat hebben zondag tijdens het middaguur een vreemd soort vrijetijdsbesteding be dreven Gezamenlijk hebben zij een jongeman gekleed in grijs kostuum, met glad achterover gekamd baar achtervolgd die tijdens zyn vlucht kwistig wasgoed over straat strooide De vluchteling slaagde enn te ont komen De buren van de familie A M P M hadden gezien dat de jongeman Uit de kelder van de woning van M in de Manastraat het wasgoed had wegge nomen Dank zij de assistentie van de omwonenden kreeg de familie M het WdBgved i "E woo*- terug Niet bekend is wie de dief is De mens is geworden tot een speel bal van het lot zei ds H W Hemmes ui zjn rede over de vraag Wat denkt God over ons' De mens s in de maat schappij slechts geworden tot een ra dertje een nummer Als het evangelie er met zou zijn dan waren deze op merkingen luist zei ds Hemmes Maar na wat er in de bijbel staat kan ik zeggen Het is Goddank met waar "Wij hebben een God die ons menses niet onbelangrijk en niet waardeloos acht Hij beeft ons niet nodig maar toch zoekt hij ons omdat Hij ons wil vervullen met xüa heerlijkheid Zo denkt God over ons aldus ds Hemmes Het is haast niet te geloven dat God ons n et *wil loslaten als we zien wie en wat wij zijn En als we 20 onszelf onwaardig weten dan zegt God tot ons Ik heb u lief Wij mensen zijn van God m al onze machtelooshe d verLo renheid en verworpenhe d God is tot ons uitgegaan en is eén geworden met onze ellende Die heeft Hij op zich ge nomen aldus ds Hemmes Niet te. geloven Wij hebben een God die voor ons zorgt dae alles voortstuwt naar zijn toe komst de voleinding God is de her Gods probleem Velen zeggen d« k nis \an God is te groot Ds Smids veronderstelde dat h 1 zijn vraag hoe men over God denkt ondermeer c*e volgende antwoorden zou kr jgen Ik denk er noo t over Er zal vel wat z jn Mooi rntv rrd nkje van de kapital sten om de arbe drt s zoet te houden Achter de mensen die zo a woorden z t meestal de teleurste ltng Want zo zei ds Sm ds er s memand bj w e je n ets van God tegenkomt God komt vaak in ons leven tijdens een erss Zo n crisis kan z jn ziekte dood en 1 jden Dan vraagt men zich af Heb ik het nu wel goed gedaan En dan gaat het bij velen schemeren God raakt ons m zo n situa t e aan aldus ds Sm ds God maakt van zijn kant kennis met ons Wat denkt een mens van God' De allergrootste onzin volgens ds Smids die tenslotte opmerkte dat d e onzj 1211 kan worden als we God wil len leren kennen en gaan hefnebbcn Speelbal haast niet te geloven zei ds Deze boodschap moet beslag op ons gaan. leggen daar gaat het om God vraagt u persoonlijk Gelooft u in Je zus als uw redder uw verlosser' Ds Hemmes eindigde zijn korte maar indxin gende preek met de woorden Er ia voor u nog een kans een evengrote (Van een onzer verslaggevers) Twee feestelijke bijeenkomsten orga niseert de Vereniging tot Bevorde ring van Christelijk Onderwijs te Schie dam volgende wsek Woensdagavond 1 november wordt de eerste bijeen komst gehouden m het schoolgebouw aan de Professor Foelslaan te Rotter dam Daar wordt afscheid genomen van de hoofdleidster mej C Soeters de de Prinses Margnetkleuterschool gaat ver laten omdat zij met ingang van 1 no vember is benoemd tot hoofd van de Ki VeVakleuterschool in de Van Beveren straat te Schiedam Mej M Hoogend jk die tot hoofd van de Prinses Margret kleuterschool is benoemd zal op deze avond worden voorgesteld In gebouw Irene zal de vereniging donderdagavond 2 november het fert herdenken dat het gebouw van de Ki Ve Va kleuterschool aan de Van Beve renstraat 40 op 31 oktober 1936 offie eel in gebruik genomen werd Advertentie Blije bollewingehap snoeten door die leuke opblaas ballon n zes kleuren) nu cadeau by EVEN LEKKER ALS GEZOND (Van een onzer verslaggevers) In de zaal van het Leger des Heils te Schiedam is op eenvoudige maar toch kenmerkende wijze afscheid genomen van majoor M Souverem en zyn echt genote Hoewel het echtpaar slechts drieen eennau jaar ae leiamg heeit m Schie dam zijn beiden er kennelijk op ruime wijze in geslaagd veel vrienden te ma ken Zo spraken B F J van den Hoek en de heer Den Ouden by zyn afscheid het korps musiceerde cn het zangkoor zong liederen Majoor Souverem sprak voor he laatst zyn corps toe en het zal bem vreugde gedaan hebben dat ook ver tegenwoordigers uit andere kringen als ds D E Drenth en ds W A Krijger een afscheidswoord tot hem hebben ge richt Orpheusiverkt samen met Enschede Met het Enschedees Mannenkoor celsior te Enschede heeft Orpheus de afspraak gemaakt om wederzijds mede werking te verlenen bij een m de res pectievelyke steden te geven concert Het Kon nklyk Schiedams Mannenkoor Orpheus zal op een zaterdag in mei of juni 1962 naar Enschede gaan om medewerking te geven aan een dan te Enschede te geven concert te orgmi seren door genoemd koor Het Enschedees Mannenkoor zal m september 1962 naar Schiedam komen om mede te werken aan een dan door Orpheus hier ter stede te organiseren concert Het is de bedoeling dat Orpheus vroeg in de morgen weggaat dat de vrouwen meegaan en dat een rondrit door Twenthe wordt gemaakt alvorens het concert aanvangt kans als voor de moordenaar aan het kru s Er s kans op Gods grote liefde D e kans vordt u aangeooden Gr jp die kans door Jezus u gegeven Gezinsleven In de Rank te Kethel opende ds J L Brummelkamp om acht uur de b jeenkomst met gebed De zaal was voor ongeveer de helft gevuld In z jn causerie d e tot titel had Denk aan God n u v gez nsleven heeft ds Brummel kamo n het b zonder de 1 efde tot et kaar bj de dagelijks terugkerende verkzaamheden bel cht Na deze ïrle d ng zyn de aan vezigen n een tiental d scuss egroepen ngedeeld Daarb j zijn vragen omtrent B jbel geloof en gez n besproken Onder leiding \an ds J E L Brum meikamp heeft tenslotte een forum ge vormd tut twee dames en drie heren 1 ragen beantwoord die tijdens de dis cussies niet tot beantwoording waren gebracht Er ontstond een levendige discussie De bezoekers kunnen met vol doening op een geslaagde bjeenkomst terugzien Donderdagavond 26 oktober komt het bekende toneel en televis egezelschap Ensemble naar Sch edam om in het Passage Theater een op voer mg te geven van INGEBORG blijspel van de Zwit serse schrijver Curt Goetz Van hem wordt gezegd dat hu een van de bril jantste en sierlijkste verschijningen is op de planken van het Duitse taalgebied De premiere van het blijspel is zeer goed ontvangen vooral ook door de prima rolbezetting In de hoofdrollen spelen Ton van Duinhoven als oud Schiedammer welbekend en zyn echt genote Ina van Faassen Alleen deze beide spelers rechtvaar digen al een gang naar het Passage Theater echter is het zeer interessant om na vele jaren afwezigheid op de planken terug te zien niemand minder dan Fien de la Mar (bekend uit de Spooktre n> Het belooft dus al met al een avond van klasse te worden een /ond vol hoogstaande humor Voor deze avond (donderdag 26 ok tober) zijn nog losse kaarten te verkry gen aan het adres van de administratie van de Schiedamse Kunstkring Rotter damsedyk 47 (grensflat) telefoon 65994 Tn verband met de bezinningsweek is het aanvangsuur gesteld op 8 30 uur SCHIEDAM Geboren Maria A A d v W van Geloven en G J van den Ing Qulriira A M d v W P Vermeulen en AMP Olsthoom Joseph D z v van Wijk en E P L Kloos Overleden R G Baaijens 92 jr JE Peeman ~2 jr C B Barends 64 jr Hoppe 94 jr C J Boonel 86 jr wed M van Roode A Goedendorp 68 jr SCHIEDAM Ondertrouwd W N van Frk jr en P Bezemer 23 jr W Esbach en T Droge 20 jr R Loenjers 33 1 E J Timmers 24 jr A J A Mennen 24 en 3 H A Rost 21 Jr D Nels 23 jr en M R Werkman 20 jr FR Ronke 25 jr en H M van Potten 21 jr C van Rossen 21 jr en W E Blom 18 jr D Verhulst 22 jr en M M G Lepolder 19 jr E H M Westerop 84 jr en E Boot 49 jr J M Wiegman 21 jr en W de Jager 19 jr F C Zieek 25 jr en J M T Janssen 20 jr J van Staaijeren 22 jr en C J E Amersfoort 21 jr J Rodi 26 jr en C J L van Etten 24 jr J G van Vlet 22 jr en M A van der Heide 22 jr P Vendeïoo 55 jr en J J M Muishout 52 jr L W Altorf 28 jr en J C van der Pluijm 24 jr M L J Ruigrok 27 jr en A L de Maat 21 jr MA Markus 22 jr en L T Alijk 22 jr M C van der Avofrd 23 Jr en J P M van Koetsveld 21 ir Geboren Maria C d v A van Paassen D Schruijer Dirkje M d v M J van der Ven en J van den Tempel Elizabeth A C d 1 M C van Schie en c J van der Wal Jo hannes A z v J de Groot en R van den Heu vel (Van een onzer verslaggevers) MISSCHIEN heerst hij velen het misverstand dat de bijeen komsten in de Bezinningsweek van Schiedam bedoeld zijn voor buitenkerkelijken De vele affi ches tonen toch w el dat hier sprake is van een appel voor ieder De byeenkomst in De Ark maandagavond echter kenmerkte het gezamenlijke van de manifes taties niet Slechts een veertigtal personen waaronder twee buitenkerkelijken waren naar de kerk gekomen waar ds J Nawijn op boeiende wijze gesproken heeft Hij deed dit op intieme wijze dom-dat hij aan een tafeltje vlak voor de be zoekers had plaats genomen Ds Nawijn wees op het spiegel beeld da* men in het water of een spiegel ziet Men beziet dan slechts het uiterlijk Ds Nawijn stelde dat bezmningssamenkom sten gehouden worden om te komen tot het bezien lan het inneriyk In deze tijd van haast en hoog tempo heeft men soms zelfs geen tijd om het eigen hart te bekijken Het op rustige wijze bezinnen is evemvel noodzakelijk omdat men bij het bezien van het innerlijk in de spiegel Christus ziet de martelaar cn drager van de door nenkroon Bij het bezien van on ze fouten en onze zonden dienen we tot het besef te komen dat het de zoon van God is die ons van ons feilen kan genezen (Van een onzer verslaggevers) Het programma van de Beznnngsveek in Sch edam vermeldt ook een k n derdienst d e woensdagavond om 19 30 uur begint n de Grote Kerk De deuren van d t bedehuis gaan echter eerder open want tevoren zullen lie deren worden gezongen De organisatoren ver vachten n deze dienst vele honderden kinderen vanaf ongeveer 9 jaar Het programma js geschoeid op de leest van een zondags scbooldienst Ds P Kloosterman her vormd predikant u t Rotterdam houdt, een toespraakje Er zal worden ge zorg voor een bijzondere sfeer de kaarsen in de monumentale kerk zul len namelijk bij deze gelegenheid branden Aan de d enst verlenen verder mede werking het Jeugdmuz ekkorps van het Leger des Heils orgel en piston De d enst zal ten hoogste een uur duren elke woensdag ••••NOORSE PULLOVERS Kijk eens wat een pracht pullover, maar hij komt dan ook uit Noorwegen het land waaruit wij rechtstreeks een fantastische eollee tie importeerden o a in nieuwe jac quard dessins Neem Uw jongen mee naar P C en faat hem eens zon heerlijke pull over aantrekken Hy zal er weg van zijn Specfaol verfoagrf* M Prijs 10 12 jaaf IS.75 (met fcfent stjet per maat) (\an een onzer \erslaggevers) De judo gala avond die het sportcen trum Reinler Hulsker voor vrydagavond as heeft georganiseerd ten bate van de afdeling Schiedam van hei Koningin Wilhelminafonds staat by de judoka s bijzonder In de belangstelling Zo heb ben o a J de Wolf uit Leiden kampioen van Nederland le dan Dries de Lange Den Haag (2e dan) en J Wolfs uit Zwol le (3e dan) reeds definitief hun medewer king toegezegd Verder komt er een sterk groepje uit Amersfoort bestaande uit de heren Van (Advertentie) NU OOK VOOR AL UW Vraag folders of demonstratie aan bij Kopa Papier Oosterstraat 9'—102 telefoon 369' Kopa kantoormach Kopa kantoormeubelen Kopa kantoorartikelen Kopa verpakkingen Kopa handelsdrukwerk VELE KANTEN K verhaal heeft twee misschien wel vele kanten Zo ook het ver haaltje van de plagerij uan ons hef tathg schoonzusje Goed het kmd w twaalf misschien dertien jaar en dan mag men geen belangstelling voor het droge vak geschiedenis ver wachten Dat deden wij dan ook met maar het plaaggeestje vn ons verleidde ons er toch toe om bij de assistentie van de huiswerklessen er eens even tjes op te wijzen dat die geschiede ntsboekjes toch maar helemaal fout zijn Goede voorlichting is altijd be langnjk en daarom vertelden we het kmd dat we fouten ontdekt hadden m haar boek JVou wat geeft dat nou zei ze nog maar dan zijn we hardnekkig We zeiden dat het heel veel geeft de waarheid is een belang njk artikel We zeiden dat het ver haaltje van de van de Rijn zakkende Germanen m dierenvellen onzin was Die mensen hadden heel veel cultuur en de nog oudere bewoners van ons land zelfs ook al SLIM 'T'OEN we hard begonnen te lachen is het mts gegaan We lachten om dat het boekje vermeldde dat die Ger manen zo maar met de veestapel op ene hoop vn een hutje woonden Dat vonden we finaal nonsens Kyk zei 1 den we geeft dit blad (van de SG) nu aan je onderwijzer Iaat het hem lezen en hij kan de kinderen vertellen hoe de Germanen vlak na het begm van de jaartelling wel geleefd hebben Het schoonzusje heeft dat dan maar gedaan Het had een jammerlijk ge volg want de slimme leraar zei ,Als die mijnheer het zo goed weet moet hij het zelf hier eens komen vertel len Dat hebben we gedaan zoals het In de ïeeks van wekelijkse samen komsten heeft Werkende Jeugd te Schiedam zaterdagavond aandacht besteed aan het probleem van Afrika Daarvoor was de heer J C Gordeau als deskundige naar het gebouw Chris telijk Sociale Belangen gekomen EL] heeft een bezoek gebracht aan het verscheurde land zodat lu; de belang stellende jongeren op duidelijke wijze kon vertellen van de vele problemen die Afrika nu kent Spreker belichtte de historische ontwikkeling van het zwarte werelddeel waarbij hij tenslot te speciale aandacht schonk aan de naoorlogse ontwikkeling die een veel heid van vraagstukken en onopgelos te maatschappelijke toestanden tot stand heeft gebracht Voor deze mlei ding met toel chtmg bestond veel be langstelling Er verden tevens dia s vertoond Een opgave van in Schiedam gevon 1 den voorwerpen Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 00 130 uur en 2 00 6 00 uur schooletui met inhoud Post Buitenhavenweg parapluiehoes Te bevragen bij de vinders Leren tas en plastic tas met inhoud v Gent Loeffstraat 119 poi temonnee met inhoud Jonkman C v d Lmdenlaan 107 ring met sleutels Stedehouder J Vermeerstraat 26a bos sleutels Dnes Havendijk 204b rozenkrans in etui Schellings St Li dumastraat 81a autosleuteltje met metalen plaatje Vmcent Willem de Zwijgerlaan 13 een paar damesgla cehandschoenen Brandenburg Oos sterstraat 41 damespolshorloge Wir xel Ebbelinghaus P K O Laan 116b kmderschoentje <L) Korteland Villa straat 9 R Een bewoner van de Mgr Nolens laan heeft de Schiedamse politie maandag medegedeeld dat een lek in de waterleiding het voetpad ern st g ondermijnde Het zand spoelde weg De politie heeft de nodige maat regelen genomen om ongelukken te voorkomen en personeel van de technische bedrijven hebben het on dergrondse euvel bestreden Een vrachtwagen beladen met een betonmolen is maandagmorgen om t en voor acht op de Strickledeweg te Schiedam tegen een over de weg ge spannen draad van een hijsinstallatie gereden Deze installatie hijst bakken omhoog bij een bouwwerk Wel was de draad met een rode vlag gemar keerd maar de draad hing te laag doordat een steunpaal was vegge waaid Persoonlijke ongelukken deden zich niet hoort met dtas en de nodige omhaal Hopelijk zijn de kinderen er wijzer ran geworden WANNEER DAN? OM voorgaande ervaring zo snel mo gelijk af te schnjren gaan toe daarom nog even naar het verbazing wekkende dat de geschiedenisboekjes van onze jeugd zo fout kunnen zyn Wanneer u orden die boekjes eigenlijk bijgewerkt vragen we ons af Toch met om de halve eeuw of zo Kennelijk lezen de samenstellers van leerboek jes de kranten en tijdschriften niet anders zou het ze bekend zijn dat het archeologische werk in Nederland tal van oude vooroordelen omtrent Ne derland van tioee zelfs drte tot vier duizend jaar terug heeft omver ge gooid Overigens kunnen ook de scho len en verenigingen er wel wat aan doen om btj te blijven MOGELIJKHEDEN 71/TEN zou bijvoorbeeld belangstelling kunnen betonen voor de geschte den is van het land en de eigen om geving door het houden van lezingen e d Piet Plaisier vertelde onlangs op goede wijze voor de CJV over Oud Schiedam Ongetwijfeld zullen de leden van de archeologische werkgroep Hehmum ieder op zijn beurt graag (met dia s) vertellen van de betekenis van de recente opgravingen tn onze omgeving De scholen en clubs kun nen zelfs op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de archeologie 1» ons land Voo r 7 50 per 3 aar schnjft de AWWN gaarne scholen en clubs als lid in Dan ontvangen zy het leer zame tijdschrift Westerheem zij kry gen dan ook de gelegenheid deel te nemen aan excursies ed De tnltchitn gen verschaft Chris de Roo Villa straat 25 die als Correspondent van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek hier de contactman is voor alle oudheidkundige zaken heel gaarne Goede feestavond Gemeentelverken (Van een onzer verslaggevers) Tal van leden van de personeelsvere mging van Gemeentewerken van Schie dam waren vrijdagavond naar geoouw Musis Sacrum gekomen voor de jaar jks- stovend Voorzitter L M van Dam me was verl eugd over deze be langstelling Hij heette de besturen vanl de Technische Bedrijven en Gemeente werken welkom Het speet hem dat de wethouder met aanwezig kon zijn m ver band met de raadsvergadering De vele aanwezigen hebben daarna veel plezier beleefd aan het gevarieerde programma van zang muziek acroba ek en humor Kees Nou wens geen on bekende in Schiedam bracht ditmaal zijn Flondashow 1961—1962 De Rat times hebben goede accordeonmuziek doen horen Gilbert en Co fungeerden als goede cascadeurs Terry Dewes verzorgde als jongleur enkele onderdelen van het programma Eyden Helsdtngen en Bakker terwijl ook de Vlaardingers waarschijnlijk met zullen ontbreken Beide groepen kwamen, ruim een week geleden goed voor de dag in een wedstrijd tegen Antwerpse judokas Haku Michigami de 7e dan judoka uit Japan die op het ogenblik in ons land verschillende demonstraties geeft komt waarschijnlijk met op de mat m Schie dam Dat is misschien een beetje te leurstellend meuws voor de liefhebbers van de judosport maar het is met onmogelyk dat hy wel komt om de schoonheidsprijs aan een groep of individuele deelnemer uit te reiken Verdei is het met uitgesloten dat Anton Geesmk acte de présence zal geven hoewel hy is uitgenodigd om de vol gende morgen om 10 uuT- aanwezig' te zyn by de loting voor de komende., wereldkampioenschappen m Parijs Behalve de wedstrijoen waarVoor -p^ach tige prijzen zyn beschikbaar gesteld geeft de heer Hulsker verschillende demonstraties Nage no kata met een leerling en katame no kato met een collega zyn twee onderdelen vaa de show Onget Vjfeld komen er vele sporiliefheb bers naar Westvest 19 om van een aan trekkelyk wedstrijd en demonstratie- programma te genieten en om de op brengst voor de kankerbestrijding zo groot mogelijk te maken. ii (Van een medewerker) Damclub Schiedam heeft de eerste zij het benauwde overwinning behaalde Met 11—9 werd deze week Constant cr2 geslagen Kampioen J C Onmik aan het eerste bord veskreeg door verkeerde afruil van zyn tegenstander In het mid denspel al spoedig een schijf winst en daardoor kreeg hy m het verdere spel een stevige positie a Liefst vier remises volgden daarna Aan bord twee was het de crack L Vrijland die zich echter gewonnen moest geven en daardoor was weer een gelijke stand ontstaan dat bleef zo met twee volgen de remises maar Van Dort schonk zyn team veel vreugde met een belangrijke zege Schiedam behield onder veel span □mg de twee punten winst doordat ook de strijd aan het tiende bord onbeslist bleef. De uitslagen zyn J C Omhk—L Pors 20 L VrylandH van der Velde 02 A van DortW M. van Luin 20 J de WildeJ Buller 1—1 J Westerveld—P Knoester 11 M den Houting—G W Rykhoek 1—1 W SpraytS de Bel 1—1 M van Erkel—H Klein 1—1 J P van der Water ng—J Voorburch 11 L Bree voortJ N Frehe 11 Bordenwedstryd C KorpelJ Vrij land 2—0 Ladderwedstrijd C W Sleeu wenhoekJ van Straaten 2—0 E H BreemanF W Rademaker 2—0 Advertentie Een wiel rijdster heeft n Schiedam ^es BoU mes bleken leuke clowns - - - De Florida s Band verzorgde de muztka le omlijsting Dierenbescherming 40 jaar: feest an een onzer verslaggevers) De afdeling Schiedam der Nederlandse Vereniging tot Bescherming \an Dieren bestaat op 1 november veertig jaar Ter gelegenheid van dit jubileum zal de af deling op maandagavond 30 oktober in gebouw Musis Sacrum een grote jubi leum soiree houden waaraan de down Rex s en conferencier Andre Carrell zullen medewerken De directeur vaö de vereniging de heer G Nieuwenhuijsen uit Den Haag zal een toelichting geven by een van de nieuwe films van de vereniging Voor de entracte muziek zorgt het Hillegers bergs Vaudevilleorkest een zesjarig kind van een portemon naie inhoudende een r jksdaalder be roofd Het kind zou op de Dam een boodschap gaan doen De moeder mevrouw M van T heeft b j de poli t e aangifte gedaan van deze diefstal die omstreeks v jf over half twaalf zal zijn gesch ed Het eerste herenteam van de Schie damse Volleybal Club heeft de eerste wedstrijd m de districts overgangs klasse verloren Op bezoek b3 het Delftse ALEXO kregen de Schiedam mers via lo—9 16—14 en lo—7 een 30 nedeilaag te slikken Wat meer enthous asme zou zeker een puntje opgeleverd hebben Dames3 verloor eveneens met 3—0 en wel in Rotter dam van SMASH 2 Voor deze week staan, op het programma Dames WICO 1—SVC 3 HOU STAND 1— SVC 1 DO PI—SVC 2 Heren SMASH 3—S V C -2 SVC 1—SYRE NA 1 Jongens- en meisjas- Warm gezond en Teuze sterk. In wol/nylon, zuiver wol of Helanca Moderne kleuren en. multicolor 1-12 jaar Vanaf IET OP HET DELANA ETIKET!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1