van Twintig vluchtelingetjes 2 maanden in Schiedam eeuw opvoeringen Peek kloppenburg Rotterdamse\ kroniek HERENMODE-TIP HSL. uproep voor pleegouders eigen brilmodellen WESTHAVENKADE 26 - TEL. 3410 VLAARDINGEN x4ehteras breekt: grote stagnatie VARI 'ffllü De moderne huisvrouw durft de wasdag aan! ANDER CHELL UNICA wasmachine CHèfllmle lc/itifoürlWcWt<M C^HrtkifLi'iutko fpl ROTTERDAMMER VRIJDAG 27 OKTÓB PAGINA 3 (Advertentie) (Advertentie) 50.000 gulden deze zaterdag :Zlj, die al eerder tijdens een speciale aanbieding meubelstof kochten weten uit ondervin ding dac etke aanbieding een sensatie is. Geen wonder dat menigeen die zijn meubelen een nieuw aan zien wil geven, wacht op zo'n gelegenheid. Zaterdag gaat het weer ge beuren... want dan begint de verkoop van tientallen rollen Noppé Epinglé. de meest so lide moderne meubelstof, voor bijnz.de halve prijs. MOHAIR SHAWLS 'n Tip waarvoor iedere man „warm loopt". Modieus in zijn prachtige kleu ren een streling voor de hals door zijn soepele kwa liteit. van werkgelegenheid een vrijwel passie ve houding aangenomen. O.a. was, dit nodig door de schaarste aan grond. Vragenuur Met de wijze waarop nu reeds voor de vijftiende maal in de ambtsperiode van burgemeester. Heusdens de gemeen- tebegroting in de Vlaardingse gemeen teraad behandeld wordt is mr. Heus dens allerminst gelukkig. Hij zei meer dan eens getracht te hebben daarin, wij ziging aan te brengen. maar dit is een moeilijk probleem dat beslist niet spe cifiek Vlaardings is. Het feit dat belangrijke zaken vaak om des tljds wille niet de aandacht krijgen die ze verdienen omdat te veel over details gesproken wordt, betreurt ook de burgemeester. Toch zag hij in net instellen van een vragenuur geen oplossing voor dit probleem. Het colle ge is gaarne bereid zich over dit vraag stuk te_ buigen om te trachten met In schakeling van het seniorenconvent hierin tot constructieve gedachten te komen. Soepelheid Wethouder De Bruijn heeft ook op an dere vragen geantwoord, die de Taads- leden in tweede instantie hadden ge steld. Al kunnen kerkelijke werkers bij het zoeken naar woongelegenheid geen voorrang of gelijkstelling met gemeen- tepersoneel krijgen, wel zegde de wet houder toe tot oplossing van deze moei lijkheden de gewenste soepelheid te willen betrachten. De -vraag of de huis vestingscommissie kan worden opgehe ven, of een andere doelstelling kan krij gen zal in het college besproken wor den.- De plannen voor Holy omvatten het totstandbrengen van vijf grote buur ten, elk ter grootte van de helft van de Westwijk. De geuite wensen om hier vooral een gezinshuizen te bouwen is een gedachte die in ruime mate, het ge sprek over het plan Hoiy zal beïnvioe- Mohair Super De wethouder, van volksgezondheid, financiën en personeelszaken, de heer M. H..-L. Weststra te komt vanavond aan het woord. Advertentie Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze uiterst solide Meubelstof in moderne dessins en kleuren, als 'rood, per meter voor Aft y(r Ciin teh of schrift, freit. (Van een onzer verslaggevers) Gedurende lange tijd is donderdag morgen om half acht het verkeer ge stagneerd bijde Vijfsluizen op de Vlaardfngerdijk te Schiedam, doordat de achteras van een truck met oplegger brak. Het voertuig was te zwaar bela den met koeien en kalveren, in totaal 10.000 kg. Tegen de chauffeur J. van S. uit Zoe- termeer is proces-verbaal opgemaakt. Het verkeer moest bij toerbeurt over de halve rijbaan worden geleid..: pen,, kunnen geldelijke steun geven en hun bijdragen storten op bet giro nummer van de penningmeester: C. van de Hoek, Giro: .2211484, Schiedam. Wij herinneren er aan. misschien hebt u het zelf op de televisie gezien dat deze kinderen vaak alles, maar dan ook alles hebben moeten achter laten bij hun vlucht uit Oostduitsland. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM. Ondertrouwd: J. G. van. den Berg 25. 3 en-C. F. A. van Wijk 26 j; P. van Buuren 27-J en H. Bierhofl 20 j; J. H. Chateiain.- 23 j en, A. B. Hoogeveen 17 - j; A. B- de Gier 21 J eiriM. E. RSjkiter 21J; w. M. Heppe 25 j en H. C. M.- Lansbergen 18 j; B. J. de Kleijnen C. Krommen hoek 22 j: G. C. Maagdenberg 24 j en C. M. Kemper 25 jr F..C.L. vairNieuwenburg 21 j en M. Offeiïberg 20 j; J. J. Pieroen 28 j en I. Schmidtke 26 j; A. A. G. van Buffelen 26 j en J. H. M. Sabel 21 J: B. de Boos .26 J en M. van Diggelen 23 j; T. A. A. Timmermans 24 j en P. M. Veringmeier 22 J. Getrouwd: J. J. van Tilburg 27 j en M. L. M. Kerklaan 24 j: D- Schouten 29 j en W. denEngelsman 21 J; E. B. Wolff 24 j en C. W. M. Alberts 24,-j; J. -H. G. Suljker 28 i en H. H. M. Nefkens 21 j: G. Hollander 40 j en A. M .C. Theunisse 36 j: J. Kanters 43 j en H. MonlroolJ 35 j; L. Ophof 20 j en A. w. van Doesburg 21 j: P. Florijn 22 j en T. A. Breukér 18 j; G. J. Altorf 47. j en C.'C. Habraeken 32 j: A. C. J. Langeveid-31 j en W. M. van Gogh 21 j: A. van der Pijl 22 j en J. Beekenkamp 20 j; W. J.> B. de Jong 23 j en W. de Bruin 23 j: C J. den, Outer 26 J en J. L. A. Vijfvinkel 22 j;'P.-van Hoog- dalem 23 J en C. S. Bergotte 23, J: J. van der Schelling 25 J en A. - Noordljk".-2® j;P. J,- Dingler22 j eh J. jJ.'B. 'de'RÖOv16 jfrJU de Bruin 23. J en P.- E. Kelderman, 23-.j:';A. P. Niemeljer -23 i en F. Jenae 20.: j; T.VJ. Alberts 26. j en M.W. Markus-.» D. 'H, Boer 21 j en. T. Heriaar, aOj&crTTfdeTwirt 18 J en J. M. Hoenderkamp 20'T; W. de'Heet 20 I en Hl- A Paanc 1H 4,4,1 (Yan een onzer verslaggevers "T venals vorig jaar zullen ook binnen- kort weer Duitse vluchtelingen te gast zijn bij Schiedam se pleegouders. Van 18 november tot 27 januari wor-r den er in ons land weer 500 kinderen opgenomen uit de Westduitse vluchte lingenkampen. In Schiedam wordt voor 20 van deze kinderen plaatsing gezocht in een gezin. Het is de bedoeling, dat deze kinderen tijdens htm verblijf in Schiedam een normaal leven leiden in een gezin en dat zij ook de lagere school bezoeken. Vergoeding wordt voor deze opname niet gegeven, doch de commissie die dit werk organiseert, is er van- overtuigd, dater in Schiedam zeker voldoende welwillende inwoners zijn, die de hulp aan getroffenen niet bij woorden zul len laten, maar metterdaad van hun medegevoel blijk willen geven. Aanmeldingen kunnen geschieden bij de secretaresse van dé comïssié mevrouw J. C. van Woerkom-Witte, Graaf Flo- risstraat 79, tel. 65801. Zij, die door om standigheden geen kind kunnen opne men. maar toch bij dit werk willen hel- Vandaag Bexinnlngswcck: Grote Kerk*, ds. A. Hoffman: „Wat denkt u van God?" ds. J. G. Jansen „Wat denkt God van 19-30 uur. Betbelkerk: Jeugddienst, 19.30 uur. Oosterkerk: ds. W.'A. Krijger, 19,30 uur, Oud-Katholieke Kerk: Pastoor C. P. van der Berg „Denk aan God", 19,30 uur. De Rank Kethel; Jongeren van diverse kerken apreken over: „Wat betekent God in mijn leven", ds. J. E- L. Brummel- kamo en ds. J. Nawijn. Forum. 19.30,uur. Gebouw Leger des Hells: Welkomst- dienst majoors K. Wjeringa en R. Reils- ma, 39,30 uur, Irene: Volksuniversiteit „Het ontstaan van het filmjournaal" door Fh. Bloemen- daal; 20 uur. Sportcentrum Reinicr Hulsker: Judo- wedstrijden ten bate van het-Kon. Wil- holminafoiids, 20 uur. Musis Sacrum: Wilton FJjenoord. Le zing drsi Régout ..Droomwereld achter de horizon", :20 uur.. Advertentie Advertentie (Advertentie) ,...en morgen Lutherse Kerk: Oecumenisch Avondge bed. 19,30. Chr. Sociale Belangen: Receptie ter ge legenheid van het veertigjarig bestaan van de chr. muziekvereniging „Harpe Davids", 15. Musis Sacrum: Vegla, „Schermutse lingen" door het ensemble Rudl Carell, 20. Voetbal: Sportpark Harga, HBSS—SHS, 15.30. -■•• -v- weet hoe dat komt. Hij kent de moge lijkheden voor een makkelijke wasdag. Zo uit voorraad leverbaar: inhoud. 45 liter 159.95 JUNKÈR RUH zie: afbeelding: 198.00 KOM KUKEN! Schiriimelpenninckstr. 14 Telefo.n 4915 VLAARDINGEN Italiaanse ontwerpers botjen ^vsJ zich overihunAekenÊord]bin. ':-i in opdrachtvanJVrpigft,{speciaal^ voor u deze^elegante'schoenen - te ontwerpen. Hét loont de moeite.: onze n i eu wé'w in te rco 11 ecti e.::':V NU te.zieol A.14.95 ONSCHATBAAR en dagelijks Dagblad „De Rotterdammer": Schie- damse redactie tel. 64154 b.g^. tel.' 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, teL 65451 lalleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef 315588). ■1 ONZE goede gemeenschap Helt tal van werkers die uit laltwrmsme en tn een nobele behoefte öm .de ge meenschap te dienen, cJie om te .tracfi- ten hét leven voor de velen te-vèrddh-, genamen [ieder.moment van hun vrij e tijdbeschikVadrrstëlleH'ömm verrichten voor die gemeenschap. Zij doen dat in verenigingen en organisa- ties. Hun werk is onschatbaar. Bij dè- ze .werkers geen baatzucht,-- geen \ge- makzuchf.oók maar louter "Opoffering ten bate van de gemeenschap;-Zorïdèr deze/werkerszou het grote raderwerk van de vrijetijdsbesteding niet kunneh fungeren. Met 'wat goede kennissen is uw verslaggever, van mening dat de verdiensten vah deze dikwijls. - stille, maar altijd harde werkers te;j.weinig door de gemeenschapworden erkend en: dan ook bélcwnds (Hét is dan ook prettig af en toé te mogen bemerken dat er waardering te voor wat h deze werkers of die ene werker incèen, be paalde sector gedaan heeft. - Advertentie geef Fokkelman heel jnowlijktf noemt men maar aï tedikwijteH'det-?'^ makers van de doelpunten-"de sroté '-'ri- helden (ook: alvzijntze -;tién)iHttocaH"' jaar)daar:;schuwt. men'Hóntef ongeocmloofdet^nanieren&niefrxtflouterH omdat de winstpunten 'zo" "belangrijk^' geacht worden. Er 'zijn 'gelukkig :echz' ter veet goede; jeugdspprtletdersiH'Zif - kennen hun takenHweZPfln^Schiedavt 35# zijn er haal wat met'dejüidèigpvizt-y;,r.\, tingen en een van üe harde toerkèrs'ds 1 W. .A. v. d. Most. lief van DHS de- leiding^èïj^het lenvoetbalt ledere wberisdag^èjpèëlden -1 3 honderden jongens. Hij „leen deg^rus-;' 1 tig teams. hij liet: >ie!/£aüen" udn, :derfKrej, veertien jongens spelenj^hij .zorgde^dat]-- geen .elftal:-wan*:louter*grote jongë^y^'^ gevormd werdszodat klem^fjómpën^'^}^ tijd zoudenPverliezen.k'oriom'jW^^A\ ■uan der Most. zorgde- wicht'OphetHpoTf:veld:wadrdfipia^^g^^Ê op sportieve :óritsjyahhing gèlegdHoërc^^d :Dat pupillenvoetbdV is'ynu<(zèifstaji^gfi^m geioorden en het zal daaroni rspeciadï W. A. van der 'Most - 'oénóégenh 'dat:.,wiifytedag:i:(ipnïïat9<ï:.'£w^ uitVtaardinpett-'. e» >Schi«dam--tit ..èè^^-Spi tweëstedentóernóóï HmideJ.WijA.CvUn^^ der Mostbeker gaan kampen» ruimte UTILE Dulci 'gaat het vijftigjarig bestaan vieren. In deze tijd, nu steeds meer toneelverenigingen gaan verdwijnen of een moeilijk bestaan leiden, presteert Utile Dulci het om als een der oudsteJ en bestetoneel groepen dóór te gaan ntèt; het werk zoals UD dat vijftig jaar geleden be gonnen was. Dat werk is bijzonder want Utile Dulci speelt immer voor een goed doel. Zo zullen de baten van de jubileumuitvoering op dins dag 7 november bestemd zijn voor de Scliiedamse Gezondheidskolonies. In Musis Sacrum wordt dan het blij spel „De Kinderen van Eduard" van Sauvajon en „Het Souper" van Mol nar opgevoerd. In het keurig verzorgde gedenk boekje van meer dan dertig pagi na's schenken velen aandacht aan dit gouden jubileum. Zo ver meldt Vz in het voorwoord dat UD op n-ll-'ll begonnen is in Schie dam. Als traditie is er een jaarlijk se fietstocht van UD-veteranen, elke elfde van de maand is er een ge zellige bijeenkomst en elke elfde november wordt het jaarfeest ge vierd. Erelid A. de Groot spreekt de wens uit over vijf jaar te kunnen spe len in Schiedamse schouwburg. De brief waarmee de initiatiefnemers A. M. de Jong en P. J. Blom zich op a november tot hun geestverwanten hebben gericht voor oprichting van de toneelvereniging staat in dit boek je afgedrukt. Zij stelden toen als doel batigé saldi te bestemmen voor liefdadige doeleinden. Een overzicht wordt gegeven van .de bestuursmutaties, voorzitter is nu jnr. R. M. de Vries die in november ir. W. E. Hoek opvolgde. Een der oprichters A. de Groot, nu penning meester SG, was van 1913 tot 1937 secretaris. Er is een lijst met het aantal opgevoerde stukken alsmede de plaatsen waar Ü.D. gespeeld heeft. In. Schiedam, trad U.D. ■177 maal op.; In totaal werden 97 stukken 486 maal gespeeld. VERVALSING Linus V.jsseT-heeft zelfs 357 maal deelgenomen aan uitvoeringén,'hij is dan ook de bekendste acteur uit de Tij van 165 werkende leden, Uit de kring van eigen leden kwamen als regisseurs prof. mr. A. M. de Jong vah 1911 tot 1920, mr. W. A. Hoek van 1923 tot 1925, J. H. M. de Vos van 1929 tot 194S, L. Bakker in 1946 en A. de Groot zelfs in twee periodes<van 1925 tot. 1929 en daar voor van 1920 tót. 1923. Acht beroepsregisseurs hebben het toneelgezelschap geleid, daarvan is Louis Gimberg met vier voorstellin gen; de huidige regisseur A. van Veg- ten met 64 voorstellingen, verder o.a. Frits Butzelaar (6), Coba Kelling .(8), Ab Abspoel (3) NIET altijd worden .de harde wer kers beloond, mën ziet meestal heel nonchalant niet eens wat er ver richt wórdt: of men ziet het wel maar men waardeert Het niet. Heel onbe grijpelijk ervaart men het dis nor maal. Dan is er immer sprake van een geschiedvervalsing. Buitenstaan ders zien niet precies hoe er intern gewerkt is of men herinnert het zich niet precies meer. De historie- bewijst dat het dan, juist de minstbescheiden werkers zijri die op de voorgrond te recht komen en die dan ook wel de hulde (van de andermede in ont vangst nemen. Soms huldigt men. ge makshalve in een voorzitter of secre taris de activiteiten van een bepaalde groep, maar dikwijls was het dan nel die opvallende functionaris op de ach tergrond die het werk heeft verzet. De paarden die de - haver verdienen krij gen die haver heus niet altijd. Dat is jammer, maar hopelijk weerhoudt de ze ervaring de goede werkers nooit want alleen al de goede activiteit ten bate van de anderen moet de móóie ■stimulans kunnen zijn. HOOGSTRAAT COÖLSINGEL (naasi C 4 AJ ZW ARTJ AKSTRAAT IS - BEU ER LANDS EL AAM 111-113 fUTSEBOCHT 113-115 Politiewerk iu een grote stad is de titel van de causerie die hoofdinspec teur W. van Wijngaarden uit Rotter dam donderdagavond in de grote zaal van het wijkcentrumNieuwland, te Schiedam voor de NCVB-Nieuwland zal houden. De scheepsbeschieter H. M. M. heeft aan de Schiedamse politie mee gedeeld dat onbekenden vannacht-een steen door de ruit van het:rechterpori ter van zijn auto hebben gegooid. .Het voertuig, stond (met gesloten raam) op de Nieuwe Haven geparkeerd. De scholier T. A. van L. mist zijn fiets, die tegen de gevel van de school aan de Poórtugaalsestraat heeft gestaan. Een andere scholier, de 12-jarige L. van S, mist: zijn. fiets die bij de school aan de IJsseLmondesestraat stond. Uit een stalling aan de Buiten- havenweg is de bromfiets van J. F. van V. weggenomen.De~ waarde be draagt 700.— De afdeling Biijdorp van de Neder landse Christen Vrouwenbond hield woensdag in de kapel van de Frinse- kerk haar ledenvergadering. Mejuf- frouw Slotemaker de Bruine sprak over het onderwerp „Wat bleef en veranderde'in vijfentwintig jaar", Bel of schrijf Fokkeltnan... en gratis ontvangt u de nieuwe interieurkatalogus vol praktische ideeën voor een gezellig thuis! Advenenite 'Advertentie Interieur Adviseurs GEHULDIGD WINKELCENTRUM BINNEN WE GT*4-5 TELi.1,1.66^5 -:R!DAMJ SOMS wordt de juiste werker op een speciale wijze gehuldigd. Dat is. Jiet geval met W. A. van der 'Most. Deze veteraan heeft het .pupillen- voetbal in Schiedam (enoofcin Vlaardingen) het goede karakter ge geven. Het is keel moeilijk mét jeugd voetbal. Senioren (en natuurlijk ook de junioren) menen soms dat jonge ren gaan «oetballen om.te winnen.. Zij vergeten dat de kinderen het spel be drijven,uit louter ontspanning. .Bij dit werk voor de geestelijke en .lichame- AdveHentie Zie onze toüeklle PARKER, PEUKAK MONT BLANC. LAMY vindfu in onze- - speciale etaligê_r<Ks'^ KAREL DOORMANSTRAM X-. Aantrekkelijkë^rijzén Nieuwe Binnenweg 288-294 Telefoon 500Ö6-52989 Rotte;3am FKANStNSTBAAT 23 - VLAARDINGEN - TEL. <018 98) 64 36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1