JUBILEUMCOISCERT VOL HOOGTEPUNTEN Vrolijk V iedere zaterdagavond oecumenisch gebed UNIQUE Jubileum „KiVeVa" met sfeer H. DE RON ZN Harpe Davidsheeft instrumenten Vele woorden van dank en i vaar dering m Mr. H. Snoep: Zwaartepunt op onderling contact |Twee HD-leden kregen zil veren medaille O.N. „Harpe Davids1': prijzenswaardig speelnivean Bevolkingstotaal iets verminderd Zelfde liturgische elementen Caféhouder (op stapberoofd Burgerlijke staud Aanbevolen: de rotterdammer mÊÊm V.A.R.I. van HEYST PAGINA 3 Ereschuld „Verrijkt" SCHUIVENDE STOEL j TWEE RUIKERS KOUDE KOFFIE VERKEERD DRANKJE Wie zag ongeluk in de Franselaan? Toontje laser... Dolgelukkig Zijn naam eren' Advertentie 19.80 8 24.90 25,90 HOOGSTRAAT C00LS1NGEL (naast C&A) ZWARTJANSTRAAT 19 BEUERLANDSELAAN 111-113 PUTSEBOCHT 113-115 STflTlONSSTR.llI TEL2175 VlflfiRDINGEB GEZAMENLIJKE ARTSEN geen spreekuur op zaterdag Aaverrenv.e ^VERIOVIMSSRIHGEN HOOGSTRAAT S8-90- VLAARDENGEH A3ENTJ OFFICIEEL Vandaag en dagelijks Kentering (Advertentie) goed advies op het gebied van woninginrichting: I „Misschien Is het deze metamorfoze ge- weest" die tie ster van Harpe Davids jweer deed rijzon", zei mr. Peek. De bur- igemeester herinnerde aan de mucilijk- heden die HD kreeg met de meedogen loze bezetters die het gehele instrumen tarium wegsleepten. „In feite was Harpe 'Davids toen ook weg, maar het korps I leefde in de harten van de burgerij. Daarom kwam het korps terug, ook al [was dat uiterst moeilijk want gespeeld moest worden op verouderde en versle- jten instrumenten". Mr. Peek memoreerde hoe HD na de ueen muziekvereniging kan een stijl-bevrijding steeds m gebouw Christelijk (Van een onzer redacteuren) TOON KROMMENHOEK lacht al evenzeer voller feestviering wensen dan wat de fhr. muziekvereniging „Harpe Davids*' donderdagavond in het Passagethea ter heeft mogen beleven. Het jubi leumconcert van Harpe Davids had tal van prachtige hoogtepunten. Naast een goed concert onder leiding van de bekwame dirigent A. L. Glotzbach was er na de pauze het optreden van het toneelgezelschap „Geron". De vele aanwezigen hebben vele malen harte lijk kunnen lachen om de dwaze si Sociale Belangen heeft gcrepcteeid gn hoe het de beheerder A Ballijns een doorn in het oog. of beter m 'het oor was dat HD op zulke slechte instrumenten moest spelen Hij riep de hulp m van enkele stadgenoten en tezamen zorgde dit comité dat er voldoende gelden van de Schiedamse burgerij verkregen kon den worden om nieuwe instrumenten aan te schaffen. ..De burgerij begreep dat het 20 met tuaties the de tonelisten vaardig op het langer kon. dat er een ereschuld moest grote podium hebben gezet. {worden gedelgd, dat de gevolgen van de bezetting samen moesten worden gedra- Ï/ERHEUGD bekijkt vooizitier L, A. Alebregtsc zijn nieuwe instrument. Orkest en toneelgezelscuap hebben leder op hun beurt dan ook een daverend applaus als waardering van de omvang rijke aanhang mogen horen. Dat „Harpe Davids' een goed plaats tnneemt in de harten van. de Schiedammers bleek niet alleen, uit de komst van burge meester mr J W. Peek, maar het bleek ook uit wat de burgemeester op sym pathieke wijze tot het korps en tot de belangstellenden heeft gezegd Voorzitter JL- A. Alebregtse sprak bij de aanvang van het jubileumconcert wel komstwoorden Hij uitte zijn vreugde over het feit dat de burgemeester zich vrij heeft willen maken voor Harpe Davids omdat het hem bekend was dat droeve familieomstandigheden de bur gemeester zijn taak niet gemakkelijk hebben gemaakt. Burgemeester mr J W. Peek zei dat hij gaarne naar dit feest was gekomen. Veertig jaar lang heeft Parpe Davmds een eigen plaats in Schiedam ingeno men. „Door te werken aan uw muzikale vorming heeft gij uw leven verrijkt en u heeft het verworvene weer gegeven aan de gemeenschap, die daarvan geprofiteerd heeft. Dit alles is natuurlijk met zonder moeite bereikt", zei de burgemeester, die opmerkte dat „Harpe Davids" ook ups en downs heeft bekend. Hierna releveerde de burgemeester de geschiedenis van het corps waarbij hij wees op het dieptepunt in 1930. Toen constateerde men dat de animo ontbrak, maar de fanfare werd een harmonie. gen" zei mr. Peek die opmerkte dat in het nieuwe instrumentarium de sympa thie on_de waardering van de vele be langstellenden geheel naar voren is ge komen. Mr. Peek stelde dat het onmogelijk voor hem was alle 33 insstrumenten uit te reiken, daarom gaf hij symbo lisch voor allen aan de heer Zagwijn WILLEM VAN BOMMEL is kennelijk verheugd. zei de ver- brengen. Het is geweldi; heugde voorzitter. Na het concert heeft de tweede bonds voorzitter, de heer F. J. Verhoef uit Ber- kel. de sluiting van het eerste gedeelte van de avond verricht waarbij hü op een kornet en onder gejuich van de .merkte dat Harpe Davids een nieuw in- vele toeschauwers kwamen daarna de strumentarium van grote kwaliteit heeft prachtige en kostbare instrumenten te I verkregen. Hij merkte op dat de federatie voorschijn. Mr. Peck meende dat ge- in Utrecht feest viert, maar hij was liever zien het enthousiasme op deze bijeen- j naar Schiedam gekomen, komst het actiecomité (giro 404041 re-, „Hier Kunnen we dankbaar constate- dactie) ook het kleine tekort nog wel ren dat de car muziekverenigingen in SOMS PLEGEN de omstandigheden' onbru.'K.st aanslagen op de goed-! willende gemeenschap De roozbeel-j den zijn tv grijpen voor wie ze (toe-1 valhg) ziet Zo heeft deze week ttj-j dens ecu jubilea mtonceiha; meisje van het tamboercorps bijzonder haar hest gedaan. Zij roffvlde er met ple zier op los. maar wat dacht de stoel ofhever u:at deed dia stoel? Bi elke dreun verkoos een poot van de stoel de verkeerde richting. Lang kon kat niet ditien of het tamboermeisje roti na een flinke roffel met eau extra slag op het podium van kat tlieater zijn gevallen De poot van de stool wilde namehik zo vlot wijken dat er ■slechts een driepoter over bleef. Ge lukkig redde men het meisje, voor het uur ,,Lr' werd de stoel geruild. DAN ZUN er de organisatorische mogelijkheden om moeilijkheden Advertentie Zaterdag beginnen wij met de verkoop van een grote partij" auto-plaids. Tijgerplaids, de meest ver kochte plaid, die nog nooit on der de vijftien gulden verkocht is. Heerlijk warme plaids voor de auto... in de box, als tochtdeken ...als extra deken voor koude nachten... in de grote maat 130x170 cm, nu voor nog géén tien gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Tijger- plaids, 130x170 cm, in leuke, gezellige dessins ^38 en kleuren, §jr\M jij nu voor Géén tel. of schrift, best. te maken. Zo had men met verbazing gezien dat twee prachtige ruikers' op het podium verbleven. „Hè, dat is ook niet elegant van dat bestuur om de meisjes van de toneelvereniging ntt ai te laten zien dat ze tegen het midder nachtelijk uur voor hun goede spel bloemen krijgen'' zei iemand. „Nee, zeker met en ze hebben zich nog ver teld ook want er spelen drie meisjes m het toneelstuk mee" zei een ander gramstorig. Welwillend heeft men de bloemen toch maar uit het oog van de meisjes gelegd, daarbij met zorg er aan denkend hoe het nu moest met die twee ruikers, alsnog er eentje bij bestellen in het late avonduur of van de twee bloemstukken er in nood maar drie maken. De oplossing van de zaak kwam toen mistei angstig naar de ruikers gingen zoeken. Ze waren voor de jubilarissen bedoeld. Tijdig konden de verdwenen bloemen nog gevonden worden, voor de toneel meisjes had men aan bonbons ge- dacht. OOK ZIJN er de serieuze toneel knechts die heel precies moeten weten hoe een programma verloopt. Kundige functionarissen vertellen die hulpvaardige lieden dan alles van el ke ademtocht gedurende de drie, vier uur van vermaak. Dat de toneel- I knechts dan ook nog last krijgen van zenuwen moet onverklaarbaar zijn, j maar het gebeurt. Ze drukken dan te vroeg op het knoppenpaneel bij het •podium, de sprekers blijven nog wel aan het woord, maar de toneelman meent dat er al genoeg is gesproken. Hij alarmeert de man van de foyer. i Deze schenkt ijlings koffie in, veel te vroeg, zodat hij later beduusd zijn excuses kan aanbieden voor de te Ja- ge temperatuur van de koffie. Het toas de schuld van het belletje van de toneelman. ANDERE VOORVALLEN geschie dt den, ze brengen de fleur en de i sfeer aan het gevarieerde scala van ons leven. Zo werkte een ijverige 1 ober zich ras door de menigte geno- dioden van het corps tit feeststem- i mnig De ober kent de waavde l'ïjll artikelen. Met veel vriendelijkheid voorzag hij een der gasten dan ook van een pittig drankje. Men zag aan de gebaren van de ober dat hij erken telijk besefte welk een weldaden het leven kan opleveren. Het was echter niet goed. De ober had het drankje aan een bijzonder actief functionaris van de geheelonthoudersvereniging aangeboden. De zeventienjarige Frits Mens uit de Prof Poelslaan te Rotterdam ts van morgen in de Franselaan op ae fiets aangereden door een bestelauto, die naar links de Schiedamseweg op wilde rilden. De jongen is met een ernstige hoofdwond naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De oolitie verzoekt getuigen van dit ongeluk zich voor het geven van inlich tingen te melden bij het politiebureau Marcomplein, telefoon 85971. In ziekenhuis „Eudokia" tc Rotterdam zijn voor het diploma ziekenverpleging A de volgende zusters geslaagd'. A. A. T Bams. E. J J. C Beckers, M Boers. G den Boon. M. G. Hopma, S. Moor. JW. Poot, M. J. C. Rietveld, C. Vos. bijeen zal zamelen. De voorzitter van het actiecomité de heer P. J. Stam-heelt tndens het con cert meegedeeld dat het hem genoegen deed dat de actie tot gevolg heeft dat Harpe Davids ut de toekomst een toon tje lager gaat spelen. Hij zinspeelde daarbij op he feit dat. Harpe Davids van een 'bezttmg in hoge stemming over gaat op nieuwe instrumenten m lage stemming De heer Stam merkte op dat de actie geslaagd is, dat gaf hem het vertrouwen dat het kleine tekort ook spoedig kan worden weggewerkt. Hij bracht da-ik aan de burgerij, aan de vertegenwoor digers van handel en industrie, van de verenigingen, de pers en in het bijzonder uw Verslaggever voor de medewerking aan de gehouden acties. Tevens noemde de heer Stam de steun van de notabelen voor het comité van aanbeveling, verder de heer Marcus voor de acties met de koffie en de stroopwa fels en de heer Schenkelaars die zulke voortreffelijke instrumenten heeft gele verd. De voorzitter van de jubilerende ver eniging de heer L. A. Alebrgtse zei dat het corps dolgelukkig is met de aanwin sten, Hij hoopte dat het corps 'goed zal musiceren, maar voor de eerste uitvoe ring vroeg hij enige clementie omdat het een half jaar duurt voordat nieuwe instrumenten zijn ingespeeld. Speciale dank bracht de heer Ale bregtse aan de heren A. Ballyns, P. J. Dreath, M. Eykenaar, N. van Looptk, P. J. Stam er. J. Vijfvmke] van het actiecomité. „Wat deze 'heren hebben gepresteerd is niet onder woorden te Nederland meer geworden zijn dan ont- .■.panmngsgezel.-cnappen Spreker noemde ■iet geheel groots wat er gepeurd was. Een oud instrumentarium kon verwisseld worden voor een prachtig mouw en daar tussen door mocht de burgemeester na mens Hare Majesteit tv.ee onderschei dingen uitreiken waarin geheel Harpe Davids is geeerd. tVan een onzer verslaggevers) Met kentieliike verrassing hoorden twee musici van Harpe Davids donderdag avond hun namen noemen toen burge- I meester mr J. W. Peek over de ge schiedenis van de chr. muziekvereni ging sprak .Oncler de 45 musici van nu zijn er twee die behoorden tot de 25 muzikanten van het eerste uur. Zij hebben aan de oprichting meegewerkt en zij blazen ook nu nog hun partijtje mee". „Wil lem van Bommel en Toon Krommen hoek hebben Harpe Davids veertig mar lang met liefde en toewijding ge diend. Het verheugt me dan ook u te kunnen mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u beiden te begiftigen met de eremedaille in zilver behorende bij de Orde van Oranje Nassau". Hierna speldde de burge meester tot grote vreugde van de dui zend aanwezigen de twee jubilarissen de onderscheidingen op. die hij daartoe aangereikt kreeg van het lid van het kabinet van de burgemeester, de ac tieve heer P. J. Drenth. ..Ik hoop ook dat u nog vijftig jaar lid van uw vereniging zal worden." zet mr. Peek m een bijzonder sympathieke speech. Daarna heeft het corps vreug devol uit dank het "Wilhelmus doen horen. Tijdens de jubileumavond heeft „Harpe Davids" m het Schiedamse Passage- Theater onder leiding van dirigent A. L. Glotzbach een programma ten ge hore gebracht met composities van F. J. "Vermeeren, Albert Thiry. A den Arend. César Franck en D. Grand. De uitvoering geschiedde nog met het oude mstrumen-1 tarium. omdat de nieuwe instrumenten nog met voldoende waren ingespeeld. Als amatcurcorps heeft Harpe Davids een prijzenswaardig niveau bereikt. - Zuiverheid, nuancering en samenspel I geven aanleiding tot veel waardering, i Natuurliik heeft het harmonie-orkest,;— ook nog even zim kracht beproefd; r met de nieuwe instrumenten. De be- Jj Ol'gCll ZWeiHtOmOOl geleiding van de gemeenschappelijk I C? gezongen 130e psalm klonk verrassend WF in Schiedam Ook de pumps hebbers hun elegante vormen aangepast aan de nieuwe mode. Een sierlijke variant op de carree-leest is de nieuwste creatie bij Vrolijk: de "Fingertip" leest, -voor de moderne vrouw Een overrompelende serie, ook met modieus wreefbandje en bokaalhakje staat nu voor u klaar bij Vrolijk, fraai Na de pauze heeft de Geref. toneel- Spreker stelde dat de bond trots is op vereniging „Geron" voor het voltallig deze vereniging die al 38 jaar lid is. Hij publiek een blijspel in écn bedrijf opge- meende dat het vast staat dat HD onder de goede le.dmg van de heer Gtotzoach een mooie toekomst tegemoet gaat. Dan zal HD weer worden wat het het ge weest is „Zij willen op die instrumenten spelen om Zijn naam te eren", zei de heer Ver hoef tenslotte, waarbij hij een beroep deed op een ieder om Harpe Davids ook in de toekomst te blijven steunen. fNTHOUSIAST stuwt dirigent André L. Glotzbach zijn her nieuwde korps naar goede prestaties op het podium van Schiedams Passa getheate r. voerd, getiteld „Arme rijken". Advertentie GARAGE Het bevolkingstotaal van Schiedam is weer verminderd, zij het ditmaal met slechts drie personen. Op 30 september bedroeg het aantal inwoners 80 693, hiervan zijn 39 970 mannen en 40 723 vrouwen. Het geboorteoverschot bedroeg 71 maar het vestigingstekort was 74 inwo ners. Er werden 56 jongens en 62 meis jes geboren, er overleden 30 mannen en 17_vrouwen, in Schiedam vestigden zich 16o mannen en 177 vrouwen, maar uit de stad vertrokken 215 mannen en 201 vrouwen. In de leeftijd van 14 jaar overleden twee kinderen, in de leeftijd van 60—69, jaar overleden 9 personen veertien per-' Tweemaal achtereenvolgens, op za- getwijfeld een onuitwisbare indruk van sonen waren m de leeftijd van 70—79 Terdag 21 en 28 oktober jl. hebben vele hebben meegenomen en ertoe zijn ge- 1 h 3 P Art nl T clo rl rf Am aIaw ,1 1 aJah (van een onzer verslaggevers) De Schiedamse caféhouder J. A. Z. Dockyard, RET, CWP (Den Haag), Shell meent dat hij beroofd is. Aan de Schie- Zaterdag a.s. organiseert de zwem- afdelmg van de sportvereniging Wilton Fijenoord een nationale zwemvijf- kamp. De deelnemende verenigingen (R) en WF zullen eikaars krachten me ten op de gebruikelijke zwemnummers. Het dameswaterpolozevental van de ontvangende vereniging speelt verdei; een wedstrijd tegen Dockyard. De heren ontmoeten het team van CWP. Het zwemfestijn begint om half acht in het Schiedamse Sportfondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan. SCHIEDAM. Geboren: Adnanus z v J Terwiel en CM van der Heide; Robertus z v J Terwiel en C M van der Heide; Cor nelia ML d v A J Thijssen en P van de Brug; Wilhelmina A H d v C Zonne en W A M Ronde; Inge d v A Bleeeke en W A OIczak; Martha A d v M Bergwerff en A .Verschoor; Jannjgie d v G L de Ruiter en TV C Andes. Overleden: M L G Nering Bögel. 39 jr; A J M Groenendaal, 73 3r. (Advertentie) Jamse politie heeft hij medegedeeld dat uj vannacht met enkele Noorse zeelie den uitstapjes heeft gemaakt. Eerst is de 29-jarige Z. m een Schie- damse bar geweest. Om kwart voor vier zou hij met de mannen naar Rot terdam vertrekken. Op de Oranjebrug zouden de Noren hem hebben beetge pakt en hem van zijn portefeuille, in houdende 15, een cheque van 293.-, een. rijbewijs en een paspoort alsmede van zijn portemonnaie, inhoudende 85. hebben beroofd. De politie heeft een on derzoek u gesteld. De Noren zijn in een taxi naar La Habanera in Rotterdam gegaan maar er kon geen spoor van de zeelieden worden gevonden. Advertentien De IN DE KREMPENERWAAKD maken bekend, dat zij met ingang van. 4 november a.s. meer houden jaar en elf stadgenoten overleden ouderweden van Schiedamse kerken het oeeu- dan tachtig jaar. Er traden 61 stadge-imenïsch avondgebed in de Lutherse noten in het huwelijk, er werden vier echtscheidingen uitgesproken Binnen de stad verhuisden 112 gezinnen met m totaal 478 personen. kerk, dat beide malen deel uitmaakte van de aktïviteiten van de Schiedamse bezinningsweek, bezocht, velen van hen voor de eerste maai. Zij zullen er on-i bracht het avondgebed wekelijks te blijven bezoeken en deel uit te maken van een gemeenschap van gebed en me ditatie. I Nu deze hoogtepunten van de bezin- >GliGiiiGr--w-iniilii tm iituoM AUTO M O B I E\L'. B E O ft IJ F mngsweek weer achter de rug ZLjn, blijft immers het oecumenisch avond gebed voortaan iedere zaterdagavond om halt acht gewoon doorgaan, met dezelfde liturgische elementen als in de bezmnmgsu eek. In het oecumenisch avondgebed roept de plaatselijke oecumenische raad van kerken de gemeenteleden van al le kerken op deel te blijven uitmakenRel O De verkoopdagen, die woensdag en donderdag in het tehuis voor chro nische zieken, het „Zonnehuis" m Schiedam zijn gehouden, hebben een verrassend resultaat opgeleverd. Er is! voor 3990 aan artikelen, die de pa-j tiènten zelf maakten, verkocht. Vorig i jaar bedroeg de opbrengst ongeveer! j 1400 De baten komen ten goede aan de voort-] zetting van het werk m het tehuis Door extra giften kan bovendien reeds i één dag van de twee-daagse jaar-j lijkse boottocht voor de patiënten I worden bekostigd j MOETEN wij <ie b.l.o.-kinderen loslaten wanneer zij de school niet meer bezoeken? „Neen", ant woordt de Federatie Nazorg B.L.O., „deze opgroeiende donge mensen blijven extra zorg nodig hebben ea die zullen wij hen ge ven". Om dit antwoord waar te ma ken zetten velen zich in en wer- ken met alle kracht om het gees telijk gehandicapte kind een. eigen, plaatsje in onze maatschappij te geven. Hun arbeid verdient onze steun en die kunnen wij -geven door bij te dragen in de kosten van dit prachtige Averk. De collecte van zaterdag beveel ik dan ook gaarne bij u aan. De burgemeester van Schiedam, Mr, J. W. Peek. Schiedamse gemeentebestuur! vr.n een gemeenochap, d'.e wil bid den en werken voor de zichtbare een-I heid van de kerk van Jezus Christus m Schiedam, een eenheid, die in Schie dam allen, die Jezus Christus als Heer belijden, samenbrengt tot een gemeenschap, verenigd door e-en doop en door de prediking van hetzelfde evangelie. Daar worden ook verwacht alien, die ''erlangen naar een vernieuwing der liturgie, waarin het gomeentehd een eigen en grotere plaats heeft dan tot n.i toe het gei al is geweest. Aanvang tan het avondgebed: iedere raterdag- „tond om half acht in. de Lutherse kerk. heeft vandaag het Algemeen Verslag van het onderzoek der gemeentebegro ting voor 1962, gehouden op maandag 23 oktober, aan de leden van de ge meenteraad gezonden. Er zijn 129 vra gen gesteld. In het verslag geven B cn W. antwoorden op deze vragen die wij in de komende dagen uitvoerig zullen publiceren. De christelijke leesbibliotheek in het Gere) Jeugdhuis m Schiedam is zater dagmiddag geopend van vijf tot half zes. De elektrisch lasser J R. mist zijn bromfiets die niet op slot in de Nic Beetsstraat te Schiedam heeft gestaan Oud-Katholieke Kerk: Contactavond, 19, Arcade: St. Ambrosius Concert, 20. Irene: Aqua Fauna, Vergadering, 20. Stadhouderslaan: Opening T.B.C.-DiS- trictsconsultatiebureau 14.30. Musis Sacrum: Vegla Feestavond. 20. Arcade: St. Ambrosius Concert, 20. Irene Cefa: Filmavond, 20. Volksgebouwo Amieitia Feestavond, 20. Voetbal: Boshoek: PPSCHeinenoord en Harga: GSS—Piershil, 15.30. (Van een onzer verslr.ggevers) Met een sfeervol samenzijn is don derdagavond in gebouw Irene het 25-jarig bestaan van de zo bekende KiVeVaschool in de Van Beveren straat (Schiedam-West) herdacht. Na de gebruikelijke opening heeft de voorzitter van de Vereniging tot Be vordering van Christelijk Onderwijs in Schiedam, mr. H. Snoep,, de velen toegesproken. Hii heette in het biizonder welkom de predikant dr. L J. Cazemicr. de mspectrice van het kleuteronderwijs ükj. Van der Pias. een der oprichters van de school de heer C van DaaU-n en het hoofd van de nieuwe schooi mej. C. Soeters alsmede hoofdleidster mej. J. J. E. Plooij div de school kort geleden heelt verlaten en die geduren de 24 jaar en tien maanden aan de school de leiding heeft gehad De KiVeVaschool heeft m dc wijk dc naam \an de school van juffrouw Piooij Op geestige wii/e melkte mr. H Snoep ip dat Nederlanders ingetogen mensen zim Als er iets te herdenken valt her denken zij immer met uitgelezen woor den de moeite en strpd. De voorzitter gelootde dat het echter juister zou zijn om bi| dit jubileum het zwaartepunt van de avond te doen leggen op het onder linge goede contact en niet op lange toe spraken. In deze sfeer is de bijeenkomst dan ook gehouden De gezellige entourage van de zaal, met bloemen op de tafels, dtoeg daar dan ook aan Lieflijk hebben kleuters «en loflied op i stuk grond in dc Van Beverenstraat kon het KiVeVa-oriderwijs gezongen Het op- worden gekoent. Daar is de treden van deze heel jonge artiesten is met genoegen begroet. De kleuters zongen het speciale kinderliedje dan ook met gracieuze flair Over de stichting van de KiVeVa- kleuterschool sprak de heer C. van Daa- 'en. Hij vertelde van de moeilijkheden die er in een reeks van jaren overwon nen moesten worden. Er waren financiële moeilijkheden, de medewerking van het toenmalige gemeentebestuur liet te wen sen over, het bleek heel moeilijk een ge schikt bouwterrein te verwerven. In die crisisperiode was het niet gemakkelijk te werken. Ten slotte kon dc KiVeVa-sehool in 1933 m Irene een tijdelijk onderdak vin den totdat aan toch ten slotte ut 1938 het gebouwd. Dagblad „De Rotterdammer": Schie- I damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 i toestel 51 (bg.g. 80037) alleen voor redac- j tie-aangelegenheden. Agentschap: H, J. Troost, Aleidastraat 123, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef, 11558.31 Belangrijke telefoonnummers: Brand, alarm 69123: Politiealarm 64666; GG. Apotheek Jansen. Swammerdamsingei 41 en Nieuwland, Dr. Wibautplein. en G D.-waarschuwing 69290. "^"iniumstroat 28, tel 3345, maandag tot en ooi met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. *s-Zaterdags van 178 uur. Berst na de oorlog kwam de goede kentering. Er kwamen de vergoedingen voor de kleuteronderwijzeressen, de overheid ging dit goede werk meer waarderen De grootste verbetering kwam in 1956 toen rijk en gemeente besloten dit soort ondenviis eveneens te gaan subsidiëren. Uiteraard heeft ook mejuffrouw Plooy, die nu docente is aan de Vorm school te Vlaardmgen, van haar rijke ervaring aan de KiVeVa-school ver teld. Tal van voorbeelden uit de practijk kon zy hierbij naar voren halen." GR. HÏLLËDUK 209-211 - TEL. 71660 DE SLINGE.183 -TEL 788 61 jZ&'rl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1