Tracee Benelux weg ten kruising bekend zuiden iüm Verlicht oef en veld voor Sportpark ..Zuidlmurf* Maasland nu in bezit van subsidieregeling B. en W. Schiedam antivoorden op vragen Beroep bij Kroon tegen beslissing recreatieplan Onderzoek naar droogleggen van Poldervaart a. CHAUFFEURS b. BELADERS c. STRAATVEGERS verf van de vakman „DE KROON"! ,,'TVERFCENTRUM" Installatie niet 6 lichtmasten Vastgesteld na raadsdebat Ben W. nu weer bijna compleet I „Veilig Verkeer" verzet veel werk Gaan en komen bij de G.D.D. Nieuwe acties herv. Kethel Weinig i sprei in 1960-'61 Cefa vertoont j „Groene shawl" Él Vervanging van gaslantaarns Uurtarief HEI boogaard Klaproostocht van WSV Liberty Medische diensten A it E N D A DE ROTTER DAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 4 NOVEMBER 1961 Henluit raad Maasland: Dijkverhoging VLAARDINGEN EENDRACHTSTR. 29 HOOGSTRAAT 4 8 TEL 2755 TEL, 4153 ....en morsen I 'andaas rn maatidas ett dagelijks KELTUM PLEET ■oocniMt n-tt-vuMoiNk» *i V (Van ome correspondent! Op voorstel van B, en W. besloot de Maaslande gemeenteraad vrijdag avond In beroep te gaan tegen de be slissing van Ged. Staten inzake het uit-' breldlngsplan dat de bestemming Ir, onderdelen regelt van gronden, gelegen; bij de VIletlanden en hei Bomrneer ire-' ereatleplan Maaslandse Vlieten», l Zoals gemeld, hebben G. S. hot plan! grotendeels goedgekeurd, maar het col-' lege vond het gewenst van de strook Vliet land tussen Trek- en Middelvhct, minder weg te baggeren dan tn de be doeling van Maasland ligt. Ook keuren) .G S. bungalow bouw op gronden tussen; de Vliet'anden en de dorpskom welt goed. De Maasland** raad had tn dit I opzicht een beroep van de eigenaar dei i betrokken gronden, de heer VV. Ouwe-1 ieen, afgewezen Onderzoek naar drooglegging (\an een onzer verslaggevers) 1 mogelijkheden er van hot zand zijn. Over de buit.oiwatci koi ing omgesloten d ijkverlmging m leer. :i,m- Hchipuam tussen Rotterdam en Yluurdtngm» delen B. en VV, mee dat de plannen voor het beloop van tie buitemvaterkering reed» geruime tijd bij de HUkswaterkta.it lig gen. Voor het duknedeelte vanaf de Sptusluis tot de Runstraat i' Het plaatsen van zulk oen zulk is i afhankelijk van bet aantal reizigers; dat van zulk een halte gebruik maakt, 1 De RET onderzoekt ook of er een abri moet worden geplaatst op de Burge meester van Haarenlaan. hoek Nieuwe Damiaan, Als er een abri wordt neer-1 gezet betaalt de ItT tweederde en de; gemeente de rest van de kosten. Óver de slechte verlichting van de[ belangrijke verkeersaders Burgemeester, Knappertlaan, Nieuwe Haven, Parkweg] en zijn, behou-je.d. delen B. en W. mee. dat advies tsj gevraagd aan de Nederlandse Stichting; voor Verlichtingskunde. N'u het tracee; van de waterkering gedeeltelijk bekend is zullen de plannen voor de bouw van een zwembad in Schiedam-Zuid nader in behandeling worden genomen. He! juiste beloop van de Beneluxweg, dons de goedkeuringen van het bestek, Met oe gedeeltelijke goedkeuring va-u vrlJWC! #v'*rWB met de situatie1 de vereiste goedkeuringen verkregen, het plan. zo deelde burgemeester F j aanKf Reven in het plan in hoofdzaak'0ver de bijdrage van Rijk en Provincie Groot Enzerink ter vergadering mee 1 voor delen B. en H". van Schie-1 h,,r™'n m,g aren concrete mededelingen komen B. en W. zich met verenigen l dam in memorie van antwoord mee; wordCT1 sedaan. eamaiDehehVe?°GtClA>n\an I ÏÏhÜm'T va" raad1Sleden- Alleen het! Voor een half miljoen gulden zal de KVP» informeerde ma- iie bnon I L T." et kruispunt met Vlaardingerdijk tussen Burgemeester'^ r 1 Maasland in deze kwestie heeft \V I R|IksweK20 ligt vast. Dat is dus de! Knappertlaan en Vijfsluizen worden ver-'G<?<?rt IJsbafM j gen* t.e voorzitter ;s er alle kans onw ee evenwUdi* langs de sportvelden] bre*«- Gewezen wordt op het slechte, jn <|e stedelijke bebouwing van Schie- winst. in ilarga. waarbij naar vervracht een w^e* maar en W. menen dat nor rj,(m kan geen ijsbaan worden aangelegd De burgemeester van Maasland be- I van de huidige velden van lIRSSin,el w,,rd'n begonnen met de werk-isteUen B. en W.. maar overwogen zal toogde in dit verband dat de bouw van! (bij liollandiaan) wordt afgesneden'"! -f "f1!,' rflJrnlnK moet worden worden of in het recreatieplan in het bungalows op de betrokken percelen or-alsmede daarna een (m».t'r t u?"1 m. aanleg van de Benelux-'noordelijkste deel van Kethel een ijsbaan: mogelijk is. Er is daar geen aansluiting tuinen! m ïi. v .«j tunnel en de vaststelling van het tracé kan worden gelegd als de Schiedams*i op de riolering en het Hoogheemraad-! \olkstuinencomp!ex. van de buitenwaterkering schap Delfland zal zeker geen toestem- j B en W. delen mee dat het gedeelte jvri\ mnj geven water te lozen in de vliet. Ged. Staten achtten ook minder ge wenst dat een klein deel der tuirierii van' M. P. Buitelaar in het plan uerd opge- nomen omdat dit ongemotiveerde scha-] rle ï3n de tuinbouw zou toebrengen. I Hierover zei de burgemeester dat reeds j is besproken dat deze tuin intact zal1 blijven. en vv. delen mee dat het gedeelte ten noorden van de Rijksweg 20 in de richting van Den Haag nog moet wor den uitgewerkt. Voor de Poldervaart bestaan nog geen vastomlijnde plannen B. en W. verwachten binnenkort te worden ingelicht omtrent de technische mogelijkheden ten opzichte van deze vaart. kan worden gelegd als de Schiedams* IJsvereniging van mening blijft dat de vijvers in het Prinses Beatrixpark onge schikt zijn. Advertentie Hldktr.: W. Kruiskade 57, Rdag ~\Taf. 125650-125592 al in de dasbladen heeft gestaan. Het Schiedamse gemeentebestuur zal vrager aan de RET om to willen onderzoeken of i eon abri voor de flatgebouwen aan de jZoals wij reeds eerder berichtten zijnv'aardingcrdi.tk en ingang Wilton Fije j er suggesties gedaan om de Poldervaart ]"oord kaa worden geplaatst. j droog te leggen en te willen bezie» - of de spoorlijn SchiedamVlaardingenj een plaats kan krijgen op de bedding j van de vaar!. In dit verband merkt' het gemeentebestuur ook op dat het' Laboratorium voor Grondmechanica te) Delft een studie maakt naar de toe stand van de kaden van de Poldervaart. Door grondverzakkingen van kader, en j polders is het gevaar v n dijkbreuken overstromingen ontstaan. j De zware zandauto's richten nogal wat schade aan de wegen in Schiedam aan.) Verzakkingen van de weke grond komen! voor. Gevraagd is naar de mogelijkheid i van schadevergoeding en bovendien! wordt gevraagd wanneer dit vervoer be-; park „Zuiderbuurt" aan de Zuidbuurise- emdigd wordt. B. en W. van Schiedam weg te Vlaardingen is onlangs voor ge-! delen mee dat noch het rijk noch deibruik gereedgekomen De sporlvereni-' 'aannemer aansprakelijk kunnen wordenjgingen kunnen dit terrein buren en daar! j gesteld voor de schade tenzij grove j zal ongetwijfeld voldoende belangstelling Over het wetsontwerp-Rijnmond delen! Met de voorbereidingen voor het her- B. en W. mee dat zij niets naders over'stel van de Noordmolen Is begonnen, to deze materie kunnen bekend maken dannovember zal de montage van de onder delen (wieken, kap e.d.ï aanvangen zo dat Schiedam er aan de rand van de oude stad In het zicht van de spoorlijn SchiedamVlaardingen binnenkort wee* een gerestaureerde molen, een van de jfraaiste in Europa, bij heeft. Bii de gemeentelijke remigmgs- en ontsmettings- dienst kunnen worden geplaatst: Loon afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens 3e of 4e loongroep.. Loongroep 3: 391.98 p. maand. Loongroep 4: 417,01 p. maand. (inclusief compensatie A.O.W., buurcampensatie en reinigingstoeslag, doch exclusief verdienstebelo- ningspremie, variërend van 8121,, welke éénmaal per 3 maanden wordt toegekend». Voor het jeugdig personeel wordt een jeugdaftrek toegepast GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN zoals: 43-urige werkweek. 4 <7- vakantietoelage. Gratis werk- en regenkleding en schoeisel Gunstige vakantieregeling. Gepremieerde spaarregeling. Vrije Zaterdag. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad in te zenden aan de afdeling personeels zaken, stadhuis, Vlaardingen. Het oef en veld behorende bji het Sport- f 4.4(H).— Deze kosten, zullen nog be streden kunnen worden uit het krediet voor de aanleg van de zeven sportvel den aan de Zuudbuurtseweg, dat 144.016.heeft bedragen. j schuld of nalatigheid kan worden aan- voor bestaan I getoond. De aannemer onderzoekt welke I Een aantal verenigingen is zelfs nemens ook m d^a'ï-ondure^het oefem jWannwr óe2e verlichting is aangebracht veld van het Sportpark ..Zuidbuurt" te gaan gebruiken. Das-om hebben zij j zich tot het gemeentebestuur gewend, j met het verzoek het terrein van een; behoorlijke verlichting te voorzien. B. en W. hebben dit verzoek welwillend ontvangen. Zij stellen zich voor bin- nenkort een lichtinstallatie op het veld te laten aanbrengen. De bedoeling is dat er zes lichtmasten komen elk van tien persglaslampen. De kasten van deze voorziening, inclusief, die van de elektriciteitskabels en het Thans stellen B. en W. de gemeenteraad! zal een uurtarief moeten worden vast gesteld voor het gebruik van het oefen- veld met verlichting, omdat de be staande voorwaarden daarin niet voor zien. Het college zal wat dit betreft eerst in overleg treden met de gemeen telijke sportcommissie en daarna de raad verzoeker, de algemene voor waarden voor het gebruik van de sportvelden dienovereenkomstig aan te vullen. (V»n een onzer verslaggevers) De algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Veilig Verkeer Vlaar- dingen. is een gezellig onderonsje ge worden In de bovenzaal van het r.k. Vereniginesgebouw aan de Markgraaflaan waren niet meer dan drie bestuursleden en één lid aanwezig op deze jaarverga dering. Moeilijkheden waren er dus niet. De verslagen van secretaris en penning meester werden zonder commentaar aan genomen. Het verslag van de secretaris werd bij ontstentenis van deze functie naris voorgelezen door de voorzitter, de beer G. C. Buijs. In het afgelopen jaar heeft de vereni ging nogal wat werk verzet. 1336 kinde ren ontvingen verkeersonderwjjs op de scholen. Aan 1192 werd het diploma uit gereikt terwijl er «4 met lof bun examen passeerden. Aan de vijf cursussen voor volwassenen werd door 139 personen deelgenomen. Bovendien werden er in het afgelopen jaar nog twee contactavoru den georganiseerd. Wat de financiën betreft heeft de pen ningmeester kans gezien een behoorlijk batig saldo over te houden. Bovendien is er nog geld te vorderen. Tot slot werden de plannen voor het komende wintersei zoen nog even aangeroerd. (Van onze correspondent) COLLEGE van B. en IV. moet uitgaan. De heer Groot Enzerink was het wel met de heer Van Oor- j schot eens dat de toneelverenigingen i wat karig worden bedeeld. Hiervoor i wilde hij een andere norm stellen. 1 Elk jaar een lijst van uitbetaalde sub- sidies. zodat de raad op de hoogte i blijft, dat vroeg de heer A. Buitelaar (AR). Dit zegde de voorzitter toe. zo-j dat a! met ai met een kleine wijziging het voorstel de goedkeuring verwierf. arbeidsloon van de uit te voeren werk zaamheden. worden geraamd op voor hen te machtigen de bedoelde] lichtinstallatie aan te brengen en de kosten te betalen uit het genoemde krediet. (Van een onzer verslaggevers! en W. van Vlaardingen hebben aan (Van een onzer verslaggevers) van Maasland is bijna weer com- De lopende aanvragen der chr. korfbal pleet. Vrijdagavond koos de gemeen- club QDQ. der voetbalvereniging MW. j B en W. van Vlaardingen hebben aan Hervormd Kethel is de vermoeienis- termad met 1 van de 11 stemmen de de r.k. gvmnastiekvereniging LIOS en de schoolarts mejuffrouw A. M. de Brum, sen van acties voor De Rank alweer te heer van Geest iCHC) tot onvol- der chr. gymnastiekvereniging NIO zul-1 pr 1 december a s. eervol ontslag ver-, boven. Nu worden acties aangekondigd J v i ten on ba*1* van de nieuwe regeling (eend. Mcj. De Bruin is sinds 24 novem-voor aanschaf van een klem pijporgel ger van de heer J, Noordam. De d behandeld. iber 1958 in de gemeentedienst werkzaam.zodat meer sfeervolle kerkdiensten in meirwgekozene heeft echter een be- j oe heer G. G. J Buijs. Ie verpleger!het wijkcentrum gehouden kunnen wor- denktijd gevraagd: de uiterste ter- (van de Gemeentelijke Geneeskundige den. Er komt een kleine bazaar, over mijn. zo deelde burgemeester F. J.ftCKfiflIfls"" 1 Dienst te Vlaardingen. heeft eveneens vier maanden speelt de toneelgroep weer Groot Enzerink hem mee. is drie Na enige opmerkingen in hun toelich-1 ontslag gevraagd in verband met zijn enkele malen voor het bekende doel. dazen Bij deze stemming kregen de '-inS inzake de voorlopige vaststellingbenoeming tot directeur van het Sluis-; Een ..echte" Kethelaar. rooms-katho- heren'r (T Otwterlee S van Staal- der gemeenterekening van de dienst j internaat Ruiter.serve te Beekbergen, lick. schonk het eerste tientje voor het i«l« j V a (i,~ J eten» 1959 stelt deze commissie voor deze re- Als schoolarts-assisten bij de Genees- orgelfonds, bijdragen kunnen worden ge- anmen t en r. v. a. tserg t stem. kenjnvast te stellen op de bedragen [kundige Dienst zijn aangesteld de dames!stort op girorekeningnummer 509721 ten Het nieuwe raadslid voor de CHÜ. die d-)or hPt Verificatiebureau zijn vast) ------ J. M. Rijke en P C. Mateboer; laatst-(name van J. Breugum Schiedamseweg of het _oe_ 1 gesteld: gewone dienst ontvangsten j genoemde was voorheen werkzaam als op nummer 2717 ten bate van het Orgel vereiste j f 1.2S4.544.58. uitgaven 1.317.586.41. na-assistente bij de bedrijfsarts. 'fonds De Rank. 'delig saldo ƒ33.041.83. Kapitaaidieast in- uitgaven saldo rekening wel be- het feit d# heer J. Stans, legde bij gin van de vergadering de eden af, komsten 5.033.822.39. Niet minder dar. twee uur beeft de raad4.892.714.96. Voordeling gesproken over het voorstel tot vaft-141.107.43. stelling van een .subsidieverordening, i Aangeboden werd ook de Het voorstel omvatte een algehele re- j over I960. De eindcijfers zijn geiing. waarbij de bevoegdheid mimend, maar m verband met handen var B. en W. komt. d.e dati gat deze cijfers gedurende de verdere; handelen volgens vast te stellen richt- uitwerking wellicht mg zuilen verande-; lijnen. De heer G. A. var Oorschot t leek liet B. en IV. verstandiger nu (KVP; vond het een onduidelijk ge- nog geen eindcijfer bekend te maken. heel. Hij was het er met mee eens I dat B en W. zullen beslissen en hij f onin" meende oos nat cie ene veren.ging ■*->«?'••»*» r boven de andere wordt gesteld 1 Op voorstel van Br en VI »ert be- Wat dit laatste betreft stelde de r.k sloten om voor 196^ sasgeidlemngen. spreker dat de subsidie voor de sport- aan te gaan met de N.V Bank vc«r, verenigingen aan de hoge kant is Nederlandse gemeenten tot een bedrag vergeleken althans met die voor de van WO 000 De heer S van Staaldm-, toneelverenigingen. In een bctoog;nen (CH> wtlde graag het ren^epercen1 van ruim een uur maakte de voorzit-lage weten. De voorzitter antwoordde ter de raad duidelijk dat deze rege-lhem dat dit met gezegd kan worden line naar rfe mening van B en W. de omdat de rente pas vastgesteld wordt juis'.e is. Hij stelde op de voorgrond1 als het geld wordt opgenomen, dat het initiatief van de verenigingen f hfrrn j. v, d. Kooy gm., Gaag- „-eg 46. Schipluiden eu A. Berkhout.; Viaardingsekade 37, eveneens te Schip-, luiden, hebben aan de Maaslandje raad verzocht om een krachtaanshilllng ten- beboeve van hun tuinderijen, legen aan ie Vlaardtagse vaart tn de= Duif pol der. Een bedrag van rond 8 W» zou hiermee gemoeid zijn. Advertentie Voor EXCLUSIEVE verlichting slaagt U het best bij DE VAKMAN STAANDE SCHEMER LAMPEN - KAPPEN KRONEN enz De heer J v. d. Kooij 'AR> wijst er op dat deze mensen in een andere ge meente wonen en vraagt of Maasland verplicht is deze aansluiting te masen. De voorzitter merkt op. dat een gedeel te der tuinen op Maaslands gebied ge legen is en dat Maasland een verplich ting heeft deze mensen te helpen, van een andere zijde Wordt ook Maasland 'wet eens geholpen, zegt de heer Groot 1 Enzerink. De raad ging a.-(koord. In hotel Westlandia in Naaldwijk' een vergadering gehouden van bet dis trict Westiand van i^verenigmgen. De heer A. Cbardon uit Maasland, voorzit ter van het district, wrak zijn «pijt uit dat het winterseizoen 396041 gmm grote ijsspret heeft gebracht Eidrele. veidb». nen zijn open geweest maar op het bui tenwater kon niet worden geschaatst Be verslagen van secretaris eo pen ningmeester werden goedgekeurd. De voorzitter werd in zijn functie herko zen. De contributie stelde men op twee- eneenhalve cent per lid. De regeling van de verdeling van de districtwedstrijden is voor het komende seizoen gelijk aan bet vorige. In De Lier worden langebaarrwedstrijden ge houden, met als reserveplaats Naald wijk: in Poeldijk komen kortebaan- wedstrijden met als reserveplaats Poel dijk en Maasland zal de traditionele honderdkilometerwedstrij-d organiseren. Aan het slot van de vergadering hield men zich geruimte tijd bezig over de mogelijkheid voor de ijsverenigiagen een ongevallenverzekering af te sluiten. VLAARDIXGE N"Herv Gem Grote Kerk 10 da -J Beuterse 17 de heer E Bnsma. van Nieuvrianae: Kehobothkerk. 9 dJ5 W J Schou ten. 10.30 ds VV J Schouten» 19 ds S van den Bos; Bethelkerk. 10 ds J van Noort, Vtkarls R Hengstmangers; Immanuël- kertc. 10 dhr J Hoogendam» 19 dhr A van Zetten; Nieuwe Kerk. 10 ds S van den Bos, 17 ds T D van Soest, van .Rotterdam- Pen drecht: Westwijkkape!10 ds P Zijistra Geref Kerk. Oosterkerk. 10 ds Tb. Swen, 17 ds H J Beynen; Emmauskerk. 9 ds Joh I-ever, 10.30 ds Joh Lever. 17 ds H J Kou- wenhoven. Pniëlkerk. 9 drs M J Mulder, 10.30 drs M J Mulder. 17 dr F L Bos, ds H de Cocfeschooi. 16 ds Joh Lever Chr Geref Kerk. Kerk Emm as tra at. 10 ds D Driessen, 17 ds D Driessen; Aula ds H de Cockschool. 10 prof L H van der Meiden, van 's-Gra.venhage. 17.30 prof L H van der Meiden Geref Gem. Westmeuwiand 56, 10 ds L Huisman, 17 ds L Huisman Le ger des Heüs, Baanstraat 5. 10 Heüigingts- èamenkomst. Oranjepark. 15 OpenLuchtsa- menkomst. Westhavenplaats. 18.30 Open- luchtsamenkomst. Baanstraat. 19.30 Ver- lossingss amenkoms t. MAASSLUIS: Herv Gem 10 ds K M Vogel 19 ds Hemmes (Schiedam): Herv Rusthuis 10.30 ds H F Meijer; Jeugdkerk (Sursum Corda> 10 de heer M J Siepman tGen de Wetstr 2>. 10 de heer J .Spijker: Kinder- j kerk (Cat lek Grote Kerk) 10 mevrouw De; Haas Geref Kerk 9.30 ds DJ Kees (Der. j Haag)» 16.30 ds C Mak; Zu:derkerk 9.30 i ds D J Rees Geref Kerk (Vrijgemaakt) 6.30 en 14.30 ds G Th Koopmans (Den Haag) Chr Geref Kerk 9.30 leesdienst. 13 ds J C van Ravenswaay (Scheveningen) Ned Prol Bond 10.15 ds J E Tuiningen (Voorborg) Leger des Heüs 10 Heili* glngsdieast» 16.45 Openluchtsamenkomst op de Markt en 19.30 Vertossingssamenkomst onder leiding van Kapt Eikenaar. ROZENBURG; Geref Kerk 9.30 ds J F Mantz. 14.30 ds Meijer van Oud-Beijerland Chr Geref Kerk 9.30 en 15 ds H P Brands ma Geref Kerk (Vrijgem) 9.45 en 15A0 ds G Mul Herv Gem Immanuel- kerk 6.45 ds CA Evelein. 1E.00 ds Vossers; Westerkerk 9 45 ds Hemmes van Seinedam. MAASLAND; Herv Gem 10 ea 19 ds H J J Keijzer Geref Kerk 10 en 14-30 ds J Z Potje r. BOEK VAN HOLLAND; Herv Gem 10 en IS ds H S Wassink Geref Kerk 10 en 16 ds P Rullmann Herv Evang 14 ds C v d Bosch uit Gorkum Vrijz Herv 19 ds C C Pijpers. SCHIEDAM: Chr- Geref. Kerk: Warand hit BJEC. Laan 40 en .17 ds P. Dijkstra. Khin* dert. Evangelisch Lutherse Gemeentet 10 ds S, G. van der Haagen. Ned. Pret. Bond: 10.30 ds G. J. de Gram. Maassluis* Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie: 10 en 16 ds Schipper. Ede. in gebouw Irene. Ned, Herv. Gemeente; Grote Kerk 10 ds J. G. Jansen en 47 ds H. F. Meijer» Maassluis: Bethelkerk: 10 dr L. S. Case rn ier en 17 ds D. J. Spaling; Opstandlngs- kerk: 10 ds A. Hoffman en 19. dr L X. Cazemier; Vredeskerk 9 en 10.45 ds C. vaa der Steen en 49 ds C. van der Steen, Oud-Katholieke Kerk: 10 H. Mis. Bap tistengemeente: .10 en 19 ds R. Reiüng. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 950 en <36.30 ds C. Vonk. Oud-Geref Gemeente: Jeugdhuis L. Haven 97 40 en tl7 Dienst. Vrije Chr Geref Gemeente: Tuinlaan 50 10 en 16 ds I. J. Usselstein. Leger des Heils: 10 heiiigingsdienst; 18.45 openlucht- prcdiking Gerrit Verboonstraat en 19J0 legerzaal vcrlossingssamenkomst oJ.v, maj. K. Wiennga en R. Reitsma. Gere formeerde Kerk: Oosterkerk 10 ds J. Cou- vee en 17 drs P. de Bruijn; Den Haag; Kethe' De Ark 9.30 drs P. de Bruijn en 14.30 ds J. Couvée: Kantine SCF Burge meester Honneriage Grethelaan 159 40 ds W A. Krijger en 17 ds J. Couvée; De Goede Haven 10 ds J. Nawijn ett 47 ds W- A. Krijger: Julianakerk: 10 ds H. J. Hey- nen. Vlaardingen en 17 ds J. Nawijn. Ned. Herv. Kerk Kethel: De Rank ds J. D. Srr.ids. 8.30: Dorpskerk; 10 ds J. D- Sinids en 19 ds P. J. de Bruijn, Groningen* (Van een onzer versla f gevers) j De Schiedamse Cefa zal vanavond in Irene te Schiedam een boeiende film ..De Groene Shawl" vertonen met de bekende: Engelse filmsterren Michael Redgrave.) Leo Genn en Ann Todd in de hoofdrollen, f Voor deze The Green Scarf zijn nogl enkele kaarten aan de zaal verkrijgbaar. De korte inhoud van het filmwerk is alsi volgf: Een jonge, knappe man, Jacques] Vauthier. staat in de beklaagdenbank] terecht op beschuldiging van moord. Del zaak is voor de verdediging niet eer.vou-] 0 Woensdagavond mllen ia de .cqn rie von de Julianakeyjk de bety»i_.__ gen voor de oprichting'van eën'vTOÜ- werivereniging voor SchJedaro-West en Srbledam-Nieuwland worden voortgezet. He: ügt in de bedoeling dat de nieuwe vereniging, die nog geen naam heeft bij de Gereformeerde Vrouwenbond wordt ingeschreven. 9 De Si-Sobazaar ten bate van aan schaf materia.il voor de nieuwe gere formeerde kerk in Nïeuwland te Schie dam heef: 3381,56 opgebracht 9 In het wijkcentrum Nieuwland wordt woensdag een gemeenteavond gehouden voor de '.eden van wijkgemeente 7 der Herv Gemeente van Schiedam. Me vrouw Gregörius zal diapositieven ver tonen en van haar reizen vertellen. 9 tn de Chr. Gereformeerde Kerk aan de Burgemeester Knappertlaan te Schiedam wordt woensdag de dankdag voor gewas en arbeid gehouden. Voor ganger is ds. J. C. van Kavenjwaay, Scheveningen. Er zijn twee diensten, om 's middags drie uur en 's avonds om kwart voor acht. om verschillende advocaten van naam sen: geweigerd hebben de verdediging op zichi vlaarhixgen: r. I dig, want de verdachte is bij het lichaam, ut vtaardmgse Wandelsportvereniging van de overledene aangetroffen, terwijl organiseert zaterdag 11 no- zijn handen met bloed bedekt waren. Er rjeaure mber, ®fn -Klaproostocht" ten bate,is echter ook nog een andere reden waar- dere ges- van het Nederlands Oorlogsgraven Co-' mité. Dit zal een groots evenement zijn in het geheel der Vlaardingse sportge beurtenissen. Zowel uit Vlaardingen zelf sis uit tal van plaatsen niet alleen uit de directe omgeving hebben zich reeds duizend deelnemers gemeld. Er zijn marsen van 5 <8 en 9 jaar>. 10 (10 en II jaar). 15 j (12 tot en met 14 jaar» en 20 kilometer flo jaar en ouden. Het siartlokaal is in de kantine van de V.V. „De HoUandiaan" bij het Station Vlaardingen-Oost, van waar de groepen tussen 14 en 15 uur ver trekken. Het inschrijfgeld bedraagt 0,85 voor de leeftijdsgroepen van 8 t/m 13 jaar en 1.voor ouderen. Men kan zich alsnog opgeven bij de heren C. J. van Oers, Aert van Nesstraat 24. Vlaardingen; A. Elshof. Maasstraat 2a, Schiedam en J. F. Bakkeren, Rem- brandtlaan 15a, Schiedam, tel. 01083168. Gedurende het weekeinde zullen in bijzon* allen dienst doen de volgende art- W H. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk in Schiedam wil een beroep bij enkele kandidaatstelling doen op ds. P. R. Everaars van Middeistura. Daar toe zal maandagavond in de Juliana kerk een gemeenterergadering worden gehouden. Sinds het vertrek van ds. E J. Oomkes naar Leeuwarden is er een vacature. tnvi wuww uc lltvlwl Karreman. Joh. te nemen* 7h"^ónden* met^^verdnrhVé: Westerweelstraa! 54. te 5615 en R Stoop, te nemen, z-ij Konaett met at vtraaente verpl. Chasscpiein 6. tel. ai38. Apotheek: A. geen woord wisselen, zij konden hem; Bnt^ Bülitonlaan 66 te).-. 4720 zelfs geen bewijsstuk laten zien omdat, .maassluis.- dr. L. Wekker, Covert hij niet alleen doofstom maar ook nog, FUnckplem 21. tel.; 2125. blind was. HOEK VAN HOLLAND: H. J. Fokkeren», De reed's wat oudere Delict besluit ten-^NbTrc^A.'de V^es. tel.: 217. S "nJ VEEARTS VLAARDINGEN- EN MAASLAND: ~^cJues angems op £n,c v d ^ïos* Ketheheeg. Vlaardingen. probeert hem te overtuigen v?n zun» r» Lnj. ai- SCIliEDzlM: D. Houtnuyzen, Swam men goede wAls enig antwoord uoidt hij:damsingei 43. tel.: 63516, Ch. A. PoU. Tuin* op dolle wijze aangevaüen en tegen dejiaan 92. tel.; 67856. Mevrouw C. Duyster-Xa* grond geslagen. ,rnin. Burg. Kanppertiaan 156, teL: ®SÖi. Thuisgekomen leest hij eerst het bock Apotheek Backer. St. Liduinastraat 38. dis dat Jacques Vauthier voor de beschuldi-1 oak ,rle 1111 f" nachtdienst in de komende ging van de moord geschreven heeft ge-i uw,i 'I'1' aarnen-.tn. titeld: „De Eenzame" Hil begint daar- SCHIEDAM: Doktoren: D. Houthurasn jr.. ï«+e- KnrteünoD l.^» Swaininerdaütïsingel 43. telefoon 68516: n»* door icts te begrijpen van wat het bete-, vrouw c Duvxter-Janun. Burgemeester Knap- Kent bimd en doofstom te zijn Dan gaat1 pertlaan iss. lelefoon 69?9i; Ch A. PoU, hij op stap. Hij onderzoekt het verleden Tuinlaan 92. telefoon «7836. van de Amerikaan die vermoord is ge-'i Geopend apotheek Backer. St. Llduinastr. hoek Bmgmanstraat, tevens nachtdienst worden en ontdekt, dat de man een jeugdvriend is van Jacques Vauthier's vrouw. Het lukt hem de vrouw op te spo ren en weer in contact te brengen met haar man. Langzamerhand komt hem de hele toedracht steeds duidelijker voor de geest, en als de openbare aanklager in zijn naar het schijnt waterdicht requi sitoir de aanval opent is hij voor zijn verdediging gereed. volgende weck. C7 I VLAARDINGEN Oranjepart. Open- Uichtbijeenkomst Leger des HeilJ. w opnieuw zal een gedeelte van Vlaar- uur. dingen elektrische straatverlichting km- V'L.AAHDINGEN: Aula. Gr. ^r™"-gen wanneer de gemeenteraad een des- stererlyceum. Van Hogendorplaan. voorstel van B en W. goed- Jubileumavond Herv. 1 keurt Het betreft hier de Prins Hendrik- m.m.v. Coos Hoboken. 19.30 uur. ]str,,a{ Zomerstraat. Stationsstraat. P. K. gehoorzaal. Haagse Comedie ..Bit.ert, 'D,OSSaertstra3t. Diepenbrockstraat. Wil- Honing", 20 uur. lem pijperstraat. Vettenoordstraat. Mcs- schaertplein en Valeriusstraat. CH daseliiks Het college acht thans het tijdstip aan- ....fK j, gebroken om in deze straten de gaslan- Have »!aat.n;i (1(K)[. elektrische straatverlichting vervangen. Hiertoe dienen in totaal MUM Musis Sacrum: Vc4la Feestavond, 20. Arcade; St. Am bros; us Concert» 20. Irene Cefa; Filmavond, 20. Volksgebouwo Axnieitia Feestavond, 20. Lutherse Kerk: Oecumenisch Avond- GO bed. t9.30. 0 Vandaag een plaatj»« bij da en rubr It! li het t*en r rum-in- wording; v: jren. Het Liesveld heeint hr meer ee p:!< zi.in pjeu. 'e k kriieen en flats over het >k weer eer- »k yeeft an \'laardin- rtiter hoe »voreien Het /.af als ile wan den rtx»\en) cereed plein het ren - tel Bijkantoor Vlaardingen: straat 1! voor red., adm. en ahj' 6775 (b.g.g. vuor_ red. P l5? ErnrtKistraa, !84 aluminium'lichtmasten met eet; l.cht- Agenten: VV Hagenstein. 103; mevrouw C. M. de_Kei)Z-cr^ Van^de kosten worden geraamd or> stroomverbruik Het huidig van vier meter te worden ge iuo; mevrouw i»e. «u. Z~~r>ZT I nlaa(«t Dp Bie. P. C. Hooftstraat 17; Joh. Poot. Ge- Het jaarlijks ramumstraut 28, tel. ,)34o. Wordt uesehat op f 1.365, !r!AP?rtM1,<'n: A' BOt' Bin'tonlaan (gasverbruik vergt een jaarlijks bedrag CBelangrijke telefoonnummer»: M^-|van S 1-,Z3*— dingspost brand- en ongevallen 4444. O G, en G D -waarschuwing 2541. Klachten bezorging: Joh Poot, Gera- niumstraat 28, tel 3345. maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 18.3.) uur. '••Zaterdags van 178 uux. 9 In de Julianakerk te «rhiedam z.il ds W de Graaf van Almkerk donder dagavond spreken over; ..Hoe is d«> situatie ten opzichte van de psalter 1949'."* re h1 Uur true! winkels zijn eti riw.ir-- tnirnviruluet o-i-t-we-t irh.uis in ;i;ui- houwi zieh «trekt Th.ius zi-' in»-» over fie pUltlho|ieu .i.tn tie ZIJiie v.tll de Huilg- Straat oude pinden word'-n zesloop' urn «'rak- nieuw i,. f-r, rit h'O IxUIWWork O!» voor de derde fa«e win het winkelcentrum da' liu-r mer niet al te lange UJil Vele bezoekers zal trekken enkele tlec'msetrfna i« dr projee' nu oj' hoogte 9 T'/ tectirnscti amijtenaar Ie kia» h-j Onieenlewerkefl te XUarrtlncen is l»e- noemd fie heer M J ('!i Mook Hu zal per 1 januari in dien.-t tn'fb'U 9 in d" eer«te negen maanden van I heeft do Vlaardingse Vnlksérediethank 1023 leningen Ve|«tiek! voor een totaal bedrag van .'>41830,--, (Her dezelfde te-node in l'Jdó waren dit i037 leningen met f 500 940.De gemiddelde leen- sratl bedroeg 529.t>5 li', j 473.92! en het afgelast bedrag 528 337.iv. j 502 285. I. 9 Mcj. A. Zonneveld en mej X van Kkeh'nburg te Vlaardingrn zullen na mens de Vtaardmgse jeugd deelnemen aan hei nationaal Jeugdnppel dat op 1! november door de NOVIB wordt geor ganiseerd in de Beamx-freneha! van het Joerbeur.sgetïduw te Utrecht in he' kader van de Anti-Hongeractie, 9 De gemeenteraad van Maasland heeft in zijn vrijdagavond gehouden vergade ring de vergoedingen voor d» bijzon der»- scholen krachtens tie wet op het I o -ais volgt v astgesteld; herv school f 1933.19. geref school 253S.83 en r k school 2233.98 De vergoeding aan de scholen voor het jaar I960 zijn be- pa.dd op f 43 per leerling, wat de vol gende cijfers geeft: herv school f 1)378.33. geref school 8872.33 en r k school f 8155.86 Voor nevengebruik werden <le vergoedingen vastgesteld op. herv schooi 8186.43, geref. schooi 10 861.40 en rk. school .1 8339.12 De M*aalandxe raad besloot een kre diet van 4000 beschikbaar 1e stollen voor de verlichting van de Kluiskaue. waar 10 lichtmasten geplaatst zullen worden De heer M. van Buuren «ar. zag gaarne dat ook aan het eind van de Kluiskade. nabij de Trekkade even eens een lichtpunt zou worden aan gebracht. De voorzitter zei dat B en W dit nader zullen bezien Op het ogen blik is dit niet mogelijk De Maasland»* raad vprleende een krediet vaft 10 500 voor het aansluiten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie - die bijna gereed is op het elek triciteitsnet en voor het aanbrengen van een verlichting op de toegangswegen tot de installatie. Voor het aanschaf fen van elektriciteitmeter». boilers e d werd 14 000 beschikbaar gesteld. Tot besluit van deze vergadering ging de raad van Maasland over in besloten zitting ter bespreking van een toe gevoegd agendapunt; grondverkoof. 9 I>* collecten gehouden tijdens do dank- ure voor het gewas in de Geref kerk van Maasdijk hebben opgebracht: voor de kerk 3887.57: diaconie f 1326.72; voor het fonds S73.50. extra giften voor de nieuwe kerk 83 9 In gebouw De Vluchtheuvel tc Maas dijk wordt dinsdag 7 november een verkoopdag gehouden van de H-rv vrouwenvereniging Deze eendaagse bazar brengt een enorme verscheiden heid van artikel.'n Attracties zullen do sfeer verhogen. Chr. Sociale Belangen: Kon. Ver. Ooat en West. Klankbeeld over Suriname, pa ter A, H.ifki'i'.scheid, 20. Sursum C'orda: Wijkgemeente 4, Ont- meetmssnvnnd. 20. Irene: Volks-Umvers.it., Filmavond. 20. Beyers hergen: Zakonstudiekring, Gom- tactavpnd, 2(1 Advertentie Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tei. 64154 b.g.g. tel, 113888 I toestel 51 (bg g. 80037) alleen voor redae- lie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost, Aleidastrsat [23. tei. 65451 (alleen voor klachten, ad- TrJ]fcrities en abonnementen b.g.g. teleX. Apotheek Backer, St. i hoek Brugmanstraat. Belangrijke telefoonnamtners: Brand, i alarm 69123; Politiealarm 64688; G.O» 1 eu G.D.-waarschuwing 69298. Liduinastraat,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1