Consultatiebureau TBC in Schiedam geopend Vechtersbazen aan de stok met rechercheurs kroniek Uitvoering Bruckners Mis indrukwekkend TBC-bestrijding kreeg doelmatig gebouw SCHOTS EN SCHEEF DOOR SCHIEDAM Dokter Wagenerhuis aanwinst voor district Rotterdamse Aantal goede oplossingen viel tegen Winst voor drie SVC-teams, twee verloren Tien sprekers beklemtoonden grote betekenis Gewonde door hagelbui Damclub Schiedam moet oppassen Goede resultaten van Juliana NO AD geen kans tegen AMVJ Rode Handweer actief R.Ph.O. en drie koren in Vldardingen Aan Stadhouderslaan in Schiedam Bromfietser bewusteloos in berm gevonden Ernstig gewonde bij aanrijding in Vlaardingen Automaat defect: benzine stroomde over straat de rotterdammer Femina-Verkeerstest Steye van Brandenberg moet werk beperken Missions to Seamen PAGINA 3 MAANDAG 6 NOVEMBER 1961 gedurende BIJDEHAND GEEN EERBIED GEDIENSTIG VERMAAK Oplossing Diefstallen een flinke AGENT/BEZORGER (indaag -...en morgen eri dagelijks Akoestiek Te Deum van Mozart Advertentie WINKELCENTRUM BINNENWEG 15 TEL. 11.66.15 -R'CAM Grote sortering exclusieve modellen f-fc Gaarne zenden wij u onze rijk-geïllustreerde caUlogus franco per post i (Van een onzer verslaggevers) Vijf van de zeven teams van de Schie damse Volleybal Club kwamen m de af gelopen week in het strijdperk. Drie teams zegevierden, terwijl de twee an dere teams «net een nederlaag genoegen moesten nemen. 1 Dames 1 ging op de goede weg voort door een 3—0 zege op DOP. Het was geen beste wedstrijd, die via de set standen 15—7, 15—12 en 15—8 m het voordeel van de Schiedamse meisjes - meer dan twee uur hebben tal van sprekers zaterdag middag de schoonheid en de grote bete kenis r-an het nieuwe distrlctseonsulta- vev.ur/au J1?'.1 de Stadhouderslaan te Schiedam beklemtoond. Zij allen stelden dat zulk een fraai modern gebomv het &oede werk zal bevorderen, bovendien toÏ?" .ïij veronderstelling «lat, de ™.c verjaagd Is af. öe architect Rein H. Fledderus verrichtte het officië le gedeelte van deze middag. Hij over handigde aan de voorzitter dr, C. de Langen, de sleutel van de voordeur van het gebouw. Op dat moment zaten vele tientallr i bezoekers te wachten de aaneengerljd op de massale woorden stroom van meer dan tien sprekers. eindigde. Dames 2 verloor met 3—0 van Houi Stand 1 volkomen onnodig. Na m de' twee eerste sets met 14—12 te hebben! voorgestaan, werden deze beide sets met 14—16 verloren. In de derde set' speelden de S.V.C.-rjtserves zonder zelf-' vertrouwen en verloren deze set met' 715 Dames 3 herstelde zich keurig en klopte Spel. H'berg met 3—1. i Wederom kwam Heren I gehavend in I het veld en wederom werd verloren, dit-' maal met 3—0 van Voorburg 1. Heren Mooie ligging 2 maakte geen fout en won gemakkelijk met 30 van Concordia 5. (115,615 en 415). Deze week worden gespeeld: Dames: S.V.C. 2 DOS 1: S.V.C. 3— Hermandad. Heren: S.V.C. 1—Orawi i- S.V.C. 2—DOS 2; S.V.C. 3—Jong Fen- dreeht. Junioren.' S.V.C. A—Spel. HU- legersberg. B. Voor het bestuur van de Provinciale ZuidhoIIandse Vereniging tot Bestrij ding van de Tuberculose, heeft gespro ken voorzitter dr. C. de Langen die dank bracht aan de velen die dit nieu we gebouw mogelijk hebben gemaakt. Met de naam van het gebouw ..Dokter Wagenerhuis" heeft het bestuur de nagedachtenis willen eren van een man die veel pionierswerk heeft ver richt op het gebied van de TBC-be- strijding. Dr. F. de Stoppelaar was heel ver heugd over de mooie liggmg van het ge bouw. Het verhoogde het blijmoedige karakter van het bouwwerk. Hij vertel de dat dokter Wagener de eerste was die foto's nam, die de pneumatorax toe paste, die ook geprobeerd heeft de be delarij te voorkomen die nodig was als V/ERTEDERD zien de grootouders iedere vakantie naar zijn komst uit. Dan komt de kleine man tut het polderland met de vele molens weer eens naar zijn geboortestad Schiedam. Zo ook in deze herfstvakantie. Later hebben de grootouders gezegd dat het knaapje wat bijdehand is" en dat moet ook wel want hij draaide de kra nen van het gascomfoor dicht en open. Voor de grootouders was het heel ver- nelend dat de gasvlam verdween maar dat het gas dan weer ging stromen. Ze roken het evenwel tijdig. f~ïE herfstvakantie bracht vertier in de Schiedamse woning waar de kinderen de een na de ander het ouderlijk huis hadden verlateji om de zorgen van het eigen home meer te kunnen genieten. Nu kwam dan ons neefje als verkleind exemplaar van de kinderen herinneren aan vroegere dagen. Het neefje echter miste de eerbied voor het ouderlijk gezag, want oma en opa meenden dat het jochie toch heus wel wat plezier mocht heb ben. Dat genoegen trachtten zij hem in. Schiedam te verschaffen. Hij werd datt ook verwendde Schiedamse win keliers kennen hem nu vanwege de vele overbodige inkopen die oma voor het knaapje deed. IJET verblijf van het kind bracht de nodige emoties mee. Zo was hij behulpzaam bij het bespuiten van de tuin of het bespuiten van de ramen can de achterzijde van de woning. Ge dienstig rolde hij de rubber slang uit. In die tijd had hij ook de koperen spuit aan het eind van de slang dicht geschroefd, maar dat bemerkte groot vader eerst toen de bejaarde man de kraan opendraaide. Er gebeurde eerst niets. Toen de kraan grote druk uit oefende op de slang ontstond er kort sluiting. Met geweld werd de slang van de kraan geduwd en met evenveel geweld kreeg grootvader een stort vloed van water, dat zich bevrijd voelde, over het lichaam. ]yOG geen dag later ratelde de wek ker midden in de nacht. Getrouw ging grootvader het bed uit, hij zette al even getrouw thee in de koude keu ken. Slaperig bewoog hij zich voort door het huis daarbij de plichten van elke morgen vervullend. Later, toen de ogen van grootvader minder last hadden van de druk van de slaap, zag hij dat de klok niet naar goed gebruik om zeven uur maar om drie uur 's morgens had gerateld. Al spoedig begreep hij, en bij onderzoek bleek dat zo te zijn, dat het kleinkind aan de knopjes van de wekker had gedraaid. Dergelijke ongevalletjes blijken na melijk het vast vermaak van deze kleine vriend. Als de herfstvakantie voorbij is zien de grootouders hem dan ook weer verheugd maar even ver tederd gaan. Door een hevige hagelbui verblind is in Hoek van Holland de 53-jarige ma chinist J. J. B. uit Hoek van Holland in de Prins Hendrikstraat met zijn scooter tegen een stilstaande personen auto gereden. J. J. B. liep daarbij zulke ernstige verwondingen op dat dokter H. J. Fokkens het raadzaam achtte de machinist naar het ziekenhuis in Den Haag over te brengen. Beide voertuigen werden licht beschadigd. iemand naar een sanatorium moest. Spreker merkte op dat de TBC nog lang met verdrongen is. In het eerste half jaar 1961 werden S3 nieuwe actieve ge vallen ontdekt en in de twee maanden dat het gebouw in gebruik is werden al veertien actieve gevallen opgespoord. Over de gesteldheid van het TBC-on- derzoek en de TBC sprak dokter Van Joost die tal van cijfers liet horen. De daling van de tuberculosesterfte is in de laatste tien jaar met 84 procent gedaald, de vermindering van gevallen met be smette tuberculose met 50 procent, de morbiditeit met 68 proeent. De TBC wijkt wel terug, maar verlegt ook het gevechtsterrein. De aandacht moet nu worden gevestigd op de bejaarden, die de bron vormen van de recidiven en de inactieve patiënten bij de jeugd. Het consultatiebureau zal dan ook een cen trum blijven. Voor de Directeur-Generaal van volks gezondheid sprak dr. A. in 't Veld, die ook de eerste steen voor het gebouw heeft gelegd. Hij releveerde bijzonder breedvoerig de geschtedenis van het in stituut dat volgens de jaarverslagen op 26 mei 1911 is opgericht. Wethouder H. Sabel herinnerde aan de stedebouwkun- aige moeilijkheden bij de voorbereiding vcor de bouw. Hij geloofde nu dat het juist was dat de gemeente had borg ge staan voor een lening van vijftig jaar want het werd hem duidelijk dat er nog veel werk verricht, moet worden om de TBC volkomen te kunnen verdrijven. ^RCHITEC T Rein H. Fledderus uit Rotterdam overhandigde zaterdag de sleutel van het nieuwe consultatiebureau voor TBC-bestrij- ding in Schiedam aan de voorzitter, dr. C. de Langen (links). Dr. F. de Stoppelaar sprak tijdens de ope ningsbijeenkomst iets over Dokter Wagener naar wie het niemve ge bouw is genoemd (rechts). De volleyballers van .Juliana" hebben de afgelopen week voor enkele uitsteken de resultaten gezorgd. Heren 1 won in de moeilijke Energie-hal m Rotterdam van het enthousiaste W.I.K, Vooral in het begin hadden de Schiedammers veel last van de slechte verlichting en het onduidelijk aangegeven veld. Deson danks wonnen zij in een sportieve strijd met 1511, 1511 en 15—3. Heren 2 zorgde voor een grote verrassing door met 30 van het zeer sterke R.L.V.C. te winnen. Dank zij het onvermoeibare enthousiasme en vele harde smashes stuurden zij de Rotterdammers totaal ontmoedigd naar huis terug. De setstan den waren 1510, 1513 en 1512. Heren 3 begint langzaam op toeren te komen. Na de promotie van de vorige competitie zijn er wat veranderingen m het team aangebracht en we kunnen dus van deze eerste wedstrijden, die toevallig ook nog tegen sterke teams zijn. weinig zeggen. De 31 nederlaag tegen Z.V.C. 2 is daarom helemaal geen schande. De ,,Juliana-dames" kregen deze week de punten cadeau doordat Concordia 3 niet op het vereiste tijdstip aanwezig was. De Juliana-junioren gaan steeds be ter spelen. Zij wonnen deze keer gede cideerd van Libanon '50 D. Uitslag 30. De setstanden waren: 151, 154 en 15—6. Voor de competitie overgangsklasse tafeltennis leed N.O.A.D. afgelopen za terdag een verdiende nederlaag. Op be zoek bij een van de sterkste tafeltennis- verentamgen van Nederland, A.M.V.J-, heeft Noad geen kans gezien orn een of meer punten binnen te halen. A.M.V.J. 3, dat de reservespelers heeft voor de beide teams die in de ere klasse spe len, heeft slechts twee 'keer het hoofd moeten buigen. Henk Aben zag kans door een over winning het eerste tegenpunt te scoren en aan het eind van de wedstrijd won nen Hen'k Aben en Nico Ailmendinger ook nog het dubbelspel zodat de eind uitslag 82 in het voordeel van de Am sterdammers genoteerd werd. Nico Ail mendinger en Arnold Braak bleven met lege handen, zij zagen geen kans om een van hun enkelspeler, m winst om te zetten. Als team waren de Amsterdammers sterker en verdienden daarom ook de overwinning volkomen. Voor zaterdag staat een thuiswedstrijd op het program ma, dit wordt dan de eerste wedstrijd die Noad in de Beurs speelt. Mogelijk dat het terreinvoordeel een mogelijk heid bied om weer eens een of twee punten binnen te halen- Men weet bij Noad zo langzamerhand wei wat de strijd tegen de degradatie is en daarom zal men. de moed nog lang niet opgeven. De competitie is net begonnen en duurt nog lang. De strijd is dus lang niet verloren. De tegenstan ders van zaterdag komen ook uit Am sterdam. het is A.V.G-A. 2 dat dan de Noadspelers partij komt geven. Voor de Raad van Volksgezondheid sprak dr. Staverman die opmerkte dat c nog vele problemen schreeuwen om een oplossing. Hij wilde er de nadruk op leggen dat men zich dient af te vra gen wat het betekent voor da mensen om ziek te zijn. Dokter A. Hoogendijk van de Schie damse afdeling herinnerde aan het werk van de doktoren De Bruyn en Van Vliet die eerst In een vroegere gevangenis werkten in Schiedam, toen in twee be dompte kamertjes aan d' Lange Haven en daarna In een gebouwtje dat ook al niet deugde. Diverse sprekers kwamen nog aan het woord zoals dr. Houthuysen, die een ap plaus kreeg vanwege zijn sort en krach tige woord, de heer Ir. W. A. Hoek die ironisch, namens „de schenkers" over de betekenis van het totstandkomen van het gebouw sprak. De vele genodigden hebben tenslotte het glazen huis in deze welstandsbuurt bezichtigd. Damclub ..Schiedam" ontdekt in het nieuwe seizoen dat de tegenstanders van meer formaat zijn dan vorig jaar. Hoe wel de stadgenoten nog met m direct ge vaar zijn gaat het er echter toch naar uitzien dat damclub Schiedam heel veel moet gaan presteren om het onlangs herwonnen terrein weer niet Imea recta te gaan verliezen. Het Rotterdamse CDR kon deze week met een ruim schoots verdiende 911 zege huiswaarts keren. Veteraan J. C. Onink gaf zijn club al spoedig winst na een fraaie combinatie, maar de winst werd teniet gedaan door dat Korpel aan het tiende bord een fout- zet maakte. Risseeuw leverde een heel mooie prestatie door gedegen op winst af te gaan en daarna volgden enkele remisepartijen, maar helaas kon de sterke J. de Wilde aan bord 4 zich niet handhaven en ook Van Erkel verloor. Bovendien stond kampioen L. Vrijland in verloren positie zodat de balans in het nadeel van Schiedam doorsloeg. De uitslagen zijn: J. C. OninkJ. van der Reijden 20, L. VrijlandW. Wal- öekker 02; W. C. HeuvelmanW. J. Vos 2—0, A. RisseeuwH. van der Poel 20, M. den HoutingA. C. van Spronsen 11, M. van ErkelP. Bak ker 02. L. BreevoortA. Koppenol 11. C. KorpeiA. van Baardewijk 0—2. Bordenwedstrijden: A. RisseeuwA. van Otterloo 2—0. E. H. BremanC. Korpel 1—1, J. VrijlandM. den Hou ting 02. J. VrijlandH. Breman 20. Ladderwedstrijden: M. van ErkelJ. C. 't Hart 0—2, J. C. OninkJ. van Straaten 2—0, J. de WildeF. Radema ker 2—0, J. CabriL. Breevoort 20, C. W. SleeuwenhoekK. de Boer 20. VECHTERSBAZEN vernielden zondag- rond elf uur eerst een grote etalage ruit van de firma Hakkert op de Hoog straat in Schiedam, en later begonnen zij op de Parkweg een vechtpartij met enkele rechercheurs in burger. De vecht- lustigen veroorzaakten voor 2500 aan schade. Om kwart voor elf werd de politie ge waarschuwd dat bij een vechtpartij een ruit van de muziekhandel Hakkert was ingedrukt. Daar trof de politie de 21- jarige dronken matroos A. A. v. d. B. aan. Hij werd naar het hoofdbureau gebracht. Bij het voortgezette onderzoek hebben twee politiemann in burger de andere vechtersbaas, de 28-jarige Rot terdamse koperslager J. T„ op de Park weg aangetroffen. Hij was vergezeld van ziin vriend, de 22-jarige Rotterdammer J. H.; voordat de rechercheurs zich konden legitimeren of om inlichtingen vragen hadden de twee wildemannen al de jasjes uitgetrokken om een gevecht met de politiemannen te beginnen. Met moeite kregen de agenten de op standige lieden naar het politiebureau. Daar verklaarden zij niet geweten te hebben dat zij met rechercheurs aan het vechten waren. Bij het handgemeen werden een. jas en een broek van een rechercheur gescheurd. „De rode hand', de bende van jongens van elf tot dertien jaar die onlangs door een serie diefstallen in Schiedam in de aandacht kwamen, heeft de activiteiten vortg'-zet. Deze week zijn vier leden van de bende vergezeld van vijf vriendjes op pad gegaan. Zij namen tien fietspompjes van rij wielen uit het centrum weg met de be doeling er schiettuig van te maken ZATERDAGMIDDAG half drie heeft mevrouw mr. J. M. van Walsum- Quispel, de echtgenote van Rotter dams burgemeester, de sleutels van de geheel vernieuwde en uitgebreide Jeugdhaven West aan de Opzomer- straat te Rotterdam overgegeven aan de leidster van dit jeugdhuis, mejuf frouw A, A. Korthof en na een wel komstwoord van voorzitter I. F. de Haan en een rede van ds. Jos van der Linden is deze jeugdhaven of ficieel in gebruik genomen. De Stichting Jeugdhaven West be schikt over vier lokaliteiten. Eén daar van werd indertijd gevestigd in een oud pakhuis aan de Opzomerstraat en die kreeg daarom de naam „Het Silo". In 1955 werd deze lokaliteit grondig opgeknapt en de naam werd in over eenstemming gebracht met de namen van de drie andere jeugdhaven-loka- len in West, die „De Bruine Poort", „De Blauwe Poort" en „De Groene Poort" heetten. „Het Silo" werd „De Rode Poort". Maar vorig jaar kwam het aangren zende perceel vrij, de stichting kocht het en architect Ben Lengkeek kon met zijn neef, de binnenhuisarchitect Joop Lengkeek, zijn gang gaan. De Jeugdhaven West wordt regel matig bezocht door ongeveer twee honderd kinderen en jongere volwas senen. Het zwaartepunt van het werk ligt bij de jeugd tussen 14 en 18 jaar. Bovendien is er een „moederclub", waarin de moeders van de jeugdhaven- kinderen regelmatig samenkomen. Aan de oprichting van een „vaderclub" wordt nog gewerkt. MET 24 stralen heeft de Rotterdam se brandweer zaterdagavond de fel le en hardnekkige vuurzee in een. van de ruimen van het Duitse vrachtschip Nabstein (3660 b.r.t.) bedwongen. In de tijd vant wee uur werd in het ruim, waarin balen lijnzaadmeel (355 ton) wa ren geladen, zeshonderd ton water ge spoten. Tevoren was uit ruim 2 de lading katoen (276 ton) gelost. De brand in ruim 2 werd vrijdag, 27 oktober ontdekt. De Nabstein voer töen midden op de Atlantische Oceaan en was onderweg van Midden-Ameritka naar Europa. Tevergeefs had de Duit se bemanning geprobeerd het vuur met koolzuur te doven. Bij de ingang van het Kanaal besloot de 58-jarige gezag voerder Geor Warnker uit Emmerik m plaats van naar Antwerpen naar Rot terdam te varen, omdat hij meer ver trouwen had in de Rotterdamse brand weer dan in die van Antwerpen. Ia de Bovendien werd eneen heren- en een [loop van zondag werd het ruim leeg- damesrijwiel gestolen. Bij een der ledengepompt en werden de balen lijnzaad stonden de voertuigen geverfd thuis. 'meel gelost- De Vlaardingse politie heelt aange houden de 19-jarige fabrieksarbeider J. W. uit Nijmegen. Hij wordt ervan ver dacht in de nacht van 28 op 29 septem ber te hebben ingebroken in een kantoor aan de Deltaweg waarbij een bedrag van 20 werd ontvreemd. Eveneens werd aangehouden terzake van een door hem gepleegde verduistering van 400 de 31- jarige fabrieksarbeider A. L. De heer C. P. Cornel, schoolarts te Vlaardingen, werd herbenoemd als lid van het bestuur van de Stichting School- tandverzorging. (Advertentie) Wij vragen voor het bezorgen van „onze krant" voor een gedeelte van Maassluis y Brieven aan Dagblad DE ROTTER DAMMER, Witte de Withstraat 25, Rotterdam. 3? jjj; WWWWWWWW^ (Van een onzer verslaggevers) VELE sprekers hebben zaterdagmid dag de lof gezongen van het prach tige nieuwe Consultatiebureau voor de TBC-bestrijding te Schiedam. Het ge bouw staat aan de zoom van het Ster- rebos bij het Julianapark aan de Stad houderslaan vlakbij bushaltes en de twee ziekenhuizen. Het nieuwe gebouw Is reeds twee maanden in gebruik, za terdagmiddag werd het officieel ge opend en het ligt in de bedoeling dat dit districtsconsultatiebureau gaat fun geren ten behoeve van Schiedam, Vlaar dingen, Maassluis, Rozenburg, Voorne en Putten en later ook voor Goeree en Overflakkee. Het gebouw is een ruim modern gebouw, dat permanent in ge bruik zal zijn en dat later eventueel ter bestrijding van andere ziektes in het grote district kan worden aangewend. De architect Rein H. Fledderus uit Rotterdam heeft het ontwerp voor het gebouw vervaardigd. De aannemer J, P, van Eesteren verrichtte de bouw werkzaamheden. Het geheel heeft een inhoud van 2590 m3 niet een nuttig op pervlak van 837 m2. Vanaf de hoofdin gang aan de Stadhoudersiaan komt men langs de hal, via de portier in de rui me wachtkamer waar een wandschilde ring van Kees Timmer het geheel tus sen glas en groen een fleurig aanzien geeft. Er zijn twee ruimtes waar de bezoe kers kunnen worden ingeschreven. Ver der is er een diensttrap en de deur naar de kelder met centrale verwar ming. Vanuit de hal komt men in het laboratorium, de ruimte voor sterilisa tie, de trachea spoelkamer. In de lange gang bevinden zich aan de linkerzijde veertien kleedhokjes, waarachter de onderzoekkamer van dr. F. de Stoppelaar, de donkere kamer, de röntgenkamer en de onderzoekka mer van de arts Klein Vanuit de hal kan men via het trappenhuis naar de verdieping boven de administratie gaan waar de ka mers van de doktoren Stoppelaar en Klein zijn. waar een archief is, waar de eetruimte voor de zusters is en waar het tubercuiineteam verblijft. Aan de westzijde van het gebouw is een garage en fietsenstalling en aan de zuidzijde is een terras aangelegd. In het filmzaaltje van de verkeers politie achter het raadhuis te Rotterdam zijn zaterdagmiddag door de heer C. J. Rol van de Vereniging voor Veilig Ver keer de prijzen uitgereikt van de Fe- mma-verkeerstest. De heer P. Dijkshoorn, hoofdinspec teur van politie en bestuurslid van de Ver. voor Veilig Verkeer, heette de aan wezigen hartelijk welkom. Hij deelde mee, dat het aantal goede oplossingen wat tegen was gevallen Van de 3250 deelnemers hadden slechts 117 kandidaten een foutloze oplossing. Het vorig jaar was tien procent van de antwoorden goed. De heer Rol was het met de heer Dijkshoorn eens, dat de opgaven niet makkelijk waren. Maar ook was hij van mening dat bij een actievere instelling op het Yel"keer de verkeersregels meer leven. Het is daarom belangrijk, zo vond de heer Rol, dat de weggebruiker met de regels kan spelen, zodat er een samen spel ontstaat wat de veiligheid van het verkeer ten goede komt. De prijzen (beschikbaar gesteld door bekende exposerende firma's op de Femina) waren voor: A. Spek, E. Schip per. Teunie Kruk, C. E. Mons, mevrouw KostersPotters, J. van Dalenvan Strijen, M. van Yperen, P. Schiper, D. de Gier, mevrouw W. J. M. van de Zan- de, G. L. van Helden, G. Schoon, A. J. Wachter. De prijsuitreiking werd besloten met de projectie van de kortgeleden uitge komen nieuwe film van de Ver. voor Veilig Verkeer „Slechts een paar regels". Brigadier J. van Weizen, hoofd van de afdeling propaganda en verkeersonder- wijs vertoonde de film en zorgde dat de deelnemers de juiste antwoorden van de vragentest kregen. ANTON BRUCKNER, een. der grootste laat-romantische componisten, heeft eerst als syznfonlcus van zich doen spreken nadat grote koorwerken van kerkelijke aard van zijn hand waren verschenen. Tot deze koorcomposities behoren een Te Beom en drie missen, waarvan die in f-klein wel de belang rijkste en meest imposante is, Evenals Bachs h-molll Messe en Van Beetho- vens Missa Sole ai nis behoort de Mis in f-kl. van Bruckner tot de concertmu ziek. Opzet en omvang maken haar voor liturgisch gebruik te enenmale onge schikt. Een combinatie van drie koren, de Chr. Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo, de Chr. Oratoriumver eniging Excelsior en het Toonkunst- koor hebben zaterdagavond onder lei ding van Piet van den Kerkhoff in de Grote Kerk te Vlaardingen een uitvoe ring van Bruckners f-moll Mis gege ven die waarlijk indrukwekkend was. Het grote vocale ensemble toonde zich in alle opzichten geheel opgewassen te gen de vele moeilijkheden van deze partituur. Grote technische paraatheid, toonvastheid (ook bij moeilijke over gangen naar verwante toonsoorten), een stralende en prachtig genuanceerde koorklank en vooral ook een expressieve voordracht gaven de uitvoering een im posant en voornaam karakter. Chr. Sociale Belangen: Kon. Ver. Oost en West. Klankbeeld over Suriname, pa ter A. Hafkenscheid, 20. Sursum Corda: Wijkgemeente 4, Ont- mcetingsavond. 20. Irene: Volks-Universit.. Filmavond, 20. Beyersbergen: Zakenstudiekring, Con tactavond. 20 Musis Sacrum Utile Dulci Jubileum- Uitvoering 19.45. Irene Roode Kruis Feestavond Uitrei king Landsteiner penningen 20. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g tel 115588 topstel 51 ib.s g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 i alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g- teiei 115588) Apotheek Backer. St. Liduinastraat, hoek Brugmanstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand. alarm 69123: Politiealarm S4bbb, uu en G.D.-waarschuwing 69290. In gebouw Irene zal donderdag avond voor de Ned. Herv. (Geref.1 Evangelisatie een Dankstond voor het Gewas worden gehouden. Aanvang acht uur. Voorganger is ds. Treure van Hülegersberg. Zaterdag zal weer worden gecollec teerd op Klaproosdag ten bate van het Nederlandse Oorlogsgraven Comi té Voor Schiedam hebben in het Co mité van Aanbeveling zitting: burge meester mr. J. W. Peek commissa ris K. Rijpma, ds. J. G. Jansen, ds. J E L. Brummelkamp, ds. A. W. Krijger, ds. J, B. Schouwink. deken A. F. i. L. van der Boog, pastoor L. Beekman, pastoor J. W. Kragtwijk, de heer J. D. Holtkamp, de heer en me vrouw J. van der Griend, de heer H. IJsselstein en mevrouw M. A. C. Ta verne-van Campen. Voor lijst- en ous- collectes worden deelnemers gevraagd. Lijsten zijn af te halen aan de St. Li duinastraat 70a, de bussen kunnen vrijdagmiddag om vier uur, vrijdag avond om acht uur worden afgehaald in het voormalige gebouw van het Roode Kruis Lange Nieuwstraat 197. Voor deelname aan de lijstcollecte moet men minstens 16 en voor de bus- collecte minstens dertien jaar zijn. De Vereniging tot Bevrodering van Christelijk Onderwijs te Schiedam zal woensdagavond in de benedenzaal van De Opsta ndingskerk de jaarver gadering houden. Op de agenda staan de jaarverslagen, verslagen van de hoofden dér scholen en de bestuurs- verkiezing. Aftredend ziin de heren, B M. Koppenol. A. Vï Vogehj, J. H. 1 Meu'endijk. E. W. Schrayesande en G. Kaay. Aller, zijn herkiesbaar be halve de heer Kaay. Voor hem staan kandidaat de heren L. S. van Ferneij en L. van Santen. 6 Op 2 november slaagden voor het dip«oma A ziekenverpleging in het Gemeenteziekenhuis te Schiedam: zr. P. v. d, Kraats, zr. D. E. van Ra- vensbergen, zr. G. van Toorn. zr. W. Vink, zr. E. L. Otte, zr. C. C. v. d. Struif. |i In Schiedam zijn gevondenen te be vragen aan het hoofdbureau van po litie tussen 9.00-12.30 uur en 2.00-6.00 uur: overhemd: Posthuis Kethel: huis sleutel. Te bevragen bij de vinders: wieldop van auto, L. v. d. Hoeven, Laurens Costerstraat 12b; ring met in scriptie, H, Ros, Nic. Beetsstraat 52a; damespolshorloge, mej. Terborg, Stad houderslaan 34; zilveren kettinkje, v. d. Toorn, Stephensonstraat 0a; bedel- armbandje, v. Dijk, B.K. Laan 191a; autostep, mevr. Bernard, Mgr. No- lenslaan 233: een paar kinderhand- schoenen. Postkantoor, Tumlaan: wol len handschoen hB. C. Kletnekoort, Rembrandtlaan 13b; darneshandschoen (1), De Zwart, Nieuwsticht midden 16; kettinkje met sleutels, mevr. Ro- di, B.K. Laan 217b; parapluiehoes, Postkantoor, Tuinlaan; zak met gor- dijntjes. v. d. Veer. Graaf Florisstraat 77; kinderjack, A. Wijsbroek. Kerkweg 6, Kethel; groene sjaal, mevr. Dek ker. Bosboomlaan 14; portemonnee m. inhoud. De Winter, Sav. Lohmanlaan 96; boodschappentas met inhoud, B. C. Kleinekoort. Rembrandtlaan 13; rozen krans in étui. J. de With, Vlaardinger- dijk 57: kinderportefemHe met inhoud, Schaeffer, Rembrandtlaan 19. De leerling-banketbakker A. C. mist de fiets van zijn baas. Hij had het voer tuig in een gang bij het achtertuintje m in de waranda in Schiedam gezet. 9 De 17-jarige J. V. uit Krimpen aan de IJssei heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn bromfiets, een Berrni ter waar de van 600,-, die hij op de Rotterdamse Dijk in Schiedam had gezet De 13-jarige scholier A. S. is zijn fiets kwijtgeraakt die hij niet op siot aan de Nieuwe Haven had gezet. Overstekende voetgangers hebben en kele verkeersonge allen veroorzaakt. Toen de Vlaardingse koopman C. v. W. zaterdagnacht om tien over half drie op Brugem. Knappertiaan plotseling moest stoppen voor een onbekend gebleven voetganger, is de Vlaardingse mejuf frouw J. v. D„ die haar auto niet tijdig meer tot stilstand kon brengen, tegen zijn auto aangebotst. Beide voertuigen werden beschadigd. Bij de Koemarkt moest zaterdagmid dag om tien voor half vier een file stop pen voor een overstekende voetganger. De Franse auto van de 57-jarige kellner A. S. gleed door tegen de auto van de constucteur H. A. 't R aai). Beide voer tuigen zijn beschadigd. Een nog onbekend gebleven groene auto heeft zaterdagmorgen even na vier uur een verkeerspaal met lichtbak om ver gereden op het verkeersplein aan de Nieuwe Haven bij de Oranjebrug, De paal is geknakt, de lichtbak is ontzet. Filiaalhouder F. v. R. heeft aangifte van diefstal van een portemonnaie in houdende 145,- gedaan. Het voorwerp heeft zaterdagmiddag omstreeks twaalf uur onbeheerd op de toonbank van zijn winkel gelegen. I Bij werkzaamheden aan de buitensluis in Schiedam, heeft een duiker een rij wiel en een Duits geweer boven water gehaald. I Toen de scholier R. H. uit Schiedam vrijdagmiddag om half vier tussen en kele auto's doorreed, heeft de 15-jarige jongeman geen voorrang verleend aan de bromfietser T. M. v. d. P. uit Vlaar dingen. Bij de botsing viel de monteur P. op het wegdek. Hij is met een knie- fractuur naar het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen vervoerd. Op de Landscheiding bij Rotterdam is zaterdagavond de 39-j. schilder P. Rensen uit Pïjnacker bewusteloos in de berm van de weg gevonden. Hij lag naast zijn bromfiets. De man bleek een hersenschudding te hebben. Hij is naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. De politie vermoedt, dat de brom fietser tijdens een hevige hagelbui de bocht naar de provinciale weg niet opmerkte en zo verongelukte. Het is bekend, dat de Grote Kerk ii Vlaardingen door de centrale plaats van de preekstoel en twee aangebrachte grote schotten een voor de bezoekers overzichtelijk geheel van een groot uit voeringsapparaat onmogelijk maakt. Dit neemt men echter gaarne voor lief, omdat de akoestiek van het kerkgebouw opvallend goed is. Behalve de kiankveredelende werking van deze akoestiek droeg ook het solis tisch aandeel belangrijk bij tot de hoge kwaliteit van de uitvoering. Gerenom meerde solisten als Corry Bijster, so praan, Annie Hennes, alt. Jan Waaijer, tenor en Herman Scheij, bas, hebben op voortreffelijke wijze de koorzang met hun soli afgewisseld. Van dit viertal mag dan nog wel afzonderlijk worden vermeld de sonore en volumineuze stem van Scheij, die zich ook thans weer in zijn voordrachten een zanger van groot formaat toonde. Zeer belangrijk Is in Bruckners Mis het aandeel van het orkest. In zijn vaak sterk op Wagner georiënteerde orkestbehandeling laat Bruckner reeds horen, wie hij iater ais symfonicus zou worden. Het Rott. Fhilharmonisch Orkest heeft onder leiding van Van den KerkhofC niet alieen fraai spej doen horen maar tevens het illustra tieve element der orkestrale begelei ding sterk tot uitdrukking gebracht, waarbij de onopvallende orgelpartij van Koos Bons goed aansloot. Aan deze succesvolle uitvoering van Bruckners f-mol Mis ging nog vooraf een Te Deum van Mozart (KV 141) voor koor en orkest. Dit werk moet geschre ven zijn tussen 1769 en 1772, Mozart was dus hoogstens zestien jaar. Een* goeddeels op Haydn aansluitend koor werk, waarin de genialiteit van de com-, ponist zich reeds ten volle openbaart* Ook in deze compositie hebben de ge zamenlijke koren in een stralende sa menklank blijk gegeven van het hoge niveau, dat wij onder leiding van hun eminente dirigent hebben weten te be reiken. W.H.W. De acteur Steye van Brandenberg zal op advies van zijn arts gedurende enkele weken zijn werkzaamheden moeten be perken. Hfj blijft optreden in de voor stellingen van Irma La Douche en Een man van alle tijden, maar zijn rol van de bode in Koning Oidipous, die zaterdag in première gaat bij het Rotterdam to neel, wordt overgenomen door Willem Tollenaar. Lady Noble, echtgenote van de En gelse ambassadeur in Nederland, heeft zaterdagmiddag voor de eerste maal de traditionele grote bazaar in Te Missi ons to Seamen aan de Pieter de Hooeh- weg te Rotterdam geopend. Zij sprak nieroij de wens uit dat de vele aanwe zigen ruimschoots van de uitgestalde goederen zouden kopen, zodat het zegen rijke werk van The Missions voortgezet kan worden Aan deze uitnodiging wero al spoedig gehoor gegeven. De wollen kleding, kin- derkieren, het borduurwerk het eigen gemaakte gebak, het fruit, kerstkaarten, het speelgoed en talloze andere aanbie dingen bij de kleurig ingerichte stands vonden srrage kopers. Lady Noble we-d ingeleid door rever end W. Popham Kosford. In de vroege uren van zondag is op de Flores de Vijfdelaan te Vlaardingen een ernstig auto-ongeval gebeurd. Omstreeks 15.15 uur reed de 19-jarige E. J. van P. met zijn 18-jarige verloof de, mejuffrouw O, de G. uit Den Haag, in een personenauto over de Flores de Vijfdelaan in de richting Billitonlaan. Door onbekende oorzaak is de perso nenauto met grote snelheid tegen de achterzijde van een aldaar geparkeerde vrachtauto gereden. De gevolgen waren ernstig. Mej. de Greef werd zwaar ge wond uit de wrakstukken gehaald, ter wijl ook de bestuurder Van P, gewond was. Beiden zijn naar het algemeen zieken huis vervoerd. De toestand van mejuf frouw De Graaf was gisteravond nog zorgwekkend. Zij liep een schedelbasis- fractuur op. brak beide polsen en kreeg inwendige kwetsuren. Van P. kreeg een hersenschudding en een hoofdwond. De bestuurder van de auto rook naar alcohol. De geparkeerde vrachtauto, die ui terst rechts van de weg stond, is reeds eerder aanleiding tot een aanrijding ga- weest. De wagen had aan de linker achterzijde een brandende rode lan taarn. De personenauto werd totaal vernield en is met een kraanwagen naar het po litiebureau gesleept. De politie stelt een onderzoek in. In de nacht van zaterdag op zondag te circa 1 uur ontdekte een voorbijgan ger dat benzine uit de benzineautomaat van de firma Riedijk aan de Haven in Maassluis over straat stroomde. De po li f le een onderzoek instelde con stateerde dat de pomp in werking was en zonder het openen van de automaat niet was te stoppen. De firma Van Rie dijk was niet de bereiken en zodoende duurde het tot 2 uur eer een monteur van Caitex, die hiervoor uit Den Haag moest komen, de benzinestroom tot stil stand had gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1