Invoering oude methode van ving 242* s vrij Taken wethouders zijn dezelfde gebleven meubelen die gezien mogen worden Drie van vier berovers van caféhouder gepakt Morgen verkeerslichten voor voetgangers Centrum van scheepsindusti ie m FIGEE Raadsleden betuigen instemming met: r SLECHTS" 't 3 DAGEN woensdag M donderdag vrijdag B- w; Bij oversteken aangereden Van voormalig Zwartot: ASSISTENTE aft MOTORREPARATIE afd. SCHEEPSBOUW afd. ONDERHOUD Memorie van Antwoord begroting 62 B. en W. in Memorie van Antivoord Knap speurwerk Schiedamse politie ELTINK 0 distinctie ^J^cakJllesï Koos de Groot opent nieuwe drogisterij Mooi resultaat iu Schiedam voor Anti Honger Actie MEUBELEN PP S L AGERSBEDIENDE 1 ROTTERDAM: LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Storlaan 158-160 T Ongunstig Bezoek dan de toonzalen van Eltink - geniet van een rijke koilektie Kapitaalsobjecten Hoger geraamd Vraag de katalogus „Woonkunst uit Wijchen of „Direktie en kantoormeubelen" iSiet bevredigend „DODE STAD" SYMPATHIEK STILLETJES ONGELIJK Doorgang verlenen Burgerlijke stand een flinke AGENT/BEZORGER mmlmm H- Schiedamse agent viel van motor Vandaag en morgen en dagelijks N.V. Maatschappij „OXYGENIUM" COÖPERATIE DE „VOÜRLOOPER" WERF I.S N.V. te VLAARDINGEN |p erv. dieselmont-eurs Ij] smid leerling electrician Advertentie (Advertentie) Dat staat hem leuk en stoer! Een echte Cosfer-verrassing is deze moderne JGNGENS-PARKA in de nieuwe, donkere changeant- kleuren, Heerlijk warm door de Erachtige schapenvacht -bewer - ing. Dri-Sil finish. Leeftijd 5-17 jaar. tot 6 jaar, ALLE MATEN 7-10 jaar, alle maten 29.75 11-14 jaar, alle maten 34.75 15-17 jaar, alle maten 36.75 Geen telef. of schrift, orders. Korte Hoogstraat 11 Meent bk. Goudse- singel Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 TMVERSE leden v^n de Schiedamse gemeenteraad hebben met instem ming kennis genomen van het feit dat |de oude afsehrijvlngsmethode weer wordt toegepast bij het beheer van de lechnlsche Bedrijven. Voorheen is wel de methode van latere afschrijving toe gepast omdat er onvoldoende financiën waren. Ook B. en W. zijn tevreden dat de oude methode weer kan worden aan gewend delen zij in de Memorie van Antwoord mee. Er komen ditmaal op de begroting 1962 belangrijke posten voor onderhoud voor, die echter op de kapitaalsdienst voor gas-, water- en elektriciteit zijn geplaatst. B. en \V. stellen dat het hier een veeljarige ver betering- van de buizen- en kabelnetten betreft en dat deze uitgaven daarom ten laste van de kapitaafsdienst kunnen worden gebracht. De begroting is dan meer reëel. Bij de vragen hebben raadsleden er op gewezen dat de inkomsten van de belangrijke dienst van de bedrijven een verminderd rendement vertonen. Het verschil^ tussen 1960 en 1962 bedraagt zelfs 520.508, 05, Dit verschil zou zijn ontstaan doordat de kapitaals-lasten met 529.475,00 zijn toegenomen. In de jaren I960 en 1961 is voor vijf millioen gulden in de Technische Bedrijven ge ïnvesteerd. Ten opzichte van 1960 zal volgens de begroting de omzet in 1962 voor gas met 12 pet,, voor water met 12.7 pet. en voor elektriciteit met 4.14 pet. stij gen. De vermeerdering van. de bruto- opbrengst aan verkoopprijzen zal be dragen voor gas 2,7 pet. en voor water 5 pet. Opgemerkt wordt dat de elektri citeit een nog ongunstiger beeld geelt omdat een omzetverhoging van 4,14 pet. een verminderde bruto-opbrengst van 0,11 pet. geeft. De raadsleden vragen waaraan de ongunstige verhouding tus sen omzeivermeerdermg en bruto-op brengst toe te schrijven is en boven dien vragen zij wat de oorzaak is van de stijging van de onderhonds- en be- dieningskosten. B. en W. van Schiedam hebben hier het volgende op geantwoord: De vraagstellers verwachten, dat de bruto-opbrengst in geld van de afgele verde prod tikten evenredig zal stijgen met de verkochte boeveelheden. Dit zou inderdaad het geval moeten zijn als de ze produkten werden verkocht tegen één zelfde prijs. Maar dat is niet het geval. Zoals nit de memorie van toelichting blijkt» worden gas, water en elektrici teit afgeleverd tegen gevarieerde tarie- loon- en materiaalfactor en de stroom- opwekkingskosten een belangrijke rol spelen. Reeds vanwege de stijging van lonen en prijzen zijr. de totale in- koopkosten hoger geraamd dan in het vorige jaar. De verkoop aan de huis houdelijke verbruikers geschiedt te gen een ongewijzigd vast tarief. Aan de industrieën wordt aüecn een even tuele brandstofbijslag doorberekend. Hierdoor wordt de ongunstige verhou ding tussen omzetstijging en op brengst van het elektriciteitsbedrijf verklaard. Interessant is het nu de M.V.T. 1962 te vergelijken met de M.V.T. 1961. Het blijkt, dat de gasverkoop op 5 miljoen Mcal. hoger is geraamd- Maar -de groot ste stijging geschiedt bij het -gas dat voor intern gebruik wordt aangewend en tegen 1.3 cent per Mcal. wordt be rekend. Het gas dat tegen het hoogste tarief wordt afgenomen, nl. tegen 5 cent, is zelfs in de raming gedaald met 40.000 Mcal. Vandaar dat de opbrengst in geld niet evenredig stijgt met de om zet, Wanneer de rekeningscijfers 1960 op dezelfde manier worden bewerkt zul len de opgemerkte onevenredigheden eveneens begrijpelijk worden. Ten aanzien van het elektriciteitsbe drijf dient in het oog te worden gevat, dat de inkoopsprijs wordt bepaald aan de hand van een formule, waarin NA KNAP speurwerk heeft de Schie damse politie drie van de vier zee lieden kunnen arresteren die in de nacht van donderdag op vrijdag de Schiedamse caféhouder J. A. Z. hebben neergeslagen op de Oranjebrng en die de Schiedammer daarna hebben beroofd van een portefeuille Inhoudende 15, een cheque van 298,en rijbewijs en paspoort alsmede van zjjjn portemon- naie, inhoudende 85, De drie verdachten zullen morgen bij de officier van justitie te Rotterdam worden voorgeleid. Gearresteerd werd de 19-jarige Noorse dekjongen K. A, H. die tijdelijk in het Noorse Zeemanshuis woonde. In zijn kamer vond men de lege portemonnaie. Tevens zijn gearresteerd de 21-jarige Noorse matroos O. M. en hun 16-jarige landgenoot de dekjongen P. E. die op het schip Eergehus in de Petroleumhaven verbleven. De 21-jarige matroos had de lege portefeuille, het paspoort, en het rijbewijs nog in zijn hut. Inmiddels is het schip Bergehus zonder de twee Noren vertrokken. Van de vier de zeeman weet men slechts dat deze op het Zweedse schip al zou zijn vertrok ken. De drie verdachten beweren dat deze vierde de Schiedamse caféhouder tegen de grond zou hebben geslagen. Wanneer in aanmerking wordt geno men, dat in de onderhouds- en bedie- rungskosten veel lonen en sociale las ten zijn begrepen zou een regelmatige stijging van deze kosten niet verwonder lijk zijn. De ramingen 1960, 1961 en 1962 geven bij vergelijking het volgen de beeld: (resp. 1960. 1961 en 1962» Gasbedrijf 561.825,—. 553.514,25. 543.464,50; Waterleidingbedrijf 143.518, 156.278,50, 127.792.-; Elektriciteitsbe drijf 274.215,— 288.326,45, 364.47.50. Op de begroting van baten en lasten worden de lonen etc. voor de gewone dienst opgenomen. De overige voor de technische afdeling te betalen lonen etc. komen ten laste van de kapitaalsobjec ten. Behalve de stijging van 20 pet. van de personeelskosten door loonronden, sociale lasten, promoties etc. speelt dus ook de planning van de taken voor on derhoud en kapitaaldienst een belang rijke rol bij de raming van deze kosten. De technische afdelingen werken dus het ene jaar meer voor de kapitaal- dienst, het andere jaar meer voor de gewone dienst. Daarom is voor deze post nimmer een regelmatige stijging of daling te verwachten, en nog minder gelijkblijvende ramingen of werkelijke uitgaven. Uit deze oorzaken is dan ook voor het elektriciteitsbedrijf voor 1962 een hoger bedrag geraamd voor onder houdswerk dan in voorgaande jaren. B 18 L 18 /KTHOUDER \V. KOK vervult iezelf- de fucties in hel college van B. en tv. van Schiedam als zijn voorganger de heer Th. J. L. van den Berg. Dit delen B, en \V. mee in de Memorie van Antwoord waarbij zij stellen dat de taakverdeling hetzelfde Is gebleven. Ge vraagd werd naar de decentralisatie die het kabinet-De Quay twee jaar geleden wilde gaan nastreven. B. en W. ant woordden dat uit de praktijk nog geen gevallen van deze decentralisatie bekend zijn waarbij Schiedam betrokken zou zijn. Over het Wetsontwerp-Rijnmond, liet Rapport-Klaasesz of wat daarmee samenhangt kunnen B. en W. nog geen andere mededelingen doen dan wat reeds in de dagbladen over deze mate- rie is vermeld. De werkclassificatie biedt niet vol- doende gelegenheid om personeel aan j te trekken. Dat is duidelijk gebleken uit het aantal vakatures bij de gemeente j Schiedam menen B. en W. Gevraagd werd naar de resultaten van het insti- tuut van de medezeggenschap bij het Ineel. B. en W. antwoordden: kan dit ,,De" gang van zaken met de mede zeggenschap is naar onze mening nog steeds niet bevredigend. Bij enkele diensten gaat het naar wens, doch ten Bij het oversteken is het meisje Ine ke van Steenoven wonende Fabrieplein 25c maandagmorgen om tien over half negen aangereden door de bromfietser A. C. A. T. in de Fabriestraat bij de Mariastraat, De G. G. en G. D. heeft het kind met een hoofdwond boven de linkerslaap en een zware hersenschud ding naar de Dr. Noletstichting ver voerd. aanzien van andere diensten |met gezegd worden. Dit ligt naar onze mening zowel aan gebrek aan overtuiging bij sommige hoofden van dienst, als aan die mede zeggenschapscommissies zelf, die al te gemakkelijk genoegen nemen met het systematisch ontbreken op hun agenda van onderwerpen die in de economische, financiële en technische sfeer liggen". Ook de vacatures van verschillende topfuncties bij enige technische ge meentediensten vervullen ook B. en W. met zorg. De oorzaak daarvan moet grotendeels geweten worden aan het beraad over de organisatie van ge meentelijke dienstcn.dat met dg Vere niging van Nederlandsche Gemeenten wordt gevoerd. Voor een andere deel is het voortduren van een en'kele va- kature het gevolg van gebrek aan vol doende gegadigden. Dit geldt met na me de vakatures van stedebouwkun- dige en directeur der Technische Be drijven. Het onderzoek van het bu reau personeelsbeheer en organisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten iieeft geregeld voortgang. Herhaaldelijk wordt door B. en W. met het bureau van gedachten gewis seld over de hoofdlijnen, die daarbij die nen te worden gevolgd. Het blijkt, dat het in de praktyk toepassen van de theo retische grondgedachten meer tijd vraagt dan aanvankelijk is gedacht vooral ook doordat het bureau met werk is overbelast zodat de formu lering van de verkregen resultaten nog niet in een zodanig stadium is, dat dit aan de gemeenteraad kan worden aangebo den. B. en W. verwachten echter, dat dit binnenkort het geval zal zijn. yOORBEELDSTADJE Vlaardingen is Schiedam weer eens voor. Nu is het ditmaal niet zo moeilijk voor Vlaardingen om Schiedam voorbij te streven want het buurstadje heeft sinds jaren al een goede voorsprong in het verzorgen van winkelweken .en dergelijke activiteiten die de sfeer in de stadscentra brengen. Het is daar- oro niet verwonderlijk dat in Vlaar dingen de feestverlichting voor de komende decemberweken al wordt ge ïnstalleerd want gevreesd mag worden dat in Schiedam niets gebeurt. Sedert jaren klagen vrijwel alle Schiedam mers dat er niets kan, dat er niets gebeurt in Schiedam, dat hun stad een „dode stad" is. In de practijk blijkt dat als er maar enige activiteit wordt ontplooid Schiedam even levend en levendig kan zijn als elke andere stad. T2ELANGRIJK is dan evenwel dat er van enige activiteit sprake zal zijn. Nu hebben we de laatste tijd sym pathieke geluiden vernomen en het ziet er dan ook naar uit dat het de goede kant uit gaat in Schiedam, maar of er inderdaad resultaten zullen komen moet gezien de indolentie wor den gevreesd. Schiedam raakt ech- terop. Het gevolg zal zijn dat men op den duur liever in Rotterdam of Vlaardingen zal gaan winkelen omdat het daar gezelliger is. Positieve ge luiden zijn er wel in Schiedam, wij verwijzen slechts naar de acties van de middenstanders in Schiedam-Zuxd. Hopelijk worden deze activiteiten nog meer uitgebreid. /ji3 andere plaatsen echter sluimert Schiedam. Het kan dan ook ge beuren dat vele honderden Schiedam mers al verbaasd hebben opgemerkt dat er winkels zijn in de mgr. Nolens- laan. Men had mogen verwachten dat de winkeliers in de mgr. Nolenslaan met fanfare en veel feestelijkheid het nieuwe winkelcentrum in de nieuwe wijk hadden geopend. Dan was er enige bekendheid gegeven aan het feit dat de nieuwe buurt tot leven is ge komen, maar niets daarvan, heel stil letjes opent de ene winkelier na de andere het bedrijf. Soms stuurt men uitnodigingen om de opening van die ene winkel bij te wonen en men ziet dan toevallig dat er nog een stuk of vier, vijf winkels zijn geopend, maar voor het overige schijnen de midden standers maar af te wachten totdat ze worden ontdekt. Zou dat nu de spe cifieke Schiedamse mentaliteit zijn waarvan men spreekt? TJOPELIJK hebben de pessimisten ongelijk. Dat kan bewezen wor den op de bijeenkomsten die_ de Schie damse Middenstands Centrale gaat houden. Op donderdag 9 november spreekt Franc Bibo over psychologie van de koop", op maandag 15 januari over Omgaan met kopers, klanten" en op 8 februari over „Achter de Toonbank" in het Gereformeerde Jeugdhuis. Nu is het al heel mooi dat de SMC enige activiteit gaat ontwik kelen, maar met een cyclus van lezin- C van een verkoopconsulent komt 7iu-s er niet. Er dient activiteit in Schiedam, te komen. De middenstan ders kunnen die activiteit ontwikke len waarbij ze dienen te denken aan het goed vaderlandse spreekwoord „De kost gaat voor de baat uit". We hebben vernomen dat tal van middenstanders wel tot activiteiten willen komen, maar dat helaas enkele functionarissen van mening zijn dat men er niets aan heeft en dat men het toch al zo druk heeft". Hopelijk praten de mid denstanders dit (Schiedamse?) defai tisme donderdag radicaal weg want onze stad kan met nietsdoen niet ge diend zijn. Tijdens een speciale gemeenteverga dering hebben de leden van de Gere formeerde kerk maandagavond een voorstel aangenomen om ds. R. R. Everaars van Middelstum bij enkele kandidaatstelling te beroepen in de va cature ds. E. J. Oomkes.' Ds. Everaars is 42 jaar oud, hij is gehuwd en hij heeft drie kinderen. (Van een onzer verslaggevers) MET INGANG van morgen, woensdag, zuilen verkeerslichten voor voet gangers in gebruik worden genomen bij het kruispunt Oranjestraat-Lange Nieuw- straat-Gerrit Verboomstraat-Wrestvest in Schiedam, De automobilisten dienen on belemmerd doorgang te verlenen aan de voetgangers op deze onbeschermde over steekplaats. Dat kan enige complicaties veroorzaken zodat de dringende mede werking van voetgangers en automobi listen vereist is. Als de voetgangerslichten voor hei pand van Albert Heijn op de hoek van de Oranjestraat-Lange Nieuwstraat en voor o'e Lutherse kerk bij de Westvest op groen, staan, kan het gebeuren dat het afslaande verkeer zal moeten wachten om de voetgangers voorrang te ver lenen. Indien de voetgangers echter geen medewerking verlenen kunnen opstop pingen voorkomen. Komende van de Koemarkt en gaande naar de Westvest kunnen de auto's voor de Amsterdamse Bank door het groene licht rijden, maar dan zullen zij rechts- afslaanö' toch bij de voetgangers-over steekplaatsen moeten stoppen, omdat de voetgangers in de richting Oranjestraat en Gerrit Verboomstraat veilig kunnen oversteken als ook de verkeerslichten voor de voertuigen het verkeer in de richting Gerrit Verb oomstra at-Oranje- straat doorgang verleent. Hetzelfde is uiteraard het geval met de voetgangerslichten vanaf het oorlogs monument naar Albert Heijn. Daar dient Aavertentie Sieraden in een nieuwe, ■elegante vormgeving. Een zeer aparte collectie,- die wij U met genoegen tonen. Korte Lijnbaan 18 a Tel. 110534 Rotterdam SCHIEDAM. Geboren: Hilleke dv J var éer Heide en A Terwie!; Maria J d v A J van der Ende en M Sliedrecht; Leon z v L van Veslen en W P Vcets: Franciscus C z v A J de Koning en M H Lensveld, Wijna C d v C Hoogenboom en W A Arts. Robert z v D Pranger en C A Meijvogel, Alexius J z v A J Jnnse en S M Vi.-ser. Geertruida M F d v J vv Vollebregt en G F van Etten, Adria ns C. d v C C M Cl ar ijs en A J de Koster, Ingrid S d v J \V D van Krogten en S Piears, René z v D Stin en H van den Berg. Ber- nardus z v B Muijlaert en M J A Hoekstra^ Johanna M T d v P A Fransen en C M T Kleijweg, Wilhelmus L z v T J J" van Kaste- ren en L H Polderdijk. Marcel z v J Hofman en L H M Oosterhof, Monica M L d v L J Snel en J p van dar Meer. Elisabeth J B d v J T den B-i~ker T J Kleiss. Kerst W j zv K W J van Hal en C S de Knoop. Ca'harina G d v F Horn cn G van Velchuizen Greta H J d v F Horn en G van Veldhuizen, Overleden: A. van Leeuwen, 32 jr. C Ijsn* nissen 82 jr wed van H van Hattem. D Op schoot 49 jr. M SI a ooien 63 jr. j van der Voort 45 jr. C Koole 83 jr. P Rab 87 jr. (Advertentie) Wij vragen voor het bezorgen van ..onze krant" voor een gedeelte van Maassluis Brieven aan Dagblad DE ROTTER DAMMER, Witte de Withstraat 2a, Rotterdam. TAE bedrijvigheid in Schiedams 'ha vens logenstraft de stelling dat Sohiedam nu nog de stad is van de drankindustrie. Schiedam heeft zich binnen vijftig jaar van Zwart-Schie- dam, een minder prettige kwalificatie, tot het Schiedam van de scheeps- industrie kunnen ontwikkelen en daarbij heeft Schiedam internationaal een vooraanstaande positie gekregen. Het omvangrijke werk -heeft vele facetten. Zo 'herbergen de grote be drijfshallen op de vroegere weilanden buiten de oude stad en aan de eeuwige Rijnmond tal van vreemde activiteiten. De foto toont hoe man netjes als kabouters in reuzenhoge stalen skeletten kruipen om met klink nagels en lasdraad het casco van een speciaie ketel bedrijfsklaar te maken. Later zal die ketel dienst doen om de energie van oceaanstomers te ver zorgen. Ook dan ziet de leek niet pre cies welk een goede prestaties er bij de Schiedamse scheepswerven ver richt zijn want vanuit het onzichtbare in de hallen gaat het gereedgekomene naar het innerlijk van de schepen. Zonder deze arbeid echter zouden de slanke zeereuzen niet over de ocea nen kunnen varen. men evenwel acht te slaan op het ver keer dat komende uit de Oranjestraat door het groene licht kan rijden, maar dat halt zal moeten houden op de hoek van Oranjestraat cn Gerrit Verboom straat naar Westvest. Eveneens is het in het vervolg verboden voor voetgangers over te steken van Amsterdamse Bank naar de richting van het bevrijdings monument of omgekeerd. Als de verkeerslichten in de Oranje straat en voor de Amsterdamse Bank cp rood staan kunnen de voetgangers door de groene voetgangerslichten oversteken van Albert Heijn in ó'e richting van de Lutherse Kerk en om- gekeerd, maar ook dan dient men acht te slaan op het verkeer dat komende van de Westvest rechtsaf wil slaan naar de Oranjestraat. Dan zullen de voertuigen op de hoek bij de Lutherse kerk halt moeten 'houden. De voetgangerslichten zijn nu nog voorzien van kleine rode en groene lamp jes -maar over enige tijd zullen hier gro tere lichten word'en geplaatst. Ook bij de zebra-oversteekplaatsen in de Burge meester Knappertlaan zullen knipper- lichtjes worden geplaatst die de automo bilisten en motorrijders extra opmerk zaam zullen maken op de beschermde voetgangers-oversteekplaats in Schie dam. Drogist Koos de Groot zal donderdag avond met een receptie van zeven uur tot half negen zijn nieuwe zaak aan de Parkweg 7 openen. Koos de Groot geniet een goede popu lariteit in Schiedam. Sinds jaren heeft hij de leiding in de zaak van zijn ouders aan rie Singel. Zijn vader was in de kring van de prot. chr. vereniginen al een goede bekende en Koos de Groot slaagt er zelfs in hem als de bekwame tonelist bij het toneelgezelschap ,,Ge- ron" te overtreffen. Niet in het minst dankzij het goede spel van Koos de Groot heeft Geron steeds weer eerste prijzen gewonnen. Daarom zat Koos de Groot ongetwij feld uit de kring van zijn vele vrienden talloze felicitaties in ontvangst mogen nemen. De inzameling voor de Anti-honger actie heeft in Schiedam ƒ6.581,82 opge bracht. In dit bedrag zijn niet begre pen de giften, welke rechtstreeks zijn overgemaakt op postrekening 100.200 Den Haag. Het verheugt het comité, dat dit re sultaat is bereikt, temeer daar het aan tal medewerkers zo gering was. Genoemd bedrag is als volg ingeza meld: bussen leerlingen gymnasium ƒ313,49; overige bussen ƒ948,27; Wa terpoorter 1.056,36; lijsten 4.204,70; enkele giften 61. Degenen, die alsnog willen bijdragen kunnen dit doen door overschrijving op postrekening 650419 t.n.v. J. van Heer- de, Rembrandtlaan 97a. Inmiddels is aan nagekomen giften ontvangen: 1, en 2, De 26-jarige politieagent H. Dijkstra uit de Edisonstraat te Schiedam is maandagavond in de Franselaan te Rot terdam met zijn motorrijwiel gevallen. Met vermoedelijk een schedelbasisfrac- tuur is hij naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. Musis Sacrum Utile Dulci Jubileum uitvoering 19.45. Irene Roode Kruis Feestavond Uitrei king Landsteiner penningen 20- Irene, Dankstond1 gewas Herv. (Geref.) Evangelisatie. Ds. Treure. 20. Chr. Geref. Kerk, Dankstond gewas, ds. J. C. van Ravenswaay, 15 en 19.45. Opstandingskerk, Ver. tot Bev. Chr. Onderwijs, Jaarvergadering, 20. Wijkcentrum Nieuwland, Wijk 7 Herv- Gem.. Lezing. 20. Irene, Wijk 5 Herv. Gem., Toneel avond, 20. Chr. Sociale Belangen, Chr. Met. Bond, Toneelavond, 20. Amstelbron, Natuurgenot In Huis, Con tactavond, 20. Chr. Soc- Belangen, Chr. Best. Bond, Vergadering. 20. Chr. Sociale Belangen, A.F.K., Con tactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b e.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aieidastraat 23. tel. 65451 l alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 1155831 Apotheek Backer, St. Liduïnastraat, hoek Brugmanstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand, alarm 69123: Politiealarm 64666; G.G. en G.D.-waarschuwing 69290. Buitenhavenweg 50. Schiedam, tel. 69057 vraagt per 1 januari of eerder voor de afdeling Boekhouding (debiteu ren-administratie) kunnende typen. Minstens U.L.O.-opleiding, Leeftijd .18 t/m 23 jaar. een Supermarkt opent binnenkort aan de Floris de Vijfde laan te Vlaardingen Wij vragen voor de afdeling SLAGERIJ Gegadigden kunnen zich aanm, bij Coöperatie De „Voorlooper". 2e v. Leydei\ Gaelstraat 14, Vlaardingen, Tel. 4745. VRAAGT voor, haar Sollicitaties mondeling of schrifte lijk aan het kantoor der N.V. Koningin Wilhelminahaven Z.O.Z. 15 te Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1