Voor eind van jaar zal wielerbaan gereedkomen »1P Stilte en pastorale schoonheid Te weinig donors Uitleenboeken sterk gedaald iii Schiedam „Utile Duld" bracht met succes jubileumstuk Raadsleden vragen: meer - doen aan de cultuur? NIEUWE EERSTE NEDERLANDSCHE In recreatiegebied tussen twee gemeenten Jl Voor liefhebbers in Prinses Beatrixpark PE rotterdammer Brommers botsten: drietal gewonden Boekenbezit steeg met 179 „De Kinderen van Eduard" 5? Stuurman berispt om nalatigheid SPINWIEl /VRIJMOED ï&s- Misschien uitbreiding regeling H tó K Sm Sei 2 -t «MV PAGINA 3 6 Een opgave van n Schiedam ge vonden voorwarpen Te bevragen aan het Hoofdbureau van politie tus sen 9 00—12 30 uur en 2 00—6 00 uur zak met vleeswaren en sokken 1 paar raotorhandschoenen zak met gummilaarzen en overall Te bevra gen bj de vinders portemonnee met nhoud Wagennar Marcon straat 77b damesportemonnee met nhoud W Kramer Freher R jnstraat 20b aktentas met inhoud A v Roo en Tollensstraat 3b r ng met sleutels J v d Nieuwenhu zen F K O laan 148a overall W Overheul B Iderdyk straat 15a gouden r ng mevr Witt kampf Dr Schaepmans ngel 82 be drag aan geld A Heynmger v Ma rumstraat 22c bedrag aan geld mevr B jl Rembrandtlaan 37 be drag aan geld Coll gnon Burg Stu. Jomyerlaan 24 kettinkje met me da lie J C Mul Rotterdamsedyk 94c een paar dameshandschoenen VVV huisje zwarte dameshand schoen "Wouters v Gravensande straat 17b dameshandschoen (L) Dijkhu zen N euwe Haven 279b 1 paar herenhandschoenen v Loenen Dam 43 glacé herenhandschoen (L) Daalmeijer Burg v Haarenlaan 1540 1 paar herenhandsohoenen mevrouw Kleij Sch edamseweg 30 Kethel pakje shag L Ve sluis De Sav Lohmanlaan 30 schilderstell Confectiefabriek Gazan N straat 1 De Geref Kerk van Schiedam heeft nu het beroep u tgebracht op ds R P Everaars te M ddelstum n de va kature ds E J Oomkes De bekende Sch edammer Koos de Groot opent n et donderdag zoals gemeld z jn n eu ve drogister j aan de Parkweg 7 maar vanavond woensdag De Clir Leesbibliotheek n het Ge ref Jeugdhuis aan de V smarkt in Schiedam is deze week geopend vrijdagavond van 19 tot 20 30 uur De heer J v d K wilde g sterm d dag met z jn auto van de Vismarkt te Schiedam wegrijden Daartoe ver wjderde hj eerst de hoes van zjn wagen maar deze liet h j zonder dat dit tot hem doordrong op 2ijn mo torkap liggen Een kwartier later kwam hij echter plotseling tot de ont dekking dat hij zijn hoes kwijt was (Advertentie) N.E.N yOOK het eind van het Mr heeft OlhÓ^Tgl Ond Schiedam zon wielerbaan Eigenlijk is die baan er nu al maar het zal toch Q wel anderhalf jaar duren voordat de QTO'1)7 O" O" OU flO Cf r wielerbaan in Schiedam In gebruik kan vvOC/vt» (h vi worden genomen omdat de voorberel Cs CJ O genomen omdat de roorberei dingen voor de bouw van een dergeluke baan in het zachtt veengebied tussen Schiedam en Viaardingen veel precisie werk vereist Reeds nu echter is er een prachtige ovaal gelegd achter het hoofdveld van Hermes DVS temidden van de nieuwe sportvelden de ook al fluks o*e een na de andere bezood worden Dat be tekent dat Schiedam over een half jaar kan gaan beschikken over een serie n euwe bezode velden en dat over een jaar mogelijk kan worden VDER de vaardige handen van vele werkers heeft Schiedam m het nieuwe gedeelte van sportpark Har get nu al het profiel van een wielerbaan gekregen ovaal wordt uitgespre d Draglines en tractoren graven zich dnftsg door de aardhopen Een buil dozer schu ft mathematisch zu ver het zand tot een prachtig schuin oplopende ellips die het grondlichaam gaat vormen voor de wielerbaan van 250 meter lang vyf meter breed met niveauverschillen tot meer dan veertig graden en een hoogte in de bochten van ongeveer vier meter begonnen aan de afwering van de nieuwe wielerbaan in het restant van Sportpark Har ga Gez en de ontw kkeling gaat het wei landengeb ed op de grens van Schie dam bij Viaardingen een uniek re creatiegebied worden Sloten plassen en bosschages krijgen nu reeds teke ning in dit grote sportveldencomplex waar gewoekerd wordt met de ruimte Personeel van de firma Hoogstad uitbesteed by de gemeente is in hoog tempo bezig aan de aanleg van de w e lerbaan Daarvoor is puin als ondergrond gestort en nu rjden de zandwagens en masse naar het centrum van het n euwe complex waar het zand in een mooie 4 V Snel9 ruim. Het wordt een pracht ge snelle wieier baan die op ruime wijze wordt gelegd In de ovaal 1 gt nu nog een pappige mod dermassa maar spoedig wordt hier een half verhard oefenveld gecreeerd Rond de ovaal wordt het zand gestort voor de rumte voor oe toeschouwers en later te bouwen tribunes Op de schuine wand van de aarden wal worden zware straat keien gelegd om het geheel sneller en doelmatiger te doen inklinken Het grote probleem by de aanleg van ;ze wielerbaan is namelyk de vraag of de ondergrond stevig genoeg is Gezien de ervaringen gezien de huidige resul taten ook mag verwacht worden dat alles zal vallen Voorlopig blijft de al liggen zoals Hoogstad de ovaal binnenkort bestraat zal af leveren Later zullen de (eventuele) verzakkingen worden weggewerkt en ais de deskundigen er dan zeker van zyn dat er zich geen verzakkingen meer voor doen kan de wielerbaan het definitieve gezicht krijgen Dat zal zeker nog wel een jaar duren let is zelfs niet bekend wat het wegdek van de wielerbaan zal worden Daar is over gesproken met deskundigen in den lande Schiedammers hebben wie lerbanen ra Apeldoorn en Wagenmgen bezocht maar het is nog niet duidelyk wat het meest geschikte materiaal zal zyn Het kan een betonnen oppervlak worden maar als er zich dan later nog verzakkingen voordoen zou de baan gaan scheuren Het kan een dek van bitumen worden mogelijk ook een be tonnen baan in gedeeltes waarbij stuk ken van tien meter lengte tegen elkaar aan worden gelegd De stroken zouden dan gesloten worden met bitumen. 'TE WEINIG donors werken mee aan de bloedtransfusiedienst in Schie dam Dat zei dokter G Sterk van de Weg dinsdagavond m de grote zaal van Irene waar enkele honderden bijeen gekomen waren, ter gelegenheid van de uitreiking van plaquettes en Landstei ner penningen aan Schiedamse donors. Bloed is een van. de kostbaarste medi camenten zei de heer Sterk van de Weg die hoopte dat weer vele Schie dammers -de weg naar het Roode Kruis zullen v nden om bloed af te staan voor ae medemens Het is een Chris tenplicht de naaste te helpen zei hy De arts deelde mee dat hy b j verhmde ring van dokter Taverne de penningen en plaquettes zou uitreiken Als men vjfmaal bloed heeft afgestaan ver krijgt men de penning by vyft enmaal de plaquette hoewel art in in het vet volg tw ntigmaal zal worden Dokter Sterk van de Weg deelde mee dat tot ieders teleurstelling de plasma dienst moet worden opgeheven in Schiedam Er zijn te weinig deelnemers en dan zijn de kosten voor colonne la boratormm en verdere medewerkers te hoog Dokter Sterk van de Weg zet dat de deelnemers aan de plasmadienst nu zullen worden overgeheveld, naar de bloedtransfusiedienst Daar s altijd een tekort Men zal dan ech ter wel een keuring moeten ondergaan Spreker hoopte dat ook ieder zou ko men als de oproepen worden verzonden H erna heeft hy aan 31 donors plaquet tes uitgereikt en liefst 144 donors ont vingen de Landsteiner penning Na de koffie hebben de velen gekeken naar de film De Witte Engel die het werk van het Roode Kruis m beeld breng Qp de kruising Overstihiesestraat Oversóhiesedwarsstraat te Schiedam gaf de toromfietsberyder J J A D dras dagmiddag om 5 2 Ouur geen richting aan by het linksaf slaan Het gevolg was dat de toromfietsbenjdster mej W S tegen hem opreed By haar val liep zij een hersenschud ding en een beenwond op Haar duo-pas- sagiere mej A E M de B kreeg een wond aan haar rechtervoet D liep een vleeswond, aan een van zyn kmeen op Tegen hem wordt proce* verbaal opge maakt DE KINDEREN van Eduard heet het toneelstuk dat het jubilerende Utile Dulci dinsdag avond in Musis Sacrum op d° planken heeft gebracht Het is een sublieme voorstelling geworden met tal van komische situaties en de tekst bevat vele geestigheden Het talrijke publiek heeft zich zoals steeds bijzonder geamuseerd Eduard bestaat slechts m de ver beelding van Moeder Denise De X tel van het stuk zou doen ver moeden dat de k nderen een vader Eduard hebben gehad die overleden kan zijn De geexalteerde Denise heeft z ch echter n mmer aan een man w lien braden Zij bem nt een sch m In haar kamer hangt een portret van een on bekende man Het gegeven is dan ook zeer aanvechtbaar De twee oudste k nderen van de vreemde maar intellectuele moeder wil len later m het huwelijk treden en dan zal Den se toch ook maar ra het huwe lijk treden Het gebeurt ten slotte dan weer met want ook de kinderen van mevrouw Doubhem n verkeren m een soortgelijke treur ge s tuat e Het is n et de bedoel ng geweest van de sehr jver om te spotten H j heeft eerder dwaze levenshoud ngen w Hen geselen Dat is hem dan ook ten dele gelukt zij het dat helaas de sfeer te luchtig is gehouden De tekst bevat evenwel veel geestige dialogen en bon mots THy van Traa de Jongh is de char man e moeder Denise J Vorstman Misa Splethoif en J Dessing lever den goede crea es als de k nderen De geroutneerde D Visser was een su bi eme rust ge huisvr end Bruno Bets Schmidt Crans-Mak vervult de rol van De stuurman van het n torschp Ly da uit Rotterdam de heer JL ut Nieuwe Pekela heeft van de Raad voor de Scheepvaart een ber sp ng gekregen omdat hij volgens de Raad scbu d heeft aan de stranding van het sch p op 9 maart I960 in de Duitse bo ht ten es ten van Amrum De stuurman is nala tig geweest bij het controleren of de juiste correct e voor dr ft wet werd toegepast^ was op weg Van Topsham n»ar Grebbestad een leuke kordate huishoudster Ton ny Schepp-Stolk Reina Kle pool en A J Braakenburg vormen de familie Douchemin Utile Dulci zal d t stuk ook spelen ra het kader van de toneelwedstrijden van de Schiedamse Gemeenschap Vorige jaren was "het geen gebruk dat dan m de dagbladen een bespreking kwam van het vertoonde spel maar in het nieuwe seizoen zal d t wel het geval zyn Der gel jke recensies betekenen evenwel n et fiat de deelnemers z ch op het geschre ne kunnen beroepen by jury of by SG N V L BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren Johannes A z v J van der Most en E A C Brussaard Elisa beth B d v J Safja en L Commee Sylvia d v J Sehopenhouer en C van Rij John z v w Lemmen en M H M Brökling Ronny z v C Ouwendijk en J W Cino overleden a J M de Vette 15 j J van der Hoeven 77 j J Nugteren 62 Jr echtg van J Verburg J H van Dam 62 j s van der Horst 61 J (Advertentie) prlje per fles f 670 VIEUX De uitleen van boeken by de Gemeen telyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Schiedam is met byna duizend werken gedaald zq het dat in het afgelopen jaar het filiaal Maasdyk is opgeheven Er werden in oktober 10 895 romans mtge leend tegen 11544 in oktober van het vorig jaar verder 7337 studiewerken is byna duizend meer dan vorig i toen waren het er 6435 Het aantal uit- kinderboeken daalde navenant oktober werden 8699 werken vorige maand waren het er boekenbezit steeg van 60 910 61089 Het aantal houders van lees daalde van 5727 naar 5349 de filialen was de uitleen geleende 7589 Het 1 U proeft er de uhlt Franse cognac in Verdeeld als volgt centrale bibliotheek Lange Haven ro mans 5S9B (vj 5665) studiewerken 4971 <vj ÏIW) totaal ÏOSSS (vj 0481 Filiaal Dwarsstraat romans 851 (925) stu d ewerken 99 (218) jeugdboeken 6o4 (640) totaal 1604 (1783) Filiaal Lorentzlaan romans 1^3 (1551) studiewerken 743 <sao> jeugdboeken 843 (IOW> totaal 3919 Filiaal dr Wibau studiewerken 1'21 (1393) (t88S) totaal «17 (5153) [dboeken 1884 (2543) (1655 totaal 9156 Filiaal Kethel romans 1024 (773) stud e werken 281 (142) Jeugdboeken 937 (808) to taal "52 (1723) Ultleenpost Llncfenhof romans 24 (22) jeugdboeken 142 (76) totaal 166 (98) Uitleenpost ziekenhuis romans 336 (MO) Vandaag.. Chr Geref Kerk Dankstond gewas ds J C van Ravenswaay 15 en 19 45 Opstandingskerk Ver tot Bev Chr Gnderwys Jaarvergadering 20 Wijkcentrum Nienwland Wijk 7 Herv Gem Lezing 20 Irene Wijk 5 Herv Gem Toneel avond 20 Chr Sociale Belangen Chr Met Bond Toneelavond 20 Am&telbron Natuurgenot In Huis Con Chr Soc Belangen Chr Best Bond Vergadering 20 Chr Sociale Belangen A F K Con tact avond 20 en morgen Irene Dankstond gewas Herv (Geref Evangelisatie Ds Treure 20 Geref Jeugdhuis Lezing Franc Bibo voor Middenstanders 20 i en dagelijks Dagblad De Rotterdammer Schie damse redactie tel 64154 bgg tel 115588 toestel 51 (b g g 80037) alleen voor redae tie Agentschap H J Troost 23 tel 65451 (alleen voor klachten ad vertenties en abonnementen g g tel ei. 115538) Apotheek Backer hoek Bmgmanstraat Belangrijke telefoonnummers alarm 69123 Pohtiealarm 6461 en GD St Lidmnastraat Brand. 6 GG WEEK: DUUR f\E WEKE Schiedamse grond kost ons veel geld. Dat hebben we allen onlangs tn de gemeentebegroting gelezen Het leggen van wegen en nolen kost kapitalen omdat de wegen en nolen de neiging hebben te ver zakken in de zachte ondergrond Dat verzakken brengt, heel watronaange naamheden mee voor de Schiedam mers Zo komen er steeds weer breuken m de nolen onder de grond en dat is vnjioeï ouerat te ruiken Niet- Schiedammers bemerken dat sneller want zy heben nog een reukvnje neus In Schiedam weet men soms niet of het nou ondergronds Schiedam dan wel bovengronds Perms is dat de-lucht verontreinigt Bovendien dragen bui- tenstedehjke en binnenstedelijke des tructiebednjven aan de stank by Als de Gekro of de vuilverbranding geen (Van een onzer verslaggevers) VAL er meer aan cultuur worden gedaan in Schiedam In die richting w(jzen enkele vragen van gemeenteraadsleden In de Memorie van Antwoord. Z6 wordt gevraagd of er nog opdrachten aan kun stenaars ter verfraaiing van gehouwen of andere objecten zullen worden ver sterkt B en W antwoorden dat de per centage regeling geldt ten aanzien van scholenbouw en andere openbare gebou wen Zij willen bezien of het mogelijk Is de2e regeling ook uit te breiden tot ande re objecten. In 1961 zyn yijf opdrachten verstrekt De opdracht voor de GLO school aan T7Ï.AKBIJ Schiedam achter het ge raas van de nieuwe wyken achter de spoorlijnen is nog een stukje onge repte stilte hewaard gebleven Het lijkt haast onvoorstelbaar maar de enkelen die dezer dagen nog door het Prinses Beatrixpark wandelen kunnen genie ten van een intense stilte en een pasto rale schoonheid Het kerkje van Kethel Noord steekt nog altyd het kopje boven de weilanden en bomen ut zoals deze Jacobuskerk het vele eeuwen lang gedaan moet hebben Zwanen eenden en tal van vogels ver maken z ch n d t brokje vrye natuur waar slechts af en toe het geraas van een bromf etser de stilte vericoeit Op schier verloren plaatsen staan de een zame v ssers te gen eten van hun vrye tijdscested ng De plas zit vol vis dat tonen de onder waterbewoners af en toe nog speels maar gevangen wordt er nu met veel Dat doet overigens n ets af aan het genoegen van de vissers noch aan het genoegen van de wandelaars die wel genegen zyn tot gezellige gesprekjes deze st 11e omgeving Het Pr nses Bi tr xpark s een parel die gez en het ge_ het Lorenzplem is voltooid. Een twee de opdracht voor de kleuterschool aan de Burgemeester van Haarenlaan, wordt uitgevoerd. De drie andere opdrachten betreffen een plastiek voor de kleuter sciool aan de Minister Donkerstraat een wandversiering m de dr Gunning school en een beeldhouwwerk voor de Willem de Zwyger ULO ra de St Li duraastraat Het plastiek is reeds ge reed gekomen de overige ontwerpen zyn ra behandeling Over een kunstwerk ra de winkelgale ry van de mgr Nolenslaan naar het voor beeld van de Rotterdamse Lijnbaan stel len B en W dat zy een dergelijk raitia tief van de zijde van de exploitanten van de winkelgalerij zeker zouden toejuichen en dat B en W daar zeker aandacht aan zouden schenken 11 a v-v... f*.* oy - ringe bezoek te weimg gewaardeerd wordt n Schiedam Voor de minnaar* van stilte en rust kr jgt het oord daar door des te meer waarde neerst altijd bedrijvigheid Dat is de kinderboerderij waar altyd wel belang stellenden zyn die even willen spelen met de schapen de geiten die de eenza me ezel n zyn stal willen aaien een enkel plaatsje ra het park Die bezoekers kijken met bewondering naar da vele pracht ge vogels naar de T\E plassen m het Prinses Beatrix kippen de zwarte zwanen en nooit ver poëtische plekjes van ge ten ze te gaan naar de hertenwei rust en stilte waar de hertjes staan te glanzen ra de laate herfstzonnestralen en waar het Duitse hertje (een gewond zwervertje) vreemd wandelt temidden van de soort- genoten. Uitbreiding subsidie Gevraagd wordt of het college uithrei ding van de subsidies voorde ander by de sectie cultuur van de Schiedamse Ge meenschap aangesloten verenigingen wil overwegen. B en W menen dat de vraag met ra het algemeen bevestigend kan worden beantwoord Dit zal worden be zien aan de hand van concrete vragen In de laatste jaren is regelmatig alt breidlng gegeven aan de culturele sub sidies en daarbij hr rekening gehouden met de draagkracht van de verenigingen en de plaats die zij innemen. Niet voorbij mag worden gezien dat de gemeente door haar subsidie aan de Schiedamse Ge mecnschap een aantal by deze stichting aangesloten verenigingen steunt B en W stellen dan .Daarom moet er op Worden toegezien dat geen onnodige doublures ontstaan (Wij teücenen hierby aan dat doublures zeker nog met behoren voor te komen wanneer de subsidies hun waarde bRjven behouden zoals vroeger Ook fay subsi dies is van geldontwaarding sprake Ais B en W xn de toelichting terecht op deze geldontwaarding wijzen als zy de hogere uitgaven voor de gemeente verklaren dan dient naar onze mening ook een verho- g ng van subsidies te worden to< voor instellingen die jarenlang m zelfde bedrag moeten rondkomen. Dat zou by de geldontwaarding anders een vermindering van subsidie betekenen Daarom zou het by voorbeeld goed zyn er eens over te denken de subsidie voor de SG radicaal te verhogen zeker te verdub beien gezl enfaet feit datrdeSG mual van af de oprichting hetzelfde bedrag), van 11000 per jaar ontvangt Ook-diUwerk is duurder geworden zeker nu de taken niet alleen omvangrijker maar ook moei lijker zyn geworden. Redactie) B1 Me De der strt kaï zeu Set het leu B( D1 pro geb haa geb tedt mat niet mee zen daa tiert kost leid Dt BU spek De L is tie ge een r< 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1