Weer een winkelwijk' in Nieuwland open Arts mag harder rijden dan maximumsnelheid Oecumenisch gebedsuur RIGOLETTO 27 ct d@m§€ aan vader met e? Mr. H. Snoep: „Geen zaait planologen en economen" f. 69; lil Zaken op pleintje aan Parkweg 3p|iVu nog wat geïsoleerd m Raadsman: boeten voor misgrepen van werknemer §§aSssSMfe Principiële zaak: vrijspraak „Overmacht" en „bewuste keus Inleg gestegen bij spaarbank Volgende week: concertenreeks Ver, Chr. Onderwijs vergaderde lichte winterjassen 75 il DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 9 NOVEMBER 1961 ■f KM w. Ze zijn er dol op, geef ze Vandaag en dagelijks Geen risico Te scherp Vol lof Burgerlijke stand In dienst Niets fouts (Advertentie) Recidiven Dijckhoffs Wekelijks Buitenkansje nü, 7 dagen lang f i CLCiSrU' cJLjl^ FEESTVERLICHTING REBBEN we enkele malen geschre ven dat onze middenstanders te weinig activiteit ontwikkelen, ditmaal kunnen wij met vreugde op komende activiteiten duiden. Daar is dan aller eerst het feit dat er een feestverlich ting komt tijdens de sfeervolle decem berdagen. Van Hema tot Korte Singel straat, langs de bushaltes, zullen de lichtjes weer branden in december. Het is nog niet veel, maar nu kan het mogelijk zijn dat anderen volgen. Ook de Mgr. Nolenslaan krijgt feestver lichting, maar daar gaat eerst gebeu ren waar wij reeds enkele malen op geattendeerd hebben. OPENING FOLKLORE (O N\ \VIJ deze prettige mededelingen hebben gelanceerd is het misschien wel juist te wijzen op de komende decemberactiviteiten. Meer vertier in onze stad is wel noodzakelijk, het zal de beurzen van de winkeliers spekken en het zal het genoeglijke winkelen voor de Schiedamse huisvrouwen heel prettig maken. Aan. de kinderen dient echter ook te worden gedacht. Ditmaal FOLKLORE (II) OVER DE viering van St. Nicolaas als folkloristisch feest kunnen alle Schiedammers hun gedachten Jaten gaan. Als een ieder meewerkt kan het zeker een gebeurtenis worden die ruim de aandacht zal krijgen. We den ken hierbij bijvoorbeeld aan de m werking van onze Kethelnars die hun tilburies, karossen en a~>J tuigen in de stoet zouden kur rijden. Dan zouden w 11 Otid-r. costuums moeten ■'oorden gedragen. Die zijn er nog wel in Kethel, maar oofc naar wij i-zlen. bij toneelvereni gingen en gymnastiekverenigingen. De Schiedamse Gemeenschap ontvangt gaarne suggesties en medewerking. Hopelijk wenden velen zich in de ko mende dagen tot het bureau aan de Plantage. WQwt FR wordt nog hard gewerkt aan de Parkweg en omgeving, maar nu is reeds te zien dat het nieuwe Schie- damse winkelcentrum aan het eind van de Parkweg bij de Burgemeester Van Haarenlaan mede door. de spe ciale architectuur een sfeervol hoekje gaat worden. (Van een onzer verslaggevers) DAGELIJKS zijn er mensen die met vreugde zien dat de dokter snel naar zijn patiënten gaat, maar mag die dokter sneller rijden dan ande ren? Ongetwijfeld zullen velen van mening zijn dat voor de dokter de maximum snelheid niet gesteld is, maar niemand kent nog een uit spraak op dit gebied. Daaro m was de Schiedamse arts G. J. O. woens dag met een advocaat naar het kan tongerecht te Schiedam gekomen om nu eens een principiële uitspraak te horen over deze materie. Op 4 okto ber heeft dokter G. W. O. over de Burgemeester Knappertlaan gereden 's morgens om tien voor halft waalf met een snelheid van 63,1 km per uur. Bewust is hij toen te snel over de draden van de Gatsometer gere den in de mening dat de politie hem wel zou laten gaan naar zijn pa tiënten die dringend zijn hulp behoef den. De verdediger mr. H. G. Ubbink beriep zich voor zijn cliënt op over macht. Hij deelde mee dat de heer O. in de eerste week van oktober een dubbele practijk moest waarnemen-, omdat een collega met vakantie was. Die morgen was er dringend hulp gevraagd voor drie patiënten. De dok ter had van de Brugmanstraat door de Burgemeester Knappertlaan snel naar de Rembrandtlaan willen rijden. „Achteraf bezien had de dokter ze ker tijdig kunnen remmen toen hij de politie met de Gatsometer zag, maar dokter O. deed een bewuste keuze", zei mr. Ubbink die stelde dat hier spra ke is van een botsing tussen twee plichten- „De keuze is ter goeder (Advertentie) \1a na I Recept voor verrukkelijk toetje: vanillcvla met vruchtenmoes Leg op elk bordje een beschuit. Doe daar aardbeien- of bessen- moes op, strooi er suiker over en bedek beschuit met Ij- dl vanillevla (zo uit de fles). Gar neer met vruchtjes en dien meteen op (anders wordt be schuit week). Gezamenlijke Melkbedrijven Rotterdam en omgeving Irene, Dankstond' gewas Herv. (Geref.) Evangelisatie, Ds. Treure, 20. Geref. Jeugdhuis: Lezing Franc Bibo voor Middenstanders, 20. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64164 b.g.g. tel. 115o88 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Alediastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen (.g.g. telef. 115588) Apotheek Backer, St. Liduinastraat. ■hoek Brugmanstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: Politiealarm 646S6; G.G en G.D.-waarschuwing 69290. trouw gedaan, het is een relatieve dwang. De vraag is of een medicus de ze keuze mag doen, naar mijn mening is dat wel het geval" zei mr. Ubbink. „Als het nu het passeren van een gevaarlijk kruispunt was geweest, maar hier was geen sprake van gevaar, er waren geen mensen op de weg en de dokter kort rechtuit rijden. Hij heeft geen risico genomen" meende de verde diger. die stelde dat het hier niet gaat om de geldboete, maar vanwege het principe" Ook was het niet zo dat de pa tiënten in levensgevaar verkeerden, er was sprake van„een zeer ernstig ge val". De advocaat deed dan ook een be roep op overmacht. De verdachte deelde mee dat een zijner patiënten inderdaad ernstig ziek was, veertig jaar geleden zou zulk een patiënt overleden zijn, maar te genwoordig zijn er goede medicamen ten die -bij tijdige toediening het her stel brengen. De substituut-officier van justitie, mr. H. van Moorsel, vond het een interes sante zaak met mogelijkheden, maar hij geloofde toch dat de kwestie hier te scherp gesteld wordt. Hij meende dat het geen verschil van tijd maakt of men enkele kilometers boven dan wel onder de maximum snelheid door de stadswijk rijdt. De officier eiste dan ook dertig gulden boete of zes dagen hechtenis. De advocaat legde er nogeens de na druk op dat het niet direct om de snel heid van het rijden ging, maar dat de dokter ee:- bewuste keuze had gedaan. Bij artsen leeft de mening dat de poli tie hen niet controleert op snelheid. De medici hebben behoefte aan een ant woord op dfe vraag of zij te hard mo gen rijden als zij zich op spoed bij de uitoefening van hun taak willen beroe pen. De kantonrechter mr. P. B. Cos achtte de kwestie van overmacht een ernstige zaak. Hij geloofde dat de kwes tie van de geringe verhoging van de snelheid duidelijk maakt dat de keuze ter goeder trouw is geweest. Hij achtte het verweer dan ook redelijk. Mr. Cos ontsloeg de arts van rechtsvervolging. (Van een onzer verslaggevers) REEDS in de zomer van dit jaar heeft de Schiedamse Oecumeni sche Raad van kerken het initiatief genomen tot het doen uitschrijven van een oecumenische gebedsure voor het welslagen van de Derde As semblee van de Wereldraad van Ker ken te New Delhi. Aangezien deze wereldconferentie Y.kn kerken waar -duizenden afgevaardig den uit totaal 180 kerken vertegen woordigd zullen zijn, aanvangt op za terdag 18 november, zal aan de voor avond van deze dag, dus op vrij dagavond 17 november een gebeds ure worden gehouden en wel m de Grote Kerk. Deze bijeenkomst heeft nu in gemeen schappelijk overleg het karakter ge kregen van een liturgische gebeds dienst, waarin het volle accent op de dienst der gebeden zal vallen, maar waarin ook een korte meditatie is op genomen. De liturgische elementen zijn gedeeltelijk ontleend aan een handlei ding, die door de Oecumenische Raad van kerken in Nederland voor derge lijke gebedssamenkomsten is uitgege ven. Ook in deze dienst zullen gemeenteleden worden ingeschakeld voor de schriftle zingen en sommige gebeden. De Koor zang zal worden verzorgd door het Schiedams Christelijk Mannenkoor, directeur de heer J. v. d. Ree. In gemeenschappelijk overleg daartoe besloten, zullen in deze gebedsdienst voorgangers van de bij de wereldraad van kerken aangesloten kerken alsme de van de plaatselijke Gereformeerde kerk voorgaan. (Van een onzer verslaggevers) NIEUWLAND heeft er weer een nieuwe winkelwijk bij. Sinds kort zijn enkele winkels geopend aan de Park weg. Het is een vrij winkelpleintje bij de spoorlijn Sehiedam-Vlaardin- gen. Deze winkels mogen nu nog wel worden gezien als pioniers in de voor posten van de stadsuitbreiding want vlakbij wordt nog intensief gebouwd. Eerst over vele maanden zullen deze winkels cachet gaan geven aan de nieuwe buurt. Dan zijn de straten rondom het pleintje gereedgekomen. R2 7.13 1629 8 NOV. Nog mooier zal het worden als de brug over de Schie van Bur gemeester van Haarenlaan naar Horvathweg gereed is gekomen. Dan is het winkelcentrum opgenomen in het geheel van de wijk. Nu is tiet nog even zoeken over soms onbegaanbare wegen naar de winikelbuurt aan het uiterste eind van de nog onvoltooide Parkweg. Sigarenwinkelier Pons, geen onbeken de in Kethel en in kerkelijke kring, heeft onlangs een winkel geopend bij dit plein. Hij heeft zijn winkel als eerste in de galerij, het is een specifieke win kel aan de zijde van het overdekfe ge deelte van het pleintje en tezamen met de kapsalon voorbij de rooilijn van da winkeïbu-urt gebouwd zodat het uit stekende gedeelte het besloten karakter van deze buurt accentueren. De heer Pons was onlangs nog politie agent maar gezondheidsredenen noop ten hem zijn geliefde beroep op te ge ven. Die gezondheid is geknakt door een langdurig verblijf in het concentratie kamp Bubhenwalde, Gelukkig heeft de heer Pons de sympathie van velen zo dat reeds nu talloze Schiedammers de weg naar zijn winkel hebben gevonden. Een stralende Koos de Groot (weet tl wel, van Geron) ontving woensdagavond in dit winkelcentrum op Parkweg 7 tal van vrienden en relaties tijdens een drukbezochte receptie. Een ieder was zo vol lof over de prachtige ontwikke ling van de drogisterij De Groot dat de oude mevrouw De Groot haar ontroering bijna niet de baas kon. Het is dan ook een enorme vooruitgang die de zaak nu doormaakt. "Van het oude drogisterijtje op de Singel, waar de ouders van Koos de" Groot tientallen jaren -gewerkt heb ben, naar een ultramodern pand waar de dames (en de herat) alles over zichtelijk kunnen uitzoeken. Op de rek ken liggen niet alleen de bekende wa ren, maar ook verfartikelen, babywa ren, en er is een speciale stand voor parfumerie-artikelen. Het is geen zelfbediening want Koos de Groot huldigt het standpunt dat ook zijn vader had. Hij meent dat de klant persoonlijke service behoeft. Het oude pand aan de Singel had een oppervlak te van 12 m2. Nu krijgt Koos de Groot 62 m2 winkelruimte met een totaal op pervlak van 100 m2. SCHIEDAM. Geboren: Andréa H., d.v. •H. van der Laan en A. Eggink; Gerardus, z.v. A. Brand en C. J. Koppenhagen; Iris, d.v. A. G. van Tooren en F. Kompagne: Ger- ritje, d.v. W. de Groot en L. van Doorn; Leendert A..C,, z.v, J. Goemans en P, Stam; Hob, z.v. P. van der Toirw en W. van Beveren; Eric, 2.v. G. 'H. Lange en K. de Goede; Johannes C,, z.v. L. (B. Knlpscheer en A. M. van der Plas; Adrianus EK.t z.v. A. H. van Vliet en. M. van Pelt; Gabriëlle J. C., d.v. A. D. Spring in 't Veld en M. C. L. van Geene; Willem, z.v. W. van der Pluijm en C. Keiler. Overleden: D. A. van Santen, 78 jr. wed. van C. J. Schaap; H. A. Schumacher, 74.jr; J. J. van Os. 55 jr eehtg. van J. A. de Swart; N. Schouten. 72 jr wed. van M. J. Dammann; G. Boekesteijn. 72 jr wed. van N. R. Kramer gezegd Freher. (Advertentie) AR u In tegenstelling tot de resultaten in oktober bij de meeste spaarbanken werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam in die maand meer ingelegd dan terug betaald. Ingelegd werd n.l. 1.186.011,69 en terugbetaald ƒ1.108.029,64. Zoals reeds eerder werd gemeld werd bij deze spaarbank op 25 okt. de 50.000ste spaarder ingeschreven. Op 3! oktober be droeg het aantal inleggers 50.146 (ultimo oktober 1960 48.555) met een totaal-tegoed vaii 34.266 822.37 )v.j. 30.591.984.99). Het aantal deenemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet met 10 pet. Rijkspremie steeg tot 1877. het bij deze dienst gespaarde bedrag tot ƒ621.439, 99 tegen op 31 oktober I960 1.514 deelnemers met 'n gezamenlijk tegoed van ƒ406.004,71. Het tegoed van inleggers en de reserves waren per 31 oktober voor 23.776.543,27 belegd in effecten, voor 7.702 382,30 in onderhandse lening en voor 5.739.054,34 in hypotheken. De kasmiddelen e.d. bedroegen 1.26.265,10 Zoveel rnuziek-uilvoeringen staan vol gende week op het programma in Schie dam. dat van een concertweek gespro ken kan worden. Het begint dinsdag avond in Arcade, waar zeven harmonie orkesten een concert-avond zullen ver zorgen. Deze concert-avond wordt georgani seerd door de sectie muziek van de Schiedamse Gemeenschap. Donderdag avond vragen twee concerten de aan dacht. In het Passage Theater concer teert het R.PH.O., m de Julianakerk zal het Schiedams Christelijk Mannen koor zingen. Medewerking verleent de organist-Feike Asma en de Schiedamse sopraan Nelly van der Spek. Tenslotte begint de Vereniging Vrien den van het Stedelijk Museum zaterdag avond met het winterprogramms. Dan speelt het kamermuziekgezelschap In- tertexta in de aula van het Stedelijk Museum. Medewerking verlenen Jeanet- te van Winterden, blokfluit en Gijs de Het Tweede Toonkunstconcert te Schiedam zal op donderdagavond 16 november in het Passagetheater wor den gehouden. Dan is solist de beken de cellist Samuel Brill- Dirigeren zal de Amerikaan Alexander Gibson. Het Rotterdams Philharmonisch Or kest speelt de Zesde Symphonie van Tschaikowsky (Pathétique), de ouver ture Le Corsaire vac Hector Berlioz en het Celloconcert van Khatchatu rian. Op bet kruispunt Brede Markt- steeg Nieuwe Sluisstraat in Schie dam stond vannacht om twee uur een auto met brandende lichten. De ac cu was bijna leeg en de portieren wa ren niet gesloten. De politie heeft bet gevonden voorwerp naar het hoofd bureau van .politie gebracht, later bleek dat de woonwagenbewoner O, de eigenaar van het voertuig is. De Ned. Vereniging De Verzame laar zal maandagavond weer een Ruilbeurs houden in gebouw Arcade te Schiedam. Aanvang half acht. (Van een onzer verslaggevers) BARBERTJE moet hangen omdat H. de hand met het werkboekje heeft gelicht, mijn cliënt moet krachtens de fictie van de wet voor de misgrepen van zijn werknemer boeten en nog wel van wege de rancune van iemand van het kaliber van H.", zei mr. P. van Bochove woensdag als verdediger van de Schie damse expediteur A. J. A. van L., die terecht stond omdat hij zijn chauffeurs niet de juiste toelichting bij het invul len van de werkboekjes zou hebben ge geven en bovendien waren die werk boekjes in april en met niet juist inge vuld zoals het rijtijdenbesluit voor schrijft. Dat was aan het licht gekomen door dat de 28-jarige chauffeur G. H. aan de Schiedamse politie had medege deeld dat rij bij zijn baas (vroegere baas) Van L. de werkboekjes ver- I Op zondag 12 november zal om 19 uur in de Opstmwïingskerk te Schicduti weer een oecumenische kerkdienst worden gehouden. Liturg is as. D, J. Saalinz De predikatie houdt pastoor C P v. d. Berg. Het koör van de. Opstandineskerk is bereid gevondeni enkele liederen te zingen. 1 (Van een onzer correspondenten) /ANDER de vlotte en gemoedelijke lei- dig van voorzitter mr. H. Snoep is woensdagavond in de benedenzaal van De Opstandingskerk de jaarver gadering gehouden van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onder wijs in Schiedam. Grote problemen kwamen niet aan de orde, het is een teken dat het met de vereniging goed gaat. Dat bleek ook uit de jaarversla gen, die al even vlot werden goedge keurd. Penningmeester H. IJsselstein gaf een toelichting bij de omvangrijke uit gaven (en inkomsten) van de vereni ging. Hij sprak met waardering over de medewerking van het Schiedamse gemeentebestuur. Steeds verleent wet houder H. Sabel het bestuur een willig oor. Mr. Snoep bracht dank aan pen ningmeester IJsselstein, die zoveel werk verricht, en deze delegeerde veel dank aan de actieve administrateur Van der Most. In het bestuur werden herkozen de heren B. M. Koppenoi, A. M. Vogelij, J. H. Meulendijk en E. W. Sehravesande. In de vacature G. Kaay werd gekozen de heer L. S. van Fer- neij. Een speciaal welkom had mr. Snoep voor het nieuwe a.r.-gemeente raadslid de heer Brouwer, die zitting krijgt in het bestuur in de vakature W. Kok. Voorzitter mr. H. Snoep stelde in zijn openingswoord dat het Christelijk Onder wijs altijd- kwetsbaar blijft. Er is nog steeds een verschil te constateren met het openbaar onderwijs. Er blijkt terug houdendheid bij de overheid te zijn. Zo is de financiering altijd moeilijk. Hoe gemakkelijk gaat het bij het openbaar onderwijs en daarentegen blijft het chris telijk onderwijs achter. Dat is vooral te bemerken bij'het kleuteronderwijs. Het geld komt er wel, maar later, dat is soms wel vijf jaren later. Mr. Snoep stelde dat het de vereniging goed gaat. Daarom wilde hü de feiten meer signaleren dan dat deze moet wor den gezien als jammerklachten. „In deze tijd schijnt men niet van het bijzondere te houden", zei hij. „De vergoedingen voor het kleuteronderwijs zijn aan de la ge kant. Dit hangt af van departement en inspectie. De pianalogcn en economen willen de maatstaven bepalen. Zo wordt de toekomst van het bijzonder onderwijs in handen gelegd van de planalogen. „Het christelijk onderwijs is echter geen zaak van planologen" zei mr. Snoep „wanneer wij eendrachtig zijn wint het beginsel het altijd van de economie. „Mr. Snoep wees er ook op dat het in deze tijd mogelijk is dat een groeiende verwijde ring ontstaat tussen bestuur en perso neel. Hij wees op voorvallen bij sollici taties. Mr. Snoep stelde dat het niet meer zo onvoordelig is te werken bij het chr. onderwijs. „Verwijdering betekent, ge brek aan begrip en contact en dat is niet nodig" zei hij. Ons onderwijs moet gemengd zijn met een goede dosis idealisme zei mr. Snoep. Het gaat erom in hoeverre wij het chris telijk karakter kunnen duidelijk maken aan de maatschappij, hoe het staat met het openbaar maken van het Beginsel. „Wij staan in dienst van de Koning der Koningen, die uiteindelijk zal heersen over hemel en aarde, de arbeid zal dan ook slagen" aldus mr. Snoep.' Uit het jaarverslag van secretaris Vo gelij bleek dat er een goed contact is tus sen bestuur en schoolhoofden. Gesproken is over de groei van de scholen in Nieuw land. Een klas van de Prins Bemhard- school is al ondergebracht in de Prof. Gunninghschool. De huisvesting van de VGLO-school levert weer moeilijkheden op. Enige lokalen zijn afgestaan aan de Christelijke Huishoudschool. Nu volgen de VGLO-leerlingen praktijklessen in de Westmolenstraat. Een kleuterklas van de Prinses Marij ke school is gehuisvest in De Opstandings kerk. Het leerlingenaantal van de Sav. Lohmansehool is teruggelopen. In een leeg lokaal is een kleuterklas onderge bracht en enkele lokalen zijn in gebruik bij de ULO-school. De derde VGLO- school in Nieuwiand- is op de urgentie- lijst geplaatst. Het zal een school in sy steembouw worden. Ieder jaar zal een deel van het meu bilair van de scholenworden vernieuwd, van kolenstook naar oliestook. Herin nerd wordt aan de viering van het tachtigjarig bestaan en het feit dat de schoolvereniging al eerste de vrije za terdag invoerde. keerd had moeten invullen. Deze chauffeur kwam nu als getuige voor de balie en bovendien verscheen le chauffeur A. C. die ook al niet meer bij de firma Van L. werkte. Als verbalisant verklaarde de dertig jarige politieman- F- A. A. van der V. met de getuigen C. en H. te hebben ge sprok Zij hadden hem verklaard in ieder geval tot 's avonds half acht soms later te hebben gewerkt. Be- De politieman had de heren op het kwa- gonnen werd 's morgens om zeven uur. lijke van een meineed gewezen. Ook voor de kantonrechter bleven de getui gen bij -hun veriklarin-gen. De raadsman bestreed dat verdachte in het expeditiewagentje twaalf, dertien uur per dag achtereen gereden zou heb ben. „Dat zou voor 1940 twijfelachtig zijn, maar nu is het niet meer moge lijk", zei mr. Van Bochove die van me ning was dat de getuige H. het boekje niet goed heeft ingevuld. Hij stelde dat H. in de stad bestellingen rondbracht, men mag niet verwachten dat de baas •meerijdt, en er zijn geen rusttijden ver meld. Mr. Van Bochove was van mening dat zijn cliënt niets fouts had gedaan omdat hij zeker niet op zulk een onbeholpen wijze in het boekje zou hebben ge knoeid. Dan zou hij keurig rij- en rust tijden hebben vermeld. De verdediger wees op een ruzie die er tussen Van L. en getuige H. wasg eweest. Zijn cliënt miste flessen jenever uit vrachten, hij had H. verdacht. De chauffeur was al eens veroordeeld geweest. De getuige beklemtoonde onschuldig te zijn. Hij was naar de politie gegaan omdat hij niet het juiste ziekengeld over de totale uren had gekregen. Mr, Van Bochove wees hierbij tevens op het hoge loon dat bij Van L. zou wor den betaald. Gezien de ernstige recidiven van de heer Van L. die al dertig tot veertig- maal voor dit soort overtredingen is veroordeeld achtte de officier mr. Van Moorsel een goede straf op zijn plaats. Hij wees op de gevaren van chauffeurs dse iververmieid raken. De staat van dienst van verdachte noemde hij ten ■hemel schreiend. De tweespalt tussen Van L. en H. achtte hij niet opportuun. Er komen te veel overtredingen van het rijtijdenbesluit voor. Hier is van moed willige laksheid sprake. De officier wilde niet Ingaan op het feit dat C. geen werktijdenboekje had gehad. Dat zou te veel onderzoek ver gen, Daarvoor vroeg hij een boete van ƒ50 en voor de foutieve invullingen in het boekje van H. vroeg mr. Van Moor sel 250. Mr. Van Bochoven stelde nog maals dat het rijtijdenbesluit een onmo- lijk ding is. Er kan geen sluitend sys teem voor worden gevonden. De kantonrechter mr. P. B. Cos merk te tenslotte op dat Van L. slordig was geweest op dit gebied. Het werd 30 of 6 dagen en tevens 150 of dertig dagen hechtenis. Warm genoeg bij strenge vorst en toch licht genoeg voor herfst en voorjaar: dit is ken merkend voor de sublieme kwaliteit van de stof, in moderne, warme tinten. De modellen zijn volgens de nieuwste heren mode. De perfecte afwerking garandeert een. feilloze pasvorm. En de prijs van deze lichte overjassen is „lichter" dan ooit: in plaats van f.89.- en f.99.- 78 jaar kiedingspecialisten Voor de leden van de Kring Rot terdam van de Gereformeerde Or- ganistenverenigin-g spreekt ds. W. de Graaf van Almkerk vanavond om acht uur in de Jolianakerk te Schiedam over: „Hoe is de situatie ten op zichte van het Psalter 1949?", Ook niet-leden zijn welkom. Als de be langstelling -groot genoeg is zal ook in december nog een bijeenkomst wor den gehouden in de Julianakerk. Dan wordt gesproken over de nieuwe psalmberijming. j^URGEMEESTER mr. J. tv. Peek zal namelijk het winkelcentrum Mgr. Nolenslaan op donderdag 23 november feestelijk openen. Dat is prachtig. Twee dagen voordat St. Nicoïaas naar onze stad komt wordt de creatie van een geheel nieuwe winkelwijk aan alle Schiedammers getoond. Hopelijk doen ook alle winkeliers in de nieuwe wijk aan de feestelijke opening mee. Er kan heel wat van toorden gemaakt, maar dan zullen de vele middenstanders ook alle actief moeten zijn. zal de Schiedamse Gemeenschap voor het eerst St. Nicolaas ontvangen. Dat betekent dat de intocht van de Sint een folkloristisch karakter gaat krij gen. Hierbij heeft de middenstand echter zeker een taak. Het zou leuk zijn als de SG vele surprises zou kunnen uitdelen. Ongetwijfeld kan de middenstand de SG van vele geschenk pakjes voorzien om ditmaal eens de Schiedamse jeugd en misschien ook ziken, bejaarden, behoeftigen extra te verrassen. Op de Nieuwe Laan te Vlaardingen werd woensdagmiddag een wielrydster door een bromfiets ingehaald, juist toen zij een stilstaande auto passeerde. Daar uit tegenovergestelde, richting eveneens een auto naderde raakte zij de macht over haar stuur kwijt en viel tegen de Imkervoorzijde van de auto De wiel- rijdster, de 18-jarige A.S., liep een ge kneusd been op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1