Goedgelovige n enmai van f1700 beroofd PADVIN IERS BESLUITEN JUBILEUMVIERING Bediende besteeJ t zi n baas voor tweede keer erdachte omniddeUi Oude rioo .eiding zet bouwput onder water raak^> Slachtoffer van geraffineerd comediestul e D olitie vindt „zeelieden 5 en... het geld ProfKymmel br I J. benoemd ie zag ongeluk hoek Bordtselaan Portefeuille met 1200 gerold li CZèr lumkcrbcMumid DE ROTTERDAMMER E buitenman had er een „ge zellig avondje uit" van willen maken als besluit van zijn be zoek aan Rotterdam. In zijn por tefeuille zat een bedrag van zeventienhonderd gulden, „Daar kom ik een heel eind mee", dacht de buitenman, toen hij een dan cing in de Rotterdamse centrum binnenliep. Maar het ging heel anders dan hij zich had voorge steld. Nauwelijks een paar uur later had hij geen cent meer op zak. De goedgelovige buitenman was het' slachtoffer geworden van e en geraffineerd comedie- stukje In de kast.... DE officier van justitie bij rechtbank te Rotterdam heeft een jaar en twee maanden ge vangenisstraf met aftrek geëist in de zaak van de 22-jarige win kelbediende J. B„ die heeft be kend bij zijn werkgever aan kleine bedragen eerst 1000 te hebben ontvreemd en vervolgens diens portefeuille, inhoudend 1200, te hebben gestolen. Liinese matroos viel in ruim van schip „Morgen hebben wé y mk "1 tfes ge I fief duurste televisietoestel Iberoerdste beeld. kan, als de antenne niet gt, of de installatie slordig gevoerd. Dat kan niet bij gaard. lensen van Boogaard denken t voor ze iets doen. Ieder een kan een stok met draden op het dak zetten, maar per geval de beste antenne kiezen en de gunstigste plaats bepa len, dat is vakwerk. Vakwerk waarin ze bij Boogaard, plezier hebben. Steeds zijn ze met experimenten bezig, steeds op zoek naar een nog beter beeld. TE HOOGSTRAAT 15 o- an tv. speciaalzaak) 6000 VLAARDINGEM amiiiimimmmimimiiiiiiimiiiiimiiiiimimuiiiiiiimniiiMniiiminmiiiimiiiiHiininE Wie adverteert in „De Rotterdammer verhoogt zijn omzet u Danzij rechercheurs van at Rotter damse politie had de feestvierende buitenman zijn spaarcenten overigens spoedig terug. Het was een geluk bij een ongeluk, dat een van de recher- cheurs zich herin nerde waar de be rovers woonden. Hij sloeg de ilank niet mis. De overval van de recherche leverde de arrestatie van twee man nen en twee vrouwen op. Het feestje had een leuk begin, vond de buitenman. In de dancing kwamen twee knappe vrouwen op hem af, die hem uitnodigde de kennismaking in haar woning voort te zetten. In een taxi reden ze naai het zui delijk stadsdeel, waar da buitenman geen weg of steg kende. In de woning an zijn. „vriendinnen" ging het ge zellig toe, maar op het hoogtepunt van het feest kwamen twee als zee lieden geklede mannen binnen. Een van hen stelde zich voor als de echtgenoot van. een der vrouwen. De man liep rood aan, toen hii ontdekte, dat zijn vrouw een vreemde in huis had geïn viteerd. Woest over haar echtelijke on trouw gaf hij haar een klap in het ge zicht. De buitenman verdween snel uit de woning, omdat zijn aanwezigheid aan leiding zou kunnen zijn voor een nog ernstiger ruzie. Buiter bleef hij nog wat rondhangen, omdat hij met zijn „vrien din" te doen had. Maar de ruziek was bijzonder spoedig afgelopen. De buiten- Prof. dr. J. Kymmell, buitengewoon hoogleraar aan de Economische Hoge school in Rotterdam en adviseur van de 'minister van buitenlandse zaken, heeft een functie aanvaard bij het Brit se Concern Imperia! Chemical Indu tries. Verwaffit wordt dat hij per 1 januari de overheidsdienst zal verlaten. Prof. Kymmell is chef van de direc tie integratie Europa >ij het ministerie van buitenlandse zaken. Zijn benoe- mign bij de ICI hangt samen met de planner, die dit concern heeft tot vesti ging van een fabriekscomplex in het Boüekgebied bij Rotterdam. Pro Kymmell heef- zieh als hoofd van de directie integratie Europa be zig gehouden met. algemene ïntegratie- vraagstukken, het Berielux-unie-verdrag en de E.G.K.S., de uitvoering en toe passing van het E.E.G.-verdrag en met vraagstukken die de Europese gemeen schappen gemeen hebben Zijn afdeling is ook belast met het opstellen var instructies voor de Ne derlandse permanente vertegenwoordi ger bij de 3..EG. en met de ambte- ijk<i coördinatie "'ar. Europese vraag stukken met de betipkken departemen ten. mar veronderstelde dat alles week koek en ei was en wandelde in de richting van de stad. Onderweg liep hg een café binnen, maar toen hjj wilde betalen, ontdekte hij Sn schrik, dat zijn portefeuille was gerold. Nu was het de buitenman, die woedend werd. In het hoofdbureau van politie vertelde hij wat hem overkomen was. Hij gaf een uitvoerige beschrijving van de woning van de vrouwen en dia in lichting deefi een rechercheur herinne ren aan het bezoek, dat hij drie maan- }n geleden had gebracht aan een huis m Rotterdam-zuid, waar een inbraak was gepleegd. In die woning waren twee knappe vrouwen, die aan 'iet signalement van de buiten-ma; beant woordden... De naam van de straat verschilde maar heel weinig van die, welke de beroofde feestvierdei had genoemd. .vee rechercheurs sprongen in een auto en reden naar het adres in zuid. Bij hun aankomst zagen zij, dat een van de vrouwen met een Engelsman naar bin nenging. kennelijk een nieuw slacht offer. De bezoeke-v verdween echter weldra. De rechercheurs drongen het huis bin nen, waar alles in duister was gehuld. Het licht deed het met, totdat een van de rechercheurs op de tast de schakel kast ontdekte en een paar losse zekerin gen vastdraaide. Op het eerste gezicht was er in het huis niets aan de hand. Een van de vrou wen lag in bed en de andere liep in de kamer rond. Helemaal vertrouwden de rechercheurs het rog niet. Een van hen rukte een kastdeur open. En daarmee was de zaak eigenlijk al opgelost. In. de kast stonden de twee vrienden an de vrouwen naast elkaar geperst. Zij waren in de kast ge kropen, toen de rechercheurs Verschenen. De recherche neemt aan, dat beide mannen telkens van zee plachten terug te komen, als de vrouwen een bezoeker in haar huis hadden uitge nodigd.... Voordat zij de kamer bin nenliepen, hadden zij de kleding van de gast, die op de kapstok hing, al nauwkeurig onderzocht en geledigd. De portefeuille van de buitenman hadden de pseudo-zeelui nog in hun zak. Het viertal is inmiddels voor de officier van justitie geleid. De viering van vijftig jaar padvinders- beweging in Rotierdan is donderdag avond ioi eer einde gebracht mei een groots opgezette revue in de Groote Schouwburg waar men dar ook ongeveer Iedereen kon aantreffen die in otter dam maar iets met de padvinderij van doen heeft, Rondom dis jubileum ajjn vanaf 15 april een serie feestelijkheden afgewikkeld, waarin als hoogtepunten vallen te noemen de onthulling var: het borstbeeld van Baden JoweH in het Park en hel grote Nationale Concours vooi Padvindersbands in het Sparla- s fad ion. Zo'n hoogtepunt is ook de sluitings avond geworden. Dat was voor de inge wijden nog meer het geval dan voo de buitenstaanders, maar die waren op deze avond -er in de minderheid. „K.P, (kilometerpaal) 50" was het motto van deze jubileumxevue waarin op vrolijke wijze en met een gezonde dosis zelfspot in .ie keuken van de pad vinderij werd gekeken. Waarin ook, met medewerking van een. groot aantal wel pen een overzicht werd gegeven van de geschiedenis van de padvinderij sinds Vanmorgen om tiert minuten over acht kwam de 45-jarige bankbediende H. C. Schot van de Harkelr, te Rotterdam in botsing met een surveillance-auto van de politie op de hoek Dordtselaan-Putselaan. De heet Schot is met vermoedelijk een schedelbasisfractuur ::n in !<ewusteloze toestand naar het Dijkzlgtziekenhuis ge bracht. De politie verzoekt getuigen van dit ongeluk zich in verbinding te stellen met het politiebureau Sandelingplein, telefoon 77825. 1900 en de betekenis die de omgeving| geleidelijk daaraan gaat geven. Dat werd allemaal met grote ernst II vaal en zeer enthousiast gebracht 1 Daarbij konden zeer veel aspecten van het padvinderswerk worden belicht Zo was ei ook een wel bijzonder tel waarderen bijdrage van de Bijzondere) Eiisenl-horde, de groep die zich uit sluitend richt tot de lichamelijk ge brekkigen. Verder was er veel muziek en zang in eigen beheer verzorgd enl gebracht met als klapstuk fragmenten uit de befaamde Engelse „gangshow'lf Enigszins buiten dit kader, maar daar om niet minder charmant was hetl menuet, sierlijk gedanst door fraai ge pruikte welpen Voor de samenstelling van het grootste deel van deze revue alsmede voor de leiding tekende Hopman W. Hoogenstrijd. 'lij het verhoor kwam naar voren, dat B. enige tijd geleden leze y.slfde werkgever heeft benadeeld dooi diens bromfiets te verduisteren. Niettemin nam zijn latroon hem weer in dienst. De president van de rechtbank hield B. voor, dat naar weinig mensen een dergelijke unieke kans kragen Voorts was verdachte ten laste ge- »gd, dat hij een «ging tot inbraak heeft ondernomen hi een kruideniers zaak aan de Kerkstaat, wetende, dat de eigeaaar met vakantie was. Het geld, dat verdachte zich op boven genoemde onrechtmatige wijze heeft uegeëigend, heeft hii volgens zijn ver klaring er in een nachtbnr doorgejaagd. Volgens het psychiatrisch rapport zou B verminderd toerekeningsvatbaar moeten ,/orden genoemd. De officier van justitie was van oor deel, dat B. niettemin de indruk maakt wel degelijk te weten wat hii doet. Hij laakte: het bijzonder dat verdachte het dubbele vertrouwen, dat zijn werkgever 1 hem heeft gesteld, zo heeft geschon den D raadsvrouw, mejuffrouw mr. T. A, M. de Gans. bracht raa'' voren, dat E meer uit impulsiviteit heeft gehan deld dan uit werkelijk criminele bedoe- de lingen. Naar haar mening was de ver leiding tot het stelen van de portefeuil le wel bijzonder groot gewees' daar de ze zat in de zak van het jasje van de patroon, dat dagelijks voor het grijpen hing. Zij bepleitte een straf met een zo groot mogelijk voorwaardelijk deel. Zij was van oordeel, dat een lange gevange nisstraf :n verband met de geestesge steldheid van haar cliënt zinloos zou zijn. Uitspraak over 14 dagen. De 36-iarige Chinese matroos Wong Chueng Shim* uit Ning Po is donderdag middag bii het dichtlegcen van een ruim, aan boord van het Noors- stoomschip Tudor in de Waalhaven bij pier 6 ie Rotterdam, net het luik in het ruim gevallen. Hij kwam vierenhalve meter lager terecht op een buikdenning. De matroos is met een 'linkerdij been fractuur in het Havenziekenhuis opgenomen. Op de Beigweg te Rotterdam is van- morgen de 56-jange typograaf J. Vossei- man van de Van Bijnkershoekweg met zijn fiets geslipt. Hij itreeg een scheur mond aan de rechter knie en werd naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Op verzoek van 2ijn raadsman, C. J. Wijt. heeft de rechtbank te Roti terdam de 30-jarige losse werkman C. E., die heeft terechtgestaan ver dacht van diefstal, subsidiair helinJ van goederen uit de boekhandel va: V, en D., onmiddellijke invrijheid stelling verleend. De radsman vroe eveneens vrijspraak. Hierover zal d l rechtbank over veertien dagen vonni:] wijzen. De officier van justitie achtte o grond van B.'s eigen verklaringen ei de getuigenverklaringen de diefstal niet, maar de heling wel bewezen. Hij eiste zes maanden met aftrek waar van twee maanden voorwaardelijk me een proeftijd van drie jaar. B. vei-klaarde op de avond van S sep tember in een café aan de Nieuwe Bin nenweg te ziji; benaderd door zijn mede verdachte in deze zaak, de 29-jarige K. W. J. van de: S; Deze zou tegen hen hebben gezegd: Ik heb de boel klaa staan. Ik kan het alleen niet tillen. Kom! mee. Morgen hebben we een boel geld." B. verkli arde te hebben geweigerd op dezt uitnodiging in te gaan D> café houder, de kelner en een andere bezoe ker bevestigden deze gang van zaken. Volgens de verklaring van verdachte zou B de diefstal hebben gepleegd en Van der S. zou de goederen va hem hebben aangenomen en vervoerd. Het betrof en schrijfmachine en stofzuiger- onderdelen Van der S. ontkende eveneens de vol gende morgen zelf de politie te hebben jaarde moeder, maar de jarige zelf voerde daarbij het hoogst* woord, p-e grote familie was pi tktisch voltal lig aanwezig op het feest. Op een enkele na hebben she 31 kleinkinde ren „gerimpelde" oma hun gelukwen sen aangeboden. D bezoekers werden tn groepjes in oma's kamer binnenge laten. - levrouw Giphart zelf vond het een prachtige dag en zei dat ze helemaal niet vermoeid was van al de drukte. Maar dat was zij natuurlijk wel, ver telde ons: haar jongste kleindochter, de Viaardingse verslaggeefster mej. Els Giphart. In verband met de invoering van de Üfdaagse werkweek zullen de veemarkt |m de markt voor pluimvee en wild te Itrecht met ingang van 23 november plaats van op zaterdag op donderdag /orden gehouden.. De mekten zullen, ■geopend zijn gedurende de maanden loktober t/m n ar van 06.30 tot 14.00 luur en gedurende de maanden april t/m september van 06.00 tot 14.00 uur. )e a utomarkt die tot nu toe op donderdag i /erd gehouden is met ingang van Ei november verschoven naar de dinsdag. 3 «8 V-< tv.v* Kï V -V schillende delen van de stad. De belang, «telling ging vooral uit naar de systeem bouw, lie in Rotterdam op grote schaal wordt toegepast. De delegatie stond rsnder leiding van de schepen van openbare werken, de heer F. l'ijsmans Wethouder A. J. /an der Vlerk van onderwijs en volksontwik keling rad als gastheer op namens het Rotterdamse gemeentebestuur. Toen vanmorgen de mannen die de nieuwe vleugel bouwen van de Nationale bij de Schie- kade te Rotterdam, op het werk kwamen, zagen zij tot hun schrik, dat de bouwput, die zy gisteravond droog hadden ver- latengeheel was ondergelopen. Gebleken is, dat een oude en reeds lang buiten gebruik zijnde rioolleiding, waarv-tin niemand het bestaan wist, de schuldige was. Deze leiding stond vol grond water en dat is vannacht de bouwput ingevloeid. Bovendien is die leiding nog als „drain" gaan werken, waardoor er nog meer water uit de omgeving de put in liep. Grote vertraging heeft dit alles niet veroorzaakt: met een paar krachtige pompen heeft men de put spoedig leegge maakt en tegen herhaling kon den eenvoudige voorzieningen worden getroffen. V-—/?sy v sf/f Zi« onzs fsollektie PARKER, PEUKAN, MONT BLANC, LAMY itiiiiimiiiiiiiimimiimn jf RANStNSTAAAT 23 - VLAARDINGEM TtL. (016 4434

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1