oneel vereniging tile Dulci bestaat '5 aar m m en GTB wonnen, maar HBSS leed verlies Aanwinsten Gemeente bibliotheek Schiedam Lawaai met in Cardiff gestolen vuurwerk Hlrunott Drie uur EHBO-wedstrigden in Schiedam Gewonden bi gevecht in cal Rotterdamse kroniek 3 BOOGAARD BESTUUR RECIPIEERDE IN BEYERSBERGEN eiiiiing van verdienste van S.G. Ondanks slechte iveer toch voetbal Pijlen van 50 cm. lang NO AD verloor Zwij ntjes agers weer actief de rotterdammer Nieuw Klng-Size tapijt, kamerbreed tapijt A G N O A 1.1095,- NOVEMBER MAANDAG PAGINA watteerde dekens 160x210 Fibrace! wollen dekens 180x210 cm Belangrijk Fakkel overname Velt tapijt-lwaliteite* "één baans-bretdte": breedtes vare 3 tot 5 meter. Vanaf f. 18.90 per AD Zéér, téér veel hens. Op de vernieuwde en vergrote tapqt-afdeling. DEKLERKaZN Rotterdam. Binnenweg 7, Beijertandselaan 72 - 78 Utrecht. Voorstraat 36, Mariaplaats 2 - Den Haag, - Vlissingen, Groenmarkt 29, Markt Markt vandaag... ....en morgen en dagelijks Advertentie WEEK; EXCLUSIEVE SIERADEN Glaasje nater AutrerteatH LM. Uitslagen ïïw Mie tras net Mn knop en één toets noemt de frtsÉ^sHwoe&oIÉ vsa (I over Den bqaendor mooie automatisch een dubbele wasbeweridag» het wordt 4x gespoeld en ditdptrrij gecentrifugeerd. te te pletten. Aaasiwiüai op M R onna It Hcbtntt 1901' waaupaciiett: a kg o&oge was. Aha. 88 x 62 x 4UkS.Piija (tod. mw«timing). scanxhwxa tel. em (Advertentie) (Advertentie) Morgen verkopen wij In deze serie honderden van de be kende „Sawa" groto gewat teerde dekens, 160x210 cm met 100% nieuwe wattenvuliing, overtrokken methoogglanzende satin. Rijke, zafigwarme dekens, die normaal voor vijf en twintig gulden verkocht worden. En een enorme partij Fibrace! wollen deken, 180 x 210 cm. in modern geel grijs fantasie patroon. normale prijs 22.50. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze radicale dekenverkoop (en niet één zal er overblijven) van deze grote partij Fibrace! wollen...en ge watteerde Sawa dekens, door elkaar /j voor één prijs MWjF/fx voor Geer» tel. of schrift, btst. In het aloude Beyersbergen In Schie dam heeft het bestuur van de toneel vereniging Utile Dulci zaterdagmiddag gerecipieerd ter gelegenheid van hel vijftigjarig bestaan. Tal van gelukwen sen heeft het bestuur in ontvangst kun ne i nemen, maar ook vele woorden van dankbaar beid omdat UD gedurende een I halve eeuw ten bate Van de Schledamse I Gezondheidskolonies heeft willen spelen. De voorzitter van de Schledamse Ge- neensehap, de heer F. A. de Wolff, sprak met waardering over dit werk. Hij I stelde dat UD wel ƒ40.000 „bij elkaar I heeft gespeeld voor de gezondheidskolo- I ales". Hij bood de vereniging dan ools de penning van verdienste van de SG aan. Als eerste spreker voerde dokter A. lioogendijk het voord die namens sen I delegatie opmerkte het steeds te hebben kunnen waarderen dat UD zoveel goede medewerking aas de Schledamse 3e- zondheidskolonies heeft gegeven. Voor de Nederlandse Amateur Toneel Unie sprak de bibliothecaris, de heer Bonke. Hij was er van overtuigd dat het spelpeil van UD goed was. gezien het grote aantal trofeeën dat hij op tafel zag. Spreker herinnerde aan de opbouw van de NATU. De jubilerende vereni ging steunde de NATU al spoedig. Spre- iker meende dat het spelen van toneel- stukken de gemeenschapszin en de spor tiviteit bevordert. Hij schonk de zilveren i medaille van de NATU waarbij hij hoop- [te de gouden medaille bij de viering van [het 75-jarig bestaan ook uit te mogen 1 reiken. i Voorzitter mr. R. II. de Vries stelde dat de NATU een belangrijke instelling is. De unie beschikt over een bibliotheek van duizenden toneelboeken waardoor het de verenigingen mogelijk is over een uitgebreid repertoire ie beschikken. Voorzitter F. A. de Wolff van de Schie- damse Gemeenschap bracht dank voor ds prettige en sportieve wijze waarop UD immer aan de toneelwedstrijden vangen ..Het is u ook gelukt de oude leden de SG heeft meegewerkt. in uw kring te houden en daarnaast nieuwe leden van buitenaf aan ie trek ken." Verder boden nog felicitaties aan vertegenwoordigers van de lustrumccm- missie. van de ereleden en van een de legatie van de HBS en het Stedelijk Hij merkte op dat een batig saldo van enkele honderden guldens: vroeger meer betekende dan nu, maar hij stel de dat een bedrag van veertigduizend gulden voor de Sehiedamse Gezond heidskolonies belangrijk genoeg is, ,.U bent iltljo uw doe! trouw gebleven,, stelde de hees De Wolff, die opmerk te dat de verleiding groot was om i® gaan spreken over de namen van il lustere figuren die in het jubileum- boekje voorkomen. Hij wilde dat niet doen, maar de penning van verdienste wilde hij schenken aan de gehele vere-imen om de fakkel van de ouderen over niging omdat allen steeds voor het:te nemen zoals voorheen, op de elfde liefdadig doel hebben gewerkt. .dag van de elfde maand van het elfde Wethouder mr. P. van Bochove merk- jaar in 1300 elf scholieren van HBS en te op dat het UD kennelijk gelukt is het i Gymnasium tot oprichting van de toneel- nuttige met het aangename te vereni-1 vereniging besloten. Gymnasium. Mr. De Vries was verheugd dat ook de jongeren van HBS en Gymnasium acte de presence gaven. Hij hoopte dat deze jongeren in groepen naar UD zullen ko- lY«*AT3! yHOMSENS Havenbedrijf te Rotter dam heeft in de afgelopen twee jaar gunstige ervaringen opgedaan met de nieuwe laad- en losmethode van boom stammen en stukgoederen op het terrein aan de kop van pier zes in de Waal- Ondanks het slechte weer zijn In SchSe- GOZGSS 03. Hoewel GSS in de dam toch drie voetbalteams in het veld (aanvang zwak speelde gelukte het de gekomen en de resultaten van de stad-1 Schiedammers al spoedig de niet sterkehaven, genoten waren van goede kwaliteit. Wel i gastheren te overspelen Telkens kon de Het grootste voordeel van de nieuwe moest HBSS ervaren dat er sterke concur- Sehiedamse defensie de lange trappen werkmethode is de tijdwinst. De laad- en renten zijn want Excelsior P. won over-j retourneren. Uit een schot var Bunte waslostijden worden door de toegepaste tuigend met 10, maar een herboren j Het Wessels die de stand op 0 —1 bracht, i specialisatie en mechanisatie tot een GTB leverde een verbluffende prestatie.Na rust was Prins naar de linksbinnen-1 minimum beperkt. Met liefst 91 werd GGK geslagen. Ook I plaats en Wijdema naar de linkervleugelHet lossen van een vrachtschip, dat GSS is op de goede weg, ditmaal werd [gegaan. Er kwam meer vaart in de aan- jboomstammen (uit Afrika» aanvoert, ge- met J0 gewonnen van GOZ. j val en toen C. Groene wegen in het straf- beurde vroeger in één bewerking, In de Excelsior P.—HBSS 1—0." In dt eerste I schopgebied gevloerd werd kon Zandber- ruimen liggen de partijen niet geschei- r helft heeft HBSS nog wei scoringskansen'gen de strafschop inschieten. Tenslotte [den. Het sorteren was een tijdrovend gehad maar de technische voorhoedeomspeelde Zandbergen drie tegenstanders karwei. De lichters, die langszij het Zte- 1 miste productiviteit. Voor Excelsior P.i waarna hij het derde doelpunt langs een schip lagen moesten soms dagen wach- scoorde de middenvoor in de vijftiende j achterspeler en de doelman inschoot. jteri, voordat de lading compleet was. minuut. In de tweede helft wat HBSS B(j Thomsen worden de stammen nu zelfs verheugd dat de achterstand niet; GTBGGK 91. Een gewijzigd GTBmeteen gecontroleerd en gemerkt wan- groter werd want Excelsior F. belaagde heeft oortdurend het Sehiedamse doel waar; nrp„r„tiA het trio DeylDe Koning—Van Walsum manhaftig hebben verdedigd. Ooi doel-v00rdat GTB tot scoren kwam. Toen de j naar vakken gereden, die tevoren op de man Robbie Aaldijk verrichtte daarbij rechtshalf uit een vrije trap zijn club de aangegeven, uitstekend» prestaties zodat Excelsior P [leiding gaf kwam GTB op toeren en met de geringe winst genoegen moest1 i*W* gebeuren van het lossen \an net zee- nemen. De Gemeente-Bibliotheek van Schiedam Natmtzwetenschappeo: Pijpers, A. J. Lim- bcekt. de volgende aanwinsten: Romans: i burg; land van löss en mèrgel. "50 Boon. L. F. Vergeten straat. Wannéér, tenge-i Toegepaste wetenschappen: Jores. A. De volge van de Noord-Zuid-verbinding dwars! mens en rijn ziekte. '61 Paassen, W. J. C. door België, een straatje van de buitenwereldan, en J. H. RuygroSc. Textiel waren, 2e ar, wordt afgesloten, proberen de bewoners hier- j '51. va» aanvankelijk een gemeenschappelijk le- Filmkunst: Dronkers. A, De religieuze film. ven te- leiden, maar deze, „communistische t Proefschrift Utrecht. 1961. gemeenschap" is toch gedoemd te mislukte: runde: Marivaux Le jeu de l'amour door-de hotsing van individuele belangen.et du hasard Schooluitgave. Boutena. P. C Davenport. M. Het bestendig beeld. Een kor-verzamelde werken. 7 dto 1943WH. War te liefdesverhouding tussen een Amerikaansemond. Ellen. Eeuwig duurt het langst. *61. en een Italiaan moet wegens verschil in le-Sagen en legenden: Vertellingen uit de vensopvatting een vroegtijdig einde vinden.„duizend en één nacht": Ze dr. -1350. Vries, RuysÈnck. Ward. De ontaarde slapers. Een j. de. Het sprookje. 1929. werkschuw echtpaar van middelbare leeftijd, Geschiedenis: Beischauer. E. O. Geschiede- vreet door een voikomen negatieve levenshau-nis van Japan. 1961. Kastner, Dagboek: ding Kitts beter te doen dan de hele dag februari 1SMS -augustus 1945 1961. Juliana met slapen te vullen De eerste poging tot j Regina. dl A3. ,1961. belangstelling voor iets anders wordt hun echter noodlottig. Verharen. G. Th. Het slag- hek. De bespiegelingen van een journalist in zijn ruhriek Slaghekje" (genoemd naar de overweg, die hem op de weg naar zijn werk tegenhoudt), zijn de weerslag van zijn dage lijks leven en dat van zijn collega's en heb ben als grondtoon de gedachten tïat God de mens soms hinderpalen in de weg legt om beta, tot bezinning te brengen. Wouk. H. The city boy Hoe een intelligent Joods jongetje de handicap van zijn leven (hij Is te dik en daardoor niet sportie: en niet getapt) weet te compenseren, wordt humoristisch en raak j getekend. Godsdienst: Spier H. J. De Jehova's getui-! gen en de bijbel, "61. Sociale wetenschappen: Speciale catalogus van de postzegels van Nederland, Nederlands ndié enz. 21 dr. 1961. Doorn, A, van, en J.j A. Linke. Praktisch leerboek der statistiek: 3e dr. '60. Huff D. Gebruik en misbruik van de statistiek: 2e dr. '61. Geestelijke leiding! van volwassenen. publicatie van het Ned. Gesprekeentrum'61. ^Taalwetenschappen: Paulusse, J. P., en J. Voorwinden. Taal in de praktijk. '60 J-JET ging zaterdagmiddag ge- moedelijk toe tijdens de receptie v an Utile Dulci in Beyertiergen. De ereleden mr. D. Visser en A. de Groot keken daarbi.) nog eens naar de trofeeën die :ij gedurende vijftig jaar verworven hebben. gaf kwam GTB op toeren i reeds bij de rust was de stand 40. In de [schip Aan de achterkant van het ter- I tweede helft werden vlot nog vier doel-i rein is in verband hiermee een speciale De Utrechtse recherche is erin ge slaagd een serie gevallen van oplich ting er. flessentrekkerij op te lossen. Er werden vier mannen, allen uit Utrecht, gearresteerd, die gezamenlijk winkeliers in Utrecht, Amersfoort, De Bilt en Zeist hebben opgelicht. Zij -verduisterden radio- en televisie toestellen, bromfietsen en dure huis houdelijke artikelen. Ook postorderbe drijven onder andere uit Rotterdam, Vlaardingen en Goor werden opge licht. In totaal is een bedrag van on geveer 25.000 gemoeid met deze ge vallen van oplichting en flessentrek kerij. De recherche verwacht dat dit bedrag nog zal stijgen. punten gemaakt. Daarna kan GGK bij een I [uitval de eer redden, maar GTB trok iveerj aar de vijandelijke veste waar de doel-) man van GGK goed op dreef was. Ten-; [slotte bepaalden de Schiedammers de stand op 91. i steiger gebouwd. Afgelopen zaterdag was Noad gastheer van het Amsterdamse AV GA. 2 in de' Beurs. Het is de Schiedammers weer niet gelukt een goed resultaat te bereiken.) Twee enkelspelen werden gewonnen. Henk Aben en Nico Allmemdinger wonnen ieder een partij. Arnold Braak bleef zon der winst en hiermede was alles bereikt wat men bereiken kon. een 82 neder laag. Het Noad-team had zich van tevoren heus niet bij een nederlaag neergelegd. Men heeft er goed voor gespeeld maar het was nu eenmaal niet anders. Met die twee overwinningen in de enkelspelen was hun kruit verschoten en de overige acht partijen waaronder het dubbelspel werd in winst voor de Amsterdammers om gezet. Het seizoen duurt nog lang en er kan nog veel gebeuren. Het bestuur heeft contact gehad met de internationaal Jan Hoogendoorn en als men tot overeenstem ming kan komen dan zal het niet lang meer duren of deze trainer zal zijn kennis van „bat en bal" op de Noadspelers over brengen en dan zuilen misschien de pres taties van de Noadspelers ook in stijgende lijn zijn. Eer het zover is heeft Noad eerst nog twee of misschien een wedstrijd te spelen en dat is zaterdag. Dan gaan de Schie- dammers weer naar Amsterdam om daas- Smash te ontmoetev.. Ook dit team heelt nog niet erg veel kunnen imponeren in deze afdeling. Mogelijk dat Noad hier een of twee punten uit kan haien. Ook Smash huist in de onderste helft van de rang lijst. Noad kan dus dit duel met gematigd (Van een onzer verslaggevers) BEWONERS VAN het grensgebied van lotte rd am en Schiedam aan de hogebanweg zijn zaterdagavond opge schrikt door veel lawaai dat Jongelie den hebben gtmis&ki. Op bet grasveld van de Cornelia: Drebbelstraat Ja Schie dam hebben de fc pen een aantal vuur pijlen en vuurwerk bommen untstokez Van een achttal vuurpijlen waren enke le meer dan 50 cm groot en iter» vuur pijl verdween naar grote hoogte om daar een parachute en een feLli rode gloed te ontvouwen. D e Sehiedamse politie, gewaarschuwd door de bewo- Maison Westhuis Ned. Ver. v. Huis vrouwen. Causerie door mej. Th. Vis. 14,25 uur. Arcade Ned. Ver. De Verzamelaar Ruil beurs 19,30 uur. 1 olksgebouw Ned. Bond van Vogel liefhebbers Contactavond 20 uur. Musis Sacrum, Wilton Feijenoord Am- steltoneei speelt „Valstrik voor een man alleen". 20 uur. Arcade, Sehiedamse gemeenschap Sec tie Muziek Concertavond. 20 uur Mar|)ke, Ver Het Singelkwartier Jaar vergadering. 20 uur. Chr. Soe. Belangen, ONI Feestavond, 20 uur. Irene, Ver. Veilig Verkeer Bromfiets cursus. 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie- damse redactie tel 64154 b.g.g. teL 115588 toestel 51 (b-g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Alediastraat 23, tel. 85451 lx'leen voor klachten, ad vertenties en abonnementen (.g.g. telef. 1155ft: Apotheek Van Westendorp, Singel, hoek Fmmastraat, Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666: G.G. en G.D, waarschuwing 69290, Stedelijk maaenns: Drie exposities, fo to's EddvPosthuma de Boer «tot en met 14 januari 1962; schilderijen Gerard Verdijk (tot en met 10 december 1961). werk '.'an de kinderen der Sehiedamse J kunstklasse tot en met 10 december 1961 alles van 1017 uur. ners van de Hogebanweg, heeft een Sehiedamse jongen van 16. en een van 17 jaar gearresteerd, tevens een 16-ja- rige knaap uit Vlaardingen en drie jon gen. 15, 17 en 18 jaar oud uit Rotter dam. De knapen vertelden dat de hoofdda der een 17-jarige Rotterdamse kot zou zijn, die echter weggelopen was Zon dagmorgen heeft de politie de Jongen gearresteerd. Hij deelde mee het vuurwerk uit een stoopschip in Cardiff te hebben ont vreemd. In zijn ouderlijke woning wer den nog vijf fakkels aangetroffen De jongen was als kok van een zeesleper in Cardiff geweest en nam het vuur werk mee naar Rotterdam om daar met zijn vriendjes feest te kunnen vieren. De zwijntjesjagers zijn bijzonder ac tief in Schiedam. Mevrouw v. H. - H. mist haar bets die in de Beijer- landsestraat heeft gestaan; van de heer M. K is een bromfiets ontvreemd die op de Singel heeft gestaan, mevrouw J. v. E.-B. mist haar rij wier dat in de IJsselmondesestraat stond, de bromfiets van de heer C. K. is op de Dans gesto len. de «Kheepsbouwer J, D. mist rijn brommer, die kt. de galerij in de IQ* is Katerstraat stond geparkeerd van de magazijnbediende T. J. C. is uit de overdekte galerij aan de Idenburghst.-. een bromfiets ontvreemd en hetzelfde overkwam de elektro-monteur J. J. .Z, die eveneens vergeefs naar zijn brom fiets in de galerij aan de Idenburgh- straat zocht 80UMAN Tbc m m*t |S wwher «tki na 9»! 7.30 uur. 19-Z2 uur. Rotterdam? IJsseJmeodselae» 175 (KralaNIMVMur). Amsterdam: Witlcin Let* meut wn4rtiMt30 (bij stat. HU SJotardijk) Aear T>EHOEDZAAM zijn de gewon- dev. in de- kantine van de SCF zaterdagmiddag (wel negen keer) behandeld. De buurtvereniging Willem Brou werstraat is eer. van de weinige ver enigingen die het bestaan nog hebben kunnen handhaven van de vele die er viak na de oorlog waren In gebouw Irene waren de leden zaterdagavond bijeen gekomen voor een genoeglijke feestavond. De PerrycavOio's, het Trio Los en Vast, Jany 't Hart. the Berryco's en the Swindlers hebben hei programma rerzorgd. Voorzittei J. M. Koog je heeft het welkomstwoord gesproken, In het clubhuis St. Joris Doete heers te zaterdagavond een feeststemming. Daar is de nieuwe kantine in .gebruik genomen. Gedurende enkele maanden is daarvoor een :aal naast het gym nastieklokaal volkomen herbouwd. Nu beschikt St. Joris Doele over een lo kaal waar het prettig toeven is. De kantine heeft een modern Interieur gekregen De olltlepast aan de Buiten Haven- (Advertentie) ll WINKELCENTRUM f BINNENWEG 45 |f:*TEL. 11.66.15-R'DAM Wij brengen een uitgebreide collectie ELEGANTE» MODIEUZE ip moddlleii téflén aan- f trekkelijke prijzen I 1 Zie ome speciale etalage Kerel Doormanstraat. Twee zwaargewonden laaen zaterdag middag in de kantine van de Sehiedamse Carlonnasüe Fabriek. Zij lagen er bleek en bloedend, moeilijk ademhalend om gedurende een kwartier door tientallen par»!! ogen met zorg te worden bekeken. Daarna stonden z|j even op van hun draagbaren waarna /l| even later weer welgemoed voor „zwaargewonde" speel den. ZU deden dit in bet kader van de wedstrijden tussen dr groepen van de EHBO in Schiedam. Jaarlijks bekampen deze groepen elkaar, vorig Jaar organi seerde dl' Kon. Ned. Ver. EHBO deze wedstrijden. De organiserend» Vereniging won toen de wisselbeker en zaterdag heeft de knth. nat. bond voor EHBO afdeling Schiedam St. ('hristopharus de wedstrij den georganiseerd. de toeschouwers, het bestuur en de jury ten GD werd getelefoneerd, uit de voor gevormd door de doktoren J A. H. van j rand werden de benodigde spalken ge- der Berg. L. H Geerdes en G. Sterk van [zocht, schuimplastic stroken er), andere de Weg alsmede de centrale jury ge- materialen werden naar het tafereel van vormd door de arts W J Franke en de de vechtpartij gebracht. Binnen eeu kwar sergeant van het Koodo Kruis J Boes Controleurs zorgden dat alles perfect toeging en helpers van h»* Roode Kruis verleenden assistentie bij het grimeren van de gewonden e d. Beurt voor beurt werden daarna de groepen naar de kan tine geroepen De deelnemers dienden beneden in de fabriek to wachten zodat zij niet konden zien wat de opgave was. De commandant van elk trio meldde zich j dan bij de jury waarna hij zijn twee as.) sictenten de opdrachten verstrekte nadat hij eerst had gezien dat ..twee gevaar- lijkt» messentrekkers elkaar ia een café. te lijf waren gegaan Vele belangstellenden waren daarvoor zaterdagmiddag om twee uur bijeenge komen in de kantine van de SCF waar d» gewonden op de grond gingen hagen Tevers werd een tafel sa elegri dat het gewonden werden kalmerend toegespro leek alsof er een hevige ruzie was ge-1 ken, zij kregen een glaasje water, dekens ploegen elkaar zo bekampt. Aan het slot Direct werden verbanden gelegd, de tier moesten de Eewonden op twee draag baren zijn gelegd. De eerste plueff {Kethel Al) was slechts een seconde te laat. maar de tweede ploeg kwam ai niet verder dan het leeten van een gewonde op een baar. De deelnemers lieten zich niet intimideren door dr omstandigheden en het dringende „Nog ?U: minuten" van de wedstrlldielder. Rustig liet de rnmmandant zijn „Maak jtj not: een haar klaar Annie" horen et> keurig voerden helpsters en helpers de com mando's nlt waarna zij op de streep van de tijdslimiet met korte stapje* rirttef dr baar met gewonde weg brachten. weest Rond dit tafereel sehaai Gedurende bijna drie uur hebben de arden zich,1 werden van de stapels gehaald, de GGjkon dokter J. A, H. van der Berg tot zijn JDURGEMEESTER mr. J. W. Peek heeft zondagmiddag naar goede traditie ter gelegen heid van Klaproosdag de krans van het bevriende Wandsworth (Londen) aan het monument voor de gevalenen tre de Gewit %?erboonstraat te Schiedam, ge hecht. Daarbij waren tegenwoor dig gemeentesecretaris mr. N. J. Post, commissaris K. Rijpma en de vertegenwoordigers var, di verse organisaties A. Aardoom, G. Rosman, L. Kamp, J. Col- lignon e.a. genoegen mededelen dat er Roede pres taties zijn verricht. Wel waren er kleine: foutjes gemaakt maar dat zag dokter Van der Berg niet als een euvel, eerder als een winst omdat „we hier bij elkaar zijn gekomen om te leren De voorzitter van St. Chistoforus de beer F C. M. van der Klink heeft de heren doktoren, de medewerkers van h-t Rode Kruis, deel- nemers en belangstellenden dank gezegd Hij was verheugd dat deze wedstrijden wederom zo gelaagd zijn. De uitslagen zijn: 1. RK-EHBO ploeg B 96 punten hierdoor verwierf St. Chris- 'ophoru: de wisselbeker 2 Kon. EHBO ploeg A. 93 punten, tevens kreeg de heer Tetteroo de rommandantsprijs: 3 Kon. EHBO Kethel ploeg B. 90 punten: 4. K K EHBO ploeg A 83 punten; 5 Kon EHBO ploeg B 13 punten; 6. Kon EHBO Kethel ploeg A 70 punten: 7. Roode Kruis Schie dam ploeg B 69 punten; 8. Roode Kruis Schiedam ploeg A 69 punten: RK-EHBO Kethel 64 punten. weg kreeg zaterdagmorgen bezoek van de stucadoor H- J. W. P. De man vertelde dat hij bij werkzaamheden op een ladder aan de achterzijde van de Rotterdamsedijfc op de grond was ge vallen. De man had een muurtje wil len grijpen, maar de stenen waren af gebrokkeld. Bij een onderzoek bleek dat de man een hersenschudding had. Hij is naar het Gemeentezieker huis vervoerd. De 4-jarige Antonus Carolus N. is zaterdagmorgen op de Koemarkt uit het ktadenltje achterop de te-omfiets van zijn vader gevallen. Het kind zag bleek en re had hoofdpijn. De G.G, en G.D. heeft het slachtoffertje! naar het Sehiedamse Gemeentezieken- huis vervoerd. Zover naar links reed de Rotter damse bromfietser J. S. zondagavond om tien over res over de Lange Ha ven in de richting van de Koemarkt, dat hij bij de parkeerplaats frontaal tegen de bromfietser D. v. d H. aan reed. Beide voertuigen werden ern stig beschadigd. De Rotterdammer S is net een hersenschudding naar het Sehiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. Tuinarchitect J. J. Schipper zal don- de Ring Schiedam van de Herv. Vr. derdagavond in gebouw Irene voor G. een praatje houden over bloembol len. Enkele kinderen zullen musice ren. I In de Prins Bertihardsc'nool aan de Burg. van Haarenlaan 1155 zal :iez" week gedurende drie dagen (15. 18 en 17 november) van zeven tot negen uur 's avonds een expositie worden gehouden over: „De Havens en het gebied van de Nieuwe Waterweg". N. uit Rotterdam mist zijn bromfiets die hij voor een drukkerij op de Lan ge Haven n Schiedam had gezet. De veertienjarige loodgieter A. M. is zijn fiets in de Eerste Tuinsingel kwijt gt raakt. Mevrouw G. van «V.-K deed sangtfte van diefstal van haar fiets, die tegen het hek van de r.k, kerk aan de Lange Haven stond. Van dei veertienjarige A. A. B. is een fiets j ontvreemd die op de Lange achter-, weg stond. Op vrijdag 17 november houdt dei oecumenische Raad van Kerken een! gebedsuur voor de derde assemblee' van de Wereldraad van Kerken welke: van 18 november tot 6 december in New Delihi wordt gehouden. WfVrnnmi.aimiOi 4Lis - 41

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1