Indrukwekkende kracht Oidipous-drama Max Croiset onvergetelijk in TWIN! jewmklvestère! Lichtschip storm op in de drift Goede opkomst in Portugal? Verloofd paar verongelukt X SERVICE [E Toneeluitvoering van Het Masker was goed JiN GAST 1 Minister verdeelt 80.000 huizen over provincies Verkeerd medicament in partij ampullen 134.700 Zes gezinnen in Kampen moesten vlug huis uit '98 JSKsl. Prachtige voorstelling van Rotterdams Toneel Spoorstaafbreuk bij Lisse leidt tot vertraging Kapitein Victory krijgt berisping voor „U spreekt met uw moordenaar' Fout ontdekt door patiënt Zuid-Holland 19.300 stuks Felle brand verwoestte douchecel Inbrekers snel gepakt REROHANÖ Ha venarbei der gewond door stalen platen Na ongeluk overleden Artsen en apothekers gewaarschutvd Toeslag BE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 13 NOVEMBER 1961 Mysterie Het Britse lichtschip East Goodwin is gisteravond met ze ven nian aan boord ter hoogte van het graafschap Kent aan En- gelands zuidoostpunt, in zwaar weer losgeslagen en op drift ge raakt. Het schip dreef (zonder motor) in het Kanaal in de rich ting- van de Franse kast. Red dingsboten voeren uit om te pro beren hulp te bieden. Terwijl zij onderweg waren slaagde het licht schip er in voor anker te gaan. GROTE SCHADE Onwetend schuldig „Derde weg" „Tweestemmig" koor VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. .TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Bijzondere garantie en nazorg voor een iang leven van Uw horloge. 2 jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1961. Bij voorkeur laten wij U ad viseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust,atelier. (Van een onzer verslaggevers) TTET ministerie van sociale za- ken en volksgezondheid heeft bekendgemaakt, dat er een ge vaarlijke vergissing is ontdekt in de samenstelling van een partij ampullen, bestemd voor inspui ting in geval van allergische aan doeningen. In plaats van calci- um-gluconaat, zoals het etiket aangeeft, bevatten de ampullen kalium-chloride. Artsen en apo thekers zijn gewaarschuwd. Hun is gevraagd de ampullen niet voor te schrijven of af te leveren. (Vant onze parlementsredactie) Van de 90.000 woningen die volgend jaar blijkens het Bouwprogramma 1962 in aan bouw zullen worden genomen, zijn er 80.000 over de provincies verdeeld, t.w. 30.100 woningwet woningen, 28.700 premiewoningen en 21.200 ongesubsidieerde wonin gen. De resterende 10.000 (4900 w.w.-woningen, 1300 premiewo- ningen en 3800 ongesubsidieerde huizen) zijn bestemd voor ver schillende doeleinden. Als uit gangspunten voor de verdeling over de provincies hebben ge golden; het statistisch woning tekort, de bevolkingsgroei en de vervangingsbehoefte. Zo zün van de 80.000 verdeelde woningen er 15.000 bedoeld voor vervanging, t.w. 10.000 w.w.-woningen en 5000 premiewoningen. Briljant voor alles wat uw radio en tv betreft modentj Zes gezinnen, wonende aan de Dr. H. Colijnstraat te Kampen, hebben zaterdagmiddag onver wacht htm woningen moeten ver laten omdat het niet langer ver antwoord werd geacht, dat zij zouden blijven, daar de muren grote scheuren vertonen. (Advertentie) tf.V,T*b*ktfabri*K Gruno-Nijktrfc Bruno Weil» die ia 1932 bij de stem busstrijd om een zetel voor de Duitse Rijksdag door Paul Joseph Goebbels ver- «lagen werd, is te New York ia de ouderdom van 78 jaar overleden, Dr. "Wetl, die uit Saarland afkomstig is, was een -verwoede anti-nazi, die in. Berlijn een advocatenpraktijk uitoefende. 7ATERDAGAVOND, na de eerste voorstelling van Sophokles* treur spel „Koning Oidlpous" hadden de premièrebezoekers In de Rotterdamse Schouwburg enige tijd nodig om zich los te breken uit de ban van het bijna 2500 jaar oude drama, dat, zo lang er leven op deze aarde is, de mens ten diepste zal blijven treffen. Het was dan ook een intens menselijke reactie, in haast geëmotioneerde ovaties en onge bruikelijke spreekkoren van bravo geroep de beklemming van zich af te schudden die de vertolkers van het Rotterdams Toneel met aan het Grieks genie ontleende kracht over de zaal hadden gebracht. Dit was dan weer het Rotterdams To neel zoals we het graag zien en horen: een grote inspanningen en waarachtig kunstenaarschap waard zijnde toneelge beurtenis en een in vele opzichten door leefde opvoering die kon culmineren in enige onvergetelijke creaties. Ongetwijfeld zal deze „Koning Oidi- pous" een van de indrukwekkendste ver tolkingen in dit seizoen blijken te zijn en daarbij zal Max Croiset in herinnering blijven door de magistrale wijze waarop hij in gedreven woordverklanking en een bewogen karakteruitbeelding expressie heeft gegeven aan de deerniswekkend ontluisterde koning. Het heeft iets van een mysterie dat een eeuwenoude, aan de mythologie ont leende tragedie, zelfs op de toeschouwer die het verloop van de dramatische han deling teidege kent, een zo schokkende uitwerking heeft, dat het hem voorkomt, met nog onbekend leed te worden gecon fronteerd. Sophokles zelf moet zich bewust zijn geweest van het fascinerende element in het opstuwen naar een verhevigde climax uit het reeds lang bekende. Nog in de eerste fase van het drama liet hij de blinde ziener Teiresias alle details van de ontknoping voorzeggen. De grote dich ter legde daarin tevens de ganse tragedie van Oidipous en nog wel in een luttel aantal regels open. Wij kunnen niet beter doen dan de kernachtige, sterk aansprekende verte ling van mr. Evert Straat te citeren, daar waar Teiresias zegt: „En Ik herhaal, de man die gij (Oidipous) allang onder be dreiging zoekt, als moordenaar van Laios uitgeroepen, vindt gij hier' In schijn een immigrant, in werk'lijkheid geboren als Thebaan, zoals zal blijken -r en die verrassing zal hem niet verheu gen! Van ziende wordt hij blind, een bedelaar na rijk te zijn geweest; in vreemde landen zal hij de grond aftasten met zijn stok. 't Zal blijken, dat hij met zijn kind'ren huist ais eigen broer en vader, zoon en man der vrouw uit wie hij sproot, de zaaigenoot van eigen vader én de moordenaar!" Toch vergeet de toeschouwer deze duidelijke onthulling. Al wetend voelt hij zich de onwetende die gespannen vraagt hoe Oidipous bij het speuren naar de dader van de moord op koning Laios zal ontdekken, zelf de moordenaar te zijn van eigen vader. En hoe de cata strofe zich zal voltrekken ais de koning zich bewust wordt van een nog afschu welijker daad: tot moeder van 'zijn eigen kinderen te hebben gemaakt de vrouw die ook hem ter wereld had gebracht. St Reddir De storm in het Kanaal heeft grote acbade aangericht op de Kanaaleilanden voor de Franse kust. Tal van jachtjes en vissersvaartuigen werden in de haven van Aldemey onder hoge golven bedol ven. Het lichtschip, dat de zeescheepvaart waarschuwt voor de gevaarlijke Good win Sands en ten oosten daarvan pleegt te liggen, dreef m een storm met wind snelheden van 80 km/u vijf mijl af, voor dat de zevenkoppige bemanning erin slaagde het reserve-anker uit te gooien, waaraan het schip bleef liggen. Een bergingsvaartuig -was door de swars zee naar bet lichtschip onderweg met een reservekabel maar was niet voor zonsopgang ter plaatse. De kust wacht heeft bekendgemaakt, dat het an ker de vloed goed doorstaan heeft, maar dat er geen tekenen zijn, die op een af nemen van de storm wijzen. Uit een gedeeltelijke telling van de •temmen, zondag in Portugal bij alge mene verkiezingen uitgebracht, blijkt dat 60 tot 80 procent van de ingeschreven kiezers een stem heeft uitgebracht, zo is door iemand van het ministerie van bin nenlandse zaken meegedeeld. Van incidenten was ham niets ter ore gekomen. De opkorastcijfers in de over zeese gebieden liggen boven de 70 procent. 1 Nu de oppositie geer. kandidaten heeft gesteld, gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar de opkomst van de kiezers. De oppositie heeft de kiezers opgeroepen zich van stemming te ont houden. Men kon alleen maar stemmen op de kandidaten van de Nationale unie, de politieke organisatie die de regering van Salazar steunt. Onlangs heeft het ministerie van bin nenlandse zaken meegedeeld, dat er op de bevolking van 8562.271 zielen 1.235.902 stemgerechtigden zijn. Bij Lisse is vanmorgen om kwart over ach.t een spoorstaafbreuk ontdekt Daar door moesten de treinen tussen Lisse en Leiden over verkeerd spoor rijden. Om half twaalf was de situatie weer normaal. Enkele internationale treinen, waaronder dt D-trein Amsterdam-—Parijs, wei-den omgeleid over Harmelen-Breukelen. Aan boord van het binnenschip Hon- desië is zaterdagnacht de havenarbei der A. van Dorpel 51 jaar oud uit de Korfmakersstraat te Rotterdam in de linkerzij getroffen^ door stalen platen, -die met een walkman werden opgelicht en gingen schuiven. De man liep inwendige kwetsuren op. Hij is m het Havenziekenhuis opgeno men. 0 De Nederlandse kustvaarder Setas. die zaterdagmorgen In de Finse Golf in moeilijkheden heeft verkeerd door een defect aan de stuurinrichting, is erin geslaagd het mankement op zee te verhelpen en de reis naar Kotka voort te zetten. dingsboten op de kust van Kent werden in gereedheid gehouden voor het eeval bet lichtschip van het anker mocht losslaan. Een Franse sleepboot vertrok uit Boulogne. De Goodwin Sands vormen een xij on diepten bij de noordelijke toegang tot de Straat van Dover, ca. zes mijl uit de kust van Kent. In de loop der eeuwen zijn honderden schepen op de verrader lijke Sands vastgelopen. Er zijn lichten ea boeien geplaatst, maar de steedss van plaats veranderende zandbanken hebben het onmogelijk gemaakt er een vuurto ren te bouwen. In plaats daarvan zijn er vier lichtschepen, die de zeescheepvaart voor de zandbanken waarschuwen. Zavea jaar geleden werd het lichtschip South Goodwin in een storm weggesla gen. Slechts één. man overleefde deze ramp, een waarnemer van de vogeltrek, die door een Amerikaanse helikopter gered werd. Een jaar geleden kwam een schip van de kanaaldienst met het nieuwe licht schip South Goodwin ia botsing, waar door zware schade veroorzaakt werd. De Rotterdamse Kapitein A. J. van R. van het motorschip Victory uit Gro ningen is door de Raad voor de Scheep vaart gestraft met een berisping. De kapitein is volgens de Raad schuldig aan de stranding van zijn schip op de Elbe op 24 februari 1961. De kapitein had 2ich in de lichten ver gist en een boei aan de verkeerde kant gepasseerd toen hij in dichte mist de Elbe opvoer. De Victory was van Rot terdam op weg naar Hamburg. Het huiveringwekkende van dit onwe tend schuldig zijn, creëerde Sophokles door te onthullen dat Oidipous reeds als jongen via een orakel kennis droeg van zijn verschrikkelijk lot. Hij poogde aan dit lot te ontkomen door Pólybos en Mérope, van wie hij meende dat ze zijn ouders waren, te ontvluchten. Hij was echter, zonder het te weten, hun pleegkind. Zijn ware ouders hadden een slaaf opgedragen hem te doden omdat was aangezegd dat hun ouderschap in het kind zou worden bestraft en ook rampspoed zou brengen over de stad Thebe, „Koning Oidipous" is, zo wordt ge zegd, een noodlotstragedie. Niemand ont komt aan het lot dat hem beschoren is. Nu wordt nog altijd strijd gevoerd over de vraag hoe Sophokles dit alles heeft gezien. Als een puur toevallige samen loop van omstandigheden of om aan te duiden dat Oidipous in plaa' 5 van wil loze speelbal te zijn, persoon'! ijk oorzaak is geweest van zijn ellende? "yEELAL onbesproken blijft de 010- gelijkheid van nog een andere inten tie, namelijk die van de loutering. Grond voor deze onderstelling is te vinden in het vervolgd rama „Oidipous te fJolonus". Hoewel uiteraard gebaseerd o.v -.e Griek se filosofie, is hierin toch sprake van loutering, van een wegnemen der schul denlast. - Merkwaardig is dat de aanhangers van elk van de drie mogelijkheden in de .Koning Oidipous" hun stelling als vol komen. bevestigd kunnen zien en in gelijke mate door het drama worden ge biologeerd, hoewel hun fedactotenwerel- den totaal verschillend zijn. Zo bleek het hij de voorstelling van zaterdag mogelijk, het zichtbaar gemaakte probleem van schold en boete in chris telijke zin te transponeren. Dan wijkt de zwartheid In het mysterie van 's mensen bestaan voor het lichtend perspectief, waarnaar het zoeken ons leven zin geeft. Zinvol ia dus ook de opvoering van het treurspel, want het kan, voor de toeschouwer meer zijn dan een noodlots tragedie. Naar ons gevoel zeer terecht ■heelt regisseur Ton Lute niet gezocht naar uiterlijke onderstreping van het drama. Door de sterk versoberde mise en scène kan men nu ten volle de innerlijke kracht ervan ondergaan. De kracht ook van Sopi15jd.es* dramaturgisch vermogen in onnavolgbare woordkunst. VOOR deze uitbeelding van het intro verte heeft Max Croiset alle potentie ingezet waawner hij in rijke schakerin gen beschikt. Een diep aangrijpende Oidipouscreatie. Uit zijn mond klonk de door mr. Evert Straat vertaalde tekst als gebeeldhouwd. Bijzonder boeiend gemoduleerd was tegenover hem ook de blinde ziener van Ton Lute, die de teal van het klassieke drama als weinig anderen beheerst en weet over te dragen. André van den Heuvel gaf Kreoon goed genuanceerd gestalte, vooral in de ver zoeningsscène nadat Oidipous zichzelf de ogen heeft doorstoken. In de aankondi ging van dit gruwelijk schouwspel „dat ook een vijand tot erbarmen brengt", was Ton Kuyl als onheilsbode indrukwek kend. Ermy Mols-de Leeuwe is een actrice met veelzijdig talent In haar bekwame uitbeelding van Oidipous' gade (en moeder) Jocaste hadden wij echter een diepere peiling van de rampzalige vrouw willen zien en beluisteren. Gaaf geslepen en gevoelig passend in de sfeer was de herder van Jan Lemaire. Minder krachtig beeldend toonde Adolf Rijkens zich als priester. Wij hebben ons afgevraagd of het wellicht aanbeveling verdient, met het opkomen van deze fi guur het spel te laten beginnen, terwijl het rumoer in de zaal nog niet is ver stomd. Zijn bezwerend gebaar tot de weeklagende menigte Thebanen wordt dan suggestiever functioneel en legt al aanstonds contact met het auditorium. N DE OPZET van regisseur Ton Lutz is het terugbrengen van het koor tot één stem voor de strofe en één voor de anti-strofe zeker verantwoord. Al le veren de bewegingen van een koor een levendiger toonbeeld op, nu leidt niets de aandacht af van de geladen tekst. Al- bert Vogel, de voordrachtskunstenaar die ais gast het strofekoor voor zijn reke ning nam, ontwikkelde nog niet het vo lume en de spankracht die op de „or chestra" gewenst zijn. Met een vloeiender dictie en meer klankkleur kan de jonge acteur Siem Vroom de anti-strofen aan glans doen winnen. Willem Tollenaar stond voor de moei lijke taak, van Steye van Brandenberg in het zicht van de première de boderol over te nemen. Mogelijk zal hij de on zekerheid weten te elimineren. De begeleiding van de koren op slag instrument (door Cor van den Berg) gaf de voorstellingen een onheilspellend ge luidsdecor, Men lette er echter wel op, dat de verstaanbaarheid van het koor niet in het gedrang komt. Een goed afgewogen kleurenbeeld rea liseerde Friso Wiegersma in zijn. cos- tuums. De suggestie van een paleis door middel van enige rechthoekige vlakken van grote omvang, droeg in al haar so berheid bij tot het monumentale van deze voorstelling, die primair accent legde op de dramaturgische grootheid van Sopho- kies en op de diepere zin van de gela den tragedie. TON HYDRA. In de nacht van zaterdag op zondag reed omstreeks kwart over twee een motorrijder met duo-passagiere in de Fatimastrast te Tilburg, tegen een stil staande vrachtauto met aanhanger. De bestuurder van de motorfiets, de 24- jarige H. N, van Buuren uit Tilburg, bleek bij aankomst in het ziekenhuis, waarheen beide slachtoffers werden ver voerd. reeds te zijn overleden. Zondag ochtend bezweek de verloofde van de bestuurder, de 25-jarige duopassagiere, mej. C. P. Donders uit Tilburg, even eens. Zaterdagmiddag is de 52-jarige heer A. L. van der Lans uit Poeldijk door een achteruitrijdende diesellocomotief van de Westlandse stroomtrammaat- schappij gegrepen. Het slachtoffer was op slag dood. De heer Van der Lans was gehuwd en vader van acht kinde ren. De 45-jarige bankbeambte H. C. Schot, die vrijdag op de kruising Dordtselaan- Putselaan te Rotterdam met zijn fiets tegen een politiewagen reed, is vrijdag nacht in het Dijkzfgtzlekenhuis overle den. m Door zware sneeuwval in de Alpen en Pyreneeën zijn verscheidene verbindings wegen tussen Frankrijk en Italië en Spanje geblokkeerd. (Advertentie) 3 De gro-te kracht van de toneelschrij ver Frederick Knott In zijn stuk ,,U spreekt met uw moordenaar" ls gelegen in de ragfijne opbouw van het Intrige. Een fantastisch samengaan van tekst en handeling veroorzaakt regelmatig een geladen spanning. Een man heeft het plan opgevat zijn vrouw te ver moord»!. Door chantage dwingt bg een oude schoolvriend, die aan lager wai geraakt is, de daad te voltrekken. Alles is berekend. Precies op de tijd dat de vriend het huis is binnengedron gen, zal de echtgenoot zijn vrouw op bellen. Als. zij dan. naar de telefoon komt heeft de «moordenaar zijn kans. Het is echter niet de vrouw die het slachtoffer wordt. De moordenaar, de huurling wordt door een verwerende steek met de schaar, dodelijk getroffen. Nog ziet (Advertentie) Alle reparaties aan EtfCTRISCHE INSTALLATIES van auto's en schepen. ROTTERDAM - Diergaard «singel 56-66 Ut. (010) 118844 De ampullen zijn afkomstig van de Duitse farmaceutische fabriek Dr. Thilo Co., te Mainz, die het calcium-glueo- naat in vele landen afzet. De partij am pullen, waarmede de vergissing is ge maakt, bestaat uit 200.000 preparaten, waarvan er ongeveer 1500 in ons land zijn ingevoerd. Er zijn nog maar weinig preparaten ingespoten, zo hebben zowe: het ministerie als de importeur mede gedeeld. De vergissing is uitgekomen, nadat een huidpatiënt in Amsterdam, die met het preparaat was ingespoten, tech. allesbe halve lekker ging voelen. De man. liep ermee naar de farmaceutische inspectie, die een onderzoek instelde. Dat onderzoek wees uit, dat er kalium- chloride in de ampullen zat, een verbin ding, die helemaal niet voor injecties mag worden gebruikt en uitsluitend wordt aangewend om toet kaliumgehalte in het lichaam op te voeren. Een injectie met kalium-chloride wordt in medische kringen niet ongevaarlijk genoemd. Calcium-gluconaat, het preparaat dat het etiket vermeldt, is daarentegen be doeld om in flinke hoeveelheden te wor den ingespoten bij mensen, die last heb ben van allergische aandoeningen, zoals netelroos. Het preparaat wordt recht streeks in het bloed geïnjecteerd. Waar aan de vergissing Is te wijten Is nog niet bekend. De fabriek gebruikt stempels om te etiketteren. Er is geen verplichte controle op ingevoerde medicamenten in verpakking. Oud-president Eisenhower heeft vrijdag op een bijeenkomst in Kansas City die door een kwart miljoen mensen werd bijgewoond een „Campagne voor wederzijds begrip" ingeluid. „Wederzijds begrip zal eens triomieren over de dicta turen en de mens in staat stellen in licht en vrede, vrijheid en rechtvaardigheid te leven", aldus Eisenhower. Dit heeft minister Van Aartsen (volks huisvesting en bouwnijverheid) in een schrijven over de provinciegewijze ver deling van het bouwprogramma aan de provinciale besturen meegedeeld. De toegewezen aantallen woningwetwonin gen kunnen door de provinciale bestu ren over de gemeenten worden verdeeld. Voor de spreiding van de premiewonin gen over de provincies zal de voor 1961 toegepaste gedragslijn gelden. Volgens het verdelingssehema krijgt Zuid-Holland in 1962 in totaal 19.300 hui zen (7100 w.w.-woningen, 6900 premie- woningen en 5300 ongesubsidieerde wo ningen). Daarin zijn begrepen 2030 w.w.- woningen cn 1020 premiewoningen ter vervanging van krot- en noodwoningen. Ook de zonder subsidie te bonwen wo ningen zijn dus mi in de jaarlijkse wo- woningverdeling betrokken. Minister Van Aartsen acht dit noodzakelijk nu duidelijk gebleken is, dat de behoefte om in de ongesubsidieerde sector te bou wen, aanzienlijk uitgaat boven de moge lijkheden van de bouwmarkt. Een re gulering van deze sector zal, naar het zich laat aanzien, voorlopig nog gehand haafd moeten blijven. De minister wil aan de initiatieven voor de ongesubsidieerde bouw zovee! mogelijk tegemoetkomen. De rijksgoed- keurinëen zullen in het algemeen naar volgorde van binnenkomst der aanvra gen worden toegewezen. Van. deze regel zal worden afgeweken ten behoeve van eventuele arbeidsbesparende bouwme thoden of voor een juiste aanpassing aan het behoeftepatroon binnen de pro vincie. Verder zal bij de regulering zo nodig rekening worden gehouden met de situatie op de plaatselijke en regionale bouwmarkt. In overeenstemming met het advies van de verdelingseomnussie zal de toe passing van arbeidsbesparende bouw methoden worden bevorderd door het geven van een toeslag van 25 pet van resp. 4000 woningwetwoningen, 5000 pre miewoningen en 5ÖOO ongesubsidieerde woningen. In totaal zullen dus maxi maal 3500 huizen voor de toeslagen be schikbaar zijn. Ze maken deel uit van de centrale reserve van 10.000. De toeslag wordt alleen gegeven op bouwplannen die aan het vereiste van arbeidsbesparing voldoen en die vóór 1 augustus 1962 bij de directies van de volkshuisvesting en bouwnijverheid in de provincies zijn ingediend. Een voor deel van de toepassing van arbeidsbe sparende bouwmethoden is ook de voor rang die men heeft bij het verkrijgen van de premie voor de gesubsidieerde particuliere bouw en van de rijksgoed keuring voor de ongesubsidieerde bouw. De toeslagen zullen zoveel mogelijk ten goede komen- aan de gemeenten, waar het project waarvoor de toeslag is ge vraagd wordt verwezenlijkt. In geval van woningwetbouw vallen de toeslagen automatisch aan de gemeenten toe. De minister heeft de gemeentebesturen ge wezen op het belang van arbeidsbespa rende bouwmethoden en bun bijzondere aandacht gevraagd voor tijdige realise ring van het woningbouwprogramma 1962. Een apart probleem vormen de gebie den van grote omvang, die zich over meer dan een gemeente uitstrekken: Amsterdam en omstreken, IJ-mond, Zaanstreek, Groot-Den Haag, Waterweg gebied, Utrecht e.o., Eindhoven e.o. Met nadruk heeft de minister de provinciale besturen verzocht de toewijzingen voor dergelijke gebieden niet aan de afzon derlijke gemeenten te doen plaatsvinden. Omdat de woningbehoeften aldaar een samenhangend geheel vormen en niet door de gemeentegrenzen worden ge deeld, moeten de gemeenten bij de ver deling van de aan de betrokken gebie den toegewezen contingenten tevens zo veel mogelijk vrij zijn in de onderlinge verdeling hiervan. Het lijkt de minister ten slotte ver antwoord, dat de provinciale besturen in de gevallen waar naar hort mening de mogelijkheden tot krotoprulming aan wezig zijn, aan hun toewijzing van ver vangende woningen de voorwaarde ver binden, dat het toegewezen aantal ook geheel voor de vervanging van krotten wordt gebruikt. Deze voorwaarde is verplichtend waar het de vervanging van noodwoningen door woningwetwo ningen betreft. de echtgenoot zijn kans schoon, de vrouw deze dood in de schoenen te schuiven. Hij arrangeert alles zo dat het lijkt of de vrouw zelf de man heeft binnen gelaten. Een oude brief, die de vrouw eens van een goede vriend had ontvan gen, doet dan de rest. De vrouw wordt gearresteerd en. veroordeeld tot de galg. De misdaad lijkt volmaakt. Er is ech ter een fout gemaakt. De moordenaar, binnengekomen «net de gestolen sleutel van de vrouw, heeft die sleutel, voor zijn aanval al weer op de .goede afge sproken plaats terug gelegd, ©e echtge noot weet dit niet en stopt de sleutel, die hij op de dode man vindt in. het tasje_ van zijn vrouw. Het is deze sleu tel die ook de sleutel is tot de oplossing van dit spannende stuk. De toneelgroep „Het Masker" van de Commissie voor Ontwikkeling en Ont spanning van de Shell, is er in geslaagd in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen een 'briljante uitvoering te geven. Zeker zal de regie van Bert Dijkstra hieraan niet vreemd geweest zijn. Er is eigen- lijJc alleen maar lof. Sheila Wen-dice, goed vertolkt door mevrouw W. Smits v, d. Hoven, had zich prima in haar rol ingeleefd. Haar spel van de ten onrech te van moord verdachte vrouw, was zonder overdrijving. Jammer was het dat zij soms haar uitspraak niet in bedwang had. Het werd daardoor moeilijk haar te ver staan. Dat laatste geldt ook voor Theo Blom, die de rol van de echtgenoot Tony Wendice vervulde. Zijn spel was goed. Misschien hier en daar wat te sterk genuanceerd. Uitspraak verdient echter speciale aandacht- Max Halliday, de vriend waarvan de brief afkomstig was, gespeeld door Ge rard Smits, was hier en daar wel wat slap. In 'het tweede en derde bedrijf ech ter werd zijn vertolking van de oude ka meraad van Sheüa aannemelijker. Captain Lesgate, de oude kennis, die gedwongen word de moord uit te voeren, vond een beheerste uitbeel ding door de heer Ary Stam. Het was een behoorlijke opgave om deze aan In de woning van de heer J, Bot aan de Arnold Hoogvlietstraat te Vlaardin gen, brak zaterdagavond onverwacht brand uit. Er was niemand thuis, maar buren wisten dat de heer Bot dia's zou gaan vertonen in het gebouw van Obadja aan de Callenburgstraat ter gelegenheid van de reünie van de Liefde en Vrede Oud-ledenkring. a De heer Bot, die na gewaarschuwd te] zijn, meteen de brandweer en politie waarschuwde, kwam spoedig tot de ónt-: dekking, dat de douchecel van zijn wo ning in lichterlaaie stond. Dank zij het bijzonder snelle optreden van de brand weer, die reeds na twee minuten aan wezig was, werd de brand beperkt tot het uitbranden van de douchecel, ter wijl tal van ruiten sprongen en een gat in het plafond ontstond. i Over de oorzaak is nog niets heisend/ maar vermoedelijk is kortsluiting onto staan in de elektrische kabel, die zich in de badruimte bevond. De brandweer, die vanwege de ver stikkende rook gebruik moest maken van zuurstofmaskers, bluste het vuur met twee nevelstralen. Advertentie lager wal geraakte, maar schijnbaar zelfbewuste figuur gestalte te geven. De Inspecteur Hubbard, gespeeld door Peter van Lier werd goed getroffen. Vooral de dictie was bij deze sprier goed verzorgd terwijl zijn wel bijzon der duidelijke uitspraak prettig aan deed. Het is een r rima avond gewor den met prima spel, een avond die be sloten werd met de belaas noodzake-' lijke dansmuziek. De mededeling kwam volkomen on verwacht. Herhaalde malen is in de laatste twee jaar een onderzoek inge steld naar deze woningen. Zij staan in de Hamzewijk, een nieuwe woonwijk (4 5 jaar oud). „Grondmechanica" te Delft adviseerde jaren geleden dit eer ste blok woningen dat in de nieuwe wijk verrees, te bouwen zonder te heien. Enkele jaren geleden openbaar den zich de eerste scheuren, die later steeds grotere afmetingen begonnen aan te nemen. Een commissie stelde kort .feleden nogmaals een onderzoek in. Het rapport resulteerde in een zater dagmiddag gehouden spoedeisende ver gadering van B. en W. van Kampen met de desbetreffende woningbouwver eniging en de dienst gemeentewerken. Men kwa-m tot het besluit, dat het niet langer verantwoord was de etagewonin gen te laten bewonen. De zaak is ook reeds geruime tijd in onderzoek bij de Nationale woningraad. Met auto's van de dienst gemeente* werken is het meubilair uit de wo ningen gehaald. De bewoners zijn deeU. ondergebracht in hotels, deels bij te-, milie. Er zal getracht worden zo spoe dig mogelijk andere woningen voor hen te vinden- (Advertentie) Twee surveillerende agenten hebben vannacht bij de Rotterdamse vis at slag de dertigjarige schipper J. S„ die een zwervend bestaan leidt en de 28-jarige zeeman H. B. uit Rotterdam gearres teerd. Zij hebben een inbraak gepleegd in het visipakhuis van de firma v. W. en P. aan de Vismarkt. De agenten, hadden beide mannen op de Vismarkt zien lopen. Even later ontdekten zij het duo in een portiek aan de Watergeusstraat. Bij de komst van de agenten namen de mannen snel de benen. Zij konden echter weldra worden gepakt. De buit van de inbraak bestond uit tien potjes mosselen, zes pakken bevro ren gefileerde, kabeljauw en twee kilo- pakken gepelde garnalen. De viswaren werden langs de kade van de Midden kous bij de i'ismarkt gevonden. In het water lagen nog enkele gebroken gla zen met mosselen en een hoeveelheid gebakken panharing. Beide inbrekers zijn in het bureau Marconipiein opgesloten. Meer dan 1000 heren pyjama's die normaal voor 8.95 verkocht worden, liggen er morgen op onze toonbanken. Zorg dat de kou U niet overvalt en koop deze Herenpyjama's, ruime modellen van sterk Twents keperflanel in moderne brede streepdessins voor nog géén zes gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze warme flanellen Herenpyjama's, de pan talons afgewerkt met verwissel baar elastiek in de taille, in de maten 48 t/m 56, vcx e,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2