ééndoft Periode verleden tijd „Sport" met van fiS*et *jlIL ui Ongelukken in de haven Leerzame expositie over Waterweggebied UNIQUE Uniek bedrijf werd geopend I Wm Nieuwbouw won pleit van oude zaak.... Rotterdamse kroniek Lenderink ontving in tent op Westerkade ar Verlaten plek wordt in wijk opgenomen Lagere winst bij Werf Gusto Werk Pr. Bernhardschool fa V. Beurs-show in Musis Sacrum j^fe-Lo-Dr" volgt O.P.Anu op van HEYST JL cLsis V.A.R.I. Capelle krijgt een honderdjarige DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 17 NOVEMBER 1961 p^seJMSPORTCOATS Overbrugd MELTON PANTALONS kV w_, ROTTERDAM: LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Siotlaairl5S-160 T ^^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88*90» VLAARDINGiN EMOTIONEEL NIETS GEZEGD „GENOEG" ZOEKEN Burgerlijke stand -Ti OFFICIEEL AGENTJ; vlaardingen Schiedam OARAGE Uniek 50.000 I gulden voor onze klanten termeulen vandaag... en morgen en dagelijks (Advertentie) i speciale herfstverrassing deze vlotte, sportieve, oersterke en warme SPORTCOAT VOOR JONGENS EN MEISJES. Origineel Stefanó-model inde nieuwste multicolors, duffel-mo hair met aangeweven i ruit. .19.75 asmr Eén dag betaalt U voordeze voor jongensen" meis|es de Coster- surpriseprijs: 4-8 jaar, ALLE MATEN I 9-14 jaar, alle maten 24.75 15-17 jaar, alle maten 26.75 (Van een onzer verslaggevers) Triest staat sinds kort de vroegere uitspanning aan het eind van de Sphiedatnseweg bij de laan van Spie- rmgshoek temidden van de opdrin- gende betonblokken van de nieuwe wijk Nieuwland. Kwajongens hebben de ruiten van café Sport ingegooid, de deuren hangend piepend los te draaien op de scharnieren in de wind. Café Sport stal worden ge sloopt. Daarmee wordt een periode van het verleden definitief afgeslo ten. Nog kortgeleden heeft de sports man Gerrit Stoik en daarvoor ge durende lange tijd de familie Van Harmeien het bedrijf in stand wil len houden maar duidelijk is dat de opdringende nieuwbouw het pleit moet winnen. Binnenkort zal de aan nemer D. Baron hier enkele van de kostbare welstandsvilla's neerzetten. Met het verdwijnen van de oude pleisterplaats wordt een herinnering aan het toch nog recente verleden weggevaagd. Men behoeft niet zulk een bejaarde Schiedammer te zijn om herinneringen te hebben aan het Ca fe Sport van vroeger. Wie heeft er niet op de schommels, de wippen en de andere speelwerktuigen gespeeld in de zomer, wie heeft er niet van de anijsmelk genoten bij het schaat sen op de ijsbaan Spieringshoek of op de Poldervaart in de winter. Bovendien was café Sport de pleister plaats voor de vele wandelaars die ko mende van de Damlaan langs de vele weilanden en de sportvelden rechts bij de Oud-edijk of later de sportvelden langs de laan van Speringshoek naar het verre Kethel gingen, hetzij langs de enkele huisjes aan. de nu verdwenen Oudedïjk of hetzij de -bocht om over de landelijke weg naar café Sport waar de weg (Schiedamse weg) naar Kethel be gon. Ook een wandeling in de oprijlaan van het aloude Spieringshoek was aantrekkelijk. Het was dan mogelijk om ver naar de Poldervaart te wan- delen om daar langs allerlei tuintjes weer terecht te komen aan de onder zijde van de Vlaardingerdijk. Steeds was er over het poldergebied heen een ruim zicht op de torentjes in het Kethelse en op de wuivende mo lens en de eeuwenoude kerktorens die toen nog in de plaats van de be tonblokken de stad markeerden. Dat is niet zo lang geleden, nog geen twintig, geen vijftien jaar. Zo omstreeks de annexatie van Ke- thel(1941) dacht niemand er aan dat het mogelijk zou zijn dat de grote af stand tussen Schiedam en Kethel nog- eens zou worden overbrugd. Dat is nu dan al gebeurd. Zelfs voorbij Kethel moet Schiedam gaan bouwen. Toen in die jaren voor en ook nog in de oorlog was het bezoek van Keth'el aan de stad een belangrijke gebeurtenis. In café De Halve Maan, bij de Blau we Brug, een al even roemruchte uit spanning als Sport en die op dezelfde wijze verdwenen is, als nu Sport ten be hoeve van de stadsuitbreiding verdwij nen gaat, resideerde een eigenaar van een echte stadsdienst. Hij vervoerde met zijn eigen particuliere bussen de reizi gers van <en naar Schiedam. Rijdende over het toen .zo pastorale gebied van. Kethel was het logisch dat de indhalte van KethelBijdorp de uitspanning aan het eind van de Schie damseweg was. Daarna reed men het niemandsland in langs de wijde polders die nu in tien jaar zullen worden, vol gebouwd. met nylon versterkt, voor jongens en meisjes. A AA 1-5 jaar, ALLE MATEN%p# Geen telef. of schrift, orders. Korte Hoogstraat 3.1 Meent hk. Goudse- singel Katendr. jagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 (Van een onzer verslaggevers). De aetie-Me-Lo-Di zal deaandacht gaan vragen in Nieuwland. Tijdens de wijkavond van de Gereformeerde Kerk heeft de heer Goedendorp medegedeeld dat OPA als overleden moet worden be schouwd. Deze OPA was de Oud Papier Actie ten bate van gelden voor aanschaf van interieur van de nieuwe kerk. speciaal nu ten bate van de luidklokactie. Het oude papier is niet veel meer waard en daarom stappen de actieve functionaris sen over op een andere actie. Dit zal zijn Me-Lo-Di wat inhoudt dat de bewoners van Nieuwland metalen, lompen en ander dingen kunnen afstaan aan het actiecomité om zo bijdragen te leveren voor het grote kapitaal dat no dig is voor de bouw van de kerk aan de Burgemeester Honrierlage Grethelaan achter het rioolgemaal. jyiEDE door het allesbehalve aan gename weer maakt het verlaten café Sport aan de Schiedamseweg in Kethel maar een verlaten indruk. Met een snelheid een betere zaak waardig heeft de jeugd ervoor ge zorgd dat er nu in het gehele gebouw geen ruit meer heel is. Wind en water hebben dus vrij spel nu. Lus teloos en armetierig piepend hangen de binnendeuren heen en weer te zwaaien alsof ze het na vele jaren gebruikt te zijn niet meer kunnen laten. De scheefgezakte hekken van Spieringshoek naast het café en de dito lantaarnpaal zorgen er gezamen lijk voor dat de trieste indruk, nog wat versterkt wordt. Advertentie m Ook vroeger, toen er geen personeels tekort was, stonden er wel rijen wach tenden voor het loket bij de posterijen. Dat is niet ongewoon, ook niet ongewoon was wat de man zei. misschien wel on gewoon de emotionele toon waarop hij zich uitte. Daarom Luisterde iedereen mee. Niemand behoefde enige aanwijzin gen van de psychologen, sociologen of andere deskundige „logen" van deze tijd want ieder zag zo wat het was. De man was boos. Hij vertelde het aan de juf frouw die meelevend luisterde. Wij luis terden nolens volens zoals men dat noemt mee. „Ach. het is zo'n zuigeraar" zei de man en voordat we behoefden na te denken over deze kwalificatie volgde de verklaring al. „Hij heb steeds wat, sta ik daar koffie te drinken roept ie: „Ja blijf maar drinkenEigenlijk ge bruikte de man een ander werkwoord, maar dat mag men alleen maar horen De man stond dus te drinken en hij boorde toen nog meer van ..de zuige raar." Wat denkt u dat er onstond? Een fiks woordenduei. Niets daarvan. Luister maar weer naar de boze man: „Ik heb hem eens heel diep in de ogen gekeken en ik heb niets gezegd." zei de man met overtuiging en de rij voelde dat niets zeggen veel te betekenen kan hebben. De vrouw echter kende haar pappen heimers, of laat zegen dat ze bevroeden kon wat emtionele mannen mogelijk wel zouden kunnen doen. „Ja, dat. is .toch het beste, je zegt gewoon niéts en je doet gewoon je werk, dan moet-ie zijn mond wel houden" suggereerde ze, maar hij (Advertentie) alter klokken vaagde haar goede woorden weg, „Ach, welnee Miep wat denk je wel, zuigen is zijn leven, dat laat die vent nooit, wat denkt ie wel voor zijn zeven tientjes, ik heb gisteravond gewoon mijn jas aan gedaan en toen heb ik gezegd: „Goeden avond. ik vind het nou genoeg". Toen ben ik weggegaan. Het gehoor en Miep stond perplex want kennelijk had de boze stadgenoten het zuigen naar de climax geduwd. „Ja. maar hoe moet het dan Jan met je werk. dat kim je toch niet doen" meende Miep heel vrouwelijk en vrij vertrouwelijk nog, maar Jan maakte een breed gebaar. „Ach, welnee mens, je hoeft tegenwoordig niet alles te nemen, bazen zijn „er genoeg, ik ga er straks wel weer eentje zoeken", zei hij met een redelijk optimisme. Inmid dels was het rijtje naar het loket door geschoven en Jan kon weggaan. Bij de draaideur wuifde Jan nog amicaal naar Miep. die kennelijk nu meer problemen had dan Jan want hij stapte de komende vrieslucht in met een wel typisch ver trouwen in de houdbaarheid van de hoogconjunctuur. Tijdens de verstreken periode van het lopende boekjaar zijn alle 'afdelingen van ie N.V. Werf Gusto v/h firma A. F. Smulders te Schiedam, aldus de directie, volledig bezet geweest. Deze bezetting zal ook in het resterende gedeelte van dit jaar en gedurende 1962 gehandhaafd kunnen worden. Om dit te kunnen be reiken heeft de vennootschap opdrach ten moeten aanvaarden tegen scherp concurrerende prijzen en met korte leveringstijden. Het kostenpeil is in 1961 verder gestegen, niet slechts door de loonsverhogingen, maar met name ook door de op 1 januari 1961 ingevoerde werktijdverkorting, die slechts ten dele is opgevangen door een verhoging van de produktiviteit. Ten gevolge van bovenstaande fakto- ren zal de winst over 1961 lager zijn dan over 1960. SCHIEDAM. Geboren(Hendrik M. z.v. T. Sabel en W. H. van der Geer;Peter z.v. J. van der Velden, en C. van den Andel; Angelica G. d.v. L. F. Piek en C. Dinkelaar; •Haymund z.v. M. Warmerdam en P. M. van Scbaik; Johannes C. F. «z.v. J. Breddels en N. W. Jansen. Overleden; A. J. Keldermans. 58 jr. wed van A. P. Prein; L. fH. Knipscheer* 8 jaar; P. Schilperoord, 76 jaar. Toen de 62-jarige botenbaas A. Ane- maat uit de Boogschutterstraat te Rot terdam donderdagavond aan boord van de stoomkraan Progress 21 in de Waal haven met een lier het naast de kraan liggende sleepschip Gelderland wilde verhalen, greep het handvat van de lier zich vast in zijn overall. •De man werd daardoor over de lier gegooid en viel tussen de kraan en het schip in het water. Een helpende hand bracht ihem weer op het droge. Hij had door de val het rechterdijbeen ge broken. De man is in het Havenzieken huis opgenomen. De 52-jarige tremmer W .Groenewe- gen uit de Zwederstraat en zijn negen tienjarige - collega M. van 'Deursen, die aan de Ogiersingel woont, waren donderdagavond in het ruim van het Li beriaanse s.s. Antibes in de Maashaven te Rotterdam bezig met het tremmen van copra. Plotseling vloeide echter een massa copra uit elkaar, waardoor 'de oudste tremmer tegen een houten tussenschot werd gedrukt. Zijn collega viel tegen de schroefa stunneL De heer Groenewegen liep een kaak- fractuur op. De heer Van Deursen klaagde over pijn in de borst. Beiden zijn naar het Havenziekenhuis gebracht. HET ziet er nog niet naar uit dat het ambitieuze plan van. het Rotterdamse luchtvaartbedrijf Sinberg volgend voor jaar een luchtlijn van de Maasstad naar Haamstede te beginnen doorgang zal vin den. Het is namelijk niet zeker wanneer het vliegveld in orde zal zijn voor kleine verkeerstoestellen. De Duitsers maakten het veld in de Schouwense badplaats Haamstede onklaar tijdens de bezetting. Het gemeentebestuur van Westerschou- wen, onder welke gemeente Haamstede tegenwoordig ressorteert, vindt dat hier sprake is van oorlog»- en rampschade (de stormramp van 1953 bracht nog meer schade toe) en dat het rijk moet betalen En aangezien men nog niets weet van eventuele financiële medewerking van het rijk gebeurt er thans niets. Het her stel zal slechts enkele maanden duren als het eenmaal is begonnen. Alom is men enthousiast over het plan. De Schouwense zakenlieden voelen er voor, ook de eigenaars van de honderden bun galows in deze schone streek, die elders wonen. Ook het gemeentebestuur. Maar wie betaalt? VOLGENS een bericht uit Duitsland zouden Nederlandse oliekringen over wegen de oliepijplijn die van Rotterdam via Venlo naar de Duitse plaatsen Godorf en Wesseling (tussen Bonn en Keulen) loopt door te trekken tot het gebied van de Midden-Rijn. Dan zou de Maasstad ook olie-invoerhaven worden voor een deel van Westduitsland dat anders mis schien zou worden bediend via olie leidingen vanaf de Middellandse Zeekust. Ruwe olie zou door de doorgetrokken buis kunnen worden geleverd aan de nieuwe raffinaderij, die in de buurt van Mannheim wordt gebouwd voor een dochtermaatschappij van de Standard Oil of Indiana en ook aan de nieuwe Caltex-raffinaderij die bij Frankfurt komt. De pijpleiding Rotterdam-Rijn, die in juni I960 in gebruik kwam en per jaar 20 miljoen ton ruwe olie kan ver voeren, wordt beheerd door drie maat schappijen. Zij heeft nog capaciteit, want thans gaat er zes miljoen ton per jaar doorheen. EEN bijzonder jubileum: Het Neder lands Belastingmuseum in Rotterdam bestaat een kwart eeuw. In een statig pand aan de Parklaan, naast de Belasting- academie, kan de belastingbetaler zien welke moeite de overheid in de loop der eeuwen heeft genomen om de schatkist van inhoud te voorzien. Het museum is voornamelijk het werk van prof. dr. J. v. d. Poel, die sedert 1936 directeur is. Hij was vier jaar bezig toen de Duitse inval kwam en het gebouw aan de Boompjes met de grond gelijk maakte. Na de bevrijding kwam er een nieuwe behuizing aan de Waldeck Pyrmontlaan en 1951 werd voor de derde keer ver huisd. Bij de ingang van het museum staat: „Voorwaar dit departement Cdat van financiën is bedoeld. red.) is het slechtste van de zeven. Waar ieder alles vraagt en niemand liefst wil geven." WIE nog weet waar vroeger op de Rotterdamse Coolsingel het gebouw „Handel en Nijverheid" stond weet ook waar nu het nieuwe gebouw van de levensverzekeringsmaatschappij „Utrecht" staat Schuin tegenover het stadhuis staat dit enorme complex. De bouw was wat wonderlijk: het oude gebouw bleef aan vankelijk staan en de eerste paal voor het nieuwe ging in februari 1958 de grond in. Dat geschiedde daarachter en pas in augustus 1959 begon men met de afbraak van het oude gebouw. Geleidelijk werd toen pas het nieuwe zichtbaar met zijn zes verdiepingen en zijn oppervlakte van bijna 12.000 m2. De parterre huisvest, evenals het oude gebouw, zes moderne, ruime winkels. Volgende week dinsdag opent de burgemeester dit imposante geheel, waarmee de Coolsingel eigenlijk zo goed ais voltooid is. :V (Van een onzer verslaggevers) Een GESTOOMDE bokking keek woensdagavond (en kijkt ook van avond en morgenavond) In het gelaat van de bezoekers van de Prins Bem- hardsehool aan de Burgemeester van Ilaarcnlaan. De moderne school ver zorgde op deze moderne wijze het con tact met de ouders van de leerlingen. De bokking op het plateautje vormde namelijk slechts een onderdeel van de expositie die leerkrachten en leerlingen over het Waterweggebied hebben ver vaardigd. In de hal van de school zijn tal van to to's over de activiteit in en om de Nieuwe Waterweg te zien. Uiteraard prevaleren de talrijke foto's over de schepen. Daarbij heeft de school dankbaar gebruik gemaakt van de medewerking van diverse Bedrijven. Zo zijn er de maandbladen van de scheepswerven Wilton Fijenoord en Verolme te zier.. Er staat een mooie hefkraan die de firma Hensen be schikbaar heeft gesteld. De kinderen hebben een prettige (en vanzelfsprekend leerzame) medewer king verleend. Zij maakten tekènin- gen. opstellen en de bijschriften voor de expositie. Van een bak met zand is de plattegrond van Europoort ge maakt. In het zand staat geschreven wat Rozenburg was en hoe het gigan tische havenbekken wordt. Prachtige maquettes tonen de bedrijvigheid van de schepen in de havens, die „net echt" aan het varen zijn. De grondstoffen van de bedrijven werk zaam In deze omgeving zijn te zien. er liggen tal van producten en gereed schappen dié hier worden gebruikt, zoals o.a. een dik stok kabeltouw, flesjes met vloeistoffen en wat er meer in en om de bedrijven gebruikt en gemaakt wordt. Zeer velen hebben met belangstelling naar deze tentoon- houden. De leden van de NCVB-Schiedam- Centrum komen vrijdagavond 24 no vember bijeen in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven om te luisteren naar de heer Joh. L. L. Knijff die zal spreken over: „Mijn kind op schooi kant niet mee, wat nu?". Aavenenne «nwim. A U T O M O B I E L B E D R Ij F Ged. Bierstoof 37 - Telef. 01898-6450 Burg. Knappedla3n(2 - Telèf. 010-64500 r Een Deense matroos. 21 jaar oud, laveerde vannacht om drie uur door de Schiedamse straten op weg naar zijn schip dat bij Wilton Fijenoord ligt, de matroos streed tegen de weerstanden die de alcohol in hem en de hem onbekende fiets onder hem tegen hem opriepen. De politie heeft de jongeman in het hoofdbureau ingesloten. Daar bekende hij de fiets te hebben gestolen, ook al wist hij niet meer waar. t De volgende leerlingen van sportschool Bishoff uit Schiedam zijn voor hun eaxamen geslaagd: Gele slip: Anneke Alewijnse. Aad Beemster. Tonny Bras, Pam Heyster. Mick Willemse, Cock Zwambom. Gele band: Jan Bar ends. Frits Dijkdrenth, Piet v. d. Hoek. Arjan Hordijk, André v. d. Made, Jan Timmer mans. mej. M. Touw. mej. T. Verhey. Cor Vruegdenhil, Jan de Wolf. Oranje slip: Arnold Mulder, Nelleke Verhoe ven. Oranje band: Cor v. Gerwen. Groene slip: Bens Vogelezang. Burgemeester mr. 3. W. Peek van Schiedam zal donderdagmiddag 23 no vember het winkelcentrum aan. de Mgr. Nolenslaan, omvattende 28 win kels en vier hoge flats in zes woon lagen. officieel openen. De bewoners •van-dit centrum zullen een feestelijk karakter aan deze opening geven, i Zondag 19 november houdt de com missie voor het Open Deurwerk weer een Open Desrdienst in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat te Schie dam. Aanvang 19 uur. Dr. J. J. Stam, Hervormd predikant te Rotterdam, gaat in deize dienst voor met als the ma: „Brood alleen". In de Grote Kerk is ruimte en plaats voor elke belang stellende. Schroomt u niet, komt zelf en brengt u wbekenden mede, ieder een is hartelijk welkom, zo schrijft ons de commissie. De Kringwedstrijden van de Kon. Ned. Ver. EHBO worden ditmaal in Schiedam gehouden. Zaterdagmiddag om drie uur zullen vijftien senioren- groepen van de afdelingen naar de Metaalbuizenfabriek Excelsior aan de Buitenhavemveg komen om elkaar te bekampen. De Schiedamse raad besloot in april van dit jaar tot garanderen van rente en aflossing der geldleningen die de Bouwvereniging „Eendracht" en de r.k. Bouwvereniging „St. Jozef" aangingen ten behoeve van de bouw van 156 premiewontngen. B. en W. menen nu te mogen rekenen op toe wijzing van een contingent van nog 26 premiewoningen. De r.k. vereniging kar die huizen bouwen als de gemeen te :r een garantie op <zich neemt. I -antie wordt nu van de ge- i. .aad gevraagd. Advertentie TOS NIET LARCEP GA VOOR DEGELÜ)E RCPPRRTiE HBSB U r< STfiTIONSSTR.III TEL 2175 - VLflfiRQINGEH N. BINNENWEG 057 ZWARTJANSTRAAT 85 ROTTERDAM MGR. NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM (Van onze correspondent) In Capelle a. d. IJssel hoopt weduwe C. Vermeulen van der Helm maandag ?0 november honderd jaar te worden. Zij werd in Delft geboren en is sinds 1906 woonachtig op de boerderij, 's Graven- weg 20. De zes kleinkinderen waar aan een ver in de zeventig de vijf den kleinkinderen en de 25 achterklein kinderen zullen ongetwijfeld Oma komen In samenwerking met de Schiedamse weefkamer organiseert de Herman Frantsen Stichting te Vlaardingen op dinsdag 21 en woensdag 22 november een beurs en modeshow in gebouw _Mu- sis Sacrum, Lange Haven 111115 te Schiedam, zoals reeds kort gemeld. Voor de Schiedammers is dit een goe de gelegenheid om eens kennis te ma ken met hetgeen door geestelijk gehan dicapten wordt vervaardigd. Men. zal tot de conclusie komen, dat de tentoon gestelde en ten verkoop aangeboden ar tikelen de toets der critiek volledig kun nen doorstaan. De handgeweven textielproducten munten uit door hun kwaliteit, hun bij. zonder mooie dessins en kleurencombi naties. Met name tijdens de modeshow die tweemaal daags gehouden wordt, res pectievelijk om 15 uur en 20 uur zult u kunnen constateren hoe op fraaie en elegante wijze japonnen, pakjes ed. in eiggn atelier geconfectioneerd worden. De dames, die aan deze show mede werken zijn geen beroepsmannequins. (Van een onzer verslaggevers) In diverse talen heeft de directeur van de N.V. Lenderink, de heer J. G. Reucklin, zijn gasten donderdagmid dag in een grote tent aan de Wester kade kunnen verwelkomen. De grote belangstelling uit binnen- en buiten land tekende de belangrijkheid van de opening van het nieuwe bedrijfs- feliciteren •--- De gezondheid van mevrouw Vermeu-;doch uitsluitend vrijwillige krachten, die ten laat de laatste jaren wel wat te ivoor dit doeJ.een korte opleiding geno- ^ensen over. Vandaar dat de verjaar-! ten hebben. «jag zonder bUgaan. enig ieestvertoon zal voor- Op beide- dagen is van 19—22 uur. de beurs geopend BURGERLIJK EST AND SCHIEDAM. Ondertrouwd: L T Boer. 55 jr en H C Brugman. 48 jr: M H Collignon, 24 jr en A C vsui der Sluisj, 24 jr; A M 'Een- buizen. 24 jr en AG C van der Stap 22 jr; J A de Haas, 40 jr en CA Verschoor, 30 jr: E D Kuil, 21 jr en C S C de Bruijn. 19 jr: P C Lotte, 55 jr en H W M Ruigt. 41 jr: C H Metaal, 26 jr en J M L Swartjes, 25 jr; J Muis. 31 jr en A de Kramer. 17 jr: P de Nljs, 18 jr en W Duchenne. 17 jr; H J Offen- berg, 20 jr en J E Hendriks. 23 jr; L Pes- TYUK. 29 jr en J M Daalmeijer. 20 jr; C -M Ramberg. 32 jr en M W Kik. 22 jr; W Roo- den'burg. 89 jr en J G van Soest. 50 jr: HP Sanders. 29 jr en HAM Robben. 23 jr: G M van Slobbe, 26 jr en JAM van Kieet. 25 jr; J Stouthandel. 21 jr en J van der Burg. 22 jr; W C Verschoor, 32 jr en W Markestein. 26 jr; M van Vessem. 27 jr en P G C Lanser. 17 jr: 2 J van den JJssei. 32 jr en A M L Hosman. 23 Jr; J Vrijenhoek, 27 jr en L Pelgrim, 24 Jr Getrouwd: A Vrijenhoek. 32 jr en J Ver waal, 20 jr: B de Roos, 26 jr en M van Dig gelen, 23 jr; J C Houtniet. 24 jr en MG Rensman. 24 Jr; T Sykula. 29 jr en AAW Prenger. 22 jr: P Kreuger, 28 jr en W M T van Kutjeren, 21 jr; C J van der Graaff. 29 jr en A E M van den Ende. 30 jr; H M Kou- wehoven. 27 Jr en E B M va n Collentrurg, 23 jr; J H T Gunnewegh. 27 jr en M C Tim merman, 24 Jr: B J de Kletjn. 21 Jr en C Krommenhoek, 22 jr: J W iMüller. 21 Jr en M A van der Burg, 20 jr: A van der Tuin. 26 jr en W A Kieinherenbrlnk, 26 jr; G W D Jansen, 25 Jr en ME Kruijs, 34 jr; J Tweeboom. 41 jr en A A Mayer. 33 jr; G Willems, 26 jr en A Dijksman, 30 jr. Geboren: Marianne A. d v J C Heerebout en G van den Berg; Arnoldus S. z v G B Ham en G R Vermeulen: Engelbertus B, z N Schaap en M Schot: Helle AH ,d v C J A Entering en B H C Zandstra: Edwin H. z v R W van der Geugten en I M Jansen. Overleden: MM Vertokken, 83 jr wed van A Mes. pand van Lenderink dat aan de Wes- terfcade 20 vrijwel volautomatisch het schuimmiddel „Hyfoama" zal produ ceren- De tent was tijdelijk aan de Wester kade neergezet om de receptie te kun nen houden, de vele gasten, zou geen goede plaats geboden kunnen worden in het bedrijf. Directeur Reuchlin was verheugd over de grote belangstelling, hij dankte de Schiedamse overheid voor de .goede medewerking. Aan bur gemeester mr. J. W. Peek schonk hij een envelop met inhoud te besteden voor het Cultureel Fonds. De voorzitter van- het Verbond van Nederlandse Werkgevers herinnerde aan de historie van het bedrijf. De heer H. J. de Koster sprak over het feit dat daar er in de oorlog geen latex meer was, de produktie van schuimrubber moest worden gestaakt en daarna werd gewerkt aan schuimmiddelen. Eerst kwamen er de opklopmiddelen voor de banketbakkerij en in 1950 werd een nieuwe fase bereikt. Toen werd het caseïnederivaat ge bruikt. Hij wilde de nadruk leggen op! bijzondere facetten van het bedrijf dat er in geslaagd is in tien jaar een inter nationale markt op te bouwen die zijn j weerga.niet heeft. Bovendien is het be drijf er in geslaagd zich te automatise ren en er kan een speciaal product wor den vervaardigd dat uniek genoemd kan worden. Burgemeester mr. J. W. Peek meende dat de opening van het nieuwe pand ge tuigt van de bloei van het wereldbedrijf. Het aanwenden van de modernste vin dingen waardoor service kan worden ge boden noemde hij een glorieuze bekro ning van twintigjarige arbeid. Mr. Peek was blij dat de standing van de Nasssu- Iaan met bet nieuwe gebouw verbeterd werd en dat de aloude Westerkade ook een nieuwe impuls heeft gekregen. Hij stelde dat het voor het gemeente bestuur een onderdeel van het beleid vormt om de conjunctuurgevoeligheid te beperken door naast de distilleerderijen en de scheepswerven andere industrieën aan te trekken om zo een meer harmo nisch geheel te creëren. In dit streven past het 'bedrijf dat zo nauw aansluit bij de drankindustrie. Het gemeentebestuur zal het wel en wee van het bedrijf met belangstelling blijven volgen zei mr. Peek die hoopte dat met de structuurverbeteraars, die het bedrijf gaat vervaardigen, het ook met de structuur van, bet bedrijf cres cendo zal gaan. ALS een tinnen parade glijden de gevulde bussen uit de machine over de rollen naar de expeditielift. ingegaan om naar het werk van hun kinderen te kijken. Dat werk lag ter bezichtiging op de lessenaars, de ouders namen er, gezellig gezeten in de schoolbanken, -wel even de tijd .voor en velen maakten van de gelegenheid gebruik om met de leerkrachten van gedachten te wisselen. Advertentie ZAL het een strenge of een zachte winter worden... nie mand die het weet. Daarom moet li nü dekens ko pen... 100zuiver wollen dekens. Morgen verkopen wij de origi nele zuiver wollen Mfrandella dekens, catalogusprijs 49.50 bijna, twintig gulden goed koper dan normaal. Prachtige langharige zuiver wol len dekens in een royale twee persoons maat, 175 x 225 cm. Een droom van een deken in rijke effen pasteltinten, afge werkt met zijden lint.. En deze etht behagelijke warme dekens, met garantieloodje „zuiver wol" koopt U morgen voor mg géén dertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 100% zuiver wollen Mirandella dekens, 175 x 225 cm, In de kleuren bleu, goudgeel, turkoois en rose, voor 29M Ook in éénpersoons ISO x 200 cm, voor 26.88 Géén tel. of schrift, bert. Irene: Volksuniversiteit Filmvoorstel ling 20. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, Contactavond, 20 uur. Wijkcentrum Nieuwland: Volksuniver siteit. Cursusavond „Ontwerp zelf met naald en stof" 19.30. Grote Kerk: Liturgische Gebedsdienst. 20 uur. Sportpark Boshoek: Voetbal PPSC Rhocn, 15.30. Volksgebouw: Gruno, Feestavond. 20. Irene: Shell Juniorenciub, Marionetten theater, 20. Chr. Sociale Belangen: Schied. Reisver. RIOL, Feestavond. 20. Sursum Corda: Smalfilmclub De Drie hoek. Contactavond, 20. Irene: C.J.V., Ontmoeting Familiefeest. 19.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 fb.g.g. 80037) alleen voor re dactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastrart 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen (.g.g. telef. Apotheek Van Westendorp, Singel, hoek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Poütiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Stedelijk museum; Drie exposities, fo to s EddyPosthuma «ie Boer (tot en met 14 januari 1962; schilderijen Gerard Verdijk (tot. en met 10 december 1961); werk van de kinderen der Schiedamse kunstklasse tot en met 10 december 1961 alles van 1017 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1