Positief zoeken naar het koninkrijk Gods wËBgm WÊÊÈÈÈêS^éêêêmm m BEJAARDENCENTRUM KETHEL: PLAN ROND Discussie-avond over buitenlandse politiek mm Herv. stichting kan beginnen Ds. G. Lugtigheid over gezin: KLACHTEN OVER GASLUCHT PREDIKBEURTEN Schiedamse raad begint vrijdag met begroting „Insulinde" trad op in Pniëlkerk Immanuelkerk ivordt verbouwd AR-Kiesvereniging Vlaardingen-W. het moderne, 2t*Jce+p e\t&tiewvt BOOGAARD Gemeentecourant blijft bestaan Wereld-hulpactie naar Hongkong vanHEYST Sl O ND A verf van de vakman „DE KROON" ,,'T VERFCENTRUM" PAGINA 3 ZATERDAG 18 NOVEMBER 1961 wt Herv. vrouwend ufo hield jaarfeest Liefde nodig Discussie KELTUM PLEET Tweede cursus van Veilig Verkeer Volksfoadhuis lieeft voor eerst tekort Vandaag .•••en morgen en maandag ....era dagelijks ....en morgen .maandag en dagetijks Voor EXCLUSIEVE VERLICHTING Medische diensten Ds. Ruitenberg beroepen naar s-Gravenhage *KX90lt EENORACHTSTR. 29 HOOGSTRAAT 4 8 TEL- 2755 J TEl. 4J53 0 R F>n W. van Schiedam vragen He gemeenteraad een krediet van ƒ72.500: vnor He inrichtin? en aansluiting van een transformatorhuis voor de St. Li- (Van een onzer verslaggevers) Voor de bewoners van vier ouder- dulnastichtlng. De uitbreidingen van lingenwijken der Vlaardingse gerefor- dit complex maken het noodzakelijk meerde kerk In de Babberspolder, In Vlaardingen zijn zowel bij het hoofdbureau van politie als bij de ge- i meentelijke energie- en waterbedrijven gisteravond telefonische klachten van I bewoners binnengekomen, die in hun wo- ning of in de omgeving daarvan een sterke gaslucht waarnamen. In enkele' woningen werd een onderzoek ingesteld, j doch zonder resultaat. De politie stelde j onderzoeken in verschillende stadsdelen dat de stroomvoorziening op het; heeft G hoogspanningsnet wordt overgezet. Daarom zal de stichting een nieuw transformatorhnis bouwen, terwijl de gemeente voor de rest zorgt. A Een financieel voorstel van B. en W. aan de raad van Schiedam. De raad wordt verzocht te besluiten tot het aangaan van kasgeldienmgen tot maximaal 6 miljoen, tot het vast stellen van het maximum in rekening courant op te nemen gelden bij de Amsterdamsche Bank op 3 miljoen en tot het uitlenen van tijdelijk over tollig kasgeld tot ten hoogste 2 mil joen. A Ged. Staten van Zuid-Holland stel len de Provinciale Staten voor in de kosten van het herstel van de koren molen ..De Walvisch" te Schiedam een subsidie te verlenen van 15 pet. 1.593.42. De totale kosten bedroegen f 10.622,82. De restauratie is gereed, de molen is bedrijisvaardig. maar niet in bedrijf. A De timmerman G. V. mist zijn bromfiets die hij niet op slot in Broersveld te Schiedam had gezet. Van de Rotterdammer A. v. d. W. is uit de Lange Kerkstraat te Schiedam een bromfiets ontvreemd, die hij daar wel afgesloten had neergezet. A Voor de Vereniging van Chr. B.L.O. zal woensdagavond in hejt Gerefor meerd Jeugdhuis te Schiedam de heer De Jager, hoofd ener L.O.M.-school in Den Haag, een uiteenzetting geven over de L.O.M.-scholen. Het ligt na melijk in de bedoeling om voor Vlaardingen en Schiedam in Schie- Lugtigheid uit Maarn vrijdagavond in de tot de laatste plaats bezette grote zaal van de Emmauskcrk gesproken over het ge zinsleven, waarbij de predikant er nadruk op legde, hoe ouders zich in deze tijd moeten gedragen. De ope ningsavond werd ingeleid door de voorzitter, de heer J. C. Sprayt, die zich uitermate verbaasd toonde over de onverwacht grote opkomst, Ds. Lugtigheid zei. dat men aan het begin staat van een nieuwe fase in de wereld, met name het atoomtijd perk. Men leeft thans in een over gangsperiode, waarbij alles wat ge weest is, in- het niet valt bij hetgeen komen gaat. Ook het gezinsleven komt daardoor in d„- branding. De welvaart heeft vele dingen totaal ver anderd en zelfs is men de oriëntatie kwijt. Vooral de oudere mensen, staan er heel anders tegenover en willen er dikwijls nog niet aan, dat alles zo hard verandert. Ook in ethisch opzicht is er zeer veel veranderd, aldus ds. Lugtigheid. Hij zei. dat veertig a 50 jaar geleden de gezinsvorming volledig werd aan vaard, maar dat men toen niet had dur ven dromen, welke veranderingen zich ook in dit opzicht zouden voordoen. Vroeger stond het als een paal boven water, dat men zondags twee maal naar de kerk ging, maar thans komt de tweede kerkgang steeds meer in het ge drang. men denkt daar zeer gemakke- (Van een onzer verslaggevers) Daar gerapporteerd werd dat T~)E Stichting Bejaardentehuizen derj hervormde diaconieën van Schie-! de dam en Kethel heeft meegedeeld dat!_ ffngUvan de iffieJf, kreeg dTJ£ ^rKamenndehng litie het vermoeden dat de luchtveront- nt ns m Kethel thans ver zijn ge- reiniging van een der in die omgeving vordera. -De gemeente Schiedam gevestigde bedrijven afkomstig was. Deheeft het definitieve plan goedge-: politie meldde vanmorgen dat door de keurd. Het is nu in Den Haag inge-i daarvoor in aanmerking komende in- diend en wacht oi) goedkeuring. I theek. ruimte met tv-toestel e.d. en een ontmoetingsruimte met balkon, i zodat men ook in kleinere groepen en i per etage kan verblijven. dam te komen tot de vorming vanlijk over. Ook het bijbellezen is aan. het vervlakken, het driemaal lezen per dag komt niet zoveel meer voor. Het gezin zit in de branding en deining en de ouders hebben het daardoor zeker niet gemakkelijk, vergeleken bij vroeger. stanties een verder onderzoek wordt in gesteld. Van de zijde van het gemeentelijk- energie- en waterleidingbedrijf werd ons! vanmorgen gemeld dat de klachten nog j steeds voortduren, maar dat inmiddels I is komen vast te staan dat de gaslucht afkomstig is van de aan de overzijde j van de Nieuwe Waterweg gelegen olie- industriën. 'Het bejaardentehuis krijgt zeven verdie-; VLAARDINGEN: Herv. Gem. In alle och-, tenddiensten. voorbede voor de vrede. Grote; Kerk 10 ds A J- Kret van Leiden. 1" dhrj G G Vromverf, huippred te Ravenzwaay; Rehobotbkerk 9 u d-hr J tHoogendam. 10.30 J ds D Noordmans, 19 dhr J van Lambalgen: Bethelkerk 10 dhr A van Zetten. 19 ds W J t Kolkert; ImmanuÈlkerk 10 ds -J v Noort. j 19 dr C P van Andel. van "s-Gravenhage, Open Deurdienst: Nieuwe Kerk 10 Vicaris i R Hengsimangers. 17 ds W J Schouten.1 Doop; Westwijkkapel 10 ds C H van Rhijn. Geref. Kerk Oosterkerk 10 ds H J Kou- j ■wenhoven. 17 ds Joh Lever. Emmauskerk 9; drs M. J Mulder. 10.30 drs M J Mulder, 17 ds H Zandbergen; Pniëlkerk 9 u ds Th -.Swen,10.30 ds Th Swen. 17 ds -H J Kou- -.venheven; H. de Cockschool 10 drs M J Mulder. Christ. Geref. Kerk Kerk Em- mastraat 19 ds -D- Driessen. 17 ds D Dries* een; 'H. de Cockschoo! 30 ds-P Dijkstra.--' van Kluridert. 17.30 da P Dijkstra. Geref. Gemeente Westnieiiwland, 10 en. 17 ds ,L; Huisman. - -j MAASSLUIS: Herv. Gent, 10 ds Van Her-! tingsveld. 19 ds Baks (Cap s d IJssel) in'; jeugddienst; -Herv Rusthuis 10 ds Vogel: J'eugdkerk (Sursutn Corda) 10 de heer B. v d -Stoep, (geb Gen de Wetstr 21 10 de heer L V d Pol; Khiderkerk (Cath lok Gr Kerk! 10 mevrouw Beekman. Geref. Kerk 9.30 ds Duursema, 16350 ds De Vries i's-Gra- venhage): Zuiderkerk 9.30 ds De Vries. '6.30 ds Duursema. Geref. Kerk (vrijgemaakt) i 9.30 ds De Boer (Vlaardingen). H.30 ds Veldman (Rotterdam). Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 ds Van der Ent R'dam-West). 1 Ned. Prot. Bond 10.15 ds Vos (Leiden). ROZENBURG: Herv. Gem. Immanuelkerk 9.45 ds C A Evelein. 18 ds Jansen van; Schiedam; Westerkerk 9.45 ds Hemmes! van Schiedam. Geref. Kerk 9.30 en 14.30 ds J F Mantz. Chr. Geref. Kerk 9.30 enj 15 ds H P Brandsma. Geref. Kerk (Vrijg.) 9.45 en 15.30 ds G Mul. pingen en het zal huisvesting kunnen bieden aan 157 bejaarden. Er komen 131 kamers voor twee inwonenden er 13 voor twee. Dan zijn geprojecteer twee eenpersoonsziekenkamers. twee vierpersoonsziekenkamers en 13 per-: soneeikamers. Onder een deel van het gebouw komt': eer, kelder voor berging van goederen; der bejaarden, die zij niet regelmatig! gebruiken. Deze kelder zal in geval j van nood als schuilgelegenheid dienen.! Het gebouw krijgt twee liften. In de kelder zijn ook ondergebracht maga zijnen voor levensmiddelen, de centra le verwarmingsinstallatie en bergin gen voor fietsen en invalidenwagens. Op het hoge woongebouw sluiten aan een laagbouw, waarin de recreatie- en eetzaal, de keuken en dc knntselrnim- «en en de aula, die ook afzonderlijk Is te bereiken. De personeeiskamers met hun recreatiemogelijkheid zijn De eenpersoonskamers hebben een: ..voorruimte", een halletje, die op de- gang uitkomt. In dit halletje vindt I men toilet, garderebe. hang-legkast en t kitchenette. De zit-slaapkamer is 3.051 ineter diep en 3.30 meter diep. De op-! stelling der bedden zal zodanig worden; uitgevoerd dat de grootste afmeting j overblijft voor het wonen. Jok de tweepersoonskamers hebben een' dergelijke ..voorruimte". maar zijn! verder anders want hier is een slaap- j kamer en woonruimte apart. Deze een school voor Leer- en Opvoedings moeilijkheden. Deze moeilijke mate rie verdient nadere toelichting en daartoe wordt woensdagavond de bij eenkomst voor leerkrachten ouders en verdere belangstellingen gehouden. Ook het bestuur van de Stichting Gereformeerd Rusthuis Schiedam heeft plannen voor de bouv.' van een nieuw tehuis voor bejaarden. Daartoe heeft het bestuur aan B. en W. van Schiedam een optie op een stuk grond verzocht. De (Van een onzer verslaggevers) Hervormde Vrouwenclub van de slaapkamers meten^3.05 x 3.50. de; wijkgemeente Immanuelkerk heeft woens- woonkamers 3.0.? x n.40 meter. De ar- dagavond in een van de zalen van dat Ds. Lugtigheid gaf enkele wenken, hoe ouders hun kinderen dicht bij Jezus en bij zichzelf kunnen houden. Hij weès er daarbij op. dat men niet al te kri tisch moet bekijken, wat de jeugd wil en hoe zij zich gedraagt. Men passé er voor op, niet voortdurend te vitten. Het is in deze tijd de kunst, om sfeer te scheppen, er moet liefde in het gezin heersen, die niet altijd vit, Kinderen moet men vooral niet bekritiseren met een beredenering, die niet opgaat, maar. inplaats van te gauw oordelen is het beter een en ander eerst -ir een rustig tempo te overdenken. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse gemeenteraad begint Het grote geheim, aldus ds. Lugtigheid vrijdagavond om acht uur met de be- sehullt In een waarachtig godsdienstig handeling van de ontwerp-begroting leven van vader en moeder. De klnde- Van bedrijven, diensten en instelling ren moeten merken, dat het hun ouders van de gemeente voor 1962. De open- emsi is dat zij met God ie maken willen j bare vergadering wordt maandagavond hebben. Daarom moet er thuis In het gezin, een glnus van God over de meest doodgewone dingen komen. De liefde tot God en tot elkander moet elke dag ver overd worden, want men leeft niet In een wereld, waar de liefde voor zichzelf spreekt. In het gezin moet een positief zoeken zijn naar het koninkrijk Gods. maar de predikant stelde, dat het positieve vaak kapot gemaakt wordt door het negatie ve. Met enkele voorbeelden maakte de directeur van de Vereniging tot Ver spreiding van de Heilige Schrift dit dui delijk. Zo is het bijvoorbeeld fout. dat vaders 's avonds na hun thuiskomst met een achter een krant wegduiken in plaats van met hun kinderen te spelen. Indien we echter dicht bij en Hem in gebed vragen in alles nabij te zijn, dan komer. we ook dit atoom tijdperk wel door, aldus besloot ds, Lug tigheid zijn boeiende toespraak. Er volgde daarna een zeer geanimeer de discussie, waarbij veel werd gespro ken over het probleem van de zondags heiliging, terwijl ook de tweede kerk gang ter sprake kwam. Men kwam niet gauw uitgepraat over het interessante verloop van de discussie. Toen de koster de kerkdeuren om half twaalf had geslo ten vormden zich buiten de kerk nog en kele groepjes, die zich bezighielden met het behandelde onderwerp... 27 november, dinsdagavond 28 november en zo nodig woensdagavond 29 novem ber voortgezet. Begonnen wordt met het onderwerp Grondbedrijf, daarna komen Gasbedrijf. Drïnkwaterleidingbedrijf. Electriciteits- bedrijf, Algemeen Handelsentrepot, Wo ningbedrijf. Gem. Vervoer- en Reini gingsdienst. Openbare Le.eszaal en Bibliotheek. Gemeentewerken. zieken huis, Sociale Zaken. De gemeente Schiedam heeft een ko- Ienhefkraan te koop. Dat delen B. en W. van Schiedam de gemeenteraad mee. Zij vragen vergunning de directie van de Technische Bedrijven in Schiedam te machtigen over te gaan tot de ver- j koop van overcompleet materiaal. De gasbehoefte in Schiedam wordt I gedekt met de productie van watergas God leven i en raffmaderijgas. De koolgasfabriek diende steeds als reserve, maar aan deze reserve is nu geen behoefte meer. A De CJV In Schiedam zal donderdag avond 30 november de tweede ruil beurs houden in de Jeugdbaven. Het gebouw is sinds kort verrijkt. Me vrouw De K. stelde een radio-grammo fooncombinatie met honderd grammo foonplaten beschikbaar. Zondagavond houdt de CJV een appèlavond in ge bouw Irene. De mondaccordeonvereni- ging Bravo en een cabaretgroepje tre den op. De districtssecretaresse Nel Bakker zal het woord voeren. chitecten H. D. Bakker. Rotterdam enkërkëëböuw ha-ir F. J. C. v. d. Vegt. Delft, ontwierpen2e\derd. waarvoor de plannen (Van een onzer verslaggevers) negende verjaardag ee.n alleszins bevre digende belangstelling bestond. Be secretaresse, mevrouw H. 'vVvan Bommel-Kranendonk, gaf in haar jaar- j verslag een terugblik op het verenigings- ijanr dat voorbijging, waarna mevrouw J. j Ploeg-van "Es. als penningmeesteresse ver- jslag gaf van het financieel beheer. Met eigen krachten werden na de pauze enkele aardige stukjes opgevoerd. Verder namen alle aanwezigen deel aan een vermakelijke vorm van denksport in los gehouden van het 4vooncomolex,.>J?a"d"daSavond ,heeft de Vlaardingsehet raden naar plaatsnamen. Een. koortje, maar er is trw-h een i-nHe verhinAino.- yhnsteujke muziekgroep ..Insuknde gevormd uit de ledenkring, bracht enkele maar er is toch een korte verbinding- mogelijkheid om vlug hulp te kunnen bieden als dit nodig is. Op elk van de zeven verdiepingen in een woongebouw is een recreatiemoge iijkheid geprojecteerd o.a. biblio A deert en tie HOOfiSHAAT M-» VUAIBiMM haar jaarlijkse donateurs-avond gegeven.liederen ten gehore en ten. slotte werd In zijn openingswoord wees -de voorzit- een dagsluiting gehouden, ter van dit aktieve muziekgezelschap er-; De jaarvergadering werd voorgezeten de werkzaamheden die in:door de presidente, mevrouw B. van den 1961 waren verricht. aLleen mogelijk wa-Bos-Laansma. ren. door de-gulle hulp en .steun van-de; donateurs. De heer C. Zegwaard noemde; natuurlijk ook iets vari deze aktiviteiten. j Ook buiten de woonplaats werd. er ge-; speeld, in. Ketel en Schiedam zijn twee goede uitvoeringen gegeven. De mooiste dag is echter geweest toen deze zomer drie sanatoria werden bezocht. Beer-' schoten in de Bilt. De Lichtenberg en het revalidatie-centrum in Leersum. ..Overal hebben wij daar. dankzij uw steun, zieke mensen wat genoegen mo gen brengen", aldus de heer Zegwaard. ..Insulinde" trad deze avond extra goed voor het voetlicht. Een perfect uit gevoerde ..Czardasfürstin" en een schit terende ..Kaiserwalzer" werden door de zaal met groot enthousiasme ontvangen. Spr. gaf een kort historisch De Hervormde Immanuelkerk agn de Van Hogendorplaan in Vlaardingen zal binnenkort een restauratie ondergaaij. De plannen zijn thans zover gevorderd dat het college van kerkvoogden en. de bouwcommissie met architect en aan nemer tot overeenstemming gekomen zijn. De verbouwing wordt uitgevoerd; door het Vlaardingse aannemings- en metselbedrijf A, J. van der Meer en Zoon. In eerste instantie zullen binnen de nevenruimten van het kerkgebouw ver bouwingen worden aangebracht. Dank (Van een onzer verslaggevers) ivan Azië een geweldige demonstralia j wordt gehouden onder het motto; ,,Je- Vrijdag vergaderde in een van de;zus het Licht der wereld", zalen van de Rebobothkerk aan deOp deze inleiding volgde een langdori- Billitonlaan de AR-kiesvereniging Vlaardingen-W est. Spreker tvas de heer J„ den Boef, redacteur-buiten- tand van ons blad. Hij hield een in leiding over de buitenlandse politiek, inzonderheid die van de Sowjetunie. Het Schiedamse Volksbadhuis heeft voor het eerst een nadelig saldo. Ge raamd wordt dat het tekort drie tot vijfduizend gulden zal bedragen en ver wacht wordt dat er ook in de komende jaren een tekort zal blijven omdat de belangstelling voor dit badhuis vermin dert. Het bestuur van de Vereniging Schie dams Volksbadhuis heeft het Schiedam se gemeentebestuur om financiële steun gevraagd. Het bezoek bedraagt momen- eengebracht. Onvoorziene omstandighe den voorbehouden zai reeds binnen en kele weken een aanvang met het werk worden gemaakt. ge discussie, waarin ook het Nieuw*. Guinea-vraagstuk ter sprake kwam. Spr. verdedigde aan de hand van histo risch feitenmateriaal het plan-Luns en de bonding, die de AR-pirtij thans b* het conflict rondom Xieuw-Gufnea aan neemt. De vergadering, die onder leiding - over- j stond van het gemeenteraadslid W. v. zicht van de opkoms. van de Sowjet- j <j. Schee, stelde ook de kandidatenlijst unie en vandt methoden, waarvan; op voor de komende verkiezingen van de deze staat zich sedert zijn ontstaan Provinciale staten. Deze lijst ziet er nu aan net einde van de eerste wereld- J als volgt uit; 1. M. H. L. Weststrate. oorlog heeft bediend. Hij concludeerde, j G. Wapstra. B. van Viegen (allen te dat de Russen er steeds op uit zijnVlaardingen). N v. d. Bruggen (Giessen- geweest. de positie van het communis-; burg). P. C. Eiferics (Delft) J v d. tische blok te consolideren en tegelij-i Herik (Zwijndrecht). M W. Schakel itertijd in het offensief waren om de'Noordeloos). F. A. Voskamp (De Lier> positie van de omringende nict-com-:en dr. A. Veerman (Rijswijk), mumstische wereld (beheerst als zij wordt door het zgn. kapitalistische stelsel) te verzwakken. Voorts wees spr. op de grote verantwoordelijkheid, die we (vooral als christenen) dragen als we onze houding tegenover de agressieve politiek van het goddeloze communisme bepalen. - Totdusver is het Westen in gebreke j De eerste cursus van de Vereniging voor j Veilig Verkeer in het nieuwe seizoen HOEK VAN HOLLAND: Herv. Gein. 10 ds J.had zeer grote belangstelling. De tweede H Meyer uit Maassluis. 19 ds D Noord-jaatste cursus in 1961 start op woens- rei"Keii lo^n1"!6ds G J d Burgh uii:da£ 22 november. Wil men teleurstelling Leks mond Herv. Evans. 14 dr E F .voorkomen, zo deelt het bestuur ons mede, aprmgen. Vergunst van Ede."— Vrijz. Herv. 19 ds|geeft u dan ten spoedigste op. Deze vijfweekse verkeerscursus wordt gehouden elke woensdagavond aan de vrrkeerstafel van de politie in het ge- C C Pijpers. MAASLAND: Hen'. Gem. 10 en 19 ds H J J, Keijzer. Geref. Kerk 10 en 14.30. fis J Z Potjer. SCHIEDAM: Ned. Herv. Gemeente: Grotehouwtje achter het Deiftseveer. Het on- Kerk 10 uur ds J, D. Smids en 19 uur dT. j demcht wordt op duidelijke wijze en m J. J. Stam, Rotterdam. Open Deur Dienst: een prettige sfeer gegeven door een lid Bethelkerk 10 uur ds. C. van der Steen en j van pofotie afdeling Verkeer. De cur- 17 uur ds. G. Spilt, Utrecht: Opstandingskerk g 10 uur ds. D. J. Spa ling en 19 uur ds. A. Hoffman; Vredeskerk 9 en 10.45 uur dr. L. J. Cazemier en IS uur ds. H. W- j den vermeden, dacht voor de was gekweekt als er wat techniek van VEILING WESTERLEE DE LIER, 17 november. Andijvie 20—25 per kg. Boerenkool 1015, Chinese kool 29, j Rode kool 68, Dubb bonen 255. Uien 15~21. Alicante 235250, Komkom, (krom) 6366. Prei Al 18—23. Prei II 17, Witlof B II 81 95, Waspeen 17—25. Pepers 40. Spinazie 62— 74. Stoof sla 30. Peterselie 62 per bos. selde rij 9*2—8 per bos. Tomaten A 720730. B 620 —630. C 580—650. CC 370 per bakje, Knolse! derlj 411 per st. B l 67, Komkom, ckt 89 150, A 71—125. B 62—86. C 47—56, Paprika 15. Sla I 7 «2—12 li, II 4—6. C I 4. Bloemkool 8 60. 10 58—60, 12 34, Spruiten per kist A I 9,50 —11.30, All 7,70—9.80. B 1 9.40—11,20. B H 3,20—7.90, C I 5.90—6.70. C II 1,80—220, D l 7,8010,50. 38 ton spruiten 4 ton tomaten, 2100 stuks komkommers, 1100 st. bloemkool, 139000 sla, 2700 knolselderij. 5800 kg prei. 1100 meer aan-verstrekken gelijk" aan" het tekort. Voor ^£^1 WO het spel 1961 zou dit drieduizend gulden bedra- Sflw'iSBst'aiS gen. - T.cLfiaagu. aal:!, utuicft. ucuiaaci lAAi. 5! oPf-^,?„avonè ïr toneelge- teej nog sieChts veertig procent van zelschaD ..Oim op. Het was jammer dat;het aantal dat in 1948 van dit badhuis zeischap ,,Oni' Jne5,,yank'UsPel ..Het hing in de;gebruik maakte. B. en W. menen dat lucht niet wat meer werk gemaakt het badhuis nog in een behoefte voor- Vflz?.^fd',?ri;ziet en dat hef de eerstkomende jaren de souffleur moest herhaaldelijk fc>ij-1 niet gemist kan worden. j Daarom stellen B. en W. de gemeen- De meeste fouten hadden kunnen wor-'teraad voor een jaarlijkse subsidie te gevaar. Dit wijst ook op een falen van het christendom als een zouten-d zout en j r- een lichtend licht in de wereld van van- j daag. Het is naar de mening vaa spr Volksgeboaw; Gruno. Feestavond. 20. Irene: Shell Juniorenclub, Marionetten» 1724 druiven, 900 kroten. 4300 bos selderij. Advertentie) is geheel gratis. Men kan zich opgeven aan het hoofd bureau van politie of telefonisch op num-l ainntinü) Chr. Geref. Kerk: Warande hoek B.K.-Laan jmer 2.3.4.5., toestel 39. gedurende de kan-j 10 uur leesdienst en 15 uur ds. D. Henstra, Moor-uren. Delft. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie: ge- fiiiitinnRHnitninifimtumitrtitnnmtiininnuiiitfiiniiuitniiiiiiiiuioiiniinininiiipiiiiHittiitiHniiniiijiniiHiinimiiniiiintiiinaiiiiiitiitiniaitiiiHiaHniinmiiiHiHiiiiiuiniiiiiifRiniHiiinnnuiiiHiaiRititiiiiiiimiuiiiw VERBOUWINGEN ENZ. BETIMMERINGEN VOORHAVEN 101 ROTTERDAM TEL 340M dan ook een gelukkig verschijnsel, dat theater. 20 dezer dagen Ln New Delhi, in het hartje Chr. Sociale Belangen: Schied. Reisver. j RIOL. Feestavond. 20. Stirsum Corda: Smalfilmclub De Drie hoek. Contactavond. 20. Irene: C.J.V., Ontmoeting Familiefeest 19.30. Stedelijk Museum: Concert Barok muziek Kamermuziekgezelscbap, Inter- texta, 20. bouw Irene 10 uur ds. Vergunst. Ede en 17 uur Bethelkerk ds. Spilt, Utrecht. Babtisten- gemeente: 10 en 19 uur ds. R. Reiling. Ge reformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 16.30 uur ds. C. Vonk. Oud-Katholieke Kerk: 10 uur H. Mis. Evangelisch Lutherse Gemeen te: 10 uur ds. S. G. x'an der Haagén. Ned. Protestanten Bond: 10.30 uur ds. J. B. Scftou- wink. Oud-Geref. Gemeente: Lange Haven 97 10 en 17 uur Dienst. Vrije Chr. Geref. Ge meente: 10 en 16 uur ds. I. J. IJsselstein. Leger des Heils: Lange Haven 27 10 uur hei- Iiginffsdienst; 18.45 uur openluchtpredïkmg Gerrït Verboonstraat en 19.30 uur verlossings- samenkomst o.l.v. maj. K. Wieringa en B. Reitsma. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10 uur ds. C. Mak. Maassluis en 17 uur ds. 3. Nawijn: Kethel De Ark 9.30 uur ds. J. H. Baas. Den Haag, 34.30 uur ds. C. Mak; Kan-j tine SCF Burgemeester Honnerlage Grethe- j laan 159 10 uur ds. J. Couvée en 17 uur ds.j H. J. Heynen; Julianakerk 10 uur ds. J. Na- j wijn en 17 uur ds. J. Couvée. Ned. Herv. Kerk Kethel: De Rank 9 en 19 uur ds. J. E. L. Brummelkamp; Dorpskerk 10.30 uur ds. J. E. L, Brummelkamp. DC UtK H.VAN H<aU»r<0 VLAARDINGEN: Bethelkerk, Avond gebed, 19. Stadsgehoorzaal, Feestavond PV „O.AS>:\ 20. Het Sportpark Vijfslui- zen. Operaconcert Sheli-koren, 20, Grote Kerk, Oecumenische bidstond, 20. Stadsgehoorzaal, Scapi.ioballet, 10.30 en 14. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Haven- straat H voor red., adm. en adv.: teL 67Ta (b.g.g. voor red. 0.10—115588). Agenten: W Hagenstein, Emmastraat s-Zaterdags van 17—18 uur. 103; mevrouw C. M. de Keijzer-Van de Bie. P. C. Hooftstraat 17; Joh Poot, Ge raniumstraat 28. tel. 3345. Apotheken: Delta-Apotheek, Fl. de Vijfdelaan 112, tel 8888. Belangrijke telefoonnummers; Mel- amgspost brand- en ongevallen 4444, G.G.- en G.D.-waarschuwing 2541. Klachten bezorging: Joh. Poot, Gera niumstraat 28. tel 3345, maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. Hoogstraat 153, Expositie schilderijen, 918. Irene: CJV Appèlavond, 20. Oud Katholieke Kerk: Concert Bethei- cantorij onder leiding van Jan van der Tak, m.m.v. organist Aad van der Hoeven, 20. Sursum Corda: Wijkgemeente 4 Herv. Gemeente, Onlmoetingsavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. teL 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor re-, dactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten» ad vertenties en abonnementen f.g.g. telef. 115588) Apotheek Rebrandt, RembrandUaian 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D, waarschuwing 69290. Stedelijk museum: Drie exposities, fo to's F.ddy Posthuma de Boer (tot en met 14 januari 1962; schilderijen Gerard Verdijk (tot en met 10 december 1961); werk van de kinderen der Schiedamse kunstklasse tot en met 10 december 1961 alles van 10—17 uur. (Advertentie) SLAAGT U HET BEST bij de VAKMAN STAANDE SCHEMERLAMPEN KAPPEN KRONEN enz. SCHIEDAMSEWEG 41 VLAARDINGEN TEL. 6000 Gedurende het weekeinde zullen in bijzon- de re gevallen dienst doen de volgende art-1 sen Vlaardingen: W. H. Karreman. Joh. Wes- j lerweelstr. 5). tel: 5515 en H. A. Imhoff, j VerpJ. Chasscplein 6a. tel. 3352. Apotheek: i Van Hogendorpapotheek. Van Hogendorp- '.aan 159a, te). 4233 en Delta-apotheek. Fl. de t Vi.ifdelaan 112. tel. 83S8. Slaasalnis; dr, Van der Poel. Alb. Cuyper- Plein. tel. 2090. Rozenburg: A. de Vries. tel. 217. Hoek van Holland: H. J, Fokkers. Harwich- tveg 210. te!. 566. Veearts Vlaardingen en Maasland; C. v.d. Most. Kethelweg. Vlaardingen. Sebledam; J. Mokkenstorm. Van Buysdael- laac 52b. tel. 64098, S, J. M. "VTootman. Sin gel 153. tel. 97760. P. J W. Beukers, Burg. Knappertla art 76. tel. 66004. P. van Santbrink. Nolenalaan 183, tel. 62562 Apotheek: Rem- mabraodt, Rembrandtlaan 6. De bevolking van Vlaardingen is in j de maand oktober met 31 personen verminderd, zodat het inwonertal per 1 november 69.456 bedroeg. Er werden I 122 kinderen geboren en er overleden i 40 personen. Tegenover 244 vestigin gen staan'357 vertrekken. Dit betrof resp. 49 en 68 gezinnen. Er werden 38 huwelijken voltrokken. Het aanbrengen van een verlichting in het park ,."t Nieuwelant" te Vlaar dingen is door de hoge grondwater stand aldaar stopgezet moeten wor den. Voorlopig zal met een gedeelte lijke verlichting van het voorgestelde project moeten worden volstaan. In het Koipabad te Vlaardingen zijn in oktober 36.296 bezoekers geteld te gen 38.753 in dezelfde maand van het vorig jaar. Over de eerste tien maan den van het lopend jaar is het totale bezoekcijfer 431,106 tegen 411.978 over dezelfde periode van 1960. Op 8 no vember hebben 109 kandidaten met succes de gewone zwemproef door staan en slaagden 29 personen voor het diploma ..geoefend zwemmer". Voor beide proeven werd één kandi daat afgewezen. De belangstelling voor de voorstel lingen die het Scapino-ballet maandag voor de Vlaardingse schooljeugd in de Stadsgehoorzaal brengt is enorm. Van 17 scholen zullen 1320 leerlingen van de vijfde en zesde klassen de voor stellingen bezoeken. Alle plaatsen zijn uitverkocht. Een oud maar bekwaam zangkoor met vele jonge leden echter is ..Ho sanna" ui H. van Holland. U ziet het vandaag op het plaatje in deze ru briek. Zoals elders te lezen valt bracht dit koor een bijzonder concert in de hervormde kerk van De Hoek, een manifestatie, die grote belangstelling ondervond. Palestina, gezien vanuit Arabisch land is de titel van de lezing die de oud-gezant in Saocdi-Arabië, de heer D. van der Meulen vrijdagavond 24 november voor de leden van wijk 2 der Ned. Herv. gem. zal houden in de Opstandingskerk. Advertentie) Op verzoek van B. en W. van Ro- zenburg stellen Ged. Staten van Zuid- i Holland de Provinciale Staten voor! het tarief voor het veer Blankenburg i gemeente Rozenburg)Nieuwesluis; igemeente Heenvlieti te verlengen, i Met ingang van 1 augustus eindigt de termijn van vaststelling. De ontvang-' sten aan veergelden hebben over de jaren 1959 en 1960 respectievelijk be dragen 12.808,36 en ƒ11.569.46. 0 De 18-jarige mej. Meta van Rijn te Maasdijk behaalde bij de Shellwcd-gisteren strijden te Bodegraven in de 200 cc 1 klasse de 2e prijs. 0 Maandagavond speelt het eerste 10- i regelen tot tal van M.D.C. te Maasdijk een dam-besloten zij wedstrijd tegen H.D.C.I. Honselers-len voor het dijk. Het 2e team van M.D.C. gaat j maaltijden dinsdagavond op bezoek bij H.C.D.V. 'Ook te Den Haag 0 Donderdagavond wilde de heer R. V. te Maasdijk zijn de garage uitrijden. Daarbij trapte hij bij schoot de auto de vaart in. De stuurder wist zich via het te redden. Een grote kraanwagen heeft de auto op het droge gebracht. De 18-jarige mej. Meta van Rijn te Ds. E. L. Ruitenberg, predikant bij 'de Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam-' j Kralingen heeft een beroep ontvangen Snaar 's-Gravenhage. bij de in wording! zijnde wijkgemeente 33. Ds. Ruitenberg is in 1920 geboren, Sinds 19 juni 1955 is hij predikant in de: wijkgemeente Kralingen. Hiervoor stond hij in Westmaas. De proefperiode van de Vlaardingse^ gemeentecourant. het wekelijks orgaan! voor raadsleden, is thans achter de rug j Er zijn acht proefnummers verschenen. f die. zoals uit het thans verschenen ne-i Naar wij vernemen hebben deputaten j gende nummer (het eerste definitieve)! van de algemene diaconale arbeid van blijkt, aan de gestelde verwachtingen Gerefor- j hebben beantwoord. in hun i 1" het negende nummer schrijft de te Amersfoort gehouden verga- j burgemeester van Vlaardingen. mr. J. j dering op voorstel van de commissie voor)Heusden. een „ten geleide", waaruit! !de wereld-hulpactie, verschillende maat-!wÜ concluderen dat in de laatst ge-i steunverlening genomen. Zoihouden besloten zitting van de gemeen-! geiden beschikbaar te stel-j t«raad over het voortbestaan van deze! - warme periodiek is besloten. De burgemeester schrijft dat gestreefd I zal worden in dit orgaan tijdig en, rela- ticf bezien, zo breed mogelijke voor- lichting te geven. Het ligt niet in de be- i doeling om. koste wat kost. de gemeen-! tecourant elke week te laten versehij-i nen. Er kunnen zich omstandigheden1 voordoen waardoor de omvang beperkt moet worden, maar ook dat er niet vol doende kopij beschikbaar is om de ver schijning van een nummer te recht vaardigen. de Generale Synode van de meerde Kerken in Nederland verstrekken van aan kinderen in Hongkong, zullen zij de uitzending van een I leidster voor een chr. jeugdhuis aldaar bevorderen. Wat de hulpverlening aan luxe auto achteruit'Pakistan betreft zullen deputaten steun m. Daarbij trapte 1 verlenen in die gebieden, waar de zen- vergissing op het gaspedaal en (ding var. de Gereformeerde Kerken ver- be-1 kenningen doen. Ook rullen zij o m, be- schuifdnk vorderen de totstandkoming van een chr. technische school en steun verlenen aan enkele agrarische projecten in dit land.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1