Negen EHBO-teams in strijd om kringeer runott Project 150 huizen in plan-Groenoord Kethel CJ.V.'ers „Ontmoeting" brachten goed program .,.1 li 0É Oecumenische bidstond met getuigend karakter Juliana was bijzonder succesvol, SVC niet m Alleen GTB haalt volle winst Jury: niet altijd overleg geweest „«de mm.*** h, h.bb„, «gjWto. «saga «narr» aaa; Puntenverdeling favoriet in voetbal POLDERVAART AFSLUITEN? Kethel tweede in klassement Met premie volgens MUWI-systeem Week van 544 schepen Genoegl ijke fa mïlie-avond .i ij 1 "i" Mr- Goed bezette Grote Kerk Schiedams volleybal V oorbereidingen Auto botst op rand van brug Burgerlijke Stand - cJül S^J\XjLs DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 20 NOVEMBER 1961 Dan kicoorden MET een genoeglijke familieavond' I *- - Overnemen INÏET ZO! MOET KÜIVNEN In Hem verbonden MATRAS Ordelijk Formica, hét merk voor hardplastic Zilveren medaille P. M. de Goederen v andaas.. Wijnhaven 15 - Rotterdam telefoon 118940 Twee predikanten ie Rotterdam beroepen Drukker P. Klomp zeventig jaar en dadelijks Nok meer voor NOVIB bij gebleven, ln het felle emdoffen-roe. viar v^r k.»rrarito dc recïïï Dijkgraaf ca hoogheemraden hebben, de algemene vergadering van het hooa-i heemraadschap Delfland voorgesteld! medewerking le verlenen aan de op heffing van DetfUuirts uitwatering aauj de Vijfsluizen (Schiedam-Vlanrdingen de Poldervaart. Daardoor zon het ge-1 maal J. M. van der Schalk bij de Vijf sluizen moeten worden vervangen door een gemaal aan de Parksluizen te Rot terdam en een gemaal bij de nieuwe spuisluis in Schiedam. De Poldervaart zou hierdoor van Delftands boezem worden afgesloten. De kaden van de Poldervaart bij Kcthel baren het hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Schiedam al geruime tijd ernstige zorgen. Een inge stelde „commissie poldervaart" onder leiding van de hoofdingenieur-direct JTEN motorrijder heeft zaterdagmid dag op de zebrapad geen voorrang Advertentie WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.64.15 - R'DAM maar dat van overleg met altijd veel ge-worden gehouden. Zaterdag ontvingen dei bleken is. Hij noemde de opgave niet drie bestgeplaatsten uit elke groep een moeilijk, hoewel de deelnemers de op prjjs naar keuze. gave wel moeilijk gevonden zullen heb-1 De uitslagen van deze wedstrijden ben. De heer Klomp zei dat het werk;zijn: Box 1: Naaldwijk II punten, comm. van de deelnemers de jury ook voor pro-132 punten; 2. Kthel 109 punten comm. blemen heeft gezet. 34; 3. Maasdijk 107 punten, comm. 23; 4 van de rijkswaterstaat °in Zuid-Holland£eCev(|n aan een voetganger. Nu was heeft een rapport uitgebracht, waarin zebrapad niet te zien, daarvoor was er op aan wordt gedrongen dat er voor;*!© kantine van de Schiedamse metaal- april 1962 een beslissing zal worden ge- buizenfabriek ook niet de juiste en- ofrijkswaterstaat moet namelijk ze- het^Id ^ehoefte kerheid hebben over het al dan niet ma-I J? d,t,naaI nict te «en want het j - ken van een brug over de Poldervaart ;ProtUeem van de verkeersovertreding j een schedelbasisfracluur. Hij merkte op, aansluitend op rijksweg 20. Zoals be-1 werd 'outer gesteld om het mogelijk jda' de Pabënt in zijligging moest worden t kend. houdt deze kwestie ook verband jte maken „slachtoffers" voor handen 'aebracht- Bovendien deelde dokter Klomp !Irh;Ed„ EHBO uit de Kring- jpogingen zijn gedaan. ..Er is met enthou- jatnieuani van de Kon. Ned. Ver. isiasme gewerkt, maar foutloos heeft nie-' I n» 'mand gewerkt". Ook maakte dokter! i «iw, 6 veertien afdelingen, aieiKlomp bezwaar tegen het feit dat tii-1 eikaar in een competitie bekampen, idens de hulpverlening van commando I L-e vier teams, die de hoogste punten behalen over alle wedstrijden, worden afgevaardigd naar de districtswedstrij- den. Zaterdagmiddag waren negen teams naar de kantine van de metaal- buizenfabriek Excelsior in Schiedam gekomen. Langs de wanden van de kan tine zaten de vele toe-schouwers, dich terbij zaten de groepen artsen, die de jury vormden, op het podium zat de Hij zette uiteen dal dc patiënt-voet-Maasland 16, comm. 28 punten; Schie-, ganger slechts een fractuur aan het|dam 94 comm. 29; Box 2: Vlaarduigen dijbeen en een shock kon hebben en!}?0 PUI]£>>- co™' 'H: 2- Capelie aan de dan is heht nadig het gezonde been om- jlJssel 108 punten, comm. 2b punten; 3. hoog te brengen. Dat had niemand ge. Rozenburg 102 punten, comm. 18 punten: daan. De heer Klomp stelde dat logisch;4- Maassluis 101 punten, commandant 28 j denken wel noodzakelijk is. «purnen. Bij de tweede patiënt was sprake van Het MERCEDES HORLOGE wiarin de laatste vindingen van de techniek en fijnheid van materiaal zijn ver enigd tot een zeldzame graad van nauwkeurig heid, nu QQ 7f% reeds voor OO3 (Van een onzer verslaggevers) gingen zal zijn en zo ja. tot welk aantal, Vnnr een voorlonig bedras van is meer efeicient, dat de gemeente twintigduizend gulden gillen B enfre^k0unu^^v™enfg?ng ut het Van IV. van Schiedam schetsplannen doen kan, en kiaar kan overnemen, ontwerpen voor de bouw van 150 wo-,' Het js gebleken, dat de 4C0 woningen ningen ten noorden van de 400 wo- ;n Kethel door de woningbouwvereni- ningen, die voor twee woningbouw-jging „Volkshuisvesting" en de Prot.Chr. verenigingen ts Croenoord te Kethel; Woningbouw vereniging „Onze Woning' worden gebouwd over enkele maan-jvermoedelijk ui het Muwi-systeem zul- den. Indien de gemeenteraad aceoord i ien worden gebouwd. <mt met het voorste! van B en VV.I Daarom zouden B. en W. het corn- zal in beginsel worden besloten de j bouw van de loO woningen met ''^"ontwerpen op zodanige wijze, dat deze miesysteem ui net kader van de MU-zo.,ve[ eventueel in de premiesector al» WI-bouw (zoals ook met vrijwel ge- in dc woning wet sec tor -bunnen worden Tn de afgelopen week zijn de Nieuwe- Waterweg binnengekomen 554 stoom-: en motorschepen. metende 2.264.369 b.r.t. Hiervan waren: 191 Ned. 2 Arg. 7 Araer. 1 Belg, 1 Braz, 2 Buig. 11 De nen. 127 Dts. 63 Eng. 7 Fin. 9 Frans. 2 Chan. 6 Griek. 1 Isr. 5 Ital. 2 India. 3 Japan. 3 Joeg Slav. 1 Liban. S Liber. 41 Noor. 2 Pan, 4 Polen. 6 Rus, 7 Span je. 3 Turk. 2 IJsland. 24 Zweed. 2 Zwits. I Bestemd voor Rotterdam im.i.v. Per werd gewisseld. Hij meende dat dezelfde kapitein steeds op de brug moet staan. heel Nieuwiand is geschied op te ne men. Nog niet bekend is wat het type van de woningen zal worden. Het is niet uitgesloten, dat evenals in 1961. ook in 1962"behalve een contingent gerealiseerd. De Kringvoorzitter de heer C. Tuite! bracht dank aan de afdeling Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) j -.. in gebouw Irene heeft de CJV- üe heer C. J. van Reede en zijn mannen.; voor de perfecte organisatie, aan de dok-' F zaterdag een traditie centraio i. i, n' a toren die hun vrije tijd willen offeren1 voortgezet. De- eigen leden hebben- 51 w ?°vc,;dlfn,Jt0}d '}nSS|°ra de EHBO'-ers hhet werk te leren. - een aantrekkelijk programma ver sion me ve"mri"maten'aan de ..slachtoffers", aan de directie van'zorgd van muziek, zang en sketch. Zo |de metaalbuizenfabriek. startte Coert Binnekamp met een rn VmJptiBspnnla-vti «n Er waren twee boxen neergezet zodat: Twee teams uit elke box mogen deel- rechtsspraak in zangvorm waarbij 5 Vhutrdineen '8 Maasslok 1(1 nr.Mds strijdende teams elkaar niet konden nemen aan de districtswedstryden die verdachte, raadsman, beledigde par-. ri'recht 34 Hoek van Hn'i-md 14 7w'in*'z'en werken en zodat zij elkaar niet kon- j vermoedelijk in april in Alblasserdam tij en de rechtbank zich in mooie vol- drecht 2 Cap a d IJseW overige halidonh!to^n' Gedurende vijftien minuten'zinnen op toonhoogte uitten. vens 10 mocht elke groep zich bezig houden met - In het zelfde tijdvak van I960- Nieuwe ?et Jpr?,i?leem dal de fictieve voetganger» ue K-jarige oromnetsDcrijaer j. v.De CJV zong ook qver Vi'-inri hu Jzijn zoveel liedjes over Amsterdam er. andere steden en daarom meende de CJV dat er ditmaal weieens over de "tVateHreg 520 stoom- en motorschepen bood- Hii was op zijn linkerheup terechtbotste zaterdagmiddag oi> de hoek, metende"2160684 brt. Bestemd voor Rob Ael}0"?en' Dc -Cftlent praatK wartaal.. Nassaustraat-Kerkhoflaan te Maasdijk; terdam 'm.i.v. Pernis en Vondelingen- .ok.£e «otorryder was er niet best .aan door het niet verlenen van voorran Daarna liet Coert Binnekamp een lied horen op de wijs van ,.Ik zou wei eens willen weten". Na de pauze volg de een humoristisch griezels-pe! in twee bedrijven van Bert Lambregts onder regie van Aad Monster. De eigenaar van een groot kasteel, is o-verleden. 2ijn nicht is de eigenares geworden, maar zij ontmoet er een heel vreemde butler, Johan, met dito manieren. Zo toont hij -haar een bibliotheek zonder boeken omdat haar oom wel een bi bliotheek wilde hebben, maar hij had een hekel aan boeken. 3—9 k,0b van medekardjdaat Voorburg, Bovend nn„ t De 17-jarige bromfietsberijder J. V.De CJV zong ook qver Schiedam. Er het trieden in het kasteei gehoord eS plaat) 441 Schiedam 7, Vlaardineen" 20,1kwam er uit zijn neus en oren- Maassluis 5, Dordrecht 26. Hoek van £1Jbewusteloos. Zo vaardig mogelijk Holland 14, Zwijndrecht 21. Cap. a.d, hebben de teams eerste hulp trachten te IJseioverige havens 5. verlenen- i Sinds 1 januari zijn aangekomen:;.., Nieuwe Waterweg 1960 24.350 scbe-;/Vief moeilijk 1 pen metende 94 632 196 brt. Nieuwe Wa-: Asn het sJot hecft de voorzittEr V3n j 24 943 schepen metende;de jury dr_ A Q D. Klomp, zijn be-: 9a.9ii.30. t. imerkingen doen horen. Dokter Klomp: 'stelde dat de wil er kennelijk wel was,: tegen dc luxe au'.o bestuurd door A. i kwaliteit van de Schiedamse grachten- uit Naaldwijk. De auto liep enige. de. kon worden gezongen. Piet de Ruyter, bromfiets geen schade op. zong en Wim Schulze speelde piano. s het blijkt dat het slot een spook Euse- bius rijk is. Het spook praat zelfs op commando. De ontknoping volgt als de klok twaalf slaat en er heel grieze lig een brandende kaars over het po dium zweeft. Later blijkt dan dat er een smokkelaars bende in het kasteel verborgen zat. de 'butler was in een kast gestopt en een smokkelaar fungeerde als butler. De CJV'-ers voor en op het podium heb ben zich uitstekend geamuseerd. Daar na kreeg de bijeenkomst een einde in nieuwe stijl. Voorzitter D. Nels had de bijeenkomst op de gebruikelijke wij ze geopend. (Van een onzer verslaggevers) IN de Grote Kerk op de Markt in Vlaardingen werd zondagavond een oecumenische bidstond gehouden in verband met de derde assemblee van de Wereldraad van Kerken, die zaterdag in de hoofdstad van India, New-Delhi is begonnen. De gehele dienst werd georganiseerd en geleid door een groep leken, leden van de Gereformeerde Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Remonstrant se Broederschap. Van kerkelijke zij- ven in het éne Evangelie en breken het éne brood, leven als één gemeen schap, die zijn getuigenis en dienst tot alien richt en hen tegelijk verenigt met de ganse gemeenschap van Chris tenen in alle plaatsen en in alle eeu wen. Dit alles op zodanige wijze, dat j alle ambtsdragers en leden over en i weer erkend worden, en dat alien in i alle takken waartoe God de kerk roept, met elkander kunnen handelen DE afgelopen week is voor de voet balvereniging van ..Juliana" bijzon der succesvol geweest. Met uitzondering van heren 3 hebben alle teams de volle winst behaald. De dames zagen kans het sterke Sp. woningwetwoningen ook een contingent i 1P1 f Cff]flf'tl P premiewoningen, te bouwen door wo- j l/Uvsl I n r.ingbouwverenigingen onder garantie} J van de gemeente, wordt verleend. j <jp advies van de Schiedamse Jeugd- Zou deze mogelijkheid z:ch inderdaad j raacj zlju ouk u;t Schiedam twee afgc- voordoen. dan zal een plan gereed moe-1 vaard:gden naar het Jeugdappèl op 11 ten zijn en zal het bouwterrein moeten i november in Utrecht. georganiseerd zijn aangewezen ten einde oponthoud in j door de Nederlandes Jeugd Gemeen de regelm atige woningbouw tc voorko- j schap. geweest. Zij hebben daar de op dracht meegekregen om een actiecomité samen te stellen. Zodoende za! ook de Schiedamse jeugd in deze landelijke actie betrokken worden en worden verzocht tien we ker. lang tien procent van het zakgeld afstaan "om de honger in sommige we relddelen te helpen bestrijden. Uit een werkgroep, bestaande uit zo veel mogelijk afgevaardigden der ver schillende jeugdverenigingen en jeugd- groeperingen zal het Schiedamse Actie comité „10 x 10" worden samengesteld. De eigenlijke actie start 8 januari 1362 en duurt tot 17 maart 1962. Nu reeds wordt met de voorbereidingen be gonnen om de actie zo goed mogelijk te doen slagen. Door middel van ver schillende bijzondere activiteiten zal ge tracht worden zo veel mogelijk geld bij een te krijgen. Inlichtingen zijn te verkrijgen, en sug gesties kunnen worden gedaan bij me juffrouw A. Vermeij. Cort van der Lin- denlaan 2 en de heer L. van As, Von dellaan 16b. Met een harde klap is een vrachtwa gen van een Schiedamse distilleerderij vanmorgen om tien over zeven tegen een openstaande rand van de Ooievaars- brug in Schiedam gereden. De Rotter damse chauffeur P. M. i49) is met pijn in de borst naar het gemeentezie kenhuis in Schiedam vervoerd. Ook de bijrijder H. P. is daar ter observatie opgenomen. De vooras van de auto is zwaar ontzet. Vermoedelijk heeft een brugwachter bet mechanisme van de brug verkeerd be- •diend. zodat de brug enkele decimeters te hoog bleef staan. Het rijverkeer kon worden geregeld. Het scheepvaartver keer ondervond geringe vertraging: er lagen slechts wat modderbakken voor het industriegebied bij de brug. De vrachtauto is een uur later wegge- gesleept. In Nieuwiand Is geen terrein voor be doelde woningbouw meer aanwezig, om dat het terrein ten zuiden van de Bur gemeester van Haarenlaan en ten oos ten van 's-Gravelandseweg is gereser veerd voor de bouw van 180 woningen in 6 woonlagen in woningwetbouw en het terrein tussen de Damlaan en de Nieuwe Damlaan, dat is aangewezen voor de bouw van 120 woningen, voorlopig nog niet ontruimd kan worden. De waarnemend directeur van gemeen tewerken heeft B. en W. geantwoord, dat een complex van 150 woningen zou kunnen worden gebouwd ten noorden vars het complex van 400 woningen, dat door een tweetal bouwverenigingen zal worden gebouwd. De plaats zal na een stedebouwkundige studie nog nader wor den vastgesteld. Zolang het aan B. en W. niet bekend is of Schiedam een contingent premie- A-wonlngen, te bouwen door_ woning bouwverenigingen onder garantie van de gemeente, zal worden toegewezen en ook niet of er belangstelling voor deze bouw van de zijde van de bouwverexii- en spreken, al naar de omstandighe den vereisen. Tijdens de dienst werden gebeden uit- de werd alle medewerking ondervon- j gesproken, waarvan dtp teksten beschik-- den, terwijl de drie pastoors van de baar werden geste*! door het secretari- i H iiegersberg te kloppen. De zege wai Vlaardingse parochies der r.k. kerk!aat jan de Oecumenische Raad van'jjal 'e^ankert aan rfe ser- i -j j Kerken, in Nederland sevestiffd tc*veerballen en. het betere smashen. Ue alsmede het Leger des Heils als ver-: utrecht uitslag was tenslotte 30 in het voordeel tegenwoordigers van dat volksdeel; van „Juliana". Setstanden: 15—11. 15— aan de bidstond hebben deelgenomen, j Als laatste werd het gebed gelezen! De bidstond stond geheel in het te- i van Franciscus van Assisi, dat begint' Heren 1 heeft het tegen SPSV nog ken van het thema dat de vergade-met de woorden: Heer. maak ons tot! wel even moeillJk gehad. De politieman- ------ - thur A M .„asm van der 7iidm -n ring te New-Delhi zal beheersen, na-j instrument van Uw vrede. Daarop aan-i nen waren erg op de overwinning ge- DRL 1—SVC 2. Junioren: SVC A—DOS j gg vr willemsé .taXs M w r v meiijk: „Jezus Christus, het Licht der j sluitend werd door allen hardop het érapd en Juliana had ook vooral in het, A^Heren^SV'C^ 1—Prof. Wijk 1. SVC 2j j_ h. "Van AJpher,'en c M M Fri.iris. Dames 3 verloor met 31 van het be tere Sportclub Hüiegersberg. Heren 1 ging op de ingeslagen (ver keerde! weg voort en verloor ditmaal met 30 van WS te Leiden. Heren 2 boekte de vierde overwin ning, ditmaal tegen concurrent Lekker- feerk en zetelt nu op de eerste plaats. Heren 3 kreeg met 30 klop van UVG 1. terwijl het junior-team regle mentair met 30 van de Aggrecïxor- jongens won. Deze week worden gespeeld: dames: SVC 1—SHELL 1. SVC 3—Juliana l..'E™in: Z.V w- F- Wolff en H Kreft: Ar- SCHIEDAM. Geboren: Eric M.. z.v. M. J. Cleton en J. J. Vermeulen: Frederika G.. d.v. J. P. den Uijl en F. C. van Krieken: Anna L„ d.v. H. G. Craanen en W. Lentze; Wereld". Voorafgaande aan de litur- ..Onze Vader" gebeden, gie speelde de Chr. hat'monieverenï- De dienst werd voorbereid en de li ging „Sursum Corda" phrafrasenturgie werd gelezen door E. Meyboom, over „Een ruw houten kruis" en ,,'kldrs. G. N. Lammens. H. S. Mulder. J. Heb geloofd en daarom zing ik". OoklTerwan. dra. Chr. W. de Boer en ir. werd tijdens deze indrukwekkendeM. H. van Mens. dienst veel gezongen waarbij de or- l/AiYDAAG biedt het comité „Houdt uw stad rein" u bijgaande foto aan. „Wift u als onderschrift vermel den: Opgeruimd staat netjes maar niet zo!" schrijfde secretaris van het comité en dat willen we dan wel. U weet het dus, kijk nog even naar het plaatje, zo moet het niet. Geen matras sen, kussens en meer van dat mate riaal op straat smijten naast de vuil nisemmers in de verwachting dat de gemeentereiniging het vuil wel weer van de straat zal halen. Het is een goed voorbeeld wat het comité ons via deze foto toont, hoewel wij geloven dat er meer foto's te maken zijn en mogelijk kttnnen wij u xn de toekomst meer foto's tonen over Schiedams onrein heid, zodat wij ons gezamenlijk eens kunnen bezinnen op het brengen van wat schoonheid in Schiedam. streden moeten worden in onze ■stad. Men kan de matrassen ook voorbij ziu-i drijven tussen de ontzaglijke hoeveel heid vxiil in de havens. In Lange Haven, Korte Haven en Nieuwe Haven vormt het drijf vuil op somjtitge plaatsen, aanstootgevendevuilnis belten. We hebben een mooi bootje, de vuilnisvlet, maar als de bevolking niet mee helpt tegen te gaan dat het ruil in het water wordt gesmeten kan het visvletje moeilijk zich ongans eten aan de overvloed. I~)E kleuters op de scholen zingen het versje al. Wij zijn de kleuterschool onlangs ontgroeid zodat we niet weten of ze het liedje van juf dan wel van de radio of de televisie hebben geleerd, maar een feit is dat de jongsten al weten te zingen: Opgeruimd staat netjes". Het wordt nu dringend tijd tdat ook de oudere jaargangen wat aan 1 het rein houden van de stad gaan doen. ganist Gijs de Graaf en „Sursum Cor da" beurtelings voor de begeleiding zorgden. De liturgie bestond uit samenzang, le zing van diverse schriftgedeelten die betrekking hebben op de drie belangrij ke aspecten: het getuigenis, het dienst betoon en de eenheid, fragmenten uit de geloofsbelijdenis van Nicea en cita ten uit het boekje ..Het Licht der We reld". Ook werd in deze bidstond gesproken aangaande de verklaring over de een heid. zoals die door de commissie voor „Geloof en Kerkorde" van de Wereld raad van Kerken werd opgesteld. De eenheid, die zowel Gods wil als Zijn ga ve aan Zijn kerk is, brengt in iedere plaats allen r'ie Christus ais Heer belij den in een .hechte gemeenschap teza men. Zij allen zijn door één doop met eikander in Hem verbonden, zij bjij- J/ANDAAG dus een kijkje op een1 We hoeven niet te zingent maar mooi matras bij een vuilnisemmer£r\zou het ats we zingende door de zijn overigens vele situaties die be-istad konden gaan omdat de mooie schone stad ons de poëzie in de mond zou leggen. Dat moet niet moeilijk zijn ook al hebben velen er nog zoals men het noemt hel harde hoofd in. De bidstond had een volkomen orde lijk en plechtig verloop, maar omdat de kerk vrijwel geheel bezet was. ware het beter geweest als alle sprekers hun boodschap vanaf de kansel hadden ge bracht. want nu stonden deze voor een groot deel met hun rug naar de kerk gangers toe. met als gevolg dat vele van hen de tekst niet goed konden vol gen. Aan de uitgang werd gecollecteerd voor de „Wilde Ganzen", een hulpactie, die uitgaat van het I.K.O.R. en be stemd is voor een van week tot week wisselend doel. om telkens één bepaalde nood ergens Ln de wereld te lenigen. De chauffeur L. W. V. mist zijn bromfiets die hij op slot in de kelder van de woning aan de Mgr. Nolens, ia an te Stellendam heeft gezet. De fiets van de leerling-metaalbewerker A. S. is uit de Slachthuislaan ont vreemd. (Advertentie) begin veel moeite met de veel te kleine zaal. Na een wat moeilijk begin was echter de zaak vrij vlug bekeken. Uit slag 1614, 1510 en 1511 in het voor deel van „Juliana". Heren 2 heeft het heel wat moeilijker gehad. Zij wonnen van Z.V.C. 2 weliswaar met 3—1 (15 li, 15—;12, 1215. 156) maar het zeer onsportieve optreden van sommige Z.V.C.-ers heeft het moreel van de Schiedammers toch wel danig aange tast. Heren 3 heeft het tegen het sterke D.O.S. niet kunnen bolwerken. De 31 nederlaag mogen we toch wel als zeer eervol aanmerken, Juliana 2 wist het de vorige week tegen deze ploeg niet ver der te brengen dan 03. De Junioren tenslotte zegevierden over het zwakke Sp. Hillegersberg A met 1511, 151 em lo4. i De teams van de Schiedamse Volley- ba! Club hebben ditmaal geen beste re- resultaten behaald. Het eerste dames team viel bijzonder tegen door tegen net onderaanstaande Concordia 2 niet verder te komen dan een 22-gelijk spel. Na een 20 voorsprong van de Schiedamse meisjes (1318. 15—8) wer den plotseling zoveel onverklaarbare fouten gemaakt, dat beide laatste seis op het nippertje verloren werden (1315 en 14161. Hierdoor moeten de S.V.C.- meisjes de eerste plaats nu delen met Vlaardingse Aggredior en het Rotter damse D.R.L. De drie ploegen hebben zeven punten uit vier wedstrijden. Dames 2 speelden e en prima wed strijd tegen het „lastige" Z.V.C. 3 er zegevierde via 15—12. 15—1 en 15—11 met 30. ZVC 3. SVC 3—DVO 1. AJphen en C M M Fri>ns. Overleden: J. F. van der Wolf, 65 jr. HARDPLASTIC imp. viba den haag Bij koninklijk besluit van 30 oktober i 1961 werd aan de heer P. M. de Goe- 1 deren uit Rotterdam toegekend de zilve ren ere-medaille verbonden aan de Orde I van Oranje Nassau. BAKKEX! De heer De Goederen viert vandaag J^EGONNEN dient dan o.a. te worden GEBR. PRINS BOLWSTOFIEMIANDEL \.V. lier Co..gVan Cleeffstraat 16 ie s'chie- me! aandacht te schenken aan de papierbakken die nu aan zoveel palen in Schiedam hangen. Gooi het snip pertje papier er in. voorkom dat er ilawines tram- en buskaartjes op de Sursum Corila: Wijkgemeente 4 Horv- j hoofdstraten liggen. Voorkom ook dat 4444AJS,, 1 a Om 4 l*V, (fen DflTl (l 1 de stadgenoten trappen tn dte vieze dam. Tijdens een speciale bijeenkomst van- middag, maandag, werd hem dit ere- Alïecnvertegenwoordiging voor R'dam en omstr. - Uitsl. voor Handel en Industrie, teken door burgemeester mr. J. IV. i - «li i iuiuii mi c» •vimiwiifMtr HnurtrrnnfitfirirMW^ Peek uitgereikt. 9 De subsidie voor de Sdiiedamse Ge zondheidskolonies zal worden ver hoogd tot ƒ1.50 per kind indien de Schiedamse gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van B. en ,W. Het is niet meer mogelijk gezien de stijgende kosten een sluitende begro ting te krijgen. In 1953 had de raad de subsidie verhoogd van 1 naar 1.30 per kind. Ds. C. A. van Harten uit Delft zal woensdagavond in het wijkcentrum Nieuwiand voor de NCVB-.Vieuwland spreken over: „Geloofszekerheid". De A.R.-Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in Schiedam houdt dinsdag avond een belangwekkende bijeen komst in het Gereformeerd Jeugdhuis. Dan wordt gesproken over de volgend jaar te houden raads- en statenver kiezingen. Het Zuid Hollands Jongeren Parle ment zal zaterdag in Schiedam te gast zijn. Om drie uur zal burgemeester mr. J. \V. Peek de jongeren officieel ontvangen in de aula van het Stede lijk Museum te Schiedam. Om vier uur wordt een zitting van hetjonge- renparlement gehouden in De Rank aan de Schiedamseweg te Kethel on der voorzitterschap van de heer C. Klelsterlee. lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Het onderwerp :s ..Defensiebeleid". Om zeven uur wordt een gezamenlijke broodmaal tijd gehouden en om acht uur zal de hoofdinspecteur van politie te Schie dam. de heer H. TV. Kloeseman, spre ken over „Verkeersproblemen". Een opgave van in Schiedam gevon den voorwerpen: Te bevragen aan;[én het Hoofdbureau van politie te Schie- j dam tussen 9.0012.30 uur en 2.00 6.00 uur: vuilnisemmer; colbertjasje, j inhoudende portefeuille met inhoud; j Te bevragen bij de vinders: zilveren i armband, verver. Dr. Wibautplein I 155; schakelarmband. Nobel. Van Os- j tadelaan 17; zadeldekje, Schwager- maxm, Sommelsdijksestraat 3; 1 paar dameshandschoen^n. Rademaker, Dr. Schaepman-singel 80; kinderhand- schoentje (L.j. J. Laven, Buitenhaven- weg 174; 1 paar bruine dames hand schoenen, Zr. Keiyzer, Fr. Haver- schmidtlaan 42; sjaalkraag, v. Netten, Ouddorpsestraat la: pyjamajasje, schort, washandje, pannetap en kleed je. O. Hulscher, Oordonstra-at 40- ja pon. mevr. Jongepier, van Ostadelaan 20awollen stola, v.d. Boogerd, Timor- straat 27 c. Vlaardingen; bril. H. v, Steyn. Leliestraat 20a; bos sleutels, Friederich, Hogenbartweg 33ö: bril, A. v. 't Hof. v. Hogendorpstraat 84- ring met sleutels. De Graaf, Sneüius- singel 42a; kettinkje met sieuteL A. Slavenburg. Ceisiusstraat 18b. Ds. Joh. Heuie, predikant bij de Geref. Kerk te Rotterdam-Zuid heeft een beroep ontvangen naar Rotterdsm- Lombardijen. Ds. Heule is in 1825 geboren. Op 13 september 1956 kwam hij naar Rotter dam als evangelisatie-predikant. Ds c. J. Honig, predikant bij de Gc- ref Kerk te Meehelen is te Rotterdam- Deifshaven beroepen als evangelisatie- predikant. Ds. Honig is in 1930 geboren. Sinds 5 pril 19o6 ;s hij predikant in Sdeche- Gemeente. Ontmoetingsavond. 20. I papiertjes die rnen als omhulsels krijgt en morden jHj de patatkraam. Mogelijk dat slechts Musis Sacrum: Herman Frantsen Sticn- j enkcj€ Schiedammers, of misschien, Nkiaarsbeurs. 10—20. 1 wel niet-Schiedarnrners. veramwoor-l H fn e BelanRen* 1 delijk zijn voor de verontreiniging van j avond, zo. WjIlem de de stad. maar dan moet de meerder-1 iJieid die het goede wil de kleine groep om- toch kunnen corrigeren. Da', kan nl direct worden gedaan door op perfecte I i wijze het goede voorbeeld te geven. I 1 Want heus. we blijven cr bij: ..Opgc- Schie- i rui "id staat netjes". j Wijkcentrum Nieuwiand: Zwijger ULO. Ouderavond. 20. Irene: Ver. voor Veilig erkeer. lictscursus. 20, Dagblad „De Rotterdammer' damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. Iioao8i toestel 5! (b.g.g. Ü0037I alleen voor re-1 dactie-aangelegcnheden. Agentschap: H. J. Troost. Aieidastraa 23. tel. 65451 alleen voor klachten, au-, vertentles en abonnementen b.g.g. telef. 115383» Apotheek Kebrandt. Rembrandtlaan 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politicalsïvn 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. KinA^iiib mmenm: Drie exposities, fo (Van een onzer verslaggevers) SLECHTS GTB kwam lot de volle winst bij de Schiedamse voetbal clubs. Hellevoetsluis werd met 20 geslagen. Voor de overige waren de Eén van de directeuren en mede- oprfchtera van Klomp en Bosman*» I Drukkerijen N.V< te Rotterdam, de keer P. Klomp, is zaterdag xevenür Jaar j geworden. Op feestelijke wijze heeft de heer I Klomp deze verjaardag met zijn mede- i werkers en zakenrelaties in een lokaal 'gevierd J aan de Sneüiemanstraat I Namens de Federatie der Werkgevers organisaties in het boekdrukkersbedriif 15 jarige toegesproken door de voor- kleinen In de tweede helft stond Rhoon Het Schiedamse NOVlB-eomilé ons: Ruim veertien dagen gel den wij onze inzameling voor dc actie. puntendelingen favoriet. HBSS moest voor het doei van PP Het werd 2—2 dté schrijftin Delft met een 1—1 gelijk spel ge- i" de twintigste minuut en hoewel, leden hiel.«oegen nemen. Voor het verslag ver- «h<™ .tfacn»e dc vPUd 'Boys. Ook in de tweede helft hadden de! van GTB passeerde vanuit het' midden L Kn fot(?;!oe3t( steeds j Boys wel vat op het korte spel vanI enkele tegenstanders om daarna zijn heer Klomp Een foto-toestel was het geschenk "dat noegen nemen. ■"-» 1te grijpen liet de achterhoede rechts wijzen wij naar de_sportpagina. Op g^tcr Donkersloot, spil Jan Tceuw en hnfUkeUr%SemaaktV^Sde2LS"fndt!d9 Boshoek hield PPSC het tegen linsachter Van Woerkom het niet zover- riedelme dat zifter 'alsnog konden Khoon op 2—2 en bij Egelantierkomen ln de laatste minuten kon PPSC dedelmg.giuen_a^rn ul- i R«va kwam GSS niet verder dan; zelfs weer het doel van Rhoon belagen. Egelantier BoysGSS 11. j 2 GSS 25?'XtapKt1wnr-l deDXdXe%to^dWfrr,,!anehd^r den. Hij schoot uit cen_vnje trap^.Vr^tlfd'e bal ^rSe h^m!^ zijnü"* v""-van zl^n medewerkers club de leiding te geven. .ontving, verder werden de jarige klas* laag over de grond in. Daar is het hscheidsrechter kpntlp mm «trufushAn hii in het FpIIp -I "5- Kende gren strafschop orden overgemaakt <aan J. van Heer»; Boys kwam GSS niet dc, Rombrandtlaan 97a - postrekening j 1—1. niet 10 december kunstklasse tot en alles van 10—17 uur. j, a. 10. Hartelijke dank hiervoor. GSS gebfeTscerd SP ,vanj buiten van GTB een doelpunt, maar dc gsn geblesseerd. goal werd wegen» buitenspel afgekeurd s ptp tl n (l a i ,n de tweede helft speelde Hellevoet- ppsr Rhoon in de U o /-C'W I f Lr 1 l)-rf ellei'OClsllllS J-tf sluis heel hard. maar de Schiedamse Hoewel PPSC tegeni Khoon in de-£jr. /Jov.l-G» I-I defensie hield stand. Bij een van de ve- aanvang een overwicht had zodat In een fors gespeelde wedstrijd heeft lie hoekschoppen voor GTB kon de rechtsbuiten Roel Ravens de score Dc Gustomaimcn startten me: goede GTB op sportpark Harga de volle winst rechtsbuiten er voor de Schiedammer. kon openen cn even later recht&bm-combinaties. Toch was het Egelantier - behaald GTB lanceerde al spoedig vele 12—0 van maken GTB bleef daarna no. nen Piet van Veen de voorsprong kon Boys dat de score kon openen toen een aanvallen maar de grensrechter ge-'in het offensief. sieke en populaire platen aangeboden. In de heden gehouden buitengewone al- gemene vergadering van aandeelhwdfers m „Umlever NV is het voorstel tot wii- -'ging van de statuten der vennootsctusd met algemene «temmen u an genomen van bestuurszijde geantwoord, dat het Jn Op vragen van aandeelhoiidér» Ügt' de n<rtering van de aandelen ad 20,— aan te vragen in eensgevend geld. maar dat alvorens hiertoe over te gaan nog enige tech. ruscüe details moeten worden geregeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1