t EERSTE NEDERLANDSCHE AanFloris V laan in Eerste winkel van het HAV-complex geopend Gevarieerde avond van Het Bevrijding79 Van De Hoek tot Vlaardingen i Detailhandelsschool start over twee jaar Rotterdamse if li g P de rotterdammer Geheel pas in voorjaar gereed Gebrek aan mannenstemmen Cefa brengt een Israël film Uitslagen van fotowedstrijd VR1IMOLD VIKUX SPINWIEL Nieuwe opleiding in Vlaardingen Winkeldievegge gearresteerd Rehobothen Jonge Kerk99 zagen film Strijd om vrijheidIaien A G r AT V A Voorwedstrijden 0111 damkampioenschap JÉ1 ■m ill m 961! 4 ik n. if te B* sr n PAGINA 3 WOENSDAG 22 NOVEMBER 1961 Bouwperiode vandaag.. morgen.... Variatie ...en dagelijks j Middelbaar Burgerlijke stand \Gebrek voelbaar I-S ii •IÉ ■ii J ';a'i fl ;sÊ e b(K: 1 ee? ij' h t in-*: JM»r V.Oi •klij :me- be-'' ver- aat- cter, zijn de wij-' ver- tiek „ie ide on-, en, pa- ing :ht- sen zo ho- Bet- hci 'an ko- Jif Bo- lea ijk en Ut l. i. tr (Advertentie j drijf is en ook de 74 woningen door: Het totale complex wordt begrensd even zoveel gezinnen bevolkt zullen zijn. j door de Dirk de Derdelaan en de i Philips de Goedestraat en in laatstge- Zoals wij reeds eerder melddennoemde straat zijn als onderdeel van wordt de eerste boven de winkels _ge- het geheel enkele dag winkels geprojec- (Van een onzer redacteuren! MET INTERNATIONAAL vlagvertoon ls aan de Floris de Vijfdelaan in de buurt Wetering van de Vlaardingse Westtvijk de eerste winkel van het zo- genaamde HAV-bank-eompiex geopend, j 4 Het is de winkel van de N.V. De Cast's j t Schoenhandel, uit Den Haag. die ook j Van Hogendorp- i legen woonlaag gevormd door 18 flat woningen, waarvan 18 met 5 en 2 met 6 kamers. Op de volgende lagen ko men de woon- en slaapruimten van.de 52 vierka-ner- en 4 zevenkamer-m'ai- sonnettes. Waar men in de huizen het verst gevorderd is. worden thans de vloe ren afgezet en begint men aan de af werking. In praktisch alle woningen teerd. In één daarvan zal een hulpkantoor van de P.T.T. worden gevestigd. Deze dagwinkels zijn echter nog het minst gevorderd, zodat de bewoners van de Westwijk voor hun postkantoor nog wel even geduld zullen moeten oe fenen. !n de Stadsgehoorzaal te is donderdag, vrijdag en zaterdags- vond de film Heuvel 24 antwoordti niet" te zien. Het is het verhaal over i de gigantische strijd die de jonge staat; Israël heeft moeten voeren om zijn na- tionaal bestaan te waarborgen. Nadat ;r, .1948 de onafhankelijke staat Israël was uitgeroepen, vielen zeven Arabische landen de jonge weerloze staat aan. j Toen in juli 1948 Israël zijn kracht had getoond in de worsteling om het behoud 1 van zijn levensrechten lukte het de Ver-; enigde Naties een wapenstilstand tussen j Israëi en de Arabieren te doen sluiten, j De demarcatielijnen moesten nu plaats.' maken voor grenzen. i rreuve' 24 is een strategisch uiterst j belangrijke hoogte, die beide partijen j voor zich opeisen. In de nacht, voorat- gaande aan de beslissing die de Vere nigde Naties zullen nemen over de toe- j wijzing van tie heuvel, bezetten vier! Israëlische vrijwilligers, onder wie één vrouw, de heuvel. Op weg naar het doel vertellen ze elkaar hun leven. Door het1 offer van de vrijwilligers wordt de heu-! vel tenslotte aan Israël toegewezen. Een I ontroerend fragment in deze inarukwek- kende rolprent is vooral de evacuatie van Jeruzalem, j i.een zaak heeft aan de Vlaardingen ,aan te Vlaardlngcn. Helaas was het niet mogelijk was het niet mogelijk a'le 22 zaken van dit voorname winkelcen trum tegelijk te openen. Daarom moest één de eerste zijn. De N.V. De Gast heeft wat dit betreft de stoute schoenen maar aangetrokken, in de wetenschap dat de volle verkoop pas goed op gang zal komen wanneer straks alle winkels geopend zullen zijn. Ongeveer de helft van deze royaal ge- Itiifelde zaken is nu glasdicht. zodat langzamerhand meer openingen zullen volgen. Op 30 november is dat het ge-; val voor de supermarkt van de Coöpe- ratie en spoedig daarna zullen ook; een drogisterij, een sigarenhande] en een kapsalon hun deuren voor het pu* bliek openen. Het Vlaardingse Aannemingsbedrijf B. en P. Both, dat irt opdracht van de i Schiedamse verzekeringsmaatschap-,' pij deze bouw uitvoert, heeft er vanaf; het begin naar gestreefd de winkels. althans voor een deel. eerder klaar te krijgen dan de daarboven gelegen woningen en thans blijkt dat dit stre- ven is gelukt. i Geheel links op de hoek van het fron- zijn de radiatoren van de centrale uie aanzicht komt dan tenslotte nog, verwarming reeds aangebracht. i als een naar vorengeschoven markering, I een café-restaurantbedrijf op het trot- Gezien het feit dat men er rekening j toir van de Floris de Vijfdelaan. Hier mee moet houden dat een vorstperiode j van is nog slechts de fundering gelegd, voor de deur staat, hetgeen alleen reeds; De vorm van de winkelruimte is niet van invloed zal zijn op de leveranties j bij alle 22 gelijk, wel zijn alle ruimten is het niet waarschijnlijk dat *de eerstezeer royaal opgezet. Met inbegrip van woningen nog voor het eind van dit i de aangrenzende magazijnruimte ko- jaar opgeleverd zullen kunnen worden, j men de winkels aan een totale diepte; Niettemin wordt ook nu al bard ge- van 25 meter. werkt om de twee zespersoons-liften j Het ontwerp van dit woon- en winkel' voor dit bijna twintig meter hoge woon-1 centrum met élan is van het Vlaarding- i In het kader van de Vakantieweken j 1961 heeft het Vlaardingse Comité Jeugdvakantievreugd in samenwerking tmet de Amateur Fotografen Vereni jging „Vlaardingen" een fotowedstrijd georganiseerd, omvattende het onder- jwerp „Droomland". Helaas hebben de deelneming en de kwaliteit van het in- jgezonden werk niet geheel aan de ver- I wachtingen voldaan. Een jury, bestaan de uit leden van bovengenoemde foto club, heeft de inzendingen beoordeeld en de volgende prijzen toegekend: Groep I (zwart-wit t.m. 18 jaar): Geen le en 2e prijs. 3e prijs: Arie Meijer, Surinamesingel 49. Groep II zwart-wit voor alle overige amateurs) Geen le prijs. 2e prijs: J. N. Schriel. Musschenbroekstr. 22. 3e prijs: W. J. Bruggeman, J. van Arkelstr. 34. Groep iXII (kleurendia's): le prijs: A. v. d. j Horst, Parkweg 34. 2e prijs: S. v. d. j Wijngaard. Van Hogendorplaan 34. 3e prijs: J. A. Odijk, Insulindestraat 84. De plaquette van het Gemeentebe stuur van Vlaardingen voor de beste foto is toegekend aan de heer J. N. Schriel. De penning van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap voor de bes te dia is toegekend aan de heer A. v. d. Horst. De deelnemers kunnen vanaf 30 november hun inzendingen terugha len bij dezelfde fotohandelaar die de foto destijds in ontvangst heeft geno men. gebouw op tijd gereed te hebben. se Architectenbureau Nuyt en Heikens. „Heuvel 24" is geen romantisch ver- haal, maar een historisch verantwoorde i werk. De film werd op het Internatio- naai Filmfestival te Cannes met een j bijzondere onderscheiding bekroond. De j roorstellmgen worden donderdag en za- i terdagavond gebracht door de Christe-1 Toen burgemeester Heusdens op 20 mei 1960 de eerste paal voor dit pro ject sloeg, is een bouwperiode van 400 werkdagen genoemd. Deze termijn Ls nog wel niet helemaal verstreken, maar het is toch wel duidelijk dat men bin nen die tijd beslist niet klaar komt. Het hjke Filmactie en vrijdagavond door het; wordt zeker voorjaar voordat aan het Vlaardings Kunstcentrum. j 160 meter lange winkelfront alles in be- Dit plaatje geeft een indruk van de toestand in Hoek van Holland nu de I Britse verlofgangers niet meer over zee per schip worden vervoerd. Waar 15 jaren lang bij elkaar honderdduizen- den soldaten, hun voeten hebben neer- gezet op de vaste wal van Europa en weer net zoveel hier deze vaste wal hebben verlaten. ligt alles nu eenzaam; en volkomen stil. Het is de aanlegstei-,; ger van de Britse troepenboot namelijk Advertentie per flee f. 6,70 /prijs U proeft er de echte Franse cognac in! de truitsteiger waarvan de opbouw zes jaar geleden geheel door brand is ver woest. Duidelijk is te zien de streep (ijzeren platen) tot waar deze opbouw heeft gestaan. Direct na de brand zijn deze op de achtergrond van de steiger zichtbaar houten lokaliteiten verrezen. Het steiger is eigendom van de Ned. Spoorwegen. De Mij. Zeeland zal ver moedelijk de steiger die gelegen is in het verlengde van de Harwichka in gebruik gaan nemen voor de tweede Harwich-dagboot, die tijdens de druk ke weekeinden wordt ingelast. 6 Er zijn in Hoek van Holland vermoe delijk al mensen, die met het oog op de komende kerstdagen en nieuwjaar al denken aan de feestmaaltijden. Drie volwassen konijnen tot een waarde van ruim 30 gulden zijn namelijk verdwenen uit het hok dat staat in de tuin van H. K. aan de Nieuwlandse- dijk. De politie heeft wel een vermoe den maar geen bewijzen om de dader aan te spreken. Het is een waarschu wing voor alle konijnenhouders om de dieren voor zichzelf in veiligheid te brngen! De plannen van de Nederl. Spoor wegen laten toe dat het gebied langs de spoorlijn nabij de vuurtoren van Hoek van Holland deze winter als ijs baan nog dienst kan doen. Het zal ver moedelijk wel de laatste winter zijn dat de Hoekse ijsclub er gebruik van zal kunnen maken want de N.S. gaat dit laag gelegen gebied tussen twee slapersdijken egaliseren en bouwrijp maken voor woningbouw e.d. De Hoek se IJsclub, dankbaar uiteraard dat de baan nog weer te gebruiken is. heeft meegedeeld dat aan alle leden weer de lidmaatschapkaart wordt aangeboden en dat voor deze winter de contributie wordt geïnd. Aan nieuwe leden wordt bekend gemaakt dat na 15 december de contributie met 50G wordt ver hoogd. Men kan zich aanmelden bij de penningmeesteresse mevrouw Dekkers Prins Hendrikstraat 138b. 9 Het secretariaat van het Vlaardings Kunstcentrum is overgegaan in handen van de heer F. H. Kuvpers, Van We- sembekestraat 4 te Vlaardingen. De heer Kuypers is de heer H. Ponte als secretaris opgevolgd. Exp. „1. 2, 3 daar ben ik". 1418.30. Aan jan de Rooijstraat te Vlaar- 19.30—22. i dingen is een nieuw transformatorhuis MAASLAND: Geref. Kerk, Cefa vert, j gebouwd. De installatie is verleden ..De dappere recruut". 19.45. week in bedrijf gesteld. HOEK VAN HOLLAND: Irene. NCVB. Het Rotterdams fis. Emons, Den Haag. „Mogen wij onze; kind. vrij laten in gel. keuze?", 20. REUSACHTIGE VLAGGEN, interna- tionaal getint, geven reliëf aan het feit dat aan de Floris V laan in Vlaar dingen de eerste lüinkel links zicht baar) van een nieuw complex is ge opend. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS: Expositie „1. 2, 99, -22. Wukgeb., Noordvl. 3 daar ben ik", 20- VLAARDINGEN: Harmonie. Vogel-; tentoonstelling 20—22. Stadsgehoorzaal, Concert Rott. Phil. Orkest. 28 MAASLAND: Trefpunt. Fed. WH. Prop. avond R. Kruis. 18.30. Magneet, ARJOS. 19.45. Magneet, AR Kiesver. ,,Ned. en Oranje". Forumavond, 20 VLAARDINGEN: Stadsgehoorzaal, j Cefa „Heuvel 24 antwoordt met". 20. Geb. Chr. Best. Bond. PKD-straat, K; o'e Boer over „Positie v, d. vrouw in Nw.- j Guinea" voor Vrouwenbond C.N.V.. 20. Rode Kruisgeb-, Emmastr.Herv. Ger. i Comité, ds J. Bakker van Giessendam. j MAASSLUIS: Wijkgcb., Noord vl. 99.; (Van een onzer verslaggevers» In de Rehobothkerk ZAL trachten de Chr. Detail- handelsvakschool voor de Beneden- jMaas in Vlaardingen over ongeveer i twee jaar te doen starten. Ds stich- aan de Biliiton-1 ting voor deze school is thans opge- te Vlaardingen heeft de wijkge- j richt bij notariële acte. Zoals bekend, meente Rehoboth, samen met de Jonge-js gezamenlijk initiatief van Schie- Kerk een wijkavond gehouden. Nadat ,|anl<S(, en viaardinese nrotestans- de heer J. Elen. namens de Jonge Kerk had geopend werd de bijzondere film Battle Hymn vertoond. De vertaling laan de de in het Nederlands met „Strijd om de Vrijheid" lijkt ons niet gelukkig. „Strijd lied" had beslist ook ten aanzien van de film beter geweest. Er wordt in dit filmepos, een dubbe le strijd uitgestreden. Ds. kolonel Dean Hess, heeft hard meegewerkt aan de overwinning van de geallieerden in de wereldoorlog. Meerdere malen heeft hij daarbij tegen zijn geweten in handelin gen moeten uitvoeren. Wat hij echter niet kan vergeten is het bombardement waarbij hij een kindertehuis heeft ge troffen. Terug in zijn land, voelt hij zich als predikant niet meer op zijn plaats. Hij besluit dan ook dienst te nemen op Korea, waar inmiddels weer een oorlog is uitgebroken Het noodlot achtervolgt hem. Hij wordt geconfronteerd met het leed van de vluchtelingetjes. Hier ziet hij een nieuwe taak en samen met een Koreaanse Miss Yang neemt hij deze j kinderen onder zijn hoede. De oorlog dwingt hen met de kinderen heen weer te sjouwen. damse en Vlaardingse protestans christelijke middenstanders hieraan voorafgegaan. De pioniers voor deze nieuwe onderwijsinrichting zijn thans bezig met de voorbereidende werk zaamheden. Of men binnen een zo korte termijn een gebouw voor de school zal kunnen zetten valt natuur lijk te betwijfelen. Maar dan zal de school in een tijdelijke huisvesting be ginnen. jarige school, voornamelijk aansluitend op het lager onderwijs of op één jaar U.L.O.-onderwijs. In het vierde leerjaar zullen de leerlingen één dag per week praktisch werken (stage) in verschillen de winkelbedrijven. Indien de detailhan delsvakschool zich uitbreidt tot een zes jarige school (part-time onderwijs), zal deze stage-regeling in het vierde leer jaar mogelijk kunnen vervallen. Het lesrooster omvat voor de toekom stige school o.a. talen, boekhouden, be drijfsleer. rechtskennis, maatschappij leer, creatief technische arbeid, estheti ca. reclame, warenkennis, machine- schrijven. etaleren, verkoopkunde. Er worden tenminste twee talen onderwe zen. naar keuze kan een derde taal worden bijgevoegd. ÏJ£T Bevrijdingskoor wordt wel zeer gehandicapt door het gebrek aan mannenstemmen. Bij het concert dat het gisteravond onder leiding van me vrouw A. v. d. Bos-Maurer en ver sterkt met het Delftse Klein Gemengd Koor „Cantabile" in een nog niet half volle Stadsgehoorzaal verzorgde, had men voortdurend de indruk een da meskoor te beluisteren, en wellicht had men er ook beter aan gedaan uit deze éénzijdige samenstelling dan ook maar de konsekwenties te trekken; de mannenstemmen werden zo gedomi neerd en klonken in een enkele solo passage zo dun dat van een volwaar dige vierstemmige bezetting in geen enkel opzicht sprake was. Mede door deze handicap viel de te hoge greep in de keuze van het re pertoire eens te meer op. De stukken met een normale, eenvoudige ligging kan het koor nog wel aan hoewel ook daar de beperkte kwaliteiten van het stemmenmateriaal niet verborgen bleven maar in de hoogte verdwe nen de- pianogedeelten in een onbe stemde ijlte en de forte- en fortissimi- passages in de onmacht. De vrijwel uitsluitend ritmische leiding van het koor, die overigens ook nog wel eens de grote lijn verloor, zal met alle mid delen de vorm en de klank te lijf moeten om de getoonde inspanning te rechtvaardigen. Van de uitgevoerde werken noemen wij afzonderlijk het „Wereldvrede" van Hendrik Aitmk. vyaarmee het concert besloten werd, omdat het naar onze smaak zo door-en-door traditioneel en schablone-achtig de geest ademt van de liederen'die de radio op woensdag-, vrij dag- en zaterdagmorgen na de nieuws berichten ten gehore brengt. Aan het concert werd meegewerkt door het Delfts Symfonie Orkest, de 'so praan Aukje Karsemeyer-De Jong, de pianiste Rie Beute en de gebroeders Van der Veer, trompet. In de door hem gespeelde dansante muziek van Mozart en Luigini hebben de Delftse amateurs onder leiding van de heer P. Veenstra ons verrast. YVel- iswaar maar mag men veel meer verlangen? kwam het orkest weinig verder dan een zuiver technische weer gave van het notenbeeld waaraan de musische vorm ontbrak, maar met deze reproduktie kwam het toch wel volko men uit. Ook door de minder nauwkeurige en weinig scheppende direktie moest de toewijding het echter afleggen tegen de twee stukken van Grieg. De vitale, welhaast physieke maar zèèr sprekende voordracht van Aukje Karsemeyer-De Jong zijn die van de uitgesproken operettezangeres: de stem heeft een respektabel volume maar is aan de harde, glansloze kant, wat door het vibrato in het mezzo- forte niet wordt weggenomen. De lie deren van Richard Arne en Home vol deden zodoende wel heel weinig. Het snelle deel van de czardas van Lèhar was onvoldoende geartikuleerd. De begeleiding van Rie Beute was van niet te onderschatten betekenis; in haar solo heeft zij de weerbarstige vleu gel gèèn kans gegeven. De gebroeders "Van der Veer hebben in de Triomfmars uit ,,Aida" hun man netjes gestaan. Mevrouw H. Stam-Van Dijk dekla- meerde de verbindende tekst tussen de programma-onderdelen. De luisteraars hebben met langdurig applaus voor de gevarieerde avond ge dankt. Mr. E. D. Kraan (Van een onzer verslaggevers) Over enkele weken zullen de voor wedstrijden van het toernooi om het persoonlijk damkampioenschap 1962 van Vlaardingen een aanvang nemen. De wedstrijden worden georganiseerd door de Vlaardingse Damvereniging V.D.V. In afwijking van voorgaande jaren, zal er nu worden gespeeld in hoofd- en eerste klasse. Zonder het spelen van voorwedstrij den zijn gerechtigd tot deelneming aan de finale hoofdklasse, J H,. de Kluy- ver en D. v. d. Kerkhoff, die in het kampioenschap van dit jaar de eerste en tweede plaats behaalden. De wed strijden die worden gespeeld in de bo venzaal van gebouw Excelsior aan de Oosthavenkade, zullen een open karak ter hebben, zodat dus ook de „thuis- dammers" aan het toernooi deel kun nen nemen, en uiteraard van harte wel kom zijn. Gegadigden kunnen zich voor deelne ming opgeven bij de secretaris van V.D.V., de heer W, H. Niestadt. Hofsin gel 56, tel. 3652, tot dinsdag 28 novem ber a-s. Op deze dag kan men zich ook nog opgeven tijdens de clubavond van V.D.V., die dan vanaf 19.30 uur wordt gehouden in Excelsior. Tevens zijn aldaar alle gewenste inlichtingen te verkrijgen. Dan breken plotseling de Bykantoor Vlaardingen: Smalle Haven-; straat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g. voor red 0 0—115588» Agenten: W Hagerstein. Emmastrna; 103; mevrouw C. M. do Keijzer-Van de Bie. P. C. Hooftstraat 17: Joh. Poot. Ge raniumstraat 28. tel 3345 Apotheken: Delta-Apotheek. Fl. de Vijfdvlaan 112, tel. 88,88. Belangrijke teleloonnummers: Mel- chngspost brand- cn ongevallen 4444 G.G - en G D.-waarschuwing 2541 Klachten bezorging: Joh. Poot. Gera- niumstraat 28. lel 3345. maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's-Zaterdags van 17—18 uur. Hoogstraat 153. Expositie schilderijen.] 918. j R1 machine 34 1485 7.13 Philharmonisch Or kest concerteert vanavond, woensdag, in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen. Uitgevoerd zullen worden ..Concerto voor 2 strijkorkesten" van Michael Tip- pett, Pianoconcert in A. opus 54" van Robert Schumann en ..Vierde Sym phonic in Bes. opus 60" van L. van Beethoven. Het orkest staat onder lei ding van de dirigent Alexander Gibson; Het concert beg'nt om 20 uur. ders door en het lijkt erop dat alles ver geefs is geweest. Miss Yang zelf wordt gedood. Op het laatste moment echter komen vijf vliegtuigen de kinderen ha len. Na de wapenstilstand zien we nog hoe Kolonel Dean Hess een bezoek brengt aan een tehuis voor deze Ko reaanse weesjes. Hij gelooft nu alles goed gemaakt te hebben en is weer uit gegroeid boven datgene dat hem eerst het verder leven bijna onmogelijk maak te. Het streven van de middenstanders om te komen tot een vakschool loopt parallel met de nieuwe activiteiten om bij de middenstanders meer vak kennis en begrip voor de eisen van de hedendaagse ontwikkeling bij te bren gen. De opleiding in de vakschool is te vergelijken met een opleiding aan een; middelbare school, zij het dat hierbij j de goede aandacht wordt besteed aan j de speciale eisen die in de toekomst; aan de leiders van de winkelbedrij-,CTI,„ l;/1vn - ven worden gesteld. j QISTERAVOND hebt u in on.e krant De vakschool zal een groot winkelbe-j kunnen lezen dat de N.V. Gerfa en j drijf zijn waar het. onderwijs wordt ge- i dezer dagen in Apeldoorn een nieuwe geven dat direct op de praktijk wordt j/abriefc geopend heeft. Blijkbaar is het van oorsprojlg Vlaardingse bedrijf tegenstan-1 de opdracht kunnen krijgen zelfstandig "\7RLJDAG zal er in Rotterdam een be- langryke eerste paal worden gesla gen. Een paal namelijk voor de eerste woningen van de Maasstad in de Prins Alexanderpblder, het laagste polderge bied van Nederland. Zoals men weet is deze polder voorbestemd voor de laatste uitbreiding van woonwijken voor Rotter dam. En ook wel de grootste, want wat hierin de komende decennia zal verrijzen kan gerust een nieuwe stad worden ge noemd. Rotterdam werkt hierbij samen met Capelle aan de IJssel. In 1959 reeds maakten de beide gemeenten het z.g. structuurplan Rotterdam Oost-Capelle hakend. Dat plan voorziet in de bouw van ongeveer 50.000 woningen voor in totaal zo'n 175.000 mensen: ongeveer 100.000 op Rotterdams en de rest op Capels gebied. Daar zijn al hu izen bewoond, die volgens het structuurplan verrezen. al moeten we er aan toe voegen dat er 750 hulzen bij zijn, die werden gerealiseerd uit Rot terdams woningcontingent. D OTTERDAM, dat op zovele plaatsen I*- gelijk moet bouwen IJssebnonde, Lombardijen, Hoogvliet, om maar enkele van die plaatsen te noemen bracht het in de Prins Alexanderpolder nog niet ver der dan stratenaanleg, grondwerken en een rioolgemaal. Maar dat was ook al een belangrijk begin. Maar nu koent er dan een eerste paal. De eerste van een zeer lange rij. naar men mag aannemen. Mr. H. Bavinck. wethouder van openbare werken, zal aan de heitouwen staan, vrij dagmiddag. Het gaat dan om een com plex van 146 eengezinswoningen, 144 eta gewoningen en 18 garages. De eengezins woningen zullen 4 of 5 kamers bevatten, het gehele complex wordt uitgevoerd in premievrije particuliere bouw. De een gezinshuizen zijn bestemd voor de ver koop, het complex etagewoningen zal vermoedelijk aan een belegger worden overgedragen. De bouwtijd zal ongeveer twee jaar zijn. In de toekomst zaC aan sluitend op dit complex, een torenflat worden gebouwd. HET gemak, dat dig:rit ook de klant, zo redeneerden de winkeliers van een gedeelte van Oud-Hülegersberg (maar met veel nieuwe bebouwing). Zij sloten zich aaneen tot een Service-Centrum en losten ^ïet parkeerprobleem op de zater dagen op door op die dagen een omsloten terrein bij hun zaken open te stellen voor de autobezittende kopers. Tegen betaling van veertig cent worden de wagens daar bewaakt Dat bedrag krijgt de bestuur der terug wanneer hij iets koopt in' efett, der betrokken zaken. De eerste resulta-» ten met dit experiment zijn gunstig. j KLEUREN wijzen de weg in het nieu we gebouw der NV Levensverzeke- rings Maatschappij „Utrecht" aan de Coolsingel in Rotterdam, dat burgemees ter Van Walsum gistermiddag officieel opende en waarmee eigenlijk de her bouw van Rotterdams hoofdboulevard werd afgesloten. In dit grote complex, dat op de parterre moderne, fraaie za ken huisvest, is namelijk zeer veel aan dacht besteed aan kleuren. Wit, blauw en zwart vormen over het algemeen de achtergrond, waartegen zich andere kleu ren aftekenen. Oriëntatie in dit ge bouw is eenvoudig doordat de kleur van de kantoorlokaaldeuren voor elke ver dieping anders, maar per etage gelijk zijn. Die etagekleuren treft men ook aan op de borden, in de hal, waarop de adres sen der onderscheiden huurders zijn ver meld. En in het midden van elke verdie ping is een grote hal, waarop twee trap pen en een blok van vier „zelfdenkende" liften uitkomen. Gemakkelijker kan niet Advertentie Advertentie Bewonder MJ ene rustig een etalage te maken. Dat stimuleert zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn initiatief en zijn gevoel voor kunstzinni ge mogelijkheden in het winkelbedrijf. Hij moet dan met een bon op stap om materialen te verwerven. Zelfstandig onder toezicht maakt hij de decors en alle hulpmaterialen. In Nederland zijn zeventien detail- handelsvakscholen waarvan drie prot.- Ds. D. Noordmans sloot na deze goede jchr.. namelijk in Amsterdam. Apeldoorn film de avond. VLAARDINGEN. - Getrouwd: Johannes van IJperen, oud 23 jr cn Gecrtruida Helena van Minnen, oud 23 ir: Marines Verboom, oud 25 jr en Alicia van der Hoeven, oiia 24 jr, Pietcr Leendert Hendrik Dijkshoorn, 22 jr e v Martha Ida Knip, 20 jr. n Geboren: Cornells, z.v. W. J. 1 Koote. Vl: van Hogendorplaan 181 C: Andre Marcel, z.v. H. de Voos en W. van HeeK. Vl: Floreslaan 44 B: Marcel, z.v C. Groo- tenboer en S. M. H. Metz, Hoek v Holland, le Scheepvaartstraat 14. en Middelburg. De nieuwe school in Vlaardingen gaat dan ook in een behoef te voorzien voor de honderduizend leer lingen op de prot.-cnr. lagere scholen' in het Waterweggebied: Vlaardingen,; Schiedam. Maassluis. Hoek van Hol-: land en ook in het gebied van Rotter dam. Den Briel. Delft. Dordrecht en zelfs Den Haag. j De school moet dan ook niet gezien worden als een soort huishoudschool, maar integendeel als een school voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ook het winkelbedrijf maakt momenteel deel uit van een stormachtige ontwik keling en expansie. Vakbekwame lei ders zullen met een brede algemene vorming, vaktechnische opleiding en bedrijfseconomische scholing spoedig hard nodig zijn. daar in Apeldoorn luel naar den vleze gegaan. In het jaar 1940 werd de maatschappij in Vlaardingen geves tigd met zegge en schrijve acht werknemers en de eerste jaren zullen zeker niet rooskeurig geweest zijn. /VA de bevrijding kwam dan ook pas de vaart er in en in 1948 kon reeds een nieuw bedrijfspand in ge bruik worden genomen', waardoor een grote uitbreiding aan het produktie- programma kon worden gegeven. In 1956 werd een nieuwe fabriek in be drijf gesteld, waardoor nieuwe produk- De snelle technische en economische ontwikkeling heeft het verantwoord za ken-doen in de detailhandel radicaal ge wijzigd. Thans reeds is het gebrek aan jonge capabele ondernemers in de de tailhandel voelbaar. De detailhandclsvakschool is een vler- In een groot Rotterdams winkelmaga zijn heeft de politie dinsdag de 56-jarige mevrouw G. M. K. D. gearresteerd. Zij 1 wordt er van verdacht gedurende de af- gelopen anderhalve maand drie diefstal len in winkels te hebben gepleegd. Bij haar arrestatie vond de polie in haal las voor een bedrag van tweehonderd i gulden aan toiletartikelen, kledingstuk- j ken en levensmiddelen. In haar woning werden handschoenen, bontmutsen, een herenvest en chocolade in beslag geno- hen. De vrouw heeft tijdens het verhoor be kend, gebruik te hebben willen maken van de drukte in de magazijnen om haar slag te slaan. [ten aan het reeds bestaande program- ma konden worden toegevoegd. In j datzelfde jaar volgde de 'opneming j I van de N.V. Hiweg te Apeldoorn in de onderneming, waarmee voldaan werd aan de stijgende vraag naar> hoogwaardige gereedschappen. A LS gevolg hiervan werd de Vlaar- j dingse N.V. naar Apeldoorn over-1 gebracht. Vele Vlaardingse werkne- mers verhuisen mee naar de aantrek- kelijke stad op de Veluwezoom en j hoewel wij aan Vlaardingen geen he- i kei hebben kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat zij heimwee zullen hebben. Het wonen en werken in het j Gelderse lustoord zij hun van harte gegund. In het nieuwe fabriekspand dat nu geopend is zijn de tot dusver verspreide produktie-afdelinoen van dit bedrijf met totaal ruim 200 werk nemers geconcentreerd. d« Formule eollectie In onze etalage Singel 49-51 (achter! Broersvest) ziet u de Formule-serie 7000 in teak. Aan de Broersvest vindt u thans de aparte Engelse G-Flan-meubelen. Zie binnen ook de mooie collectie bankstellen en eetkamers van o.a. Artifort, Fristho, Gelderland etc. woning inrichting BROERSVEST 64-66 SINGEL 49-51 - TELEFOON 67920 1937-1962 ONS KONINKLIJK GEZIN I.IT EN TIU IS Een. boeiend verhaal door K. Norel Een unieke uitgave met vele vaak zeldzame foto's. Gebonden in kunstleren band met wapens in goud stempel. Prijs slechts f 6.90 Zojuist verschenen. AART PONTIER Boekverkoper Sm. Havenstraat 3 Telefoon 4304

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1