Blijdschap over winkelcentrum Bijna twee ton nodig voor ophalen riolering u ARJ0S: samenwerking der clir. groepen verblijdend boogaard I 69.so oi*et ''!SSf Rotterdamse kroniek GEWACHT OP DE BESTE TELEVISIE PROGRAMMA'S EN "JU! W erken in Zuid en in W est Damclubreserves nu sterk team Streven drie kiesverenigingen 91 HEBT HET BESTE PHILIPS TtESTEL m LOM-school met 48 leerlingen van start gegaan ff 1! I de rotterdammer too g"n E 9» eigen briimodeiien M mi "11 PAGINA 3 VRIJDAG 24 NOVEMBER I96| „Mooi geheel' „le voorzitter''' nubeduidend goedkoper ton Reeds een ST ÓQPMA NjfiaJëéeï (1) TWIJFEL Advertentie OFFICIEEL mmy AGENT vlaardingen Schiedam TWIJFEL (2) RADIO TELEVISIESPECI AALZAAK TRANEN HULDE! VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90- VLAARDINGEN s ">ife -mii 4, Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester mr, J. VV. Peek, Nolenslaan de feestverlichting, een enkele slinger guirlandes, ontstoken en het gezelschap heeft daarna aandachtig welkomstwoord heeft de voor zitter van de winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan, de heer F. Stern berg. de nadruk gelegd op het gebrek j aan parkeerruimte in de nieuwe buurt.1 Hij geloofde dat het niet juist zou zijn over enige tijd de Schiedammers als naar shopping-centra buiten Schiedam zouden rijden. cezeld van de wethouders, mr. P. van „ti„ w Boehove en mr. Hl. J. >1. van Kinderen,i IJ"e.iJl'nke,-ela,aees ,'ekokl'n- van de commissaris van politie, K.i Rijp ma en van tal van gemeentelijke functionarissen, heeft donderdagmid dag het winkelcentrum aan de Mgr.! Nolenslaan officieel geopend. Daarbij lijn till van vriendelijke woorden ge- j sproken. Alle spreksrs waren verheugd; „ver de aanwinst voor Schiedam. Dit j Nu heeft een op de 26 Nederlanders een geiden zij In de kantine van de Sehie-i auto. maar over tien jaar zal dat een damse Cartonnage Fabriek waar dei op de dertien zijn. Het is in de Nolens- vele genodigden voor en na de offi-j 'aan al heel moeilijk te parkeren, riële opening bijeen zijn geweest.! ri''ke.1' herinnerde aan acht jaar ge- Burgemeester Peek heeft in de Mgr.J de'vinwdlnwrdgk bU jToen was Nieuwland nog polderland met Advertentie koeien en hier en daar een sportveld. Nu staan we voor de afsluiting van het Nieuwlandplan met een winkel centrum van grootse allure. Geen restanten of enkele stuks, neen. een complete fabrieks- voerraad van de mooiste hand- weeftafeikleden, die U zich denken kunt. in een grote maat 135 x 165 cm. Tafelkleden, die tui nu toe nooit goedkoper dan voor 12.75 werden verkocht... tafelkleden, geweven van voorgesorteerde garens, met witte franje, koopt U nil voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze tafel kleden in de maat 135x165 cm, in 6 moderne kleurstellingen en gezellige dessins.j nu voor Géén ut. af schrift, best. Burgemeester mr. Peek noemde zijn handeling geen opening want dat zou het intrappen van open deuren zijn omdat de w-inkels allang in gebruik' zijn. Hij wilde wel de feestverlichting opsteken om zo de schijnwerpers op het centrum te richten. Het wonen is niet compleet als men naar de binnen stad moet gaan. Mr. Peek herinnerde aan de ontwikkeling van het centrum. Hij aei dat er met de Kamer van Koop handel naar is gestreefd te- komen lot een rationele verdeling van de winkels over de branches. Ilij meende dat er een mooi geheel tot stand is gekomen. Ook de gemeente beseft dat er te wei nig parkeerruimte is. In de binnenstad zal er wat aan worden gedaan. Daar wordt over enkele weken het Stadhuls- ptein voor 400 auto's aangelegd. Ook de Mgr. Nolenslaan komt aan de beurt. De grond verzakt er'zo snel dat bij de herbestrating meer parkeer- ruimte zal worden aangelegd. Mr. Peek S was verheugd dat het miljoenenplan Later spraken nog de heer S. de Winter voor de bouwers MuWi, de heer A. A*. van der Wel voor de Coöperatie DE.S en de „eerste voorzitter van de eerste winkeliersvereniging Mgr. Nolenslaan. die er al was toen de anderen nog moesten komen". Hij. de heer A. van Leeuwen, hoopte met de heer Steren- berg. dat er een prettige samenwerking zal komen. Morgen houden wij een speciale verkoop van bollen breiwol voor een prijs, die U zich nog jaren zult herinneren. Want dan begint om 9 uur de verkoop van een grote partij exportwoi van een prachtige kwaliteit, vierdraads garen, dat goed uitbreit (van een middel matige dikte) op brei klare, handige bollen. U kunt nu zó aan de slag om een jumper, vest of pullover te breien. Morgen koopt U deze bollen wol van 100 gram (exportprijs 2.60...) met een fraaie gelijk matige draad, die zeer vlug uitbreit (niet te dun, niet te dik werkelijk een soepele, warme wol voor nog geen één guiden vijftig. l SCHIEDAM Geboren: Elisabeth J M j d v' j H J Vermeulen en T J M Hersbaeh; Gerardus A W z v J M J Zuideeest en J A Matthijssen: Astrid d v A Grims en E Eek- man; Willemina d v P van Leeuwen en ;J M van der Ent: Jacob H z v M van den Bosch en M a DriessenCornelia d v J Martfjn en T van der Most. Overleden: M Vastenhouw 77 jr; J C de Bruljn, 83 jr; Z Plooij 67 jr. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 100 grams bollen wol In de kieuren flesgroen, marine, grijs, geel. bleu, wit, cognac, koren- blauw en mosgroen, per bol voor Géén tel. of schrift. best. Advertentie) BIJ de vrijwillige Rotterdam dreigt brandweer van een personeels tekort, B. en W. van Rotterdam hebben /.ich akkoord verklaard met voorstellen i van de brandweerleiding om dit pro-' hleem op te lossen. De betrokken plan non dienen het brandweerleven een nieuwe impuls te geven en de attractie om tot dat korps toe te treden te ver hogen. Een belangrijk motief voor de' nieuwe regelingen, die per 1 januari van! kracht worden, is niet de geldelijke! beloning. Die speelt namelijk geen be-! slissende rol bij de overweging tot de brandweer toe te treden. We! wordt een betoning voor het behalen van diploma's i wenselijk geacht ter stimulering van de istudie. Nu is o.n. het volgende besloten: i voor alle brandwachten blijft de uur- i vergoeding 1.50: een aspirant-brand- wacht moet binnen twee jaar het diplo- ma brandwacht 2e klas hebben behaald, I indien niet volgt ontslag: een brand wacht 2e klas krijgt een jaarvergoeding van 2*3. een brandwacht le klas 50. i een hoofdbrandwacht 75 deze bedragen kar. men zien als een erkenning voor getoonde ijver); de brandwacht die het diploma le klas behaalt krijgt 50 uit gekeerd, voor het diploma hoofdbrand- Vacht 100. EN voorwaarde voor het voortbestaan Advertentie (Van een onzer verslaggevers) Vlaardingerdijk (gedeeltelijk), Jan Ver- B,„ meerstraa.t Van Ruysdaefiaan, Mes- en n. van Schiedam vragen de daglaan (gedeeltelijk), Kobbe ma straat, gemeenteraad een krediet van j Jacob Marisstraat, Jozef Israëlsstraat. 183.000 voor het ophalen van riole-! De kosten worden geraamd op ringen n Schiedam-Zuid en Schie-j f 100,940. De totale kosten belopen der- dam-West. Tevens zullen de Tcchtii- halye ro,nd 151.W0 verdeeld als volgt: srhi» hpa.:;.™. -j-i materialen j 58.110. arbeidslonen l J waterleidingengas- 4S m. kosteri van vervoer f 14 000; buizen en elektriciteitskabels moetenvoorbereiding en toezicht 8.000; bijko- ophalen, zodat de Technische bednj-: mende kosten 15,500: omzetbelasting ven van het gevraagde krediet een! 4.620. en administratiekosten 2.670. bedrag van ƒ37.000 behoeven. 'Van een onzer verslaggevers) 3ij de damclub Schiedam heerst vreug de dat „Schiedam" de rentree in de hoofdklasse van de competitie goed heeft beëindigd ook al zag het er aan vankelijk naar uit dat het team zich niet zou kunnen handhaven. Met wils-jp5rtemonnaie"5ver!"Want toen hij bij het Rotterdamse brandweer is. dat leden uit alle maatschappelijke lagen tot de orga-, nisatie toetreden. Belangrijk is. dat be-j kwame en ambitieuze manschappen meer j kans krijgen om tot bevelvoering op te klimmen. Daarom zal de functie van vrijwillig adjunct- hoofdbran dmecster wor- i den gecreëerd. Voor deze functie komen: jongelieden in aanmerking, die maat-' schappelijk zijn voorbestemd tot leiding gevende posities. Een ander punt is. dat de relatie tussen de vrijwillige brand- iweer en de burgerij sterker wordt. Men denkt dit te bereiken met het laten ver schijnen van een folder. Tenslotte moet j het streven worden genoemd naar betere i verhoudingen tussen het beroepspersoneel 'en de vrijwilligers, waaraan met kracht jzal worden gewerkt. EEN groot verlies voor Rotterdam in - het algemeen en 'net Maasstedelijke politiekorps in het bijzonder is de be noeming per 1 december van commis saris K. J. Muller, chef verkeerspolitie.; tot hoofdcommissaris in Groningen. In i 1930 kwam de heer Muller naar Rotter- j .-'.am. Na zijn opleiding was hij achter-j eenvolgens werkzaam bij de straatdienst; en de rivierpolitie. In september 1940' ving hij naar ,.het verkeer". In 1947 werd hij als hoofdinspecteur chef. vier! jaar geleden volgde zijn promotie tot commissaris. De heer Müller, 52 jaar oud en geboren in Scheemda dus Groninger maakte naam als verkeers- specialist. Hij is hu van diverse commis sies cp verkeersgebied en publiceerde jveel artikelen over de verkeersproble matiek. TWEE mannen cn hun vriendin kregen van de Rotterdamse rechtbank zware straffen wegens beroving van een Cana dees twee maanden geleden op de kamer van de vrouw. Een 27-jarige ioswerkman en etn 26-jarige collega zagen zich ge vonnist met tweeënhalf jaar met aftrek. De vriendin, die als „lokvogel" fungeerde, kreeg een jaar met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een proef tijd van drie jaar. De vrouw nam de Canadees volgens afspraak met haar rotgenoten mee naar haar kamer. De Canadees hield van dit „avontuur"' een paar builen op zijn hoofd en een lege Ongeveer medio 1962 zal een aan vang moeten worden gemaakt met de herbestrating van straten in het zuiden en in het wjesten van de stad. Hieraan moet het ophalen en zo nodig vernieu wen van de riolering in de betrokken straten voorafgaan. In het ene stadsgedeelte zijn bij deze B. en W. voegen hieraan toe, dat in de geleidebrief bij de begroting 1961 onder de nieuwe kredieten voor extra onderhoud van de rioleringen reeds een bedrag van 100.000 werd aangekon digd. dat bestemd is voor deze stadsge deelten. Dit bedrag is nu evenwel in de onderhavige kredïtaanvrage begrepen werkzaamheden betrokken: Pemisse-ien zal eerst in 1962 worden verwerkt straat, Maasdamsestraat. Klaaswaalse- straat, Rhoonsestraat, Geervtietse- straat. De kosten worden geramd op f 49.980 Voor het andere stadsgedeelte zijn bij deze werkzaamheden betrokken de kracht konden echter enkele prachtige resultaten worden behaald. Alle aan dacht vestigt zich nu op het tweede team omdat de groei 'van damclub Schiedam de mogelijkheid tot meer vooruitgang gaat bieden. Was het reser veteam voorheen een zorgenkindje nu kan vrijwel steeds een sterk team met voldoende reserves worden opgesteld zo dat ook hier stijging op de ranglijst mag wordey verwacht. In het /iublokaal aan de Nieuwe Maasstra;/ zal Schiedam 2 op donder dagavond- 7 december Ons Genoegen 2 uit BoVes bekampen voor de tweede klas van de competitie. Gezien de kracht van- Schiedam 2 wordt dit duel met vertrouwen tegemoet gezien. Inmiddels zijn de huishoudelijke com petities in volle ontwikkeling en be langstellenden, kandidaat-leden kunnen iedere donderdagavond zich voor de du els aan het bord met de honderd rui ten doen inschrijven. De bordenwedstrijden hadden de vol gende resultaten: J. C. OninkL. Bree- voort 20; A. RisseeuwC. W. Sleeu- wenhoek 02; F. RademakerA. van Otterloo 02; J, de WildeW. C. Heu velman afg.C. KorpelM. den Rou ting 11: A. van DonJ. van Straaten 2—0: J. C. OninkF. Rademaker 20: T. VrijlandJ. Cabri 20; E. Bre- maM. van Erkel 11; Ladderwedstrijden: L. VrijlandC. W. Sleeuwenhoek 11; A. van DortA. van Otterloo 20: J. van StraatenW. Spruyt 20; A. RisseeuwC. Korpel 1—1. Advertentie Op de post van de begroting 19S1 voor het ophalen van riolering in het zuiden van de stad resteert nog een bedrag van rond 5.000. Dit restant kan worden aangewend voor deze werken, zodat het j nieuwe krediet op 146.000 kan worden gesteld. Geschenken in goud, zilter en pleet. Horloges cu klokken 1 N. BINNENWEG 397 ZWAKTJANSTRAAT SS ROTTERDAM MGR. NOLENSLAAN 512 SCHIEDAM meisje thuis aan tafel zat, sprongen de beide mannen van achter een gordijn te voorschijn en sloegen hem met een stok. De Canadees hield zich bewusteloos, werd nadat hem 400 Duitse marken en 225 gulden waren ontroofd naar buiten gedragen en daar zonder meer op het trottoir gelegd. F.uil de Cologne Inclination (Porapcïa Floramye - Rêve d'Or) 2.35 - 3.50 - t. 5-SO Brillantine eristallisée in pot (Pompeïa - Floramye - Rêve d'Or) f, 2.25 Brillantine eristallisée in tube (alle geuren) f. I.* Parfum Rêve d'Or f. 13.50 Geschenfcdoos met fles Eau de Cologne Pompeïa en stuk zeep Pompeïa 6.25 Parfum Muguet f. 2.75 Parfum .Pompeïa. (Rêve d'Or - Floramye - Inclination - Cn Parfum d'Aventure) f. 6.75 Parfum Baccara f- 5-25 Lotion Rêve d'Or (Baccara) f. 6.75 10. Parfum Ciel d'Eté f. 2.75 11. Parfum Ciel d'Fté f- 25.-'* f. 16.50 f. 11-50 fOEN DE post weer een uur-te laat was zijn we gaan twijfelen aan de welwillendheid van de dienstverle nende bedrijven. Goedwe verwach ten met noodzaak een Cheque(ie) en AUT. OMOB'IELBeDRIJF G^d, Siersloot 37 - tefef, 01898-6450 Burg, Knappertlaan 2 - Telef. 010-64501) (Van een onzer verslaggevers) van de CHC en de AR heeft donderdagavond In gebouw i Christelijk Sociale Belangen ook de aan- jQE samenwerking Advertentie DIT GAAT U ZIEN OP UW EIGEN TOESTEL: Zaterdagmiddag: ..Westenwind" - een boeiende film over het leven in Lapland. Zaterdagavond; Luipaard op schoot. Zondagavond: „De reis van hun leven". F Urn over het heilige land. Maandagavond: Kent u me nog? Televisiespel. Dinsdagavond: Film o.a. Houen zo. van Heiman van der Horst. Woensdagmiddag: Jeugdprogramma over de Bijbel met Ds. de Vries. Woensdagavond: Verslag derde wereldraad v. Kerken Donderdagavond: Toneelavond: De rode Pullover. Vrijdagavond; Filmverslag derde wereldraad van Kerken. PHILIPS 23TN 320 A/..B niet ingeb. UHF-kanalenkiezor voor ontvangst zenders in banden OTCf IV en V' J Desgewenst kunt u bii het aanschaffen van televisie gebruik maken.ons ons voordelig BOOGAARD-KREDIET 64S dacht gehad van de ARJOS. Gerrit Brinkman was de inleider over dit ac tuele probleem waarbij gesproken werd over de historische ontwikkeling van de politieke partijen. Voor de sa mensmelting van de AR en CHC tot een enkele prot. chr. partij zagen de Anti-Revolutionaire jongeren de vijf bezwaren zoals de voorzitter van de CHC mr. Beernhik ze heeft genit. Daarnaast konden vijf punten in het voordeel worden genoemd. De jongeren meenden dat de angst de twee groepen gescheiden houdt. Zo zouden de gereformeerden benauwd zijn voor de hervormde invloed. Zij zagen hiervan o.a. een bewijs in het geref. schoolverband dat niet durft sa mengaan met het chr. nat. onderwijs. I Voorzitter Bram Donkers meende dat de groepen met elkaar moeten gaan j praten zonder de achtergronden in ogenschouw te nemen. Zo zou er een j tweezijdig gesprek moeten komen j waarbij de ..historische ballast" geen i rol mag spelen. Dan zal er een men- taliteitsverschuiving komen. De jongeren bespraken de praktische j nadelen en problemen die tevoorschijn I kwamen, o.a. bij de gemeenteraads- I verkiezingen in Den Haag. i f De ARJOS in Schiedam kwam tot de conclusie dat het streven van. de Schiedamse kiesverenigingen zeer is toe te juichen. hoewel de ARJOS j meent dat de situatie nog niet rijp is dan is het van veel betekenis als die post vroeg komt, maar er hadden ook veel brieven voor deze plaatse lijke pagina van de vele secretaris sen van de vele organisaties uit deze stad in des postmeesters tas kunnen verblijven en dan ontstaat hel pro bleem de inhoud van die brieven nog tijdig in de lettermassa van het hran- tenbedrijf te doen overhevelen, hater zagen we die abri. zoals we al eer der schreven, en toen dachten toe: nou, er wordt toch iets gedaan voor ons in Nieuwland, ook al is dat iets nog maar een ietsepietje. ff ET BEZOEK b. v. een PHILIPS T.V. 43 cm. Contant In 1 jaar 12 x 40 200 480.— TOTAALf 680.— dus voor 70 ct. per weck een heel jaar televisie. KORTE HOOGSTRAAT 15 VLAARDINGEN aan het kantonge recht bracht de twijfels weer even. De tramreiziger van professie zei met rood gezicht en zwaaiende armen dat hij tachtig uur per week op de tram staat te wachten en dat hij daarnaast ook nog ettelijke uren per week ver kouden is vanwege de tocht in de tram en bij de haltes. Kijk, dat is geen service meer, die arme reiziger houdt zelfs geen tijd meer over om genoeg lijk boos te kunnen zijn op die tram. Aldoor dat wachten en verkouden zijn valt zeker niet mee. We zijn eens even gaan zien hoe het in de praktijk is. £}E KOEMARKT biedt daarvoor ah vanouds prettige plaatsen waar men het goede overzicht heeft over iet verkeer en wat dies meer zij. Wat zagen we bij het tweede kopje koffieJuist, een RET-bus vervoerde een wild huilend kind. De tranen rol den ais kogels nan haar gevulde wan gen. Wie zou niet ontroerd zijn bij het zien van zoveel leed. Opstaan en po gingen doen de RET-bus te benaderen is de logische gang van de man die de strijd voor het goede wenst. Er bleken meer van dergelijke Schiedam mers te zijn. Men naderde de bus dan ook met stil, maar beklemd gemoed. J-fORTEND kwam de RET-bus tot stilstand voor het café. Wat won die chaujfeur nu eigenlijk? Menselijke emoties zijn snel, maar voordat de toe schouwers tot verkeerde gevolgtrek kingen of mogelijk zelfs verkeerde ge baren konden komen welde de vreug de op tn de gemoederen van de Schie dammers Deze chauffeur namelijk is een heet lieve chauffeur, hij heeft be- grip voor zijn dienstverlenende taak. Zonder acht te slaan op het feit dat zi]n zware achterwielen de nieuwe ?e- bra met belangrijke taken kwelde hield de buschauffeur de deuren vanl zijn autobus wijd open. Niet om het huilende kind uit de bus te sturen, o. nee. de lieve chauffeur liet nog ev-1 kele mensen instapperi. Het waren een l moeclev en nog weit kinderenOut- roerd zag men het tafereel, dat was i het. het kind had gehuild omdat ze voor een samengaan gefundeerd ;,op j cZuffeThtd -metlosse^blindleld j ('oor dienstregelingen en mogelijk te lange wachttijden of misschien teel verkoudheden bij al of niet aanwezi-t ge abri's de hereniging van het ge zin het belangrijkst geacht. Daarvoor geven wij de RET vandaag de hulde. I Met ingang van 1 november is in de Fahrenheitstraat in Schiedam gestart met een L.O.M.-schóól. Deze openbare school in Schiedam-Oost is bij de grens van Rotterdam begonnen met 48 leerlingen verdeeld over vier groepen met de bedoeling dat deze school voor Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden een functie zal hebben in Schiedam en Rot terdam-West Gerekend wordt op een totaal van 60 leerlingen. B. en W. van Schiedam vra gen de gemeenteraad nu een krediet van 40.000 beschikbaar te willen stel len voor aanschaffing van leermiddelen en meubilair, en tevens voor het ver richten van werkzaamheden in jbet ge bouw Fahrenheitstraat 2. De kosten zijn ais volgt begroot: aan schaffing meubilair 6.275. schilder werk in 4 lokalen 3.920. vloerbedek- kiri g in 4 lokalen 2.800. maken en in richten van een leermiddelenmagazijn ƒ600. aanschaffing leermiddelen ƒ26.000 onvoerzien 405., een totaal van 40.000. Prachtige velours winrerjassen, inde nieuwe kleuren grijs er» blauw. Gekleed model met de moderne schouderlijn. een heilig moeten" De normale prijs is 709. rnaar dén dag betaalt U voor deze schitterende WINTERJAS de verrassend lage prijs van Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schrift, orders. Advertentie Advertentie j WESTHAVENKADE 26 VLAARDINGEN TEL. 3410 ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Weent lik, Goudse, singel Katendr. Lagedijk hii. Dorpsweg West-Kniükade 35 LEIDEN: Haarlemmetstraat 25 ZEIST: Slotlaan 158-160 'W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1