F ractie woo rd voerders opmerkeli jk eensgezind Cultuursubsidie, bouw sporthal, woningbouw VLAER&KOL S. Kuiper: Achter dorre ci ers sociaal streven Rozenburg wil verhoging van de we enbelasting Aanleg oekse camping kost ruim f 1 miljoen RADIO jJjjJiJJ (ELEKTRA f? Raad Schiedam begint aan begroting VERKOPERS en VERKOOPSTERS Bezwaren voor bouw van ziekenhuis Aandacht voor verbetering lucht en water Zeer hoge huurachterstand Nieu/wbouw chr. ulo-school gevraagd Samenwerking prot. partijen in Schiedam Klap komt voor Proveniersbrug Met groenstrook afgerond geheel verf van de vakman boogaard PI "7 vanHEYST „DE KR00N" l ,/T VERFCENTRUM" DE KOTTER DAMtMEtt PAGINA 4 ZATERDAG 25 NOVEMBER 1961 j nTe r UNIE Wie spaart, kan ook direct beleggen indien hij regelmatig f 20.25 beschikbaar heeft om te kunnen deelnemen aan de spaarregeling van -Jnteninie", Stap voor stap verwerft U zo een verantwoord aande lenbezit. „INTERUNIE". "v" Parkstraat 30 - Den Haag, Drie ton(?) et*, /ir/tr/m Moeilijk tcerk Bankiers anno 1691 KELTUM PLEET Subsidieplan Jubilarissen Wilton en nog steeds worden Uw zakelijke belangen in een vertrouwelijke, persoonlijke sfeer behandeld. m Voor problemen van financieel-ekonomi- sche aard - o.a. kredietverstrekking, be- drijfsfinancieririg - vindt U een deskundig oor, een waardevol advies en een verant woorde uitvoering. Brand verffabriek vis snel bedwongen Gereserveerd EENDRACHTSTR. 23 HOOGSTRAAT 4 8 TEL 2755 TEL 4153 Advertentie in beide afdelingen zijn enkele vakatures voo vandaag... en maandag Grootste collectie hier ter plaatse. Van elk mo del slechts enkele stuks, dus ZEER EXCLUSIEF «üget- Import daardoor voordeliger Scliied.weg 41 VLAARDINGFN (Advertentie) Onze gratig brcchutt hierover zenden tcij U op aanvraag graag toe. KV. Internationale Belegging» Unie Het Schiedamse n- dslid H. ff. G. Hoek fvvd) vreesde dat de spanning op de arbeidsmarkt in het Waterweggebied (Van een onzer verslaggevers) IN een opmerkelijke eensgezind heid hebben de woordvoerders j van de fracties in de Schiedamse ge- meenteratad vrijdagavond vrijwel al ien dezelfde onderwerpen onder de loupe genomen bij de aanvang van de behandeling van het ontwerp-ge- meentebegroting 1962 voor Schie dam. Het financieel beleid kreeg speciaal aandacht van de woordvoerder van de Antï-uevoluüormairen, de heer A. Hoek, die stelde dat zijn fractiegeno ten de begrotingen van 1960 en 1961 hadden besproken. De heer Hoek zei dat de levende gemeenschap behoefte hee.it nan arbeid en rust, de mensen moeten kunnen komen tot de ontplooi, ing van hun talenten, met zijn jaren lange ervaring als raadslid deed het hem genoegen te kunnen constateren dat ta! van belangrijke zaken tot stand zijn gekomen Hij was verheugd dat was afgezien van ae vertraagde afschrijving ca dat c!e oude afschrijvingsmethode weer wordt toegepast. „Met grote voldoening hebben wij gezien dat da begroting geen tekorten vertoont" zei de aeer Hoek, die daarna sprekende over de gas, wa ter en clectrtciteitsvoorziening opmerk te dat hij het antwoord in de memorie van antwoord over de hoge kosten van onderhoud weinig bevredigend acht. De zal toenemen gezien de grote werken,, als Beneluxtunnel, Metro, concertgebouw iheer Hoek doelde hier op het feit dat e.d. in de omgeving en hij taf hierin de hosten voor een veeljarige verbete ring van de buizen- en kabelnetten ten laste van de kapitaalsdienst zijn ge- een bezwaar voor de mmw van een Schiedams ziekenhuis. Daarom vroeg hij een krachtig geluid van het Schie damse gemeentebestuur, 0%-er de verkeersveiligheid in Schie dam was dc heer Hoek: wel te spreken. hoewel hij nic'. geheel ingenomen was bracht, De heer Hoek ?ag graag dat de uit- met de beveiligde voetgangersoversteek saven die redelijkerwijs tot de kapi- plantsen in de B.K. Laan. Hij hoopte dat er ook een voetgangersregeling kon komen voor de Grcnsflat op de Roi- terdamsedijk Hij betreurde het dat het zug. grier.e golf systeem nog niet in wer king is. De Dura-Coignetwoningen hadden ai bewoond moeten, zijn stelde dc commu nist B. E Coüé. die verontwaardigd was over de vertraging in de bouw. HP vroeg tc komen tot het plaatsen van iefoons in de bejaardenflats. Het F taalsdienst worden gerekend daarin zijn vermeld Ook merkte hij op dat over het overbrengen van drie tor: van de ge wone dienst naar de kapitaalsdienst wordt gezwegen, in de toelichting. Veel waardering had hij over de goede uit eenzetting in de geleidebrief over de nieuwe financiële verhouding van rijk tot gemeente. Hij richtte het juist «lat de sluitende begroting niet tot overdre ven optimisme zal leiden. Met zorg zag hij de kapitaalslasten stijgen. Het is briptein is al jaren in slechte staat. Dei niet te verwachten dat er wijzigingen heer Colic hoopte, dat er voor de jeugd [in de stijging van uitgaven zullen ko- v ,i'i Seh;edam-\Vest een speelplaats kanjmer'. worden aangelegd op het Fabriplem.h«w Hoek merkte op dat de be llij wenste een spoedige restauratie van voiking nu wel arbeid kan vladen, de linkervleugel van het Stedelijk Mu-I»*»* MJ stelde da» het gemeentelijk scum ondat ook het eigen bezit kan wor- beltld ét toekomst in de gaten moet den geëxposeerd in ons museum en te-j honden. Intake de uitgifte van indoe- verts de kunstklassen ruimer armslag trieterrein zag hij de tijd «let ver dat krijgen. [er een verzadiging is bereklt. Hij meert- (Van een onzer verslaggevers) [sprekers het dat ?avele topfuncties TIJDENS het vrijdaavond in de: bij de gemeentelijke diensten nog (Advertentie) Schiedamse gemeenteraad begon nen begrotingsdebat betreurden alle VLAARDINGEN. Hervormde Gfmwntf, Grote Kerk» 10 ds J Bouterse. H Avondmaal. "it ds P Zij Is i ra, H Doop; Rehobothkerk. 9 u ds P v d Vloed. 10 30 vicaris R Hengstman* gers. 19 u dhr A van Zetten: Bethelkerk, 10 u dhr D Broeren, kand te Rotterdam, 19 u dhr J Hoogendam: Irnmanuëlkerk. 9 ds S v d Bos. Gezinsdk»nst. 10 30 ds S v d Bos. ge* luis dienst, 19 u ds D Nuordmans, Nieuwe Kerk, :i> ds W J Kolkerl. 17 ds W A Smit, van Amsterdam, jeugddienst: Westwijkkapel. 10 ds C H van Khijn; Zaal Harmonie, Com missie ..Het Woord". 10.30 ds H B v d Steen, van Utrecht, onderwerp „Wat is waarheid?" m m.v kerkkoor o.I.v. G de Graaf Gerefor meerde Kerk, Onsterkerk. 10 ds H J Hetj- nen, 17 dr F L Bos. Emmauskerk. 9 u ds C Aalbersberg» onderwerp „Geven wij de moed op?'*. 10 30 dr F L Bos 17 ds Joh Lever, Pr.ielkerk, 9 u ds Joh Lever. 10-30 ds Joh Joh 17 ds H J Heijnes. ds H de Cockschooi. 16 ds H J Kouwenhoven Chr. Geref Kerk. Kerk Emmastraat 10 ds D Driessen. 17 ds D Dr.es5er., Ds H de Cock- school, 10 dhr C G Ouwerkerk. van Nteuw- poort. 17.30 dhr C G Ouwerkerk. Gere f Ge meente, West nieuw land, 10 en 17 leesdienst. Leger des Heils, Baanstraat 5. 10 Helliglngs- samenkomsi, «18.30 Openlucbtsamenkomst (bij Vishaak)), 19.30 Openbare samenkomst. Ove rige kerkgenootschappen: geen opgaven ont vangen. MAASSLUIS. Ned Herv Kerk 10 ds K M Vogel: 19 ds H F Meijer herv Rusthuis 10 ds H F Meijer. Jeugdkerk 10 (Sursum Cor- da) dhr J Spijker; (geb. Gen de Wetstr. 2> dhr W de Waard. Kln-derkerk 10 (Cath lok Gr Kerk) mevr Meijer. Geref Kerlc 9.30 ds C Mak: 16 30 ds J M Vlijm (Voorburg). Zui- dtrkerk 9 30 ds J M Vlijm; 16 30 ds C Mak, Geref Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 14.30 ds G Th Koopmans (Den Haag). Chr Geref Kerk 9.30 leesdienst: 15 ds J C van Raven- pwaay (Scheveningen). Ned Prol Bond 10.15 ds A KLaassen f Schiedam). MAASLAND. Ned Herv Kerk 10 ds H J J Keijzer '19 ds den Ouden Hiüegersberg. Geref Kerk 10 en 14.30 da A vd Kooij, Woer den. HOEK VAN HOLLAND Ned Herv Kerk 10 en 19 ds H S Wassink Geref Kerk 10 ds van Bekkum van Monster 16 ds Prins van Den Haag Loos duinen Herv Evang. 14 ds C Treure van Rotterdam. ROZENBURG. - Herv Gemeente Tmma- nuelkerk 9.45 ds C de Ru 18 ds C A Evelein Westerkerk 9.45 ds C A Evelein Geref Kerk 9 30 cn 14.30 ds Vermeulen van Ede Chr Ge ref Kerk 9.30 en 15 ds H P Brandsma Ge ref Kerk (vrijg) 9 45 en 15.30 ds G Mul. SCHIEDAM: »d. Herv. Gemeente: Grote Kerk 10 u ds C. van der Steen en 17 u ds J D. Smids (Jeugddienst); Bethelkerk 10 u ds H. W. Hemmes en 17 u ds D. J. Spa- Img; Opstandingskerk 10 u ds J. G. Jan sen en 19 u ds H. W. Hemmes; Vredes werk 9 en 10.45 u ds A. Hoffman en 19 u ds J. G. Jansen; De Rank Kethel: 9 u ds J. E. L. Brummelkamp 10.30 u hr. J. D. van Vel- sen, Jerugdkerk: Dorpskerk Kethel: 10.30 u ds J. E. L. Brummelkamp en 19 u ds G. van Nordenne, Berke'. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10 u ds J. Na wijn en 17 u ds W. A. Krijger; Kethel De Ark 9.30 u ds H. J. Kouwenhoven VI aar dingen en 14.30 u ds J. Nawijn; De Goede Haven 10 u ds W. van der Linden Den Haag en 17 u ds H. B. Weyland De Lier; Julianakerk 10 u ds W. A. Krijger en 17 u ds P. H. de Kleer; Kan tine SC F Burgemeester Honnerlage Grethe- Inan 159 !0 u ds P. H. de KJeer, Schevenïn- gen en 17 u ds J. Nawijn. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie: Gebouw Irene 10 u ds Van der Berg, Veen-en da al en 16 u ds Van der Berg. veenendaal. Chr. Geref. Kerk Warande hk B.K. Laan 10 a lees dienst tm 14,45 u ds C. den Hertog, Den Haag. Baptistengepieente !0 en 19 u ds R. Reiling Oud-Katholieke Kerk 10 u H. Mis. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 16.30 u ds C. Vonk. Leger des Heils: Lan ge Haven 27 !0 u heilicingsdienst 18-45 u upenluchtprediklitg Gerrit Verboonstraat en 19.30 u veriosslngssameukomst o.i.y. maj. U. Keitsma en K. Wleringa Vrije Chr. GeFet. Gemzentz: Tulnlasn 5C 10 1 16 u tls i. J. lJszel<stein. Omt-Onn. JeugdJitiis Lnnge Havec '9i '1 17 u ds F. Uiltjes Evangelisch Luther se Genncente !0 elz S. G. van der Haagen. Ned. Pmteitanten Bond: 10.30 u us J. van Hosenrn. V"--'1 niet zijn vervuld en dat ook de me- dezejfgeaachapscommissies bij de ge meentelijke bedrijven en diensten nag zo slecht functioneren. Aandaebt •werd gevraagd voor meer subsidie voor de cultuur, voor de bouw van een sporthal, voor de woningbouw en betreurd werd dat de bouw van zie kenhuis, stadhuis, gymnasium en HBS nog niet tot stand kan komen, spreekt over de „laakbare houding van het gemeentebestuur bij de vervulling van de topfuncties bij de gemeentelijke diensten". Hij stelde dat ook de burge rij recht heeft om te weten hoe het met deze materie staat, maar als dat niet mogelijk blijkt dient er op korte ter mijn een besloten gemeenteraadsver gadering te kome n waar gesproken kan warder over het gebrek aan lei dinggevend personeeL Spreker was verontrust over het uit blijven van de bouwvergunning voor het ziekenhuis. Hij hoopte dat het plan voor de sporthal spoedig in behandeling kan worden genomen Hij meende dat bij de subsidiëring voor de culturele sector te incidenteel werd te werk gegaan en dat het subsidiebeleid niet mocht afhangen van de tekorten bij de organisaties. Hij meende dat dit subjectieve beleid niet A. HOEK Voldoening, maar ook vragen de dan ook dat er een se!«ctie kan wor den toegepast bij de uitgifte van terrei nen, D: vraag rijst ol in de toekomst andere maatstaven kunnen worden toe gepast. Zo meende de heer Hoek dat ais- gelijk de vraag moet worder. gesteld of het nieuwe bedrijf een goede klant zal zijn van de Technische Bedrij ven. Spreker sprak van de teleurstel ling nzake de oplevering van de Du- ra Coignetwonicgen. hij zag dat het aantal nieuwe woningen dit jaar zal achterblijven bij het totaal van vorig jaar. De heer Hoek vroeg of daar voor een oorzaak was aan te wijzen. Als lichtpunt zag hij dat er meer wo ningen in aanbouw zyn dan vorig jaar. Waardering had de heer Hoek voor de wijze waarop de dienst van openba re werken haar taak vervult ondank.» de onderbezetting van het personeeL Hij meende dat de arbeid in Kethel veel moeilijk werk voor de dienst met zich zal brengen. Gezien de grote kos ten zag de heer Hoek niet dat een ver betering van de verbinding Van Deven- terstraat-Buitenhavenweg een verbete ring voor de verkeerstransversie met zich zal brengen. Hij achtte de hoge kosten niet verantwoord. Gezien de voorstellen hoopte hij dat Advertentie de grootste moeilijkheden Inzake het te- kort aan schoten in Nieuwiand spoedig tot het verleden zullen behoren Hij meende dat er op redelijke wijze aan de behoefte man sportvelden Is oorzien tenzij er tea noorden van Schiedam nog ruimte vrij komt. Uitbreiding van hei aantal gymnastieklokalen is lodlg. Spreker wilde graag weten waaruit de ambtelijke Jeugdzaken bestaan en wat de taak van de te benoemen ambtenaar van Jeugdzaken zal zijn. Over het vraagstuk van de behuizing van bejaarden wilde de heer Hoek in lichtingen. De medezeggenschap in de bedrijven achtte hij te belangrijk, zodat hij het gemeentebestuur ver zocht te stimuleren waar het overleg niet goed functioneerde. Met deernis dachï de heer Hoek aan de stadgeno ten die geen degelijke woonruimte hebben. De ontwikkeling van Schiedam, ver toont een harmonisch beeld aldus de heer Hoek, die tenslotte stelde dat al leen die levensbeschouwing vervulling kan geven die gericht is in dienst van de drieënige Gód. ■0O6HUATft «-VUAUmtU past in het kader van een modem be leid. De socialistisch»» woordvoerder meen de dat er ook geld dient te komen voor educatief werk, het organiseren van cursussen en lezingen. Hij vroeg of de (Van een onzer verslaggevers) In dc Schiedamse raad merkte me vrouw A Moil-Lips Iwd) op dat het gemeentelijk huishoudboekje op een mil joenennota gaat Ijken. Zij betreurde het dat het gemeentelijk belastingge bied niet kat: worden uitgebreid. Mevrouw Moll-Llps achtte het ongepast dat wethouder Kok bij het aartvas-den van zijn functie een aanval had gedaan op wijlen wethouder Houtman. Zij ver- wees naar notulen uit 1925 waarbij bleek dal ook de toenmalire leden va, de CHU voor het voorstel-Houtman tot gra ven van een haven voor de industrie wa ren geweest» De commissi* ad hoe zal binnenkort een rapport uitbrengen over het beleid inzake de huisvesting, mevrouw Moll wilde daarom deze materie nu niet be handelen. Zij vroeg aandacht voor de verbetering van de lucht en het drink water in Schiedam Ook meende' zij dat de exploitatie van de verhuur van gas- geysers beter kan worden ook al is er al een verbetering te bespeuren. Het Zakkendragershuisje is weer in een fraaie vorm. mevrouw Moll vroeg dan ook dit huisje een artistieke inhoud te geven. Zij was geschrokken van de plannen om achter de Oude Sluis bebouwingen te brengen. Zij pleitte voor handnavmg van de historische schoonheid in dit ge bied. Het is dan ook noodzakelijk dat er een basisplan voor de binnenstad komt. Dankbaar was spreekster dat er wegwijzers komen in het Prinses Bos trixoark, zij vroeg aandacht voor het probleem van de bromfietsen in het park. Tijdens een bijeenkomst in de kantine van het hoofdkantoor van directie van de N.V. Dok en Werfroaatschappij Wii- ton-Feijenoord te Schiedam werden werknemers m verband met hun vijf entwintigjarig jubileum gehuldigd. De directeur, ir. B. Wilton sprak hun toe ROTTERDAM Z Cooljingcl 75 telefoon 12 74 93 - lï 59 9(5 UTRECHT lel. 26351 BILTHOVEN tel. 2571-2572 C,^COCOCOe<3C65«?C«0©l^ClCCk^CO<^^OOe>^C^^<^^CO<^f^3C«WOC^^^, wethouder een plan voor de subsidiesI®11 overhandigde ieder een cadeau onder voor de cultuur kon opstellen. Ook couvert diende gedacht te worden aan het oude;,, 'Is r'?n van ,"e jubilarissen zijn: plan voor het culturele centrum, aan ?- c- Srmkman. kraandrijver tut Sasr- de behoefte van zaalruimte moet worden lir.¥^el51 den Hond. clectrisch lasser. tegemoet gekomen. 3Mr. Engelsman meende dat de pro blemen van het verkeer de aandacht vragen, hij zag graag wijziging in de samenstelling van de verkeerscommis- sie. In de city van dc stad ontbreken attractieve speciaalzaken. Mr, EngeLï- man vroeg een gemeentelijk beleid dat zich richt op het creëren van een win kelcentrum in de stad. Het woningbe leid was het ministerie uit de hand gelopen meende hij. Ook de heer H. W. Willemse (kvpj hoopte dat in het personeelstekort zal worden voorzien. Hij betreurde het uit blijven van de bouw van stadhuis en hbs-gymnasium. (Van ome correspondent) OP de agenda voor «3e dinsdaf te houden raadsvergadering van Ro zenburg staat een voorstel tot verho ging der wegenbelasting. Omdat de begroting voor 1961 een geraamd te kort van een ton had, vragen Ged. Staten maatregelen te treffen tot ver- haging der inkomsten. Speciale aan dacht besteedde dit eollege in dit verband aan de wegenbelasting. B. e» W, stellen nu voor dit belasting tarief te brengen van 6 op 10 pet. vat» de belastbare opbrengst voor ge bouwde eigendommen en van 3 op 5 net, voor .omgebouwde eigendommen. Het bestuur van de Chr. Nat. Ulo school vraagt medewerking voor de bouw van een nieuwe school. terwijl voor de oude school de medewerking wordt .evraagd voor het aanbrengen van een vloerbedekking. B. en W. vra gen een krediet voor de aanschaffing van sen sneeuwploeg daar de bestaan de niet meer aan de eisen voldoet. De kosten worden geraamd op 3.600.- -, Voor het gemcentepersoneel dienen nog enkele salarismaatregelen getroffen te worden. Voorstellen komers ter tafel tot het aankopen van gronden in de verschil lende uitbreidingsplannen. Voorts wor den enkele percelen grond verkocht in het uitbreidingsplan Kooiland voor de bouw van woningen. Ten slotte bevat de agenda een twee tal punten betreffende de gnteigening van percelen en het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een nieuw uitbreidingsplan in hoofdzaak. Het ont- eigeningsbesluit van 30 januari 1961 dient te worden herzien in verband met door bet ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid gemaakte opmerkinge. Waf het neme» van een voorberei dingsbesluit betreft, delen B. en W me de, dat on het besluit tot intrekking van het uitbreidingsplan in hoofdzaak is goedgekeurd, er een vacuum Is ont staan. Er dien nu een nieuw plan te worden opgesteld, waarin rekening wordt gebonden met de onteigeningen van de gemeente Rotterdam. Hiermede is echter enige tijd ge moeid. On nu ongewenste en niet ver antwoorde bebouwing te voorkomen, dient een voorbereidingsbesluit te worden genomen. Daardoor wordt be reikt, dat alle bouwplannen strijdig met de nieuwe plannen, gedurende een jaar kunnen worden aangehou den. Binnen dat jaar moet het nieu we plan zijn vastgesteld en kan dan aan de hand van dit plan worden be oordeeld of dc gewenste bebouwing doorgang kan vinden. De agenda opent met enkele financië ie besluiten nl vaststelling van het krediet in rekening-courant bij de N.V. bank voor Ned Gemeenten op een be drag van 250.000.verder vragen B, en W. machtiging tot het aangaan van vaste geldleningen en kasgeldlenin- gen tot een bedrag van 2 miljoen. rviasrdingen; W. J. Lugthart, stoker, Schiedam; K. Nette, lassechnicus. Schie dam; C. J. M. Ribbens. baas van de af deling onderhoud. Schiedam. I Mevrouw P. H. van P.-van der B. uit Schiedam mist haar bromfiets, die in een stalling op de Vhiardtogcrdjjk was geparkeerd. (Van een onzer verslaggevers) MET waardering heeft de woordvoer der van de ihristelljkiiiorisch fractie de heer S. Kuiper vrijdagavond in de Schiedamse gemeenteraad ge sproken over het feit dat B. en W. voor 1962 een stuitende begroting kannen aan bieden. Hij zag daarin een goed aake- lijk beleid van het Schiedamse gemeen- tebestunr. De heer Knlper wees op de vete plannen die de gemeente beeft, op de veie werken die nog zullen worden leitgevoerd en hij stelde dat hij achter de vele dorre getallen een sociaal streven van het ge ra een te bestuur beeft ontdekt. De heer Kuiper stelde dat in de boe zem van de CH-fractie een even grote sociale bewogenheid aanwezig is als bij het college omdat deze bewogen heid een uitvloeisel is van het: Hebt uw naasten lief als U zelve. Daarom kon de heer Kuiper de grote uitgaven voor het sociale werk goedkeuren. Met instemming heeft de heer Kuiper de decentralisatie van de Schiedamse Toonkunst Muziekschool gezien waar door verantwoord tot Volksmuziekonder- wijs kan worden gekomen. Uit eigen er varing weet de heer Kuiper dat het muziekonderwijs thans in een gunstige richting is omgebogen. Een huurach terstand, van 0.54 pet achtte de heer Kuiper hoog bij de gemeentelijke wo ningen gezien het zeer grote bedrag dat aan huren binnenkomt. Zo is er in Kethel een straat met in het midden een gracht, de ene zjide heet Meeuwssingel en de anders zijde Leeuweriksirtgel, dit moet verwarrend werken. Met genoegen heeft de heer Kuiper kunnen constateren dat de tota le uitgave van de Beschuttende Werk plaats SL Anna Zusterstraat lager lig gen dan het voorgaande jaar ea dat de inkomsten zijn gestegen. Spreker bracht dank aan de werkzaamheid van het ge meentebestuur en de ambtenaren. (Van een onzer verslaggevers) Naar verwacht kan worden zullen ter gelegenheid van de komende raadsver kiezingen in Schiedam drie protestants- christelijke partijen samenwerken door [met één kandidatenlijst uit te komen. Het gaat hier om de CHU, de AR en de SGP. De leden hebben de betrokken plannen dezer dagen tijdens vergaderingen met [instemming begroet. Het is nog aset ge lukt om tot samenwerking met het Geref. Politiek Verbond te komen. Deze moge lijkheid wordt echter open gehouden. iCen voorbereidend comité is sedert afgelopen zomer aan het werk. Een contract van samenwerking is opgesteld, w»ar-.n de inhoud aan de leden Ts mee gedeeld. Oover twee weken zullen de ledenvergaderingen formeel dit contract vaststellen. Als het plan slaagt zullen de groepen onder een naam dus met een lijst uitkomen, zodat dan volgend jaar de protestantse partyen als derde groep in grootte (na P.v.d.A. en K.V.P.) in de raad zitting hebben. (Van een onzer verslaggevers) De klapbnv voor de Grovenierzbr over de Schie in Schiedam zal in de week van 4 tot 9 december op de be tonnen funderingen worden „ingevaren". Het gevaarte vim 36 ton staal zal van de fabriek Hollandia door de DeUshavense Schie ia Rotterdam ie een drijvende bok over de Schie naar de fundamenten op het landhoofd aan de 's-Gravelamdse- polder in Schiedam worden vervoerd, «mama de afmontering zal geschieden. Het brugdek van deze Proveniersbrug wordt enkelvoudig. Het mechanisme voor de brug en het grote contra-gewicht zul len in betonnen kelders in het landhoofd op de plaats van de vroegere boerderij op de hoek van de Noord vest en de Schie worden bevestigd. Vermoedelijk zal de klapbrug op don derdag 1 december in de funderingen worden geplaatst Grote rookwolken stroomden donder dagmiddag om tien over een uit het be- drijfspanc van de verffabriek VEVEO aan de Willemskade in Schiedam, la een ketel lijnolie die tot 300 graden Celsius zou zijn verhit, was een scheur ontstaan. De lynolie stroomde over het vuur, waardoor brand ontstond. De bedrijfsbrandweer slaagde er echter vlot in het vuur te bedwingen. Daarna heeft de gemeentelijke brandweer de ketel nat gehouden om het gevaar voor ontploffingen te voorkomen. Spreker was van mening dat het inte rieur van de DuraCoignetwoningen niet zal teleurstellen, maar hij zou ge reserveerd blijven wachter, op de re sultaten. Verheugd was de heer Kuiper dat de woningen buiten het contingent worden gebouwd. Hij betreurde het dat het ETI-rapjJort inzake het bejaard e a v rmagstuk nog niet verschenen ik, hij hoopte dan ook dat er inzake dit verschijnen niet ge- zegd kan worden: Mosterd na de maal tijd. Spreker wees op een mogelijke verwarring in de naamgeving van stra ten. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) \fET DE AANLEG van de nieuwe camping In Soek van Holland zal 1.105.425 zijn gemoeid, delen B. en W. van Rotterdam de gemeente raad mee 390245 waarde van de reeds kredieten gaf. De kosten voor de gi"»«nr*ro©k worden geraamd op 180.906. Als deze werken klaar zijn zal in deze omgeving een af gereid heel voor recreatieve voorziening tot stand zijn gekomen, B. en W. vermelder» dat de wijkrscd grond sen ƒ715.000 de aanleg, waar-, voor Hoek van Holland met waardering nnilav ftAwvanan f *rtfl mtaml an Knnff b-nvinie aonnmnn imn rl_ - 1 onder begrepen 435.700 grond- en bestra tingswerken) De camping zal komea aan de Abel Tasmanweg. De beplantingen kosten 153.000, de rioleringswerken 40.000 het aanschaffen van speelwerktuigen voor dit 7 8 ha grote terrein 3.300. Aanvankelijk was voor bet stichten van definitieve opstallen 223.100 geraamd, maar B. en W, menen dat kan worden volstaan met enkele eenvoudige houten gebouwen, zoals die van de camping e i de Kanaalweg in Rotterdam, waar mee men het goed kan steHer». Nu zal 50.000 voor dit doel nodig zijn plus 15.000 voor aansluitingen op gas, wa ter en elektriciteit. B. en ff. memoreren dat het verblijf in campings gedurende de laatste jaren voorat in het vakantieseizoen sterk is gestegen. In de tijdelijke camping aan de Uangeweg te Be Hoek noteerde men een stijrin» van het aantal overnach tingen in drie jaren tijd», van 7300 in 1S5S to 21.000 in 1961. Daarom wordt het verantwoord ge acht een moderne inrichting tot stand te brengen. Deze investering zal echter ten gevolge hebben dat het batige sa do der exploitatie van de tijdelijke cam ping verandert in een exploitatietekort. Intussen zal de grote verbetering der accommodatie een verhoging der tarie ven waarborgen, vindt het college B. en W, laten een onderzoek instellen naar de mate waarin deze prijzen moe ten worden opgeslagen. Tegelijk met de camping, dient, turnt de mening va» B. en W. de ten noordoosten daarvan gelegen groenstrook te worden gereed gemaakt Deze strook sluit «,u» op het recreatieterrein bij de Nlemv andsedijkvoor het gereedmaken waarva. de Rotterdamse raad indertijd heeft kermis genomen vao de plannen, ea adviseerde de uitvoering daarvan ie bevorderen. De raad was van mening dat de voor kamperen bestemde opper vlakte van de camping slechts weinig- groter is dan die van de huidige nood- camping aan de Langeweg. De nuttige oppervlakte sou kunnen worden ver groot door de bepiantingsstrook binnen de afrastering te versmallen of deze af rastering op te schuiven. Bij de uitvoe ring van het werk zal met deze sug gesties rekening worden gehouden. De zuidelijke begrenzing van het plan is opgeschoven, waarvoor voorlopig een aantal volkstuinen wordt gespaard. MEDISCHE DIENST Gedurende bet aanstaande weekeinde znRen m spoedgevallen de volgende artsen dienst doen: VtaanUngen. Dr. H. S. MOJder. Hoflaan 31. te! 1203; Dr. G. Bordewiji, Fforeslaan, 148, tel. 2150; Boodschappen 3.v.p. vóór 10 uur. Geopend: Apotheek Walrave. Scidednn. seweg I. tel 20SI. Maassluis. B. D. Elsman. Haven 40, teL 2100. Hoek van Holland. J. J. van Loaidaiy- zen. JoiinksUaat 2. teL «27. Rrawutrarg. H. C v. d. Graaf. teL JOB. Zondagsdienst ver-ru. ïSaatóand en Vlaardingea P. H. Kielnjaa, Pr. Irenelaan. Maasland. SCHIEDAM; W. H. F Meijer Swanruner» damslngel 43. telefoon «9696: L. H Geerde», Veeniantstraat 2. telefoon SS357: C J. M. Vlootman, Singel 1S5. telefoon 67760. Geopend apotheek Gouka. Koocriraat, te vens nachtdienst volgende week. 5-0AAGSE WERKWEEK 14, Peck Hoofd: Aankomst Sint Nicolaas. Stadhuis: Burgemeester mr. J. W- ontvangt Sint Nicolaas, 15. Arcade: De Diiettnntjes, Feestmiddag 14 Irene: Cleton, Kinderfeest, 14 Irene: VCJC, Toneelavond, 19, Jeugdhaven: CJV, P-tsepartout, 20. Arcade: Euphonia. Zangavond. 20. Musis Sacrum: Pers. ver. Fontijne, Feestavond. 20. Wijkcentrum Nieuwiand: Herv. Kerk Nieuwiand, Jeugdavand, 20. Voetbal: Sportpark Harga. GSS-Sun- lighï, 13 30. Stadhuis: Voortzetting behandeling ge meentebegroting 1962 openbare vergade ring gemeenteraad, 20. Irene: Volksuniversiteit Causerie door vogelkenner G. K. V, van Tienhoven over „Engelse: en Schotse Vogelreser- vaten en Pare National du Pelvoux", 20. i Stedelijk Museum: Lezing conservator P. L. A. Janssen „Het betoverende beeld in de spiegel", 20,15. Vrijdag 1 december zal het veertig jaar geleden zijn dat de heer A. J. Ver-, schuren als monteur bij de Technische Bedrijven te Schiedam in dienst kwam. De laatste twintig jaar is hij technisch ambtenaar A. De heer Verschuren is zestig jaar oud. hij woont Rotterdamse- j dijk 23a. De receptie zal vrijdag om half el! worden gehouden in de kantine van technische bedrijven der gemeente Schiedam aan dc Dwarsstraat. Ingebroken is in de chocolaterie van C. Jamin aan de Groenelaan te Schie- dam. Uit de kassa werd een bedrag! van 8.99 ontvreemd. De onbekender, hebben zich toegang verschaft door i over een twee meter hoge schutting! bij de Zeestraat te klimmen. Daarna konden ze het pand via Jamin via de achterzijde betreden. De drogist W. Versteeg in de Troel- straiaan te Schiedam mist zijn auto maat met 120 stukjes kauwgom en wat stuivers. De automaat was aati keii- bouten aan de gevel van de winkel bevestigd. De gemeentelijke plantsoenendienst in Schiedam deed aangifte dat dieven twee brede rltplanker van banken in het Volkspark hebben weggenomen De 15-jarige leerling-timmerman A. M. H. mist zijn fiets die niet, op slot op de Vtaardingerdijk te Schiedam Heeft gestaan. De rood-witt: reddingsstok die bij de firma Lucas Bols te Schiedam aan de Schie is geplaatst, Is uit de standaard ontvreemd. Voor EXCLUSIEVE verlichting slaagt V het best bij DE VAKMAN STAANDE SCHEMER LAMPEN - KAPPEN KRONEN enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1