Grote werken veranderen straks Rotterdamsedijk E Sint stapte uit statiekaros "MM Hi Successen voor KetheFs „Animo" in wedstrijden Jongens duwen carrier moedwillig in water HBSS VEEL STERKER DAN HOOGVLIET (3-0) Jrunott JAN GAST Half miljoen voor verbetering invalsiveg Gulheid - schoonheid - maar wat weinig publiek Klinkers, trams apart, afrit weg, geen asfalt Tien prijzen van K.N.C.G.V. Auto op paal: passagiere raakt beklemd Francina Hilden Schiedams oudste morgen 102 jaar Een geschenk om mee te geuren Serie botsingen en diefstal Petroleum oorzaak zolderkamerbrand Hot huis der edele Eau de Colognes 4m -v p -- Wr PE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANPAGafe (Van een onzer verslaggevers) Schiedam gigantische werkzaamhe den doen verrichten op de Rotterdamse dijk en omgeving die het aanzien van de Rotterdamsedljk ingrijpend zullen wijzigen indien de gemeenteraad ak koord gaat met het voorstel van B en W De afrit van de Rotterdamsedljk naar het Boerhaaveplein zal verdwijnen omdat deze Y kruising voortdurend moeilijkheden oplevert Er zal nu een haakse kruising van Rotterdamsedljk met Nieuwe Mathenesserstraat worden gemaakt Hei wegdek van de Rotter datnsedijk krijgt een klinkerbest rating Het verkeer zal in de toekomst geen gebruik meer mogen maken van tramsporen De trambaan komt in een aparte strook zoals op de dijk tussen Sehie dam en Rotterdam al het geval is Er zal een zodanige brede rijstrook naast de trambaan m de richting Broersvest komen dat het verkeer over twee rijbanen van 2x3 meter naar Burgemeester Knappertlaan over ene rijbaan en naar Broersvest over de andere rijbaan kan rijden HierSj' is overwogen dat vóorselectie van het snelverkeer in de richting Koemarkt fewenst xs tj deze ruime profielwyziging vb dc Rotterdamsedljk kan met meer worden toegelaten dat het gewone wegverkeer gebruik maakt van het gedeelte van de weg waarin de tramsporen liggen Em stige stagnatie van het tramverkeer aan het eindpunt zou hiervan namelijk het gevolg zijn mede m verband met de invoering van de groene golf' Verschuiven De eisen van het tramverkeer brengen dan ook mee dat de tramsporen tn een aparte strook moeten worden gelegd 20aW dit op het Rotterdamse gedeelte van de dijk het geval is Deze tram strook zal worden verhard met oud be stratingsmatenaal zodat deze -strook een meer stedelijk aanzien krijgt en voor buitengewone gevallen toch nog als noodweg gebruikt kan worden De consequentie van een en ander is dat de rijbanen voor het wegverkeer naar de buitenzijden verschoven moe ten worden Bangs de gehele rijbaan is Kostbaar In het bijzonder voor wat het laagste punt betreft zullen wijzigingen van een asfaltdeklaag zeer kostbaar zijn is het wegdek daarentegen in klinkers uitge voerd dan is wijziging tegen relatief geringe kosten altijd uitvoerbaar Eerst wanneer de verkeersbeweging zich duidelijk heeft afgetekend zal as faltering verantwoord in overweging ge nomen kunnen worden Een voordeel van klinkers Is alsdan dat dit bestra Ungsmateriaal zijn waarde heeft behou den en weer elders gebruikt kan wor den Een ander punt dat bij de overwe gingen betrokken is geweest vormt de aanwezigheid in de Rotterdamse dijk van enige zware transportleidin gen van de Drinkwatervoorziening Vooruitlopende op de aanvankelijk voorgenomen asfaitenng zijn deze bus zen reeds verlegd Bn dit werk is geen rekening gehouden met enige gezien m de rxchtvng van de Koemarkt zal ingrijpend, worden veranderd indien de gemeenteraad een desbetreffend voorstel van B en W aanvaardt verder een parkeerstrook ter breedte7VT deel van de Rottcrdamsewtjk van 2 m geprojecteerd met uitzondering I *J a evenwel sai het verdiepte gedeelte bij de Gereformeerde Oosterkerk waar de rijbaan noodgedwongen enige versmal llng moet ondergaan De rijwielpa 4 n zullen In verband met hel toenemend* bromfietsverkeer van 2 40 op 2 70 m worden gebracht Tussen de pameer strook en de rijwielpaden is een berm gedacht ter breedte van 0 90 m deze kan worden gebruikt door de automobt listen voor het in en uitstappen van hun voertuigen terwijl deze berm te vens de gelegenheid geeft voor het plaatsen van de lichtmasten en de boom beplanting Wat de keuze van het bestrat ngsma teriaal betreft is het volgende ovenvo gen De bestrat ngsmaterialen die tn aan merking komen zijn asfalt op beton fundering of betonklmkerkeien Asfaltverharding moet in dit gev&l m vergelijking met klmkerbestrat ng af gezien van haar doorgaans vlakkere lig ging en grotere geru sloosheid worcten ontraden omdat het oostelijk gedeelte van de weg nabij de Grensflat op dit moment nog niet geasfalteerd zou kun nen worden daar de hoogte van de wa terkering voor dit punt nog met vast staat ter plaatse van het verd epte ge deelte nabij de Gereformeerde Kerk de asfaltering van de zuidelijke rijbaan m afwachting van de amovermg van de la*2 gelegen bebouwing nu ook achter wege zou moeter* blijven de ontwikke lmg van het wegenplan m en om Schie dam wellicht de verkeersintensiteit op de Rotterdamsedljk doet veranderen waardoor in de toekomst de noodzaak tot wijziging van de profilering met uit gesloten is nog geen sprake was Zou nu uiteraard tegelijk met de nieuwe profielwijzigmg tot asfaitenng worden overgegaan dan zouden de be trokken buizen toch weer voor een groot gedeelte onder de buitenzijde van het gesloten wegdek komen te ligae-i Ernstige verzakk ngen m het asfaltdek ten gevo ge van oncontroleerbare lek breuk zouden kunnen optreden Her stellingen zouden dan onnodig kostbaa*- zijn In dt licht bezien moet ook aan klinkers de voorkeur worde i gegeven Niet voor niets Dit doet de vraag rijzen of de tot stand gebrachte verlegging van de bui zen geheel passende in net oorspron kelijke asfaltenngsplan niet nodeloos is uitgevoerd m a w of met hoge kos ten zjn gemaakt welke achterwege hadden kunnen blijven Dit is echter niet het geval want ook de nu voor gestelde verbetering van het wegdek met de profielivijziging zou ertoe heb ben genoopt de buizen te verleggen Overigens kunnen B en W opmer ken dat het onderhavige bestratings plan aanzienlijk goedkoper is dan asfal tering De verbind mg Nieuw Mathenes serstraat Rotterdamsedljk afrit naar Boerhaaveplein levert voortdurend on aanvaardbare moeilijkheden op voor het verkeer Een goede haakse kmisingzal thans tot stand worden gebracht waar door deze moeilijkheden zuilen verdwij nen Bovendien geeft de situatie onder aan de Rotterdamsedljk nabij het Boer haveplein steeds aanleiding tot ver keersongevallen zodat dit punt even eens zal worden verbeterd Zo vreemd manipuleerde de 34jange Rotterdamse student W J de K van nacht om tien over een met zijn auto in de Gernt Verboonstraat te Schiedam dat het autootje als een conservenblikje in de breedte verd ineengedeukt D naast hem zittende 19 jarige kantoor bediende mejuffrouw P M van M ge raakte tussen het opgevouwen staal vol komen beklemd De personenauto was van de Koe markt m de richting van de Oranje s raat gereden Bij -de Gernt Verboon straat hoek Westvest gleed de auto eerst tegen een muur aan en daarna botste het voertuig met de zijkant te gen een electriciteitspaal van de straat j verlichting Mejuffrouw Van M is m bewusteloze toestand naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd De student had een wondje boven het oog De auto zou met een snelheid van 40 kilometer hebben gere den waarna de heer K de macht over het stuur verloor De auto slipte toen over rijwiel en voetpad tegen de obsta kels aan, CCHIEDAMS oudste inwoonster me vrouw Francina Hulden Donker, zal morgen dinsdag 28 november 102 jaar worden Deze verjaardag zal niet met een groot feest worden ge vierd omdat mevrouw Hüden Don ker die reeds lang in het St Jacob Gasthuis aan de Burg Knappertlaan in Schiedam woont een zwakke ge zondheid heeft Toch is haar gezond heid beter dan vorige jaren omdat mevrouw Hilden Donker de laatste tijd niet uitsluitend in bed maar rus tig zittend in haar stoel doorbrengt I uk» l Zm (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) Voor de christelijke gymnastiekver eniging „Animo uit Kethel zijn de krlngwedstruden zaterdag een groot succes geworden Liefst tien prijzen veroverde het jonge Animo Met 71 leden en 15 supporters is Animo naar Naaidwgk gegaan om deel te nemen aan de wedstryden van de Kring Maasmond van het KNCGV Animo nam in alle afdelingen met een of twee groepen deel Van de negen deel nemende verenigingen bleek Animo de sterkste De Kethelse vereniging kreeg dan ook twee bekers voor de beste prestaties bu vrouwelijke en mannelijke groepen De wedstrijden bestonden ut ritmische oefen ngen voor meisjes van tien tot dertien jaar van veertien tot zestien jaar en voor dames Tevens u t wed stryden oefeningen lange mat voor jongens van tien tot dertien jaar (Am mo nam met tvee groepen deel) voor jongens van veertien tot zestien jaar en \oor heren fzelfs by dit onderdeel kon Animo twee groepen opstellen) De bekers voor de beste prestat es wa ren voor de me sjes van tien tot der t en jaar onder le ding van mej Van der Heiden en voor de heren otjder le ding van de heer H Voor bach Toen Vier baldadige knapen 9 13 en twee van 11 jaar oud hebben een mol carrier uit het Spinhuispad naar de Noordvest gereden waarna zij het voertuig in het water hebben geduwd Op kosten van de ouders zal de car ner uit het water worden gehaald Bovendien moeten de ouders de ver dere schade vergoeden De knapen moeten met onder de indruk van hun baldadigheid geweest zijn want drie kwartier later hebben zii een hoeveel held emballage kisten op het Doelen plein ui brand gestoken De Schie damse brandweer heeft om kwart voor acht het vuur met de nevelspuit geblust De boekhoudster M van D heeft by de Schiedamse politie aangifte gedaan van vermissing van haar handtas in houdende een aandeel van ƒ1000 Dp handtas bevond zich aan haar fiets toen zij in de Franselaan fietste Toei de 17 jarige slager W Horman vrijdagavond in de Burg Knappert laan te Schiedam op zijn fets de 17 jarige mejuffrouw M Fneling passeerde kwam het stuur van zyn de uitslag bekend werd zyn de drie leiders mej A van der He den de he ren H Voorbach en A Meyboom door de leden op de schouders rondgedra gen De uitslagen voor ANIMO waren Meisjes 1013 jr (Mej A v d Heiden) le prijs met beker voor beste prestatie me jes 14 16 jr <H Voorbach) 3e prijs dames <H Voorbach) le prijs (hoogste aantal punten ui deze afdeling) Jongens 10 13 jr gr 1 <H Voorbach) 2e prijs jongens 10 13 jr gr 2 iH Voorbach) le prijs jongens 14 16 jr (A Meyboom) le prijs heren groep 1 (H Voorbach) 3e prys heren groep 2 <H Voorbach) 1 e prys met beker voor beste prestatie De oefenstof die werd gedemonstreerd was persoonlijk door elke leidster of leider samengesteld Geheel eigen ver eiugwgswerk werd dus u tgevoerd D vedstryden waren daardo r zeer geva i j?e( sloegen de vlammen zaterdag r eerd De thuiskomst n Kethel was ook m ddag uit het raam van de zoiderka leuk Vele belangstellenden stonden té mer van de familie S N G aan de voertuig in aanraking met het rywiel Beiden kwamen te vallen Mejuffrouw Frieling viel met het hoofd op de rijbaan Zy is met een hersenschud ding naar het Schiedamse Gemeente Ziekenhuis vervoerd Een nog onbekende bromfietser heeft zondagmorgen om half twaalf by bet passeren op bet rijwielpad in de Burg Knappertlaan te Schiedam ter hoogte van pand 274 de 33 jarige Vlaardmgse fabrieksarbeider J w Roepers aangereden De heer Roepers reed met zyn bromfiets over bet rywielpad Hij we-d omver geduwd Zyn duopassagier mevrouw Roepers kreeg schaafwonden aan de linker knie en enkel Haar nylonkousen zyn vernield i De 69 jarige mevrouw J H van der S kwam vrijdagmiddag om tien voor vier op de Burg Knappertlaan by de Nassaulaan te Schiedam m botsing met de 38 jarige bromfietser L v V Mevrouw van der S kreeg een ge kneusde Imker i oet De G G en G D heeft haar behandeld fcRaEAUDE Wederom hebben de Schiedamse voetbalclubs voortreffelijke resultaten behaald Vooral het gewyzigde HBSS zorgde voor een grote verrassing d< dat HBSS gedecideerd de ster! bleek tegen leider Hoogvliet Ook PPSC doet het goeij in de eerste klasse blijft PPSC aan kop dankzij een goede 03 overwinning op ZBVH GSS behaalde een gelijk spel maar ook dit resultaat is verdienstelijk ge zien het feit dat het bezoekende Sun light de Gustomannen zelfs met de mg tegen de muur duwde Het team van de grote en sterke Schie damse derdeklasser was grondig gewy zigd Chris Scheffers en Homburg waren van de voorlime naar de achterhoede verplaatst waar zy het ook voortreffelijk (Adi ertcnHe Maandagmorgen om tien uu*~ wordt m kamer 12 m het stadhuis te Rottei dam de tweeenhaif procent premiele mng uitgeloo U tgeloot worden non derdtwint g obligaties waarvan een aflosbaar wordt gesteld met ƒ100000 een met f 10000 een met f5 000 twee met ƒ2 500 vijf met 1000 vyf met oOO en 15 met /12o ieder Advertentie) WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL 11 6615RDAM Grote sortering exclusieve modellen fic Gaarne zenden wij v onze rijk geïllustreerde catalogus franco per post1 Leve ng en reparat e von olie merken 8RANDSTOFPOMPEN VERSTUIVERS ROTTERDAM Tel (010) 1)8844 Stat onsstraat 32b Met koolzuur heeft rte Schiedamse brandweer het vuur kunnen bedwingen Een liberty stoel met t vee kussens t vee overalls en wat 'zeü zyn verbrand I Om elf uur s morgens had de 62 ja j nge heer G een petroleumkachel n het kamertje gezet om de vocht ge ka mer v at te drogen Er was vat ol e i gemorst Door oververhitting is deze olie s middags in brand geraakt waardoor het kamertje om half drie volledig in brand stond (Van een onzer verslaggevers) De meest goedgeefse Spanjaard aller tijden is ook in Schiedam gearriveerd Zaterdagmiddag om 2 uur kwam hy ditmaal zoals vanouds in een stoom bootje maar de bejaarde man week ditmaal toch wel af van de traditie Aan het eind van de Hoofdstraat by het Hoofd stonden twaalf keurig uit gedoste edelheden te paard de Sint en zyn knechten op te wachten De Sint is namelijk met met zyn bootje door de Schiedamse havens gevaren maar hu is ditmaal van boord gegaan in de Voorhaven Aan wal gekomen1 ontving hy direct bloemen van de, voorzitter van de Schiedamse Ge j meenschap de heer F A de Wolff waren er vriendelijke welkomstwoor den en daarna is de Sint met zyn ge volg m twee rijtuigen gestant jeugd by de actie Houdt uw stad re n Burgemeester mr J W Peek hoopte dat Goedgeefs is de S nt dat toonde het volg de Sint volgend jaar per trein m Schie rytuig beiaden met zakken vol schenken dat toonde de S nt door heel sympath ek tyd"ns zjn rijtoer ut de wagen te stappen om reeds nu al bij enkele z eke kindeken in Schiedam verrassingen uit te delen Goedgeefs want ook de kinderen op en ook wel een beetje om het bordes van het stad huis kiegen cadeautjes Zoveel wenst de Sint uit te delen dat zowel hy als burgemeester mr J W Peek die \anaf het bordes van het stadhuis naar aloude traditie de be langstellende hebben toegesproken gewezen hebben op het belang van het kopen van de waren in Schiedamse zaken Bovendien roerden beiden de be tekeius van een schone stad aan Beiden vroegen de assistentie \an de. dam zal arriveren als het Schiedamse station gereed s De intocht van de S nt heeft minder be langstelling getrokken dan andere jaren Toen trokken de stoomboot en de begeleidingsbootjes mede door het oponthoud by de brugger ei de sluizen langzaam door de Schiedamse binnen havens Daardoor kond«n duizenden meelopen met de stoet Op de Markt kwamen de velen dan vanzelf terecht Nu was de Markt po\ er gevuld onder weg trok de stoet wel belangstelling maar niet m zulic een ruime mate als voorheen De drumband van Duinoord vooiaan de stoet trok wel belangstelling ook het musiceren van St Ambrosius achter de rijtuigen en later voor het stadhuis Grillige Pieten Uiteraard hebben de kinderen zich wel vermaakt vooral vanwege het feit dat er nu zwarte P eten waren die vreem de capriolen maakten Die knechten sprongen en danste i ze bleken heel atletisch eentje klom er zelfs m de lantaarn voor het stadhuis een ander verloor muts en haardos onder veel hilariteit zodat bleek dat zyn haren diverse tinten, hebben De Schiedamse jeugd heeft ook wel ge zongen maar meegeleefd zoals vorige jaren toen er ook nog ouderwets met pepernoten gestrooid werd wat nu niet het geval was, werd er niet er dit misschien wel omdat het zo koud was of omdat de belangstelling niet zo groot was deden Twaalfde man les Hoogendam heeft na zyn goede spel van vorige week een plaats m de midden linie gekregen en vandaar was de enthousiaste stuwer Vermeulen naar de linksbuitenplaats ge gaan De aanvalsluue zag er ditmaal ais volgt uit linksbuiten Vermeulen linksbinnen Gt-oeneweg middenvoor Van Veen rechtsbinnen Meuldyk en rechtsbuiten Rynbende Later werd Westerveld rechtsbuiten toen Jan Meeldijk-vlak voor rust geblesseerd raakte De Oranjehem den bleken niet geïntimideerd door de roep die van aanvoerder Hoogvliet uit gaat Integendeel het technisch vaardige HBSS maakte het spel van Hoogvliet tot een pover partytje By HBSS kwamen prachtige combi naties op de grasmat en Hoogvliet hield het op onordelijk getrap Doorlopend kon HBSS in de aanval gaat In de vyf tiende minuut lanceerde Hoogvliet een uitval, maar de bal verdween naast Doelman Hordijk van HoogvliPt moest direct daarna de bal tot hoekschop ver werken In de 27e minuut glipte het doel door de benauwdheid heen HBSS liet het tempo even wat varen en daardoor kon Hoogvliet m het laatste kwartier van de eerste helft heel wat aanvallen ontploo en Hoogvliet nam zelfs zeven hoekschoppen tegen HBSS slechts drie In de tweede helft begon HBSS heel energiek Ai direct kreeg HBSS een hoekschop toegewezen Dit pittige Bert van Veen scoorde n de achtste minuut Vier minuten daarna geselde Hoogvliet over rechts het Schiedamse zijnet In de negentiende minuut schoot de hardwer kende Vermeulen m De doelman van &oo«yl«t wilde de bal al leunend op een knie vangen maar het leer ketste over zijn hoofd het doel in Invaller westerveld smaakte het genoegen df stand m de 29e minuut op 0—3 te bren gen By Hoogvliet werd de geblesseerde Stolk vervangen door Slu mer Het slechte schieten van de Schiedamse aanvallers was er de oorzaak van dat PPSC eerst na twintig minuten tot scoren kwam Zo nonchalant speelde PPSC dat vele kansen verloren gingen maar de snelle vleugelspelers van de Schiedam mers brachten het leer steeds weer naar het doelgebied In de 23ste minuut schoot rechtsbuiten Roel Ravens in Dne mmu ten later maakte een achterspeler van ZBVH hands en Piet \an Veen schoot ae strafschop m Na rust heeft PPSC heel goed ge voetbald In de vijfde minuut scoorde Degehng Wel heeft ZBVH nog enkele Uitvallen gelanceerd maar spil Jan Teeuw en doelman Jungeriu» bleven de baas Toen Jan Teeuw met hands vlak voor tijd een schrafschop veroor zaakte kon Jungerius h*t schot stoppen Het korte spel van GSS bleek de Vlaardingers geen moeilijkheden te be zorgen Wel kregen de Schiedammers tn het begin goede kansen maar steeds weer kon de defens e van Sunlight in grypen In de twintigste minuut kon de rechtsbinnen van Sunlight een misver stand in de verdediging van GSS af straffen GSS bleef in de aanval en door het opbouwend werk van Prins kon Wes- sels de stond op 1—1 brengen De gelijkmaker bi de tweede helft was sterkste Met openspei Vlaardingers de scheepshol moeilykbeden Slechts met vliegwerk kom GSS de punten deling tn stand honden Wel kwamen Weasels en Bonte met uitvallen in het doelgebied van Sunlight maar ook dit leverde geen resultaten op jngen bezorgden de mwers heel wat en morgen Stadhuis Voortzetting ^böiandeluSg ge- meentebegrotmg 1962 openbare vergade- ring gemeenteraad Wykcentrum Niei wenbond, Lezmg 1' Nieuwiand Coop VroU Musis Sacrum N3Ö Ver v Huisvrou-sC^ wen Lezing door mevr Wina -Bom. 1415 uur -* - Chr Sociale Belangen NCBB Leden- ,f vergadering en film over Diergaarde Blydorp 20 ïH Irene Ver Veilig Verkeer Slotavond, 4 Bromfietscursus 20 -1" jj? vandaag Stadhuis Voortzetting behandelfng.ge--- %f<- meentebegrotmg 1692 openbare vergade? 4 ring gemeenteraad 20 Irene Volksuniversiteit Causenê^dooS, 3 vogëlkenner G K V van Tienhoven over Engelse en Schotse Vogelreser^ vaten en Pare tNational du Pelvoux* -29® Stedelijk Museum Lezmg conservator: P L A Janssen Het betoverende beeld, in de spiegel 2015 "eiST? Advertentie 2a! het een strenge of zachte winter worden niemand, die het weet Daarom moet U nu <fckens kopen heerlijk warm 100% Fibracel dekens, 150x200 cm, voor een prijs guldens lager dart normaal Eenpersoons dekens langharig geruwd heerlijk warm, In een fraai fantasiedessin koopt U nu voor nog geen elf gulden. ,00'f.F»r« wollen deKen 150 x 200 cm Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Fibracel wollen dekens, 150 x 200cm. dm UI of «chnft. hut.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1