Boldoot BENELUXTUNNEL DRIE BOUWPUTTEN Supertanker overgedragen Shell-Nederland terug naar Den Haag? Zaak gaat nu pas <m<pfS beffinnen Geen drempelvrees voor Rotterdam Bouw van n twee tunnels is mogelijk Raadsman van Van der Putten burger trekt oude A.O.W.-motie in vriendschap SCHMIDT De keus van mensen die weten te geven CV.,, SïEm IN UW WONING f VhTOORENBURG EN DAMME j DINSDAG 28 NOVEMBER 1061 DE ROTTfTERDAMMER PAGINA 3 Geschenken met onderscheiding mousse nylon maillots voor leeftijd 6-8 Sr*® Advertentie Geen publikatie VOLGENDE maand begint de bouw van de Beneluxtunnel, zoals gisteren reeds in een deel van onze edities gemeld. De aan besteding is op komst. Drie bouwputten zullen worden ge maakt om dit project van 90 miljoen te verwezenlijken. Het tracee van de tunnel, die in 1966 klaar zal zijn, krijgt een gebogen lijn. Rotterdam behoeft geen Tafeltennis-interland (Van een onzer verslaggevers) NAAR de geruchten willen, zouden er plannen bestaan bij Shell- Nederland N.V. om het Shell-gebouw aan het Hofplein, dat zij deelt met Shell-Tankers en de N.V. Nederlandsche Aardolie Maatschappij, te verlaten en terug te keren naar de kantoren in Den Haag, Deze maatregel zou worden genomen om een efficiënter wijze van wérken te kunnen toepassen en ook om een betere integratie van de kantoren te kunnen verkrijgen. Desgevraagd deelde een woordvoerder van Shell-Nederland ons mede, dat dit vage plannen zijn, die in een beginstadium van studie verkeren, zodat verder hierover niets definitiefs vaststaat. Vrouw valt van duo door botsing k brengt Nieuwe Binnenweg 340-344 Telefoon 34136 Rotterdam (Advertentie) (Advertentie) JAls deze winter Uw kinderen klagen over de koude... dan heeft U deze advertentie niet gelezen. Want Woensdag beginnen wij met de verkoop van honderden 1e keus Mousse Nylon Maillots in diverse kindermaten... met dub bele ladderstop in de band en in de teen. vèr onder de normale prijs. verband met onbewezen feiten en de nota-Van der Putten noemt veel namen daarnaast bezwoer hy de journalls- j ten, op zijn eer te geloven in de juistheid van hetgeen hu naar voren had ge bracht. Het vloeide, zo meende de bewinds man. voort uit zijn verantwoordelijkheid als werkgever, dat hij ..het zogenaamde slachtoffer" had ontslagen. Hij ver wachtte. dat ..overal waar ik ter ver antwoording kan worden geroepen, men deze daad ten volle zal begrijpen. En gelen bestaan niet op dit ondermaans. Wij hebben allen onze gebreken. Het gaat echter niet aan, dat iemand, hoe knap hij ook moge zijn. doorgaat, smaad op zijn omgeving te werpen." De minister hoopte, dat nu een einde zou komen aan de berichtgeving in som- mige dagbladen, waardoor goedwillende eenvoudige mensen gaan denken, dat het op het departement van defensie een bende is. ,,Als men ermee doorgaat, zou men het communisme geen betere dienst kunnen bewijzen, omdat men op deze wijze de geestelijke weerbaarheid van ons volk ondergraaft." Hartewensen vervullen. Heerlijke geschen ken.,,. Boldoot eau de cologne, hartver warmende parfum, fijne toiletzeep,... Er is keuze te over in Boldoot's geschenken- mozaiekt Raadpleeg bij Uw leverancier de uitgebreide Boidoot folder. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 1e keus Mousse Nylon kinder maillots, in de kleuren zwart en voor één prijs M voor Bij de Nieuwe Matex N.V. (tankinsial- laties) in Vlaardingen is vanmorgen een wilde 24 mars-staking uitgebroken, die in hoofdzaak het personeel van de techni sche dienst en van het vervoer omvat. Aan deze staking wordt door zeventig tot tachtig mensen deelgenomen. Het personeel van de smederij en de maand- loners staan bulten deze actie. Nadat kortgeleden een deel van deze werknemers een loonsverhoging van on geveer zeven gulden per week had ge kregen, voelden de anderen zich ten achter gesteld. Nu er een ploegendienst zal worden uitgevoerd, waarvan de be loning onderwerp van discussie is en een overleg gedurende drie weken tussen personeel, bondbestuurders en directie geen oplossing kon brengen, kwam het vanmorgen tot deze staking. De personeelsleden, die deze zomer wel een loonsverbetering hebben gekre gen, zouden achter deze actie staan. Vanmorgen verzamelden de werkne mers zich in het volksgebouw in Vlaar dingen in afwachting van de komst van een districtsbestuurder, teneinde met hem de moeilijkheden te kunnen bespre ken. Naar men ons meedeelt, komt deze staking op een voor het bedrijf ongunstig tijdstip. Er liggen namelijk twee schepen die moeten worden gelost, terwijl er ook veel wagens voor het wegtransport op de terreinen aanwezig zijn. Na gehouden bespreking met de sta kende personeelsleden van de Nieuwe Matex N.V. in Vlaardiagen heeft de ver tegenwoordiger van het bondsbestuur, de heer D. Koster, meegedeeld, dat de direc tie de stakers vanmiddag weer op 'het werk terug verwacht. Het gederfde loon zal dan normaal worden uitbetaald. De aankondiging betreffende de dag- en avondwerkzaamheden zal tijdig worden bekendgemaakt. Over het recht trekken van de lonen zal nog nader overleg wor den gepleegd. Met een en ander zal bij het opmaken van de nieuwe c.a.o., die op 1 januari 1962 van kracht wordt, re kening worden gehouden. De aanwezigen konden zich met deze toezegging akkoord verklaren. Zij zouden dus vanmiddag nog de werkzaamheden hervatten. 's avonds tot 9 uur geopend, Géén teI. of tchriftb*it. ANIMO-zegeis verkrijgbaar in 900 winkels. Jr. S. H. Visser, de minister van defensie, heeft maandag in Den Haag een persconferentie gehouden over de „Zaak van der Putten". De mi nister kwam op deze bijeenkomst ■met de mededeling, dat hij de heer Van der Putten eervol ontslag had verleend, omdat hij, volgens de mi nister, niet aan de hem gestelde opdracht heeft voldaan. Van der Putten ongeschikt te hebben bevonden. Uiteraard werd aan ir. Visser ge vraagd, waarom hij zoveel waarde toe kent aan het rapport-Zaaijer, dat, naar verluidt, door zijn voorganger, ir. C. Staf. ais onjuist terzijde zou zijn gelegd. Minister Visser antwoordde hierop, zich te distantiërn van hel beleid van zijn voorganger en zich te willen bepalen tot hetgeen thans zün eigen verantwoorde lijkheid is. Overigens was hij ervan overtuigd, dat ir. Staf zich niet heeft gedistantieerd van het rapport-Zaaijer. Ir. Visser bleek niet bereid, de nota van de heer Van der Putten te publice ren of zoals met meer rapporten is gebeurd aan de pers ter vertrouwe lijke inzage te geven, In de eerste plaats meende hij, dat al genoeg leed is ver schaft door het noemen van namen in (Van een onzer verslaggevers) TyP. A. EGG1NK licht de bouw van de Beneluxtunnel toe aan de hand van tekeningen. Links onder een dwarsprofiel van de tunnel, daarboven het plan voor het zinken der seg menten en (rechts) een situatie waarop het trace zichtbaar is. De teams voor de morgen in de „Blau we zaal" te Rotterdam te spelen tafel tenniswedstrijd tussen de dames van Ne derland en België zijn officieel als volgt samengesteld: België: mevr. Schaen. mej. Cornélis en mej. Staf. Nederland: Aukje Wynia en Nellie Visscher (Beiden van 21 Up Rotterdam! en Ursula Artz (Wibo Den Haag). Re serve: Tine de Jong (Amsterdam).^ De aanvang van deze interland is ge steld op half acht. Advertentie pensioenen advies gevraagd. Op grond hiervan wilde mr. Burger zijn motie in trekken. Hoewel hij dit ook bij de behan deling van de begroting van minister Veldkamp had kunnen doen, gaf hij er kennelijk de voorkeur aan uitgerekend op deze middag de zaak weer aan de orde te stellen. (Van onze parlementsredactie) Uitgerekend op de middag, waarop een vergadering van de Tweede Kamer via radio en tv werd uitgezonden be klom de leider van de socialistische op- I positie mr. J. A. W. Burger, het spreek gestoelte, om mee te delen dat hij zijn motie tot verhoging van de AOW-uit- keringen wilde intrekken. Mr. Burger had deze motie ingediend bij de algemene politieke beschouwingen. Bij de behandeling van de begroting van sociale zaken en volksgezondheid zou de motie verder worden behandeld. Intus sen heeft minister Veldkamp aan de S.E.R. over de verhoging van de A.O.W.- wordt onderhouden door zo nu en dan een smaakvol geschenk. Voor dame of heer heeft Lucardie echte "vriend schapsbanden" van goud of zilver. Advertentie m exclusieve interieurverzorging Maandagavond is een scooterberijder op de kruising Goudsesingel-Jonker Fransstraat tegen een tramwagen van lijn 4 gebotst. De 33-jarige mevrouw C. A. Ligterink uit de Jacob Catsstraat te Rotterdam, echtgenote van de scooter- rijder werd van de duo geslingerd. Zij is met een hoofdwond naar het Berg wegziekenhuis gebracht. De scooter en tram zijn licht beschadigd. Korte Lijnbaan 18 a Tel. 110534 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1