:1 Raad werkte zich vlot door begroting weer Waterpoorterkomt op de I EERSTE NEDERLANDSCHE VOLGEND JAAR BEGINT BOUW ZIEKENHUIS BURGERLIJKE STAND Hofstee Huizen in Kethel voor woningbouwvereniging Autodieven aan het werk Ie Albert Teunissen een jaar orgelbeheerder de rotterdammer fi V./f-ii (-//'Ar kót Ej,' H Vraag uit raad naar meer kunstwerken Voordeel - Verkoop hoofddoeken Vele kleine en grote zaken onder de loep Winst en verlies voor Juliana Burgerlijke stand Ds. H. de Moor 25 jaar predikant Plannen HBS en Gymnasium vlotten Raad in dehat over molensubsidie Gestolen fietsen NOAD verliest van Treffers Bevolking van Schiedam steeg PAGINA 3 VTOENSDAG,29 NOVEMBE E.N. (Van een onzer verslaggevers) Tijden a het debat in de Schledamse raad heeft de heer H v Ruiven (PvdA) het betreurd dat te weinig kunstwerken op de openbare weg worden geplaatst Wethouder Sabel antwoordde dat hij rou bezien wat in Rotterdam gedaan wordt Hij stelde dat er al veel gedaan wordt aan beroepen voorlichting m Schie dam Wethouder mr M J M van Kinde ren hoopte dat er meer kunstwerken zul Ien komen er is nu geen geld maar graag had hij m de mgr Nolenslaan een sculptuur gezien zoals er ook in de Lijnbaan te Rotterdam beeldjes op het brede trottoir staan De wethouder hoop e dat mogel jk de beeldhouwwerken kunnen worden aangeschaft van de 1 pet -bijdrage bij de bouw van scholen Het ligt ook in de bedoeling van de ren ie van het Cultureel Fonds van de Schie damse Gemeenschaps kunstvoorwerpen aan te kopen In januari zullen plannen m de ge meenteraad ter behandeling worden ge nomen voor dc school m de Dwarsstraat en de Buiten waterkering De heer J 3cheffers Soc zig vele verkeerspro blemen nu er een grondige proftelwijzi gtng van de Rotterdamsedijk komt öok wethouder W Kok meende dat de ze materie nog in de verkeerscommi* i behandeld moet worden Advertentte Alléén Woensdagavond en Donderdag van Italiaanse rhodia twiil zijden of vierkanten rhodia zijden shawls In moderne dessins en kleurstellingen Voor 3 95 al reuze goedkoop Vanaf woensdagavond 7 uur spelen wij voor Sinterklaas slechts HOOGSTRAAT 2!9 - YIAAROIHGEH (Van een onzer verslaggeiers) Alsof er een snelheidsrecord valt te behalen zo snel heeft de Schledamse gemeenteraad zich door het ontwerp- gemeentebegroting 1962 gewerkt Dins dagavond de derde avond voor de be handeling van de begroting zijn de hoofds tukken tan de begroting zonder veel commentaar aangenomen Daarna konden nog vele raadsvoorstellen wor den behandeld Ook hierbij bleven de opmerkingen tan de gemeenteraad be perkt tot klein goed zodat burgemees ter mr J tv Peek met vlotte regel maat de hamerslagen kon doen horen Burgemeester Peek deelde tenslotte mee dat vrijdagavond lo december weder om een openbare vergadering van de gemeenteraad zal worden gehouden Dan wordt een voorstel ingediend toor het benoemen van een gemeen tesecretans Vrijdagavond 29 december woidt ook een raadsvergadering gehouden Dan wordt afsche d genomen van de ge meentesecretar s mr N J Post die na meer dan veertig jaar gemeente lijke dienst met pensioen gaat De Nieuwjaars bijeenkomst zal op 12 ja nuari zijn Busproblemen Vele RET bussen zouden niet van goe de kwaliteit zijn, met op de lonen 39 en ♦1 maar speciaal met op lijn 40 meen de de kvp er J Beekman die immer de belangen van zijn Kethel behar tigt Hij noemde enkele voorbeelden van In slechte staat verkerende bussen waarbij hij tevens noemde dat enkele inwoners van Kethel eerst als passa giers konden meerijden nadat zu een weigerende autobus op gang hadden ge duwd Burgemeester mr J W Peek zegde toe dat de kwestie bekeken zal worden De verlichting m de raadszaal slecht zei de socialist J J Bieze kan er mets aan gedaan worden viaag eens een goede verlichtingsdeskundige om ad vies Dat zal geschieden deelde mr Peek mee Mr J B Schueler (kvp) drong aan op bespoediging van het opheffen van gasverlichting m de straten Hij zag de donkere Schledamse straten, met als een propaganda voor de stad als de WV komen het dan ook dat m de Memorie \an Antwoord werd gesteld dat het pro gramma met zal worden uitgevoerd Lessen.... Nuchter antwoordde wethouder mr M M van Kinderen dat de WV bij het aantrekken van vreemdelingen dan ook lessen Nederlands moet gaan geven om dat mr Schueler het antwoord niet kan lezen Hij zei dat de vervanging van (Van een medewerker) De afgelopen week hebben de Julia na teams uit Schiedam voor enkela meer of minder orettige verrassingen gezorgd Verloren werd er met maar de gelijke spelen van de dames en van heren 2 waren toch teleurstellend Heren 1 bleef zonder verhes punten door van het zwakke Sp Hberg 2 winnen Door deze 3—0 overwinning bl j\en zij zonder verhespunten Sknde kop gaan gevolgd door het eveneens ongeslagen Aggredior 2 Het tweede herenteam speelde gelijk tegen A M J V Smash 2 Het gehele team bleef ver beneden de normale vorm De setstan den waren 16—14 lo—17 13—13 en la—4 Voor de grootste sensatie zorgde ech ter heren 3 Na een teleurstellend be gin kwamen zij toch nog gelijk met H L V C In de eerste twee sets drukte duidelijk de nadelige invloed van de slecht verlichte Energie hal Ook het gefluit van scheidsrechters op de aan grenzende velden gaf wel eens aattlei ding tot misverstanden Na de eerste twee sets verloren te hebben met 7— lo en 4lo kwamen z j echter in de resterende twee sets verrassend goed terug en wonnen deze met lo11 en lo—12 Hopelijk versterkt dit resultaat tegen deze sterke ploeg hun zelfvertrou wen Da dames wisten het egen SVC 3 n et verder te brengen dan een geluk spel Na de eerste twee sets gewonnen te hebben trad duidelijk het gebrek aan wedstrijdroutine aan het licht waardoor: zj in de derde en de vierde set mets; meer m te brengen hadden Setstanden 13—15 14—16 158 en 15—2 De juniores tenslotte speelden tegen het sterke Libanon 50 B verrassend goed en wonnen met de duidelijke cij Iers 15—7 15—5 en 1»—1 SCHIEDAM Geboren MarinusA z v A M Schillen en W T Zuijdgeest Christina M d v Ouboter en C M Me j\oge) Casper C van Eijk en M C van de Waarden BURG Cornel a d v L L Aehepen en M J Noordermeer Michael Fj zvCJEZ vaar a «CCM Alsemgeest Qulrinus J z v J van Djk en C E M van der Meer j SCHIEDAM Geboren Johanna L d v N Barendregt en A G van Eek Michiel z v T Holthuijsen cn J den Heijer Peter G 3 Z v A N colaas en E C Thijasen André z v G Plooij en T van Put Ellen dvNde «n I Stok Hendrikus z v P J Loch ea C J S an Rij Maria P d v A J Lieven en P ML Rüts AUda M d v G M Roosloot en A Schip per Edith R d V J Wohler en T Stolk Ben ia min x v W H de Rouw en M W van Dijk Mark L z v M E Schreurs en H D M Ver ver Philip W z v M E Schreur» en H D M Venier Overleden C van der Graaf 75 jr echtg van H van Dullemen J Mulder 63 jr G van Zyl 78 jr wed van W C Mühlstetf L «o der Meijden 37 jr echtg van H M Stnj bos SCHIEDAM Geboren Mana dv P M Mak en R N W Gerrets Ronald z\ H Ka d as en C Janse Marja d MC an der Linden en J Stouthandel Johannes w zv P Breuer en C Alberts Overleden P J T Go aart 4 jr ved an J B weste man A 3 van der 2 vet 47 jr «chtg van C JBu jtend jk S M Kramers 73 wed van W F Henzen (Van een medewerker) Het is vandaag vijfentwintig jaar ge leden dat de oud Scheidammer as H de Moor uit Strathroy in de provincie Ontario in Canada werd bevestigd in de Gereformeerde Kerken in Nederland Ds De Moor werd op 31 december 1922 ra Den Haag geboren In 193o leg de hij aan de Vrije Universiteit te Am sterdam zijn candidaatsexamen af Ds D Ringnalda Sr bevestigde ra 193o ds De Moor te Nes Op 3 mei 1942 verliet ds De Moor de ze kerk om naar Boskoop te gaan Van april 1946 tot februari 1948 heeft ds De Moor de Gereformeerde Kerk van Schie dam gediend waarna hij m Nederland en later m Indonesië als legerpredikant werkzaam was Na zijn terugkeer in Nederland werd ds De Moor als predi kant ra Enschede bevestigd Begun augustus 1058 nam hij het be roep van de Christian Reform Church of Strathroy m Canada aan Tijdens zijn ambtsbediening m Nederland werd ds De Moor bij herhaling afgevaardigd naar particuliere synodes Dit jaar werd hu afgevaardigd naar de generale sy node te Grand Rapids Van zijn hand verschenen enige boek jes voor de geestelijke verzorging van militairen enige preken en verder was hij medewerker aan het dagboek Dag finale Ds De Moor heeft bijzonder belang stelling voor het jeugdwerk en hij heeft zich ook bewogen op het terrein van het maatschappelijk diaconaal werk WETHOUDER W KOK gesprek over ijsbaan gaslantaarns een sluitpost is op de be groting en dat B en W er daarom re kenmg mee houden dat het programma in 1962 met kan worden uitgevoerd Ove r gens beloofde hij dat de raadsleden een overzicht zullen krijgen van de be reikte vernieuwingen op het gebied van de straatverlichting i Het ontbreken van een goede ijsbaan m Schiedam kreeg de belangstelling van drs J Houtman (libWethouder W Kok antwoordde dat er nog een gesprek zal komen tussen hem het bestuur van de IJsvereniging en de ambtenaar \oor sportzaken omdat het met doenlijk is ge bleken voor de IJsvereniging een goede ijsbaan ra het Prinses Beatnxpark te creeren Aandacht voor centrale televisiemas ten vroeg de socialist ir C Boerman maar hoewel de wethouder mr M J M van Kinderen uiteenzette dat het met mogelijk is om de centrale mas ten op de oestaande gemeentelijke wonragen te plaatsen omdat er al te levisieantennes zijn bleef ir Boer man aandringen De wethouder zei dat de centrale antennes «el op de meu we woningen vorden geplaatst en de heer W van Schooneveld merkte op dat de techniek het mogelijk maakt dat over zes jaar antennes met meer nodig zijn Ijsbaan Over het aanleggen van besloten speeltuinen werd mevrouw W Drukker Brink verwezen naar de wijk en speel turnverenigingen die het initiatief moe ten nemen Wethouder W Kok was zo welwillend te willen toezeggen dat hij nog wel over deze materie wilde pra ten maar h j wees op de financiële consequenties Bij de dorpskern van Kethel komt weer een speelplaats beloofde de heer Kok aan de heer Beekman Hij be streed dat de mgr Nolenslaan te smal zou zijn Met de directeur van gemeen tewerk en zal wethouder Kok overleg gen over de bruggetjes in het Prinses Beatrixpark die volgens mr SCbueler gevaar zouden opleveren voor kleine kin deren De jeugd zou ln het water kun nen vallen meent mr Schueler (Van een onzer verslaggevers) Voor een derde woningbouwvereni ging kunnen in Kethel woningen worden gebouwd Dit zegde wethou der mr M J M van Kinderen dras dagavond ra de vergadering van de ie meenteraad toe toen het voorstel ot bouw van 150 woningen ra Kethel werd goedgekeurd De heer J Alijk (KVP vroeg wat het voor woningen zouden worden» hij had graag gezien dat van tevoren contact was opgeno men met een woningbouwvereniging De heer Van Kinderen zei dat het ge wenst is dat de plannen tijdig zijn ingediend Het is ditmaal wat moei Hjk gegaan Het lag in de bedoeling dat eerst de omgeving van de Oude Damlaan nog zou worden bebouwd maar het blijkt met mogelijk tijdig de vele bewoners ra de oude huizen aan nieuwe wonm gen te helpen Toch moeten er plan nen worden gemaakt en daarom was het voorstel voor loO Muwi woningen gereed gemaakt ra het kader van het gebruikelijke contingent Zo onjuist achtte de wethouder dit niet omdat ook de overige woningbouw verenigingen uitgewerkte voorstellen ter behandeling hebben gekregen De wethouder beloofde dat de Woning dienst contact zal opnemen met een woningbouwvereniging die zich be schikbaar wil stellen als kandidaat Over het behoud van de molens heb ben de heren C P M Lansbergen (KVP) en J J van Woerkom (WD) (Van een onzer verslaggevers) Een bekende oplichter uit NaalAwijk, 57 jaar oud heeft zijn werkterrein ook tot Schiedam uitgebreid De man steelt fietsen ra grote getale Daarna geeft h j de rijwielen aan zijn slachtoffers m on derpand waarbij hij het verhaaltje lan ceert dat hij zijn portefeuille met geld heeft thuisgelaten hoewel hij juist op dat moment dringende uitgaven moet doen of een reis moet ondernemen De winkelier N V W ra de Passage is zo het sla htoffer geworden van deze truc Hj gaf /3o De heer A V die zich met vele namen tooit zou later de f ets terughalen maar op de gestelde datum 2o november verscheen hij uiteraard n et De commissar s van politie te Schie dam waarschuwt tegen deze oplichter waarbij hij tevens zoekt om inlichting gen die kunnen leiden tot aanhouding van deze persoon vrij uitvoerig gesproken Zij achtten bet van belang dat veel, steun werd ver leend voor het behpud en het onder houd en zij meenden dan ook dat de jaarlijkse subsidie van hondetd gulden voor het onderhoud te laag was Wethouder mr P van Bochove meen de dat de gemeente veel doet voor het onderhoud van molens Zo zal deze maand de restauratie van de Noordmo len voor een bedrag van veertfgdu! zend gulden beginnen De wethouder ize: dat men een duide lijk onderscheid moest maken tussen de eigenaar en het rijk Hij meende dat het primair een nationale taak is dat taak van de gemeente van de molenaar de molens die er nog zijn behouden wor den Van de gemeente kan men met verwachten dat een bijdrage wordt ver leend aan de exploitant eigenaar Als de exploitatie met meer mogelijk is zoals de heer Lansbergen meent dat moet die exploitatie zakelijk worden gestaakt De gemeente geeft slechts zoals ook rijk provincie en de Vereniging De Hollandse Molen doen voor het behoud van de molen De honderd jaarlijkse guldens zijn ter stimulering van de be faeerders omdat het bedrag slechts wordt verstrekt voor onderhoud van molens die in bedrijf zijn Vanavond woensdag begint de Toneelwedstrijd 1961 1962 van de sectie toneel van de Schledamse Ge meenschap Het jubilerende Utile Dui ci zal dan De Kinderen van Eduard opvoeren Dit toneelspel heeft het vijftigjarige D al gespeeld ter gele genheid van het gouden jubileum In de jury voor deze toneelwedstrijd heb ben ditmaal zitting Anton Deering re dacteur toneel en letteren Algemeen Dagblad Jan Everwijn redacteur ANP en H. F Reedijk toneelcriticus Rotterdamsch Parool Ook het publiek kan fungeren als jurylid Aan de pro gramma s is een vragenlijstje toege voegd waardoor het pubhek de mening over het vertoonde kan kenbaar ma ken De Geref Toneelver Geron zal als tweede deelnemer op 13 decern ber optreden Dan wordt vertoondHet Ia tijd dr Schweitzer Gijsbert Nieuwland de bekende di rigent zal op dertien december m de Grote Kerk te Schiedam voor het laatst de leiding hebben bij het 95 ja rig Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus Voor Gijsbert Nieuwland en. Orpheus betekent dit concert tevens een afscheidsconcert De gemengde arbeid er szangveremging Excelsior eveneens uit Schiedam zal tevens me dewerkrag verlenen De leden van Or pheus zullen officieel afscheid van Gijs bert Nieuwland nemen óp woensdag avond 20 december ra gebouw Arcade Opgave van gevonden voorwerpen in Schiedam Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 00 12 30 uur en 2 00—6 00 uur ruitenwis ser van auto Tebevragen bij de vin ders fietspomp je Hartog Rotter damsedijk 8c rozenkrans J Verdam Bavendijk 216b damesbnl D Hen driks v Swradenstraat 61 kmderbril S Gelens Parallelweg 102b Yale sleutel Postkantoor Tumlaan ring met sleutels Brand Jan Steenstraat 70 ballpoint Janse Jan Steen6traat 23 herenpolshorloge A de Vries Burg v Haarenlaan 856 herenpols horloge Huijskes Burg van Haaren laan 987 een paar grijze herenhand schoenen II v Dijk Crondherendijk 43a Rotterdam dameshandschoen (L), mevr Brouns Raam 25 bruine glacé herenhandschoen Meïba Broersveld 25 zijden sjaal de Lange Roell straat o wollen sjaal, Ruigrok Hoog straat 76 mohair sjaal v Geloven. Tielman Oemstraat 22 kinderschoen tie A v Steensel, Mgr Holenslaan 052 kraderschoentje (L) F J Dries, Laurens Costerstraat 6b Pro Rege de Koninklijke Neder landse Militairé Bond geeft zaterdag middag weer gelegenheid aan Schie dammers 0m gesproken brieven te verzenden aan familieleden en vrien den die als militairen dienst doen ra Nieuw Guinea Daarvoor kunnen de belangstellenden zich zaterdagmiddag van half drie tot half vier vervoegen jn gebouw Sursom Corda waar men vijf minuten kan spreken zonder kos ten Dan worden de geluidsbanden ten spoedigste naar vader zoon broer vriend gestuurd Er is zo on der leiding van het Schiedams be stuur al een goed contact ontstaan met de verwanten De jengdactie 10 x 10 zal vrijdag avond in gebouw Jeugdhaven aan de Lange Haven met de werkgroep de eerste bijeenkomst houden in dam (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester mr J W Peek hoopt dat volgend jaar wel met de bouw van het ziekenhuis kan worden begon nen Dit zei hij tijdens de behandeling van het ontwerp-gemeentebegrohng 1962 waarbij hij ook meedeelde dat getracht zal worden ten behoeve van de afdeling kinderpolitie een inspeo- triee voor de Schledamse politie boven de sterkte aan te stellen Sabel kon mededelen dat de moeilijk heden rond de bouw van RHBS en Stedelijk Gymnasium nu eindelijk tot het verleden gaan behoren De staatssecretaris heeft zijn instem rmng betuigd zodat de plannen «poe die afgewikkeld kunnen worden i heer Sabel vertelde dat de onder handelingen met de diverse diensten, over de koop van de oude grond enl verkoop van de nieuwe grond langdurig waren en veel moe li den opleverden Mr P van Bochove beloofde dat bet college door de wensen van de ge meenteraad met de hoofden van dienst besprekragen zullen voeren waarin duidelijk wordt gemaakt dat de raad en B en W er pnjs op stellen dat vorm wordt gegeven aan de medezeggenschap bij de bedrijven en diensten De heer Van Bochove zei dat het bier een goed samenspel dient te betref fen beiden dienen begrip te tonen voor elkanders situatie pn voor de problemen m de toèdrjjven (Van een medewerker) Voor de competitie-overgangsklasse I speelde NOAD zaterdagavond m del Beurs in Schiedam een tafeltemuswed strijd tegen Treffers uit Roelofsarends L veen die als einduitslag de cijfers 3—7l voor de bezoekers aangaf. Een gelijk! spel zou de verhouding beter hebben! weergegeven Henk Aben verloor in de! derde game met een netbal op 19—211 Arnold Braak verloor m de derde gamel met 22—24 en Nico Allmondrager verloor! met 1921 in de derde game Henk Aben behaalde twee overwinnra I gen Nico Allmendrager zorgde ook voor! een wmstpartij en Arnold Braak bleef! met lege handen De persoonlijke mt6la r gen zijn Henk Aben—Hoogenboom 21—16 L 21—16 tegen v d Zweet 21—13 18—211 en 24—22 Heemskerk 1821„ 2116 en! 19—21 Allmondrager tegen Hoogenboom! 17—21 21—19 21—17 tegen v d Zwetl 12—21 1521 tegen Heemskerk 21—11 I 3—21 19—21 Braak tegen Hoogenboom! 9—21 12—21 tegen V d Zwet 16—21 V 1721 en tegen Heemskerk 2224 21I 12 18—21 het dubbelspel werd verloren I met 1421 en 19—21 f Zaterdag gaat Noad naar het tafelten I niscentrum m Rotterdam om daar de! wedstrijd tegen Milksteamers te spelen. I Noad heeft dan met de beschikking over! de Beurs en voor deze wedstrijd heeft! men onderdak gevonden ra het tafelten I niscentrum Wèet Noad de vorm die het! tegen Treffers demonstreerde te hand F haven dan zou misschien ra deze wed L strijd weer een of twee punten, aan het! totaal kunnen worden toegevoegd. De maand oktober was gunstig voorl bet bevolkragsgetal van Schiedam oom dat het totaal voor het eerst weer de 81000 inwoners naderde In oktoberf steeg het inwonertal met 139 inwoners dit in tegenstelling tot de vrijwel stil stand van de laatste maanden Op 1| november woonden 40040 mannen, «3 40792 vrouwen on Schiedam, m totaal dus 80 828 Er werden 70 jongens en 80 meisjes geboren er overleden 23 mannen en 21 vrouwen 181 mannen en 158 vrouwen vestigden zich ra Schiedam maar 158 mannen en 148 vrouwen vertrokken naar e.ders Het geboorteoverschot is 10G kinderen en ditmaal is er zelfs een vestigingsoverschot van 33 personen Beneden de leeftijd van een jaar over leden drie kinderen ra de leeftijd tussen 60 en 69 jaar overleden 9 personen ze ven stadgenoten overleden ra de leef tijd van 70-70 jaar en er overleden 16 Schiedammers ouder dan tachtig jaar Zestig Schiedammers traden ra net huwelijk in oktober er werden twee echtscheidingen uitgesproken. Binnen de stad verhuisden 150 gezinnen met ra to taal 610 personen Vermoedelijk zijn autodieven zondag nacht aan het werk geweest m Schieoam De 44 jarige koopman J M K uit de Van Beverenstraat bemerkte zondagmor gen dat z«n geparkeerde auto voor zijn woning was verdwenen Hij vond de Opel weer terug in de Ant Muis straat In het sleutelgat van het contactsleuteltje vond men de afgeibroken punt van een sdhroe vedraaier Vermoedelijk hebben de die ven de auto met de schroeveaïaaier wil len starten De 38 jarige chauffeur R G uit de Ant Muisstraat bemerkte dat zijn Opel voor zijn woning was verdwenen Hij vond het voertuig zondagmorgen m de St L duraastraat terug De d even heb ben gepoogd de contactdraden aan el kaar te verbinden Bij de eerste auto kregen ae onbekenden toegang tot de auto door een openstaande laadruimte By de tweede auto is een tochtraampje geforceerd Vermoedelijk hebben de dieven de au to s met goed op gang kunnen krijgen D^ heer R G mist een reparatielantaam die zich in zijn auto bevond SCHIEDAM Geboren Boyd z v A P van den Enden en G M J Bransz Ca rolme M L d v J H van der Heiden en J E M C van Kerkhof Alida A d v T van Hoek en M van der Steen Fetronella C dv GS Kleinekoort en A C M Kloos Sander A z v s A Sprong en N M Klei bergen Overleden L van Loenen 80 j wed van I Bras L van Noortwijk 75 j J M, Ab ma 68 j SCHIEDAM, Getrouwd G P Ammer laan 36 jr en C B Maat 24 jr W M Heppe 25 jr en H C M Lansbergen 18 jr W van Putten a jr en E B J Teu nissen 22 jr J M Wiegman 21 jr en W de Jager 19 jr R Loenjers 33 jr en E J Timmers 24 jr J G M Erftemeijer 28 jr en M A E J Rovers 28 jr H C Jan sen 29 jr en L H Snijder 22 jr H C M Ham 23 Jr en M F J Veringmeier «Jr C Moret 25 jr en T M Huigen 20 jr J W Meijboom 26 jr en J L Vuyk 21 jr P E van Leeucen 22 jr en E vani der Hul 18 jr M Krommenhoek 22 jr en. D 3 Hoogwerf 17 jr E Kle n 26 jr en J M Kort 21 jr J N de Bru n 21 jr en S O Frenaij 19 jr RH Boon 27 jr en J C Winterswijk 23 jr H E C van| der Wal 23 jr en E M H Boef 18 jr F A P vaa TricSit 24 jr en C H van| slobbe 19 jr G T van der Raaf 24 jr en M van der Gieiesn 20 jr A B de Gier 21 jr en M E Rijkuiter 21 jr 3 3 Geul 42 jr en H P Sn jder 58 jr Ondertrouwd 3 Bezemer 25 jr en O Luthart li Jr w J J Brunmg 2o jr A A Rommerskirchen 24 jr A Frangopou- los 34 jr en J M Vos 26 jr Z Hochglr ben 29 jr en J Verfurden 30 jr P Houwelmg 25 jr en A C Immerzee) jr P Janssens 28 jr en M L Egging jr P J T Kloos 23 jr en H J Coster 21 jr A C 3 Koks 27 jr en C G M Hengst 30 jr L Ludema 19 jr en 3 Ku gel 19 jr H van der Meer 27 jr en 3 Schop 23 jr J Oetker 37 jr en B Been hakker 34 jr A 3 P Sebel 24 jr »n 3 ,C Slavenburg 20 jr CU Stuljvers 24 jr en J M Spaan 20 jr H van der Wal 22 jr en S Uittenbogaard 19 jr H van Wie nngen 22 Jr en H C van Schijndel 18 jr P Zwarenstein 27 jr en M J P van den Toorn 20 jr Geboren Marja A A dv P Lamens en A A Herabach Rolf J zv G B Rijke en J Scholten Elisabeth J M dv J H 3 Vermeulen en T J M HerSbach Gerarons A W zv 3 M 3 Zuidgeest en 3 A. Mat- Urijesen Astrid dv A Grime en E Eek man WiUemia dv P van_Leeuw«n- J Marüjn en T van der Most Overleden M Vastenhouw 77 jr 3 Bruijn, 83 jr Z PIcoij 07 jr (Advertentie) pROF DR F W PRINS heeft in Rot-i terdam voor de Verailgmg Vrouwenbelangen een belapgwèk3?$Mfc 13. moeten trachten, van de school een stituut te maken waar de kinderen, graag komen echter zonder dat de eisen (al te zeer verslappen Dit geeft een nóóit»'1' op te lossen spannrag tussen kindjtën maatschappij Let men te veel op de"eén aan verliest men de ander Overigens vond de hoogleraar is er al duidelijk3! i sprake van vernieuwing en vooruitgang' in bepaalde sectoren van het onderwijs wanneer men let op de enorme ontwik kelrag ra het buitengewoon en nijver- heidsonderwus. Daarnaast blijven erpro- blemen. Prof. Prins wees specutaltVbor Rotterdam op de wenselijkheid' een Pedologisch Centrum te stichten Ook zou de vernieuwing krachtig kunnen worden gestimuleerd door een onderwijs kundig (tentrum waar leerkrachten voor gelicht kunnen worden over nieuwe ontwikkelingen MAANDAG zal burgemeester Van i ^al3um Rotterdam de eerste paal slaan van het complex voor de nieuwe^ vmlverbran dra gsm richting Deze mstallatie krijgt een capaciteit die vol doende is tot 1980 misschien zelfs tot 2000 Het project kost 28 5 miljoen en„ S? tou^d 231 ongeveer drie jaar zim De inrichting verrust op een terrein aan de Maashaven Aan de achterzijde komt een msteekhaven Aan de voorzijde zul len de vuilniswagens hun inhoud ra bun-*., kera storten Van daaruit wordt het vuil? met gnjpers via een storibaan naarV trechters voor de verbrandingsketelsS' vervoerd De energie die by de verbran V dmg vrijkomt wordt omgezet ra elektriei- hP r+ZOnS °i m de htudid® ovens (Van een onzer verslaggevers) O ONDOM Schiedams draaiorgel De Waterpoorter" stonden in de garage van de Gemeenteremigrag di verse microfoons Buiten de garage stond een opnamenwagen van de grammafoonmaatschappij Telef anken en ra die auto vol technische appara tuur hebben gedurende uren de spoe len van de bandrecorders lustig ge draaid om het gehele repertoire van J» Neerlands beste draaiorgel op te ne men Voor eigenaar Albert Teunissen die nu De Waterpoorter sinds een jaar beheert was het een heugelijke dag Zo mooi vnden de functionarissen van de grammofoonplatenindustrie de klankkleur van het Schledamse orgel dat besloten werd het gehele reper tore op te nemen Het gevolg zal dan ook zjn dat De Waterpoorter over dr e veken te horen s op een langspeelplaat De plaat zal verkocht worden in een hoes die een afbeel ding ra kleuren van De Waterpoorter vertoont De technici hebben zaterdag hoge ei sen gesteld aan de geluidskwaliteit van het orgel Uren achtereen klonken de melod etjes ra de tijdelijke concertzaal Nog eens even die bassen proberen zo is het muoi wat een pracht "stemming draaien maar weer klonk het ut de mond van de deskundigen d e dan even later echter weer ontdek ten dat De Postkoets vergezeld ging van een hijgende fluit Leertje HET bleek bu dat een leertje van de intens ef onderzoek fluit met goed functioneerde De blaasbalg van de motor maakte soms wat bijgeluiden ook dat werd ondervangen en zo kwam tot genoegen van alle betrokkenen een pr chtige opname tot stand Het grootste en mooiste draaiorgel van Nederland is eigendom van de Kring van Draaiorgelvrienden die voor het behoud van het waardevolle draaiorgel ra ons land ijvert De op nam" van de muziek van De Water poorter werd dan ook bijgewoond door de landel jke secretaris van de Kring de heer F Posthumus Sedert jeugd VLAK voor de Kerstdagen zal de lang speelplaat uitkomen die o a kerst liedjes omvat Verder zijn gespeeld wer ken als Hommersonmars Ole Guapa het Slavenkoor uit Nabucco de Bloe men van Hawaii, El Capitan El Gxta na Alte Kameraden Walsen van Paull Lincke Jerusalem Een SchiedamseJ winkelier is van plan tijdens de Kerst-l dagen een speciale Waterpoorteretalagel te maken ra zijn winkel aan de HoogJ straat Zoals bekend is de heer Albert TeuJ nissen een bekend lid van de Knn J van Draaiorgelvrienden Sinds ziji jeugd heeft hij als hobby het draail orgel waarvan hu veel Weet en waaif hij veel materiaal over verzameld heeft Ook vervaardigde Teunissen een aanJ tal miniatuurdra a lorgels die hij o a ge-f toond heeft in een televisieiutzendma van de NCRV a bij de expositie Werlq onzer Handen van de Sehiedamse Ge? meenschap Het hobbymateriaal en del m matuurdraaiorgels zullen met del nieuwe grammofoonplaten ra de Schle damse etalage te zien zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1