cu, 'SJJZ Schied. Chr. Mannenkoor kreeg veel invitaties tudio maakte niet Acties om f5.000 voor aankoop bijeen te brengen HERV. KETHEL HEEFT MOOI ORGEL IN 0E RA T.V. IN HUIS Succes concert - veel propaganda Kiaar-overtje op zebra aangereden Race-met-schade (na 5 biertjes) levert boete op Stuur me geen bloemen" V. S- vlootbezoek aan Rotterdam DE rotterdammer VKÏJÏMG 1 DECEMBER 1961 Geschenken met onderscheiding 1 Morgenochtend 9 i Jv' W VAR! De keus van mensen die weten te geven Verdere stijging van het internationaal goederenverkeer vandaag... ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90- VLAARDINGEN Het grootste tot nu toe Advertentie VLAARDINGEN. Tel. 2075 Burgerlijke stand Alléén Vrijdag en Zaterdag Voordeel - Verkoop van een zending gestikte Polyester Dekens ZO SOMBER en morgen Koopdagen U kunt kiezen uit 4 typen Philips T.V. Prachtige vleugeltafel. Modern van vormgeving, mooie houtsoort. Draai baar bovenblad, speciaal blad voor radio, inbouwmogeiijkheid voor platen speler of -wisselaar. De nieuwste 3-èlements antenne. Garandeert haarscherpe, ongestoorde ontvangst; wordt gratis geïnstalleerd. De aiiernieuwste Philips T.V. in don kere of lichte uitvoering of in teak, Keuze uit 4 typen. STPTI0N55TB.1M TEL; 2175 - VLHRRCINGEN (Advertentie) (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Edward Krabbendam, tien jaar olid, is het slachtoffer geworden van de on welvoeglijkheid van een aantal wegge bruikers, die het ijl Schiedam presteer den om een beschermde oversteek plaats in de Burgem, Knappertlaan te negeren, Ëdward Krabbendam was met twee schoolkameraadjes als klaar-over aan het werk op de Burgem. Knappertlaan ter hoogte van de Van Ostadelaan. Op deze oversteekplaats zijn de bekende witte strepen aangebracht bovendien heeft de gemeente .er knipperbollen doen plaatsen en tevens lopen de klaar- overs er in witte jassen en met de be kende attributen als het plankje dat men ..spiegeleitje" noemt. Om vijf over half negen liep Edward het weg dek op met de bedoeling groepen school kinderen over de drukke verkeersweg te loodsen. Twee auto's reden deson danks door. Helaas is het de politie (nog) niet bekend wie deze verkeers- zijn. Dertig meter achter deze auto's reed de Rotterdamse scooterbestuurder Jac ques Schr. vanuit het Rubensplein in de richting van de Van Ostadelaan. Toen Edward Krabbendam, die in de Bur gem. Knappertlaan 288 woont, dus vlak bij deze oversteekplaats, op de tweede rijbaan stond is de scooter tegen hem aangereden. Hij kreeg een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen. De etaleur J. S. klaagde over pijn in de schouder en de knie. Zijn slachtoffer en hij zijn naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Spat bord en koplamp van de scooter en de pantalon van de bestuurder J. S, zijn beschadigd. Tegen de 24-jarige Rotter dammer is proces-verbaal opgemaakt. De Sehiedamse brandweer heeft don derdagmiddag om kwart voor vier een schoorsteenbrandje bestreden in pand Gedempte Broersvest 147. De kachel werd naar buiten gedragen waarna het vuur it, de schoorsteen kon wor den bestreden. De eierkolen veroor zaakten veel rookontwikkeling. Tijdens het bluswerk stortte de schoorsteen in. De woningdienst heeft medegedeeld dat de schoorsteen niet meer mag worden gebruikt. De heer L. v. d. P. is niet verzekerd. (Van een onzer verslaggevers) HET GAAT goed met het Sehie damse Chr. Mannenkoor. Het concert dat gegeven is in de- Ju- Hanakerk is een goede propaganda gebleken. Velen hebben ervaren welk een schoonheid een koor van zuivere mannenstemmen voortbrengt. Nieuwe leden hebben zich aangemeld en het koor is voor medewerking aan vele concerten verzocht. Zovele uitnodigingen zijn er geko men dat het Schiedams Christelijk Mannenkoor niet op alle verzoeken zal kunnen ingaan. Inmiddels stemt deze situatie het bestuur heel prettig, men hoopt dan ook dat nog meer Schiedammers lid of donateur zullen worden en daarom heeft de propagan- dacommissie dezer dagen duizend folders verspreid in Schiedam met verzoek te komen kennismaken met het Schiedams Christelijk Mannenkoor dat iedere donderdagavond in een bo venzaal van gebouw Arcade aan de Lange Haven repeteert. Voor de komende weken heeft het Schiedams Christelijk Mannenkoor op het programma staan: medewerking aan een Kerstconcert in Rhoon op 21 de cember; daar heeft het koor vorig jaar voor een geheel gevulde kerk ge zongen. Op 24 december zal het koor medewerken aan de Kerstnachtdienst m de Julianakerk. Op 19 mei 1962 wordt een jubileum concert gegeven in de Buurkerk te Utrecht door de Groep Mannenkoren van de Koninklijke Bond van Chr. Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van de Groep Mannenkoren. Uit alle koren zijn er vijf gekozen om te komen zingen en hierbij bevindt zich ook het Schiedams Christelijk Mannen koor rvel een bewijs dat het Sehiedam se koor ook in den lande en bij de ken ners grote naam heeft. Inmiddels hoopt het koor nog veel versterking te krijgen en daarom zal secretaris P. de Jong Amaila van Solmstraat 23a in de komende dagen gaarne vele nieuwe leden Inschrijven of verdere Inlichtingen willen verstrekken. begint de verkoop van deze GEDISTINGEERD SPORTIEVE HERENWINTER-«8^3 JASSEN, 1 JPfcsIjl satijngevoerd, ff topklasse- afwerking, van A f3*.. J moderne wol - V len stof, genre J* teddy-mohair. Advertentie GARAGE Hartewecsen vervullen. Heerlijke geschen ken.... Boldoot eau de cologne, hartver warmende parfum, fijne toiletzeep.--. Er is keuze te over in Boldoot's geschenken- mozaïek! Raadpleeg bij Uw leverancier de uitgebreide Boldoot folder. Het internationaal goederenverkeer via Rotterdam (aan- en afvoer) is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 9,85 procent, t.w. 9.2 miljoen ton. ge stegen ten opzichte var. de overeenkom stige periode van I960. De cijfers zijn resp. 93,6 miljoen ton in 1.30 (t.m. sep tember) en 102,8 miljoen ton in de eerste negen maanden van dit jaar. De toename kwam r'uvel in alle sec toren tl uiting, met. uitzondering van de uitvoer per binnenschip, die daalde van 5.5 miljoen ton tot 4,3 miljoen ton. c.q. 22 procent. Ook de invoer per spoor ging in geringe mate achteruit (5 pro cent). Met zeeschepen werd in de eerste drie kwartalen van 1901 in totaal 67.8 miljoen ton aan- en afgevoerd (plus 9 procent), per binnenschip 28,3 miljoen ton (minus 1 procent), per spoor 0,9 miljoen ton (plus 9 procent) en per vrachtauto 1,2 miljoen ton (plus 19 pro cent). De oliepijpleiding naar het Roer gebied leverde voorts een (uitvoer) bijdrage van 4.6 miljoen ton, hetgeen 3,5 miljoen ton meer is dan in 1960, het jaar waarin de leiding in gebruik werd gesteld. (Van een onzer verslaggevers) Na vijf nachtelijke biertjes had de Rotterdammer A. K. 's morgens om vijf uur op 12 augustus een bezoek aan Schiedam gebracht met zijn auto. Hij deed dat met een vaartje van 90 kilo meter per uur. De 33-jarige K. reed ui de Burgemeester Knappertlaan tegen j een vluchtheuvel, daarna reed hij een i verkeerszuil tegen de vlakte en ten slotte moest een boom het ontgelden. Nu stond hij in Schiedam voor de kan- j tonrechter, mr. P. B. Cos. ..Het is verschrikkelijk, als wij de foto's bekijken die met zulk een goed vakmanschap door de politie te Schie- dam zijn vervaardigd, dan is het slechts merkwaardig dat u er het leven heeft afgebracht", zei de kantonrechter. Dat vond K. ook. maar hij stelde er een gebroken sleutelbeen ,.en mijn kop was kapot" en een gewond been te genover. Het bier kon niet van invloed zijn geweest meende hij. vijf biertjes van 's avonds zeven tot de vroege mor gen is niet veel. De officier van justitie mr. H. van Moorsel noemde het ontzettend en be neden peil. Hij wilde geen ontzegging van de rijbevoegdheid eisen omdat K. nog niet veroordeeld is geweest. Daar om werd het een ontzegging van zes maanden voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar en tevens honderd gulden boete. De kantonrechter vonnis te conform. Koopmansbeurs: Postduiven tentoon stelling, 19. Wijkcentrum: Nieuwland, Volksuniver siteit, Ontwerp zelf met draad en.naald, 20. Sursum Corda: Jong Harmonie, CJV, Feestavond, 20. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, Contactavond, 20. (Advertentie) „STUUR ME geen bloemen" is de titel van het toneelspel dat de toneel groep Studio voor een vrij goed be zet Passagetheater in de derde to neelvoorstelling van de Sehiedamse Kunstkring -heeft opgevoerd. Het stuk wordt aangekondigd als een blijspel, maar de handelingen van Henk Mo lenberg als de querulant George Kim ball kan men moeilijk humoristisch noemen. George Kimball heeft een soort inge- beellde ziekte. Als hij denkt dat het over hem gaat, bereidt hij zich al vast maar voor op het overlijden. Hij heeft een goed karakter zodat hij allerlei voorbereidingen treft c-m te zorgen dat zijn vrouw het zo goed mogelijk zal krijgen in de toekomst. Ook de vrouw echter wenst dat het George Kimball goed gaat. Zij komt te weten wat George vreest, maar voordat de verwachte oplossing er is ontstaan er nog wat misverstanden. Studio heeft niet veel gemaakt van dit twijfelachtige gegeven. Voor de pau ze verliep alles heel traag en na het tweede bedrijf meende het publiek op een gegeven moment zelfs dat de pauze was aangebroken, men stond toen op, maar het bleek een vergissing te zijn. Het laatste bedrijf verliep gelukkig -wel vlot en toen hebben de vele belangstel lenden zich nog wel. vermaakt. Heel Jeuk was de vonds om de gedachten van man en vrouw uit te beelden. De ze werden namelijk in het duister achter een doorzichtige wand in een mysterieuze verlichting als het ware geprojecteerd. Dora Smit was de zeer lieftallige echtgenote Kimball. Henk Molenberg maakte van de zieke vol zelfbeklag een bijna carieaturale figuur. Jaap Hoog ster was de arts Morissey. Anselm van Melis was de immer assisterende vriend Bert Power, die de moeilijkheden mede wil oplossen Verder speelden mee Ad Noyons, Cocki Boonstra en Niek En- gelschman. Donderdag 7 december - 1961 zal in het gebouw van de Gemeentelijke Ge neeskundige- en Gezondheidsdienst Tumlaan 80 te Schiedam <Ie3e inen ting tegen, kinderverlamming plaats vinden voor de kinderen geboren in het eerste halfjaar van 1961. De op roepkaarten worden toegezonden. Nog maals wordt er op gewezen dat het oranje-inentingsboekje bij Iedere inen ting moet worden meegebracht. De gelegenheid om in te enten tegen pok ken, difterie, kinkhoest en tetanus op dinsdag 5 december wordt verschoven naar vrijdag 8 december van 14 tot 15 uur. i Advertentie (Advertentie) H Een ongekende Sint "f| Nicolaas verkoop van honderden paren lede ren gevoerde dameshand schoenen, vèe onder de nor male prijs. Dameshandschoenen, uit de serie van 9.50 van soepele leder soorten, gevoerd met warme tricot-voering... met kleine schoonheidsfoutjes... in de mo- dieuse najaarstinten als choco ladebruin. moresco en zwart, nu per paar voor nog géén Zes gulden. iM**' ROTTERDAM: Kcrti- Honcsmat 11 '.'ccui in;. Goudse- singel Kdicudr. t.;n;cüi-k f5.Dorpswco West-Kruiskade 35 LEIDEN: Il.uirK'iun-.etstr.ut 5 ZEIST; Het bezoek van de Amerikaanse vloot- eenheid het viiegdeaschip Essex met zeven torpedobootjagers en een olie- hevoorradingsschip aan Rotterdam in de periode van 21 tot 30 december a.s. is het grootste bezoek dat ooit vanwege de Amerikaanse marine aan Nederland is gebracht. De schepen, die deel uitmaken van de Zesde Vloot, tellen tezamen bijna vijfduizend opvarenden. De Essex en de zeven jagers zullen op de Nieuwe Maas voor anker gaan, het olie-bevoorradings schip in een van de oliehavens. Een week eerder, n.l. van 15 tot 19 de cember zal de Amerikaanse torpedoboot- jager Adams, die op het ogenblik een reis langs Europese havens maakt, eveneens Rotterdam bezoeken. De Adams werd vorig jaar in de vaart gebracht en staat onder commando van de 41-jarige kapi tein-luitenant-ter-zee William. Robert Munroe. die tijdens de Tweede Wereld oorlog in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee streed. Het schip is bewapend met Tartar- raketten. Deze raketten zijn ontwikkeld uit de raketten van het type Terrier, die eerstdaags hun intrede zullen doen in de Koninklijke Marine. De bemanningsleden van de Adams zullen tijdens hun verblijf uitstapjes ma ken en o.a. Marken en Volendam bezoe ken. Op 18 december is er aan boord een kinderfeest. Op 16 en 17 december, in. de middaguren, is er voor belangstellenden gelegenheid het schip te bezichtigen. De gemeenteraad van Vlaardingen zal in zijn vergadering van 7 december een drietal personen in de Welstands commissie moeten benoemen. "Volgens de verordening voor de Welstands commissie dient de raad jaarlijks drie commissieleden te benoemen. Voor het jaar 1962 stellen B. en W. de raad voor te benoemen de heren E. C. M. Helle te Geervliet en W. Eykelenboom en A. D. de Vos te Vlaardingen. 's-Avonds tol 9 UUR GEOPEND FRANSENSTK, 9 WAALSTR. 38 SCHIEDAM. Getrouwd: J de Bruin, 23 jr en j J van der Linde, 21 jr; J A de Haas, 40 jr en C. A .Verschoor, 30 jr; J Vrij- enhoek, 27 jr en L Pelgrim, 24 jr; A Schip per, 28 jr en P- Bas, 22 jr: M van Vessen*, 27 jr en P G C Lanser, 17 jr; J H Chate- lain. 24 jr en A B Hoogeveen, 17 jr; W C Verschoor, .32 jr-v en W Markenstein, 26 jr; L van der Most, 28 jr en G J Dijkstra, 24 jr; L Pestyuk, 29 jr en J M Daalmeijer, 20" jr; H P Sanders, 29 jr en iH A M Robben, 23 jr: A M Eenhuizen, 25 jr en A G C van der Stap, 22 jr; C H Metaal. 25 jr en J M L Swartjes, 25 jr; P de Nijs, 18 jr en W Du- chenne, 17 jr; H J Offenberg. 20 jr en J E Hendriks, 23 jr; L R G Versfeid, 29 jr en H J C Schoutsen, 25 jr; M H Collignon, 24 jr en A C van der Sluijs, 24 jr; G M van Slob be, 25 jr en J A M van Kleef, 25 jr; L A Hellemons, 21 jr en M M Pil, 18 jr; J J van den IJssel, 32 jr en A ML Hosman, 23 jr. Ondertrouwd: F W van Ark, 29 jr en A Bolm, 21 jr; J M van Duijn, 22 jr en H G Pistoor, 21 jr; J van Dijk. 24 jr en M C *E Schreij, 22 jr; T A Heijnsbroek, 23 jr en M Nolet, 22 jr; H M Moerer. 22 jr eft M C J Douma, 20 jr; A H Romeijn, 45 jr en B van Genderen, 47 jr; K H Rosman, 22 jr en I. Slobben, 21 jr; L Rijntalder,45 jr eiL. H Schoon, 34 jr; L Schouten, 25 jr en J H Zijl stra, 23 jr; A J Sintniklaas. 24 jr en J van Gelderen, 21 jr; H van Vliet, 29 jr en M J Blok. 27 jr; P J Vogelenzang, 25 jr en L F de Viiegere, 21 jr; H B F Walkenbach. 25 jr en C, Krabbendam, 26 jr. Geboren: Jacoba M F d v T A van der Drift en M C J Hof. steede; Jozephina A d v J B Koedoot en H P Harreman; Sylvia l d v"M C Bakker en G Pluijm; Jakob T z v O LP Tammens en T Sijtsema. Overleden: J Akkerman. 80 jr; F K Weima, 67 jr; E Vogelezang, 79 jr wed van J Ram. met tricot rugzijde (anti-slip). Heerlijk warm vedergewicht in rijk bloem dessin, wit fond met diverse kleurcombinaties. 2 dagen koopt U deze dekens guldens voordeliger. 1 persoons kost normaal «ga. .••-■k TfK 37.50 nu jP £e volgen, ook al lieten de heren elkaar verre reizen ondernemen. „Weet je wel. daar bij Biarritz en Carcassone...?" en ja, de ander wist iet. „En daar bij Pampellelepampel- lepone, daar heb je van die mooie vistentjes". Natuurlijk, die andere Schiedammer wist het wel. Ook van al die andere typische buitenlandse aangelegenheden. De dames luister den devoot. „En als je dan daar aankomt zijn de bergen zo hoog." ..Dan zijn de bergen zo hoog, zo hoog" echode de ander, „En als je dan daar rijdt dan zijn de dalen zo diep". .JDan zijn de dalen zo diep, zo diep", bevestigde de tweede spre ker. Zaterdagmorgen óm 9 uur be gint de verkoop van deze lederen gevoerde dameshand schoenen, in alle maten en in de modekleuren chocoladebruin, moresco (heel donkerbruin) en zwart, JpB/SÖ per paar yv voor. M crjpr 2 persoons van 49.75 nü 39.75 HOOGSTRAAT 219 - VLAARDINGER Beyersbergen: Vertrek rijtoer St. Nico laas, 14. Voetbal: Sportpark Boshoek PP SC Vlaardingen; Sportpark Harga: GSS Piershil, 15.30. Liberty: W.S.V., Door Vrienden Opg richt. Toneelavond, 20. Sportfondsen bad: Sehiedamse Reddings brigade, St. Nicolaasfeest, 20. Chr, Sociale Belangen: pers. ver. P.T.T., Filmmiddag. 13.30. Irene: eVeoSt. Nicolaasfeest, 14. De RanKt Orgelfonds De Rank, gevari eerde avond. 20. Musis Sacrum: H.B.S.-ver. Onder Ons, Toneelavond. 20. Koopmansbeurs: Posiduivententoon- stelling, 1021. Irene: De Sociëteit. Showavond, 20. Jeugdhaven: C.J.V.-Ontmoeting St. Nieolaasavond. 20. Chr. Belangen Kethel: St. Nicolaasfeest tb.v. Orgelfonds. De Rank: Gevarieerde avond t.b.v. i Orgelfonds, besp. nieuwe orgel door dir.- org. P. de Sterke, 20. Hervormd Kethel kan zaterdaga vond het nieuwe orgel horen. Dan zal dirigent en organist P. de Sterke het orgel bespelen, uiteraard wederom ten bate van het orgelfonds. Men verwacht dan ook dat vele belang stellenden zullen komen luisteren. Hervormd Kethel wenst het manco van een gebrek aan een orgel bij de diensten zo spoedig mogelijk weg te werken. Daarom treedt het amateur toneelgezelschap ..Intermezzo" zater dagavond belangeloos op ten bate van het Orgelfonds. Eerst wordt gespeeld het toneelstuk „Een Weduwe zoekt kennismaking" en ïater wordt een ge varieerd programma geboden. Enkele koren zullen binnenkort con certeren ten Late van het Orgelfonds. Mogelijk in januari of februari want de initiatiefnemers hopen dat het or gel in maart kan worden aangekocht. (Van een onzer verslaggevers) In De Rank te Schiedam (Kethel) is een heel mooi orgel neergezet. Het is niet het eigendom van de •'Her vormde gemeente in Kethel, maar toch hopen velen dat het orgel zal kunnen worden gekocht. Er is dan echter een kapitaal van vijfduizend gulden nodig en daarom gaat Kethel weer energiek met allerlei acties be ginnen in het goede vertrouwen dat deze activiteiten zuilen slagen zoals ook het werk ten bate van De Rank met succes werd bekroond. Begonnen wordt met een St. Nico- laasmiddag in gebouw Chr. Belangen morgen,'waar een poppenkast en een grabbelton e.d. zullen zijn ten bate van het Orgelfonds. en daarna hoopt men dat de actie kan worden besloten. Bijdragen- wor den gaarne in ontvangst genomen bij de kantoren van de Spaarbank Anno 1320 te Schiedam ten name van het Orgelfonds. Organisator J. Breugeum Schiedamse- weg 117 telefoon 65324 geeft gaarne in lichtingen en hij zal met evenveel vreugde bijdragen voor aanschaf van het orgel in ontvangst nemen. Dan bereiden de leden van de Da- meshandwerkclub van De Rank voor eind januari enkele koopdagen voor. Daar zullen allerlei artikelen worden verkocht en tevens zal er een gezellig programma worden geboden. Kethel behoeft ook dit jaar niet be vreesd te zijn dat de Oud-Hollandse lekkernij, oliebollen, niet te koop zou zijn want de functionarissen van de hervormde Kerk en hun medewerkers gaan weer vele oliebollen bakken en ditmaal zijn de baten bestemd voor het Orgelfonds. Nu reeds kunnen de oliebollen worden besteld bij de heer J. van der Kooy Ribeslaan 35 tele foon 61487. Dan verleent de bekende Kethelse toneelgroep ook ditmaal medewerking. De toneelgroep zal het laatst optreden Burgemeester en wethouders van Vlissingen, alsmede de directeur ge meentewerken en de commissaris van politie van die stad hebben vandaag een bezoek aan Vlaardingen gebracht. Het gezelschap liet zich met name voorlichten over de sanering van de binnenstad en over het nieuwe Vlaar- dingse politiebureau. (Advertentie) 17 TX 29!A, 43 cm beeldbuis, incl. tafel en antenne 795.- of S.25 par week. 41 19 TX 330A, 48 cm beeldbuis, incl, tafel en antenne 895.- of 9.25 per week. 23 TX 315, 59 cm beeldbuis, Incl.' tafel en antenne 1015.- of 10.80 per week. 23 TX 312, 59 cm beeldbuis, Incl, antenne 1070.- of 11.50 per week. Alle typen zijn leverbaar met UHF kanalenkiezer 80.- extra. W UW TELEVISIE VAN OUDSHOORN TEGEN ALLES EN ALLES VERZEKERD VOOR F 30.- PER JAAR Jt MEENT 22-34-TEL 116440 OVERSCH. DORPSSTRAAT 12 TEL. 41228 ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1