SPORTHALPROJECT KOST 1,4 MILJOEN Hofstee wÈêbeBSBBSÊÊ!SS9HSSS&SS9BB9 JAN GAST Grote belangstelling voor hoenders en konijnen „Pro Regenam bandjes op voor militairen i kroniek Geschikt voor alle zaalsporten Rapport doet voorstellen in concreto u Rotterdamse dames-tas ü-- 'f> SUGGESTIES FINANCIERING SPORTHAL Mislukt geknoei belastingkaart NO AD verloor van Milk- steamers Jaarlijkse keuring V.P.K.V. „Dag Bert de groeten van papa.... mm Onwel geworden en overleden Lekke leiding: kelders onder Inbreker slaat oude man tegen grond Autobotsing gaf zware schade Voordeel - Verkoop dames-jumpers 15 W- A 95 BIJ de begroting van de exploitatie van DEV fkfll SMfrt V-S W te DE ROTTERP .ER PAGINA 3 MAANDAG 4 DECEMBER 1961 Maandagavond en Dinsdag van jeugdig model Dit vlotte model visitetas heb ben wij in alle nieuwe najaars- tinten zoals zwart, heel donker bruin, palissander enz. Deze tas zou in de serie van 12 gulden een heel best figuur slaan. Mr «JP Bij ons, 2 dagen Voordeel-Verkoop Nu 2 dagen slechts ben zitting de voorzitter van de SBLO, de heer A. de Jong, de secretaris van de Gemeentelijke Sportraad, de heer J. C. Bronne- man, de heren P. Groenendaal, j J. van den Berg, R. S. J. Goettsch, L. Kamp, A. Sluijters en J. J. van Woerkom. iwerkcommissie Halplan sa-, suggesties voor ibouw van een sporthal in Schie- Idam. In die werkcommissie heb- WANBEGRIP PRIMEURJAGERIJ BEGRIP KLAKKELOOS Tafeltennis vandaag... Uitslagen en dagelijks rv' (Advertentie) van een zending wollen vlot model met strik garn. aan hals. Gemêleerde kleuren zoals groen, beige en grijs. Lange mouw, alle maten. Normale prijs HOOGSTRAAT 219VLAARDINGEN In het deze week verschenen rapport werden voorstellen gedaan voor de bouw van een sporthal van 28 bij 42 meter (zeker zeen grote hal redactie) met podiumzaal van 12 bij 24 meter met tri bunes, gangen, was- en kleedlokalen, toi letten, garderobes, kantoren in totaal - 23.000 kubieke meters. De totaie kosten jö JU.U 1960 op initiatief van de werden geraamd op 1300.000. Voor de jSchiedamse Gemeenschap een 'nricht''1,ï za' no* honderdduizend gui- rT den nodig zon. Imengesteld met de bedoeling te: in de toelichting wordt vermeld dat jkomen tot suggesties voor del Slacht wordt aan een sporthal, geschikt (Van een onzer redacteuren) TT ET rapport van de werkcom- missie Hal-plan" is gereed gekomen. Zoals bekend is op ITERAARD is er veel glas in de gevels van de sporthal voor Schiedam, zoals deze perspectieftekening ran de architecten Sivanevehl en Cos/inga aan toont. de gedachten uit naar sportbeoefening in schoolverband. Over deze kwestie wil men overleg met de wethouder en de inspecteur van het onderwijs in verband met de toekomstige bouw van gymnas tieklokalen. De hal zou dan 80 uren per week bezet zijn gedurende 40 school weken. Gesteld wordt dat het heel moeilijk is vast te stellen wat de behoeftefactor (Van een onzer redacteuren) Suggesties gedaan voor de financiële verwezenlijking van het plan. Er die nen acties te worden opgezet om het kapitaal bijeen te krijgen. Gedacht wordt aan het bedrijfsleven, de particu lieren en de overheid. De Schiedamse sportwereld, die het meest belang bij de sporthal heeft, zou met steunacties 50.000 moeten bijdragen. Ook denkt men aan een gesprek met de heer Bergers van de S.U.S-actie. Dan zouden renteloze leningen kunnen worden aangegaan, loterijen kunnen worden gehouden, gewezen wordt op het voorbeeld van Haarlem dat twee honderdduizend gulden als renteloos voorschot ontving van de Nederlandse Sport Federatie. Het ook inderdaad komen tot een zo goed mogelijk resultaat in de particu liere sector biedt ons inziens de mees te kans van slagen meent de werkcom- missie voor dit plan voor een sporthal. (Wij voegen er aan toe dal enkele voor stellen ons heel irreeël lijken.-Redac- t:e). f'iVER het begrip voorlichting is het laatste woord nog niet gesproken. Onlangs trijtWe de televisie een goede uitzending aan het begrip pers-over- i.eid. In deze rubriek, ons dagelijkse randschrift op de Schiedamse pagina, schreven wij al eerder over het vele wanbegrip. Onlangs gaf onze collega van de A'SC eveneens commentaar op ven overheidsvoorlichting, die zijns (en wtzes) inziens verbetering behoeft. Hij stelde daarbij dat het noodzakelijk is dat van overheidswege vlotter inlich tingen worden gegeven als daarom wordt gevraagd. Inderdaad, we heb- oert onlangs nog ervaren dat het on mogelijk bleek te ureteti te komen hoe veel en wat voor bomen er langs de Oudedijk staan. De overheidsflora be hoort kennelijk ook al tot het .top- secret". T)E collega stelt daarbij dat het voor de journalist altijd aantrekkelijk blijft de primeur voor zijn krant te hebben, ook al spreekt hij van ..over dreven" primeurjagerij. Het woordje overdreven in dit opzicht zonder ver duidelijking) achten wij nu weer over dreven want welke waarde heeft een krant als de inhoud ver bij de feiten achter loopt. Voor sommige lieden zal het genoeglijk zijn dat alles van de perseonferentietafels kan worden ..meegenomen", maar het moet zowel voor de lezer als voor de verslaggever niet genoeglijk zijn een krant mep cliché-berichtjes in handen te heb ben. Evenals bij de muziek is het ook bij de krant het divertissement, dat de harmonie van de toon bepaalt. (Advertentie) Alle répara lies aan ELECTRISCHE INSTALLATIES van auto's en schepen. /~)VERIGENS is het heel prettig dat het werk voor de krant bij velen begrip ontvangt. Men dient te begrij pen dat een enkele verslaggever moei lijk bij twintig feestelijkheden tegelijk kan zijn. Het zenden van een „eigen versiagje" is dan de manier. Ook is Ce telefoon gaarne 641541 immer ge duldig, hoewel de mededeling dat- die-aan-de-schie-zo-aardig-was" des nachts om kwart voor één wel wat te veel van het enthousiasme is. Toch is elke krant afhankelijk van de con tacten die de verslaggever heeft en daarom verheugt het ons dat de goede relaties de telefoon ter hand nemen (54154) als het nodig is. voor alle voorkomende zaalsporten en tevens voor andere plaatselijke manifes taties, massabijeenkomsten, uitvoeringen e.d„ zodanig geprojecteerd dat in de toekomst zonder bezwaar uitbreiding met enkele kleinere zalen mogelijk is. Het bestaande sportcomplex van de Technische Hogeschool in Delft is be keken en dit voorbeeld heeft er toe geleid dat het voorstel voor de hal van 28 bij 42 wordt gedaan. De hoogte zal zijn 9 meter. Bovendien wil men aan grenzend, maar anderhalve meter ho ger gelegen, een gymnastiekzaal van 12 bij 24 meter plaatsen, zodanig dat deze gymnastiekzaal kan worden ge bruikt als podium of toneel bij de grote zaal. De scheiding tussen de za len komt door een schuifwand tot stand. Van onze correspondent Twee Schiedammers A. d. K. en B. J. T. zagen zich door het ingrijpen van de Maassluise politie een buitenkansje van circa 190.- voorbijgaan. Ze koch ten dezer dagen een auto van een Maassluizer voor 425.-. Om de auto naar Schiedam te kunnen brengen kre gen ze de belastingkaart mee, die achter af nog een waarde van circa 190.- bleek te hebben, is voor andere evenementen dan de] sport, omdat dit afhankelijk is van de' Ze besloten te trachten deze te ver- inrichting van het gebouw. Het vast- zilveren. Dit ging met zo erg vlot, stellen van deze behoeftefactor li;;*want ze hadden hiervoor ae medewer- meer op het terrein van de Schiedam- ^'nf 'j°°18 Yan degene op wiens naam se Gemeenschap, meent de commissie. de belastingkaart stond. Ze waren er Het is het werkcomité bekend, dat vele] we* mgeslaagd om de kaart op hun verenigingen naar Rotterdam gaan voor' naam te laten overschrijven, toen aan- de evenemensen vanwege het zalen- f e j politie^ volgde, gebrek in Schiedam. ROTTERDAM - Diergaardesingel 56-66 Tel. (010) 11 8844 Het is het Schiedamse Noad weer niet gelukt de tafeltenniswedstrijd te gen Milksteamers tot een goed einde te orengen. Weer werd het een 73 ne derlaag. Ook de tegenstanders van Noad begrepen niet dat dit Noadteam zo laag op de ranglijst genoteerd staat. Milksteamers dat in de kopgroep van de afdeling zetelt en een van de sterk ste teams is van deze groep moest alle registers open trekken om dit team on der de duim te houden. Na zes partijen was zelfs de strijd nog volkomen in evenwicht, de stand was toen 33. Juist toen de balans in het voordeel van Noad zou kunnen overslaan, verloor Arno'd Bi-ank in de zevmde nartii van de ongetwijfeld sterkste tegenstander van dit team Ommering in de derde game met de cijfers 2123. Het had dus toen evengoed 43 jn het voordeel van Noad kunnen zijn. Henk Aben zorgde weer voor twee nunten. Arnold B-aak zegevierde een keer en nu bleef Nico Allmendinver zonder winst. Al- mendinger speelde zeer zwak en werd o.a. door Van Erkel kansloos met de eiifers 8 en 921 verslagen. De uitslagen waren N.O.A.D.Milk steamers Aben tegen Enzlin 2117 18 21 21IS tego" Ommering 1R21 11 21 tegen v. Erke! 22—20 21—14. Alt-; mendinver teen En-'in 1P21 1721 lesen Ommering 11—21 1421 teeen v. E-krl 82' 921 Br-nk tegen Enz'in 10—21 14ei tesen Ommering 13, 1»21 2121 Iprrpr, v. Vorl-fl 2". on 01_ 18. AHmcndinger en Aben verloren het duhhelspni van nir-v"'— en v, Erke' »"t de cüfers '0-21 13—21. "Tot hn'f ic de en—tn ("*»1_ gelegd en dan gaat men aan de t\ve"de helft beginnen. E-^e ra' dm de s--i,c_ sing brengen of Nnir? g'eh z-' kunnen T»*in ovrp op d"* ^0* VflTT degradatiewedstrijden moet overgaan. Zoals de rihnfie nu is zal Eendracht wel degraderen. "70 zijn er stadgenoten die heel ver- baasd zijn als bepaalde berichten toch in ons blad staan. Zij meenden dat er sprake was van strikte gehei menis. Kennelijk hebben deze lieden rog niet gehoord van het journalis tieke hét beste nieuws zet men niet in de krant", omdat zij dan begrijpen zouden dat ook een verslaggever maar niet alles klakkeloosin de krant zet zoals zij soms verkeerdelijk (mogelijk via verkeerde voorlichting) menen. Dat elke verslaggever tracht de bron nen van het nieuws in zijn omgeving aan te boren is duidelijk en dat het de ene verslaggever wel en de ander niet lukt zal voor een ieder een raad sel moeten blijven omdat elke ver slaggever zijn zwijgplicht kent. Be langrijk voor de verslaggever zijn de contacten en daarom verheugt het ons dat goede vrienden ons telefoneren (114154) als onze krant (mogelijk abu sievelijk) niet is uitgenodigd voor persconferenties. Het verdriet ons te moeten bemerken dat er ook nog sprake is van een nonchalante discri minatie van ons blad als de andere vier plaatselijke bladen wel eti hefj onze niet op de hoogte worden gesteld van hoog bezoek aan onze stad, maar dan is het heel prettig getroost te kun- ken denken: „O, dat wisten we toch al eerder". De sportzaal van 28 bij 42 meter zou in twee zalen van 28 bij 21 meter kunnen worden gedeeld. De toeschouwersruim ten zijn geprojecteerd aan de lange zijde, waar ruimte is voor 400 plaatsen, i De tribunes bieden direct toegang tot de foyer van 8 bij 20 meter. In de sporthal kunnen 1000 stoelen worden geplaatst voor muziekuitvoeringen, zodat in totaal 1400 personen zitplaatsen in de sporthal kunnen hebben. De vrije overspanning voor de grote sportzaal is 33 bij 42 meter. het bouwplan is uitbreidingsmoge lijkheid voor drie gymnastieklokalen (kosten, voor elk lokaal 141.000), die via een gang met het hoofdgebouw zul len worden verbonden. In de inleiding wordt gesteld dat er reken hvg mee dient te worden gehouden dat bij de bouw* van een sporthal het TN i lii de sporthal wordt gedacht aan een rente en aflossing gedurende vijftig jaar van zeventigduizend gulden. Verdere kosten (personeel, bureau e.d.) zouden vijftigduizend gulden bedragen. De sport hal zou een nadelig saldo van 69.0CK) per jaar opleveren, als het daggebruik van de scholen 25.200 kan opleveren. Gedurende twintig avonden per jaar zullen de muziek-, toneelverenigingen e.d. 4000 bijdragen. Tentoonstellingen 2000 opleveren. Gymnastiekuitvoe- ringen. vakaniiebesteding enz. levert 3500 op. Voor handbal en korfbal zou er een veld per uur 12 kosten in deze sport- hal. voor badminton wordt dat 3. voor volleybal 3.60, voor basketball 5, voor lawntennis overdag 5; voor tafeltennis 's middags 1,75 en 's avonds 2. Voor verenigingen en scbolen wordt gedacht aan een huur van 12 voor de gehele sporthal en voor het gymnastieklokaal wordt 2 per uur redelijk geacht. omdat de kaart niet bij de Maassluizer werd te rug gebracht. De justitie zal nu moeten beslissen wat met de belastingkaart moet gebeuren. Het m.s. Katsedyk zal donderdag 7 december door de N.V. Werf Gusto te Schiedam officieel worden overge dragen aan de opdrachtgeefster, de HoUand-Amerika Lijn. De plechtig heid wordt gehouden bij de H.A.L. aan de Wilhelmlnakade in Rotterdam. Een opgave van gevonden voorwer pen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie tussen 9 - 12.30 uur en 2 - 6 uur: glacé herenhand schoen (R): sleutels: Post Kethel: zijtas met plastic jas. Te bevragen bij de vinders: weekkaart van de RET. Postkantoor, Puinlaan; 1 paar glacé herenhandschoenen F. v. d. Hoek. Wa rande 85a; bruine want (R), Concier ge Uio-school. St. Liduinastraat; zil veren armbandje, J. v. d. Zouwen, Dr. Wibautplein 64; broche, K. Ven- deloo, Boerhavelaan 113b; horloge, F. de Goede, v. Limburg Stirumstraat 23: bedrag aan geld, S. Ouweneel; Rijnstraat 23; armbandje, J. Herman Mussenbroekstraat 5a; damespolshor loge, W. Harte. Doggenstraat 19a, Rotterdam zwarte lederen jas, Burge ring. Gordonstraat 42a: stel onder goed, D. v. Es. Populierenlaan 4, Ket hel; wit babyschoentje, A. Heijster, Rozenburgsestraat 23a; lipssleutels in etui. W. de Groot. v. d. Eiststraat 3a; zilveren rozenkrans, A. Putter, Marconistraat 11a; ring met sleutels. H. Alblas, Villastraat 84; tas met in houd. A. Donkersloot, Franselaan 242; damesparapluie. Postkantoor, Tuinlaan dameSDortemonnee met inhoud, mevr. V. Odijk, Maekaystraat 33: kinderpor temonnee met inhoud, H, Kerkhof, Aleidastraat 22: zwarte langharige jon ge hond, Dierenasyl. Anna Zusterstr, 33b. Het hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 der Woningwet bekend, dat ingevolge bo vengenoemd wetsartikel heden voor de tijd van veertien dagen ter gemeen te-secretarie (afd. Algemene Zaken - Stadshuis) voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd: a. het door de ge meenteraad op 28 november 1961 vast gestelde uitbreidingsplan in onderde len Nieuw-land (1961); b. de door de gemeenteraad op 28 november 1961 bebouwingsvoorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland 1961), De flets van de Schiedammer J. v d. P. is gestolen. Het voertuig stond niet op slot on de Nieuwe Haven. Van de 13-jarige P.H.K. is een flets ont vreemd. die op de Lange Nieuvvstraa' heeft gestaan. Uit een pand in de Calandstraat is ten nadele van de Coöperatieve vereniging „Ons Belang' een ventilator ontvreemd. De dames fiets van de heer M. G. J, P. is ont vreemd. Hij had het voertuig voor de Hema-flat gezet. Ten nadele van de 36-jarige J. E, is 4,50 weggenomen uit de zak van zijn jas die hij in een kleedhokje in het Schiedamse Sport- fondsenbad had gehangen. In de Coca-Cola-fabriek aan de van Deventerstraat in Schiedam zullen vanavond, maandag aan veertig ge slaagden voor de bromfietscursussen van het Verbond voor Veilig Verkeer de diploma's worden uitgereikt. In het Sterrenbos te Schiedam is een loslopende cocker-spaniel aange troffen. De eigenaar kan het dier af halen aan het dierenasyl. Sint Anna Zusterhuisstraat te Schiedam. Tevens verblijft daar een Duitse herder, licht met zwarte bek, die zwervende in Schiedam is aangetroffen. Op de Koemarkt is vrijdag een zwarte kater doodgereden. Het kadaver is naar de Gemeentcreinigïng gebracht. Negentig kinderen, leden van de Chr. Gymnastiekvereninging .Ani mo In Kethel hebben zaterdag in het gymnastieklokaal aan de Vlaar- dingerweg een gezellig feest gevierd. Er waren versnaperingen en de Sint en zwarte Piet hebben zich genoeglijk onderhouden met de jeugdige gym nasten. Vele ouders hebben dit feest bijgewoond. (Van een onzer verslaggevers) ibelangstelling voor deze keuring van de zijde der deelnemers. Dat blijkt T)E Vlaardingse Pluimvee en Ko- teve^ uit het feit, dat men om twee •L7 niinpm 1!»th»KViPpe Vpr#nirïn«T .i a i ti* nïjnen liefhebbers - Vereniging heeft zaterdag in de bovenzaal van gebouw Excelsior aan de Oosthaven- kade de najaarskeuring gehouden van hoenders en konijnen. Er was veel nii mui ui Musis Sacrum: Algemene Bond van Bejaarden. St. Nicolaasicest. 14 en 20. aantal deelnemers van binnenhuissporten zal stijgen. Ook dient er een zeer scherp verschil te worden gemaakt tussen het vaststellen van de behoeftefactor ten behoeve van de sport en andere evene menten wat de inrichting en de exploita tie van de sporthal betreft. De sport stelt andere eisen aan de accommodatie dan de verenigingen die in deze sporthal een muziekuitvoering of toneelvoorstel ling willen geven. Bij de enquête is gebleken dat 31 sportverenigingen in Schiedam voor ge bruik van de sporthal geporteerd zijn. Tevens worden als verdere gebruiks mogelijkheden genoemd basketball, zaal hockey, zaalvoetbal, gymnastiek, rol schaatsen. Gesuggereerd wordt de sport beoefening van maandag tot en met vrijdag iedere, avond vier uur in de sporthal te doen houden T\AN wordt voor de zaterdag en de Lz zondag gedacht aan een gebruik van negen uur per dag boor de sport. Dit wordt als maximum genoemd. Belang rijk wordt geacht dat de sporthal ook overdag in gebruik is en daarom gaan t TAE dwarsdoorsnede van het ge plande sportgebouw laat zien hoe de anderhalve meter hoger gelegen gymnastiekzaal door een vouwwand gebruikt kan worden als podium bij toneel- of muziek uitvoeringen in de grote zaal. Ook de kantine komt hoger te liggen. Daaronder komen de hoofdingang en enkele kantoortjes. jFVT is de plattegrond van de grote zaal (28 bij 42 meter) voor de sporthal Schiedam. Op de voorgrond de kantine die door middel van een vouwwand in twee gedeelten kan worden ge scheiden. De twee tribunes kun nen ieder 200 toeschouwers be vatten. In het linker gedeelte komt een kleinere gymnastiek zaal op de eerste verdieping. Daaronder komen enkele bijzaaltjes. (Van een onrar verslaggevers) TVAG BERT, de groeten i ai papa, van „I j mama, van oma. hou je maar goed hoor, het gaat hier aller iaat beat met ons" klonk het zaterdagmiddag in Sur- sum Corda waar de Schiedamse afde ling van Pro Rege de verwanten, vrien den en bekenden van militairen in Nieuw Guinea in de gelegenheid stelde om een „brief per band" naar het verre land te zenden. De familie Van Leeuwen uit de Boer- haavelaan was er ditmaal ook, slechts om de opnamen van vorige malen te beluisteren want het zenden van een groet is nu overbodig geworden. Zij waren verheugd dat hun zoon op 12 december met het vliegtuig naar Ne derland komt. Pro Rege maakt regelmatig bandopna men van de groeten aan en van mili tairen. uur begon en dat het half zeven was, toen de prijzen werden uitgereikt. Vanzelfsprekend was er veel aanbod en de keurmeesters, de heren H. L A. v. d. Horst ait Jutphaas en A. v. d. Broek uit Rotterdam hebben wel eens moeite gehad om een beslissing te nemen. De medaille aangeboden door „De Rotterdammer" kwam in het bezit van de heer M. v. Buuren uit Maasland, die overigens met een tas vol prijzen huiswaarts keerde. De fraaie plaquette, aangeboden door het gemeentebestuur van Vlaardïngen kwam ook in het bezit van de heer M. v. Buuren, die met een Java kriel- hen. de mooiste van alle hoenders op de keurtafel deponeerde. Behalve de ze prijs waren er tal van andere prij zen te verdelen onder de inzenders. Verscheidene bekers, plaquette's, me dailles, standaardjes, een bureau lamp, fruitschalen en een aantal waardebonnen; prijzen die waren aan geboden door het bedrijfsleven en particulieren. De voorzitter van de V.P.K.V., de heer H. Scheepmaker richtte een bij zonder woord van dank tot de heer C. Vroom, die hij als de stuwende kracht bestempelde om de keuring te doen or ganiseren, in samenwerking met de heer R. Bruynink. Alle deelnemers ontvingen een beoor- delingskaart waarop alle gegevens ver meld, over de ter keuring aangeboden dieren. De 80-jarige nestor van de vereniging, de heer J. de Ligt toonde de mooiste Wit (Wener konijn), waarmede hij in het bezit kwam van de fraaie standaard, aangeboden, door de E.N.C.K. De bandjes worden naar Nieuw Guinea! volgende deelnemers kregen gezonden. Daar zorgt een sergeant j5Tjlsj. Grotc hoenders: 1* dat de betrokken bandopnamen bij de diverse onderdelen komen. De mili tairen in Nieuw Guinea spreken het an'woord weer op de band en zo kan een bandje steeds heen en weer reizen. Pro Rege is ook bij de familie Van der Heuvel aan de Overschieseweg geweest. De vrouw des huizes was ziek. geen nood. gezellig gezeten op en rond het bed hebben alle betrokkenen toch nog hun groeten kunnen uitspre ken. Pro Rege heeft zaterdag erva ren dat het helaas nog te weinig be kend is in Schiedam dat er groeten kunnen worden gezonden. Zaterdag hebben namelijk weer vier nieuwe families voor het eerst van deze gratis gelegenheid gebruik ge maakt. Over een of twee maanden zal Pro Rege in Schiedam wederom een vervolg geven aan deze „romans per band". Belangstellenden kunnen zich wenden tot de heer J. H. Wever- ling Olmenlaan I Schiedam telefoon 66379. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie tel. 64154 b g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan 127. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64668; G.G. en G.D. waarschuwing 69230. Stedelijk Museum: Drie exposities, fo to's Eddy Posthuma de Boer (tot en me; 14 januari 1962: schilderijen Gerard,..-/ Verdijk (tot en met 10 december 1961); werk van de kinderen der Schiedamse kuns!klasse tot en met 10 december 196) alles van 10—17 uur. w»* een H. Scheep maker (Friespel hen): 2. P. J. v. d. Meer te Schiedam (Welsummer hen); 3. A. v. Keulen (Goudpel hen): 4. A. Verboon (Goudpet hen)5. P. J. v, d. Meer (Welsummer hen); 6. H. Scheep maker (Friespel hen); 7. C. Koorenge vel te Schiedam (Goudpel hen). Nederlandse krieihoenders: 1. C. Vroom (Barnevelder haan); 2. K. Broek (Holl. sabelpoot krielhen)3. C. Vroom (Barnevelder haan); 4. C. Koorengevel (Frieshoenhen); 5. K. Broek (Kriel hen); 6. C. Vroom (Barnevelder hen). De heer Van Buuren te Maasland bleek de enige inzender te zijn van de buitenlandse krieihoenders. Met 4 hen nen en 2 hanen sleepte hij zodoende niet minder da 6 prijzen in de wacht. Konijnen grote rassen: 1. J. Zuid geest (Franse hangoor); 2. R. Bruy nink (Lotharinger)3. 4 en 5 J. Ket ting met 3 Vlaamse reuzen: 6. J. Zuid geest met nog een Franse hangoor. Met een prachtige Wener Wit werd de heer J. de Ligt eerste prijswinnaar in dc afdeling midden-rassen. Verdere prij zen kwamen in het bezit van de heren H. Rolaff. J. v. Pelt en C. Ketting. De 58-jarige Schiedammer C. H. S.. gewoond hebbende Bellstraat 11c. is vrijdagmiddag om tien over half twee onwel geworden in de Oranjestraat. Hij is naar het Gemeente Ziekenhuis ge bracht. Bij aankomst aldaar bleek hij reeds te zijn overleden. Een Schiedamse taxi-chauffeur ont dekte in de nacht van vrijdag op zater dag dat er een lek in de waterleiding in de Mgr. Nolensiaan was ontstaan. Het water stroomde de kelders in van een flatgebouw. De bewoners werden gealarmeerd, en er ontstond veel con- <ternatie. De brandweer werd gewaarschuwd, mdat men vreesde dat het water de crwarmingsketels zou aantasten, zo- at er gevaar voor brand of ontploffing ou kunnen ontstaan. Behoudens enige xhade viel het overstrominkje wel mee. LANDINGSGELDEN op het vlieg veld Zestienhoven te Rotterdam wor den met ingang van 1 februari met 35 pet. verhoogd. Aan de gemeenteraad is een nieuwe verordening voorgelegd waarin tevens een aantal bepalingen van de verouderde verordening worden herzien. Deze verordening is op 17 april 1955 door de gemeenteraad vastgesteld. In 1958 heeft de Contactcomzniasie Vliegvelden voorge steld de tarieven met 35 pet te verhogen. Met het oog op de beperkte accommo datie van het vliegveld heeft de raad dit voorstel echter niet overgenomen. Nu echter de minister van "erkeer en water staat toestemming heeft verleend tot ver lenging van de startbaan tot ruim. 1800 meter, menen B. en W. de tarieven aan het landelijk niveau te moeten aanpassen. Een verhoging ineens tot het landelijke peil zou nu te ver gaan. Voorlopig meent men daarom te kunnen volstaan met een verhoging van de landingsgelden met 35 procent. De verhoging gaat 1 februari 1962 in. Een voorstel voor verdere ver hoging wordt later ingediend. Gedacht wordt ook aan het vragen van een ver goeding aan passagiers, die van Zestien hoven vertrekken voor het gebruik ma ken van de accommodatie van de lucht haven. Zoals men weet wordt sinds kort een dergelijk bedrag op Schiphol ge vraagd. HET INTERNATIONAAL goederenver voer via Rotterdam (aan- en afvoer) is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 9.85 procent; t.w. 9,2 miljoen ton, gestegen ten opzichte van de over eenkomstige periode van 1960. De cijfers zijn resp. 93,6 miljoen ton in 1960 (t.m. september) en 102,8 miljoen ton in de eerste negert maanden van dit jaar. De toeneming kwam vrijwel in alle sectoren tot uiting, met uitzondering van. de uit voer per binnenschip, die daalde van 5.5 miljoen, ton tot 4,3 miljoen ton, c.q. 22 procent. Ook de invoer per spoor ging in geringe mate achteruit (5 procent). Met zeeschepen werd in de eerste drie kwartalen van 1961 in totaal 67,8 miljoen ton aan- en afgevoerd (plus 9 procent), per binnenschip 282 miljoen ton (minus 1 procent), per spoor 02 miljoen ton (plus 9 procent) en per vrachtauto 12 miljoen ton (plus 19 procent). De olie- pypleidïng naar het Roergebied leverde voorts een (uitvoer)bijdrage van 4.6 mil joen ton, hetgen 3,5 miljoen ton meer is dan in I960, het jaar waarin de leiding in gebruik werd gesteld. CINTERKLAAS en zijn vier Zwarte j Pieten zijn in Rotterdam op straat door de politie gearresteerd en naar het hoofdbureau gebracht. De Goedheiligman. met gulle hand waardebonnen liep uit te delen, werd in zijn tabberd gepakt omdat hij geen vergunning had om als Sinterklaas in het openbaar te verschij nen. Een kledingmagazijn had de Sint van een reclamebureau gehuurd om waardebonnen, die recht geven op een korting van tien procent bij de aankoop Y.an, kleding, aan het publiek te geven. In de loop van de middag gingen perso- neelsleden van het kledingbedrijf een kykje nemen bij het verloop van de actie Maar hoe zij ook zochten, hun Sinter- klaas vonden ze niet. Na enige tijd bleek. i*e Poü'te. was opgepikt. Sinterklaas had geen „diploma".,.. (Van. een onzer verslaggevers) inbreker heeft de 74- jange Schiedammer F. H. B in ziin V°Dp wr n d5 grond Slagen, tien vonr v,?i> vrndagavond om tien voor half negen gestommel op de S,'a*hZ<ATOT\ in £'in woning aan de S adhouderslaan. Hij ging naar bene- «eht ifr een onderzoek. Toen hij in de kende /taa" kWam hij eeri onbe" „,p,e inbreker sleog de bewoner neer waarna hij de vlucht nam door het ri!ed* Ven]ie!de «Tias-in-lood raam aan de voorzijde van de woonkamer. Doordat de 83-jarige voetganger P "R ove?stakChbil Knnppertlaan straat te Thomas a -Kempis straat te Schiedam om tien over half een6 auto T1 ,aanr!jdlri8 ontstaan tussen een auto. bestuurd door P. J v d W en een auto bestuurd door J.'G P C dfgd® VOertUlgen werden rwaar besdia-' i/oS„CïïIEDAM- Gebot*n: Jacobs d v R r lotte SSffi&E van^Buuren J A van den Ho<* C wenVmle?renV F Wilne' 89 v*a Le^. wen, jr. j j van Noortwijk, $7 jr,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1