Lastige „vader* steeds oorzaak consternatie oOlly Belangstelling stijgend voor liet studieboek m Schoolkinderen gaven zieken St. Nicolaasfeest Opheffing Poldervaart brengt veel voordelen Waardering voor jongen die meisje int water haalde GERARD GEHULDIGD ALS KLEINE HELD ^>1 jlL TÉf .4- H VERMEULEN Politie arresteert 50-jarige musicus Zoon voorkwam dat huisje in brand vloog Novembercijfers bibliotheek Verrassing van Radio Meteoor Burgerlijke stand Geslipt Weer belet nu komst klapbrug Volgende week vier concerten Commissiesnel beslissen STOFFEREN E. LAHAYE WERK AANLEG VERBINDING IN CENTRUM BEGON Man zwaar gewond bij heiwerken SOEPGROENTEN DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 7 DECEMBER 1961 Vandaas era morden en dagelijks Afsluitboom van brug op hoofd bromfietser Vitamine-rijk verse verpakte Dronken bestuurder reed lichtmast om Vele kinderen voor zwemdiploma's van KNZB geslaagd juk Met brommer geslipt OVER WATER „TRUMPF' WENSEN ERVARING Advertentie Hij wel Cefa brengt film Schadmv van de Boemerang55 VLAARDINGEN. Tel. 2075 Advertentie) MET GRATIS CHOCOLADE (Van een onzer verslaggevers) ALS verdacht van brandstichting en bedreiging heeft de Schiedamse politie aangehouden de 50-jarige musi cus II. P. Hij zal ter beschikking van de officier van justitie te Rotterdam worden gesteld. De Schiedammer P. heeft al jaren onenigheid met zijn echt genote, waarvan hij gescheiden leeft. Toch keert de heer P. steeds naar de woning van zijn gezin in het Doelen hofje terug. Deze week was hij er wederom. Daarbij zou hij ruzie hebben gemaakt en be dreigingen hebben geuit. Het rumoer trok nogal de aandacht in de buurt. Ik heb kanker, ik steek je aan het mes, ik krijg je nog wel. moet de man heb ben gezegd. Na middernacht is daarna brand ont staan in de gordijnen, die geheel en de overgordijnen, die gedeeltelijk zijn ver brand. Volgens de experts hield deze brand gevaar in voor de woningen. De heer P. zou de gordijnen hebben aange stoken via een gebroken ruitje van de womng Doelenhofje 13. De echtgenote van P. bewoont met haar zeven kinderen, twee naast elkaar ge legen woninkjes aan het Doelenhofje 11 en 13. In de benedenkamer Doelen hofje 13 verbleven drie kinderen, waar van de jongste kinderen vijf en acht jaar oud, in bed lagen te slapen. Kordaat ingTljpen van de 17-jarige zoon (Van een onzer verslaggevers) OOK in de maand november is de uitleen van boeken bij de Ge meentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek in Schiedam gedaald. Uit geleend werden 10-418 romans, 7036 studiewerken en 8287 kinderboeken tegen 11339 romans, 6236 studiewer ken, 9344 kinderboeken vorig jaar. Opmerkelijk is dat de belangstelling voor het studieboek wel stijgende is. Het aantal houders van leeskaarten daalde van 5826 naar 5S05. Het boe kenbezit breidde zich uit van 61194 naar 61499 werken. Verdeeld over de filialen was de uit leen als volgt: Centrale Bibliotheek Lange Haven: Romans 5240 (v.j. 54181. Studiewerken 4692 (v.j. 35831. Totaal 3932 (v.j. 9001). Filiaal Dwarsstraat: Romans 1035 (v.j. 1071). Studiewerken 219 (v.j. 240). Jeugdboeken 854 (v.j. 764). Totaal 2108 (v.j. 2075). Filiaal Lorentzlaan: Romans 1259 (v.j. 1406). Studiewerken 682 (v.j. 819). Jeugdboeken 845 v.j1041). Totaal 2786 (v.j. 3269). Filiaal Dr. WibautpleinRomans 1682 (v.j. 1354). Studiewerken 1233 (v.j. 1312). Jeugdboeken 2202 (v.j. 2214). Totaal 5117 (v.j. 5380). Jeugdafdeling: Jeugdboeken 1921 (v.j. 1433). Jeugdstudieboeken 1437 (v.j. 1665). Totaal 3358 (v.j. 4098). Filiaal Ketliel: Romans 842 (v.j. 965)." Studiewerken 190 (v.j, 254). Jeugdboe ken 898 (v.j. 1012). Totaal 1930 (v.j. 2231). Uitleenpost Lindenhof: Romans 24 (v.j. 9). Studiewerken 8 (v.j. -). Jeugd boeken 130 (v.j. 74). Totaal 162 (v.j. 83). Uitleenpost ziekenhuis: Romans 336 (Advertentie) Passagetheater: Ned. Padv. Ver., bileumrevue, 20. Ju- Wijkcentrum Nieuwland: Volksuniver siteit Cursus Ontwerp zelf met naald en draad, 19.30. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, Contactavond, 20. Sursum Corda: Tamboers- en Pijper- corps Harmonie, Feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g tel. llooeo toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties cn abonnementen b.g.g. teiei, 115588). Apotheek: Gouka en Co., Groenelaan 127. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64666; G.G. en G.D. waarschuwing 69290. Stedelijk Museum: Drie exposities, to to's Eddy Posthuma de Boer (tot en met 14 januari 1962; schilderijen Gerard Verdijk (tot en met 10 december 1961»: werk van de kinderen der Schiedamse kunstklasse tot en met 10 december 1961 alles van 1017 uur. van P. hoeft voorkomen dat de oude huisjes In de as zijn. gelegd. In tic ka mer van de slapende kinderen heeft h(j met emmurs water Het brandje geblust. Uiteraard, ontstond er die nacht veel consternatie. De kinderen van P. zijn huilend' ze vlucht en de politie heeft daarna, g.ezien de bedreigingen van P. een inten sief onderzoek Ingezet. Gevreesd werd dal P. de wijk zou ne men naar Antwerpen, waar hij eerder vele male n verbleef. De grensposten werden dan ook gewaarschuwd, maar de Schiedamse politie kon in Schiedam op P. beslag leggen. De musicus staat bekend als een zeer lastige figuur. Hoe wel hij sinds jaxen zijn gezin heeft ver laten kc<mt hij er steeds weer terug. Dan ontstaan er louter moeilijkheden. Zo heeft de „vader" wel eens een vuil nisbak door de ramen van zijn vroege re woning gesmeten. Z'n 17-jarige zoon heeft enkele malen met krachtdadig optreden moeten voorkomen dat de man kaden van het gezin zou mishan delen hij zijn periodieke bezoeken. De politie zet het onderzoek voort. De negentien-jange expeditieknecht E. Lodder uit de Bouterstraat te Rotterdam is woensdagmiddag getroffen door een afsluitboom bij de Rederijbrug. De bo men kwamen al naar beneden, toen hii nog door wilde rijden. Hij kreeg een boom op het hoofd en viel van zijn bromfiets. De an liep vermoedelijk een lichte herenschudding op. Hij is naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht. Met ingang van 1 december heett ir. Tj. J. Risselada zijn werkzaamheden als onderdirecteur bij het gemeentelijk ha venbedrijf van Rotterdam beëindigd. Hij is benoemd "tot adviseur van het 'haven bedrijf. Ir. H. P. Meijer, die tot nu toe hoofd ingenieur bij het havenbedrijf was, zal ir. Risselada opvolgen. De heer Meijer wordt speciaal belast met de vraagstuk ken in de Botlek en Europoort. Advertentie handels m. gesneden en gewassen Prima voor soepen en BAMI. Ook heerlijk als rauwkost. Vraagt uw leverancier. (v.j. 320). Studiewerken 12 (v.j. 11). To taal 348 (v.j. 331). Correspondentschap Maasdijk: Per 1-1-1962 opgeheven. Romans (v.j. 296). Studiewerken (v.j. 17). Jeugdboeken (v.j, 138). Totaal (v.j. 451). SCHIEDAM. Geboren: Robertas IV. z.v. W. I.. Elgers en H. A. van der Poort, An- tometta J. d.v. J, Ceelen en T. Leeuwerrtein, Mauriis P. z.v. M. Andriesse en C. M. E. Amersfoort. Apolonia -d.v. F, Plomp «n C. H. Timmer, Frederika S. C. d.v. F. C. -Witte- veen en A. Zuur, Marius H. z.v. M. H, Vis en J. M. M. Coster, Richard B B.z.v. A. Damen en C. van Trieht, Ivonne d.v. 'J. Kop penaal en K, E. de Jong, Michael B. M. z.v. T. C. H. Draer en M. H. Kinwei. Sonjj H. d.v. A. Heiwig en H. van Aart, Richard z.v. A. J. Boogaard en K. Harteveld, Jaec z.v. J. Tettelaar en G. van de Griend; Dtrk G. J. d. v. Vijfwinkel en J .Meulstee, Bernar- dus H. J. z v, J. B. Kernpers en W. A. van Vliet. Overleden. C. A. Schippers 58 jr. W. van de Wetering, 72 jr. wed, van. J. Prins, S. Stolk, 86 jr. wed. van T. Vollenhouw. SCHIEDAM. Geboren: Annemleke H d v G. C. Collignon en M H T Klemrouweier: Petrus z.v. J W van Est en W H Lorsé; Catharina d.v. J Kalisvaart en C Brinkman; Leome F L d.v. R A Houtsma en A M Hengst. Overleden: A Marks 89 jr; 3 de Zwart 77 )r Wed van G Günther; C J Conlag 80 jr; J Lansbergen 43 jr: M T Commenie 86 jr; J C van Leeuwen 78 jr. SCHIEDAM. Geboren: Jolanda L d v J Kremcr en W Berkelaar; Ronald z v A van Klaveren en J M Koop: Johannes G z v G Kuus en A Langenbach; Jacobus J M z v J J van Hees en B Blom: Hendrikus J H z v M L Geerders en H A H van Huiten: Corne lls J z v J B van den Heuvel en C F Moer man; Wilhelmus M M z v A C M van Baarle en A M C van Beurden. (Van een medewerker) OOK Radio Meteoor, omroep voor de: chronische zieken In het Zonne huis .'Zuid-Holland In Schiedam, is ge woon het St. Nicolaasfeest voor de pa tiënten niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Niet alleen wordt een speciaal hulsradio-programma samengesteld, maar steeds wordt getracht dit verge zeld te laten gaan van „iets in natnra". Ook dit jaar is Radio Meteoor hierin ten volle gestaagd en wel dank zij de hulp van een zijde, waarvan men deze judst in het begin van de december maand niet zou verwachten Omdat de Zonnehuiszieken, en wie eigenlijk niet, een zwak hebben voor kinderen, dacht Radio Meteoor eraan deze keer eens contact op te nemen met het hoofd van een lagere school teneinde de mogelijkheid na te gaan om leerlingen aan het St. Nicoiaaspro- gramma op 7 december te laten me dewerken, en zij liet de keus vallen op die J. Fransensehool aan de Roerdomp laan in Rotterdam-Zuid. De heer D, Wijma, hoofdonderwij zer op deze school, was onmiddellijk voor het plan te vinden en stelde radio Meteoor niet alleen in staat van de leerlingen in de vierde en zes de klasse opnamen te maken van zang, voordrachten en muzikale pres taties, die met zeer veel enthousias me speciaal voor deze gelegenheid waren ingestudeerd, doch bovendien ging hij ermee akkoord enkele jon gens en meisjes tezamen met hem, de onderwijzeres mejuffrouw Hoor- man, en de medewerkers van Radio Meteoor als „hoorspelacteurs en- ac- Van de 41-jarige confectionair B. W. J. T. uit Veghei is vannacht in Rotter dam zijn rijbewijs ingenomen. De man had teveel gedronken en reed met zijn auto bij het Stadionviaduct een lichtmast omver. Hij is in het hoofdbureau van politie opgesloten. Op de Zuiderparkweg bij de Kromme Zandweg te Rotterdam is vanmorgen de 57-jarige lasser W. C. Pieters uit de Hendr. Croesinckstraat met zijn brom mer geslipt. De man is met een rechter- onderbeenfractuur naar het Zuiderzie kenhuis gebracht. In de Franselaan te Rotterdam slipte vanmorgen cte* 22-jarige kleuterleidster J. W. Bekker, die in de Mijnsherenlaan woont, met haar scooter. Zij liep een hoofdwond op en is naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De klapbrug voor de nieuwe Frove- niersbrug zal vandaag niet worden in- gehangen in de betonnen funderingen op het landhoofd aan de 's-Gravelandse pol der bij de Schie in Schiedam. Wel staan de brugdelen voor deze belangrijke ver- bindingsschakel van de Broersvest naar Nieuwland voor verzending gereed bij de firma Hollandia in Krimpen aan den IJssel, maar de weersomstandigheden worden nu te ongunstig geacht om het transport van de 70 ton staal per drij vende bok door de Belfshavense Schie en daarna de Schiedamse Schie te wagen. In het komende weekeinde zal het brugdek nu voor verzending naar Schie dam in gereedheid worden gebracht en het ligt dan in de bedoeling dat de drij vende bok maandag naar Schiedam komt. In de loop van maandag, mogelijk dins dag, zal het gevaarte op de betonnen funderingen worden geplaatst, waarna de afmontering van de brug kan ge schieden. trices" in het programma te laten optreden. Dat de patiënten in het Zonnehuis een en ander bijzonder waardeerden, valt te begrijpen, maar de grootste verras sing kwam voor hen, toen zij een twee tal leerlingen in de loop van de uitzen ding hoorden vertellen, dat zij met de overige jongens en meisjes uit de vier de en zesde klasse onder leiding van mejuffrouw Hoorman en de heer Wij- ma voor alle patiënten surprises hadden gemaakt, die in aansluiting aan het St. Nicolaasprogramma, door de medewer kers van Radio Meteoor op de zieken zalen werden uitgedeeld. Zelden zijn de zieken in het Zonne huis Zuid-Holland zo ontroerd geweest als op deze St. Nicolaasavond, die een zo groot succes werd door de liefde en ijver van kinderen. Kinderen, die op hun eigen feest anderen niet verga ten en zelf voor St. Nlcolaas speelden voor de zieken. (Van een onzer verslaggevers) Vele Schiedamse kinderen hebben de zer dagen in het Sportfondsenbad weer deelgenomen aan de examens voor zwemdiploma's van de KNZB. Geslaagd zijn: Voor K.N.Z.B. diploma 1: Robert v. der Heul; Willy Schreuder, Jenny Ver- wer, Joke Verwer, Willie Schewe, Her mie Arendsen, Frans van Westrenen, Ankie Duyves, Wim van Ballegooien, Tine Meijer, Yvonne Roelofs, Andre van Beek, Hans van der Spek, Kees Donkersloot, Miekie van der Dool, Ludy Penders, Kitty van Olmen, Joke Smit, Emiel Demuynck, Jan Valkestijn, Co Wiegel. Arie Roggeveen, Willy de Win ter, Ellen Pensen, André Wouterse-n, Jan Udo Noë, Leo Rietstap, Yvonne Bcenen, Hendrik Tettelaar, Aja vander Munnik, Joke van der Wijde. Leo van Hattem, Christa Broeren, Mieke de Wit, Dick Overheul, Margreeth Peters, Yvon ne Fieroen. Voor het K.N.Z.B. diploma 2: Harry van Oeveren. Freddy van Wieringen, André Brussaard, Eric Farthesius, Ria Moerer. Rini Schravesande, Bert van Dijk. Marga van Eijk. Frank Steffens, Freddy Meerhof. Wim Jansson. Riavan Oeveren, Jouke Haarsma, Adrie De- muynk, Bertus van der Windt, Yvon ne Gouweleeuw, Karei van Zellum, Pau la van Zellum, Tineke Hersbach, Hen- ny Verschoor, Kitty de Ronde, Jose van den Bosch, Luci Woutersen, Hilda Lamberts, Gerrit Droog, Aad Meij- boom. Koen van der Schalk, Sjouke Zwanenburg, Rmie van der Wel, Ria van Boggelen, Tonny Koppenhagen, Mar greeth de Winter, John Vink, Frits Quadt, Edo Mens, Tini van der Pluym, Ellen Hoorweg, Nellie van Kampen, El- ly Friedrich, Els Ouwerkerk, Jan Fred Arendsen, Jaap van der Noordt, Carla van Hees, Anke Schrooten, Marianne Luijendijk, Ida van Dijk en Erika Kneep- kens. Voor K.N.Z.B. diploma 3: Hr. P. C. Veltenaar, Hr. J. W. Keemink, Hr. J. Esbach. Rennie Molenaar, Ria van Dijk, Dini van Dijk. Toos Kalkhoven, Astrid van Duyvenbode, Elleke Tref fers. Rita Kuipers. Yvonne Bezemer. Pe ter van Asten, Rob Veltenaar, Neiieke Verhoeven, Nellie Kersen, Joke Wig mans, Theo Jansen en Olga van Tiel. Voor K.N.Z.B. diploma 4: Carel vari Hartingsveldt. Dick van Dijk, Vera vam Dijk, Wim Smck, Daan Krommenhoek:, Peter Voerman, Rob Witberg en Lenie Lemson. Op de Butaanweg onder Pernis is Viaii- moi-gen de vijftig-jarige mevrouw A. C. ZuzdemaLourens uit de Nicolaas Beois- straat te Schiedam met haar bromfiets op de spoorrails geslips. Zij liep een hoofdwond op en klaagde over pijri in de maag. Men bracht haar naar de Dr. Noletstichting in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) Volgende week zullen weer diverse concerten worden gegeven in Schiedam. Woensdagavond beginnen de drie Schie damse zangverenigingen Orpheus, Jong Orpheus en Excelsior in de Grote Kerk. Eerst zingt Jong Orpheus enkele liederen en daarna zullen Orpheus en Excelsior „The Messiah" ten gehore brengen met medewerking van Mizzi van der Lanz, Sybille Raaphorst Bert van 't Hoff, Da vid Holiestelle, Meindert Boekei, solis ten en verder 25 musici van het Pro menadeorkest. De volgende avond kunnen de muziek liefhebbers naar het Passagetheater waar het Derde Toonkunstconcert wordt gegeven. Het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest zal onder leiding van Edu- ard Flipse uitvoeren La Scala üi Seta, een burleske voor piano en orkest, de Variations symphomques en ten slotte het bekende Vuurvogel van Strawinsky. Soliste is Yvonne van den Berghe, pia no. Vrijdagavond zal Dirk Jansz. Zwart in de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) aan de Westvest het dan juist voltooide nieuwe orgel bespelen. Uitgevoerd wordt de Passacaglia et fuga in C van Joh. Seb. Bach; Largo uit Sonate 1 en 4 van Mendelssohn Bartholdy, Choralvorspie- ler van Joh. Seb. Bach, parafrases op advents- en kerstliederen en verder psalmen en gezangen. Ten slotte wordt voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum in de aula van het museum op de Hoog straat een Kerstconcert „Muziek bij kaarslicht" gegeven. Anton Krelage zal het radiodutobelkwartet madrigalen van oude meesters en chansons van Debus sy, Ravel en Hindemith ten gehore brengen. f\VER het water, de bekende eeuwige vijand, van de Hollander, valt hier altijd wel te praten. Vooral nu er zo veel regen is gevallen dat allerlei dijk- legers in actie moeten komen is het gesprek er in een oogwenk want altijd is de mens uit de Lage Landen bedacht op aanvallen van het water. Het gesprek was er dan ook direct toen burgemeester mr. J. W. Peek woensdagmiddag in de koffiekamer of de kamer van B. en W." in het stad huis c'.an de dertienjarige Gerard H. van di;r Hoest een cadeautje overhan digde omdat hij een kleuter uit de Voorlnaven heeft gehaald juist toen het k ind zou gaan verdrinkenGerard een gewone gezonde Hollandse jon gen, pleister op het hoofd van een mogelijke val- of stoeipartij, vertelde een '.klein gehoor hoe het nu wel pre cies was gegaan bij die redding. Hij dronk, daarna zijn limonade, die bode Bos verschafte, en stoïcijns luisterde hij toen naar de uiteenzettingen van de toalwassenen. J"E vader van Gerard meende dat beloningen voor reddingen niet altijd aan de goede redders worden ge- ge oen. Hij woonde nog onlangs in Den Huag en in die vroegere woonstad w oont een man die er zijn gewoonte v an maakt onderscheidingen te ver dienen. Dat is Trumpi, die volgens de heer Van der Roest van een gemak kelijke methode uitgaat. Trumpi stoot zijn slachtoffers toevalligin het mater en dan redt hij ze weer. Later ontstaat er fanfare over de heldenmoed wan Trumpi, die met het gezicht in de wereiste plooi "de onderscheidingen ontvangt. Vader Van der Roest hoorde ook dat hij mogelijk wel weer spoedig het huis aan de Havendijk S zal moe ten verlaten als de plannen voor de zeewering kunnen worden uitgevoerd. TDURGEMEESTER mr. J. W. Peek vertelde namelijk ook van de wen sen van Schiedams gemeentebestuur. Het is heel belangrijk dat er spoedig een Buitensluis komt bij de Voorhaven omdat dit het zwakste punt is in Schiedams zeewering. De burgemees ter acht het werk voor deze sluis van het allerhoogste belang. Het is een miljoenenkwestie die het Rijk be talen moet, maar het kan veel onge noegen voorkomen. De Maasdijk, de Havendijk, de Westfrankelandsedijk en aansluitend de Vlaar ding er dijk die nen in het kader van de Deltawerken zo hoog te zijn dat herhalingen van de februariramp 1953 niet zullen voor komen. Een deel van de dijk is al hoog genoeg, maar het overige behoeft dringend aandacht. CCHIEDAM'S eerste burger heeft een grote ervaring met het water. In zijn eerste gemeente Pannerden kreeg hij al direct te maken met het sluipende gevaar van waterstroompjes die de zwakke kanten van de dijken aantasten. Later stortten dan gehele dijken in. Mr. Peek vertelde frappante staaltjes. Ook in zijn volgende ge meente kreeg hij met deze materie te maken. Daarbij bleek ook dat er min der verdrinkingsgevallen voorkwa men toen een zwembad was aangelegd zodat de jeugd het zwemmen kon leren. Tevens sprak mr. Peek over het gevaar dat Schiedam nu acht jaar geleden heeft gelopen. Bijna was de Spuisluis bezweken. Nu is er een machtige nieuwe sluis bij de West - frankelandsedijk en is er niet meer te zien dat een Russisch schip, losgesla gen van de (gebruikelijke) boeien, zich in de dijk bij de Wilhelmina- haven boorde. Er is al heel wat ver beterd, maar tal van voorzieningen dienen nog dringend gemaakt te worden in Schiedam. Laat uw stoelen en fauteuils bij ons moderniseren. Gratis halen en. brengen. Prima kwaliteiten rerende prijzen 1 stoffen en concur- Zomerstraat 10 - Tel. 7802 - Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) ZOALS gemeld, staat het Hi togheem- raadschap Delfland op het s [tandpunt dat de Poldervaart als uitwatesring kan verdwijnen. Delfland acht dit een urgen te kwestie en is bereid alle n odige me' dewerking te verlenen. Dit be tekent dat het waterschap volledig staat achter het rapport van de betrokken commissie, waarin staat dat de opheffii ig van de Poldervaart veie voordelen biedt. De commissie heeft bij de betro Aken auto riteiten verzocht snel te besl isscn- In deze studiecommissie hadlden zitting vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam. Schiedam en Vlaardingen, de Ned. Spoorwegen, d(t provincie Zuid-Holland, het rijk en het hoog heemraadschap. Zij acht een beslissing nodig voor april van het volgend jaar. De rijkswaterstaat dient dan namelijk te weten wat met de Pc Ad-ervaart ge beurt in verband met d e aanleg van rijksweg 20, in welk project een brug over de Poldervaart is gepland. De Delfshavense Schie en de Schiedam se Schie zullen volgens 'toet rapport de functie van de Poldervaart over kun nen nemen. Het gemaal 'hij de Vijfelui zen is dan niet meer nodig en er zou den twee nieuwe gemal en moeten ko men, namelijk een bij d<a nieuwe spul- sluizen in Schiedam en e-sn bij de Park sluizen in Rotterdam. !Dan vallen ba ten en kosten tegen elkaar weg, omdat de aan de opheffing vizrbonden wer ken even groot zijn als de besparing, die men zou krijgen en die op 7,5 miljoen wordt geschat;. De besparingen zijn o.a, voor Delfland en voor de gemeente Schiedam gele gen in het feit dat er dan geen onder houd meer moet w* orden gepleegd, maar bovendien dat g«;en kostbare ver zwaring en ophoging van de uiterst smalle en wegzakkende kaden meer nodig zal zijn (een miljoenenwerk) Dit maakt voor Dell'land naar schat ting reeds een kwart miljoen uit. Voor de gemeente Sd.aiedam is verder van belang dat geen bruggen moeten worden gebouwd (in het uitbreidmgs- plan-Kethel) in de (aan te leggen we- (Van een onzer verslaggevers) pEJRARD H. van der Roest, dertien v jaar oud, zat woensdagmiddag in een kamer in het Schiedamse raad huis temidden van de burgemeester nsr. J. W. Peek, verder zijn vader en dan een auditorium van verslaggevers en fotografen schijnbaar onberoerd door het feit dat hij gehuldigd werd als een kleine held. Gerard heeft op woensdagmiddag 30 augustus een 3- jarig buurmeisje het leven gered. Hoewel hij geen zwemdiploma's heeft sprong Gerard, die toen pas zes weken in Schiedam woonde, in de Voorhaven en net toen het meisje de finitief onder water zou gaan nam hij het kind onder zijn arm. Het bleek met mogelijk het kind aan de vele toe schouwers, die niet in het water wa ren gesprongen, te reiken vanwege de hoge kade maar een schippersvrouw pakte eerst het meisje en daarna Ge rard tijdig beet om ze op haar schip te trekken. Burgemeester mr. J. W. Peek heeft Gerard voor deze heldendaad woensdag middag namens het Carnegie Helden fonds een prachtige Parker-ballpomt met als inscriptie „voor moed getoond 30 e igustus 1961" overhandigd. Gerard, je hebt van de zomer een mooie daad verricht" zei mr. Peek „doordat een tweeën-halfjarig meisje uit de Voorhaven hebt gehaaid heb je met alleen een menslievende daad ver richt maar getoond een waardig lid van de gemeenschap te zijn." „We leven in een tijd waarin een mensenleven licht telt. Jij hebt het te genovergestelde gedaan. Je goede houding pleit ook voor je vader, die je de opvoeding geeft en die je het zwemmen heeft geleerd" zei mr. Peek, die daarna het geschenk uitreikte. gen over de Poldervaart, dat het recre atiegebied Beatrixpank iets giroter kan worden en ten westen gemakkelijker op de bebouwing zal aansluiten. Dat zijn enkele stedebouwSmndige gevol gen. Van zeer groot belang Is ook aat de op heffing van de Poldervaart een verge makkelijking van de op stapel staande spoorlijn van Schiedam naar Hoogvliet betekent. Deze lijn zou op de plaats van de Poldervaart kunnen worden geprojecteerd om vervolgens bjj de Vijfsluizen met een tunnel onder de Nieuwe Maas te passeren. Ook voor de aanleg van de Ben< zouden tal van problemen in verban met wegkruisingen eenvoudiger wor den bij het verdwijnen van dit water. Daarom is de kwestie urgent nu de Be- neluxtunnel spoedig wordt gebouwd en op papier de aanleg van de Benelux- of Zoomseweg eveneens wordt bestudeerd. Vandaag, donderdag, zijn de werk zaamheden voor aanleg van de verbin dingsweg Singel-Lange Krekstraat en net verkeersplein op het Emmaplunt- soen te Schiedam begonnen. De hekken rond het plantsoen zijn verwijderd, ve le bomen en het struikgewas zijn ge veld en worden eveneens verwijderd. Tevens zijn de speelwerktuiger op de kinderspeelplaats hij de kerk wegge haald. De aannnemer bouwt vandaag zijn bouwketen op het terrem van de ge meentelijke smederij bij de ruine van Mathenesse. In de komende weken zui len op en om de Broersvest veel un 11;. zaamheden worden verricht. Achter de molen De Oost, die nu ge sloopt wordt, worden nog wel repara tiewerkzaamheden aan de rioleringen voor enkele panden aan de Lange Kerk straat verricht, maar het merendeel van de woningen aan het eind van de Ge dempte Broersvest zal op korte ter mijn worden geamoveerd. Tijdens een genoeglijk onderhoud heeft Gerard in zijn eigen woorden verteld w-t er gebeurd is. Hij had gezwommen („dat mocht wel niet" zei zijn vader), hij wilde net weggaan en toen werd Ge rard geroepen door een buurjongen, die zei; ,.U, o, mijn zussie ligt in het wa ter." Gerard sprong in het ivater, hoewel er al heel wat mensen stonden te kijken die niet durfden te redden. Hij greep het kind, maar toen bleek de kade te hoog, Gerard zwemt nu geregeld in hel Sportfondsenbad te Schiedam. Hij dacht wel dat hij zwemdiploma's zou behalen. Ook vader i'an der Roest was niet on der de mdr van het gebeuren. Hij vertelde dat n s zijn zoon het zwemmen had geleerd omdat vader Van der Roest een goed zeezwemmer is. In Den Haag woonde hij nog kortgeleden, daar heeft hij al twee mensen uit het water ge haald, De zoon drukt dus zijn voetsporen. JDURGEME'.ESTER mr. J. W. Peek van Si-hiedam feliciteert de jeugdige :mdder Gerard van der Roest. (Van onze correspondent) ee" arbeidsongeval woensdagmor- r i m Jf-f111'? geraakte de 58-jarige j Mooldijk ud Rotterdam ernstiy ge- wond. De man werkte bij het heien van fioropalen voor de Panagrowomngen in de Sluispolder-Oost te Maassluis De I metalen buis waarin beton moet worden 1 "G»t0 was m de grond gedreven Men ging daarna de z g. muts waar mee de buis tijdens het heien is afge dekt. omhoog hijsen, teneinde in de buis ae beton te kunnen storten. Terwijl de muts omhoog ging geraakte hij uit het hijswerk, vermoedelijk omdat hij stoot te op een losgeraakte bout en omdat hij niet behoorlijk geborgd was, met het ge volg dat deze ruim 200 kg wegende muts omlaag viel. Mooldijk werd er door geraakt en viel zwaar gewond neer. Hij liep een boven beenbreuk en ernstige borstkwetsuren op. Op advies van dokter Collet, die i et de E.H.B.O.-er de eerste hulp ver leende. werd hij naar het Dijkzichtzie- kenhms te Rotterdam overgebracht. De politie stelt in samenwerking met de Arbeidsinspectie een onderzoek in 0 De christelijke gymnastiekvereniging Animo in Ketbel zal volgende weekon- derlinge wedstrijden houden. De ;*roep leden van veertien tot zestien jaar komt woensdagavond om zeven uur bij een, voor de groep tien tot dertienjari ge worden de wedstrijden vrijdagavond 15 december om vijf uur gehouden en de dames en heren zullen zaterdag avond 16 december om zeven uur kam- Onder auspiën van de Ke-Fi-Co (Ket- pen. helse Filmcommissie) wordt op zaterdag 9 december om 20 uur een filmvoor stelling gegeven in wïjeentrum „De Rank", Schieüamseveg te -Lethei. Ver toond wordt de film „En eeuwig zin gen de bossen" naar het gelijknamige boek uit de bekende triologie van Göl- bransen. (Toegang boven 14 jaar). In de vfjver achter het rioolgemaal bij de Marconiweg in Schiedam zwom de zer dagen een eend, die op misdadige wijze gekwld werd. De heer L. uit Rot terdam zag dat de eend een vishaakje in de tong had en dat het eind van het vissnoer aan een boom was bebonden. Het gewonde dier is bevrjjd, waarna de eend ter verpleging bij de plant soenendienst Is opgenomen. Het zevenjarig meisje Rina Sneb uit woensdagavond om half zes een zeer Middelhamisstraat in Schiedam heeft gevaarlijke manoeuvre uitgehaald ,die gelukkig goed afliep. Het kind liep het wegdek van de Lekstraat op. Zij liep tegen een passerende vrachtauto be stuurd door. de 39-jarige chauffeur J. W. A. aan. Direkfcis de G.G. en G.D." ge waarschuwd, maar bij het onderzoek bleek dat de toeschouwers meer ge schrokken zijn dan het kind, dat met de schrik vrij kwam. Zondag 10 december zal er des avonds om 19 uur weer een oecumenische Kerk- deinst in de Opstandingskerk te Schie dam worden gehouden. Liturg is ds. J. Nawijn, terwijl de predikatie zal wor den gehouden door ds. J. G. Jansen, Medewerking is verkregen van de Bet- hel-cantoree, die onder leiding van de dirigent, de heer Jan van der Tak, enige liederen zal zingen. De Cefa in Schiedam zal ditmaal niet op zaterdagavond, maar op woensdag avond in gebouw Irene een filmavond houden. Vertoond wordt Schaduw van de Boemerang (Shadow of the Boome rang) met m de hoofdrollen Georgia Lee, Dick Jones, Marcia Hathaway, Ken Frazer en Vaughan Tracey. De toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de boekhandel Niemantsverdriet, Lange Kerkstraat 52b. De inhoud van deze rolprent, die het werk van dr. Billy Graham toont, is als volgt: voor farmer Prince in het verre Westen van Amerika is het een hele on derneming geweest aan het andere eind van de wereld een veestation te kopen. Australië is bepaald niet naast de deur. De beste oplossing lijkt hem zijn zoon Bob er heen te sturen en hem het beheer over het Australische bedrijf te geven. Met Slim Rogers, de voor man van de ranch, worden de nodige voorbereidingen getroffen. Bob's zuster Katherine was de bedrij vigheid om haar heen niet ontgaan en toer. zij vernam dat Bob naar Australië ri.i vertrekken stond zij er op met hem mee te gaan om voor het huishou delijke werk te zorgen. Op het vliegveld van Sydney was een grote menigte aanwezig met spandoe ken die dr. Billy Graham een welkom toeriepen. Het was aan de vooravond van dr. Graham's kruistocht door Aus tralië en de douane veroorloofde zich de opmerking dat er zelden zo'n belang stelling voor een landsman van hen was geweest. De kennismaking met bet bedrijf viel niet tegen al waren er verschillende dingen die dringend verandering behoef den. De zondagse kerkgang betekende door de grote afstanden dat het bedrijf praktisch het gehele weekend stil lag. wat een aanzienlijk produktieverlies be tekende. Bovendien zinde Bob de ami cale omgang van kleurlingen en blan- ^,niet en hij verb°od de kleurlingen en blanken nog langer in de keuken te eten. De climax komt als Bob zijn voorman Johnny (een kleurling) verbiedt de bij eenkomst in het naburige hospitaal bij te wonen waar een uitzending van Bil ly Graham beluisterd zal worden HU neemt hem mee het veld in voor het verrichten van enkele werkzaamheden Daar worden zij aangevallen door een vvüd zwijn, waarbij Johnny ernstig ge- wond raakt en later in het hospitaal overlijdt. De wijze waarop Johnnv zijn baas beschermde heeft een diepe in druk op Bob gemaakt en betekende een ommekeer in zijn leven. Adverter.tie) Modern en degelijk l'RANSENSTR 9 - WAALSTR. 38

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1