Burgemeester waarschuwt voor verontrustende ontwikkeling nrrnnTi Chr. tuinbouwschool in zicht U. WATEDWEC Voordracht benoeming secretaris Schiedam Nieuwe wet niet ongunstig Zorg over grote investeringen Rotterdam kan Voor Rotterdam dreigt een achterstand Willemstunnel niet betalen Slechts eerbied voor waardige rechtspraak Eén bouwcontingent voor Water weg-gemeenten Zet de paraplu maar op voor het verkeer Kritiek op de R.E.T. 1 Si Bewijsstukken STODEL Waterklerk onder water met 6500 1. mr. M.J. Blok, 2. mr. 11. Snoep B Accommodatie van Zestienhoven is slecht Wat is er voor leuks aan die mannen? I DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 9 DECEMBER 1961 MM VERLOVINGSRINGEN Niet pessimistisch Verlaging Baas in eigen huis Stalin E.E.G. HANDCREME '11 Rotterdam krijgt goede naam in - .".VS.' mm&im m .„>220% **mSrF (Van een onzer redacteuren) gingen van deze stichtingen en raden in de publiciteit te brengen, zag mr. Van Walsum niet veel. De pers zou itoch geen belangstelling hebben, zo meende bi.i.... Rijnmond DE BURGEMEESTER van Rotter - dam viel er verder over, dat de j verdere voorbereiding van het wets- PQTT E RDAM ROTTERDAMS burgemeester, mr. G. E. van Walsum, heeftm/'worden "ingediend^ z™tehrimlto'- mmmr- i gisteren in antwoord op de algemene beschouwingen van de n'S 's verlopen. De gedachte van ir. W An r~MÊp*§Ê> raadsleden de volgende punten genoemd, die verontrustend zijn ft ^W-^f m voor c«n verdere expansie van Rotterdam: In het buitenland wordt gedacht, dat de Rotterdamse haven zaterdag en zondag dicht zit. De feiten zijn, dat een schip, dat 's zaterdags binnenkomt, niet meer voor de maandag wordt behandeld. Tevens is reeds in het buitenland gewaarschuwd, dat men in Nederland lang moet wachten voor toestemming wordt ver leend voor een industriële vestiging. in de raad wordt gezegd, dat Rot- Mr. Van Walsum had, terwijl hij: nota te publiceren, vond mr. Van Wal sum aantrekkelijk. Deze nota zou ver vat kunnen worden in een keurig boekje. Bouwstoffen voor dit boekje zou de burgemeester van Rotterdam in zijn Nieuwjaarsrede aandragen. Erg optimistisch over de verdere af handeling van Rijnmond toonde mr. Van Walsum zich overigens niet. Bij de behandeling van de kwestie- Bijlmermeer heeft de Tweede Kamer een beslissing genomen, die afwijkt van de gedachte van de minister. Dit zou in de toekoriist voor de af- Een afbeelding van het ontwerp van het architecten en ingenieursbureau L. v. d. Kloot Meijburg BNA uit Sche- veilingen voor de chr. lagere tuinbouw school in De Lier, bestemd voor het gehele Westland en directe omgeving. Het ontwerp zal nu spoedig werkelijk heid worden. De rijksgoedkeuring is namelijk verleend en de aanbesteding in het vooruitzicht: donderdag 21 de cember namelijk. Opdrachtgeefster voor deze bouw is het bestuur der kring Westland van de C. B.T.B. Holland-Brabant. Naar het ontwerp zal de schoot vijf leslokalen tellen, waarvan een of twee tijdelijk ir. gebruik komen als overblijflokaal, een praktijk- en handvaardigheidslo kaal met werkbanken en machines, wasruimten en douches, fietsenber ging en opslagruimte in het souter rain. In de tuin van de school zal een. kas verrijzen van standaardafmetingen, geschikt voor de buitenpraktijk. Men verwacht in eerste instantie 85 leer lingen op de school te kunnen herber gen. Wanneer het leerlingental op den duur stijgt is uitbreiding mogelijk tot een capaciteit van 120 leerlingen.^ De totstandkoming van deze onderwijsin stelling is vanzelfsprekend een mijl paal, waarop velen wachten. Advertentie E 31-jarige waterklerk uit Poortugaal. j hijan een cargadoorsbedrijf uit Rotter-;®. toap liggen met bewijsstukken! da had gestolen, heeft zich donderdag- j'krantenartikelen en brieven), waar- j bijj Rotterdamse politie gemeld. Vanm op het mindere dienstbetoon van' de ijn 47 mille had hij nog siec'nts 1501 de Rotterdamse haven wordt gewezen.] ovet... Maandag 4 september kreeg de j Wijzend op deze map. zei de burge- j waUderk opdracht het grote bedrag'meester: naarde kapitein van een Braziliaans i teidam zo ongezellig is. Een derge- handeling .van Rijnmond voor Rotter lijke verklaring is niet in overeen stemming met de typische bevoegd heid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur is geen on dernemer. Zijn belangrijkste taak is het werkbaar, woonbaar en leefbaar maken van de stad. Het bestuur achipdat in de Waalhaven tag, te bren gen. ;aar in plaats van naar de Waal- haver,ging hij naar Heliport en stapte j hij inde helikopter naar Brussel. Van-! daar voog hij regelrecht naar de Spaan-j se hoedstad. Bijna drie maanden heeft] de ivalrklerk als een vorst geleefd. In] de Macileense nachtclubs smeet hij met! geld. Oerdag speelde hij de rijke toerist! en reec hij met een gehuurde auto naar: plaatsen als Burgos, Santander. Malaga,! Eind mvember begon de buit aardig tei slinken. K. besloot het wat dichter bij huisje toeken. Op 30 november arriveer de hij in Parijs, waar hij het tot 5 decem ber uithield. De Scheepvaartvereniging Zuid en ook de vakorganisaties moeten voor deze ontwikkeling wel oog hebben. Het is voorgekomen, dat bepaal de transporten, die aanvankelijk voor onze stad bestemd waren, niet naar Rotterdam zijn gekomen'. Er is geen reden om in paniek te geraken. Maar we moeten ons wel rekenschap geven van deze ver schijnselen. Dat de rijksgoedkeuringen voor de industriële vestigingen te lang uitblijven; is beslist niet in het belang van Rotterdam. Europoort-West f)E „leefbaarheid'' van Rotterdam nu «n in de toekomst was een steeds weerkerend thema tijdens de algemene beschouwingen in de Rotterdamse raad. De heer H. W. Jettinghof (p.v.d.a.t deed'-tz xtr i i- j de idee aan de hand de kostetrvan re-! M Va5 Walsum betreurde het crestievoorzieningen op te nemen in de evel'cens, dat de goedkeuring m prm- lotale kosten van de.hpv'enaanleg Tegen !c>Pe voor de uitvoering van de plan- elke pnjs_ voorkomen, zo!oen voor Europoort-West nog steeds zei hij er een grauwe troostelozeDiet is verleend- 'Tjssa ontstaat in het toekomstige ha- Voor deze goedkeuring behoeft echt ]?EN AMBTELIJKE werkgroep onder leiding van Rotterdams burge- meester zal^het probleem van de de- centralisatie van het stadsbestuur ver- i der „bestuderen. Aan deze werkgroep] wordt een ambtenaar toegevoegd, die Ken speciale taak krijgt op dit terrein, i Het is de bedoeling, dat deze werk groep voorstellen over de wijkraden en de sociale wijkopbouw rijp maakt om aan een speciale raadscommissie, die dan in het leven wordt geroepen, voor te leggen. Deze werkgroep zal dan ook de po sitie van de ambtenaren in de stich tingen en raden bestuderen. In de suggestie van mr. J. J. M. Kaulingfreks (k.v.p.) de beraadsla- vougebied. Er moeten voldoende groen stroken worden aangelegd. En ir. F. W. C. Blom (v.v.d.) waarschuwde in ver band met de havenaanleg: „Laat het stadsbestuur eraan denken, dat de mens die werkt, recht heeft op een zo goed mogelijke leefbaarheid van de stad." Het grootste deel van het betoog van ir. Blom was gewijd aan de ..leefbaarheid". Het beleid van de stad, zei hij. mag niet alleen gericht zijn op de groei en de expansie. Zo zullen de goedkope woningwetwonin gen straks niet meer passen in de juiste sfeer van" de leefbaarheid. Rotterdam", klaagde de v.v.d.-er, „is geen gezellige stad,Sn tegenstelling tot 'Amsterdam en Den Haag. Ik ben er zelfs niet van over tuigd of Rotterdam ooit gezeliig zal wor den." „Breek door dergelijke beschou wingen onze stad niet af", luidde later de reactie van de heer Wilschut. „De mensen zelf zijn hier gezellig. Dat is be langrijk." T)IJ de overdracht van het m.s. Katse- dyk door de werf aan de reder heeft de heer P, C. van Houten, directeur van de Holland-Amerika Lijn, een somber ge luid laten horen over de te vrezen gevol gen van de invoering van de Bonner-bill, de nieuwe scheepvaart-wetgeving, die onlangs door het parlement der Verenig de Staten is aangenomen in weerwil van de protesten van een tiental- Euro pese landen en inmiddels cok door pre sident Kennedy is getekend. Het is niet uitgesloten zei hij dat de uitvoering van deze Bonner-bill niet alleen tot grote moeilijkheden, maar uiteindelijk zelfs tot een chaos in het scheepvaartverkeer zal leiden. Want al is het oorspronkelijke ontwerp enigszins gewijzigd, de onder grond „een eenzijdige, vèr gaande over heersing en toezicht op de internationale scheepvaart door Amerika blijven be sta an." Advertentie Uitgebreide collectie fantasie modellen, ook m witgoyd. I4-AI4- NVVE BINNENWEG 295) SCHIEOAMSEWEG 129.. geen technische belemmering te be staan. Wat echter het meest steekt is. dat men zo geheimzinnig is. Wij worden niet ingelicht en zo worden we be handeld op een wijze, die men een stad als Rotterdam niet mag aandoen, Als er wat tussen zit, vervolgde de burgemeester, laat men ons dal dan meedelen. Wanneer,we dit .bij het opperen van de plannen hadden meege maakt.' zou Europoort misschien zijn verzand in eindeloze discussies. De burgemeester van Rotterdam herinnerde er nog aan, dat de plannen van de Maasvlakte zijn gebaseerd op drie afzonderlijke prognoses tot het jaar 1980. Deze prognoses van de gemeente Rotterdam, de P.P.D. en de Rijks dienst voor het Nationale Plan zijn vrijwel gelijk. Industrialisatie dam wel eens vertragend kurmen wer ken. Geen verschil Uit de rede van de burgemeester heb ben we nog de volgende punten geno- j teerd: i 0 Tussen het gemeentebestuur van Rot terdam en het curatorium van de Ne- derlandsche Economische Hoogeschool bestaat geen verschil van mening over de eventuele vestiging van een uni versiteit in Rotterdam. 9 Aan plannen om het vliegveld Zes tienhoven onder de Doenkade door uit to breiden tot in Schieveen wordt op het ogenblik niet gedacht. 9 Het zat moeilijk zijn de reclamevluch- ten op zondag boven de stad te doen staken. De beslissing ligt bij de Rijks luchtvaartdienst. 9 Het vestigen van een hulpsecretarie in Zuid stuit op practische bezwajen. 0 Voor het tekort aan ligplaatsen voor de binnenschippers bestaat geen oplos sing. Gedacht wordt nog aan een ha ven bij IJsselmonde, ANTIQUITEITEN OUDE KUNST ANTIEKE SIERADEN NIEUWE BINNENWEG 180 ROTTERDAM Vrijdagmorgen kreeg een 24-jarige assistent-waterklerk opdracht van zijn (Van een onzer redacteuren) en W. van Schiedam hebben een voordracht opgemaakt van twee kandidaten voor de ver vulling van de vacature van ge meentesecretaris van Schiedam in verband met het bereiken van Als nummer een is op de voordracht ge zet mr. M. J. Blok, administrateur ter gemeentesecretarie van Leiden en te vens plaatsvervangend gemeentesecre taris van Leiden. Nummer twee staat mr. H. Snoep, ad ministrateur ter gemeentesecretarie-te Schiedam, tevens waarnemend ge meentesecretaris. Mr. Snoep is hoofd van het kabinet van de burgemeester en hoofd Juridische Zaken. werkgeefster te Rotterdam een cheque, jj npTrrinpnoprprhtiurlp leeftiidHij is een bekwaam functionaris, die groot 65.000 te gaan verzilveren bij een ae pensioengerecmigae teeruju j bank. De man is inderdaad bij de bank ge weest. heeft het geld meegekregen, maar is niet meer komen opdagen. van mr. N. J. Post, die met in gang van 1. januari eervol ontslag heeft gekregen. (Van een onzer redacteuren) DR. F. J. KROP (c.h.) heeft giste ren in de Rotterdamse raad, na eerst de gunstige ontwikkeling van de haven te hebben geschetst, gewe zen op de remmende factoren ais het uitblijven van het bovengemeentelij- ke orgaan Rijnmond, de trage gang van zaken bij het verlenen van de rijksgoedkeuringen en het uitblijven van een beslissing over het indam men van de Maasvlakte. Er dreigt een achterstand te ont staan. Men is ai iang bezig dc ha vens van Amsterdam toegankelijk te maken voor schepen van 100.000 ton en ondertussen moet Rotterdam wac ten. Een ander punt van zorg is. dat de haven het weekeinde als_ gevolg van de vijfdaagse werkweek stil komt te lig- 3e Stuwadoorswet zou verhinderen, dat een oplossing voor dit probleem kan worden gevonden. Verontrustend is ook. dat volgens een nog geheim deelrapport van drs. P. J. A. ier Hoeven, opgesteld in het kader van het sociologisch onder zoek in de Rotterdamse en Amsterdam se havens, er iets mis is met de ver standhouding tussen de erkende vakbon den en de havenarbeiders. (Van een onzer redacteuren) WEN SLUITENDE BEGROTING is -"-J geen dogma, maar wel een alge meen. aanvaard beginsel, zo zei de Rotterdamse wethouder, mejuffrouw mr. J. Zeelenberg, gisteren in de raad. Een niet sluitende begroting brengt alle narigheid met zich mee van de aanvullende bijdrage. Maar, waarschuwde mr. Zeelen berg, ais het moet zullen we eventu eel door de knieën moeten gaan. Zij doelde op de grote, niet voor de gemeente rendabele investeringen, die de stad staat te wachten. Zo is het niet mogelijk, dat Rotter dam de aanleg van de Willemstunnel geheel uit eigen middelen bekostigd. In geen geval zal Rotterdam dit project laten vallen. Maar misschien is het gevaar van. een niet sluitende begroting niet zo groot. Met de zogenaamde verfijnin gen. die in plaats komen van de garantie-uitkeringen, zal men vermoe delijk veel kunnen doen. Over de nieuwe wet voor de financiële verhou ding van Rijk-gemeenten toonde de Rotterdamse wethouder zich namelijk niet zo ongerust. Verder noemde mejuffrouw mr. Zee lenberg in verband met de Willetns- tunnel nog het woord „tolheffing". En ook is men nog niet uitgepraat over de mogelijkheid, dat het Rijk direct in de financiering bijdraagt. De even tuele werken op de Maasvlakte zal Rotterdam in ieder geval niet alleen moeten betalen. Over de begrotingspositie van de ge meente kon de wethouder geen ongun stige mededelingen doen. Bij een her- berekening zullen de normbedragen op ruimtogebrek'\vërdt"op zëstïenhovërï de begroting stijgen en de garantiebe- - j T*1 /fnu Df» vnrf ntl'/iJmra -f-a otrtl* U"EN ANDER belangrijk punt uit het betoog van mr. Van Walsum was de industrialisatie in het algemeen. Dit probleem mag niet zwart-wit worden gezien. Het gaat om een af wegen van belangen. Rotterdam is verplicht de kansen te grijpen; de uitdaging positief te aan vaarden. Voor de oplossing van de vraag stukken van de industrialisatie moe ten we uitgaan van een nieuwe pro bleemstelling en een nieuwe weg be wandelen. Burgemeester Van Walsum herin- nerde in dit verband aan een artikel van prof. dr. J. Pen, waarin wordt geschreven over een nieuwe indus triële beschaving. Eerder had mr. Van Walsum over de „leefbaarheid" van de stad ge zegd, dat het niet verstandig is, dat De afgevaardigde van de C.H.U. be- klaagde zich verder over de accom modatie van Zestienhoven. Buiten staanders noemen het Rotterdamse vliegveld een speelgoeddorpje. Het met de cag nijpender en de passa giersaccommodatie is slecht. „sociale zorg" zal vermoedelijk ook nog een stijging van denormbedragen op leveren. Dit alles is alleen maar gunstig voor de toekomst. Ondanks haar gema tigd optimisme gaf mejuffrouw mr. Zee lenberg toe. dat die verfijningen het zwakke punt zullen zijn op de begrotin gen van de komende jaren. Evenals de verschillende raadsleden sprak de wethouder van financiën zich uit voor' een aparte financiële regeling v#or de grote gemeenten. B. en W. van Rotterdam voelen in dit verband het meest voor een financiële binding met het bedrijfsleven. Tenslotte deed mej. mr. Zeelenberg de mededeling] dat B. en W. overwe gen de vermakelijkheidsbelasting voor de bioscopen met vijf procent te verlagen. Haar betoog in tweede instantie leverde de mededeling op, dat B. en W. er niet aan denken de straat belasting te verhogen. (Van onze rechtbankverslaggeefster) Een leuk stukje schrijven over een politierechterzitting is soms geen Advertentie) De aankondiging van de verlaging van de vermakelijkheidsbelasting voor bios copen heeft de heer J. Wilschut (a.r.) de wethouder van financiën eigenlijk kwalijk genomen. Het gaat niet aan. zei hij, zo'n aan kondiging zo maar in de raad te brengen zonder een degelijke voorbereiding binnenskamers. Maar omdat de wethouder dit balon- netj-enu eenmaal had opgelaten, wilde de heer Wilschut zijn bezwaren al vast noemen. Deze bezwaren zijn: 2. Waarom komen, juist de bioscopen voor een verlaging van de belasting in aanmerking? 2. De vermakelijkheidsbelasting kent een hele scala van verschillende tarieven. De betreffende verordening zal dan geheel moeten worden herzien. 3. Hoe de financiële situatie van de ge meente over een paar jaar zal zijn is niet bekend. Het is de vraag of dan een verlaging van deze belasting ge rechtvaardigd zal zijn. In tweede instantie heeft de heer Wilschut nog eens gewezen op het be lang van een sluitende begroting. De heer H. W. Jettinghoff (P.v.d.Aj be strijdend zei hij, dat de gemeente zo lang mogelijk baas moet blijven in eigen huis. De heer Wilschut vond het verder jammer, dat burgemeester Van. Walsum niet had gereageerd op zijn pleidooi voor meer zelfwerkzaamheidvoor de gemeenten. De heer C. N. van Dis (s.g.p.) ten slotte, sprak zich uit tegen de aangekon digde verlaging van de vermakelijk heidsbelasting. Hij drong er nog eens op a an, dat de redactie van het Orgaan van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding geen voorkeur meer zou tonen voor een be paalde bevolkingsgroep. Deze opmerking werd echter van de zijde van het dagelijks bestuur van de gemeente gisteren niet beantwoord Burgemeester Van Walsum heeft nog gereageerd op het propagandistische be toog van de communist, de heer S. Groe nendijk. Dit lid van de raad had gezegd, dat de burgemeester van Rotterdam als kind in huis is bij de Westduitse groot kapitalisten. Uit zijn betoog van gisteren bleek, dat men de heer Groenendijk wel ongeveer tot de „Stalinisten" kan. "ekenen. Advertentie Sprekend over de E.E.G., wees dr. Krop vooral op het belang van het toe treden van Engeland tot de Euromarkt. Beseft i dere Rotterdammer wel, zo vroeg hij zich af. hoezeer hem dit recht streeks aangaat? De heer j. Nederlof (p.v.d.a.l zei over de E.E.G. dat er geen discriminerende bepalingen op vervoersgebied kunnen worden geduld. Aan de andere kant is een ruineuze concurrentie ook niet ge- wenst. Het gevolg van de vijfdaagse werk week voor de Rotterdamse haven zag de heer Nederlof niet zo somber in. ,.Is cr wel reden voor verontrusting?", zo vroeg hij. Tenslotte pleitte de socialistische afgevaardigde voor een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden in de Westeuropese havens. „Dat is wel een illusie", kreeg hij later van mr. Van Walsum te horen. ..In Antwerpen werkt men bij voor keur op zondag wegens de hogere be loning. Doe daar maar eens iets aan. 0 De 48-jarige mejuffrouw A. M. Role- fes uit Vasse (bij Tubbergen) is veron gelukt toen zij de Geraniumstraat te Al melo wilde oversteken en werd aange reden door de 16-jarige bromfietser G. H. B. Uit Almelo, Zij overleed ter plaat- dragen dalen. De nog onzekere factor HANDEN HOUDEN van atrix - want afrix HOUDT ZE MCO eenvoudige opdracht. Wat is er eigen, lijk voor leuks aan al .die mannen, jonge en oude, die dag in dag uit au to's en scooters gaan besturen ter wijl ze „daartoe niet in staat konden worden geacht" omdat ze in een ca fé of op een verjaarsfeestje te veel sterke drank hebben gedronken. Is het zo grappig dat ze bijna allemaal tegen de politierechter zeggen dat ze dachten het nog best te kunnen of dat ze nooit drinken, behalve net die ene keer of dat de drank verkeerd viel in hun lege maag of dat de over- gang van binnen naar buiten ze niet goed bekwam? De enkeling die ronduit toegeeft dat hij heel goed wist dat hij niet achter het stuur had moeten gaan zitten krijgt een pluim van de politierech ter. De vele anderen die het echt niet goed meer weten en er op het juiste ogenblik niet bij hebben stilgestaan of het wel verantwoord was of niet pro beren heel menselijk overigens de politierechter er van te overtuigen dat er niets gebeurd zou zijn als. ze niet waren geslipt, als ze niet ach terom hadden moeten kijken naar het een of ander, als er niets aan hun mo torrijtuig had gemankeerd, enz. Dat zijn de mensen, voor wie een week gevangennistraf een van de ergste dingen betekent die ze kan overkomen. De mensen wier bestaan staat of valt met het behoud van derijbevoegdheid. Dat hadden zbmaar moeten bedenken op het ogenblik dat ze in hun auto stap ten. Natuurlijk. Omdat ze niet hebben nagedacht krijgen ze die week en om dat ze als een kat in het nauw gedre ven voor de rechter staan gaan ze draaien. Bij het verhoor wordt het dan dikwijls- tussen de politierechter, mr. Heinsius, en de verdachte een heen en weer. slingeren van woorden die welbe schouwd nauwelijks zin hebben. De een irriteert de ander en' de ander gaat daar, uit zijn tent gelokt door kreten die dikwijls niets met de zaak te ma ken hebben, in zijn onverstand en ge brek aan ervaring als deiinkwent, op in, Het resultaat is een onverstaanbaar tumult. Een weinig verheffende verto ning-die de toehoorder wel eens ont moedigt dat hij maar weggaat en .te kort schiet in zijn opdracht om dat grappige stukje te schrijven. Eerbied voor de rechtspraak kan men slechts hebben als zij waardig is. Hu mor kan men in de rechtzaal alleen maar vinden wanneer, bij zo ongelijke verhouding van partijen als rechter-ver- dachte, de rechter over een zo wijze geest beschikt dat hij, van zijn machts positie uit, de toehoorder kan doen glimlachen niet ten koste van de ver dachte, maar, wij zouden willen zeggen, ter tegemoetkoming aan de deiinkwent. De ware humor brengt gebeurtenissen tot hun juiste proporties terug. Dat kan heilzaam zijn voor de verdachte. Dat kan.hem lucht geven in de voor hem verstikkende atmosfeer van de recht zaal. Zinloos gebral haalt de rechtspraak naar beneden. OVER de oeververbindingen in de naaste toekomst kon de wethouder van openbare werken slechts een somber ge luid iaten -horen. Zo zei mr. Bavinck: We staan voor een uitermate beklagenswaardige periode Het is een ontzaglijk probleem. We moeten de paraplu opzetten. ook bekendheid geniet als de gewaar deerde voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk On derwijs in Schiedam. Hij is lid van het College van Kerkvoogden van de Hervormde gemeente in Schiedam. De heer Snoep is thans 48 jaar oud. Mr. Blok is op 7 mei 1922 in Leiden -ge boren. Na zijn gymnasiale opleiding studeerde hij rechten in zijn geboorte stad. Hl] was vervolgens een half jaar als volontair werkzaam ter gemeente secretarie van Alphen aan de Rijn. Daarna werkte de heer BLok tot juni 1955 ter Provinciale Griffie van Zuid- Holland in Den Haag. In 1955 keerde mr. Blok terug naar Lel den waar hij eerste assistent werd van de commies-redacteur ter ge meente-secretarie. Twee jaar later volgde hij de commies-redacteur op en werd tevens plaatsvervangend ge meente-secretaris. De -heer Blok heeft ambtshalve zitting in een aantal raadscommissies. Mr. Blok heeft enkele functies op ker kelijk terrein. Hij is o.a. bestuurslid van het geref. rusthuis „Groenhoven"* en van de Vereniging Chr. Jeugdhulp te Lelden. Hij was diaken van de Ge ref. Kerk van Leiden. Mr. Blok is lid der Antirevolutionaire Partij. Van een onzer redacteuren In de Rotterdamse raad hestaat veel kritiek op de gang van zaken hij de R.E.T. Dat is gisteravond laat gebleken, toen nog een begin werd gemaakt met de behandeling van het begrotingshoofd stuk ..Economische Aangelegenheden". De heer J. Reehorst (p.v.d.a.) heT- Innerde er aan, dat de diensten tijdens de spitsuren voortdurend in de war zijn. De heer J. YViilcmsen Ik.v.p.) had het over de gevaarlijke vicieuze cirkel waar in het gemeentelijke vervoersbedrijf te recht was gekomen eD de heer C. N. van Dis (s.g.p.) zei. dat de chaos met de dag groter wordt. De service-verlening van de R.E.T. gaat steeds maar achteruit. De invoering van de tariefsverhoging, zo zei de heer Van Dis is beslist geen succes geworden. De vervoerscijfers zijn aanzienlijk gedaald. Een belangrijke oorzaak van de slechte gang van zaken is de interne organisatie, die niet kiopt. Opvallend is bijvoorbeeld, dat de parti culiere vervoersondernemingen, die toch ook te kampen hébben met onrendabele lijnen.wel winstgevend zijn. Ook had de heer Van Dis kritiek'op het grote tekort, dat de Roteb boekt. Htj stelde voor het -bedrag voor het légen van de vuilnisemmers te verhogen. Bij voorbeeld met 0.25. Als een mogelijke oplossing voor de vele moeilijkheden pleitten de heren Ree horst en Willemsen voor autonome banen voor de tram. Over de kwestie of de Metro in Zuid boven en ondergronds moest rijden, wa ren deze raadsleden evenmin te spreken.' De heer Reehorst verweet hetdagelijks bestuur van de gemcente.dat het direct het standpunt had ingenomen, dat de me tro in Zuid bovengronds zou rijden. Dit had de discussies over dit probleem niet gemakkelijker gemaakt. De heer Willemsen sprak zich positief uit voor de ondergrondse Metro. Hij pleitte nog voor de invoering van een speciaal tarief voor de bejaarden. De heer Reehorst vroeg tenslotte, dat het R.T.M.-treintje zo snel mogelijk uit Zuid zou verdwijnen. Hij wenste een de mocratische controle op het beleid bij de R.T.M. en informeerde nog hoe het. mogelijk was geweest, dat men in Hil- legersberg uren achtereen Sinterklaas avond bij kaarslicht had moeten door brengen.... VOORUITLOPEND op Rijnmond is op het gebied van de vetbetenng1nfreden!10°rdbrUg in 1%4 Sereed U' Zal ®r ®nige woningbouw tussen de gemeenten in het Waterweg- Maar de tragische gang van zaken is, dat deze brug later gebied reeds een samenwerking tot stand gebracht Zo zal het contingent woningen, dat 20 december af komt, niet aan de gemeenten afzonderlijk worden toege wezen, maar aan het gehele Waterweggebied. De Rotterdamse wethouder van openbare werken, mr. H. Bavinck, heeft deze belangwekkende mededeling gis teren in de gemeenteraad gedaan. Een tweede interessante mededeling was. dat alle open plekken, die in Rotterdam aanwezig zijn. zullen worden ge ïnventariseerd. Het is de bedoeling, dat deze ..gaten" zoveel mogelijk voor recreatieve doeleinden worden bestemd. wordt opgeleverd dan aanvankelijk was gedacht, OMDAT Alexanderstad het enige woongebied in wording is op de rechter Maasoever, moet men echt zuinig met de grond zijn. Er zal dus hier vrij dicht worden gebouwd. Gezien het grondgebied van de gemeente, zal Rotterdam in de toekomst niet meer dan een 850.000 inwoners teilen. Mr. Bavinck geloofde dan ook niet. zoals ir. F. W. C. Blom (v.v.d.) vreest, dat de city (Coolsingel en omgeving'! zou ver wateren. Centrum-Zuid zal slechts een centrum worden van vrij beperkte omvang, Tweehonderd gulden willen B. en IV. van Schiedam als eenmalige subsidie verstrekken aan de Sehiedamse Jeugd raad ter bekostiging van allerlei uitgaven in het belang van de bij de Jeugdraad aangesloten verenigingen. De Jeugdraad ontvangt van de ver enigingen als contributie twee pro cent van de gemeentelijke subsidie, die aan deze verenigingen wordt ver strekt. Eigenlijk zou deze contributie tot vier procent moeten worden ver hoogd. maar de Gemeentelijke Jeugd commissie wil dit voorkomen B. en W. willen daarom een eenmalige sub sidie verstrekken waardoor de aan looptijd voor de te benoemen jeugd- ambtenaar (inwerkperiode) kan wor den overbrugd. Een zandtriimachine en een steen- schrapmachine, totale kosten ƒ13.340. staan op het verlanglijstje van de u-emeentelijke Vervoers- en Reini gingsdienst in Schiedam, B. en (V. stellen de gemeenteraad voor het kre diet voor aanschaf van deze machi nes te willen verlenen. Voor het ver dichten van zandlagen in bredeen lange rioolsleuven, heeft de afdeling riolering van Gemeentewerken een zandtrilmachine nodig, waarmede snel ler en gemakkelijker kan worden ge werkt dan met de tot dusverre in gebruik zijnde grondstampers. Deze grondstampers laten selchts een te langzaam tempo toe en zijn meer ge schikt voor het dichten van kleine ga ten en smalle sleuven. 1 Mede in verband met de huidige per- soneelsschaarste in Schiedam is het gewenst, dat tot de aanschaffing van de zandtrilmachine wordt overgegaan. Dc kosten van de beoogde zandtriller zullen 8.630 inclusief de bijbehoren de onderdelen, bedragen, af te schrij ven in ten hoogste 8 jaar. Rekening houdende rr°t de voor de afdeling Be stratingen van Gemeentewerken nodi ge aanschaffing van een tweede tfleen- scbrapmachine is een proef gedOmen met een nieuw type machine, «jie ten aanzien van het onderhoud belangrij ke voordelen heeft boven de TSeds aanwezige steenschrapmachine. Ge bleken is. dat ook wat de produktie betreft, de nieuwe steenschrap- en keu ve.M dr ffgtedhnnsenteaiaeiar steenschoonmaakmaehine de voor keur verdient. Met de aanschaffing van een dergelijke machine is een be drag gemoeid van 4.800, af te schrij ven ia ten hoogste 6 jaar. .1 ttot kdïaüi Jijyi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1