Wilton zal binnenkort weer dok verlengen Vandaag opbouw Proveniersbrug w mm vrrd Felle wind bemoeilijkte transport zeer MAANDEN PHILIPS T.V. S!N1 HUIS Auto botste op bejaard echtpaar Bronifietsei gewond Spectaculair karwei verhinderd SCHMIDT Kraan beklemt lassificeerder Werkbank a alt in bocht van auto af Rotterdamse kroniek 0P; King Corn heeft voorrangöv< Orgel Geref. kerk Westvest gereed Fietser* botst op vi-achtautp k DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 «V* DINSDAG T^DE'"" (Advertentie) Zaterdag middag a Voetbalwedstrijd Fiankryk Bu garije Ie Kerstdag TOON HERMAN ONE MAN SHOW De allern euwste Pb I ps T V n don kere of I chte u ivoering of fn teak Keuze u 14 typen Pracht ge vleugeltafel Modem van vormgev ng moo e outsoort Draa bovenblad soec aal b ad voor i nbouwmogel jkhe d voor platen speler of W sselaar De n euwste 3 elements antenne Garandeert haarscherpe ongestoorde ontvangst wordt grats genstalleerd U KUNT KIEZEN UIT 4 TYPEN PHILIPS T V t7 TX 891 A 43 cm bee dbu S nel tafe en antenna f 795 of f825 per weok Me UHF Kanalenkezer f80 ext a 19 TX 330 A 48 cm beeldbu s nel lafel en an enne en UHF Kanalenk ezer f 975 of f 1035 pe week 23 TX 315 59 cm beeldbu a net lafei en antenne f 10J5 of t10 80 per week Met UHF Ka na enk eze f80 ext a 23 TX 312 5S cm bee dbu s nc antenne f1070 of ft» 50 pe weok Met UHF Kana enk eze f80 ext a (Van een onzer verslaggevers) pe 71 jarige Schiedammer C van Kampen gat maandagavond om zeven uur geen voorrang aaneen personen auto bestuurd door de winkelier L C J op het kruispunt Burgem Van Ha retüaan—P J Troelstralaan te Sch e dam De heer Van Kampen viel op de motorkap van de auto en daarna op het wegdek Zijn echtgenote de 67 jarige N van Kampen d e op de duo van het rijwiel zat. viel op de bumper van de auto waarna zij eveneens op straat terecht kwam De heer Van Kampen heeft een wond boven het 1 nkeroog en hij klaag de over pijn m de borst Z jn -vrouw heeft pijnen in de heupen en bovenbe nen Beiden zijn ter observat e m het Sch edamse Gemeenteziekenhuis opge nomen Maandagmorgen om ongeveer half negen verloor de Rotterdamse bi om f etser A J vd W op de Koemarkt n Schiedam de macht over het stuur Nadat ih j tegen het trotto r was gereden kwam de heer W ten val Daarbij is vermoedelijk een van zijn knebanden gescheurd Het slachtoffer s eerst naar het Sch edamse Gemeenteziekenhu s en later naar het Zuiderziekenhuis n Rot terdam vervoerd (Advertentie) MIDDEILAHDSTRAAT 73, IEL 34912 T/ERGE-EFS stond dit stalen ge vaarte op de lomes by de kade p«n ?ie£ bouwdok by Wilton Fijen oord De dokwand zou niet op de nieuwe dokbodem, voor dok 5 op de achtergrond zyn de tentjes voor de lassers op dat nieuwe dok nog te nen geplaatst worden omdat de wind te zeer heerste De wind had stormkracht maandag middag en dat was jammer want nu kon boven het bouwdok van Wilton F^en oord te Schiedam geen spectaculair kar wei worden verricht De hefkranen stoonden stil het zon te gevaarlek zijn te werken by deze harde wind In het bouwdok op het uiterste pontje van de m erf by de Nieuwe Waeerweg werkten enkele mensen aan de kiel voor order nummer 777 die zojuist was gelegd Met de bouw van een nieuw vrachtschip van 10 000 ton voor de HAL was begonnen In een hoek van het grote dok zaten tal van lassers onder tentjes op een grote stalen vierkante kist Dat s een deel van de sectie Voor de verlenging van dok 5 De kist is 22 bij veerttig meter Op de kade stond een enorm obstakel van c0 ton dat de hoge zijwand van het dok zal vormen De hefkranen zouden juist dit gevaarte op het vierkant van de stalen dokvloer in het betonnen bouwdok gaan zetten maar de wind liet het met toe In to taal wordt de sectie zeventien mefer hoog Nu heeft "Wilton Fijenoord het nog te druk maar eind februari zal dok 5 worden verlengd Dan wordt het dok van 28 000 ton op een capaciteit van 48 000 ton gebracht De verlenging zal eenvoudig geschieden Het dok wordt door midden gedeeld de twee delen worden van elkaar getrok ken en het nieuwe derde deel wordt tussen de twee oude gevaren Tussen de wanden wordt rubber aangebracht Dan laat men een deel van de oude doksect es n het water zakken waar door de wanden zich aaneen drukken en dan kunnen de moerbouten gemak kelyk worden aangebracht en vastge draa id Tweede dok Dok 1 is net het eerste dok dat ver lengd wordt Reeds is Dok 4 verlengd eerst bad dit grootste dok een capaciteit van 46 000 ton maar nu kunnen er de grote schenen van 88 000 ton al een plaats m vinden In het Wilton. Fei noord Nieuws van deze maand wordt vermeld dat de nieuwe doksectie een totaal gewicht heefc van 8a0 ton Ook zal een nieuwe bordes aan de rivierzijde worden aangebracht Dok 5 ligt centraal in de Wilton haven De totaallengte \an het dok wordt opgevoerd van lo580 meter tot 195,25 meter Tevens ondergaat het dok V&7T" -P B en "W van Schiedam stellen de raad voor een aanbieding van de NV Bank van Nederlandse gemeenten tot het aan gaan van een vaste geldlening van twee miljoen gulden met een looptyd van der tig jaar te aanvaarden Deze lening zal worden gebruikt voor de financiering van een aantal kapitaalswerken waarmee reeds een begin is gemaakt of waarmee binnenkort zal worden begonnen. B en "W tekenen daarbij aan dat deeze aanbie ding als zeer gunstig kan worden aan gemerkt Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben het besluit van de Schiedamse gemeenteraad tot het vaststellen van een vijfde verordening tot wijziging v«n de regeling van de aard der bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schiedam goedgekeurd De ont werpverordemng tot het vaststellen van de nieuwe voorgevelrooihjnen voor een gedeelte van de St Lilumastraat Wa raide en een gedeelte van de Nieuwe Haven heeft bezwaren ontmoet van twee belanghebbenden B en W wyzen deze bezwaren echter af en stellen de raad voor de verordening goed tc keuren Vanaf heden tot zaterdag 23 december of zoveel korter of langer dan nodig mocht blijken zal de Vlaardlngseweg te Sch edam zijn afgesloten voo alle ry verkeer met uitzondering van wielrijders zulks in verband met de uitvoering van herstelwerkzaamheden In die periode zal de weg van maandag tot en met vry dag zyn afgesloten van 8 tot 17 uur De Schiedammer H C D is zhn fiets kwijtgeraakt die op het Van t Hofple n stond. Van de broodbezorger G H v D s een rijwiel ontvreemd dat niet op slot in de Manastraat was geparkeerd. Het zoontje van de heer E B v B is zijn flets kwijtgeraakt in de Portlandstraat Ds P R Everaarts predikant te Middelstum zal op zondag 4 maart n trede doen n de Gereformeerde Kerk van Schiedam Ds Everaarts heeft eei beroep naar Schiedam—N euwland ei Kethel aangenomen in de vakature ds E J Oomkcs die vorig jaar naar Leeuwarden g ng nft De Arbe ders muz ekveremg ng Cresce ido houdt vrydag contact avond in het Volksgebouw te Schiedam Er zui len dan drie leden worden gehuld gd d e veert g jaar lid zijn Een der leden s 75 jaar geworden Na de pauze geeft de Gereformeerde Toneelveren g ng Ge ron een repr se van Arme rijken Het concert dat Oroheus en Excelsi sior morgenavond m de Grote Kerk te Schiedam zullen geven, kan niet om half acht aanvangen zoals in de bedoeung lag De solisten die aan de Messiah zul len medewerken moeten woensdag in Hilversum repeteren Daardoor komen ZIJ later in Schiedam Het concert be gmt nu om acht uur Voor alle leden van de C J V m Schiedam wordt zaterdagavond ra ge bouw Irene een advcntsbljeenkomst ge houden om zich te bezinnen op het na derende Kerstfeest Van half acht tot kwart over acht wordt de adventslitur gie gehouden Daarna zal de C J V toneelgroep Ons Doel Getrouw onder reg e van de heer G Landkamp het to neelstuk Het witte legioen opvoeren Verdere medewerking Jannie van der Spek solo zang Piet van der Gaag be geleid ng en. vioolsolo (Van een onzer verslaggevers) De twrnt gjar ge Rotterdamse dassi ficeerder W Blij heeft maandagm d dag om half twee in levensgevaar ver keerd Hij raakte op dok vijf b j Wil ton Fe jenoord in Schiedam beklemd tussen een rjdende hefkraan en een izeren hek dat over het dok ter af scherming is geplaatst De kraan draai de de classificeerder langs het hek maar voorkomen kon worden dat de heer Blij van het dok in de depte VIDe heer BI j 1 ep achter zijn collega de heer L de Klerk uit Den Haag van het dok a* waar hu ju st z jn verkzaamheden had beemd gd Ver moedelijk is hj daarb j over bet af schermhek geklommen Met mwend ge kneuz ngen is diet slachtoffer naar het Schiedamse Gemeentez ekenhu s ver voerd Er is geen levensgevaar Een zware werkbank van 1500 kg viel maandagmddag om half ver op het wegdek van de N euwe Haven te Schiedam toen de chauffeur w B uit Papendrecht n de bocht moest rem men met zijn viachtauto Ongelukken kwamen niet voor Een takelwagen heeft bet obstakel op de auto gezet Tegen de chauffeur is procesverbaal opgemaakt wegens met goed stuwen van de lading een totale vernieuwing De gehele pomp insialaltie van vier pompen zal worden vervangen door negen pompen Er komt een nieuwe ballastpomp een nieuwe brandbluspomp een Sprinklerinstallatie die kan worden aangesloten op de in het dok liggende schepen en die in werking gdat als er**brand uitbreekt De gehele elektrische instalaltie wordt vernieuwd Er komen verder toiletten en badkamers "voor de bemanningen van de schepen Dekhuis Tevens wordt een nieuw dekhuis voor de bediemngsapparatuur geplaatst Door dat de bestaande kimblokken met be dieningsstangen enz worden verwijderd en vervangen door eenzelfde soort kim blokken als thans in de dokken 6 en 7 worden gebruikt zal de dokvloer van dok 5 straks geheel vrj zyn van alle obstakels hetgeen een groot voordeel zal zyn voor het verplaatsen van de njdende v erfstellingen d e worden gebru kt by het verven van de huid van de te dok ken schepen De waterstand aanwijzing ondergaat een gehele vernieuwing Met deze aanwijzing is het mogeljk de hoogte van het water in elke tank afzonderlijk door middel van meters m het bedienmgshu s af te lezen Ten slotte wordt het dok voorzien van de benodigde nieuwe dienstwater pers lucht- gas zuurstof en drinkwater leidingen Alle werkzaamheden voor vernieuwing en modernisering zullen*uitgevoerd war den terwyl het bestaande dok in bedrijf blijft Men rekent er op dat eind febru an 1962 de nieuwe sectie zover gereed zal zijn dat deze kan worden a gebracht Loskoppelen Daartoe worden de beide gelyke delen waaruit het bestaande dok is samen gesteld losgekoppeld De achterste helft (nvierzyde) wordt verhaald naar de kop van het nieuwe havengeaeelte waar het tijdelijk gemeerd zal worden Het voorste gedeelte blijft op zyn plaats gemeerd liggen Daarna wordt de nieuwe sectie aan dit deel gekoppeld Zodra dit karwei achter de rug is wordt OOMS komen er vreemd verminkte vaartuigen aan by Wilton- Fyenoord m Schiedam Zo zag de Chrystal Jewel er onlangs tuf De brug van de tanker is by een aa» varing danig ingedeukt Nu hgt het schip tn het bouwdok aan de oost zijde van de werf en de rafels -njn alweer van. de tanker afgehaald Waar het stuurhuis stond is nu een gat tn het dek van het schip te zien de brokken van de brug liggen her en der verspreid op de kade Stra<$ vaart het schip weer als nieuw de zeeen op het achterste deel van het dok terug verhaald en gekoppeld aan de rueuwe v_cüe Het nieuwe bordes moet dan in middels al aangebracht zyn Het aankoppelen van de leidingen de electrische kabels en het verzetten van de uithouder waarmede het dok aan de zuidelijke dokpaal moet worden ge meerd is dan het laatste werk waarna een verjongd dok 5 weer in bedrijf ge steld ka 1 worden Voor het verbinden van de drie delen, zal ongeveer 5 a 6 weken nodig zyn Deze per ode zal u eraard tot een mini mum beperkt moeten blijven teneinde dok o zo kort mogeljk buiten bedrijf te houden Toen mevrouw G B v B bij het bu reau hu svestmg te Schiedam op bezoek: was hebben onbekenden de plaid ut haar wandelwagentje dat zj maandag morgen voor het bureau had gezet ont vreemd Rotterdamse ochtendspitsuur over het Hofplein moesten hebben het ervaren Nu pas beginnen de verkeersmaatregelen ir verband met de metrobouw voor gerui me tjd hun stempel op het centrum te drukken Maandagmorgen is namelijk de noodbrug (maar een flinke) van Schie kade naar Weena over het Hofplein m gebruik gesteld In deze richting kan men nu met meer rechtstreeks naar Coolsmgel en Pompenburg rijden Over enkele da gen zal ook het verkeer van Pompen burg naar Coolstngel de brug moeten nemen De maatregel gaf wat stagnat e maar met aller medewerking ver wacht de politie dat de problemen met zo groot zullen worden. Nu wordt ge werkt aan een txarmbrug Dit alles is no dg om de metrosleuf waardoor straks de tunnelstukken van Weena naör Cool singel worden gesleept zyn volledige rou e te geven december 1706 deze maand dus 2a5 jaar geleden stierf te Rotterdam op 59 jarige leeftijd de uitgeweken filo soof en voorvechter van de tolerantie Pierre Bayle Hy was een voor die tyd en zelfs nog voor de huidige zeer modern mens en hy wordt wel beschouwd ais een der grondleggers van het tegenwoordig Europees denken Het Historisch Genoot schap Rofcerodamum heeft te zyner na gedachtenis een steen doen ontwerpen die is aangebracht m de gevel van de Waalse Kextc in de Maasstad Pierre Bay le was tijdens zyn verblijf in Rotterdam een trouw lidmaat der Waalse Gemeen te In aanwezigheid onder meer van de Franse ambassadeur Baron E de Beau verger is deze steen aan de Waalse Ge meente overgedragen Tijdens deze kor te plechtigheid is Bayle o a geschetst als een der voorvechters van de fund am en tele waarden m onze moderne bescha ving in zyn houding van consequente tolerantie. BUNA 7000 aan giften is byeenge bracht voor het Vakantiekinder feest in Rotterdam Dit jaar is het 50 jaar geleden dat h^t VKF begon met het organiseren van vakanties voor schoolkinderen Eerst heel bescheiden maar later veelomvattend Op de bevol king werd een beroep gedaan dit werk te steunen Het geld dat nu byeenkwam ïs grotendeels uit de zakken der scho lieren en van de onderwyzersverem gingen Hoegenaamd geen reactie kwam van het bedrijfsleven In de afgelopen halve eeuw zo werd tydens een by een komst gememoreerd is het accent by het VKF sterk verschoven van uitslui tend lichamelijke naar geestelyke ver zorging Men hoopt m de toekomst het werk te kunnen uitbreiden oa met maanduitzendingen Men hoopt ook de drie dagen vakantie op de scholen tot een week te verlengen Steeds meer be langstelling bestaat voor schoolvakanties in de winter Byna 50 scholen reageer den gunstig inzake wmtervakanties t r VAN TRAA d recteur van de dienst stadsontwikkeling en weder opbouw van Rotterdam is in Hannover onderscheiden met de Fritz Schumacher prijs van 10 000 mark voor zjn aandeel in de wederopbouw van Rotterdam Deze prys wordt jaarlijks uitgereikt voor een grote prestatie op het gebied van de stedebouw In zyn dankwoord zei ir Van Traa dat de wederopbouw van Rottei dam teamwork was geweest. Hj zou daarom de prys beschouwen als een onderscheid ng voor zyn gehele staf De uitreiking geschiedde in de technische hogeschool van Hannover Het is de eei ste keer dat de prys is uitgereikt Deze prys is genoemd naar de bekende Duitse stedebouwer Fritz Schumacher die m 1947 op 87 jarige leeftijd is overleden Op het kruispunt SchoolstraatPate straat te Vlaardingen stak maandag middag de 6 jarige B de R zonder op het verkeer te letten de rijweg over en werd daarbij aangereden door een auto De jongen hep een hersenschudding op (Advertentie) ko\enrad|at0,r rael ,oorv ZORGELIJK T\E TIJDEN zijn zorgelijk ook dl lachen we er nog wel tegen in Sinds gistermiddag weten wtj dat heel zeker want ongewild hebben wij een goede vnend veel last veroor aakt Erger nog we hebben zijn budget ver minderd Alweer we geven het direct toe we deden het ongewild maar de gewetenslost is er met minder om Met die goede vriend spraken wij af dat hij zijn auto zou neerzetten op de hoek van Buitenhavenweg en Koe markt by De Kroon Daar is ook nog een tijdelijk politiebureau men mag er dan ook van uitgaan dat het afspraak je zonder kwade bedoelingen is ge gaan Kwart over een luidde de af spraak 2 oen we om vijf voor half twee arriveerden was er van auto noch vnend enige sprake VERWONDERD ATZET te gauw verbaasd zijn is dan het parool en rustigjes hebben we dan ook naar sporen van onze vriend gezocht Zowaar we vonden hem ten slotte gezelhgjes pratend met een po htieman die het verkeershokje met knoppen qt> het pleintje recht voor de Hoogstraat bedient Toen hebben we wel even verwonderd gekeken wie gaat er nu daar met een agent staan praten Misschien was het een oude schoolvriend maar dan nog is het ver keerd om een dienaar van de gemeen schap zo van zijn werk te houden Het duurde vnj-lang voordat de vnend van het verkeersplemtje stapte veel haast had hij kennelijk met NIET GEWETEN HPOEN HET groene licht eindelijk de overtocht waarborgde van de man die zich met aan het tijdschema hield begon deze heel onaangenaamltjk te beweren dat wij hem zeveneneenhalve gulden uit de portemonnee hadden ge timmerd Beslist met schuldbewust hebben we elke aantijging afgewezen maar de vriend had rotsvaste bewij ren Wij hadden gevraagd te willen stoppen op het hoekje hij was Vlaar dinger en hij wist met dat men daar met mag stoppen Nu weten wij het als Schiedammer ook met want voor ons zijn verkeersborden als vreemde sieraden in een stad waar het toch al aan kunstvoorwerpen ontbreekt op de openbare weg Maar het was zo men mag er met stoppen en daarom had de agent gefloten daarnd gewezen op de auto en Jnj was tot het uitdelen van een directe betaltng' overgegaan Dat kost voor een auto f 750 de vnend overhandigde tien gulden maar de kassa van de agent was leeg GELIJK TATER ZIJN we naai het politie bureau gegaan daar mag men dan ook nog betalen De wachtcom mandant heeft al onze verklaringen minzaam aangehoord zo van dat een bromfiets wel kan doorrijden jnaar dat een auto altijd gepakt wordt om dat ie een nummerbord heeft Dan zou toch etgenlijk ook een bromfiets een nummerbord moeten hebben We heb ben nog gewezen op het feit dat we mooie documenten hebben met des commissaris handtekening die ons recht geeft op toegang tot de door de politie afgezette terreinen De wacht commandant bezweek echter mei hij zag m het hoekje btj De Kroon geen afgezet terrein Htj verschaft^ wel vriendelijk een heel mooi betalvngsbe wijs om in te lijsten en buiten heb ben we toen nogmaals onze grant ge lucht want het is met prettig te sne ven terwijl men nauwelijks partij '•is geweest De veroordeelde vnend nam het beter JIch joh die agent had toch gelijk zei hij sportief pn Vlaar dingen laten ze je wel rijden maar daar is het dan ook een mooie boél ze zetten hun auto rustig op een hoek kie waar het met mag en dan gebeu ren er natuurlijk ongelukken Ja zo hebben we het met gezien maar leuk vinden we dia bekeunnjf toch ook weer met 1 (Advertentie.) ■o.» ei, Natuurlijk want King Com deKonu der korrels» is met zijn Komnklij brood overal graag gezien Witter Blanker Zuiverder delicatesse vodr affb dagen tffl week. een produktcvan modernste bakkery y In de Gereformeerde kerk (vryge maakt) aan de Westvest te Schiedam wordt vrijdag om 20 uur de voltooi van het kerkorgel gevierd dat met een vxy pedaal is afgebouwd thans twee klavieren en pedaal omvat met in totaal 21 sprekende stemmen Ter gelegenheid hiervan zal de orga mst Dirk Jansz Zvart uit Rotterdam die tijdens de bouw van het instru ment als technisch adviseu- is opgetre den een concert geven waartoe hu een. programma heeft samengesteld met onder meer de monumentale Pas sacaglia en fuga van Bach Choralvor spielen van Bach de Sonate over het. Gebed des Heeren van Mendelssohn alsmede werken van Cesar Franck en bewerkingen van Advents en Kerstme lodieen van Jan Zwart Voorts ver meldt het programma een reeks liede ren voor samenzang Het orgel is vervaardigd naar het mechanische sleepladensysteem door de firma Verschueren uit Heijthmsen (Van een onzer verslaggevers) Eerst vandaag kan met de op bouw van de Proveniersbrug worden begonnen De felle wind heeft het transport van de twee delen van het stalen brugdek van 70 ton wel zeer bemoeilijkt De drijvende bok Actief van de firma Van der Graaf en Mul der kwam maandagmiddag geescor teerd door enkele kleine bootjes bij de Schiedamse grens in de Schie aan Daar heeft de Act cf eerst de twee brugdekken op pontons plat gelegd omdat de brugdekkpn noch de dr j ven de bok onder de spoorbrug zou den kunnen doorvaren Het transport van de fabriek Hollandia m Knm pen aan de IJssel door de Rotter damse havens heeft vele uren ge vergd In de namiddag arr veerden de schil t jes tw°e pontons en de hefkraan n Sch edam vaar havenmeeste Van Dam met zorg bekeek of het last ge transport geen ongelukken zou ver oorzakei De brugdekken stonden eerst n de breedte on hoog De Ac t ef heeft de brugdekken eder 3o ton plat gelegd en daarna 7 n de pontons beurt voor beurt naar de plaats van de Proveniersbrug geva de arm van de hefkraan te worden ren gestreken Daartoe klom. een man j onbevreesd voor de felle vind de 33 Arm itrnkenl rneters hoge stalen steinpilaren van sirin si'yae'M de drijvende bok in om moerbouten B 1 de dr jvende bok Actief bleef het van de hefarm los te draaien bootje Montgomery dat tot taak had Deel voor deel van de arm werd daar de 130 tonskraan naar de Proveniers na gestreken en tenslotte hebben de brug te trekken Eerst echter diende1 sterke draden langzaam de hoge steunpilaren laten zakken Toen het obstakel tot een vreemd lang vaar tnig was geworden het was al vrij wel duister kon de tocht naar de spoorbrug beginnen Vanmorgen is weer met de opbouw van de drijvende bok begonnen en daarna is omstreeks elf uur met het plaatsen van de delen van het brug dek op de betonnen funderingen voor de nieuwe brug begonnen De man nen wiluen vandaag haast maken om dat zij bevreesd zyn dat het weer nog ongunstiger zal worden, en dan zou het wel eens heel lang kunnen duren voordat de brug op zyn plaats: ligt 1 Namaak,;irr-c welke vo^m ook verboden "7 ■«♦Öw Wettig gedeponeerd Op het lastyse kruispunt Nieuwe Ha ven Nieuwe? Damlaan Vlaardingerstr heeft de 38 jarige los werkmair J vi Kamp uit de Maasdamsestraat te Schie dam maandagmiddag om vijf voor half vier geen, voorrang gegeven aai^ een) 8- wielige vrachtauto bestuurd door B^D uit Made De heer Kamp botste tegen de vracht? auto aan Hy is met een schedelbasis j fractuur en een wond aan het linkerbeen naar de Dr Noletstichting Zyn 'tets is vernield ^uuu:iue«ii Vandaag Musis Sacrum Geron speelt Het 13 tyd dr Schweitzer 20 Chr Sociale Belangen Ned Bond* vsün Oud Stryders Drag Mob Kruis Con1" taetavond 20 -1 1 en morgen Grote Kerk Concert Orpheus Excel sior The Messiah 20 >-.<v Musts Sacrnm SG Toneelwedstrijd Geron speelt Het is tyd dr Schweitzer 20 i Chr Sociale Belangen CBC Jaarver-'- gadenng 20 Irene Cefa Filmvoorstelling Scha duw in de Boemerang 20 Volksgebouw Steeds Vooruit Film m d 14 en dagelijks Dagblad De Rotterdammer" Schie damse redactie tel 64154 b g g tel 11558» a toestel 51 (b gg 80037) alleen voor 1 redactie aangelegenbeden gentschap H J Troost AleidastraaÉ tel 65451 (alleen voor klachten ad ll5588)t'eS en a*,oniiemeiltei1 bgg tdleiTp^ Apotheek Evers Lange Haven» Belangrijke telefoonnummers Brand* alarm 69123 Political arm 64656 GGr G D waarschuwing 69290 Stede! yk Museuro Drie eXj to s Eddy Posthuma de Boer (tot e 14 januari 1952) schilderijen C Verdyk (tot en met IQ december496 werk van de kinderen deriSchieda kunstklasse tot en met 10"december 1 alles van 10—17 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1