Mr. N. J. Post werd 65 jaar Veelzijdig gem.-secretaris verlaat overheidsdienst 24 Orpheusen „Excelsior Handels The Messiah Animo-jeugd kampt in succesvolle wedstrijd ÜH DUE VQOGT J UNIQU Vanavond benoemt raad gemeentesecretaris MAANDE1 PHILIPS T.V. HUIS OS*» PARKA'S 75 Bescheidenheid siert man met karakter Koninklijk zilver voor M. Korpel DOK-proeven en ivedstrijden 27.000 schip op Waterweg DRIE TON VOOR TURNLOKALEN «*y|0?r V.A.R.I.ffl de rotterdammer Schip bij Den Hoek aan de grond Kerstconcert in Grote Kerk te Schiedam VAN HEYST vurig verbeide) heetman PAGINA 3 VRIJDAG 15 DECEMBER 1961 MELTON PANTALONS Onverstoorbaar All-round ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90- VIAARDIN6EK FEESTSFEF.R Ij El I\ JV lli n li i. Ill IM jfJE STAD komt nu toch wel in f eest- Feestelijk koken en bakken, braden en grillen! Vraag uitvoerige inlichtingen bij uu> vak- handelaar of bij onderstaand adres: BOMEN.... GEHEIMEN TE GROOT nu... beduidend goedkoper jiavenenne inTer UNIE r~ Advertentie ETNA GASFORNUIZEN DIRE KT LEVERBAAR Sparen - best! Beieggen - uitstekend! Maar dan natuurlijk in aan delen ,,Interunïe"3 even tueel door middel van de aantrekkelijke spaarrege ling. U verwerft zo een prima aandelenbezit voor Uzelf of Uw kinderen. OFFICIEEL N OPVULLENDE LOM -nvj «lARAGE (Advertentie) Zaterdag- *V middag a.s. Voetbalwedstrijd FRANKRIJK— BULGARIJE De allernieuwste Philips T.V, in don kere of lichte uitvoering of in teak. Keuze uit 4 typen. Prachtige vleugeltafel. Modern van vormgeving, mooie houtsoort. Draai baar bovenblad, speciaal blad voor radio, inbouwmogelijkheid voor platen speler of -wisselaar. De nieuwste 3-elements antenne. Garandeert haarscherpe, ongestoorde ontvangst; wordt gratis geïnstalleerd. U KUNT KIEZEN UIT 4 TYPEN PHILIPS T.V. 17 TX 291 A, 43 cm beeldbuis, Incl. tafsi en antenne t "593,4 of 8,25 per week. Met UHF Kanalenkiezer i 80.- extra. 19 TX 330 A, 48 cm beeldbuis Incl, tafel en antenne en UHF Kanalenkiezer f 975,- of 110,35 per week. 23 TX 315, 59 cm beeldbuis incl. tafel en antenne f 1015,- of f 10,80 per week. Met UHF Kanalenkiezer 180,- extra. 23 TX 312, 59 cm beeldbuis, incl. antenne f 1070,- of f 11,50 per week. Met UHF Kanalenkiezer 180,- extra. ÉJW "REVISIE VAN OUOSHOORN TEGEN AlUS EN AUES VERZEKERD VOOR F30.- PER 3 AAR ROTTERDAM V MEENT 22-34 - TEL 11644D OVERSCH. OORPSSTRAAT 11 TEL 4122* (Advertentie) Wij wille- geen porka in huis houden en daarom kunt U morgen vanaf 9 uur profiteren van een verbluffend koopje. Vlotte sportieve, oersterke en warme PARKA'S. Origineel S fe fa no-model In de nieuwste multicolors, zuiver wol len AaBe-stoffen, met aangeweven Normale prijs 39.50, maar één dag betaalt U voor deze werkelijk prachtige een weergaloos lage prijs: fof 11 jaar, ALLE MATEN 12-16 jaar, a lie maten 29.75 met nylon versterkt, voor jongens en meisjes, 1-5 jaar, QA ALLE MATEN JP. Geen tel. of schrift, orders. Wm ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Gouüse- slngel KateuJr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 ZEIST: Slot!aan 158-160 Ter hoogte van Hoek van Holland is het s.s. Lydia. dat onder Libanese vl®§ vaart, op de nieuwe Waterweg aan de grond gelopen. Twee sleepboten zijn ter assistentie van het zevenduizend ton metende schip uitgevaren. (Advertentie) GOUD- ZILVER-UURWERKEN r GERO NIEUWE BINNENWEG 295 5CHIED AMSEWEG 129 Twee vooraanstaande Schiedam mers vierden deze week hun verjaar dag. Burgemeester mr. Johannes Wil helmus Peek werd woensdag 62 jaar. Hij is sinds 1946 burgemeester van Schiedam. Voor mr. N. J. Post was het dinsdag een vreugdevolle dag, toen werd hij 65 jaar. Mr. Post is een verdienstelijk gemeentelijk func tionaris. Hij is nu de gemeentesecre taris die voor elk detail van het ge meentelijk apparaat de grootste be langstelling heeft, die op de hoogte is van zelfs de kleinste bijzonderheden en die immer heel welwillend goede belangstelling heeft betoond voor de persoonlijke omstandigheden van zijn ondergeschikten. Op Valentijnsdag van dit jaar was mr. Post veertig jaar in gemeentelijke dienst, maar het werd geen feest want mr. Post is een heel. bescheiden fi guur. Hij „dook onder" omdat hij van menmg is dat twee huldigingsbijeen komsten per jaar te veel is. Aan de ene bijeenkomst ontkomt hij niet. die wordt vrijdagavond 29 december in het stadhuis gehouden. Dan neemt Schiedam afscheid van de man die de raad meer dan veertig jaar heeft ge diend. Als jong meester in de rechten kwam hij in februari 1921 als commies-redac teur bij de gemeente Schiedam. Op 12 april 1938 werd hij benoemd tot gemeen tesecretaris als opvolger van mr, Sickin- ga. Mr. Post is de onverstoorbare fi guur, die niet uit zijn evenwicht is te brengen. Hij is daarnaast de warmvoe lende chef met. de toegewijde belang stelling voor het personeel. Voor de Hervormde Gemeente is hij actief in het bestuur van de Plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken. Als standvastig vaderlander kreeg mr. Post de moeilijkheden in de oorlogsjaren. Hij kwam in het gijzelaarskamp terecht. Later, toen hij weigerde mee te wer ken aan het vorderen van arbeidskrach ten, werd mr. Post zelfs geschorst door de natlonaal-soclalisten. Na de oorlog heeft mr. Post zeer veel werk moeten verzetten. In het belang van een storm achtige ontwikkeling van zijn stad. Het licht in zijn werkkamer op de eerste verdieping brandt dan ook zeer laat en vele uren. De mooiste belevenis voor mr. Post was het feit dat hij het gemeentebe stuur van Schiedam moebt vertegen woordigen bij de conferentie van ge meentebestuurders in Israël in -1960. Als Christen noemt hij het een grootse belevenis de plaatsen te zien zoals men zwAï uit de Bijbel van Palestina voorstel. Het was mr. Post alsof hij de historische plaatsen al kende zo zeer had de Bijbel hem al vertrouwd gemaakt met het land van Jezus. Christus. Sinds 1 oktober 1960 is mr. H. Snoep plaatsvervangend gemeentesecretaris. Ook mr. Snoep heeft zich reeds doen kennen als een zeer bekwaam gemeente ambtenaar. Daarnaast heeft hij als voor zitter van de Vereniging tot Bevorde ring van Christelijk Onderwijs de goede ontwikkeling bij de hervormde scholen weten te stimuleren. Mr. Snoep heeft een all-round ervaring als gemeenteamb tenaar, hij werkte op tal van plaatsen in diverse functies. Daarnaast heeft hij een belangstel ling in ruime zin betoond. Zo vervulde Bij koninklijk besluit werd aan de 73-jarige Schiedammer M. Korpel. lid van do Arbeiders Muziekvereniging „Crescendo", de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend. Deze bekende Schiedamse muzikant heeft ruim 43 jaren zijn krachten ge geven aan de opbouw en uitbreiding van genoemde vereniging. Op een speciaal daartoe op het stad huis belegde bijeenkomst heeft burge meester mr. J. W. Peek hem het ere teken uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) Op diverse plaatsen in de stad zal de christelijke gymnastiek vereniging ..DOK" zaterdag vaardigheidsproeven en onderlinge wedstrijden houden voor de jonge leden en de oudste adspiran- ten. Zaterdagmiddag om twee uur begin nen de meisjes vanaf 10 en 11 jaar in het gymnastieklokaal aan de school op het Frans Halsplein. Later volgen de meisjes van 12 en 13 jaar. Om drie uur komen de jongens van 10 en 11 jaar en later van 12 en 13 I jaar in het gymnastieklokaal van de 1 Rehoboth ULO in de Tuinlaan. Om half vier worden de vaardigheidsproeven voor jongens en meisjes gehouden in het gymnastieklokaal van de Koningin Julianasehool aan de Vlaardingseweg in Kethel. De geslaagden zullen diplo ma's ontvangen. "Voor de oudste adspiranten, jongens en meisjes van veertien tot zestien jaar. worden 's avonds vanaf zeven uur on derlinge wedstriiden gehouden in het lokaal van de Rehoboth Ulo aan de Tuinlaan Voor de dames en de heren worden de wedstrijden op dertien janu ari gehouden. TTE kerstconcerten, die het Konink- lijk Schiedams Mannenkoor „Or pheus", de laatste jaren onder leiding van zijn dirigent Gijshert van Nienw- iand in de Grote Kerk te Schiedam geeft, genieten steeds een verhengen- de belangstelling. Zo was ook woens dagavond weer het kerkgebouw vrij wel tot de laatste plaats bezet met een alleszins aandachtig luisterend audi torium. (Advertentie) hij tal van nevenfuncties, vooral bij onderwijsorganisaties. Hij was ook voorzitter en bekend schaker van ESS in Schiedam. Advertentie Last van 't zuur? RISP helpt direct. 32 tabl. 1.00. Al brandt het maagzuur nog zo £el Een RISP tabletje blust het wel. Doordat de 12-jarige wielrïjdster W. v R. donderdagmiddag op de Schiedamse- weg te Vlaardmgen een stuk hout m haar wiel kreeg kwam zij te vallen. Zij liep een hersenschudding op. stemming. Overal duiken de licht jes op aan de gevels van de winkels in Schiedam. Dat is verheugend. De Schiedamse middenstanders gaan dus inzien dat het van betekenis is sfeer te kweken voor de winkelende burge rij. Op de Broersvest hangen de guir landes. op de Hoogstraat, op de Dam en op tal van andere plaatsen hebben winkeliers initiatieven genomen. Ook de burgerij gaat echter al aan de Advertentie /z>-. - V Nog voor de feestdagen in huis! „EURQP" met ingebouwde contact-grill. Op de meest moderne wijze, zonder vet ea k la minute, grilleren van steaks, cotelefcten, enz. 4-vlams 343.- idem, ,met thermostaat f 374.- „MIAMI GRAND LUXE" semi-automatisch. Infra-rood-grill, timer, thermostaat, centrale aansteek, eontrólevenster, ovenverlichting, berglade, 5-vlams .f 593.- „MIAMI LUXE", eveneens, 5-vlams, doch ia een eenvoudiger uitvoering i 495.- Alle modellen stralend wit geemailleerd, royale oven en gepolijst koperen branders, compleet met afdekplaat, braadslede en bak- rooster. "r Verkoopkantoor, voor Nederland NELL ST.UTTERHEIM N V. DEN HAAG, POSTBUS 1143 Kerstdagen denken. In de hallen van de torenflats zagen wij briefjes waar op ondernemende bewoners hun mede bewoners meedeelden dat de collecte voor de Kerstversiering een bedrag van diverse cijfers had opgebracht. Die bewoners gaan dus gezamenlijk wat feestverlichting en wat dennegroen in de flats brengen. Dat is een leuk initiatief. T~tE KERSTBOMEN worden al ver- kocht, dat lijkt ons wel heel vroeg gezien de geringe omvang van het cij fer op de kalender. De geurende boompjes maken het wandelen door Schiedams straten wel tot een genoe gen, maar wat moet men ,doen met die bomen in de toch al te kleine, meestal overbevolkte 'woningen? Al te veel haast lijkt ons in dit opzicht toch ook weer niet goed, het zou anders wel eens kunnen dat de dennenaalden al in het vloerkleed zitten voordat de takken aan, tegen of voor de wanden zijn geplaatst. ETEiY STEVIGE bloemenverkoopster zagen wij heel fors de zaag stu wen in het ondereind van een kerst boom. Het doel van deze handeling, die beslist niet symbolisch is, is ons niet duidelijk. Het vak van kerstbo menverkoper biedt kennelijk ook al ge heimen. Waarom haalt men een stuk van een kerstboom af? Misschien wel om te voorkomen dat goedwillende fa milieleden onenigheid krijgen. We ken nen het verhaal van de man die de opdracht kreeg de grootste kerstboom te kopen, die er maar te krijgen zon zijn. Het was een meer welwillende opdracht eigenlijk, zo'n soort woordje waarvan de vriendelijkheid uitstraalt maar waarvan men de waarheid ge ring moet achten. Het wordt meer gezegd om te tonen dat men toch ei genlijk ook wel mee doen wil, zelfs heel goed mee zal willen doen. f)NZE KENNIS begreep het niet. Hij meent (terecht) dat men menen moet wat men zegt. Lang liep hij door de stad. totdat hij eindelijk die kerst boom vond die waardig genoeg zou zijn voor de grote wensen van zijn fa milie. Moeizaam zeulde hij met de kerstboom door de stad. Hij behield kranig zijn evenwicht totdat hij bij de trappen kwam. Met duwen en wrikken kwam de boom binnen. Beleefdelijk boog de boom in de kamer nog wel de kruin, want werkelijk de grootste boom was te groot. Later hebben die familieleden heel boos gekeken, want zo hadden ze het niet bedoeld, de goed willende man had veel verdriet. Ha mer en zaag hebben van de grootste boom iets gemaakt dat leek op al die andere, bomen in de stad. Zou dat nu ook de bedoeling zijn geweest van het kerstbomenverkoopstertje? Het zou heel lelijk zijn om te suggereren dat zij alvast wat takken haalt voor de losse verkoop en dit ten nadele van de boom die u of ons later toekomt. Ditmaal vermeldde het programma weer Handels meesterwerk „The Mes siah", waarvoor „Orpheus" de medewer king had verkregen van de arbeiders zangvereniging „Excelsior". Zodoende kreeg men dit overigens rigoureus ge coupeerde oratorium in een enorme grote koorbezetting te horen, die het in tussen in een zo grote ruimte als die van de Grote Kerk zeker wel verdraagt. Want het stralende, grootse karakter van deze zo suggestief en monumentaal opgebouwde toondiehting, wordt door' een dergelijke bezetting zeker geen ar tistieke afbreuk gedaan en vooral zo beheerst gedirigeerd als Nieuwland dit deed. Want de koorklank overschreed, vrijwel nergens de uiterste grenzen der dynamiek en behield dan ook in de polyfonie de juiste doorzichtigheid, ter-1 wijl de muzikale overgave steeds direct van inslag was- Wel nam de dirigent sommige tempi i iets te snel, zo dat de snelle passages; onduidelijk dreigenden te worden, door dat dan "de akoestiek van dit kerkge- bouw, de klank bijgevolg iets te traag absorbeert en ..doorgeeft". Doch dit terzijde gesteld, kan niet an- ders worden gezegd, dan dat de uitvoe ring een zeer te waarderen peil bereik te. Waartoe dan ook de begeleiding van het orkest, bestaande uit radio-musici en versterkt door Meindert Boekei aan het orgel, zeker het nodige bijdroeg, want het ensemble reageerde gewililg op de intenties van de dirigent, en Nieuwland I maakte daarvan een dankbaar gebruik; bij voortduring wist hij een goede en hechte klankeenheid tussen het vocale en instrumentale element te bereiken. Ook de solistische medewerking gaf over het geheel genomen veel aanlei ding tot waardering. De sopraan Mizzi van der Lanz liet in de coloraturen soms weliswaar een wat slordige into natie horen, maar zij had vele momen ten die vocaliter zeer te prijzen vielen en haar voordracht toonde bovendien een levendig begrip voor de inhoud van haar partij. Overwegend welluidend zong Sybille Kaaphorst de altpartij, ofschoon haar stem in het lage register nog wel aan fond en expressie zou kunnen winnen. Afgezien van een soms wat kelig ge produceerd geluid, en een ietwat te langzaam optrekken van de toon, viel de zang van de tenor Bert van 't Hoff verder zeker wel te waarderen. De bas David Hollestelle wist zijn recitatieven en aria's zowel vocaal als artistipk het gewenste reliëf te geven. Het niet in het programma vermel de Jongenskoor onder leiding van Leo Smit opende de avond stemmingsvol met het zingen van enige kerstliede ren. H. v. BORN. Donderdag is het 27.000e schip van dit jaar de Nieuwe Waterweg binnengeko men. Het is het Nederlandse m.a. RigeL Het vaartuig kwam van Goole en neen ligplaats gekozen in Pernis, Cargadoor is Phs. van Ommeren N.V. Het vorig jaar was het Engelse m.s. Icenic het 27.000e, dat eerst op 23 de cember binnenliep. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Voor een bedrag van 337.926 willen B. en W. van Schiedam de bouw van twee gymnastieklokalen achter de Wil lem de Zwijger ULO aan de St.-Lidui- nastraat ondershands gunnen aan de N.V. Muys en De Winter. De rijks- goedkeuring voor de bouw van de lo kalen is ontvangen. B. en W. willen spoed met dit werk betrachten aange zien er grote behoefte is aan gymnas tieklokalen in Schiedam. Reeds op 18 september 1959 heeft de Schiedamse gemeenteraad een krediet verleend van 385.000 voor de bouw van de twee lokalen. Voor de bouw van de openbare ULO-school werd op Morgen houden wij wéér een tweeparen verkoop, maar nu van de meest verkochte Nyion- kousen, die U zich maar denken kunt... de 30 denier wandelkous uit de serie van 2.90. Als U morgen twee paar wilt kopen voor een prijs, waarvoor U anders nog niet één paar kunt krijgen... zorg dan dat U er bij bent. Want dit Is niet zo maar een tweeparen verkoop, neen, dit is een verkoop van twee paar Nylons ter waarde van vijf gulden tachtig, nu voor nog géén drie gulfien. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Ny lons, eerste keus met fijne naad en slenderhlel, en ladderstop in boord en teen, zeer elastisch, in alle maten en modekleuren, 2 Per cliënt niet meer dan 4 paar. 21 februari 1958 een krediet verleend van 1.321.150. Het werk werd uitge voerd door de firma D. Baron te Schie dam, die ook de funderingspalen voor de twee gymnastieklokalen heeft ge slagen. B. en W. verzoeken de vol tooiing van de school nu aan Muys en De Winter te gunnen aangezien de twee lokalen in systeembouw worden gebouwd. Advertentie In de le Van Leyden Gaelstraat te Vlaardmgen reed dc 38-jarige wïelnj - ster C. R.-v. d P. tegen een plotseluig stoppende wielrijder die ^^^uteroD- Zij kwam ten val en ook het achterop zittende kind van 2 en een ^alf jaar vier. Het kind moest met een schedelbas s- fractuur naar het Algemeen Ziekenhuis worden gebracht. De moeder liep geen letsel op. (Van een onzer verslaggevers; Honderd kinderen hebben woensdag- dagavond voor evenzoveie belangstel lenden met geestdrift deelgenomen aan de onderlinge wedstrijden van de chris telijke gymnastiekvereniging „Animo" in de gymnastiekzaal van de Kon. Julianasehool in Kcthei. Het was de bedoeling dat de meisjes en jongens van tien tot dertien jaar en de meisjes en jongens van veertien tot zestien jaar op twee avonden aan de wedstrij den zouden deelnemen, maar de twee groepen konden woensdagavond in de gymnastiekzaal terecht. Nu rest Animo nog de wedstrijden voor de dames en heren, die zaterdagavond gehouden worden. Met enthousiasme en in prettige stem ming hebben de jonge leden van Ani mo de oefenstof afgewerkt. Bij de meisjes had mej. J. M. G. van der Heyden de leiding en bij de jongens was het de heer A. Meyboom. De alge hele leiding had hoofdleider H. Voo Voorzitter C. L. de Groot heeft het we koinstwoord gesproken en tevens dt sluiting verricht. Voor de oudste jon gens was er een vijfkamp, de meisjes hebben aan vier toestellen gewerkt. Verplicht was ais minimum het gemid delde cijfer zes te behalen. De gymnasten hebben uitstekende pres taties geleverd, want bij de jongsten kregen slechts twee jongens (van de 70 deelnemers) geen diploma's. Bij de ouderen moesten drie kandidaten wor den afgewezen. Alle geslaagden ont vingen een herinneringsdiploma. Bo vendien zijn de ouderen naar presta ties ingedeeld. De resultaten waren: Meisjes Ie graad 14—16 jaar: 1. Ria Ruseier 30 punten; 2. Nel de Bruijn 29 3/4 punten. Meisjes tweede graad: 1. EUy Jongste 32 1/4 pun ten, hoogstgeklasseerde. 2. Leme Pelk- man 28 3/4 punten; op de derde plaats eindigden gelijk: Lenie van der Linden, Yvonne Ruse], Truus de Gids, ieder 28 1/4 punten. Advertentie T 19-2I t.o Boterslaot TEL, 136817 gouden ringen metbrillant ref779 1235,- rel A3I127,50 edelsleenkundige f.g.a. diamantexpert g i a. UJNBA.tl 92 Onze gratis brochure hierover zenden aij U op aanvraag graag toe AUiUMUBItLBfcUK JO! Ove* Wim ntal); —He filiarl (Van een onzer verslaggevers) Vanavond om half acht zal de Schie damse gemeenteraad in openbare ver gadering bijeenkomen- Als eerste punt op de agenda staat de benoeming van een gemeentesecretaris in verband met de pensionering van mr. N. J. Post. Kandidaten zijn mr. M. J. Blok uit Lei den en de Schiedammer mr. H. Snoep, die zoveel bekendheid geniet vanwege zijn voortreffelijk werk als voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs. Verder staan op de agenda een voor stel tot aanwijzing van een commissie van advies tot regeling van het toe zicht op de huisvesting, verpleging en verzorging van hulpbehoevenden en be jaarden. Dan de aankoop van pand He renpad 19 voor ƒ3500. De aankoop van een garage in een torenflat van W. A. van der Velden aan de Havednijk voor 19.800 ten behoeve van een transfor matorruimte. Aan D. Baron zal een perceel grond bij Dieselstraa; en Dal- tonstraat worden verkocht voor 196.000, De firma De Ligt wenst een perceel :rrnd aan de Lindeijerstraat te kopen, '"0 m2 tegen f 45 per m2, voor de bouw "n winkel met werkplaats en bo ng Ü-- z.xJ er een ruiling van fja'i -h„- -n„t de Schiedamse •~"r Honner- T-de De gemeenteremiging heeft behoefte aan een zandtriiler en een steenschrap- machine tegen ƒ13.139. De eerste grond in Groenoord zal bouwrijp worden ge maakt voor ƒ880.000. Voorgesteld wordt de Schiedamse Jeugd raad een eenmalige subsidie te geven voor een bedrag van ƒ200. De regeling voor toekenning van premie aan chauf feurs die schadevrij rijden dient inge trokken te worden in verband met de Invoering van de functie-indeling en de prestatiebeloning. Besproken zal worden een nieuwe verordening voor de heffing van tcadegclden. Een bedrag, van twee miljoen gulden kan geleend worden tegen een rente van 4\icr voor kapitaalswerken. Punt 14 van de agenda vermeldt de vaststelling van de voorgevelrooilijnen voor de Sint Lïdui- nastraat, waar enkele burgers bezwaren tegen hebben ingediend. Tevens is cr een voorstel tot het onderhands aanbesteden aan Muys en De Winter van de bouw van twee gymnastieklokalen bij de Willem de ZwJjger-u.l.o. Afitiert entte zit eb ik zo:n »-T P.D.K. RUWIEL 5TNTI0N55TR. Ill TEL 217» VLflflROINGEff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1