A. Lokhorst in keur graad ingedeeld Vele gymnasten kampen ïn prettige wedstrijd .jl! Jl xjl ^ju Li Directie werf-De Jong huldigt 4 jubilarissen Classificeerder valt 6 m van scheepswand Animo en DOK met fleurige evenementen Gebr, PrinsBouwstoffenhandel N.V. rlr 11 4 Opdracht bouw geref. kerk nog wel deze maand 4- Olinda. Ware grootte Burgerlijke stand Brons voor pionier J. Stoïk Dodelijk ongeval in dok 6 Onwel geworden en overleden Sterke heren Olinda - het meesterwerkje van Willem I!, zó fijn. dat iedere roker die een Olinda opsteekt reeds vanaf de eerste- trekjes geniet. Olinda van Willem ii. in de nieuwe bijzonder mooie blikverpakking van 50 stuks (die Uw sigaartjes in top-conditie houdt) 15 ct. per stuk. Een enig kerstgeschenkje voor jonge en oudere rokers. Iet op de naam Formica want de merknaam Formica geeft garantie voor superieure kwaliteit in kunstharsplaat Wijnhaven 15 - Rotterdam - Telefoon 118940 - - "**5 0 CLCLY^ cÜLs K MAG NIET NIET NETJES CITROEN dien Ouder? Vandaag- ....en morgen DOORZETTEN KERSTBOOM en dagelijks Ziekte Uitslagen Oudste adspiranten C.J.F. hield eerste Adv entshij eenkomSt met zeer velen sigaren, klein of groot; in elke prijs klasse beter. Door betere tabakken en zorgvuldige fabricage. Kerstnachtdienst in Juliandkerk CITROEN den Ouden 7" 'rc£u£ iNIMO-DAMES demonstreren hier hun kwaliteiten aan de ringen. Rechts beneden de heer H. Voor- bach, leider van de wedstrijd. yFEER vele leden van Schiedamse gym nastiekverenigingen hebben zaterdag deelgenomen aan prettige wedstrijden. i sï?** Ke*hel hield zaterdagavond de sluiting van de onderlinge wedstrijden. In de gymnastiekzaal van de Koningin Julianaschool aan de Vlaardingseweg kwamen de dames en heren In het strijdperk, Ma afloop heeft voorzitter C. L. de Groot de prijzen uitgereikt waarbij hij er zijn vreugde over uitsprak dat de ontwikkeling bij het jonge Animo in Kethel zo gunstig is. Bij de christelijke gymnastiekvereni ging DOK zijn eveneens onderlinge wedstrijden gehouden. De volwassenen waren nog niet aan de beurt, De wedstrijden voor de dames en heren worden op 13 januari gehouden. Zater dagmiddag en zaterdagavond waren de jonge leden aan de beurt. Aange zien DOK Schiedams grootste gymnas tiekvereniging is moesten de vaardig- heidsproeven voor de jongsten en de onderlinge wedstrijden voor de oudste aspiranten in diverse zalen worden gehouden. Met trots hebben de vele bezoekers zaterdagavond gezien dat de chr. gymn. (Van een onzer verslaggevers) Advertentie Advertentie Importeur Viba Den Haag ALLEENVERTEGENWOORDIGING VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Uitsluitend voor Handel en Industrie. fïE motten hadden hem toch nog on- aangetast gelaten, vandaar dat ft ons dezer dagen niet meer ziet in regenjas, want bbbbrrrr het is toch merkelijk winter geworden. De Schie dam se jongetjes geloofden het al vroeg, dij beproefden de kracht van het vlies op het water. Dat deden zij eerst vreugdevol maar toen het water in hun schoenen stond kwam berouw na de zonde. Het ijs kapot trappen mag trouwens niet, dat leert een me dedeling van het Bureau Algemene Zaken van het Stadhuis vandaag weer eens. Het is dan zover, het vriest, we kijken elkaar daartoe wat verwijtend vanuit onze beschermende kragen en oorlappen aan. Inderdaadijs en sneeuw en zo is heel leuk, maar dan zou het in de zomer moet'en voor komen. T/'OOR mij mag het anders wel", zei een stucadoor ons al bij het begin van het weekeinde. Dan ga ik lekker niet naar mijn werk, want werken is er niet bij in die harde grond dat be grijp je zo wel." We begrepen het maar toch hebben we hem uiteen gezet dat men niet om vorst vraagt als men met liefde werkt. Arbeid verschaft velen vreugde en voor deze werkers is Advertentie HOOfD-AGENT Bredssiraat-R'Aim.iy. 117655 Musis Sacrum: Willem de Zwijger ULO Ouderavond, 20. Volksgebouw: Ned. Bond van Vogel liefhebbers. Contacfcavond, 20. het van minder belang hoeveel uren het weekschema vermeldt. Vandaar dat mensen die hobby en beroep com bineren soms tot tweemaal 45 uur werk in een week komen. Overigens is de vreugde van de stucadoor minder netjes want wie weet met hoeveel zor gen de autoriteiten nu naar de stil stand in de bouwactiviteiten zien. Ook Schiedam heeft wat dat betreft zorgen genoeg, er moeten honderden oude woningen weg, maar de nieuwe komen er niet zo snel voor terug. 'TOCH werd er vandaag nog hier en daar gewerkt ook al waren de mannetjesputters van de bouwerijen niet overal te zien. Op het Emrna- plantsoen klauwde een dragline sicb eenzaam en verbeten door de harde grond. Gemeentewerken is vast van plan binnen de vastgestelde vier maanden van de 'Broersvest en om geving een aantrekkelijk centrum te maken. Het ziet er zelfs naar uit dat het met dit omvangrijk karwei wel zal lukken. Overigens behoort de vorst bij de stemmige laatste weken van het jaar. Prettig is dat nu zoveel winke liers hebben meegewerkt aan de illu minatie van de winkelstraten. In de donkere dagen van december is Schie dam nu een centrum van licht en sfeer. yES stoere mannen stonden vanmar- Zi gen ai vroeg op het grasveldje dat wat verwezen ligt op het plein van de Koemarkt. Men zou gaan menen dat de mannen er stonden out zich te gaan bekwamen in het judo. Daar lenen hun gebaren wel op, ze huppelden zo atletisch. Sport bedrijven op maan- dagmorgen en dan zo bijzonder mta- den op de openbare weg mag men in Schiedam niet verdachten en daarom hebban we voor het verblijf van de mannen op het gras een andere reden gezocht. Het zou niet de aanleg van een schaatsbaantje worden want de tennisparken bieden nu volop gelegen heid voor deze wintersport. Ook de vijvers en singels staan al voor ont vangst van ijsvreugde gereed. Nee, er komt nog meer sfeer m Schiedam, üe mannen hebben op hei plein de grote kerstboom gezet. Het is als de prelude voor veel huiselijke gezelligheid m de komende koude dagen. NCVB-Cen- Gercformeerd Jeugdhuis: trom. Kerstavond, 20. Jeugdhaven: Chr. Sportfed., Jaarver gadering, 20. Chr. Sociale Belangen: NCBO, Verga dering. 20. ITT r, Musis Sacrum: Willem de Zwijger ULO, Ouderavond. 20. Grote Kerk: Oecumenisch Kerstappei voor de jeugd, 19.15. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- .darnse redactie tel. 64154 b g g. tel. lI5aS8 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost Aleiriastraa' 23, tei. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teier. 113588) Apotheek: Jansen. Swammerdamsingel er. Nieuwland. Dr. Wibautplein. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politiealarm 64066: U.te. en G.D waarschuwing 5.9290. Stedelijk Museum: Drie exposities, to to's Eddy Posthuma de Boer (tot enm- 14 januari 1952); schilderijen Gerard Verdijk (tot cn met 10 december 19611 werk van de kinderen der Schiedam kunstklasse tot cn met 10 december 13 alles van 1017 uur. ver. Animo gaat beschikken over een sterke herenploeg, Vrijwel altijd is de herenploeg bij da gymnastiekverenigin gen het zorgenkindje, maar voorzitter C. L. de Groot koh met genoegen ver melden dat de herenploeg van Animo een. hechte kern vormt en dat ook de prestaties beter worden. De verrichtingen van de heer A. Lok horst zün zelfs zo .goed dat hij in een keurgraad diende te worden ingedeeld. De heer Lokhorst won dan ook de wissel beker voor de beste gemiddelde presta ties. Zyn gemiddelde kwam boven de tachtig procent. Bij de dames was het mje. C. AVoermeier die de wisselbeker veroverde. Voor de overige prijswinnaars waren er medailles. De heer De Groot heeft het publiek dank gezegd voor de prettige medewer king want ondanks de grote belangstel ling was er steeds de goede sfeer en stilte zodat de gymnasten geconcentreerd aan de toestellen konden werken. Bij de aanvang kwamen de dames en heren met een mooie opmars op, gesloten werd met een stijlvolle afmars. Tevens is bij de aanvang het bonds lied gezongen. Voor een ieder was er in de pauze koffie met koek en de sfeervolle wedstrijden werden besloten met demonstraties van de dames en heren. De heren lieten spectaculaire sprongen op de lange mat zien. De dames toonden de ritmische oefeningen die zij tijdens de Krmgwedstrijden in Naaldwijk hebben uitgevoerd. Met deze ritmische eofeningen hebben zij toen de eerste prijs gewonnen. Hoewel de prestaties van de herengroep bij Animo in stijgende lijn zijn was dat niet het geval met de verrichtingen van de damesgroep. Dit vindt zijn oorzaak in de ziekte van enkele dames en boven dien zijn diverse dames overgegaan naar de groep van anderen. De deelnemers hebben zaterdagavond per toestel twee voorgeschreven onder delen uitgevoerd, voor het overige was er vrije oefenstof. De dames turnden aan ringen, damesbrug, brug laag en paard. De heren turnden aan hoogrek, hoogbrug, ringen en lange mat. Gewerkt werd in drie graden. Voorzitter C. L. de Groot wees nog op de invoering van het tumpakje bij de dames,- blauw met witte biezen afgezet. De algehele leiding van de wedstrijden bij Animo had de heer H, Voorbach, technisch hoofdleider. In de jury bij de dames zaten de heren J. Schlink en A. Lokhorst en bij de heren J. Schlink en P. Lukaart. In hun conclusies kwamen zij tot vrij gelijkluidende uitspraken. Prijswinnaars zijn; Dames: eerste graad 1. C. Woermeijer 67,90 punten: 2. T. van der Bos, 64,95 punten. Tweede graad: 1. E. Hoegee 63,25 punten; 2. A. Kool 55.65 punten. Derde graad: 1. me vrouw C. Kegel-Zeelenberg 56,90 punten; 2. mevrouw G. Voorbach-van der Bijl 55,65 punten. Heren:.Keurgraad: 1. A. Lokhorst 68,1 punten. Eerste graad: 1. H. Voorbach 65,2 punten; 2. A. Meyboom 56,8 punten. Tweede graad: 1. J. de Kok 59,6 punten; 2. Th. Schippers 59.3 punten. Derde graad: 1 J- Wouters 51,7 punten; 2. M. Hertog 51,5 punten. Aan de vaardigheHsproeven voer aspi ranten In de leeftijd van tien tot dertien jaar bij DOK hebben zaterdagmiddag ongeveer driehonderd kinderen deelge nomen. Zij kwamen daarvoor hijeen In de gymnastieklokalen van de Rehoboth Ulo aan de Tuinlaan, van de scholen aan het Frans Halsplein en in de Koningin' Julianaschool te Kethel, De proeven zijn in een prettige sfeer afgelegd. Onder de kundige leiding van het DOK-kader, konden de meisjes en jongens vlot de voorgeschreven oefeningen verrichten. Tekenend voor de kwaliteit en de aan dacht van de jonge gvmnasten is dat slechts enkelen moesten worden afge wezen voor het diploma. De geslaagden kregen ook een lintje dat zij op het DOK-kostuum kunnen bevestigen. Voor de oudste aspiranten van DOK zijn zaterdagavond in de turnzaal van de Rehoboth-Ulo aan de Tuinlaan de onderlinge wedstrijden gehouden. Hier kwamen honderd meisjes en jongens van veertien tot zestien jaar bijeen, die onder leiding van de heren K. J. Tanis en A. Herlaar geanimeerd aan de wedstrijden hebben deelgenomen. Voor beide groepen in drie graden waren het vierkampen. De meisjes iumden aan brug, ringen, evenwichtsbalk en lange mal. De jongens oefenden aan brug, rekstok, ringen en lange mat. Ook deze deelnemers kregen allen een diploma waarbij zij de be haalde cijfers in het diploma konden noteren. Voor de drie bestgeplaatsten van elke graad waren er boekenbonnen. De prijswinnaars zijn: Meisjes le graad: 7. Jeane van 't Hof 34,8 pnt.; 2. Yvonne Zwetheul 34,3 pnt.; 3. Ria van Dam 31.8 pnt. Meisjes 2e graad: 1. Marjan Lagendijk 36,6 pnt.; 2. Ita v. d. Meulen 34,8 pnt.; 3, Martha Nagtegaai 33 pnt. Meisjes 3e graad: 1. M, v. d. Knaap 31.8 pnt.; 2. *Sj. v. d. Lely 29,6 pnt.; 3. R. de Boer 29,3 pnt, Jongens le graad: 1. Wïm Troost 32,6 pnt.; 2. Ton, v. d. Vlugt 30,6 pnt.; 3. Karei v. Hartingsveld 28,7 pnt. Jongens 2e graad: 1. Wim v. Otterloo 30,4 pnt.: 1. Kon Herlaar 29,5 pnt. Jongens 3e graad: 1. P. v. d. Vlugt 29 pnt.; 2. J. Bezemer 28,8 pnt,; 3. v. WILLEM II Dé bouw van de Gereformeerde Kerk in Nieuwland. die aan. de Burgemeester Honnerlage Gretelaan achter het riool gemaal aan de Damlaan in Schiedam komt te staan, is zaterdagmorgen in de Goede Haven onderhands aangesteed. Er waren vijf inschrijvers. Het laagste be drag liet de aannemer W. G. Gerritsen uit Bergsenhoek noteren, ƒ585.200. Dit is evenwel nog enkele duizenden boven de raming, zzzzz z z z zz Tweede was N.V. Aannemingsbedrijf v.h. Verschoor, Rotterdam Pernis voor ƒ589.000; derde Bouwbedrijf H, Hooghart en Zonen Schiedam 597.500; vierde J. K. Simon N.V. Schiedam 612.000 en hoogste bouwbedrijf B. Voogt en Zn, Delft 615.000 De aannemer Gerritsen bouwde ook de Goede Haven (kerk) in Schiedam en de onlangs in gebruik genomen Maranatha- kerk te Vlaardingen. Het architectenbu reau Swanevel-d en Goslinga heeft deze aanbesteding gedaan, het ontwerp van de kerk is ook van dit bureau. De gunning is aangehouden omdat de kerkeraad hierin dient te beslissen, maar verwacht wordt dat de opdracht gezien de verkregen rijksgoedkeunng nog deze maand zal worden verstrekt. (Van een onzer verslaggevers! Voor het eerst heeft de CJV in Schie dam een Adventsbijeenkomst gehouden en de weerklank voor dit gebeuren was bij de leden zeer verheugend. Tal van CJV'ers zijn zaterdagavond naar ge bouw Irene gegaan* waar bij de aan vang de liturgie gehouden is. Diverse jongeren hebben gedeelten uit de Bij bel gelezen. Janny van der Spek heeft enkele religieuze liederen gezongen. Zij werd begeleid door Piet van der Gaag aan de piano. Zij zong o.a. De Wereld is een donker huis, waarbij een koortje van CJV'ers het koorwerk zong. Janny van der Spek zong voornamelijk Ad- ventsliederen. Hierna heeft voorzitter Wim F. de Wolff een kort welkomstwoord gespro ken waarbij hij er zijn vreugde over uitsprak dat de belangstelling zo groot was. Ten slotte heeft de toneelgroep van de CJV „Ons Doel Getrouw" een re prise gegeven van het Roode Kruis to neelstuk „Het Witte Legioen". Dit to neelstuk is speciaal gekozen omdat het de Kerstgedachte inhoudt. Hoewel ODG ditmaal niet met de zelfde spelers als bij het vorige optre den kwam. hebben ook deze tonelisten verdienstelijk spel te zien gegeven. Aan dachtig hebben de honderden jongeren naar het toneelspel gekeken. Omstreeks elf- uur werd de sluiting verricht. Toen hebben allen het Adventslied „Vervui al Heiland het verlangen...." gezongen. OLINDA Blik 50 st f. 7.50 Doosje a 10 st. f. 1.50 SCHIEDAM. Geboren: Petrus C. z.v. C. J. Timmer- en A. M, var. der Sloot: Paula I. J. d.v. F, J. M. de Kok en H. M. H. Op 't Root: Liduina J. d.v. C. J. de Gooijer en J. J. Hillenaar; Peter G Z.V. G. Breur en J. A. van Dengen; Irene E. A. d.v. G. T. Spijkers en M. A. J. Kramer: Paul E. z.v. A. M. Vogelenzang en P. C. var. der Sloot: Sylvia d.v. A. van Dijk en W. Eeuweijk: Adri- anus F- z.v. A. P. Vergouwe en J. Cohen. Overleden: J. A. Meulstee. 80 jr. Getrouwd: H. van Vliet. 29 jr. en M. J. Blok, 27 jr.; T. Broers, 37 jr. en C. M. Al- bers, 37 jr.; H van der Wal. 22 jr. en J. TJittenbogaard, 19 jr.; P, Kok, 24 jr. en 5. W. van Duyn. 23 jr.; J. de Zanger. 28 jr. en M. H. Ong-Aban, 19 jr.: A. J. P. Sebel, 24 jr.: en S. C. Slavenburg, ZO jr.; P. Zwarenstem, 27 lr. en M. J. P. van den Toorn. 21 jr.: T. A. Heijr.sbrot'k. 23 jr. en M. Nolet. 22 jr.; W. J. J. Bruning. 25 jr. en A. A. Hommers- larehen, 24 jr.; _H. van der Meer. 27 jr. en J. Schop, 23 jr W. Esbach. 28 jr. en T. Droge. 21 jr.: A. van der Most, 26 jr. en P. J Vreeswijk, 19 jr.: H. M. Moerer, 22 jr. en M, C J. Douma, 20 jr. Ondertrouwd: W. J. Bekkers, 22 jr. es G. A. Vredebregt. 21 jr.; J. van den Berg, 27 jr. en A, M. van Loosbroek, 25 jr.; W. van den Brink. 34 jr. en A. C. weistra. 30 jr.; A. H. P. Dalhuisen. 23 jr. en M. M. Tnel, 24 jr.: H. C. H. Donkersloot, 21 jr. en M. B. van de Water. 21 jr.; P. B. van Hees, 25 jr. en C. M. T, Baartmans, 28 jr.; C. A. van der Helm. 24 jr. en C. C. M. Ruigrok, 23 jr.: F G. van de Kamp. 19 jr. en H. van Wagtendonk, 17 jr.: P. J. A. van Krugten, 20 jr. en G. var. Vliet, 18 jr.; P. Meulendijk, 25 jr. en K. Korteland, 18 jr.; C. A. M. Oisthoom, 26 jr. en A. M. van Mil. 25 jr.: G. P. T. Oomen. 34 jr. en T. M. Spree. 29 jr.: H. C. van Paassen. 29 jr. en M. J. Ham, 27 jr.; P. J. A. van der Ven. 28 jr. en P. W. Verdoes. 27 jr.; H. A. Visser. 2t jr en P. J. Sagwijn, 18 jr.". N. C. Wegbrans, 28 jr, en M. B. E. dt Kort. 30 jr.: B. Westenberg, 22 jr. en J. Oostveen, 18 jr.; F. Winterswijk, 25 jr en N. Brokling, 29 jr.; P. N. M. Son- der. 23 jr. en T. van Dijk, 23 jr. SCHIEDAM. Geboren; Erna d. v. A. P. Lakervetd en I. G. Erwich; Magnus z. v. M. Souverein en J. van Gelik; Henriètte d. v. H. Meijboom en B. Roest; Petronella M. d. v. C. W. Roerade en F. J. Dmgenouts; Pe trus M. z. v P. J. M. Stoopman en C P. J M. Beijer: Geertruida d v. B. Drenth en C J. I. Westdijk. Overleden: S. Post, 60 jr.: W. Banen 43 jr.; J. A. Roeise 67 jr.; T- Schaap 92 jr.; H. G Hendriks 76 jr.; J. J. M. Groeahorst 60 jr.; In de Jukanakerk aan de Burg. Knap- pertlaan hoek Juliana v. Stoibergstraat zal zondag 24 december, dus aan de vooravond van Kerstmis de traditionele samenkomst voor iedereen worden ge houden, beter bekend als Kerstnacht dienst. Dit j'aar verleent naast de Chr. Har monie-vereniging „Sursum Corea" me dewerking mevrouw Anne v. d. Loo, zangdeclamatrice en aan het orgel en de piano de heer C. Dubbeld en tevens het Chr. Schiedams mannenkoor. Gezien de grote belangstelling voor deze bijeenkomst gaan de kerkdeuren reeds om kwart over negen open. Van 21.45 tot 22.15 uur speelt het Harmonie korps en het orgel bekende kerstliede ren. 22.15 uur aanvang van de dienst,! waarin voorgaat ds. W. A. Krijger. (Van een onzer verslaggevers) T IEFST vier jubilarissen, in dienst van de scheepswerf en Machine fabriek A. de Jong (Vlaardingen en Schiedam) waren zaterdagmorgen in de Harmonie met hnn naaste fami lieleden aanwezig om door de direc tie te worden gehuldigd. Voor een Advertentie HOOFD-AGENT Bredatoit-gdbrn-Tel 117655 (Van een onzer verslaggevers) 1 VAN zesenhalve meter hoogte is de 45-Jarige classificeerder G. v. d. Heijden uit Tilburg tn dok 6 van de Scheepswerf De Nieuwe Waterweg in Schiedam gevallen. De heer Van der Heijden stond op een houten dek van ■een zogenaamd schorenbord. Hij verfde met een lan e kwast de wand van het Libanese schip Antonle~L, dat juist uit het ook van de WUhelminahaven zon vertrekken. Vermoedelijk Is de heer Van der Heijden van het plankje, dat 85 cm. breed Is, gevallen. Arbeiders die In de buurt werkte» hebben wel een plof ge hoord. Zij zagan cte heer Van der Heij den toen met bebloed hoofd op de sta len bodem van dok 6 liggen. Het slacht offer Is naar de Dr. Noletstlehting ver voerd, waai' hij bij aankomst bleek te zijn overleden. De heer Van der Heij den was in dienst van het classificeer- bedrljf W. van 't Hart. A Woensdagavond houdt de N CTVB- Nieuwland te Schiedam de Kerstwh- ding in de bovenzaal van wiikcentium Nieuwland. De dames zuilen luisteren naar de declamatie van de heer B. Rasker. Ef is Kerstliturgic. f; tn opbouw Arcade zal het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus woens- Hipavond afscheid nemen van de uiri gent de heer Gijsbert Nieuwland De heer Nieuwland heeft het bekende koor veertien jaar geleid- Zijn verdiensten worden zeer belangrijk geacht daarom zulten niet alleen de leden van Orpheus hem hulde betonen maar tevens zijn burgemeester mr. J. W. -Peek en ver tegenwoordigers van de Schiedamse Gemeenschap aanwezig. In het gebouw van de CJV aan de Lange Haven „Jeugdimven" zal don derdagavond de laatste ruilbeurs van dit jaar worden gehouden. Verzame laars van postzegels, sigarenbandjes, suikerzakjes, prentbriefkaarten en an dere begeerlijke waren zijn welkom- Schiedam is m kerststemming, dat. tonen de etalages, de versierde win kelstraten. Ook de Schiedamse zon dagsscholen hebben besloten een Keret- aDoèl te doen houden om de gehele Schiedamse jeugd en de oudere zich te doen bezinnen op het komende kerst feest. Daarvoor wordt dinsdagavond een Oecumsnisch Kerstappèl gehouden in de Grote Kerk aan de Lange Kerk straat, aanvang kwart over zeven. O Opgaven gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofd bureau van politie tussen 912.30 en 26 uur: een paar wollen herenhand schoenen; dameshandschoen (r.); por temonnee met inhoud: halsketting; vul pennen en ballpoints in étui; sleutels in étui. Te bevragen bij de vinders: wieldop van auto, Zandwijk, Emma- straat 52;.ballpoint. Slavenburg, Troel- stralaan 175; sleutels in étui, J, Vor- stenbos. Groenelaan 35a: schoenenrepa ratie-materiaal, Van Eek. Aleidastraat 112; tabakspijp. S. Bosdijk. Bnelse- straat 16; luiwagen, Verspeek, Hoofd straat 157; elektriciteitskabel. Steijn. Havendijk 160; kinderspaarzegels, De Wolf. Voornesestraat 9a; bedelarm- bandje. L. v Esseren, Molensingel 7, Kethel; bedrag aan geld, Brouwer, Prof. Treublaan 31; bedrag aan geld. Postkantoor, Tuinlaan; fietstas en ak- ten '.as met inhoud. Scherpenberg. Manometerfabriek, Nieuwpoortweg 10; kinderportemonnee met inhoud. Hib- bens. Burg. Honnerlage Gretelaan 143; bruine portemonnee. E. Steens, Rotter- damsedijk 192c; damesparapluie, B. Mulder, Am. van Solmsstraat 21b; por tefeuille met inhoud, Pauw. B. K.-laan 175a; aktentas met inhoud. K. v. Raay, Srhimmelpennicklaan 31; glacé heren- handschoen. J Gonlag, Parallelweg 112; herenhandschoen (r Schaeffer. Rem- brandtlaan 91b; een paar motorhand schoenen, Afd. Beveiliging, Wilton- Fijenoord; 1 paar wollen kinderhand schoenen, Butter, Voornesestraat 35a; dameshandsehoen. Putter, Rembrandt- laan 55b, na 19.00 uur; dameshand schoen (1.), Zwep. Sommelsdiiksestraat 17; grijze want, v. d. Linden, Polder- weg 1, Kethel; wollen sjaal, Zonne veld, Hogenbanweg 23d; herensjaal, Post,' Strijensestraat 20; hoofddoek. L. Fast, Viliastraat 115a; zijden hoofd doek. Beelen, Mgr. Nolenslaan 311; een lap stof, v. Giessen, Schaperlaan 70; militaire baret. Stompe, Van Hogen- dorpstraat 7; regenbroek Speksnijder, Rotterdamsedijk 244; zijden sjaal. Steijn, Havendijk 160. Een serie fietsen werd ontvreemd tij dens het weekeinde in Schiedam. De fabrieksarbeider .R. A. W, den H. mist zijn fiets, die op slot in de Overschie- sestraat heeft gestaan. De verpleegster, mej. G. A. M. C. is haar rijwiel kwijt geraakt voor haar woning in de West- frankenlandsestraat. Hft meisje A. Z. mist haar rijwiel dat op slot in de Boerhaavelaan stond, van het school meisje L. C. B is de fiets gestolen die op de Rotterdamsedijk op slot was geparkeerd. Toen de automobiliste mej. G. M. J. A. voor de zebra bij het kruispunt OranjestraatLange Nieuwstraat te Schiedam moest stoppen, reageerde de 15-jarige wielrijder C. van der S. te laat. De Vlaardingse jongen botste tegen de bumper van de auto aan. De Schiedamse G.G. en.G.D. heeft de knaap me' een gebroken knie naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaardingen vervoerd. Het voorwiel van de bromfiets van de Schiedamse embalieur A. D. heeft zaterdagmorgen om tien voor elf plot seling de voorvork verlaten, waardoor de heer D. kwam te vallen. Met; schaaf wonden aan het gelaat, hoofdpijn en een lichte hersenschudding lag de heer D. op het rijwielpad van de Gerrit Ver- boonstraat. Hij is naar het Gemeen te-Ziekenhuis vervoerd. Het onvoorzichtig openen van het portier van een auto had zondagmiddag om tien over half twee tot gevolg dat d? Rotterdamse smid J. Bakker met zijn bromfiets in volle vaart tegen een autoportier reed op de Rotterdamsedijk. Hij viel met zijn echtgenote, die op de duo zat. op het wegdek. Het ongeval liep nogal gelukkig af. De automobilist J. B„ scheepsexpert uit Schiedam, had snijwonden aan de linker duim, me vrouw Bakker had een wond boven het rechter oog. De bromfiets werd aan de voorzijde zwaar ontzet en het linker autoportier werd vernield. Tegen de automobilist is proces-verbaal opge maakt. van hen was het wel een bijzondere gedenkdag1, want de heer J. Stolk mocht het feit herdenken, dat hij veertig jaar geleden in dienst van De Jong trad. Mede als gevolg van de wijze waarop deze jubilaris zich in de loop der jaren had weten te onderscheiden, was hurgemeesier, mr. J. Hensdens nadr de Harmonie gekomen om de eremedaille In brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau aan de heer Stolk uit te rei ken. Mr, Heusdens schetste in. vogel vlucht de levensloop van de heer Stolk en merkte daarbij óp, dat hij zieh van jong maatje, had weten op te werken tot beheerder van het platen werk op de werf te Schiedam, een feit dat do volle aandacht verdient, zoals de burge meester zeide. U hebt klaarblijkelijk meteen in de roos geschoten zei mr. Heusdens en moet wel met bijzonder veel plezier uw arbeid hebben verricht. Hij wees daarbij op de geweldige veranderingen die zich in de techniek ten opzichte van de- scheepsbouw en scheepsreparatie heb ben voorgedaan. De eerste burger noemde de heer Stolk een all-round vak man. die. verschillende stadia voortref felijk heeft doorlopen. Het aantal schépen, waarop de heer Stolk heeft gewerkt, hetzij voor repara tie of nieuwbouw i$ niet meer aan te geven en daarbij zijn er vele, die ver vaardigd werden in de tijd, waarin er praktisch geen sprake was van mecha nisatie. zodat alle rondingen die een schip moest bezitten, met de hand in de huidplaten werden geklopt. Toen na de tweede wereldoorlog de mogelijkheid werd geschapen om jeug dig personeel op te leiden tot vakman, onder toezicht van de Stichting Bene- tel, werd de heer Stoik aangewezen om de praktische kant voor zijn rekening te nemen. Ook dit feit noemde de bur gemeester belangrijk. Ook vond mr. Heusdens het verheugend, dat de jubi laris degene was, die de stoot gaf tot het oprichten van de personeelsvereni ging van de N.V. A. de Jong, de ver eniging, die alleszins Moeiend is. Namens de directie reikte de heer C. M. Drop de oorkonde en legpenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uit. terwijl mevrouw Stolk bloe men ontving. Evenals de heer Stoïk ontvingen de andere jubilarissen, de heren. P Koene, A. de Rooy en A. van Dorp (25 jaar), de gebruikelijke ge schenken onder couvert. Advertentie Bij een bezoek aan familie in een Schiedams ziekenhuis is de 75-jarige Rot terdammer H. de Rijke uit de Vinken- straat 29 te Rotterdam zondagmiddag om tien over een bij de bushalte in de Oran jestraat in Schiedam onwel geworden. De G.G. en G.D. heeft hem naar het zieken huis vervoerd, alwaar bleek dat hij aan een hartverlamming was overleden. WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15 - R'DAM vindt u in onze speciale etalage KA.REL DOORMANSTRAAT af Aantrekkelijke prijzen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1