Zeer vele speciale bijeenkomsten Schiedam gaat kerst! eest sfeervol tegemoet I IJs moet bewaakt worden! /I 4 i E TSF hield stand tegen sterk Bamito-team Artistiek orgelfront C nhasm Rotterdamse kroniek Juliana-dames verloren Spannende badmintonstrijd Deel westelijk stadsdeel was lang stroomloos Burgerlijke stand Dronkemansrit ravage, auto over de kop Acht brommers en drie fietsen gestolen Ongelukken op ijsbanen Grammofoon ploten voor Kerstmis Kerstfeest voor 325 bejaarden bij WJF. Weihnaefatsoratorium in Statensingelkerk nu ook 's avonds gezellig winkelen op de feestelijk verlichte DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 19 DECEMBER 1961 I"«far* STEUN D.E.L. ADRESSEN KAREI DOORMANSTRAAT 165 TELEFOON 11 64 20 - ROTTERDAM racht collectie igen import ijle van kleur eldzame soorten n iet kostbaar! yooR «111®KT mJm Donderdag- en vrijdagavond zijn alle winkels op de gezellige Lijnbaan tot 9 uur geopend. Op zaterdag 23 december zullen we echter om 6 uur sluiten, mede in het belang van ons personeel. Botsing op kruispunt Vandaag ....en morgen en dagelijks Advertentie Weltuiscbtskonzerte: Tsrelll Concerto G-Mol! op. 8. 8 Manfredim Concerto C-dur op. 3 12 CowlH Concerto Grosso G-Moll. op. 8.8 Loeatelll Concerto a elnqu» F-Moll. op.l, 8 I Musicif28.50 Keratklrtnken ToelichtingPierre Janssen Stille nacht, heilige nacht De herdertjes lagen by nachte Largo Pauls Angclicus e.v.a1B.5o Er la een Kindek - geboren Er® el! God - Aafjo Hoynls In Bethlehem* stal - Haags Kinderkoor WU komen tezamen - Mastreechter Staar SI san nu mijn Jezuke - Hans Frlederlchs jongens-sopraan e.v.af 18.50 jHahalla Jackson: Joy to the worldflS.so pil rome. al! ye faithful: is Message des Anges Wiegenlied der airter. Qusndo Naseetto. e.v.af ig.Sc stille Kucht. Heilige Macht: Mastreechter Staar o.l.v. Martin lCoekelkoren. £16.» met 13 kerstliederen Christmas (or the millions f 16.» HET KKHSTVER11A VI. In hoorspelvorni bewerkt door Cruys Voorhergh Verteller Cruys Voorbergh Jozef Jacques Snoek Maria Anne-Marle Heyltgers De Engel Carl vnn der Plas Herodes Piet Kei velt De Os John de Frees», e.v.a. f 15. Slagende Klingende VVeihnarhtszelt: Der Cftor der St.. Ht-dwigskathedrale Der Blelafelder Klnderchor Orgel «nd Glockenf 15.— Kommer. Ihr lllrten: Dl» Schönsten Deutschen Wel nachts!ieder, j o.a. Wiener Sangerknabenf 13.50 Christmas Carols: StJUe nncht. heilige nacht - The hollyand t'neivy i Vu sUt Wellecome - Slaap nu mijn Jezuke The first N'owel - Es 1st eln 'Ros' entsprungen I Joseph est blennurie - Er is een Kindeke geboren op d'aard Adeste Fldeles - Herderkens omringen Mastreechter Staar, o.l.v. Martin Koekelkoren f 13.50 (Van een onzer verslaggevers) DE vijvers zijn bevroren, iedere avond wordt er geschaatst in Schiedam, de Schiedammers lopen gedoken in hun jassen, op de Koe markt tintelen de lichtjes in de grote Kerstboom en de vele verlichte win kels hebben iedere avond hun bezoe kers die de feestelijke inkopen ko men doen voor de sfeervolle dagen.» Het is heel merkbaar dat Schiedam de Kerstdagen tegemoet gaat. Ook in de vele Schiedamse zalen wor den iedere dag Kerstbijeenkomsten gehouden, bijna te veel orr. 1e mem»- reren. Voor morgenavond staat »en mooie Kerstwijdingsavond in de Op- standingskerk op het programma. De NCVB-Nieuwland komt bijeen in het "wijkcentrum Nieuwland. Andere sfeer, volle bijeenkomsten zulle-n worden ge- houden in Maison Westhuis, Irene, Christelijk Sociale Belangen. Sursum Corda. Hedenavond heeft de NCVB-Schiedam Centum de Kerstbijeenkomst in het Gereformeerd Jeugdhuis. In de Grote Kerk wordt voor alle kinderen een Oecumenisch Kinderappèi gehouden. De Jeugdkerk van de wijken 2, 3 en 4 van de Ned. Herv. Gem zal vrij dagavond in Chr. Sociale Belangen bij eenkomen. Donderdagavond is in Ire ne wederom een Kerstwijdingsdienst. Dan speelt Jacq. P. Bekkers op het orgel. Het lekespe! „De dood van Jo hannes den Doper" wordt opgevoerd. In Mathenesse komt tie Ned. Herv. Ge meente morgenavond in de kerk bij een. Dan zai het Opstandigskerkkoor zingen in de Vredeskerk onder lei ding van mej. T. Sonneveld. Er is de clamatie door Rita van der Hout en ds. "an der Steen vertelt een kerst verhaal. Moei»: 8 Franse kerstliedereno.a. Douce Suit. Allans, G*y. C,*y Gay. Bergères f 12.95 VroUJk Kerstfeest:. Haag Kinderkoor oir. M. Borstlap Wieder ror Heiligen Nacht Gro.'»» Orcbester rolt Cbor und Glocken f 12.— j Vos Hlrten and der Heiligen .Nacht: Bit» Strelch singt WeihnachtsHederf Jan Zwart: Suite Kerstfeest No. 1: Fsike Asma orgelf 6.» j Die Wener SSngerknaben sinten tVelh nachts! led erf 8.25 Jo Vincent ringt: Op V. mtln Heiland "blijf ik hopen Waarheen pelgrims, waarheen gaat ri) De herdertjes Lagen bij nachte Kom as met zang f 6,25 Harry Belafonte zingt kerstliederen: The Joys of Christznaji 0 Uttle town of Bethlehem Decs the Halls The first Noèl Mary's boy child 1 heard the bells on Chris trows day f 6.% Hoe lelt dit Kindeken: Slaap nn roils Jemke Hans Friederichs jongens-sopraan en Mastreechter Staar o.l.v. Martin Koekelkor 3J5 Mahalia Jackson; Silent night, holy night Noroqmat the Ins. f 3.35 tB»f Croaby: White Christmas Silent Night1 3.60 Nina en Frederik: Mary's Boy-Child Oh, sinner man. t 3,60 Zangeres zonder naam: Moeders kerstfeest Ksmïdofcken luldenf 3.80 In Kethel is het woensdagmiddag in De Rank feest voor de bejaarden en al leenstaanden. Donderdagavond wordt 1 er feest gehouden voor de jongeren tot l12.», zestien jaar. Vrijdagavond komen er de jongeren ouder dan zestien jaar. De NCVB-Kethel komt vanavond bij een in De Rank. Zo zal er deze week en ook nog vol gende week op vele plaatsen, in tal van kerken, zalen aandacht worden besteed aar. het mooie Kerstgebeuren. Het is een waardige afsluiting van het jaar. (Van een medewerken De Jul..ma vol'eybal-tcams in Schie dam zijn de afgelopen week met wisse- i'.end succes uit de strijd gekomen. Tt- leurstcllend was de nederlaag van de dames teiien Augredior 2 Zij zijn hier door in de strijd om het kampioenschap rut verder achteropgoraakt. Zij wonnen i clc eerste set weliswaar met 15—11 maar daar bleef het heiaas bij. De drie volgende sets verloren zij respectieve, lijk met 4—15. 10 15 en 715. Het zwakke punt b:j Juliana was vooral het goed opvangen en naar voren plaatsen van serveerbalien. Heren 1 omzei'de een lastige klip door het technisch goede en enthousias te P.L.V.C. met 3—i te verslaan. Er heeft ec.iter gedurende een belangrijk i gedeelte van cle wedstrijd een gelijkspel boven de hoofden vn.n de Juliana-spe- lers gehangen. De setstanden waren tenslotte: 1511. 15—6. 717. 1511 j Heren 2 beeft het tegen W.I.K. heel wat moeilijker gehad dan de stand op1 de ranglijs; had doen vermoeden. Del Rotterdammers storten overrompelend1 I goed en wonnen daardoor de eerste set! Imet 1510. Daarna echter begon Julia-1U) straks volop tv kunnen genieten na langzaam maar zeker in zijn spel tevan een gezellige ijspret wordt de komen en toen men eenmaal op volle j jeugd van Schiedam verzocht alles te toeren was konden de Rotterdammers ijoen om het ijs op de singels in een er met langer tegenop Met 15-6. 15eaede conditie te houden en zich te llijksper4 Ünt§mS verci cnde ae'lonthouden van het stuk trappen of Heren 3 moest het opnemen tegen het stuk gooien van het Ijs. j sterke Aggredior 2 dat tweede op de Dit is een voorwaarde voor de ijs-1 ranaliist staat. Het werd een duidelijke pret, de belangrijkste voorwaarde. Erj nederlaag met 9—15, 3—15 en 615, wordt reeds geschaatst ii» Schiedam. I -y, Jammer was het dat Juliana niet in het Met man en macht zijn op sommigestQet uit alle streken, de klipper eh CO was en is Rotterdam: „Daar lag de normale spel kon komen want A.ggre- {plaatsen banen vrijgemaakt. Als de|de Keulenaar, het driemastschip zijn hor iv:us Inch allerminst onverslaan-i gc|,ie,|ammers nu ook de gestolde bo- J tuig ten hemel. en de ertsboot vol en baar. De Juliona-mannen misten telkens ".s—i. oo het kritieke moment de kracht om venlaag van de singels goed houden door te gaan en dat heeft hen in deze wedstrijd duidelijk parten gespeeld. dan kan men misschien straks aller wegen rijden! f~V£ laatste dagen van het jaar bren- gen allerlei activiteiten met zich. Veel mensen noteren die activiteiten |pro memorie in hun zakagenda's. Dat is een goede gewoonte, vergeten is nu j eenmaal een heel slechte gewoonte. I Die laatste jaren van het jaar bren- j gen dan echter wel mee dat men '■naar nieuwe zakagenda's moet uitzien ■en daarom vragen wij vandaag nog eens aandacht voor D.EL. Men kent rJUERAARD zult u gaarne willen kent DEL wel. hef w het algemeen L weten waar £eze ooecje acrenda's sociaal fonds ter bevordering van de notities, ruimte voor de boekhouding van het zakgeldruimte voor de note ren van adressen, telefoonnummers, namen, een vermelding van publica ties van het CNV, kortom het is een practisch handig agendaatje veel te goedkoop voor de negentig cent, die u kan verstrekken om het werk van DEL te steunen. breed en zwaar Daar lagen rij voor alle verten. gereed, elk in zijn eigen pracht..". Dit gedicht, het is van Jan Prins kan men lezen op de tentoonstel ling die Rotterdams gemeente-archiva ris drs. R. A. D. Renting, in het gemeen te-archief aan de Mathenesserlaan heeft ingericht. De naam: „Van havenstad tot zeehaven". Zij vertelt var de geschiede nis der stad vanaf het begin van de 16e eeuw tot ongeveer 1940 en dat in de vorm van boekwerken, kaarten, aqua rellen. tekeningen en platen, die twee zalen van het archiefgebouw vullen. Burgemeester mr. G. E. van Walsum heeft de expositie gisteravond geopend. Op indrukwekkende wijze geeft zij relief aan ruim drie eeuwen geschiedenis van een koopmansstad. ZONDER meer indrukwekkend is Rot terdams historie. Dat is bekend ge noeg. Maar de hoofdlijnen in deze ont wikkeling zijn vaak minder bekend. Daarom even een klein resumé: Het stadsbestuur van 1572, dat de kant' van de Geuzen koos, gaf eigenlijk de stoot tot de wording van een echte havenstad. Amsterdam en Antwerpen, men weet het. bleven Spaansgezind. Alle handel werd daardoor op Rotterdam gericht. Het was de grote raadspensionaris va» 9 Een bromfiets ging maandagmorgen om half zeven op hol op de afrit van de Rotterdamsectijk in Sehledxm. De versneUingsbandei van de bromfiets brak waardoor de bestuurder, de fa brieksarbeider H. D. C. uit Rotterdam, de macht over het stuur verloor. Hij is naar het Schiedamse Gemeentezie kenhuis vervoerd, wakr bleek dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. 0 De vorst had maandag in Schiedam een onaangename werking voor twee eenden in de vijver bij het rioolgemaal aan de Marconiweg. De dieren zaten m het ijs vasttevroren. Personeel van de plantsoenendienst heeft de eendjes bevrijd, waarna zij ter verpleging naar een warmer verblijf rijn overgebracht. Tevens is een te wondt- meeuw aange troffen. Dit dier heeft gastvrijheid in het tehuis St. Anna Zusterstraat. 0 De Schiedamse mejuffrouw M. L, mist haar fiets die voor haar woning in de Potgieterstraat heef: gestaan Be Schiedamse Postduivenvereniging „Be Snelvlleiters" houdt op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari een tentoonstel ling. IDE ENORME kerstboom op de Koe-1 markt in Schiedam is iiet visite-! kaartje var een stad. die zich op maakt om Kerstfeest te vieren. Lasten I gen brengen de gedachten op het doen van het goede werk voor de mede- imens. Wat kan men beter doen dan DEL te steunen en dan tevens zich zelf weer een heel goede agenda te verschaffen? aaressen ue neren u Bij! i"™'Rotterdams triomftochrbegonn^eT: ntsstraat 26, J. de Wilde Vcrn Beu e- den nieuw** hawnc ■anaoiao^ ***.«- S. S. Zonneveld; Ronald z.v. J. van Beek en A. van VVageningen; Anna A. M. d.v. A. J. F. Sitskoorn en A. H. M. Boo-gaers; Johan- j nes L. C. M. z.v. J. Boon en T. I». A. M. i Koogje: Leonardus J. z.v. I* J. van Gerven en H. C. Timmermans; Sylvia FM. d.v. j L. J. Kloppers en P. de Jager: Konald z.v. ïH. Kaufmann en C. de Jong; Yvonne d.v. J. !V d Ree en J. J. Koens; Johanna C. d.v. G. K. Schrumpf en A. M. Post: Sylvia d.v. Een deel van Schiedam-West wa? maandagavond gedurende zeven kwartier |p" w v^n'dér^HoVn eti M.' Haecit. in volkomen duister gehuld. Tegen zes uur is er een storing in de toevoerkabel j voor de wijk ontstaan. Huis- en straat- j verlichtingen doofden in de woningen aan de straten tussen Nieuwe Haven- i Vlaardingerdijk-Aieidastraat en Burgen! Knappertlaan. Honderden telefoontjes over het ont- breken van elektriciteit kwamen binnen j bij de G.E.B. die de storing echter niet spoedig kon verhelpen. Daarom is in een transformatorhuis de stroomvoorziening voor dit gedeelte van Sehiedam-West tij delijk op een ander toevoernet overge schakeld Tegen tien minuten over half acht was j ec weer elektriciteit bij de duizenden j Schiedammers, die mogelijk al bevreesd waren dat zij de kerstkaarsen wél. en j hun televisie-toestellen niet zouden kun- nen gebruiken Vandaag zal de storing in de toevoerkabel worden opgespoord. SCHIEDAM. Geboren: Jantina d.v. A. i HANDIG TanvanhEte!?nburgGenA'eMeE" Sjkroroa^";' I ALLES wat men nodig heeft in een Hendrikus c f. z.v. J. m. C. Groeneweg en agenda staat in het keurige zak boekje van DEL. Men vindt er een persoontijk memorandum, adressen van vakorganisaties van het CNV, verklaringen over verkeersborden, vermelding van de feest- en gedenk dagen. de posttarieven, maten en ge wichten, uiteenzettingen over tal van wetten als werkloosheidswet, toedit- renstraat 2. J. Koudijzer Pauhis Pot tersstraat 55a en I. Hagestein dr. Bos- laan 37 zullen u de agenda's graag aanbieden. Mocht u het werk van DEL op andere teijze willen steunen dan hebben deze heren ook nog keuri ge verzilverde lepeltjes voor twee gulden beschikbaar. i wen- en wezenwet, kinderbijslagwet. Overleden: G. J. van der Heijden. 45 jaar.en veel meer. Er is ruimte voor de (Advertentie) yoor lkt °m entr*pat woninginrichting Wh T00REN8UR6 EN DANME Hituwo Sinnenweg 340-344 Tttefoon 3413S den nieuwe havens aangelegd, maar het ging toen nies zo snel als nu na de Tweede Wereldoorlog. Van 1623 tot 1850 bleken de bestaande havens voldoende Pas omstreeks 1870 (aanleg spoorwegen en het graven van de Waterweg) begon de gigantische ontwikkeling Steeds meer havens werden geopend, steeds meer grond werd Rotterdams territoir. In de twintiger en dertiger jaren sloot het Waalhavenproject (met zijn 300 ha ae grootste van Europa) eigenlijk die periode af. De rest is bekend genoeg Tot 28 januari is deze waardvolle expo sitie te zien. T~tE Rotterdamse Ahoyhal is dezer da- gen het internationale trefpunt voor etaleurs. Rotterdam heeft daarmee de primeur van de eerste vakbtw voor etalage- en winkelinrichting in Europa. Het initiatief daartoe is van het Genoot schap ter Bevordering van de Etalage- Kunst uitgegaan. Xn Engeland en Ame- nka, houdt men reeds jajoénlang derge lijke beurzen. Ongeveer dertig firma's hebben nu een stand in de Glazen Zaal van het Ahoy* complex. Dit aantal bete kent een succes. Er wordt niet alleen geëxposeerd, maar er worden ook vele demonstraties gegeven. Etalage-ont werpen zjjn te zien. foto's van decors en etalages en een fabriek uit Duitsland toont hoe op snelle, gemakkelijke wijze plastische decors worden vervaardigd. Het is een gevarieerd geheel, dat nieuwe snufjes en vele materialen uit een groot aantal landen omvat. Het "Leger des Heils te Schiedam hoopt zaterdag 23 december om 16 uur met 325 taej aarden van alle gezindten in de leef tijd van 65 jaar en ouder kerstfeest te vieren in de grote kantine van de N,V. WiltonFeijenoord, Vlaardingerdijk 373 ingang Admiraal de Ruijterstraat die voor dat deel belangeloos ter beschikking is gesteid en voor de2e gelegenheid wordt versierd. Muziekkorps en zangkoor verlenen me dewerking en de kerstfeestviering zal be sloten worden met een kerstdiner dat aan alle bejaarden wordt aangeboden. Kaarten verkrijgbaar, uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, aan de Korpszaal Lange Haven op woensdag 20 december om 14 uur pre cies. (Van een onzer verslaggevers) Tnraal de badmintoncompetitie NBB tweede klasse heeft het Schie damse TSF het sterke Bamilo uit Rot terdam ontvangen. Uit heeft TSF met 62 van Batnito verloren, maar dit- haal konden de Schiedammers met 4—4 stand houden. Voor dit duel bleek zoveel belangstelling te bestaan dat niet alle toeschouwers tot de zaal konden worden toegelaten. In drie games scoorden de TSF-dames in het damesdubbel het eerste punt voor TSF Mej. Verhoef-mej. De Hartogh bleken te sterk voor de Rotterdams!- da mes. Het damesenkelspel ging in drie games naar Bamito. Mej. Verwey sloeg mei. De Hartogh met 4-—11, 129. 11—8, Bathia. die bij de Nationale Kampioen- (Van een onzer verslazgevers). Zo onbesuisd en duidelijk onder in vloed van alcohol heeft een 42-jarice Schiedamse onderhoulds-chef vannacht over de Nieuwe Haven in Schiedam ge reden. dat hij met zijn auto een ware ravage heeft aangericht Na ettelijke botsingen sloeg de auto over de kop. maar heel wonderlijk kon de wildeman ongedeerd uit zijr, auto klimmen. Zelfs een benzinepomp werd tegen de vlakte gereden. Het gevaar voor ontploffing was groot, maar het bleef allemaal beperkt tot materiële schade De man was tot sluitingstijd in een nachtcafé geweest in RotterrVn Hijdendf over de Nieuwe Haven reed de man eerst een betonnen paa) omver, daarna arndc de auto een zandkist ter hoogte van ga rage Kalfsbeek Vervolgens werd d» benzinepomp van deze garage geveld en dertien meter verder sjoeï de auto °ver de kop. om voor een woonark op het randje van de kade van de Nieuwe Ha ven tot stilstand te komen De pol heeft het zwaar beschadigde voertuig weer op zijn wielen gezet. schappen in Eindhoven tot de kwartfina les doordrong, versloeg Diepstraten in twee games. In de eerste game ging de strijd ge lijk op met goede volley's en railey's Diepstraten had echter onvoldoende stootkracht om de winst te grijpen. Uitslag 15—11 voor Bathia. In de twee de game won Bathia gemakkelijk met 15—5. De TSF'-er Besemer verloor kansloos in zijn single van Den Haan met 315, ala. Bij het tweede damesenkelspel sloeg mej Diepstraten met 7—11, 112 eiv 6—11 mej. De Rooy in het voordeel voor Bamito. Het werd 4—2 toen Diep straten-Den Haan na een spannende strijd het Schiedamse duo Van der Heu- vel-Bathia in drie games versloegen. TSF won wel de eerste garn» en TSF nam eer, voorsprong in de tweede game, maar de winst in de tweede en derde game was voor Bamito. In het gemengd dubbel echter aam TSF «raak. Besemer en mej. De Rooy wonnen het eerste gemengd dubbe en daarna wonnen de TSF'-ers Verhoev- Bathia. Het werd zo «en gelijkspel: 4—4 Voor het kampioenschap hebben TSr en Bamito nog goede kansen. Het uit ruim 150 ieder bestaande Chr. gem koor „Dcc Cantémus dat op dinsdag 12 december een geslaagde uit voering heeft gegeven van het Weih- nachtsoratorium van H. Müller in de Wilhclminakerk, zal ook op Tweede Kerstdag (drie uur) dit oratorium rin gen en wel in Statensingelkerk te Rot terdam. Solisten zijn de sopraan Krijnie De 41-jarige C. F. G. uit Utrecht is zaterdagnacht op heterdaad betrapt. Een <;:K>Utie-agent zag hem op de West zeedijk te Rotterdam bij een café. toen hij bezig was het slot van een damt.- poot en de tenor Peter Penders. Mees *c-v"S te verbreken. De agent r.am hem. van Huis zal het orgel bespelen. Naast m«. naar het hoofdbureau van politie. „Deo Cantémus" werkt het meisjeskoor' Bij bleek eer. goede vangst te zijn. uit Bodegraven mede. Het geheel staat!«'am G bekende m Rotterdam acht o.l.v. Arie Pronk. I brommers, drie damesfietsen en een Het programma wordt geopend mettelmachine te hebben gestolen. Hij had het optreden van het koor, dat het ,.Glo-i de diefstallen gepleegd in twee perioden, ria sei dir gesurrgen", van J. S. Bachi waarin hij zijn werk in de steek had ge laten en aan het zwerven was geslagen. In de eerste periode, een week in begin augustus stal hij vijf brommers: in de tweede periode, begin december nam hij drie brommers, drie damesfietsen en de telmachine mee. In augustus had hij twee brommers te 9 De afdeling Rotterdam van de Stich-I Antwerpen verkocht. Hij zat er een ting d'Oprechte Amateur houdt don-; maa™, vasUweSens illegale grensover- derdagavond de eerste auditie-avond ^chrijdmg. De twee brommeres. die hij ten gehore zul brengen. Mees van Huis voert dan als orgel-solo hei bekende Noel van Daquin uit. Krijnie Poot zingt met orgelbegeleiding enige kerstliede ren en tot slot volgt de uitvoering van het Weihnachlsoratorium. van het nieuwe seizoen in het Dak paviljoen van het Groothandelsgebouw I De heer J. Lindeyer, referendaris van de secretarie-afdeling financiën, ver iaat eind van deze maand wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de gemeente Rotterdam. Vrij dag 29 december om half vier is er in de kantine van het stadhuis gelegen heid afscheid te nemen van de heer Lindemeyer. Advertentie tot nu toe in Rotterdam verkocht, kon- den worden achterhaald. Verdachte is in het hoofdbureau van politie opgesloten. Op de Nenijtobaan in Rotterdam is maandagmiddag de 34-jange mevrouw E. Buijk-vai Rooden uit de Willem van Hillegaersbergstraat bi: het schaatsen gevallen. Zij brak haar iinkeronderbeen. De vrouw is naar het Bergwegzieken- i huis gebracht. Maandagmiddag werd de 73-jarige! heer D. Venema van de Dordtsestraal- i weg in Rotterdam op de ijsbaan aan De Enk bij het schaatsen door een andere schaatser gehaakt. Hij viel en liep een j hoofdwond op. De man is in het Zuider- ziekenhuis verbonden. j (Advertentie) Gereformeerd Jeugdhuis: NCVB-Cen- trum. Kerstavond. Sb. Jeugdhsveti: Chr. Sportfed., Jaarver gadering, 20. Chr, Sociale Belangen: NCBO, Verga dering. 20. Musis Sacrum: Willem de Zwijger ULO, Ouderavond. 20. Grote Kerk: Oecumenisch Kerstappél voor de jeugd, 19.15. I Maison Weslhnis: Ned. Ver. Voor Huis- vrouwen, Kerstmiddag. 14.15, Opstandlngskerk: Wijkgemeente 2. Herv. Gemeente. Kerstwijdingsavond. Mevrouw Lea de Boer speelt harp en i zingt oude Kerstliederen, 20. Irene: Schiedamse Kdavar Accordeon Ver.. Kerstconcert, 20. Chr, Sociale Belangen: Ora et Labora Bijeenkomst. 20. Musis Sacrum: Willem de Zwijger, ULO Ouderavond, 20, Sursum Corda: Wijkgemeente 4, Ned. j Herv. Gemeente Kerstviering. 20. Snrstim Corda: Gezinsverzorgsters Herv Maatschappelijk Werk. Kerstvie- ring. 20. Wijkcentrum Nienwiand: NCVB-Nieuw- land. Kerstavond. 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen stmt redactie-aangelegenheden. Op het kruispunt Nijverheidsstraat— Mercuriusstraat te Vlaardingen botsten twee personenauto's. De oorzaak was gelegen in het feit dat de bestuurder C van W. uit Vlaardingen bij het nemen van de bocht achterom keek. Hij merkte daardoor zijn tegenligger te laat op. jgemaakt) aan de Westvest te Schiedam1 treft tie zilkant. daar waar de speelta-:en Nieuwland Dr Wibautplein.- Een van de auto's werd zwaar en de! heeft met geleden door de uitbreiding tel is, heeft men nog niei de juiste on-- Belangrijke telefooimnmmen: Brand- andere licht beschadigd. Een van de be-[met het vrije pedaal, De lange pijpe« lossing gevonden. Voorlopig zal die zij-;alarm 69123. Fhtitiealaxm MB68' G.O. r stuurders liep een hootdwond op. Idle extra moesten worden aangebracht!de geen wijzigingen ondergaan. IG.D. waarschuwing 69290, HET zeer artistieke front van het or- zijn voor de andere gel in de Gereformeerde Kerk vrij-1 orgelpijpen geplaatst. reeds aanwezige Slechts wat be- Agentsvhap: H. J. Troost, Aleidastrsat 23, te!. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g, telef. U5588). Apotheek: Jansen. Swammerdamslngel I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1